[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 149 artiklit

adversatiivne <adversat`iiv|ne -se 2 adj> (ld adversativus) • vastandav
adversatiivne konjunktsioonlgv vastandav sidesõna, nt aga, vaid, kuid

aktsessorid pl <akts`essor -i 2e s> (< keskld accessor saatja, abiline < ld accedere, perf partits accessus lähenema, lisanduma), aktsessoorsed mineraalid plminer mineraalid, mille hulk kivimeis on väike (alla 3%), kuid mis on olulise tähtsusega kivimite geneesi ja klassifitseerimise seisukohalt; levinumad aktsessorid on apatiit, tsirkoon, monatsiit jt

allegro vivace [alleegro vivaatše] (it) • muus eriti elavalt (kiiremini kui allegro, kuid aeglasemalt kui presto)

allohtoon <alloht|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< allo- + kr chthōn maa) • mingit ala asustav, kuid mujal tekkinud taime- v loomaliik. Vastand autohtoon

allomorfne <+ m`orf|ne -se 2 adj> (< allo- + -morfne) • miner samalaadse koostisega, kuid erisuguse kristallikujuga (aine kohta)

amicus Plato, sed magis amica veritas [amiikus plato sed magis amiika veeritas] (ld) • Platon on armas, kuid veel armsam on tõde, s.o tõde on kallim kõigest (Aristotelesele omistatavad sõnad ladina keelde tõlgituna)

analoogia <+ l`oogia 1 s> (kr analogia)
1. sarnasus, taolisus, üldiselt erinevate esemete, nähtuste v mõistete teatavate tunnuste sarnasus v samalaadsus
2. biol erineva päritolu, kuid sarnase talitlusega elundite esinemine, vt ka homoloogilised elundid
3. loog kaudne järeldus üksikult üksikule, milles kahe eseme teatavate tunnuste sarnasusest järeldatakse teiste tunnuste sarnasust
õiguse analoogiajur mingi seaduses mitte ettenähtud juhtumi puhul sellise õigusnormi rakendamine, mis hõlmab üldisi õiguspõhimõtteid

analoogiline <+ loogili|ne -se -st 12 adj> (< analoogia), analoogne <+ l`oog|ne -se 2 adj> • sarnane, samalaadne
analoogilised elundid plzool ühesuguse talitlusega, kuid ehituselt ja päritolult erinevad elundid eri loomadel (nt kala ja vähi lõpused, imetaja ja teo silmad jne)

anatoksiin <anatoks|`iin -iini -`iini 22e s> (< ana- + toksiin) • farm mürgisuse kaotanud, kuid säilinud kaitsekehade tootmist põhjustava osaga mikroobitoksiin, vaktsiinide lähteaine. Vt ka toksoid

andante [and·ante] (it) • muus aeglaselt, rahulikult (kiiremini kui adagio, kuid aeglasemalt kui allegro); ka mitmeosalise teose (sonaadi, sümfoonia jm) mõõdukas tempos osa v iseseisev heliteos

Antikristus pn (kr antichristos), ka antikristus <antikr`istus -e 11~9 s> • relig kristlikus teoloogias esinev kurjuse kehastus, kes laastab kirikut enne maailma lõppu, kuid kelle võidab taastulev Kristus

assortii <assort`ii 26 s> (pr perf partits assorti sobivalt valitud < assortir välja valima, koostama) • kok eri v eelroana serveeritav (sama liiki) suupistete valik; sama liiki, kuid erineva kuju ja maitsega maiustused (nt šokolaad); kõnek igasugune valik või segu

autsaider <`auts`aid|er -eri ~ -ri 2e s> (ingl outsider)
1. kõrvalseisja, kõrvaltvaataja, vastand insaider
2. sport võistleja, kellel on võiduks vähe väljavaateid
3. maj ettevõte, mis ei kuulu monopolistlikku koondisse, kuid peab täitma koondise dikteeritud majanduslikke tingimusi
4. psühh rühmasisestes suhetes sotsiaalselt isoleeritud isik

barbam video, sed philosophum non video [barbam video sed fil·osofum noon video] (ld) • habet näen, kuid filosoofi ei näe, st habe ei anna veel tarkust. Vt ka barba non facit philosophum

bodhisatva <bodhis´atva 16 s> (sanskr bodhisattva virgumisolend) • relig budismis olend, kes pideva enesetäiustamisega on omandanud eeldused täiuslikuks saada, nirvaanasse jõuda ja budaks saada, kuid loobub sellest armastusest elavate vastu ja tahtmisest neid aidata

bonhomme [bon·om] (pr) • heasüdamlik ja tubli, kuid lihtsameelne mees

deduktsioon <deduktsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (keskld deductio < ld äraviimine, vähendamine < deducere kõrvale v ära viima) • loog arutlus, mille eelduste tõesuse korral järeldus on paratamatult tõene; sageli (kuid mitte alati) on see järeldus üldisemalt vähem üldisele. Vt ka induktsioon

demagoogia <demag`oogia 1 s> (< kr dēmagōgia, vrd demagoog) • poliitiliselt ebateadlike rahvamasside petmine ahvatlevate, kuid valelike lubadustega, hämamine

donkihhote <donkihh´ote 16 s> (< pn Don Quijote, Hispaania kirjaniku M. de Cervantese romaani nimikangelane) • omakasupüüdmatu, kuid eluvõõras unistaja, kes mitteeluliste, teostamatute ideaalide nimel tagajärjetult püüab võitluses kujutletavate takistustega inimestele kasu tuua

doula <doula 16 s> (< kr doulē orjatar) • sünnitoetaja, kel puudub meditsiiniline ettevalmistus sünnitusabi osutamiseks, kuid kes nõustab sünnitajat enda kui sünnitanu kogemustest

dura lex, sed lex [duura leks sed leks] (ld) • karm seadus, kuid (siiski) seadus

eksport <`eksp|`ort -ordi -`orti 22e s> (ingl export < ld exportare välja vedama) maj
1. kaupade v kapitali väljavedu, kauba müük välismaale
2. välismaale väljaveetud kaupade koguhulk ja väärtus, vastand import
ekspordilitsentsmaj väljaveoluba
ekspordimaaklermaj isik v firma, kes vastava tasu eest juhib ostjad ja müüjad kokku, kuid ei osale müügitehingus
ekspordisubsiidiumid plmaj, pol ekspordisoodustused, maksusoodustused ja sooduslaenud potentsiaalsetele eksportijatele
eksporditoll
1. maj maks v lõiv eksporditavate toodete v teenuste eest
2. info andmete salvestus mingi teise programmi jaoks sobivas vormingus

electus [el·ektus] (ld valitu), elekt <el`ekt elekti el`ekti 22e s> • relig valitu, isik, kes on valitud piiskopiks, kuid ei ole veel ametisse pühitsetud. Vt ka episcopus

enantiomeerid pl <enantiom|`eer -eeri -`eeri 22e s> (< kr enantios vastaspoolne, vastandlik + -meer) • füüs optiliselt aktiivsed antipoodid, mis on struktuurilt teineteise peegelpildid ja mis pööravad polariseeritud valguse tasapinda võrdse nurga all, kuid vastupidisesse suunda (seetõttu „kustutavad“ nad teineteise optilise aktiivsuse, kui esinevad segus võrdses koguses)

enharmooniline <+ harmoonili|ne -se -st 12 adj> • muus enharmooniat rakendav
enharmoonilised helid plmuus samakõlalised, kuid noodikirjas erinevalt märgitud ja eri nimetusega helid (nt do-# ja re-♭)
enharmoonilised helistikud plmuus samakõlalised, kuid noodikirjas ja nimetuselt erinevad helistikud (nt Do-diees-mažoor ja Re-bemoll-mažoor)

epifenomen <+ fenomen -i 19 s> (< epi- + fenomen) • fil lisanähtus, kõrvalnähtus, mis kaasneb teiste nähtustega, kuid ei avalda neile mingit mõju

epifenomenalism <+ fenomenal|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< epi- + fenomen) • fil õpetus, mille järgi kehalised protsessid põhjustavad vaimseid (hingelisi), kuid mitte vastupidi; on üks võimalikke teid keha ja vaimu probleemi lahendamiseks. Vt ka biheiviorism, okasionalism

etümoloogiline <+ loogili|ne -se -st 12 adj> • lgv etümoloogiasse puutuv v kuuluv
etümoloogiline dublettlgv sõnapaarid, mis on sama algupära, kuid häälikuliselt ja sageli ka tähenduslikult teineteisest erinevaks kujunenud, nt tõsi ~ tõde, hing ~ hõng
etümoloogiline figuurlgv samajuureliste sõnade ühendus lausetarindis, nt teeb tegemist

fiktsionalism <fiktsional|`ism -ismi -`ismi 22e s> (sks Fiktionalismus < ld fictio väljamõeldis) • fil subjektiividealistlik kontseptsioon, mille kohaselt inimese käsitus maailmast on praktiliselt kasulik, kuid objektiivse teoreetilise tähenduseta fiktsioonide süsteem

fleet in being [fliit in bi˛ing] (ingl) • sõj tegevusvalmis laevastik, mis peale ei tungi, kuid ähvardab oma olemasoluga

fluctuat nec mergitur [fluktuat nek mergitur] (ld) • õõtsub lainetel, kuid ei upu (Pariisi linna vapikiri)

fotomorfogenees <+ gen|`ees -eesi -`eesi 22e s> (< foto- + morfo- + genees) • biol valguse reguleerivale toimele alluvate nähtuste kogum, mis suunab taimede kasvu ja arenemist, kuid ei sõltu fotosünteesist

frangas non flectes [frangas noon flektes] (ld) • sa võid mind murda, kuid mitte painutada

gamma <gamma 16 s> (kr)
1. kreeka tähestiku 3. täht Γ, γ; vastab ladina g-le
2. muus heliastmik, astmeliselt üles v alla kulgev helirida oktavi piires, vt ka diatooniline heliastmik, kromaatiline heliastmik
3. fot kontrastsusarv
4. järjestikune rida mingisuguseid ühelaadilisi, kuid üksteisest veidi erinevaid nähtusi, nt hele, külm vm värvide v toonide gamma)
gammadefektoskoopiafüüs meetod metallesemete ja nende keevisõmbluste defektide avastamiseks gammakiirguse abil
gammaglobuliin, γ-globuliinfüsiol immuunglobuliin, vereseerumi valgu koostisaine, mis täidab immuunseerumis antikeha ülesannet
gammakiirgus, γ-kiirgusfüüs gammakvantide voog; kitsamas tähenduses röntgenikiirgusest väiksema lainepikkusega elektromagnetkiirgus
gammaraud, γ-raudüks raua modifikatsioonidest, milles ta on temperatuuril 906–1401 °C
gammaravimed kiiritusravi, gammakiirguse rakendamine raviks
gammaspektroskoopiafüüs tuumafüüsika haru, uurib ergastatud aatomituumade gammakiirguse energeetilist (spektraalset) koostist

gonokokk <+ k`okk koki k`okki 22e s> (< kr gonos järglane, seeme + kokk) • med tripperit e gonorröad tekitava gramnegatiivse diplokoki (Neisseria gonorrhoeae) vananenud, kuid tuntum nimetus

halfa <halfa 16 s> (ar ḥalfah), esparto <esp´arto 16 s> (hisp) • bot stepirohu liik (Stipa tenacissima) Vahemere maadel, kasut mitmesuguste esemete punumiseks, tselluloosi ja paberi valmistamiseks
halfapabertrük paks, kuid kerge kõrgtrükipaber

harmoonia <harm`oonia 1 s> (kr harmonia ühendus, kooskõla)
1. kooskõla, sobimine, üksmeel; osade meeldiv, õige suhe ühtlases tervikus; kunstiteose kõigi üksikosade ja -elementide kooskõlaline ja mõõdupärane ühtlus
2. muus kindlaid seaduspärasusi arvestav kooskõlade ehitus ja ühendamine heliteoses. Vastand disharmoonia
harmooniaõpetusmuus kooskõlaõpetus, akordide, nende suhete ja ühendamise õpetus
harmooniateooriafil teooria, mis väidab, et keha ja vaim ei mõjuta teineteist, kuid nii kehalised kui ka mentaalsed sündmused on jumala poolt ette ära määratud

harmoonium <harm`oonium -i 19~2e s> (sks Harmonium < harmoonia) • muus orelitaoline, kuid väiksem klahvpill

hašiš <hašiš -i 2e s> (ar ḥashīsh rohi) • india kanepi lehtedest v õisikuist valmistatav narkootilise toimega droog; enamasti kanepitaime vaik, mis on kokku pressitud erineva kuju ja suurusega tükkideks, kuid esineb ka pulbrilisel kujul; tarvit suitsetamiseks, närimiseks v joogina, tekitab kuulmis- ja nägemishallutsinatsioone. Vt ka marihuaana, kannabis

homofoon <+ f`oon fooni f`ooni 22e s> (< kr homophōnos samakõlaline) • lgv üks samakõlalistest, kuid erinevalt kirjutatud ja eri tähendusega sõnadest, nt gaas ~ kaas

homograaf <+ gr`aaf graafi gr`aafi 22e s> (< homo- + -graaf) • lgv üks ühtemoodi kirjutatud, kuid erineva kõla ja tähendusega sõnadest, nt palk, gen palgi;, palk, gen palga

homoloogia <+ l`oogia 1 s> (< kr homologia kokkulepe, üksmeel)
1. sarnasus, samalaadsus, vastavus
2. biol samasus, sama ehituse ja algupäraga, kuid eri talitlusega elundite sarnasus eri loomadel (vt ka homoloogilised elundid)
3. mat geomeetriliste põhikujundite perspektiivne vastavus

homoloogiline <+ loogili|ne -se -st 12 adj> (< homoloogia), homoloogne <+ l`oog|ne -se 2 adj> • samalaadne, vastav
homoloogiline ridakeem rühm orgaanilisi ühendeid, mis keemilistelt omadustelt on sarnased ja erinevad üksteisest ainult ühe v mitme CH2-rühma võrra
homoloogilised elundid plbiol põhiliselt sama ehituse ja algupäraga, kuid eri talitlusega elundid eri loomadel (nt inimese käsi ja linnu tiib, kala ujupõis ja imetaja kops)

homonüüm <homon|`üüm -üümi -`üümi 22e s> (< kr homōnymos samanimeline < homo- + -onüüm) • lgv üks samakujulistest ja/või -kõlalistest, kuid eri tähendustega sõnadest, nt kapp, gen kapa;, kapp, gen kapi

homonüümne <homon`üüm|ne -se 2 adj> (< kr homōnymos samanimeline < homo- + onoma nimi) • lgv samakujuline ja/või -kõlaline, kuid eritähenduslik

hüpertekst <+ t`ekst teksti t`eksti 22e s> (ingl hypertext) • info hajusalt paiknevatest osadest koosnev, kuid viitesõnade (hüperlinkide) kaudu tervikut moodustav digitaalne tekstikogum; laiemas tähenduses hõlmab ka graafikat, heli ja videot

infraheli <+ heli 17 s> (< infra-) • füüs heli, mille sagedus on alla 16 hertsi; ei ole kuuldav, kuid suure amplituudi korral tekitab kõrvas valuaistingu; infrahelisid põhjustavad atmosfääriprotsessid (tuul, äike), maavärinad, masinate vibratsioon, liiklus jms

in fraudem legis [in fraudem leegis] (ld) • jur seadust pöörates v väänates; seaduse sõnastust järgides, kuid seaduse mõtte vastaselt

isoaglutiniin <+ aglutin|`iin -iini -`iini 22e s> (< iso- + aglutiniin) • keem, med aglutiniin, mis kleebib kokku samasse liiki kuuluvaid, kuid geneetiliselt erinevate omadustega inimese rakke

isobaarid pl <isob|`aar -aari -`aari 22e s> (< iso- + kr baros raskus, kaal) • füüs liik aatomituumi, millel on ühesugune massiarv (nukleonide arv), kuid erisugune laenguarv (järjenr). Vt ka isotoobid

isoensüümid pl <+ ens|`üüm -üümi -`üümi 22e s> (< iso- + ensüüm) • keem üht ja sama keemilist reaktsiooni katalüüsivad ühenimelised, kuid üksteisest mõningate omaduste poolest erinevad ensüümid

isomeeria <isom`eeria 1 s> (sks Isomerie < kr), isomeersus <isom`eersus -e 11~9 s> (< iso- + kr meros osa, jagu)
1. keem sama molekulmassi ja koostisega, kuid struktuurilt ning füüsikalistelt ja keemilistelt omadustelt erinevate orgaaniliste ühendite esinemine
2. füüs ühesuguse koostisega, kuid erisuguste omadustega aatomituumade esinemine

isomerisatsioon <isomerisatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> • keem ühe isomeeri muundumine v muundamine sama molekulmassi ja koostisega, kuid teistsuguste omaduste ja struktuuriga isomeeriks, isomeriseerumine

isosteerid pl <isost|`eer -eeri -`eeri 22e s> (< iso- + kr stereos tugev, jäik) • keem ühesuguse summaarse tuumalaengu ja elektronide arvuga, kuid erisuguse atomaarse koostisega molekulid

isotoobid pl <+ t`oop toobi t`oopi 22e s> (< iso- + kr topos koht)
1. keem keemilise elemendi teisendid, mille aatomituumas on ühesugune arv prootoneid, kuid erisugune arv neutroneid
2. füüs liik aatomituumi, millel on ühesugune laenguarv (järjenr), kuid erisugune massiarv (nukleonide arv). Vt ka isobaarid

kalambuur <kalamb|`uur -uuri -`uuri 22e s> (pr calembour) • kirj sõnamäng, sõnamänguline nali, mis põhineb sõnade mitmetähenduslikkusel, samakõlalisusel v kõlalisel sarnasusel
kalambuurriimkirj eritähenduslikest, kuid samakujulistest sõnadest moodustuv riim, nt "(ta) tuli – (põleb) tuli“

kalokagaatia <kalokag`aatia 1 s> (kr kalokagathia < kalos kaunis + agathos hea) • fil inimlik täiuseõpetus vanakreeklastel, mis ühendas esteetilised ja kõlbelised väärtused, eeskätt ilu ja headuse, kuid ka jõu, õigluse, mõõdukuse, mehisuse ja arukuse; oli eriti tähtis Sokratese õpetuses

kapiteelkiri <+ kiri kirja k`irja 24u s> (< kapitaalkiri) • suurtähtkiri, kirjutatakse trükitähtedega, mis sarnanevad kujult suurtähtedega, kuid on väiketähtedega ühekõrgused

klorometaan <+ met|`aan -aani -`aani 22e s> (< kloro- + metaan), metüülkloriid <+ klor|`iid -iidi -`iidi 22e s> (< metüül + kloriid) • keem narkootilise toimega, vees halvasti, kuid orgaanilistes lahustites hästi lahustuv gaas

kolloid <koll|`oid -oidi -`oidi 22e s> (< kr kolla liim + -oid) • keem kolloidsüsteemis dispersse faasina esinev aine
kolloidhõbe vt kollargool
kolloidkeemiakeem dispersseid süsteeme ja pinnanähtusi käsitlev füüsikalise keemia haru
kolloidlahuskeem vedelik, milles lahustunud aine osakesed on suuremad tõeliste lahuste, kuid väiksemad suspensioonide ja emulsioonide aineosakestest

koloon2 <kol|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld colonus maaharija)
1. aj hilisemas Rooma keisririigis esialgu vaba, kuid hiljem ühes oma perega maa külge kinnistatud väikerentnik
2. Ladina-Ameerika maades poolpärisorjast rentnik v sulane

komisjon <komisjon -i 19 s> (< keskld commissio ülesandeks tegemine, saatkond < ld committere kokku viima v saatma, usaldama)
1. alatine v ajutine mitmeisikuline organ mingite ülesannete täitmiseks v otsustamisele tulevate küsimuste ettevalmistamiseks
2. haldus- v ühiskondlik organ (nt revisjonikomisjon)
3. komisjonikaubandus, kaubandus, kus üks isik ostab ja müüb enda nimel, kuid teise isiku ülesandel ja arvel, saades selle eest komisjonitasu

kommensalism <kommensal|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< kommensaalid) • biol kahe eri liiki kuuluva organismi kooselu, mis on kasulik ühele osalisele, kuid ei ole ka teisele kahjulik. Vt ka amensalism

konföderatsioon <konföderatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< keskld confoederatio liitlus, liiduleping < ld confoederare liituma) • lepingu alusel kestvalt liitunud, kuid suveräänsuse säilitanud riikide liit; organisatsioonide liit; aj aadlirühmade liit feodaalses Poolas teatavate poliitiliste eesmärkide saavutamiseks

kontsenter <konts`ent|er -ri 2e s> (< kon- + tsenter) • mat ring, millel on teis(t)e ringi(de)ga ühine kese, kuid erinev raadius
kontsenterõpeped õppekorraldus, kus sama õppeaine võetakse läbi mitu korda, kuid iga kord laiendatud ning täiendatud kujul

kontsentriline <konts`entrili|ne -se -st 12 adj> (< kon- + tsenter) • ühise keskmega, ühise keskme ümber koondatud
kontsentrilised ringid plmat ühise keskmega, kuid erinevate raadiustega ringid
kontsentriline õpetamine kontsenterõpe

kontseptism <kontsept|`ism -ismi -`ismi 22e s> (hisp conceptismo < concepto mõte, mõiste, vaimukus) • aj, kirj barokne stiilisuund XVII s Hispaania proosas; kontseptismi iseloomustavad vaimukas, kuid kohati raskepärane mänglus mõistete ja kujunditega, aforistlikkus, ootamatud võrdlused ja antiteesid

kontusioon <kontusi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld contusio) • med põrutus, hoopvigastus, muljutus; välise jõu põhjustatud vigastus, kus nahk jääb terveks, kuid nahaalustes kudedes tekib verevalum

korintose stiil (< pn Korinthos, Kreeka linn) • arhit hiliseim klassikaline arhitektuuristiil (tekkinud IV s eKr Kreekas); sarnaneb joonia stiiliga, kuid sambaid kaunistab taimemotiividega kapiteel. Vt ka joonia, dooria

krüptodepressioon <+ depressi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< krüpto- + depressioon) • geogr veega täitunud nõgu, mille põhi kas täielikult v osaliselt on maailmamere tasemest madalamal, kuid veepind kõrgemal

laim <l`aim laimi l`aimi 22e s> (ingl lime < pr < hisp lima < ar līma) • bot hapulaimipuu (Citrus aurantiifolia) rohekas väga hapu, kuid C-vitamiinirikas vili; laimidest valmistatakse sidrunhapet. Vt ka limett

last but not least [laast bat not liist] (ingl) • viimasena, kuid mitte kõige väiksemana, st viimane pole tähtsusetuim (W. Shakespeare’i loomingu kaudu tuntuks saanud kõnekäänd)

le roi règne et ne gouverne pas [löru·a renj enöguv·ernəpa] (pr) • kuningas valitseb, kuid tal ei ole võimu (põhiseadusliku monarhia põhimõte)

lipiidid pl <lip|`iid -iidi -`iidi 22e s> (< kr lipos rasv)
1. biol üldnimetus rasvadele, õlidele, vahadele jt taolistele ainetele organismis
2. keem loomsetes rasvades ja taimeõlides sisalduvad estrid, mis ei lahustu vees, kuid lahustuvad orgaanilistes lahustites. Vt ka lipoidid

magnesüün <magnes|`üün -üüni -`üüni 22e s> (< magnet + sünkrooniline) • el kontaktitu mikromasin pöördnihke elektriliseks sünkroonülekandeks (nagu selsüün, kuid väiksema võimsusega)

mandoola <mandoola 16 s> (it mandola < kr pandoura kolme keelega keelpill) • muus mandoliinisarnane, kuid sellest suurem ja oktavi võrra madalamalt häälestatav keelpill

megaliit <+ l`iit liidi l`iiti 22e s> (< mega- + -liit) arheol
1. suur kiviplaat (eriti esiajaloolises haudehitises)
2. megaliitehitis, muistne suurtest kivirahnudest kalme (leidub eriti Lääne-Euroopas, kuid ka Kaukaasias, Krimmis ja Siberis) v kultusekoht

meliliit <+ l`iit liidi l`iiti 22e s> (< kr meli mesi + -liit) • miner tetragoonilises süngoonias kristallunud hallikas v rohekaskollane silikaatmineraal, esineb tardkivimites, kuid võib tekkida ka lubjakivide puutemoondel

membra disiecta [membra disj·ekta] (ld) • laiali pillutud liikmed, st kokku kuuluvad, kuid eri kohtades (v segamini) paiknevad terviku osad

mendelism <mendel|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< pn G. J. Mendel, Austria-Tšehhi looduseuurija, 1822–84) • biol vool geneetikas, mis peab pärilikkuse kandjaiks teatavaid pärilikkustegureid, mis on püsivad, kuid annavad põlvkondade kestel ristumise tulemusena statistiliselt kalkuleeritava arvu võimalikke kombinatsioone

methemoglobiin <+ hemoglob|`iin -iini -`iini 22e s> (< meta- + hemoglobiin) • biol pruunikas verevärvnik, hemoglobiini ja hapniku väga püsiv ühend; normaalsetes tingimustes methemoglobiini veres ei leidu, kuid seda võib tekkida mürgistuste puhul

mikrosporoos <+ spor|`oos -oosi -`oosi 22e s> (< mikro- + spoor) • vet, med pms loomade, kuid ka inimeste nahaseenhaigus, nt pügaraig. Vt ka mikrospooria

modaal <mod|`aal -aali -`aali 22e s> (< pn Lenzing Modal, kaubamärk) • tekst tekstiilikiud, sarnane viskoosile, kuid parendatud omadustega

moderato [moderaato] (it) • muus mõõdukalt, parajas tempos, (kiiremini kui andante, kuid aeglasemalt kui allegro)

moodul <m`oodul -i 2e s> (ld dem modulus mõõt, rütm < modus mõõt, mõõdupärasus)
1. arhit arhitektooniline mõõtühik ehituse üksikosade proportsioonide reguleerimiseks; klassikalises arhitektuuris on mooduliks pool samba läbimõõdust baasi juures mõõdetult
2. täppisteadustes mitmesuguseid koefitsiente, suurustevahelisi suhteid v leppeühikuid tähistav termin
3. tehn seadme v aparaadi terviklik, omaette ülesandega osa, nt kuumoodul, kosmoselaevaga ühendatud, kuid sellest eraldatav osa Kuul maandumiseks ja kosmoselaeva tagasipöördumiseks
4. füsiol kehaosa, mille pikkust kasut mõõtühikuna inimesel teiste kehaosade mõõtmiseks
5. info loogiliselt eristatav programmi osa

moriskid pl <mor|`isk -iski -`iski 22e s> (hisp moriscos) • aj pärast rekonkista võitu (1492) Hispaaniasse jäänud maurid, kes võtsid vastu ristiusu, kuid säilitasid mõjuka rühmitisena oma keele ja kombed; 1609. a dekreedi alusel saadeti nad Hispaaniast välja, asusid elama Põhja-Aafrikasse jm

negroidne <negr`oid|ne -se 2 adj> (pr négroïde < neeger + -oid) • antr neegrisarnane v -taoline (kuid tõelisele neegrirassile mitteiseloomulik)

neobiheiviorism <+ biheivior|`ism -ismi -`ismi 22e s> (ingl neobehaviorism < neo- + biheiviorism) • psühh uusbiheiviorism, psühholoogia suund, mis klassikalise biheiviorismi taoliselt põhineb välise käitumise uurimisel, kuid tunnustab ka sisemisi ja nähtamatuid protsesse selgitavate teguritena

neuroos <neur|`oos -oosi -`oosi 22e s> (uusld neurosis < kr neuron närv) • med närvisüsteemi psüühilise talitluse häire, mille puhul ilmnevad tunde- ja tahteelu muutused, kuid puuduvad orgaanilised kahjustused; tekib tavaliselt rohkete negatiivsete psüühiliste elamuste tagajärjel

nihil est in intellectu, quod non prius fuerit in sensu [nihil est in intell·ektu kvod noon pri˛us fuerit in sensu] (ld) • fil mõistuses pole midagi sellist, mida enne pole olnud meeltes – sensualismi seisukoht, mis pärineb keskajast, kuid mida tsiteerib J. Locke

nitrofuraanid pl <+ fur|`aan -aani -`aani 22e s> (< nitro- + ld furfur kliid) • keem nitrorühmi sisaldavad furaaniderivaadid; tahked ained v kõrge keemistemperatuuriga vedelikud; lahustuvad raskesti vees, kuid hästi etanoolis, on desinfitseeriva ja antiseptilise toimega; kasut ravimitööstuses

notar <notar -i 2e s> (keskld notarius (avalik) kirjutaja < ld (kiir)kirjutaja) • jur notariaaltoiminguid tegev ametiisik, kes on saanud oma tööks riigilt volitused, kuid pole riigiteenistuses

ofitsioosne <ofitsi`oos|ne -se 2 adj> (< ld officiosus teenistusvalmis, vastutulelik < officium kohustus, amet) • poolametlik (vormiliselt mitteametlik, kuid ametlikele ringkondadele lähedane)

omnia mutantur, nihil interit [omnia mut·antur nihil interit] (ld) • kõik muutub, kuid miski ei kao (Ovidius)

otioseerumine <otios`eerumi|ne -se -st 12 s> (< ld otiosus tegevuseta, puhkav) • aj usundiajaloos tunnustatud jumala kõrvalejäämine, kuivõrd tema koht on läinud teistele jumalatele, kuid sellega ei kaasne endise jumala keelamist

paleotüüpilised kivimid pl (< paleo- + tüüpiline) • geol lagunenud v moondunud purskekivimid, milles osa algseid mineraale on muutunud, kuid mis näivad ürgsena, olenemata nende tegelikust vanusest

palliatiivne <palliat`iiv|ne -se 2 adj> (keskld palliativus < palliare katma, peitma < ld pallium mantel) • med ajutiselt kergendav, leevendav
palliatiivne ravimed ravi, mis leevendab haigustunnuseid, kuid haigust ei kõrvalda, vastand radikaalravi

panna cotta [pannak·otta] (it keedetud koor) • kok Itaalia-pärane koorest valmistatud tarrendatud roog, enamasti magustoit, kuid võib ka soolane olla

paratüüfus <+ t`üüfus -e 11~9 s> (< para- + tüüfus) • med kõhutüüfusega sarnane, kuid kergema kuluga sooltenakkushaigus

paronüüm <paron|`üüm -üümi -`üümi 22e s> (< par- + -onüüm) • lgv sarnassõna, üks häälikuliselt lähedastest, kuid tähenduselt erinevatest sõnadest, nt käsitsema, käsitlema, käsitama

partisan <partisan -i 19 s> (pr partisan < it partigiano < ld pars osa) • sõj siss, vabatahtlikult vastase võimu alusel maa-alal tegutsev relvastatud võitleja; rahvusvahelise õiguse kohaselt isik, kes ei kuulu regulaarväkke, kuid juhindub sõjapidamisseadustest ja tavadest

pauca, sed bona [pauka sed bona] (ld) • vähesed, kuid head; pigem vähem, aga paremini

peinotsönoos <+ tsön|`oos -oosi -`oosi 22e s> (< kr peina nälg + tsönoos) • biol vaeguskooslus, äärmuslikes toitetingimustes kujunev liigivaene, kuid hästi kohastunud liikidega kooslus

perfekt <perf|`ekt -ekti -`ekti 22e s> (< ld perfectus lõpuni viidud, täielik) • lgv täisminevik, tegusõna ajavorm, mis enamasti väljendab minevikus lõpetatud tegevust (nt Ma olen Rootsis käinud kolm korda), kuid võib märkida ka kõnehetkel jätkuvat v tulevikus toimuvat tegevust

perioik <peri|`oik -oigi -`oiki 22e s> (kr perioikos naaber) • pol, aj vaba, kuid poliitiliste õigusteta kodanik Vana-Spartas, spartalaste poolt ääremaile tõrjutud maa endine päriselanik. Vt ka metoik

planetaarmehhanism <+ mehhan|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< planetaarne) • tehn ühe vabadusastmega hammasmehhanism, milles osa hammasrattaid liigub epitsükliliselt; muudab pöörlemise samateljeliseks, kuid teistsuguse nurkkiirusega pöörlemiseks

polümeeria <polüm`eeria 1 s> , polümeersus <polüm`eersus -e 11~9 s> (< kr polymerēs mitmeosaline < polü- + -meer)
1. keem ühesuguse koostisega, kuid erineva molekulmassiga ühendite olemasolu
2. biol omaduse sõltuvus mitmest ekvivalentsest geenist
3. med kaasasündinud arvukad üleliigsed elundi(osa)d

progeeria <prog`eeria 1 s> (< pro- + kr gēras raugaiga) • med vararaugastus, geneetiline väärareng, mille korral koed ja elundid vananevad alates varasest lapseeast, kuid intellekt on eakohane

pronoomen <pron`oomen -i 2e s> (ld pronomen) • lgv asesõna
eksklusiivne pronoomenmitmuse esimese isiku pronoomen, mis viitab kõnelejale ja veel ühele v mitmele isikule, kuid mitte kuulajale
inklusiivne pronoomenmõningates keeltes meie-pronoomen, milles sisaldub kuulaja (st meie = mina + sina)

pseudoleukeemia <+ leuk`eemia 1 s> (< pseudo- + leukeemia) • med ebavalgeveresus, liik haigusjuhtumeid, mille korral on olemas valgeveresuse sümptomeid, kuid mitte veremuutusi

pseudoteadus <+ t`eadus -e 11~9 s> (< pseudo-) • ebateadus, mittetõeline teadus, teooria ja uurimismeetodid, mis pretendeerivad teaduslikkusele, kuid tegelikult seda ei ole

pteridospermid pl <+ sp`erm spermi sp`ermi 22e s> (< kr pteris, gen pteridos sõnajalg + sperma seeme) • paleont seemnesõnajalad, pms kivisöeajastu ürgsed paljasseemnetaimed, mis sarnanesid puukujuliste sõnajalgadega, kuid paljunesid seemnetega

puänt <pu`änt puändi pu`änti 22e s> (pr pointe teravik < ld pungere torkama) • kirj vaimukas ja üllatuslik, kuid loogiline süžee- v mõttekäik, hrl teose lõpus, eriti omane lühižanridele: anekdoodile, valmile, novellile, följetonile, epigrammile

ralli <ralli 16 s> (ingl rally) • sport võidusõit, millel võisteldakse tehases valmistatud, kuid modifitseeritud autode v mootorratastega tavaliikluseks suletud teelõikudel (lisakatsetel), mille pikkus on hrl 10–30 kilomeetrit; lisakatsete vahele jäävad ülesõidud, mille läbimiseks antakse ette kindel aeg; tulemus saadakse lisakatsete läbimise aegade liitmisel, millele võivad lisanduda trahvisekundid (mis saadakse ülesõitude läbimise aegade eksimuste tõttu)
rattaralli velotuur

reaktiivmootor <+ m`ootor -i 2e s> (< reaktiivne + mootor) tehn
1. mootor, mida käitab düüsist kiiresti väljavoolava gaasi- v vedelikujoa (reaktiivjoa) vastumõju (reaktiivjõud)
2. poolusrootoriga, kuid ergutuseta sünkroonmootor (võimsus kuni mõni kilovatt)

reintroduktsioon <+ introduktsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< re- + introduktsioon) • biol taime- v loomaliigi tagasitoomine alale, kus selle populatsioon on varem olemas olnud, kuid siis mingil põhjusel hävinud. Vt ka reaklimatisatsioon

retoorika <retoorika 1 s> (kr rhētorikē) • kõnekunst; kõnekunstiõpetus; laiemas tähenduses oskus avalikult kõnelda, mõjutada ja veenda kuulajaid kõnega; piltl ilusad, kuid sisutud sõnad, ilukõne

retsiteerima <retsit|`eerima -eerib 28 v> (ld recitare) • luuletust, proosapala v rahvalaulu tundepaisutuseta, kuid ilmekalt ette kandma

revüü <rev`üü 26 s> (pr revue < revoir jälle nägema < re- + ld videre nägema) • meelelahutuslik muusika- ja tantsuetendus, mis koosneb üksteisega lõdvalt seotud kergesisulistest, kuid luksuslikult lavastatud üksikettekannetest

rodamiin <rodam|`iin -iini -`iini 22e s> (< kr rhodon roos + amiinid) • keem väga puhtaid ja eredaid, kuid mitte eriti valguskindlaid värve andev värvaine

rustika <rustika 1 s> (< ld rusticus lihtne, rohmakas)
1. eh konarpinnaliste, kuid sileda vuugiservaga kantkividest müüritis; olnud kasut eriti Rooma, renessanss- ja barokkarhitektuuris
2. trük kitsaste tähtedega suurtähtkiri

sed quid temptare nocebit [sed kvid temptaare notseebit] (ld) • kuid mis kahju teeb proovimine

seersantkala <+ kala 17u s> (< seersant) • zool troopiliste ja lähistroopiliste rannikumerede avaveeahvenaline (Rachycentron canadus); maitsva lihaga, kuid vähese arvukusega kala

shareware [šeə(r)weə(r)] (ingl) • info jaosvara, tarkvara, mida võib proovida ja kopeerida tasuta, kuid pideva kasutamise eest peab maksma väikest registreerimistasu

SRAM {lüh ingl sõnadest static RAM} • info staatiline muutmälu, mis ei vaja pidevat värskendamist (nagu RAM), kuid andmed hävivad toite väljalülitamisel

sviiti <sviiti 16 s> (ingl sweetie < sweet magus) • bot sviitipuu suur kollakasroheline seemneteta tsitrusvili, sarnaneb greibiga, kuid on magusam
sviitipuubot greibi- ja pomelipuu ristamisel saadud viljapuu (Citrus paradisi 'Oroblanco')

sünonüüm <sünon|`üüm -üümi -`üümi 22e s> (< kr synōnymos samanimeline < sün- + onoma nimi) • lgv teisendsõna, häälikuliselt erinev, kuid tähenduselt samane v lähedane sõna, nt ilus, kena, kaunis. Vastand antonüüm

šalott <šal|`ott -oti -`otti 22e s> (sks Schalotte < pr échalote < ld Ascalonia cepa „Askaloni sibul“) • bot, kok köögiviljataim (Allium cepa) laugu perekonnast, lähedane harilikule sibulale, kuid maitselt mahedam

tao <t`ao 26 s> (hiina dào) • fil hiina filosoofia põhimõiste; taoismis on tao maailma kulg, vastandeid ületav algpõhjus ja seaduspära, mis toimib kõiges, kuid pole ühetähenduslikult väljendatav; tao tähendab ka teatud vaimset õpetust ja selle järgimist (tõlkes sageli tee)

teriomorfism <+ morf|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< kr thērion metsloom, loom + -morfism) • aj, relig loomakultus, loomade kui jumaliku jõu ilmingu v loomakujuliste jumalate kultuslik austamine; oli omane pms egiptlastele, kuid ka kreeklaste ja roomlaste usundis leidus loomakujulisi v loomaks moonduvaid jumalaid

terrakota <terrak´ota 16 s> (< it terra cotta)
1. kunst põletatud savi; põletatud, kuid glasuuriga katmata savinõu, kujuke, reljeef, katteplaat vm
2. matt roostepruun (värv v värvus)

tertsiaar <tertsi|`aar -aari -`aari 22e s> (< ld tertiarius kolmandikuline < tertius kolmas)
1. geol varasema stratigraafilise liigestuse järgi uusaegkonna vanem ajastu ning ladestu, hiljem jaotatud paleogeeniks ja neogeeniks
2. aj, relig katoliku mungaordude ilmikharu (kolmanda haru) liige; elasid väljaspool kloostreid ordu reeglite järgi, kuid ei andnud mungatõotust

tetraetüülplii <+ pl`ii 26 s> (< tetra- + etüül + plii) • keem väga mürgine kergesti lenduv värvuseta vedelik; on lisatud bensiinile oktaaniarvu suurendamiseks, kuid keskkonnaohtlikkuse tõttu arenenud riikides enam ei kasutata

tetragonaalsüsteem <+ süst|`eem -eemi -`eemi 22e s> (< tetragonaalne + süsteem) • miner kristallivorm, millel kaks rõhtsalt asetsevat ja täisnurkselt lõikuvat telge on ühepikkused, kuid lühemad kolmandast, püstteljest

toksikomaania <+ m`aania 1 s> (< toksiko- + maania) • med haiguslik tung tarvitada ainet, mis on selle pruukijal tekitanud harjumuse ning põhjustab kehalisi ja vaimseid häireid, kuid pole ametlikult uimastite nimekirjas (sellised ained on liimid, mõned lahustid, bensiin jt). Vt ka narkomaania

toksoid <toks|`oid -oidi -`oidi 22e s> (toks- + -oid) • med eriliselt töödeldud toksiin, mis on kaotanud mürgisuse, kuid vaktsiinina põhjustab kaitsekehade teket. Vt ka anatoksiin

toroid <tor|`oid -oidi -`oidi 22e s> (< toor + -oid) • füüs pöördpind, mis tekib, kui tasandiline kinnine joon pöörleb ümber sirge, mis on selle joonega samal tasandil, kuid millel ei ole sellega ühispunkti. Vt ka toor

tsesarism <tsesar|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< pn G. Julius Caesar, Vana-Rooma riigimees, 100–44 eKr) • pol rahva suveräänset võimu põhimõtteliselt tunnustav, kuid tegelikult sõjaväele toetuv diktatuurivalitsus, nt Napoleon I ajal Prantsusmaal; vastav ideoloogia

tsütomegaalia <+ meg`aalia 1 s> (< tsüto- + kr megas, fem megalē suur) • med rakusuurenemus, tsütomegaloviiruse tekitatud haigus, mis tervel täiskasvanul kulgeb väga väheste sümptomitega, kuid lootel ning immuunpuudulikkusega haigel võib tekitada raskeid kesknärvisüsteemi kahjustusi

tühhotsöönne <+ ts`öön|ne -se 2 adj> (< kr tychon juhuslik + koinos ühine) • biol eriilmelistes elupaikades elutseda võiv, kuid üht kindlat elupaika eelistav (loom)

ultramikron <+ m`ikron -i 2e s> (< ultra- + mikron), submikron <+ m`ikron -i 2e s> (< sub- + mikron) • üliväike osake, mis pole nähtav tavalise mikroskoobiga, kuid mida võib näha ultramikroskoobiga

umbrofüüt <+ f`üüt füüdi f`üüti 22e s> (< ld umbra vari + -füüt) • bot taim, mis eelistab päikesepaistelist kasvukohta, kuid talub ka varju (nt kuusk)

ususfructus [uususfr·uktus] (ld) • jur kasutusvaldus, viljakasutusõigus; Vana-Roomast pärit eluaegne võõra varanduse valdamine, andis õiguse kasutada saadud tulusid, kuid ei lubanud ette võtta suuremaid muudatusi valduses

vasallriik <+ r`iik riigi r`iiki 22e s> (< vasall) • pol vormiliselt iseseisev, kuid tegelikult mõnest suurriigist sõltuv riik

vestiigium <vest`iigium -i 19~2e s> (< ld vestigium jälg) • biol, zool lootejälg, jäde, mandunud jädemeline elund, kehaosa v mingi muu tunnus, mis oli eellastel hästi arenenud, kuid on otstarbe kadumise tõttu taandarenenud (inimesel nt kehakarvkate, ussripik). Vt ka rudiment

villaan <vill|`aan -aani -`aani 22e s> (keskld villanus < ld villa maamaja, mõis, keskld küla) • aj talupoeg feodaalajal: Prantsusmaal, Itaalias ja Lääne-Saksamaal isiklikult vaba, kuid mõisnikult maad rentiv talupoeg, Inglismaal algul sõltlane, hiljem sunnismaine talupoeg

vinüülkloriid <+ klor|`iid -iidi -`iidi 22e s> (< ld vinum vein + -üül + kloriid), kloroeteen <+ et`een eteeni et`eeni 22e s> (< kloro- + eteen) • keem nõrga kloroformilõhnaga värvusetu, vees halvasti, kuid orgaanilistes lahustites hästi lahustuv gaas

vitamiin <vitam|`iin -iini -`iini 22e s> (< ld vita elu + amiinid) • keem, biol heterogeenne bioaktiivne madalmolekulaarne orgaaniline ühend, mis osaleb organismi ainevahetuse regulatsioonis; vitamiine vajab organism ööpäevas väga väikestes kogustes, kuid nende puudus põhjustab raskeid haigusnähte; tavakasutuses märgitakse vitamiine tähtedega A, B, C jne
vitamiinipreparaatfarm üht v mitut vitamiini sisaldav profülaktiline v ravimpreparaat, mis saadakse looduslikest ainetest v valmistatakse sünteetiliselt

volo, non valeo [volo noon vale˛o] (ld) • tahan, kuid ei suuda


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur