[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 57 artiklit

adresseerima <adress|`eerima -eerib 28 v> (pr adresser), aadressima <`aadr|`essima -essib 28 v> • (kellegi aadressil) suunama, läkitama; info andmete ja käskude asukohta arvuti mälus v andmekandjal määrama; piltl kellelegi midagi suunama, määrama

assigneerima <assign|`eerima -eerib 28 v> (pr assigner < ld assignare osaks määrama, välja jagama < ad- + signum märk) • maj maksekäsundit andma; teatud otstarbeks summasid lubama (nt riigieelarves)

atašee <ataš`ee 26i s> (pr attaché < attacher kinnistama, määrama) • dipl madalaima ametiastme diplomaat; mingi ala eriteadlasena diplomaatilise esinduse juurde arvatud ametiisik, kes kuulub diplomaatilise korpuse koosseisu, nt pressiatašee, sõjaväeatašee

atašeerima <ataš|`eerima -eerib 28 v> (pr attacher) • dipl välissaatkonna juurde määrama

boniteerima <bonit|`eerima -eerib 28 v> (sks bonitieren < boniteet) • headust v väärtust hindama; põll välistunnuste põhjal põllumajandusloomade tõulist ja majanduslikku kõlblikkust määrama; saagikuse seisukohalt maa ja mulla omadusi hindama; mets metsa kasvukoha tootlikkust hindama

defineerima <defin|`eerima -eerib 28 v> (ld definire) • definitsiooni andma, mõistet määrama, määratlema

dekreteerima <dekret|`eerima -eerib 28 v> (pr décréter) • dekreediga määrama v kehtestama

deputaat1 <deput|`aat -aadi -`aati 22e s> (< keskld deputatus saadik < ld deputare määrama) • valitud esindaja, rahvasaadik

deputaat2 <deput|`aat -aadi -`aati 22e s> (< ld deputare osaks määrama) • aj loonustasu, moon, natuuras (teraviljas jm) tasutav palgaosa

deputatsioon <deputatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (keskld deputatio < ld deputare määrama) • saatkond, mingi organisatsiooni, asutuse v kogu poolt valitud rühm isikuid esindamiseks, taotluste esitamiseks jm pms kõrgemais instantsides

deputeerima <deput|`eerima -eerib 28 v> (< ld deputare määrama) • saadikuina v esindajaina saatma

designeerima <design|`eerima -eerib 28 v> (ld designare) • ette määrama ametisse, millesse astutakse alles hiljem; tähistama, märkima

destineerima <destin|`eerima -eerib 28 v> (ld destinare kinnitama, määrama) • (kellelegi) määrama

determineerima <determin|`eerima -eerib 28 v> (ld determinare) • determinatsiooni teostama, piiristama; tingima, põhjustama; ette ära määrama; loog ahendama

diagnoosima <diagn|`oosima -oosib 28 v> (< diagnoos)
1. med, vet haigust määrama
2. biol taksoni põhitunnuseid kirjeldama
3. tehn tehnoseisundit määrama

dimensioonima <dimensi|`oonima -oonib 28 v> • dimensioone kindlaks määrama

disponeerima <dispon|`eerima -eerib 28 v> (< ld disponere laiali asetama, jaotama) • vastuvõtlikuks muutma, millekski häälestama v kallutama; van korraldama, määrama, otsustama

domitsileerima <domitsil|`eerima -eerib 28 v> (< domitsiil) • maj veksli maksekohta määrama

doseerima <dos|`eerima -eerib 28 v> • annustama, doose määrama, doosideks jagama

evalveerima <evalv|`eerima -eerib 28 v> (sks evalvieren < pr évaluer) • maj hindama, väärtust v hinda määrama

fikseerima <fiks|`eerima -eerib 28 v> (pr fixer) • (teatavasse asendisse) kinnistama; kindlaks määrama; üles märkima, registreerima; üksisilmi vaatama

fondeerima <fond|`eerima -eerib 28 v> • maj fonde kindlaks määrama, fonde looma

honoreerima <honor|`eerima -eerib 28 v> (< ld honorare austama) • honorari maksma v määrama

kaliibrima <kal|`iibrima -iibrib 28 v> (< kaliiber), kalibreerima <kalibr|`eerima -eerib 28 v> • tehn mõõtmeid v astmikke võrdlevalt kontrollima; kaliibrikohaseks tegema; kaliibrit määrama

kapitaliseerima <kapitalis|`eerima -eerib 28 v> (pr capitaliser, ingl capitalize < kapital) maj
1. kapitaliks muutma
2. omandi väärtust määrama sellelt saadava tulu suuruse ja protsendimäära alusel

konstitueerima <konstitu|`eerima -eerib 28 v> (pr consistituer < ld constituere) • rajama, asutama; kindlaks määrama

konteerima <kont|`eerima -eerib 28 v> (sks kontieren) • maj kontosid kirjendamiseks määrama, summat ühe konto deebetpoolele ja teise kreeditpoolele kirjendama

kontingentima <konting|`entima -endib 28 v> • kontingenti kindlaks määrama

kvalifitseerima <kvalifits|`eerima -eerib 28 v> (keskld qualificare)
1. omadusi määrama v hindama; kohasuse v ettevalmistuse astet määrama
2. kohasuse v kõlblikkuse järgi liigitama; kvalifikatsiooni andma

kvootima <kv`ootima kvoodib 28 v> , kvoteerima <kvot|`eerima -eerib 28 v> • kvooti kindlaks määrama

limiteerima <limit|`eerima -eerib 28 v> (ld limitare) • piirama, kitsendama; limiiti määrama

nivelleerima <nivell|`eerima -eerib 28 v> (pr niveler < niveau tase, vesilood < ld libella lood) • geod loodima, maapinna kõrgusvahesid määrama; piltl tasandama, erinevusi kaotama

nomineerima <nomin|`eerima -eerib 28 v> (ld nominare) • ametisse v autasu saamiseks nimetama, määrama

normima <n`ormima normib 28 v> • norme andma v määrama, normiks seadma

noteerima <not|`eerima -eerib 28 v> (sks notieren < ld notare märkima), koteerima <kot|`eerima -eerib 28 v> (pr coter < cote osa, väärtus < ld quota pars mitmendik < quotus mitmes) • maj väärtpaberite hinda v valuutakurssi kindlaks määrama; maj väärtpaberit börsile kauplemisele võtma; piltl hindama, väärtustama

ordineerima <ordin|`eerima -eerib 28 v> (< ld ordinare korrastama, korraldama)
1. relig vaimulikku ametisse nimetama v pühitsema
2. med ravi v ravimit määrama
3. biol kooslusi v nende koostisosi ökoloogilisse ritta järjestama

orienteeruma <orient`eeruma 27 v> (< orienteerima)
1. asukohta ilmakaarte suhtes kindlaks määrama
2. õiget suunda leidma; olukorrast õiget ülevaadet omama
3. sport orienteerumissporti harrastama

peilima <p`eilima peilib 28 v> (holl peilen)
1. el asukoha kindlakstegemiseks millegi (nt tuletorni) suunda määrama (kompassi, elektromagnetlainete vm abil)
2. mer laeva tankides ja pilssides peiliga veekihi taset mõõtma

positsioneerima <positsion|`eerima -eerib 28 v>
1. kellegi v millegi positsiooni, asukohta kindlaks määrama
2. maj tootele v teenusele turuosa leidma ja seda seal reklaamima

predestineerima <predestin|`eerima -eerib 28 v> (ld praedestinare) • relig ette ära määrama, predestinatsiooni teostama

premeerima <prem|`eerima -eerib 28 v> • preemiaga autasustama, preemiat määrama

preskribeerima <preskrib|`eerima -eerib 28 v> (ld praescribere ette kirjutama) • määrama, käskima; jur mingit seadust v määrust kehtetuks tunnistama

raadiopeilima <+ p`eilima peilib 28 v> (< raadio + peilima) • töötavalt raadiosaatjalt tulevate raadiolainete suunda ja raadiojaama asukohta raadiopeilingaatori abil määrama

rajoonima <raj|`oonima -oonib 28 v> (pr rayonner)
1. rajoonideks jaotama; rajoonide järgi ära määrama
2. geogr maa-ala liigendamine pinnaehituse, kliima, taimkatte, mullastiku jms alusel üksteisest erinevaiks üksusteks
3. põll hrl sorti v tõugu mingi loodus- v halduspiirkonna jaoks ametlikult eelistatuks tunnistama

sekveneerima <sekven|`eerima -eerib 28 v> (ingl sequence järjestama < ld sequentia järgnev, järgnevus) • biol informatsiooniliste biopolümeeride molekulides monomeeride, aminohapete jm järjestust kindlaks määrama

spetsialiseerima <spetsialis|`eerima -eerib 28 v> (pr spécialiser < ld specialis eriline) • mingiks otstarbeks määrama; mingile erialale keskendama

spetsifitseerima <spetsifits|`eerima -eerib 28 v> • spetsifikatsiooni koostama, üksikasjalikult esitama, spetsiifilisi iseärasusi määrama

statueerima <statu|`eerima -eerib 28 v> (ld statuere) • üles seadma, püstitama; määrama, otsustama

statuut <stat|`uut -uudi -`uuti 22e s> (ld statutum < statuere määrama, otsustama)
1. põhikiri, põhimäärus, põhialuseid määrav dokument
2. jur seadus v seadustik monarhistlikes riikides (nt Rooma impeeriumis, tänapäeval Suurbritannias)
3. pol rahvusvaheline kokkulepe mõne organi struktuuri ja tegevuse v eriseisundis territooriumi valitsemisviisi kohta
statuutmiilpikkusühik Inglise mõõdusüsteemis, = 1609,4 m

substitueerima <substitu|`eerima -eerib 28 v> (ld substituere alla v asemele panema) • substitutsiooni teostama, asendama, asendajaks v asetäitjaks määrama

takseerima <taks|`eerima -eerib 28 v> (ld taxare hindama)
1. uurivalt, hindavalt vaatama
2. maj, mets metsa hindama, puistu tootlikkust, varu ja juurdekasvu määrama

tareerima <tar|`eerima -eerib 28 v> (< it tarare < tara taara) • maj taara massi kindlaks määrama; tehn mõõdiku näitu kontrollima ja õigeks seadma

tarifitseerima <tarifits|`eerima -eerib 28 v> • tariife kindlaks määrama ja kehtestama

termineerima <termin|`eerima -eerib 28 v> (ld terminare) • piiritlema, kindlaks määrama

tiitrima <t`iitrima 27 v> • keem tiitrit määrama, lisama kindla kontsentratsiooniga reaktiivilahust uuritava aine lahusele, et teha kindlaks selle aine kogust või kontsentratsiooni

tiražeerima <tiraž|`eerima -eerib 28 v> • tiraaži määrama; teatud tiraažis välja laskma, levitama, paljundama

tsentreerima <tsentr|`eerima -eerib 28 v> (sks zentrieren < tsentrum)
1. tehn keskme, keskpunkti v telje asukohta määrama; samateljeliseks seadma
2. geomeetrilisi v optilisi keskmeid v telgi ühitama


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur