[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 42 artiklit

ad patres (ld) • esivanemate juurde (minema, s.o surema)

allee <all`ee 26i s> (pr allée < aller minema, käima) • mõlemalt poolt puudereaga palistatud tee pargis või aias

allüür <all|`üür -üüri -`üüri 22e s> (pr allure < aller minema, käima) • sport hobuse liikumisviis (samm, traav, galopp, küliskäik); piltl ebaharilik käitumisviis

degressiivne <degress`iiv|ne -se 2 adj> (< ld degredi alla minema) • alanev (hinna v maksu kohta)

degressioon <degressi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (keskld degressio alanemine < ld degredi alla minema) • maj maksu, tulumaksu vm alanemine

delireerima <delir|`eerima -eerib 28 v> (ld delirare hulluks minema) • med deliiriumis olema, jampsima, sonima

demobiliseeruma <+ mobilis`eeruma 27 v> (< de- + mobiliseerima) • sõj sõjaväeteenistusest vabanema; rahuolukorda üle minema

direktsioon <direktsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld directio sirgeksajamine, juhatamine < dirigere suunama) • mingi asutuse v ettevõtte juhtkond eesotsas direktoriga
direktsioonijõudfüüs jõud v pöördemoment, mis sunnib võnkuvat v väänatavat keha minema tasakaaluasendi poole

diversioon <diversi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (sks Diversion < ld diversus vastupidine, vaenulik < divertere kõrvale pöörama, lahku minema) • sõj üksikisiku v grupi kahjustav tegu vastase tagalas; pol (riiki) kahjustav salajane tegu

eksalteeruma <eksalt`eeruma 27 v> (< eksalteerima) • vaimustuma; tugevalt erutuma, haiguslikult elevile minema

ekstsessiiv <ekstsess|`iiv -iivi -`iivi 22e s> (< ld excedere välja v ära minema) • lgv väljaütlev, küsimusele kust?, kustpoolt? vastav hilistekkeline nta-lõpuline kääne mõnes läänemeresoome keeles; eesti keeles tuleb ekstsessiivi lõpp esile mõnes määrsõnas, nt kodu/nt, taga/nt

ekstsessiivne <ekstsess`iiv|ne -se 2 adj> (keskld excessivus < ld excedere välja v ära minema) • liialdatud, ülepakkuv

elektriseeruma <elektris`eeruma 27 v> (< elektriseerima) • füüs elektrilaengut saama, elektriliseks muutuma; piltl erutuma, elevile minema

erigeeruma <erig`eeruma 27 v> (< erigeerima) • füsiol jäigastuma, punduma, kõvaks minema

evasiivne <evas`iiv|ne -se 2 adj> (< ld evadere, perf partits evasus välja minema) • vältiv, eemalduv, põgenev

evasioon <evasi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (keskld evasio < ld evadere välja minema) • eemaldumine; põgenemine, pagemine; põige. Vastand invasioon

kondenseeruma <kondens`eeruma 27 v> (< kondenseerima) • füüs gaasilisest olekust vedelasse (v tahkesse) üle minema; keem mingi lihtsa aine eraldumisel liituma

konkretiseeruma <konkretis`eeruma 27 v> • täpsustuma, konkreetse(ma)ks minema

pankrotistuma <pankr´otistuma 27 v> • maj pankrotti jääma v minema

parafoneerima <parafon|`eerima -eerib 28 v> (< para- + kr phōnē hääl, heli) • kõnelemisel v laulmisel järsku falsetti üle minema, (eriti tahtmatult) „kiremishäält“ tegema

polemiseeruma <polemis`eeruma 27 v> • poleemiliseks muutuma, vaieldavaks minema

protseduur <protsed|`uur -uuri -`uuri 22e s> (< ld procedere edasi minema) • menetlus, toimimisviis; toiming; med ravivõte
protseduuranalüüsjuhtimises mingi töölõigu tegevuste üksikasjalik, järkjärguline uurimine, et tagada õige järjekord, tähtaegsus ning ettenähtud nõuete ja tingimuste järgimine

pukseerima <puks|`eerima -eerib 28 v> (holl boegseren)
1. sõidukit v ujuvat objekti trossi, köie vm ühendusega järel vedama v ees tõukama
2. info graafikaobjekti hiire abil teisaldama
3. piltl ära ajama, minema sundima

realiseeruma <realis`eeruma 27 v> (pr réaliser < ld) • täide minema, toimuma, ellu rakenduma, tõeks saama

regresseeruma <regress`eeruma 27 v> (< regress) • arengus tagasi minema, taandarenema; halvenema; vähenema

rekrudestsents <rekrudests|`ents -entsi -`entsi 22e s> (< ld recrudescere uuesti halvaks minema (haava kohta) < re- + crudesco ägenema) • med, vet (haiguse) taashalvenemine

retsessiivne <retsess`iiv|ne -se 2 adj> (< ld recedere, perf partits recessus tagasi minema, taanduma) • biol taanduv, vaibuv, varjatud, vaibunud olekus olev (tunnus)
retsessiivne pärilikkusbiol pärandumisviis, mille korral alleel (geen) avaldub ainult homosügootses seisundis (kahekordsena)

riskima <r`iskima riskib 28 v> , riskeerima <risk|`eerima -eerib 28 v> (pr risquer < risque risk) • riskist hoolimata midagi tegema, riski peale välja minema

sublimeeruma <sublim`eeruma 27 v> (< ld sublimare üles tõstma, ülendama)
1. keem tahkest olekust otse gaasilisse üle minema
2. psühh (psüühilise energia kohta:) ühelt objektilt v tegevuselt teisele üle kanduma
3. piltl õilistuma, peenemaks muutuma

suktsessiivne <suktsess`iiv|ne -se 2 adj> (keskld successivus järgnev < ld succedere alla minema, järgnema) • suktsessioonile alluv, järgnev, pidevalt esinev, järk-järgult toimuv

suktsessioon <suktsessi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld successio järgnemine < succedere alla minema, järgnema) järgnevus, järg
1. jur õigusjärglus, seisund, kus üks õigusjärglane (suktsessor) asendab teist vastavas õigusvahekorras; maade üleandmisel õiguste ja kohustuste kandmine ühelt riigilt teisele
2. biol ökosüsteemide muutumine sadade kuni tuhandete aastate jooksul; liikide järgnevus areaalis

suktsessor <sukts`essor -i 2e s> (ld successor < succedere alla minema, järgnema) • jur õigusjärglane suktsessiooni (1) põhjal

supiin <sup|`iin -iini -`iini 22e s> (ld supinum) • lgv ma-tegevusnimi (eesti keeles); eesmärki väljendav verbivorm ladina ja mõnes teises indoeuroopa keeles, nt salutatum ire ladina 'tervitama minema'

supletiivne <suplet`iiv|ne -se 2 adj> (< keskld suppletivus täiendav < ld supplere täitma, täiendama) • lgv muutevormides eri juuri omav, nt eesti keele verb minemalähen

supletiivsus <suplet`iivsus -e 11~9 s> (< supletiivne) • lgv sõna muutevormide moodustumine eri juurtest, eesti keeles nt minemalähen

transitiiv <transit|`iiv -iivi -`iivi 22e s> (< ld transitivus sihiline < transire üle minema) • lgv sihiline tegusõna

transitiivne <transit`iiv|ne -se 2 adj> (ld transitivus < transire üle minema) • lgv sihiline
transitiivne verb transitiiv

transitoorne <transit`oor|ne -se 2 adj> (ld transitorius < transire üle minema) • mööduv, ajutine

transs <tr`anss transi tr`anssi 22e s> (pr transe < ld transire üle minema) • psühh hämarolek, teadvushäire; hüpnoosi järk, kus hüpnotiseeritav allub ainult hüpnotiseerija kõnele; spiritismimeediumi seisund

transtsendentaalne <transtsendent`aal|ne -se 2 adj> (keskld transcendentalis < ld transcendere üle minema) fil
1. skolastika termin, mis hõlmab ülimalt üldisi spekulatiivseid mõisteid, milles arvati sisalduvat kõik olemise põhimäärangud
2. I. Kanti filosoofias tunnetuskogemuse eel olev, seda võimalikuks tegev; transtsendentaalseteks vormideks on Kanti tunnetusteoorias nt ruum ja aeg, põhjuslikkus ja paratamatus

transtsendentne <transtsend`ent|ne -se 2 adj> (ld transcendens, gen transcendentis < transcendere üle minema)
1. üleloomulik, sealpoolne
2. fil kogemuse ja tunnetuse piire ületav
3. mat mittealgebraline
transtsendentne arvmat arv, mis ei ole esitatav ratsionaalsete kordajatega algebralise võrrandi lahendina (nt π)

utreerima <utr|`eerima -eerib 28 v> (pr outrer < outre üle, peale, teisel(e) pool(e) < ld ultra) • liialdama, äärmustama, äärmuseni minema, äärmusse langema


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur