[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 187 artiklit

adamiit <adam|`iit -iidi -`iiti 22e s> (< pn Aadam), aadamlane <`aadamla|ne -se -st 12 s> • relig algselt inimese paradiisliku seisundi taastamist taotlevate kristlike usuvoolude liige (hiljem kasutatud ka teiste liikumiste kohta)

akadeemik <akadeemik -u 2 s> • teadusasutuste (akadeemiate (2) ) valitav liige; väljapaistvate teadlaste ja kunstnike aunimetus mõnedes maades

aktivist <aktiv|`ist -isti -`isti 22e s> • aktiivi (1) kuuluv isik, ühiskondliku, teadusliku vm organisatsiooni toimekas liige

amatsoon <amats|`oon -ooni -`ooni 22e s> (kr Amazōn, tõenäoliselt eksliku seletuse järgi < a- + mazos rind)
1. aj Väike-Aasia naissõdalasrahva liige
2. piltl naisratsanik, naissõdalane, naismootorrattur v naissõdur

amiš <amiš -i 2e s> (ingl amish < sks amisch < pn Jakob Ammann, liikumise looja, surn u 1730) • relig pms Ameerika Ühendriikides elava traditsioonilist elustiili harrastava range protestantliku usulahu liige, amišid eraldusid XVII s anabaptistlikest mennoniitidest

anglikaan <anglik|`aan -aani -`aani 22e s> (< keskld Anglicanus inglise) • relig anglikaani kiriku liige, anglikaaniusuline

annuntsiaat <annuntsi|`aat -aadi -`aati 22e s> (< ld annuntiare kuulutama) • relig Issanda kuulutamisest nime saanud katoliku vennas- või õeskonna liige

arbiiter <arb`iit|er -ri 2e s> , arbiter <arbiter -i 19 s> (ld arbiter) • jur vahemees, poolte vastastikusel kokkuleppel valitav vahekohtunik, arbitraaži liige; sport kohtunik (nt maadlusvõistlustel)

artikulatsioon <artikulatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld articulare liigendama; selgesti hääldama < articulus liige; lõik)
1. anat liiges, kahe luu (v kõhre) vaheline ühend
2. lgv hääldus, häälikute moodustamine kõneelunditega
3. muus laulmisel häälikute hääldamise viis, üksikute helide ühendamise või esiletoomise moodus
artikulatsioonibaaslgv hääldusalus, igale keelele v murdele omane häälduselundite asend ja toimimissuund häälikute moodustamisel

artikuleerima <artikul|`eerima -eerib 28 v> (ld articulare liigendama; selgesti hääldama < articulus liige; lõik) • lgv häälikut kõneelundite abil moodustama; (selgesti) hääldama

assassiin <assass|`iin -iini -`iini 22e s> (< ar al-ḥašāšīn hašiši v oopiumi kasutajad) • relig fanaatilise islami sekti liige XI–XIII s Süürias ja Pärsias

assumptsionist <assumptsion|`ist -isti -`isti 22e s> (< ld assumptio taevaminek < saamine, vastuvõtmine) • relig Neitsi Maarja taevassevõtmisest nime saanud katoliku vennas- ja õeskondade liige

astronaut <+ n`aut naudi n`auti 22e s> (< astro- + kr nautēs meresõitja) • kosmosesõiduki meeskonna liige. Vt ka kosmonaut

augustiinlane <august`iinla|ne -se -st 12~10? s> (< pn Augustinus, kirikuisa, 354–430) • relig katoliku kirikuisa Augustinuse nime kandvate või tema ühiselureeglit kasutavate vaimulike vennas- ja õeskondade liige

bandiit <band|`iit -iidi -`iiti 22e s> (it bandito lindprii) • bande liige, teeröövel, mõrvar

beduiin <bedu|`iin -iini -`iini 22e s> (ar badawī kõrbeelanik) • araabia rändhõimu liige Araabias ja Põhja-Aafrikas

begard <beg|`ard -ardi -`ardi 22e s> (pr bégard) • relig begiinile vastava meeste ühenduse liige

begiin <beg|`iin -iini -`iini 22e s> (pr béguine < pn L. de Bègue, arvatav asutaja) • relig Madalmail u XII s tekkinud ja sealt lähikonda levinud naiste religioosse ühenduse liige, begiinid kaldusid ketserlusse, mistõttu inkvisitsioon neid jälitas; vastava meeste ühenduse liiget nimetati begardiks

benediktlane <bened`iktla|ne -se -st 12~10? s> , benediktiin <benedikt|`iin -iini -`iini 22e s> (< pn Benedictus Nursiast, ordu asutaja, u 480–547) • relig VI s asut Püha Benedictuse ordu liige

birgitiin <birgit|`iin -iini -`iini 22e s> (< pn Püha Birgitta, ordu rajaja, u 1303–1373) • relig XIV s asut Pühima Päästja Ordu e birgitiinide ordu liige

bogomiil <bogom|`iil -iili -`iili 22e s> (< pn Bogomil, preester, arvatav asutaja) • relig, aj keskaegse manihheistliku usulahu liige Balkani maades, eeskätt Bulgaarias. Vt ka manihheism

bollandist <bolland|`ist -isti -`isti 22e s> (< pn J. Bolland, Madalmaade jesuiit, 1596–1665, alustas pühakute ja märtrite elulugude sarja „Acta Sanctorum“ avaldamist) • aj jesuiitide ühingu liige, J. de Bollandi töö jätkaja

bolševik <bolšev|`ik -iku -`ikku 25 s> (vn большевик < большинство enamus) • aj, pol enamlane, kommunist Venemaal, bolševistliku partei liige

borotbist <borotb|`ist -isti -`isti 22e s> (< pn Borotba Võitlus, ajaleht) • aj Ukraina pahempoolsete esseeride partei (eksisteeris 1918–20) liige

braahman <br`aahman -i 2e s> (sanskr brāhmama), brahmiin <brahm|`iin -iini -`iini 22e s> • relig brahmanismi preester, Vana-Indias ohverdamist juhtinud preester, kõrgeima, vaimulike varna liige Indias. Vt ka kšatrija, vaišja

dekabrist <dekabr|`ist -isti -`isti 22e s> (vn декабрист < декабрь detsember) • aj Peterburis 14. detsembril 1825. a toimunud ülestõusust osavõtja, Vene aadlike revolutsiooniliste salaühingute liige

dekuurio <dek`uurio 1 s> (ld decurio < decem kümme) • aj Vana-Roomas algselt kümnemehelise rühma esimees v juht, nt ratsaväe dekuurio; Vana-Rooma omavalitsusega linnade (munitsiipiumide) nõukogu eluaegne liige

demokraat <+ kr`aat kraadi kr`aati 22e s> • pol demokraatia pooldaja; demokraatliku partei liige

detsemvir <dets`emvir -i 2e s> (ld pl decemviri < decem kümme + vir mees) • aj kümnemehelise magistraatide kolleegiumi ehk detsemviraadi liige Vana-Roomas

dismembratsioon <dismembratsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (keskld dismembratio < dis- + ld membrum liige) • osadeks jagamine, jaotamine (nt maade jagamine)

dominiiklane <domin`iikla|ne -se -st 12~10? s> (< pn Püha Dominicus, ordu asutaja, Hispaania preester, u 1170–1221), dominikaan <dominik|`aan -aani -`aani 22e s> • relig 1215. a asut katoliku kerjusmungaordu, Jutlustajavendade Ordu liige. Vt ka O. F. P.

duumvir <du`umvir -i 2e s> (ld pl duumviri, duoviri < duo kaks + vir mees) • aj duumviraadi liige

efeet <ef`eet efeedi ef`eeti 22e s> (kr ephetēs) • aj 51-liikmelise kohtukolleegiumi liige vanaaja Ateenas VII–VI s eKr

element <elem|`ent -endi -`enti 22e s> (< ld elementum algaine)
1. terviku osa, koostisosa, üksikosa; algosis; alge, suge
2. fil asja jaotumatu algosa; vanaaja filosoofias nn ürgaine (tuli, õhk, vesi, maa); sobiv keskkond
3. keem aatomite liik, aatomite individuaalsust iseloomustav mõiste; looduslik v tehisalgaine
4. füüs galvaanielement, fotoelement, termoelement
5. mat hulk
6. piltl teatud (negatiivne) ühiskondlik rühmitis v selle liige (nt kriminaalne element)

esseer <ess|`eer -eeri -`eeri 22e s> (vn эсер) {lüh vn sõnadest социалист-революционер} • aj sotsialist-revolutsionäär, Venemaal 1901. a tekkinud esseeride partei liige

falangist <falang|`ist -isti -`isti 22e s> (hisp falangista) • aj, pol Hispaania fašistliku partei Falangi liige

fašist <faš|`ist -isti -`isti 22e s> (it fascista) • pol fašismi pooldaja, fašistliku partei liige

feen1 <f`een feeni f`eeni 22e s> (ingl pn Fenian < iiri féne iirlased) • aj Iiri iseseisvust taotlenud poliitilise salaühingu liige XIX s

fraktsionäär <fraktsion|`äär -ääri -`ääri 22e s> • pol fraktsiooni liige

franc-tireur [fra(n)tiröör] (pr „vaba laskur“) aj, sõj
1. Prantsusmaa revolutsiooniarmee kergejalaväelane (a-tel 1789–99)
2. partisan Prantsusmaal, partisanisalga liige (pms a-tel 1940–44)

frantsisklane <frants`iskla|ne -se -st 12~10? s> (< pn Assisi Franciscus, ordu asutaja, 1181/1182-1226), frantsiskaan <frantsisk|`aan -aani -`aani 22e s> • relig katoliku kerjusmunkade ordu liige

föderaat <föder|`aat -aadi -`aati 22e s> (pr fédéré < ld perf partits foederatus liidus olev, liitlane < foedus liit) aj
1. suure Prantsuse revolutsiooni ajal (1789–94) vabatahtlike föderatsiooni liige
2. 1815. a saja päeva ajal vabatahtlike salga liige
3. Pariisis Kommuuni (1871) kaitsev Rahvuskaardi võitleja

föjaan <föj|`aan -aani -`aani 22e s> (pr feuillant) • aj suure Prantsuse revolutsiooni ajal a-tel 1791–92 tegutsenud, mõõdukat konstitutsioonilist monarhiat pooldanud klubi liige, föjaanide istungid toimusid tsistertslaste ordu Feuillants’i kongregatsiooni endise kloostri ruumides

gangster <g`angster -i 2e s> (ingl < gang jõuk) • bandiit, kurjategijate jõugu liige (pms USA-s)

gautšo <gautšo 16 s> (hisp gaucho < indiaani k-d) • hispaania-indiaani segarahva liige; Lõuna-Ameerika ratsakarjus. Vt ka kauboi

geront <ger|`ont -ondi -`onti 22e s> (kr gerōn, gen gerontos) • aj vanematekogu (geruusia) liige Vana-Kreeka riikides, eriti Spartas

gregoriaanlane <gregori`aanla|ne -se -st 12~10? s> (< pn Gregorius Valgustaja, esimene Armeenia patriarh, u 257 – u 331) • relig Armeenia kiriku liige

gulaam <gul|`aam -aami -`aami 22e s> , guljam <g`uljam -i 2e s> (ar ghulām teener, ori) • aj Abbassiidide kalifaadis (750–1258) kaliifi ratsakaardiväe liige; keskaja Türgis feodaalse maakaitseväe lihtliige

göös <g`öös göösi g`öösi 22e s> (holl geus, pl geuzen < pr gueux kerjused) aj
1. Brüsselis XVI s asut opositsioonilise (Hispaania-vastase) aadliühingu liige
2. Madalmaade kodanliku revolutsiooni ajal partisan-vabadusvõitleja, kes võitles maal ja merel hispaanlastega

haidamakk <haidam|`akk -aki -`akki 22e s> (ukr гайдамака < trg haydut röövel) aj
1. XVIII s Poola ülemvõimu vastases võitluses osaleja (Ukraina talupojad, kasakad, käsitöölised jt)
2. Ukraina Keskraada väeosa liige, kes võitles Ukraina riigi loomise eest a-tel 1918–20

hansalane <hansala|ne -se -st 12 s> (< hansa1), hanseaat <hanse|`aat -aadi -`aati 22e s> (sks Hanseat) • aj Hansa Liidu liige; hansalinna elanik

haridžiit <haridž|`iit -iidi -`iiti 22e s> (< ar khārij väljuja) • relig islami vanima vähemusrühmituse liige; rühmitus moodustus 657. a kaliif Ali pooldajate väeleerist lahkunuist

hebertist <hebert|`ist -isti -`isti 22e s> (< pn J. R. Hébert, Prantsuse ajakirjanik ja poliitik, 1757-94) • aj jakobiinide pahempoolse haru liige XVIII s lõpus, hebertistid kaitsesid Pariisi kehvikute huve

heliast <heli|`ast -asti -`asti 22e s> (kr hēliastēs) • aj vannutatud kohtunik, heliaia liige

hernhuut <hernh|`uut -uudi -`uuti 22e s> , hernhuutlane <h`ernh`uutla|ne -se -st 12~10? s> (< pn Herrnhut, linn Saksamaal) • relig vennastekoguduse liige v toetaja

hlõst <hl`õst hlõsti hl`õsti 22e s> (vn хлыст) • relig Vene usulahu liige alates XVII s 1. poolest, hlõstid uskusid Kristuse igavest taassündi ja ümberkehastumist

homoloog <+ l`oog loogi l`oogi 22e s> • keem homoloogilise rea liige

hospitaliit <hospital|`iit -iidi -`iiti 22e s> (< ld hospitalis külalislahke) • relig vaeste ja haigete hoolekandega tegelevate katoliku vaimulike ordude liige

hungveiping <h`ungv`eip|`ing -ingi -`ingi 22e s> (hiina hóng wèibīng punavalvur) • aj õpilasnoorsoost moodustatud terroristliku organisatsiooni liige Hiinas, hungveipingid tegutsesid 1960ndatel

hunhuus <hunh|`uus -uusi -`uusi 22e s> (hiina hónghúzi punahabe) • aj Kirde-Hiinas (Mandžuurias) XIX s 2. poolel ja XX s 1. poolel tegutsenud hästi organiseeritud röövlijõugu liige

illuminaat <illumin|`aat -aadi -`aati 22e s> (< ld perf partits illuminatus valgustatud) • aj mitme usulis-poliitilise salaühingu liige Euroopas XVI–XVIII s

indemniteet <indemnit|`eet -eedi -`eeti 22e s> (ld indemnitas karistamatus, puutumatus < indemnis kahjustamata < in- + damnum kahju)
1. kahjutasu; karistamatus
2. pol ministri vabastamine vastutusest erakordsete asjaolude sunnil sooritatud konstitutsioonirikkumise eest (nt Suurbritannias teostatakse parlamendiaktiga)
3. jur riigiõiguse põhimõte, mille kohaselt parlamendi liige ei kanna distsiplinaar- ega kriminaalvastutust parlamendis tehtud avalduste, väljenduste jm eest; õiguserikkumisest tekkinud kahju hüvitamine

independent <independ|`ent -endi -`enti 22e s> (ingl independent sõltumatu < keskld independens < in- + ld dependere rippuma, sõltuma) • aj protestantliku usuvoolu liige XVII s Inglismaal; independendid propageerisid koguduse täielikku sõltumatust riigi- ja kirikuvõimust ning moodustasid puritaanide vasaku tiiva

ismailiit <ismail|`iit -iidi -`iiti 22e s> (< pn Ismail ibn Djafar, imaam, u 720 - u 760) • relig šiiitliku islami usulahu liige, kes tunnistab kaliif Ali järglastena ainult seitset imaami (neist viimane Ismail)

jakobiin <jakob|`iin -iini -`iini 22e s> (pr jacobin, Pariisi dominiiklaste Püha Jaakobuse kloostri järgi, mis oli Jakobiinide klubi asukohaks) • aj, pol suure Prantsuse revolutsiooni (1789–94) aegse poliitilise klubi liige

jakobiit <jakob|`iit -iidi -`iiti 22e s> (keskld Iacobita < ld pn Iacob(us), mehenimi)
1. aj Inglismaalt 1688. a pagendatud kuninga James II Stuarti (ladina keeles Jacobus) ja temast põlvnevate Stuartite soo trooninõudlejate poolehoidja Inglis- ja Šotimaal XVII–XVIII s
2. relig Süüria monofüsiitliku kiriku liige (nimetuse saanud Edessa piiskopi Jakob Baraddai (surn 578) järgi)

jesuiit <jesu|`iit -iidi -`iiti 22e s> (< ld Societas Jesu Jeesuse selts) • relig XVI s asut katoliikliku Jeesuse Seltsi liige; piltl silmakirjateener, salakaval isik

johanniit <johann|`iit -iidi -`iiti 22e s> (keskld Iohannita < pn (Ristija) Johannes) • relig XI s asut hospitaliordu liige; hiljem rüütliordu; johanniidid siirdusid XVI s Malta saarele ja on sellest ajast tuntud Malta rüütlitena

kagulaar <kagul|`aar -aari -`aari 22e s> (pr cagoulard < cagoule kapuutsiga mungarüü) • aj Prantsusmaal 1930ndate 2. poolel tegutsenud salaorganisatsiooni liige; kagulaarid kandsid kokkutulekutel kapuutse, pooldasid fašistliku diktatuuri kehtestamist

kalvinist <kalvin|`ist -isti -`isti 22e s> • relig kalvinismi järgija, kalvinistliku kiriku liige

kamaldolane <kam´aldola|ne -se -st 12 s> (< it pn Camaldoli, klooster Toscanas) • relig katoliiklik Benedictuse reeglit järgiv eremiidiordu (asut XVI s) liige

kanoonik <kanoonik -u 2 s> (keskld canonicus < ld reeglikohane < kr kanōn reegel, eeskiri) • relig alates IV s-st piiskopikiriku juures ordusarnases vennaskonnas elav vaimulik; hiljem toomkapiitli liige (ka tiitlina), toomhärra

kaputsiin1 <kaputs|`iin -iini -`iini 22e s> (it cappuccino < cappuccio kapuuts, ordurüü osa), ka kaputsiinlane <kaputs`iinla|ne -se -st 12~10? s> • relig XVI s asut frantsisklaste orduharu liige

karbonaar <karbon|`aar -aari -`aari 22e s> (< it pl carbonari söepõletajad) • aj Itaalias ja Prantsusmaal XIX s alguses asut poliitilise salaühingu liige; Itaalia karbonaarid võitlesid võõramaise rõhumise vastu ja Itaalia ühendamise eest; Prantsuse karbonaarid taotlesid restaureeritud Bourbonide dünastia kukutamist

karmeliit <karmel|`iit -iidi -`iiti 22e s> (< pn Karmel, mägi Palestiinas) • relig XII s Palestiinas asut kerjusmunkade ordu liige

kartuus <kart|`uus -uusi -`uusi 22e s> , kartuuslane <kart`uusla|ne -se -st 12~10? s> (< ld pn Cartusia Chartreuse) • relig Prantsuse Alpides asetsevas Chartreuse’i orus XI s asut mungaordu liige; praegune keskus Itaalias

kasakas <kasaka|s - 2 s> (vn казак < trg kazak vaba inimene)
1. aj riigi piiri- ja äärealadele asunud v asustatud inimestest kujunenud kogukonna liige Venemaal XV–XVII s, ka hilisem nende alade asukas; XVIII s neist moodustatud kasakaväe sõjaväelane
2. van valla- v mõisakäskjalg

kleerik <kleerik -u 2 s> (kr klērikos) • relig vaimulik, preester, kleeruse liige; van kirjaoskaja, haritlane

kolhoosnik <kolhoosnik -u 2 s; kolh`oosn|`ik -iku -`ikku 25 s> (vn колхозник) • aj nõuk kolhoosi liige

kommandiitor <kommand`iitor -i 2e s> , kommanditist <kommandit|`ist -isti -`isti 22e s> • maj kommandiitühingu liige, kes vastutab ettevõtte tegevuse eest sissemakstud kapitali ulatuses

kommunaar <kommun|`aar -aari -`aari 22e s> (pr communard)
1. aj Pariisi kommuunist (a 1871) osavõtnu
2. mingi kommuuni liige

kommunist <kommun|`ist -isti -`isti 22e s> • pol kommunistliku partei liige, kommunismi kui ühiskonnaõpetuse pooldaja

konföderaat <konföder|`aat -aadi -`aati 22e s> • konföderatsiooni liige, sellest osavõtja

kongregatsionalist <kongregatsional|`ist -isti -`isti 22e s> • relig vaimulike kongregatsioonide liige; üksikkoguduste iseseisvust pooldav protestantlike usulahkude liige

kongresmen <k`ongresmen -i 19 s> (ingl Congressman) • pol USA Kongressi liige

konservatiiv <konservat|`iiv -iivi -`iivi 22e s> (< konservatiivne) • alalhoidlike v vanameelsete vaadetega isik, uuendustevastane; pol konservatiivse partei liige v pooldaja

konsort <kons|`ort -ordi -`orti 22e s> (ld consors)
1. saatuse- v elukaaslane
2. konsortsiumi liige
3. aj, muus XVI ja XVII s instrumentaalansambel

konsul <k`onsul -i 2e s> (ld consul)
1. aj Rooma vabariigi kõrgeim riigiametnik; Prantsusmaal Konsulaadi ajal üks kolmest kõrgemast võimukandjast; magistraadi liige paljudes Euroopa linnades keskajal
2. ametnik, kelle ülesandeks on pms oma riigi majanduslike huvide ja selle kodanike õiguste kaitsmine välisriigis (hrl selle teatavas piirkonnas)

konventuaal <konventu|`aal -aali -`aali 22e s> (< keskld conventualis konvendi-, kloostri-) • relig kloostriorganisatsiooni hääleõiguslik liige; aj katoliku ordupärimuse muutmatul kujul säilitamise pooldaja, vt ka observant

kopt <k`opt kopti k`opti 22e s> (uusld Coptus < ar qubt < kr Aigyptioi egiptlased) • relig kopti kiriku liige, vanaegiptlaste ristiusu järglane Egiptuses

kordeljee <kordelj`ee 26i s> (pr cordelier < corde nöör) aj
1. relig Prantsuse frantsisklase nimetus
2. aj suure Prantsuse revolutsiooni ajal 1790. a asut demokraatliku poliitilise klubi, Inimese ja Kodaniku Õiguste Sõprade Ühingu liige

korporant <korpor|`ant -andi -`anti 22e s> • üliõpilaskorporatsiooni liige

korporatsioon <korporatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (keskld corporatio < ld corpus keha, kogu)
1. ühiste seisuslike v ametialaste huvidega isikute ring
2. maj juriidilise isiku õigustega majandusorganisatsioon v liit, mis on loodud liikmete eesõiguste kaitseks; USA-s aktsiaseltside ühisnimetus
3. kinnine üliõpilasorganisatsioon, mille liige (korporant) kannab eraldusvärvidega mütsi ja rinnapaela, lüh korp!

korrelaat <korrel|`aat -aadi -`aati 22e s> (< kor- + ld perf partits relatus nimetatud, viidatud)
1. loog suhtepaarik, teineteisega vastastikuses seoses oleva mõistepaari üks liige; eeldab temaga seoses oleva mõiste olemasolu, nt laps – vanemad
2. lgv sõna v väljend, millele relatiivpronoomen viitab

korrespondent <korrespond|`ent -endi -`enti 22e s> (keskld correspondens, gen correspondentis) • (ajalehe) kirjasaatja, kaastöö saatja; kirjavahetaja; maj ettevõtte ülesandel tehinguid sooritav isik
korrespondentkontomaj panga konto, millel arvestatakse teise panga vm krediidiasutuse korraldusel ja arvel sooritatud tehinguid
korrespondentliigekirjavahetajaliige, teadusühingu v -akadeemia liige, kes on valitud väljastpoolt, ka välismaalt

kosmonaut <+ n`aut naudi n`auti 22e s> (vn космонавт < kosmo- + kr nautēs meresõitja) • lenn, astr kosmoselendur, kosmosesõiduki meeskonna liige (endises Nõukogude Liidus ja Venemaal). Vt ka astronaut, taikonaut

kšatrija <kš`atrija 1 s> (sanskr kṣatriya) • aj Vana-India seisuste süsteemis tähtsuselt teise, ilmaliku võimu kandjate (põhiliselt sõjameeste, riigiametnike ja valitsejate) seisuse liige. Vt ka braahman, vaišja

kukluksklanlane <kuklukskl`anla|ne -se -st 12~10? s> (< ingl pn Ku Klux Klan) • USA valgete rassistliku organisatsiooni Ku Klux Klan liige

kuriaal <kuri|`aal -aali -`aali 22e s> (ld curialis) • aj Rooma keisririigi ajal eesõigustatud linnakodanik, provintsi senati liige; relig katoliku kiriku keskvalitsuse (kuuria) ametnik

kveeker <kv`eeker -i 2e s> (ingl quaker (Jumala ees) väriseja) • relig Inglismaal XVII s asut kristliku uskkonna liige; usk on levinud ka USA-s ja Kanadas

landraat <l`andr|`aat -aadi -`aati 22e s> (sks Landrat) • aj maanõunik, Baltimaal nt rüütelkonna poolt eluajaks valitav kõrgeima täidesaatva organi (landraatide kolleegiumi) liige

leiborist <leibor|`ist -isti -`isti 22e s> (ingl Labourist < labour töö) • pol Suurbritannia Leiboristliku Partei e Tööerakonna liige

liberaal <liber|`aal -aali -`aali 22e s> (< ld liberalis vabale v vabadusele omane) • pol liberalismi pooldaja v liberaalse partei liige; piltl vabameelne inimene

lilangeni <lilangeni 17~16 s> (svaasi kuningliku perekonna liige) • maj Svaasimaa rahaühik, lüh SZL

lineaarliige <+ liige l`iikme 5 s> (< lineaarne) • mat muutuja esimese astmega liige hulkliikmes

lord <l`ord lordi l`ordi 22e s> (ingl isand)
1. aj keskaegsel Inglismaal suurfeodaal, suurmaaomanik; Inglise kõrgaadli pärandatav tiitel
2. pol parlamendi ülemkoja liige
3. mõne kõrge ametiisiku tiitli osa, nt lordkantsler Inglise ülemkoja eesistuja ning kohtuminister, admiraliteedi esimene lord Inglise mereminister, varaameti esimene lord üks Inglise peaministri tiitleid, lordmeer Londoni v mõne muu Inglise suurlinna ülemlinnapea, lordpresident Inglise salaluure nõukogu esimees

luterlane <luterla|ne -se -st 12 s> • relig luterluse järgija, luteri usku inimene, luteri kiriku liige

mafiooso <mafiooso 16 s> (it mafioso) • maffiaorganisatsiooni juht- v mõjukas isik; maffiaorganisatsiooni liige

magnaat <magn|`aat -aadi -`aati 22e s> (ld magnas, magnatus < magnus suur) • suurnik, suurfeodaal, eriti kõrgaadli liige endisaegses Ungaris ja Poolas; mõjukas rahandus- v tööstustegelane

maroniit <maron|`iit -iidi -`iiti 22e s> (< pn Maron, süürlasest erak, surn u 410) • relig Süüriast V–VII s lähtunud kristliku kogukonna liige Põhja-Liibanonis

massoon <mass|`oon -ooni -`ooni 22e s> (pr maçon müürsepp) • vabamüürlane, kinnise ordutaolise usulis-müstilise salaühingu liige; massoonide organisatsioon tekkis XVIII s Inglismaal, selle allorganisatsioone, nn loože, leidub paljudes maades

maurist <maur|`ist -isti -`isti 22e s> (pr Mauriste < pn Congrégation de Saint-Maur Püha Mauruse kongregatsioon, 1618–1790) • relig, aj benediktlaste reformikongregatsiooni liige; kongregatsioon rajati protestantismi vastu tegutsemiseks

melkiit <melk|`iit -iidi -`iiti 22e s> (keskkr melchitēs < süüria malkāyā kuningameelne < malkā kuningas) • relig Süüria vanima kristliku kiriku liige

mennoniit <mennon|`iit -iidi -`iiti 22e s> (< pn Menno Simons, Hollandi preester, u 1496–1561) • relig XV s asut anabaptistliku kiriku liige; mennoniidid eitavad sõjaväeteenistust, riigiameteid ja kiriklikku hierarhiat

meritokraat <+ kr`aat kraadi kr`aati 22e s> • meritokraatiasse kuuluv, üliandekas kõrgharitud tulevikuühiskonna eliidi liige

mhitariit <mhitar|`iit -iidi -`iiti 22e s> (< pn Mhitar (Mxit´ar) Sebastest, Armeenia teoloog, 1676–1749), mehhitarist <mehhitar|`ist -isti -`isti 22e s> (< it pn Mechitar < armeenia Mxit´ar) • relig Benedictuse reegli järgi elava Armeenia roomakatoliku ordu (Ordo Mechitaristarum, asut 1701) liige; mhitariitidel on suuri teeneid Armeenia vanema kirjavara kogumisel, uurimisel ja avaldamisel

militsionäär <militsion|`äär -ääri -`ääri 22e s> (vn милиционеp) • van miilitsa liige, miilitsaväkke kuuluv v miilitsateenistuses olev isik

minister <min`ist|er -ri 2e s> (< ld teenija, abitöötaja) • valitsuse liige, kes juhib mingit riigihalduse ala ja ministeeriumi, (portfellita ministril pole juhitavat ministeeriumi); mõnes riigis ka kõrge diplomaatilise esindaja ametinimetus

minoriit <minor|`iit -iidi -`iiti 22e s> (keskld minorita < ld minor väiksem) • relig frantsiskaanide haru Vähemate Vendade Konvendiordu (Ordo Fratrum Minorum Conventualium) liige

mohikaan <mohik|`aan -aani -`aani 22e s> , mohikaanlane <mohik`aanla|ne -se -st 12~10? s> (ingl Mohican < algonkini k-d Muhhekunneyuk, Muhheakunneuw) • Põhja-Ameerika väljasurnud indiaani hõimu liige
viimane mohikaanlanepiltl (mingi inimrühma) viimane esindaja

mormoon <morm|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< pn „Mormoni raamat“) • relig nn viimsepäevapühak, 1830. a Ameerikas tekkinud nn mormooni kiriku, ametliku nimetusega Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku (Church of Jesus Christ of Latter Day Saints) liige, kelle pühakirjaks on Joseph Smithi välja antud (suuresti piiblile toetuv) „Mormoni raamat“

munk <m`unk munga m`unka 22i s> (rts munk, keskülemsks münch, keskalamsks monk < kr monachos < monos üksi) • relig usulis-askeetlikel eesmärkidel maailmast eraldunud kogukonnas (kloostris, mungaordus) elav mees; katoliku vaimuliku meesordu liige. Vt ka noviits (1), nunn, oblaat (2), profess, postulant

natsareen <natsar|`een -eeni -`eeni 22e s> (< kr Nazarēnos naatsaretlane < pn Nazaret Naatsaret, linn Galileas, Jeesuse kodulinn) • relig, aj I – IV s juudikristliku sekti liige

natsareenlane <natsar`eenla|ne -se -st 12~10? s> (sks pl Nazarener < pn Naatsaret, Jeesuse kodulinn) • kunst Saksa kunstnike rühmituse liige XIX s algupoolel Itaalias; natsareenlaste sageli religioosse ainestikuga maale iseloomustab sentimentaalsus ja usuline härdus; võtsid eeskuju XV–XVI s Itaalia kunstist

natsionaalliberaal <+ liber|`aal -aali -`aali 22e s> (< natsionaalne + liberaal) • pol rahvusvabameelne, rahvuslike huvide rõhutaja ja kaitsja, natsionaal-liberalistliku partei liige

natsionaalsotsialist <+ sotsial|`ist -isti -`isti 22e s> , nats <n`ats natsi n`atsi 22e s> kõnekpol natsionaalsotsialismi toetaja, Natsionaalsotsialistliku Saksa Töölispartei liige

neojakobiin <+ jakob|`iin -iini -`iini 22e s> (< neo- + jakobiin) • pol uusjakobiin, demokraatiat ja vabariiki pooldava poliitilise rühmituse liige Prantsusmaal XIX s, neojakobiinid pidasid end jakobiinide võitluse jätkajaiks

neoteerik <neoteerik -u 2 s> (ld pl neoterici < kr neōteroi uuemad < neos uus) • aj, kirj I s eKr tegutsenud Rooma luuletajate ringi liige; neoteerikud toetusid Aleksandria luule väikevormidele ja kasutasid haruldasi müüte v vähetuntud müütide haruldasi variante, õpetatud luule ähmaseid vihjeid ja tsitaate

nestor <n`estor -i 2e s> (< pn Nestor, Homerose „Iliases“ vana Pylose kuningas, tark nõuandja) • mingi rühma vanim ja auväärseim liige, eriti kõrgesse ikka jõudnud teadlane (oma kolleegide hulgas)

nilašist <nilaš|`ist -isti -`isti 22e s> (< ung pn Nyilaskeresztes Párt Nooleristi partei) • pol Ungari fašistide partei liige (a-tel 1938–45)

oblaat <obl|`aat -aadi -`aati 22e s> (keskld oblata < ld offerre, perf partits oblatus näitama, pakkuma, ohvrianniks tooma)
1. relig armulaualeivake, hostia
2. relig liikmestaatus mõnes vaimulikus katoliku ordus; oblaatide ordu liige
3. farm seeduv kettakujuline ravimvorm halvamaitselise v -lõhnalise ravimi manustamiseks

oligarh <olig|`arh -arhi -`arhi 22e s> • oligarhia liige v pooldaja

opritšnik <opr´itšnik -u 2 s> (vn опричник < опричь lisaks, peale) • aj tsaar Ivan IV ihukaitseväelane v tsaari reformideks moodustatud eriväe liige; piltl julm tsaarisulane

optimaat <optim|`aat -aadi -`aati 22e s> (ld optimas, pl optimates < optimus parim) • aj, pol Vana-Roomas aristokraatliku ülemkihi, nobiliteedi huve esindanud poliitilise rühmituse liige

oratoriaan <oratori|`aan -aani -`aani 22e s> (it oratoriano < pn Püha Filippo Neri oratooriumi kongregatsioon) • relig Itaalias 1564. a asut ilmikvendade kongregatsiooni liige

ordu <ordu 16 s> (keskld ordo vaimulik ordu < ld kord, reegel) • kindlate põhikorrareeglite järgi organiseeritud kinnine, tavaliselt vaimulik ühing; relig katoliku vaimulik vennas- v õeskond, mis elab kiriklikult kinnitatud ordureeglite järgi
ordumeisterrelig katoliku vaimuliku rüütliordu ülem
ordurüütelrelig katoliku vaimuliku rüütliordu liige

orkestrant <orkestr|`ant -andi -`anti 22e s> • muus orkestri liige

parteilane <part`eila|ne -se -st 12~10? s> • partei liige

patriits <patr|`iits -iitsi -`iitsi 22e s> (ld patricius < pater isa)
1. aj Vana-Roomas põline aristokraat, kelle valduses olid kogukonnamaad ja linnriigi juhtimine; keskajal ja hiljem – mõjuka kaupmeeste aristokraatia liige, eriti Saksa vabalinnades
2. tehn reljeefne pressimis- v trükkimisvorm; metalltempel, millega lüüakse matriitse

peripateetik <peripateetik -u 2 s> (kr peripatētikos jalutav) • fil peripateetilise koolkonna liige v pooldaja

peronist <peron|`ist -isti -`isti 22e s> • pol peronismi rakendava partei liige, peronismi toetaja

pioneer <pion|`eer -eeri -`eeri 22e s> (pr pionnier < vanapr peon jalaväelane)
1. teerajaja, algataja
2. sõj inseneriväe sõdur, sapöör
3. aj endises Nõukogude Liidus lasteorganisatsiooni liige

plebei <pleb`ei 26 s> (ld plebeius) • aj Vana-Roomas lihtrahva, pleebsi liige; piltl alamrahva, eesõigusteta rahvakihi liige

pneumaatik <pneumaatik -u 2 s> (< kr pneumatikos õhu-, tuule-, vaimne < pneuma hingus, õhk, tuul; vaim)
1. aj vanaaegse meditsiinikoolkonna esindaja, kes kõiki eluavaldusi seletas „eluõhuga“
2. relig varakristliku „vaimlaste“ usulahu liige, „pühast vaimust hõivatu“
3. muus suruõhuga töötav oreli vileventiile avav seadis
4. füüs pneumaatika asjatundja

pontifeks <pontif|`eks -eksi -`eksi 22e s> (ld pontifex) • aj, relig Vana-Rooma preester, kõrgema preestrite kolleegiumi liige; pontifeksid pidasid tähtsaid usutalitusi, valvasid rituaalsete eeskirjade täitmise järele, tegid kalendrit (fasti) ja koostasid annaale. Vt ka pontifex maximus

predikaat <predik|`aat -aadi -`aati 22e s> (keskld praedicatum < ld praedicare avalikult teatama)
1. lgv öeldis, subjekti tegevust v olukorda väljendav lauseliige
2. loog otsustuse liige, mis sisaldab objekti kohta öeldut

prerafaeliit <prerafael|`iit -iidi -`iiti 22e s> (< pre- + pn Raffael) • kunst, kirj Inglise kunstnike ja kirjanike rühmituse liige XIX s keskpaiku; prerafaeliidid seadsid eeskujuks Itaalia vararenessansi kunsti enne Raffaeli (1483–1520)

presbüterlane <presbüterla|ne -se -st 12 s> , presbüteriaan <presbüteri|`aan -aani -`aani 22e s> (< kr presbyteros vanem) • relig anglosaksi maades levinud kalvinistliku kiriku (asut XVI s Šotimaal) liige, kes tunnustab koguduse elu juhtivaks organiks valitavat vanematekogu, kuhu kuulub ka ilmikliikmeid; presbüterlased ei tunnusta piiskoppide võimu

princeps [printseps] (ld esimene, peamine) • aj Rooma keisrite mitteametlik tiitel; vürst, prints
princeps senatus [printseps senaatus] (ld) • Rooma senaator, kes oli senati nimekirjas esimene ja kellel oli õigus esimesena arvamust avaldada, senati mõjukaim liige

proletkultlane <proletk`ultla|ne -se -st 12~10? s> (< pn Proletkult) • aj proletaarse vasakäärmusliku kultuuriorganisatsiooni Proletkult liige v selle vaadete pooldaja; proletkultlased eitasid klassikalist kultuuripärandit ja püüdsid luua proletaarset kultuuri

protestant <protest|`ant -andi -`anti 22e s> • relig protestantismi pooldaja, luteri vm reformitud kiriku liige

pueblo <pu´eblo 16 s> (hisp rahvas, küla)
1. indiaani hõimurühma liige puebloindiaanlane, elavad USA edelaosas Arizona ja New Mexico poolkõrbealal
2. etn indiaanlaste terrassiliselt kokkuehitatud maja-asum

puritaan <purit|`aan -aani -`aani 22e s> (ingl puritan < ld puritas puhtus) • aj, relig „puhtausuline“, range elukorraldusega protestantliku usulahu liige XVI ja XVII s Inglismaal; piltl (liialdatult) range kõlblusega inimene

reksist <reks|`ist -isti -`isti 22e s> (< ld Christus Rex Kristus kuningas) • aj Belgia parlamendivastase natsismimeelse liikumise (1935–44) liige

rosenkreutser <rosenkr`eutser -i 2e s> (sks Rosenkreuzer < pn Chr. Rosenkreutz, esoteerik < Rose roos + Kreuz rist) • aj roosiristlane, müstilis-filosoofilise ühingu liige Saksamaal ja Hollandis XVII–XVIII s; ühingu embleemiks olid roos ja rist

räkker <r`äkker -i 2e s> (ingl racketeer väljapressijate rühma liige) • väljapressija, šantažeerija, nn kaitse- e katusepakkuja

saleeslane <sal`eesla|ne -se -st 12~10? s> , salesiaan <salesi|`aan -aani -`aani 22e s> (< pn Fr. de Sales, ordu asutaja, 1567–1622) • relig XIX s keskel asut katoliku ordu liige; salesiaanid on tänapäeval jesuiitide järel suuruselt teine vennaskond liikmete arvu poolest

samurai <samur`ai 26 s> (jpn) • aj Jaapani üliku relvastatud kaaskonna liige; hiljem kutseline sõjaväelane, kes allus väga karmidele reeglitele

sektant <sekt|`ant -andi -`anti 22e s> (vn сектант) • relig sekti1 liige, lahkusuline; piltl kitsarinnaline, dogmaatiliste vaadetega inimene

seloot <sel|`oot -oodi -`ooti 22e s> (kr zēlōtēs) • aj I s eKr ja I s pKr Palestiina juutkonnas Rooma-vaenuliku rühmitise liige; seloodid osalesid aktiivselt Juudi sõjas

senaator <sen`aator -i 2e s> (ld senator) • pol senati liige

sinnfein <s`innf|`ein -eini -`eini 22e s> (< iiri sinn féin meie ise) • pol 1905. a asut Iirimaa rahvusliku partei Sinn Féin liige; sinnfeinid osalesid 1916 Iiri ülestõusus ja organiseerisid hiljem relvastatud vastuhakku Inglise ülemvõimule

skopets <skop|`ets -etsi -`etsi 22e s> (vn скопец) • relig XVIII s Venemaal tekkinud usulahu liige; päästmaks oma hinge, võitles oma ihuga ja kastreeris end

sotsiaaldemokraat <+ demokr|`aat -aadi -`aati 22e s> • pol sotsiaaldemokraatia pooldaja, vastava partei liige

sotsialist <sotsial|`ist -isti -`isti 22e s> • pol sotsialismi pooldaja; aj sotsialistliku partei liige

šiiit [ši˛iit] <ši`iit šiiidi ši`iiti 22e s> (< ar shī‛ah partei, rühmitus) • relig islami suuruselt teise uskkonna liige, šiiidid loevad pärimuse kandjaks ainuisikulist imaami. Vt ka sunniit

zaidiit <zaid|`iit -iidi -`iiti 22e s> , zeidiit <zeid|`iit -iidi -`iiti 22e s> (< ar pn Zaid ibn Ali, imaam, 695–740) • relig islami šiiitide uskkonna mõõduka haru liige (VIII s), tänapäeval moodustavad Põhja-Jeemeni muslimite enamuse

žirondiin <žirond|`iin -iini -`iini 22e s> (pr Girondin), žirondist <žirond|`ist -isti -`isti 22e s> (pr Girondiste < pn Gironde, Prantsusmaa departemang) • aj, pol kodanlust ja haritlaskonda esindanud poliitilise rühmituse liige suure Prantsuse revolutsiooni ajal

teatiin <teat|`iin -iini -`iini 22e s> (< ld pn Teate, Theate, Itaalia Chieti linna ladinakeelne nimi) • relig 1524. a rajatud mungaordu liige

templirüütel <+ r`üüt|el -li 2e s> (< tempel1), templiit <templ|`iit -iidi -`iiti 22e s> • aj 1118.–19. a Jeruusalemmas Prantsuse rüütlite asut kristliku rüütliordu (Kristuse ja Saalomoni Templi Vaesed Rüütlid e Templiordu) liige; esialgu kaitsesid pühale maale siirduvaid palverändureid

teokraat <+ kr`aat kraadi kr`aati 22e s> • relig, pol valitseja v valitseva vaimulikkonna liige teokraatia korral

termidoorlane <termid`oorla|ne -se -st 12~10? s> • aj Prantsuse rahvuskonvendi liige, kelle juhtival osavõtul kukutati 9. termidooril (27. VII) 1794 M. de Robespierre

tertium [tertsium] (< ld n tertius) • kolmas
tertium comparationis [tertsium komparatsioonis] • võrdlusalus, võrreldavate kolmas liige
tertium non datur [tertsium noon datur] • kolmandat ei anta, kolmandat võimalust ei ole

tertsiaar <tertsi|`aar -aari -`aari 22e s> (< ld tertiarius kolmandikuline < tertius kolmas)
1. geol varasema stratigraafilise liigestuse järgi uusaegkonna vanem ajastu ning ladestu, hiljem jaotatud paleogeeniks ja neogeeniks
2. aj, relig katoliku mungaordude ilmikharu (kolmanda haru) liige; elasid väljaspool kloostreid ordu reeglite järgi, kuid ei andnud mungatõotust

toomskolastik <+ skol´astik -u 2 s> (< toom + skolastik) • relig, aj toomkapiitli liige, kellele allus kirikukoolide tegevus ja järelevalve

toori <toori 16 s> (ingl Tory, pl Tories < iiri tóir jälitama) • aj, pol alalhoidlike ringkondade huve esindanud Tooride Partei liige Inglismaal XVII–XIX s; 1830ndatel tekkis tooride parteist Konservatiivne Partei, mille liikmeid nimet tänini mitteametlikult toorideks

triumvir <tri`umvir -i 2e s> (ld < tres, gen trium kolm + vir mees) • triumviraadi liige

tsistertslane <tsist`ertsla|ne -se -st 12~10? s> (< ld pn Cistercium Cîteaux, ordu emaklooster Prantsusmaal) • relig XI s alguses rajatud katoliku mungaordu liige (Prantsusmaal nimetati ordu liikmeid ka bernhardlasteks)

unionist <union|`ist -isti -`isti 22e s> (< unionism) aj
1. 1886. a liberaalidest eraldunud erakonna liige Inglismaal, unionistid nõudsid Inglismaa ja Iirimaa Uniooni säilitamist, liitusid 1912. a konservatiividega
2. Ameerika Ühendriikide kodusõja (1861–65) ajal kasut olnud nimetus põhjaühendriiklase kohta, osariikide liidu pooldaja

ursuliin <ursul|`iin -iini -`iini 22e s> (< pn Ursula, märter, õpilaste kaitsepühak) • relig XVI s asut katoliku nunnaordu liige; ursuliinid tegelevad pms tütarlastekoolidega

ustašš <ust|`ašš -aši -`ašši 22e s> (horvaadi ustaša < ustati üles tõusma) • aj horvaatide paremäärmusliku rahvusliku organisatsiooni (1929–45) liige

vahhabiit <vahhab|`iit -iidi -`iiti 22e s> (< pn Muhammad ibn Abd al-Wahab, uskkonna rajaja, 1703–92) • relig XVIII s Araabias tekkinud puritaanliku islami uskkonna liige; tänapäeval on vahhabiitide usk Saudi Araabia riigi ametlik usund

vaišja <vaišja 16 s> (sanskr vaiśya) • aj Vana-India pärimusliku ühiskonnakorralduse kolmanda klassi e varna liige; oli ainelisi hüvesid tootev vaba talupoeg v käsitööline, hiljem kaupmees; tema elu eesmärk oli jõukuse saavutamine. Vt ka braahman, kšatrija

valdeslane <valdesla|ne -se -st 12 s> (< pn P. Valdès (Vaudès), liikumise algataja) relig
1. XII s Lõuna-Prantsusmaal tekkinud askeetilises usuliikumises osaleja
2. valdeslaste liikumise pinnal kujunenud kiriku liige

variser <variser -i 19 s> (sks Pharisär < kr pharisaios < hbr perušim) • relig Jeesuse-aegse juutkonna usulise voolu liige; variserid rõhutasid täpset kinnipidamist pühakirjast ja traditsioonilisest kombestikust; piltl vagatseja, silmakirjateener

viig <v`iig viigi v`iigi 22e s> (ingl Whig) • aj, pol poliitilise rühmituse liige Inglismaal a-tel 1670–1830; 1780ndatel ühines osa viige tooridega, teine osa moodustas eesotsas C. J. Foxiga uusviigide rühmituse; 1830ndatel tekkis viigidest Liberaalne Partei

yakuza [jakudza] (jpn ya kaheksa, ku üheksa, za kolm, osutab kaardimängus saadud kehvadele kaartidele) • kuritegelik organisatsioon Jaapanis; selle liige


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur