[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 65 artiklit

aksakall <aksak|`all -alli -`alli 22e s> (trg aksakal < ak valge + sakal habe) • Kesk-Aasia rahvail: auväärne mees, vanem

andragoogika <andragoogika 1 s> (< kr anēr, gen andros mees, inimene + agōgē juhtimine, kasvatamine) • ped täiskasvanupedagoogika, täiskasvanutega tegelev pedagoogika haru

andro-, täishääliku ees andr- (< kr anēr, gen andros mees, inimene) • mees-, mehe-, meeste v isadega seotud; ka üldisemalt inimest tähendav

androgüün <+ g`üün güüni g`üüni 22e s> (< kr androgynos mõlemasuguline < anēr, gen andros mees + gynē naine) • meesnaine, naine, kelle teisesed sugutunnused on mehelikud. Vastand günander

android <andr|`oid -oidi -`oidi 22e s> (< kr anēr, gen andros mees, inimene + -oid) • tehisinimene

armatool <armat|`ool -ooli -`ooli 22e s> (uuskr armatolos < it armato relvastatud mees) • aj Kreeka partisan XVII–XIX s

baronet <baron|`et -eti -`etti 22e s> (ingl < baron parun < keskld baro mees, sõdur; parun < ld lollpea), lüh Bar., Bart.Inglise päritav alamaadlitiitel

batõrr <bat|`õrr -õrri -`õrri 22e s> (trg batır julge, tšempion) • turgi rahvastel: kangelane, vapper mees. Vt ka bogatõr

biandria <bi`andria 1 s> (< bi- + kr anēr, gen andros mees) • kahemehepidamine

bonhomme [bon·om] (pr) • heasüdamlik ja tubli, kuid lihtsameelne mees

detsemvir <dets`emvir -i 2e s> (ld pl decemviri < decem kümme + vir mees) • aj kümnemehelise magistraatide kolleegiumi ehk detsemviraadi liige Vana-Roomas

džentelmen <džentelmen -i 19 s> (ingl gentleman) • Inglise kõrgklassi väliselt peen ning viisakas seltskonnamees, kes järgib rangelt kehtiva moraali nõudeid; piltl hästikasvatatud, laitmatu käitumisega mees, aumees, härrasmees

duumvir <du`umvir -i 2e s> (ld pl duumviri, duoviri < duo kaks + vir mees) • aj duumviraadi liige

dändi <dändi 16 s> (ingl dandy) • seltskonnas rõivastuse alal mõõduandev mees; moenarr, keigar

eunuhhoid <eunuhh|`oid -oidi -`oidi 22e s> (< eunuhh + -oid) • med munandite hüpofunktsiooni põdev mees, kelle sugutunnused on vähe arenenud

fruktoos <frukt|`oos -oosi -`oosi 22e s> (< ld fructus vili), levuloos <levul|`oos -oosi -`oosi 22e s> (ingl laevulose, pr lévulose < ld laevus vasak) • keem puuviljasuhkur; leidub paljudes puuviljades, taimede rohelistes osades ja mees

geenus <g`eenus -e 11~9 s> (ld genus päritolu, liik, sugu) • sugu, liik; biol perekond, ühtekuuluvaist liikidest moodustatav rühm; lgv (grammatiline) sugu (nt mees-, kesk-, naissugu); verbi (morfoloogiline) tegumood, näitab tegevussubjekti vahekorda grammatilise subjektiga, vt ka personaal, impersonaal. Vt ka genus

gei <g`ei 26 s> (ingl gay) • meessoost homoseksualist, omasooihar mees. Vt ka homo

geronto- [ger·onto] (< kr gerōn, gen gerontos vana mees) • vanuri-, eakate; vananemisega seotud

geruusia <ger`uusia 1 s> (kr gerousia < gerōn vana mees, vanem) • aj gerontide nõukogu, vanematekogu Vana-Kreeka riikides; Sparta kõrgeim poliitiline organ

glükoos <glük|`oos -oosi -`oosi 22e s> (< glüko-) • keem viinamarjasuhkur, sahhariid (süsivesik) lihtsuhkrute rühmast, vees lahustuv magusa maitsega värvitu kristalne aine; sisaldub imetajate veres, magusates puuviljades, mees jm; tööstuses saadakse glükoosi tärklist hüdrolüüsides; kasut ravivahendina jm

grand old man [gränd ould män] (ingl suursugune vana mees) • eakas suurmees, mingi ala vanim ja auväärseim meesesindaja

günander <gün`and|er -ri 2e s> (< gün- + kr anēr, gen andros mees) • mees, kelle teisesed sugutunnused (v ka psüühika) on naiselikud. Vastand androgüün

hampelmann <hampelm|`ann -anni -`anni 22e s> (sks Hampelmann < hampeln hüplema + Mann mees) • van hüpiknukk; piltl veiderdaja

he-man [hiimän] (ingl < mask he tema + man mees) • (väga) mehine mees

hierogaamia <+ g`aamia 1 s> (< hiero- + -gaamia) • müt, relig vanaaja kosmogoonias ja müt-s komplementaarsete algete (tavaliselt mees ja naine) ühtsuse kujutamise viis

holandriline <hol`andrili|ne -se -st 12 adj> (< holo- + kr anēr, gen andros mees) • biol isasloomal v mehel esinev ja Y-kromosoomi kaudu pärandatav (tunnuse v omaduse kohta). Vastand hologüüniline

homagium [hom·agium] (keskld < vanapr homage < homme mees) • aj vasalli ustavusvanne läänihärrale

hommage [omaaž] (pr < homme mees) • tänu- v austusavaldus

homme [om] (pr) • inimene; mees
homme de lettres [om döl·etr] • kirjanik, kirjamees

homo (ld) • inimene, mees

impotent <impot|`ent -endi -`enti 22e s> (< ld impotens võimetu, suutmatu) • med suguühte- v sigimisvõimetu mees

invertsuhkur <+ s`uhk|ur -ru 2 s> • kok puuviljades ja mees sisalduv v roosuhkru inversioonil saadav fruktoosi ja glükoosi segu; kasut toiduainetööstuses

kollokatsioon <kollokatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld collocatio asetus, paigutus)
1. järjekord, järjestus, suhteline paigutus
2. lgv sõna tähendusest sõltuv tendents esineda koos teiste sõnadega, teatud piirang sõnade koosesinemisele, võrdle nt kollokatsioone pikk mees ja kõrge hoone
kollokatsioonimeetodmat meetod integraalvõrrandite ja rajaülesannete ligikaudseks lahendamiseks

libertiin <libert|`iin -iini -`iini 22e s>
1. (ld libertinus < liber vaba) aj vabastatud ori, eriti poolvabasse seisusse kuuluv endine ori Vana-Roomas
2. (pr libertin < ld) liiderlik mees, vt ka libertiinsus

lomber <l`omb|er -ri 2e s> (sks Lomber < pr l’hombre < hisp el hombre mees) • kombinatsioonirikas kaardimäng, hispaanlaste rahvusmäng

macho [matšo] (hisp isane, isasloom; tugev, jõuline) • ülimees, agressiivselt ja liialdatult oma mehelikkust rõhutav mees

maskuliinne <maskul`iin|ne -se 2 adj> (ld masculinus < mas mees, isane) • meessoost, meessoole omane, mehelik. Vt ka feminiinne

maskuliinum <maskul`iinum -i 2e s> (ld masculinum < mas mees, isane) • lgv meessugu. Vastand feminiinum

maskulinisatsioon <maskulinisatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld masculinus isane, meessoost < mas mees, isane) • biol mehestumine, naissoost isikul meessoole v emasloomal isasloomale omaste tunnuste tekkimine. Vt ka virilism

maskulinism <maskulin|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< ld masculinus isane, meessoost < mas mees, isane), maskulism <maskul|`ism -ismi -`ismi 22e s> • meesõiguslus, vastukaaluks feminismile tekkinud liikumine, mis püüab võidelda meeste diskrimineerimise vastu ja taotleb sugudevahelist võrdsust. Vt ka feminism

metroseksuaal <+ seksu|`aal -aali -`aali 22e s> (ingl metrosexual < metropolitan pealinna, suurlinna + heterosexual heteroseksuaal) • kõnek mees, kes pöörab suurt tähelepanu oma välimusele ning imagole ja elustiilile

misandria <mis`andria 1 s> (kr misandria < miseō vihkan + anēr, gen andros mees) • psühh meestepõlgus, meestevihkamine

monandria <mon`andria 1 s> (< mono- + kr anēr, gen andros mees) • ühemehepidamine. Vastand polüandria

munk <m`unk munga m`unka 22i s> (rts munk, keskülemsks münch, keskalamsks monk < kr monachos < monos üksi) • relig usulis-askeetlikel eesmärkidel maailmast eraldunud kogukonnas (kloostris, mungaordus) elav mees; katoliku vaimuliku meesordu liige. Vt ka noviits (1), nunn, oblaat (2), profess, postulant

neutrum <n`eutrum -i 2e s> (ld ei kumbki), lüh nlgv kesksugu, sookategooria sõnade jaoks, mis pole ei mees- ega naissoost; kesksoost sõna

objekt <obj|`ekt -ekti -`ekti 22e s> (keskld obiectum < ld perf partits obiectus ees v vastas asetsev)
1. ese, isik v nähtus, millele v kellele on suunatud kellegi tegevus, tähelepanu vms
2. ehitus, ettevõte vms kui majandusliku v sõjalise tähtsusega üksus
3. fil see, mis vastandub subjektile, st teadvusele, olles väljaspool teadvust ja teadvusest sõltumatu
4. lgv sihitis, lauseliige, mis näitab, millele v kellele on suunatud tegevus, nt mees parandab autot
grammatiline objektlgv sihitis
objektlauselgv sihitislause
objektiseadusjur seadus, mille rakendamist käsitletakse tema juurde kuuluvas rakendusseaduses v muudes õigusaktides

parun <parun -i 2e s> (sks Baron < keskld baro mees, sõdur; parun < ld lollpea) • vabahärra, keskajal Lääne-Euroopas kuninga, keisri vm suurfeodaali otsene vasall, hiljem aadlitiitel; Saksamaal ja Prantsusmaal alamaadlitiitel, Inglismaal kõrgaadlitiitel

pas [pa] (pr) paa
pas de deux [padöd·öö] (pr „kahesamm“) • mees- ja naissolisti paarisesinemine klassikalises balletis
pas de quatre [padök·atr] (pr) padekaater
pas d’Espagne [padesp·anj] (pr) padespann

pederast <peder|`ast -asti -`asti 22e s> (kr paiderastēs) • poistepilastaja; mees, kes on sugulises vahekorras poisiga. Vt ka pederastia

polüandria <polü`andria 1 s> (< polü- + kr anēr, gen andros mees)
1. mitmemehepidamine, ühe naise abielu samal ajal mitme mehega; esineb mõne loodusrahva juures, vt ka monandria
2. zool emasisendi paaritumine mitme isasega ühel sigimisperioodil

pootsman <p`ootsman -i 2e s> (sks Bootsmann < Boot paat, lootsik + Mann mees) • mer tsiviillaeva tekimeeskonna vahetu ülem, laevatööde juhataja ning madruste väljaõpetaja; kapteni ja meeskonna vahendaja

protandria <prot`andria 1 s> , proterandria <proter`andria 1 s> (< proto- + kr anēr, gen andros mees) • bot eelisasus, isasorganite valmimine enne emasorganeid; väldib isetolmlemist, sest tolmuterad valmivad enne sama õie emakasuudme avanemist. Vastand proterogüünia

salong <sal|`ong -ongi -`ongi 22e s> (pr salon < it salone suur saal < sala saal)
1. võõraste vastuvõtuks elegantselt sisustatud ruum
2. perioodiliselt koos käiv kirjanike, poliitikute vm seltskondlik ring
3. kunstinäituste ruum
4. esinduslik teenindus- v kaubandusettevõte
salongiluulekirj salongides kitsale kuulajaskonnale esitatav luule, harrastusluule
salongilõvipiltl salongides liikuv ja ennast laia joonega tutvustav härrasmees, kenitlev mees

skafander <skaf`and|er -ri 2e s> (< kr skaphē lootsik + anēr, gen andros inimene, mees) • tuukri, kosmonaudi jt mitmesuguse lisavarustusega hermeetiline erirõivastus

sororaat <soror|`aat -aadi -`aati 22e s> (< ld soror õde) • esiajal mitmenaisepidamise variant, mille puhul mees võis abielus olla ühel ajal mitme õe v nõoga

sufiksoid <sufiks|`oid -oidi -`oidi 22e s> (< sufiks + -oid) • lgv pooljärelliide, nt -võitu sõnas suurevõitu, -mees sõnas lehemees. Vastand prefiksoid

sukuub <suk|`uub -uubi -`uubi 22e s> (ld succuba < succubare all lamama) • müt deemon, kes võtab kauni naise kuju, et võrgutada mehi (eriti munki) ja astuda seksuaalvahekorda, kui mees magab. Vt ka inkuub

sutenöör <suten|`öör -ööri -`ööri 22e s> (pr souteneur < soutenir toetama < ld sustinere) • kupeldaja, mees, kes otsib prostituudile kliente ja turvab teda, saades selle eest teatud protsendi prostituudi teenistusest

sünandriline <sün`andrili|ne -se -st 12 adj> (< sün- + kr anēr mees) • bot liittolmukaline

triumvir <tri`umvir -i 2e s> (ld < tres, gen trium kolm + vir mees) • triumviraadi liige

vir (ld) • mees
vir consularis [vir konsulaaris] vt consularis

viriilne <vir`iil|ne -se 2 adj> (ld virilis < vir mees) • mehe-, mehelik, mehine, meheealine, meheeas olev, täiskasvanud

virilisatsioon (< ld virilis mehelik, mehe- < vir mees) maskulinisatsioon

virilism <viril|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< ld virilis mehelik, mehe- < vir mees) • med mehetaolisus, psüühika mehelikuks muutumine ning sekundaarsete sugutunnuste, nt vuntside tekkimine naistel. Vt ka maskulinisatsioon


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur