[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 36 artiklit

akvameetria <+ m`eetria 1 s> (< akva- + -meetria) • keem aines sisalduva vee koguse v kontsentratsiooni määramine

alkalimeetria <+ m`eetria 1 s> (< alkali + -meetria) • keem mahtanalüütiline aluse v leelise koguse määramine antud aines

alkoholomeetria <+ m`eetria 1 s> (< alkohol + -meetria) • keem alkoholisisalduse määramine alkoholi ja vee segus

analüüs <anal|`üüs -üüsi -`üüsi 22e s> (< kr analysis lahutamine, lahendamine) • algosadeks v -tunnusteks lahutav uurimine, eritlus. Vt ka süntees
keemiline analüüskeem mingi aine koostise määramine, kas ainult koostisosade (kvalitatiivne analüüs) v ka nende koguselise vahekorra kindlakstegemine (kvantitatiivne analüüs)
matemaatiline analüüsmat matemaatika keskne haru, mis uurib funktsioone piirväärtuse meetodil

atmoindikatsioon <+ indikatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< kr atmos aur + indikatsioon) • ökol õhu saastatuse määramine bioindikaatorite abil

bioessee <+ ess`ee 26i s> (< bio- + pr essai katse) • biol uurimismeetod, mis seisneb spetsiifiliste toimeainete (nt vitamiinide, antibiootikumide) avastamises ja nende hulga määramises bakterikultuuri kasvu järgi; kasut juhtudel, kui ainet on nii vähe, et selle määramine teiste meetoditega ei ole võimalik

delegatsioon <delegatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld delegatio saatmine, määramine) • rühm valitud v nimetatud isikuid, kes on volitatud valitsuse, ametkonna, asutuse v organisatsiooni huve esindama konverentsil, kongressil v koosolekul ning läbirääkimisi pidama jne

elektromeetriline tiitrimine (< elektro- + -meetriline + tiitrima) • keem lahusekomponendi kontsentratsiooni mahtanalüütiline määramine, mille puhul reaktsiooni lõpp tehakse kindlaks elektrimõõtmistega

elemendianalüüs <+ anal|`üüs -üüsi -`üüsi 22e s> (< element + analüüs) • keem koostiselementide (süsiniku, vesiniku, lämmastiku jm) sisalduse määramine antud orgaanilises aines

evalvatsioon <evalvatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (sks Evalvation < pr évaluation) • maj hindamine, väärtuse v hinna määramine

fotogramm-meetria <+ m`eetria 1 s> (< fotogramm + -meetria), fototopograafia <+ gr`aafia 1 s> (< foto- + topograafia) • geod objektide asendi, mõõtmete ja kuju määramine nende fotokujutiste järgi, tulemust kasut plaanide ja kaartide valmistamiseks

granulomeetria <+ m`eetria 1 s> (< graanul + -meetria) • teralise materjali (nt kivimite, pinnase) fraktsioonkoostise määramine

hüdroindikatsioon <+ indikatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< hüdro- + indikatsioon) • ökol veekogude, pinnase ja põhjavee seisundi ning omaduste määramine taimede abil

hüdrolokaator <+ lok`aator -i 2e s> (< hüdro- + lokaator), sonar <sonar -i 2e s> {lüh ingl sõnadest sound navigation and ranging navigeerimine ja kauguste määramine heli abil} • tehn seade osaliselt v täielikult vees olevate objektide avastamiseks ning nende asukoha (suuna ja kauguse) määramiseks. Vt ka kajalood

hüdrolokatsioon <+ lokatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< hüdro- + lokatsioon) • vees oleva keha asukoha (suuna, kauguse) määramine helisignaalide abil

indikatsioon <indikatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld indicatio näitamine, teadaandmine)
1. osutus, tunnus
2. med ravinäidustus
3. ökol keskkonna raskesti hinnatavate omaduste v seisundite määramine mingi abivahendi v organismi hõlpsasti tuvastatavate omaduste kaudu

investituur <investit|`uur -uuri -`uuri 22e s> (keskld investitura ametisse määramine < ld investire riietama) aj
1. Lääne-Euroopas feodalismiajastul: läänistamine, vasallile maatüki pidulik lääniks andmine
2. piiskopi vm kõrgema vaimuliku ametisse seadmine, kusjuures talle anti valitsemiseks kirikumaad koos elanikkonnaga
investituuritülivõitlus XI–XII s paavsti ja ilmalike valitsejate vahel piiskoppide nimetamise ja läänistamise pärast

ius [juus] (ld) • õigus
ius canonicum [juus kanoonikum] (ld) vt kanooniline õigus
ius civile [juus tsiviile] (ld)
1. jur tsiviilõigus, õigusnormide kogum, mis korrastab isikute varalisi suhteid (eraõiguse osa)
2. aj Rooma õiguse osa, mis korraldas ainult Rooma kodanike vahelisi suhteid (välja arvatud orjad ja naised)
ius divinum [juus diviinum] (ld) • aj Vana-Roomas jumalik õigus, ka loodusõigus
ius ecclesiasticum [juus eklesi·astikum] (ld) • jur, relig kirikuõigus, kiriku kui institutsiooni elu õiguslikult määravate normide kogum
ius gentium [juus gentsium] (ld) rahvaste õigus
1. aj Rooma õiguse osa, mis reguleeris Vana-Rooma kodanike suhteid riigis elavate välismaalastega ja viimaste omavahelisi suhteid
2. rahvusvaheline õigus
ius humanum [juus humaanum] (ld) • inimlik õigus
ius litoris [juus liitoris] (ld)
1. aj rannaõigus, rannaelanike muistne tava omastada randa uhutud esemeid ning merehätta sattunud laevu ja veoseid
2. jur rannaõigus, merehädaliste abistamist ja vara päästmise hüvitamist korraldavate õigusnormide kogum
ius naturale [juus naturaale] (ld) • loodusõigus, loomuõigus
ius primae noctis [juus priime noktis] (ld) • esimese öö õigus; aj feodalismi ajal (ka Baltimail) mõisahärra õigus oma pärisorja abiellumisel selle noorikuga pulmaöö veeta
ius privatum [juus privaatum] (ld) • eraõigus
ius publicum [juus publikum] (ld) • avalik õigus
ius sanguinis [juus sangvinis] (ld) • (vereõigus); kodakondsuse määramine vanemate (isa) riikkondsuse järgi
ius scriptum [juus skriptum] (ld) • kirjutatud õigus (vastandina tavaõigusele, adaadile)
ius soli [juus soli] (ld) • jur põhimõte, et kodakondsus määratakse sünnikoha järgi

kartomeetria <+ m`eetria 1 s> (< karto- + -meetria) • geogr loodusobjektide pikkuse, pindala, kõrguse vms määramine kaardil tehtavate mõõtmiste kaudu, sellega tegelev kartograafia osa

kolorimeetria <+ m`eetria 1 s>
1. füüs värvuste spektraalkoostise määramine kolorimeetriga
2. keem fotomeetrilise analüüsi meetod värviliste keemiliste ühendite kontsentratsiooni v koguse määramiseks, samuti lahuse kontsentratsiooni määramine selle värvuse järgi

kosmosenavigatsioon <+ navigatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< kosmos + navigatsioon) • kosmoseaparaatide juhtimine ja nende asukoha määramine

lihhenoindikatsioon <+ indikatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld lichen samblik < kr leichēn + indikatsioon) • ökol õhkkeskkonna saastatuse määramine samblikuliikide erineva tundlikkusastme alusel

lokatsioon <lokatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld locatio asetus) • sihtmärgi asukoha määramine sellelt lähtuvate v seadmest lähetatud signaalide järgi

medikatsioon <medikatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld medicatio ravimine) • med ravimi kasutamine, manustamine v määramine

nitrograafia <+ gr`aafia 1 s> (< nitro- + -graafia) • med lämmastikukõvera määramine, uuring, mille puhul jälgitakse väljahingatava õhu lämmastikusisaldust puhta hapniku hingamisel

nominatsioon <nominatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ingl, pr nomination < ld nominatio nimetamine) • kandidaadi (ametisse) nimetamine v määramine

odorimeetria <+ m`eetria 1 s> (< ld odor lõhn + -meetria) • lõhnamõõtmine, lõhnavate ainete lõhnavustugevuse määramine. Vt ka olfaktomeetria

ordinatsioon <ordinatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld ordinatio korrastus, korraldus)
1. relig vaimuliku ametisse pühitsemine
2. med arstlik ettekirjutus v ravi määramine haigele
3. biol koosluste v nende koostisosade ökoloogilisse ritta järjestamine

radar <radar 2e s> {lüh ingl sõnadest radio detection and ranging avastamine ja kauguste määramine raadio abil} , raadiolokaator <+ lok`aator -i 2e s> • tehn raadiolokatsiooni meetoditega objekte avastav ja jälgiv seade; liikluspolitsei kasutatav kiirusmõõtur sõidukite kiiruse mõõtmiseks teedel

radiograafia <+ gr`aafia 1 s> (< radio- + -graafia) • füüs ioniseeriva kiirguse abil kujutise saamine fotoemulsioonile; kiirguse registreerimine ja tema intensiivsuse määramine sel teel. Vt ka röntgenograafia

spektraalanalüüs <+ anal|`üüs -üüsi -`üüsi 22e s> (< spektraalne + analüüs) • füüs, keem aine kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise määramine tema spektri järgi

struktuurianalüüs <+ anal|`üüs -üüsi -`üüsi 22e s> (< struktuur + analüüs) • keem keemilise ühendi aatomite ja nendevaheliste sidemete vastastikuse asetuse määramine

substitutsioon <substitutsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld substitutio asemelepanek < substituere alla v asemele panema)
1. asendamine, asendus
2. jur asepärija määramine juhul, kui esialgne pärija ei soovi v mingil põhjusel ei saa pärandit vastu võtta
3. lgv ühe hääliku, sõna vm keeleüksuse asendamine teisega
4. keem ühe aatomi v aatomirühma asendamine molekulis
5. mat lõpliku hulga üksühene teisendus; muutuja asendus mingi fikseeritud avaldisega

süngaamne <+ g`aam|ne -se 2 adj> (< sün- + kr gamos pulm, abielu) • biol viljastusaegne, viljastuse ajal toimuv (nt tulevase organismi soo määramine)

taksatsioon <taksatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld taxatio < taxare hindama) • maj hinna v väärtuse määramine, hindamine

tensomeetria <+ m`eetria 1 s> (< ld tendere pingutama + -meetria) • tehn tarindi koormamisel tekkivate pingete katseline määramine


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur