[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 35 artiklit

basso ostinato [basso ostinaato] (it ostinato jonnakas) • muus kogu heliteose ulatuses pidevalt korduv bassimotiiv v -teema

biorütm <+ r`ütm rütmi r`ütmi 22e s> (< bio- + rütm) • füsiol inimorganismi (ja kogu looduse) elutegevuse intensiivsuse rütmiliselt korduv, regulaarne kõikumine, nt ööpäeva- ja aastarütm

biorütmika <+ rütmika 1 s> (< bio- + rütmika) • füsiol õpetus, mis väidab, et inimese füüsilistes ja vaimsetes eluavaldustes ning tundeelus esineb sünnihetkel algav mehaanilise seaduspärasusega korduv perioodilisus

doublé [dubl·e] (pr) • kahekordne; muus XVII–XVIII s süitides ornamentaalse variatsiooni vormis korduv osa

endomitoos <+ mit|`oos -oosi -`oosi 22e s> (< endo- + mitoos) • biol raku kromosoomide korduv jagunemine ilma rakutuuma jagunemiseta

entomol <entomol -i 19 s> (< kr entomon putukas) • ökol sööm, putuka ühekordne, kestev v korduv toiduvõtt, millest jääb liigipärane kahjustuspilt

frekventatiiv <frekventat|`iiv -iivi -`iivi 22e s> (< ld frequentativus < frequens korduv, sage), iteratiiv <iterat|`iiv -iivi -`iivi 22e s> (< ld iterare kordama) • lgv korduvat tegevust väljendav tegusõna

frekventne <frekv`ent|ne -se 2 adj> (ld frequens, gen frequentis) • sage, sageli esinev; korduv

illusioon <illusi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld illusio pilkamine; eksitus) • psühh meelepete, tajueksimus, objektide reeglipäraselt korduv teisiti tajumine, kui need on tõeliselt; piltl aluseta lootus, täitumatu unistus; pettekujutelm

invasioon <invasi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (pr invasion < ld invasio sissetung)
1. pol, sõj mingi riigi sõjaväe sissetung teise riigi territooriumile
2. biol paiksete loomade (eriti lindude ja putukate) mingi aja tagant korduv hulgaline ränne alale, kus neid harilikult pole v on vähe, vastand evasioon
3. med mikroorganismide v vähirakkude tungimine kudedesse

kontaktallergia <+ all`ergia 1 s> (< kontakt + allergia) • med allergiline reaktsioon, mille on põhjustanud allergeeni (korduv) kontakt nahaga

leitmotiiv <+mot|`iiv -iivi -`iivi 22e s> (sks Leitmotiv) • juhtmotiiv, juhtmõte; muus heliteoses (pms ooperis) korduv meloodiline motiiv mõne tegelase v olukorra märkimiseks; kirj kujund, sümbol, tegevus vm, mis läbib kirjaniku ühte teost v kogu loomingut

locus [lokus] (ld) • koht
locus classicus [lokus klassikus] (ld) • põhipunkt, tõestuse tugevaim ja ilmekaim koht; sageli tsiteeritav autoriteetne tekstikoht; biol, geol klassikaline leiukoht
locus communis [lokus kommuunis] (ld), loci communes [lotsi kommuunes] pl (ld) • tavaargument; kirj paljudes tekstides korduv motiiv v teema; piltl üldtuntud tõsiasi
locus minoris resistentiae [lokus minooris resist·entsie] (ld) • nõrgim koht, nõrgima vastupanu koht

ostinato [ostinaato] (it < ld obstinatus jonnakas) • muus kogu heliteose ulatuses pidevalt korduv motiiv v teema (eriti bassis). Vt ka basso ostinato

passakalja <passak´alja 16 s> (it passacaglia < hisp pasacalle < pasar läbima + calle tänav) • tants Hispaaniast pärit tants pidulikult mõõdukatempolises kolmeosalises taktimõõdus; muus sellest tulenev muusikavorm, mida iseloomustab pidevalt korduv motiiv v teema bassipartiis

perioodiline <perioodili|ne -se -st 12 adj> (kr periodikos) • korrapäraselt korduv, perioode moodustav
perioodiline murdmat kümnendmurd, milles üks arv v arvude rühm lõpmatult kordub (0,333... 0,090909... 1,2345345...)

rapoor <rap|`oor -oori -`oori 22e s> (sks Rapport < pr rapport vastavus, sarnasus) • kirjakord, kudumi, tikandi, tapeedi vms korduv mustriosa

refrään <refr|`ään -ääni -`ääni 22e s> (pr refrain < ld refringere tükkideks murdma) muus
1. muutumatuna v varieerituna korduv sõna, värsirida v stroof laulu iga üksikosa lõpus
2. rondo põhiteema, mida esitatakse episoodidega vaheldumisi

reinfektsioon <+ infektsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< re- + infektsioon) • med samasse haigusse uuesti nakatumine, taasnakatumine; korduv nakkus

rektifikatsioon <rektifikatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld rectus sirge, õige + -fikatsioon)
1. keem korduv destilleerimine
2. mat sirgestamine, kõverjoone pikkuse arvutamine

rekuperatsioon <rekuperatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld recuperatio tagasisaamine) • tehn materjali v energia korduv kasutamine; kuuma heitgaasi soojuse ärakasutamine; elektrienergia tagastamine mootorist toitevõrku

remiis <rem|`iis -iisi -`iisi 22e s> (pr remise)
1. sport vehklemises korduv hoiatuslöök
2. mõnedes kaardimängudes määratud tihide arvust vähemvõtt, karistus vähemvõtu eest

repriis <repr|`iis -iisi -`iisi 22e s> (pr reprise kordamine)
1. muus heliteose ulatuslikuma iseseisva osa kordus; sonaadivormi kolmas osa, kus korratakse esimest osa teatud muudatustega
2. sport vehklemises korduv löök; hobuse endise liikumisviisi taastamine pärast tõkke ületamist

retsidiiv <retsid|`iiv -iivi -`iivi 22e s> (< ld recidivus tagasipöörduv) • jur korduv kuritegu, sama laadi kuriteo kordamine pärast karistuse kandmist; med haiguse taaspuhkemine pärast näilist paranemist

retsidiivne <retsid`iiv|ne -se 2 adj> • retsidiivina korduv, taastekkiv. Vt ka rekurrents, relaps

riff2 <r`iff rifi r`iffi 22e s> (ingl) • muus korduv lühifraas muusikas, eriti džässis

rütmiline <rütmili|ne -se -st 12 adj> • rütmis korduv, rütmiga iseloomustuv; muus taktimõõduline

sekulaarne <sekul`aar|ne -se 2 adj> (ld saecularis < saeculum inimpõlv, ajastu)
1. sajandiline, iga saja aasta tagant korduv
2. pikaajaline
3. ilmalik

stereotüüpiline <+ tüüpili|ne -se -st 12 adj> , stereotüüpne <+ t`üüp|ne -se 2 adj>
1. trük stereotüübi (1) abil valmistatud
2. psühh stereotüübile (2) omane, kindlasuunaline, harjumuspärane
3. piltl muutumatult korduv, šabloonne, kulunud, igav

süstemaatiline <süstemaatili|ne -se -st 12 adj> • mingi süsteemi alusel moodustatud, kindla plaani järgi korrastatud; rangelt järjekindel; pidevalt korduv
süstemaatilised kategooriad plbiol sarnaste organismide rühmad zooloogias ja botaanikas, esinevad alluvuse järjekorras, s.o selliselt, et lähedased kategooriad ühendatakse ühte kõrgemasse järku: liik, perekond, sugukond, selts, klass, hõimkond. Vt ka klassifikatsioon

tikk1 <t`ikk tiki t`ikki 22e s> (pr tic) • med tikktõbi, tõmblustõbi, kiiresti korduv rütmita, vaplev lihasetõmblus; on täheldatud näo, pea, käte, jalgade tikki

tropaar <trop|`aar -aari -`aari 22e s> (vn тропарь < keskkr troparion < kr tropos viis, laad) • relig pealaul, korduv laul õigeusu jumalateenistusel, mis avab selle sündmuse v tähtpäeva olemuse, millele teenistus on pühendatud

tsükkel <ts`ük|kel -li 2e s> (< kr kyklos ratas; ring) • tervikut moodustav sündmuste v nähtuste (korrapäraselt korduv) ring; sari, hulk temaatiliselt v mõne muu tunnuse põhjal kokkukuuluvaid kirjutisi, ettekandeid, kirjandusteoseid vm

tsükliline <ts`üklili|ne -se -st 12 adj> (< kr kyklikos ringjooneline < kyklos ring) • tsüklisse kuuluv, tsüklitena korduv, perioodiline; ringjoont mööda kulgev

östraaltsükkel <+ ts`ük|kel -li 2e s> (< kr oistros tugev kirg) • zool innatsükkel, imetaja emaslooma suguelundite talitluse laineliselt korduv periood, hõlmab sugulise aktiivsuse suurenemise ja vaibumise


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur