[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 91 artiklit

adstringeerima <adstring|`eerima -eerib 28 v> (ld a(d)stringere kokku tõmbama v siduma) • med kootama, kokku tõmbama

akteerima <akt|`eerima -eerib 28 v> • jur akti (2) koostama

algoritmima <algor|`itmima -itmib 28 v> • mat algoritme koostama v kasutama

antependium <antep`endium -i 19~2e s> (keskld < ante- + ld pendere riputama) • relig altari esikülje ehiskate

apendiks <ap´endiks -i 2e s> (uusld appendix < ld riputis, lisand < appendere külge riputama) • anat laiemas tähenduses: lisa, ripik; kitsamas tähenduses: inimese ussripik e ussjätke

arhaiseerima <arhais|`eerima -eerib 28 v> (kr archaizō < archaios vana) • arhailisi vorme kasutama, vanaaegset jäljendama; varast Vana-Kreeka kunsti jäljendama

assortii <assort`ii 26 s> (pr perf partits assorti sobivalt valitud < assortir välja valima, koostama) • kok eri v eelroana serveeritav (sama liiki) suupistete valik; sama liiki, kuid erineva kuju ja maitsega maiustused (nt šokolaad); kõnek igasugune valik või segu

banaliteet <banalit|`eet -eedi -`eeti 22e s> (pr banalité) • aj feodaali õigus sundida talupoegi kasutama feodaalile kuuluvaid tootmisvahendeid ja võtta selle eest eritasu; kaotati suure Prantsuse revolutsiooni ajal XVIII s lõpus

bibliografeerima <+ graf|`eerima -eerib 28 v> • bibl bibliograafiaid (2) koostama; bibliograafia jaoks kirjeldama

dialektika <dial´ektika 1 s> (kr dialektikē) • fil teadus maailma üldistest seadustest ning nähtuste seostest; ka vastav tunnetusmeetod; Vana-Kreekas väitluskunst, mis taotles tõde vastandlike arvamuste kokkupõrke ning vasturääkivuste avastamise kaudu; tänapäevases tähenduses hakkas terminit kasutama G. W. F. Hegel, kelle järgi dialektika on nii mõtlemise kui ka maailma vastuoluline arenguprotsess

diskutaabel <diskut`aab|el -li 2e adj> (pr discutable < ld discutere laiali raputama, keskld uurima) • van arutlemisväärne; vaieldav

diskuteerima <diskut|`eerima -eerib 28 v> (< ld discutere laiali raputama, keskld uurima) • arutlema, vaidlema, väitlema, mõtteid vahetama

dispaššima <disp|`aššima -ašib 28 v> , dispašeerima <dispaš|`eerima -eerib 28 v> • dispašši koostama

dreenima <dr`eenima dreenib 28 v>
1. põll, eh drenaaži korraldama, maad torutama
2. med haavadest v kehaõõntest dreeni abil mäda vm vedelikke väljutama

ekspluateerima <ekspluat|`eerima -eerib 28 v> (pr exploiter)
1. süstemaatiliselt kasutama (nt loodusressursse), käitama (nt elektrijaama)
2. maj marksistlikus majandusteoorias: tootmisvahendite omanikuna võõrast tööjõudu oma huvides ära kasutama
3. piltl korduvalt kasutama (nt mingit süžeed); ära kasutama, kurnama

figurant <figur|`ant -andi -`anti 22e s> (pr < figurer kujutama, esitama < ld figurare kuju andma < figura kuju, välimus) • päästekoerte koolitaja, koerajuhi abiline treeningul; tants rühmatantsija balletis; teater tummosade täitja, statist

fusion [fjuuž(ə)n] (ingl ühtesulamine) • muus erinevate stiilide segunemisel tekkiv muusika, kitsamas tähenduses džässrokk; mõistet hakati kasutama 1970ndate alguses USA-s; kok eri rahvuste toidukultuuride segamisel tekkinud kulinaariastiil

gratifitseerima <gratifits|`eerima -eerib 28 v> (< ld gratificari lahkust v teenet osutama) • gratifikatsiooni andma

idülliseerima <idüllis|`eerima -eerib 28 v> • idüllilisena kujutama, ilustama

idüllitsema <id´üllitsema 27 v> • idüllilist vaikelu nautima, idülliliselt olesklema, meeleolutsema; idülli harrastama, idüllina kujutama

inditseerima <indits|`eerima -eerib 28 v> (ld indicare) • näitama, avaldama, osutama; med näidustama, vt ka indikatsioon

informant <inform|`ant -andi -`anti 22e s> (ingl informeerija < ld informare kujutama; selgitama) • lgv keelejuht

inventeerima <invent|`eerima -eerib 28 v> , inventariseerima <inventaris|`eerima -eerib 28 v> (< inventar) • maj majandusüksuste arvel oleva vara ja kohustuste loendit koostama, vara loendisse kandma

investeerima <invest|`eerima -eerib 28 v> (ingl invest < ld investire riietama) • maj kapitali, vaba raha tulu teenimiseks ettevõtlusse, kinnisvarasse, väärtpaberitesse vm paigutama; piltl raha, aega vms mingil kindlal eesmärgil millegi v kellegi peale kulutama

kakemono <kakemono 17~16 s> (jpn < kake üles riputama + mono asi, ese) • kunst Jaapani ripp-pilt, maalitud pikiformaadis siidile v paberile tuši- v vesivärvitehnikas, hoitakse kokkurullitult kepi ümber. Vt ka makimono

kalambuuritsema <kalambuuritsema 27 v> • kalambuure looma ja kasutama

karikeerima <karik|`eerima -eerib 28 v> • karikatuurina kujutama, pilkepildiks tegema, sihilikult moonutama, naeruvääristama

kataloogima <katal|`oogima -oogib 28 v> , katalogiseerima <katalogis|`eerima -eerib 28 v> • kataloogi sisse kandma; kataloogi koostama

klintšima <kl`intšima klintšib 28 v> • sport (poksis) vastase külge klammerduma, klintši kasutama

klüstron <kl`üstron -i 2e s> (< kr klystēr loputaja + elektron) • el ülikõrgsageduslike elektrivõnkumiste tekitamiseks, võimendamiseks ja sagedusmuundamiseks kasutatav elektronseadis, milles ülikõrgsageduslike võnkumiste energia suureneb rühmitatud elektronide kineetilise energia arvel

kollektsioneerima <kollektsion|`eerima -eerib 28 v> • kollektsiooni tarbeks esemeid koguma, kollektsiooni koostama

komandama <komandama 27 v> (pr commander < kom- + ld mandare ülesandeks tegema, käskima) • van käsutama, käsklusi andma

kommenteerima <komment|`eerima -eerib 28 v> (ld commentari (uurimust) kirjutama) • kommentaare koostama v esitama, kommentaaridega varustama

komponeerima <kompon|`eerima -eerib 28 v> (ld componere) • koostama, kokku seadma; muus heliteost looma

konstrueerima <konstru|`eerima -eerib 28 v> (ld construere kokku seadma, ehitama) • tarindama; tehn masinaid, seadmeid, aparaate, mööblit, rõivaid vm tööstustooteid ja nende elemente looma, kujustama ja vastavat dokumentatsiooni koostama; mat mingite andmete põhjal geomeetrilist kujundit joonestama

kureerima <kur|`eerima -eerib 28 v> (ld curare hoolitsema)
1. ravima, hoolitsema, järele valvama
2. haldama, juhtima
3. koostama, korraldama (nt kunstinäitust). Vt ka kuraator

kuru <kuru 17 s> (< Paapua k-d raputama) • med Uus-Guineas 1957. a mõne hõimu naistel ja lastel avastatud ajukahjustusega nakkushaigus; põhjuseks peetava kannibalismi range keelustamise tulemusena on kuruepideemia vaibunud

makettima <mak|`ettima -etib 28 v> • maketti koostama v valmistama

modelleerima <modell|`eerima -eerib 28 v> (it modellare)
1. esemete, nähtuste ja protsesside mudeleid koostama, neid uurima, mudeldama; voolima, vormima, mingist materjalist välja töötama
2. kunst kunstiteoses valguse ning varju efektidega kolmemõõtmelise eseme illusiooni looma

mulinee2 <mulin`ee 26i s> (< pr mouliner jahvatama, (siidlõnga) korrutama) • tekst peenike värviline korrutatud käsitöölõng

mänedžer <mänedžer -i 19 s> (ingl manager < manage korraldama < it maneggiare (oskuslikult) kasutama < ld manus käsi) • ettevõtte v töölõigu juht, ohjaja, korraldaja; kindlaid ülesandeid täitva rühma v üksikisiku (nt sportlase, muusiku) majanduslike huvide esindaja; müügi- v turundusjuht

naiviseerima <naivis|`eerima -eerib 28 v> • naiivseks muutma, naiivsena kujutama

naturaliseerima <naturalis|`eerima -eerib 28 v> (pr naturaliser < ld naturalis sünnipärane, loomulik, keskld kodanik)
1. biol võõrpäritoluga looma v taime kodustama, koduseks tegema, (uue elupaigaga jne) kohandama
2. jur naturalisatsiooni teel kodanikuõigusi andma

oktruajeerima <oktruaj|`eerima -eerib 28 v> (pr octroyer < ld auctorare tagama, kohustama) • (kuningliku võimu poolt) annetama, loovutama
oktruajeeritud põhiseadus pol
1. monarhi kehtestatud põhiseaduslik akt
2. põhiseadus, mille emamaa kehtestab asumaale

opereerima <oper|`eerima -eerib 28 v> (< ld operari töötama, tegutsema) • operatsiooni teostama, mingeid andmeid kasutama; med lõikust e operatsiooni tegema

ostensiivne <ostens`iiv|ne -se 2 adj> (keskld ostensivus < ld ostendere näitama, osutama), ostendatiivne <ostendat`iiv|ne -se 2 adj> • silmanähtav, selgesti märgatav

pensum <p`ensum -i 2e s> (ld < pendere riputama) • määratud tööülesanne, ülesantud õppetükk

perkuteerima <perkut|`eerima -eerib 28 v> (< ld percutere lööma, tõukama) • ka med koputlema, perkussiooni teostama

personifitseerima <personifits|`eerima -eerib 28 v> (< personifikatsioon) • ka kirj isikustama, isikuna kujutama

planeerima1 <plan|`eerima -eerib 28 v>
1. asula, ehitise v maastiku plaani1 (1) koostama v kavandama
2. plaanima, plaani1 (2) koostama
3. maa-ala kruntideks mõõtma

poetiseerima <poetis|`eerima -eerib 28 v> (pr poétiser < poeet) • kirj luulendama, luules kujutama; poeetiliseks tegema, ilustama

poseerima <pos|`eerima -eerib 28 v> (pr poser) • (modellina) teatavat poosi võtma, võetud asendis olema; piltl eputama, tehtult ning iseäratsevalt käituma

programmeerima <programm|`eerima -eerib 28 v> , programmima <progr|`ammima -ammib 28 v> (ingl programme) • info arvuti v mõne teise automaatseadme programmi koostama; tehtavate operatsioonide järjekorda planeerima

projekteerima <projekt|`eerima -eerib 28 v> , projektima <proj|`ektima -ektib 28 v>
1. hoone v rajatise ehitamiseks v toote valmistamiseks vajalikku dokumentatsiooni (projekti) koostama
2. mat projektsioonis kujutama, tasapinnajoonisena esitama

protokollima <protok|`ollima -ollib 28 v> • protokolli koostama; protokolli kandma

püelostoomia <+ st`oomia 1 s> (< kr pyelos tõrs + stoma suu, ava) • med neeruvaagnauuris; dreeni asetamine neeruvaagnasse läbi seljale tehtava lõike, et juhtida ära mädast uriini, loputada neeruvaagnat ja viia sinna ravimeid

qigong [tshiikung] (hiina qìgōng) • iidne Hiina eneseregulatsiooni kunst, mis aitab aktiveerida mõttetegevust ning õpetab kasutama organismi tervendamise metoodikaid

randomiseerima <randomis|`eerima -eerib 28 v> (ingl randomize < random juhuslik) • mat matemaatilises statistikas juhuslikustama, nt hüpoteeside kontrollimisel juhuslikke lisakatseid kasutama

representaabel <represent`aab|el -li 2e adj> (pr représentable < ld repraesentare näitama, kujutama, esindama) • van väärikas, esinduslik

representeerima <represent|`eerima -eerib 28 v> (pr représenter < ld repraesentare näitama, esitama) • esindama, kujutama

revolteerima <revolt|`eerima -eerib 28 v> (pr révolter) • hrv mässu tõstma, mässama, vastu hakkama; mässule kihutama

skaipima <sk`aipima skaibib 28 v> (< pn Skype, tarkvaraplatvormi nimi) • internetitelefoni Skype kasutama, sel teel kellegagi vestlema

skematiseerima <skematis|`eerima -eerib 28 v> (< skeem) • peajoontes koostama v kavandama, midagi üldjoontes v lihtsustatult käsitlema v kujutama

skontratsioon <skontratsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< it scontrare kohtama) • maj vastastikune arvete ja maksete õiendus asutuste v isikute vahel

skuuter <sk`uut|er -ri 2e s> (ingl scooter < scoot kihutama) • sport ühekohaline päramootoriga glisser

skvottima <skv|`ottima -otib 28 v> (ingl squat) • kasutamata v mahajäetud maa-ala v hoonet loata hõivama ja kasutama

smugeldama <smugeldama 27 v> (sks schmuggeln) • kõnek salakaubana sisse tooma, salakaubitsema; piltl (althõlma) sokutama

spetsifitseerima <spetsifits|`eerima -eerib 28 v> • spetsifikatsiooni koostama, üksikasjalikult esitama, spetsiifilisi iseärasusi määrama

stilisatsioon <stilisatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (pr stylisation)
1. ka kunst mingi stiili nõuete kunstikavatsuslik rakendamine; ajastu, voolu v kellegi stiili jäljendamine
2. tegelikkuse vorme üldistades tinglikke vorme looma, tinglikult, mitte realistlikult kujutama v esitama

submersioon <submersi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (keskld submersio < ld submergere sukeldama, uputama) • uputamine; uppumine, vee alla vajumine

submersne <subm`ers|ne -se 2 adj> (< ld submersus uppunud < submergere sukeldama, uputama) • veealune; bot allpool veepinda kasvav (taime kohta)

suspendeerima <suspend|`eerima -eerib 28 v> (< ld suspendere üles riputama; tagasi hoidma) • seiskama, edasi lükkama; ajutiselt ametist vabastama; keem suspensiooni valmistama

suspensiivne <suspens`iiv|ne -se 2 adj> (keskld suspensivus < ld suspendere üles riputama; tagasi hoidma) • edasilükkav (nt veto kohta)

suspensioon <suspensi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< keskld suspensio riputamine < ld suspendere üles riputama; tagasi hoidma)
1. keem heljum, peeneteraliste ainete ja vedeliku segu, kus hõljuv aine on jämedam (osakeste läbimõõt üle 0,1 µm) kui kolloidlahuses, nii et osakesed aja jooksul settivad; paks suspensioon on pasta (3)
2. med kehaosa asetamine rippasendisse

suspensor <susp`ensor -i 2e s> (< ld suspendere üles riputama; tagasi hoidma)
1. bot kandur, õistaimedel munarakust mõnerakulise rakkudereana iduga ühel ajal tekkiv kandeosa; aitab kaasa idu toitumisele ja tungimisele endospermi
2. med kandeside v -kott munandikoti v rindade kõrgemal hoidmiseks

sünkopeerima <sünkop|`eerima -eerib 28 v> (< kr synkopē lühendamine)
1. muus sünkoope kasutama
2. kirj sisekao e sünkoobi teel sõnu lühendama

šaržeerima <šarž|`eerima -eerib 28 v> , šaržima <š`aržima šaržib 28 v> • kunst, kirj šarži tegema, karikatuurselt kujutama

šeik2 <š`eik šeigi š`eiki 22e s> (< ingl shake raputama) • tants tvistist kujunenud tants XX s 2. poolel

tabuleerima <tabul|`eerima -eerib 28 v> (vn табулировать < ld tabula laud, tabel) • tabeldama, tabelit koostama, tabelisse seadma

triblama <triblama 27 v> (ingl dribble) • sport triblingut kasutama sportlikes pallimängudes (jalg-, korv-, käsi-, jää-, veepallis ja jäähokis)

utiil <ut`iil utiili ut`iili 22e s> (vn утиль < ld utilis kasulik, kõlblik < uti kasutama) • kasutamiskõlbmatud esemed ja jäätmed (kaltsud, metall, kondid, klaas, paber jne), mida saab tarvitada toorainena

utiliseerima <utilis|`eerima -eerib 28 v> (< utiil) • pms tootmisjäätmeid ümber töötades ära kasutama

utilitaarne <utilit`aar|ne -se 2 adj> (pr utilitaire < ld utilis kasulik < uti kasutama) • kasulikkusest lähtuv; puhtpraktiline

vibraator <vibr`aator -i 2e s> (ingl vibrator < ld vibrare raputama; värisema)
1. tehn vibratsiooni tekitav seade
2. el juhtmelõik v metallvarras, millega tekitatakse elektromagnetvõnkumist (antenni element)
3. seade suguelundite stimuleerimiseks, vt ka dildo

vibrafon <vibrafon -i 19 s> (< ld vibrare raputama, värisema + kr phōnē hääl, heli) • muus kindla häälestusega, vibreerivaid helisid tekitav löökpill, mida mängitakse 2–4 kummist v plastist südamikuga nuiakesega vastu metallplaate lüües

vibratsioon <vibratsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld vibratio < ld vibrare raputama, värisema) • mehaaniline võnkumine, värisemine, vibreerimine
vibratsioonikommunikatsioonzool veeloomade ja puidus elavate putukate teabevahetus
vibratsioontõbimed tugeva, tervishoiunorme ületava vibratsiooni pikaajalisest toimest põhjustatud kutsehaigus

vibreerima <vibr|`eerima -eerib 28 v> (ld vibrare raputama, värisema) • väikese amplituudiga kiiresti võnkuma, värisema; võnkuma panema, väristama

vibrioon <vibri|`oon -ooni -`ooni 22e s> (pr vibrion < ld vibrare raputama, värisema) • biol komabakter, pulgakujuline, pisut kõver kruvipisik, nt kooleratekitaja

vibro- (< ld vibrare raputama; värisema) • vibratsiooni-, võnke-

vibron <vibron -i 2e s> (< ld vibrare raputama, värisema) • füüs kvaasiosake, mis tekib molekulkristallis ekstsitoni ja foononi vastastikmõju tagajärjel

vürtsitama <vürtsitama 27 v> • kok vürtsiga maitsestama; piltl vürtsikaid väljendeid kasutama, meeleolukamaks muutma


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur