[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 44 artiklit

anoreksia <anor`eksia 1 s> (< an- + kr orexis himu, isu) • med neurogeenne söögiisutus; psüühikahäire, mille tunnuseks on teadlik ja tahtlik kehakaalu alandamine alla tervisliku piiri. Vt ka buliimia

apostroof1 <apostr|`oof -oofi -`oofi 22e s> (< kr apostrophos ärakäänatud) • lgv ülakoma, märk (’); tähistab häälikuväljajätet, nt sull’; rahvaluulekeeles ühesuguste täishäälikute vahelist silbipiiri, nt kaste’ella; võõrkeelendite sõnatüve piiri, nt Shakespeare’ile

baakliaanlus <baakli`aanlus -e 11~9 s> , baarkliaanlus <baarkli`aanlus -e 11~9 s> (< pn G. Berkeley, Iiri filosoof, 1685–1753) • fil idealistlik õpetus, mis eitab maailma objektiivset olemasolu, arusaam, et asjade olemasolu seisneb nende tajutavuses, seejuures tajumusi põhjustab Jumal

bard <b`ard bardi b`ardi 22e s> (gaeli, iiri bàrd) • aj muistne keldi luuletaja ja (rahva)laulik

boikott <boik|`ott -oti -`otti 22e s> (ingl boycott < pn Ch. Boycott, Iiri maaomanik, 1832–97) • suhete katkestamine; läbikäimisest, suhtlemisest, osavõtust v millegi kasutamisest loobumine

demilitariseerima <+ militaris|`eerima -eerib 28 v> (< de- + militariseerima) • pol (rahvusvahelise lepingu alusel) mingil maa-alal sõjaväerajatisi, sõjatööstust ja väekoondisi likvideerima
demilitariseeritud tsoonpol lepinguga v kokkuleppega kindlaksmääratud maariba (hrl piki kahe riigi piiri), millel on keelatud ehitada kindlustusi, soetada sõjatööstusettevõtteid ja pidada sõjavägesid

deratiseerima <deratis|`eerima -eerib 28 v> (pr dératiser < de- + rat rott) • hiiri, rotte jt närilisi hävitama

dramlin <dr`amlin -i 2e s> (ingl drumlin < iiri, gaeli druim) • geogr voor, ovaalse põhijoonise ja lamedate nõlvadega kõrgendik

emaneerima <eman|`eerima -eerib 28 v> (< ld emanare välja voolama) • füüs radioaktiivseid kiiri välja saatma

feen1 <f`een feeni f`eeni 22e s> (ingl pn Fenian < iiri féne iirlased) • aj Iiri iseseisvust taotlenud poliitilise salaühingu liige XIX s

fiakker <fi`ak|ker -ri 2e s> (pr fiacre < pn Saint-Fiacre Püha Fiacrius, Iiri pühak, surn 670, tema kujutis ehtis Pariisis üht vankrikuurina kasutatud hoonet) • (üüritav) kerge 4-kohaline voorimehetroska

fusioon <fusi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (pr fusion < ld fusio valamine)
1. ühtesulamine, liitumine
2. lgv selge piiri kadumine sõna morfoloogiliste koostisosade vahelt
3. maj kahe v enama ettevõtte koondumine, mille alaliigiks on ühinemine, lisaks veel valitseva mõju omandamine teise ettevõtte üle

heliostaat <+ st`aat staadi st`aati 22e s> (< helio- + kr statos seisev) • astr, tehn seade, mis võimaldab peegli abil (koos liikumapaneva mehhanismiga) juhtida Päikese kiiri püsivalt ühes ja samas suunas; kasut astronoomilistel vaatlustel

home-rule [houmruul] (ingl) • pol omavalitsus, Iiri kodanluse programm kauaaegses võitluses omavalitsuse saavutamiseks (Briti impeeriumi koosseisus)

IRA {lüh ingl nimest Irish Republican Army} • Iiri Vabariiklik Armee

jojo <jojo 17~16 s> (ingl yo-yo < pn Yo-Yo, kaubamärk) • mänguasi (rullile kinnituva niidi otsas hüpitatav pallike)

kantri <k`antri 1e s> (ingl country music) • muus kantrimuusika, USA-sse väljarännanud Inglise, Iiri ja Šoti päritolu asunike muusika, pms meremeeste- ning kauboilaulud; XX s laienes mõiste ka teiste rahvaste USA-sse toodud ja seal osalt afroameerika folklooriga segunenud rahvalikule muusikale

karrageen <karrag|`een -eeni -`eeni 22e s> (< pn Carragheen, Iiri kohanimi) • bot nn iiri sammal, eriline punavetika liik; kasut toiduainetööstuses, köharavimina ja liimi valmistamiseks

kasakas <kasaka|s - 2 s> (vn казак < trg kazak vaba inimene)
1. aj riigi piiri- ja äärealadele asunud v asustatud inimestest kujunenud kogukonna liige Venemaal XV–XVII s, ka hilisem nende alade asukas; XVIII s neist moodustatud kasakaväe sõjaväelane
2. van valla- v mõisakäskjalg

kordon <k`ordon -i 2e s> (pr cordon)
1. piirivalvepunkt; piirivalveüksuse paiknemiskoht
2. aiand nöörpuu, oksteta tüvena kasvatatav vormpuu
kordonisüsteem, kordonistrateegiaaj, sõj vägede ühtlane paigutus vastase kõigi võimalike pealetungisuundade sulustamiseks: kasutati piiri kaitseks pms XVII–XVIII s

limerik <limer|`ik -iku -`ikku 25 s> (< pn Limerick, Iiri linn) • kirj 5-realine Inglise nalja- v absurdiluuletus; lähtub hrl koha- v isikunime riimimisest

limitter <lim`it|ter -teri ~ -ri 2e s> (ingl limiter) • tehn piirik, seade, mis ei lase signaali tasemel tõusta üle etteantud piiri, kasut helisalvestuses ja ringhäälingus

neeger <n`eeg|er -ri 2e s> (sks Neger < pr nègre < port, hisp negro < ld niger must) • antr negriidsesse põhirassi kuuluv inimene, mustanahaline

niello <ni´ello 16 s> (it < ld nigellus mustjas < niger must) • kunst metallehistöö tehnika, hõbedast (harvem kullast) esemete kaunistamine musta sulatisega, millega täidetakse esemele graveeritud süvendid

nigrool <nigr|`ool -ooli -`ooli 22e s> (vn нигрол < ld niger must + oleum õli) • tehn määrdeõlina tarvitatav must naftapuhastusjääk

nigrosiin <nigros|`iin -iini -`iini 22e s> (< ld niger must) • keem etanoolis, vees v rasvades lahustuv must asiinvärvaine, millega värvitakse riiet, nahka, plasti ja puitu ning millest valmistatakse trükivärvi, kingakreemi, juuksevärvi jm

ogamid pl <ogam -i 2e s> (iiri ogham kiri), ogamkiri <+ kiri kirja k`irja 24u s> • aj vanakeldi kiri, evib ühiseid jooni ruunidega

oldhamiit <oldham|`iit -iidi -`iiti 22e s> (< pn Th. Oldham, Iiri geoloog, 1816–78) • miner kuubilises süngoonias kristallunud helepruun mineraal, kaltsiumsulfiid, mida leidub meteoriitides

pelagianism <pelagian|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< pn Pelagius) • relig teoloogiline moraaliõpetus, mille rajas Iiri munk Pelagius (u 360–418); rõhutas inimese tahtevabadust ja loomupärast headust, mille abil võib vältida pattu ja saavutada lunastust kiriku abitagi; levis Vahemere maadel ja Kartaagos, tunnistati 431. a Efesose kirikukogul ketserluseks

penetrandid pl <penetr|`ant -andi -`anti 22e s> (< ld penetrare läbi tungima) • zool (ainuõõssete) kõrverakud, mis erutuse korral viskavad välja pika, saaklooma kehasse tungiva niidi

pentlandiit <pentland|`iit -iidi -`iiti 22e s> (< pn J. Pentland, Iiri loodusteadlane, 1797–1873) • miner pronksjaskollane mineraal, raudnikkelsulfiid, peamisi niklimaake

piaster <pi`ast|er -ri 2e s> (it piastra)
1. väikemünt Türgis (1/100 liiri), Egiptuses, Süürias, Liibanonis ja Sudaanis (1/100 naela)
2. peeso endine nimetus

portsigar <portsigar -i 19 s> (pr porte-cigares < porter kandma + cigare sigar) • sigari-, sigareti- v paberossitoos

riil <r`iil riili r`iili 22e s> (ingl reel) • folkl, tants Vana-Inglise, Šoti ja Iiri kiire mägilaste tants 2/4-taktimõõdus

sinnfein <s`innf|`ein -eini -`eini 22e s> (< iiri sinn féin meie ise) • pol 1905. a asut Iirimaa rahvusliku partei Sinn Féin liige; sinnfeinid osalesid 1916 Iiri ülestõusus ja organiseerisid hiljem relvastatud vastuhakku Inglise ülemvõimule

soldo <soldo 16 s> (it < ld solidus solidus) • aj Itaalia münt kuni 1947, 1 soldo = 1/20 liiri

stooks <st`ooks stooksi st`ooksi 22e s> (< pn G. G. Stokes, Iiri füüsik, 1819–1903), ka stouks <st`ouks stouksi st`ouksi 22e s> , tähis Stfüüs kinemaatilise viskoossuse mõõtühik

teks <t`eks teksi t`eksi 22e s> (< tekstiil) • tekst kiu ja lõnga v niidi mittesüsteemne mõõtühik, massi ja pikkuse suhe: 1 teks = 1 g/km; iseloomustab kiu v lõnga jämedust

terminaalne <termin`aal|ne -se 2 adj> (ld terminalis < terminus piir) • lõpu-, lõpul olev; piir-, piiri-
terminaalne seisundmed lõppseisund, elu ja surma vaheline piirseisund

terminal <terminal -i 19 s> (ingl terminal < ld terminalis piiri- < terminus piir)
1. otspunkt, lõpp-punkt; lõppseade
2. sadama v lennujaama kindlaotstarbeline osa (nt reisijate terminal, viljaterminal)
3. info arvutisüsteemiga ühendatud eraldi sisend-väljundseade, mille abil kasutaja on ühenduses keskarvuti v arvutivõrguga, mis võimaldab kasutada andmepanka, teha arvutusi ja pangatehinguid
terminalikontrollerinfo seade terminalide ühendamiseks internetiga, hrl valimisega modemühenduste kaudu

toori <toori 16 s> (ingl Tory, pl Tories < iiri tóir jälitama) • aj, pol alalhoidlike ringkondade huve esindanud Tooride Partei liige Inglismaal XVII–XIX s; 1830ndatel tekkis tooride parteist Konservatiivne Partei, mille liikmeid nimet tänini mitteametlikult toorideks

tšenteesimo <tšent`eesimo 1 s> (it centesimo sajandik) • aj Itaalia endine rahaühik, 1 tšenteesimo = 1/100 liiri

turlok <turlok -i 2e s> (ingl turlough < iiri turloch < tur kogu, terve + loch järv) • geogr pms põhjaveetoiteline muutuva veetasemega ajutine veekogu Iirimaal

varistor <varistor -i 19 s> {lüh ingl sõnadest vari(able) (resi)stor muutlik takisti} • el, tehn pooljuhttakisti, mille takistus sellele rakenduva pinge tõusmisel üle teatava piiri järsult väheneb


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur