[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 158 artiklit

abtkond <`abtk|`ond -onna -`onda 22i s> • relig kloosterkond, abtile v abtissile alluv klooster koos valdustega

agregaat <agreg|`aat -aadi -`aati 22e s> (< ld aggregare lisama, ühendama)
1. kuhjatis; mehaaniline segu v ühend
2. tehn mitme eri tüüpi masina, hrl jõu- ja töömasina ühend (nt turbiin koos elektrigeneraatoriga moodustab turboagregaadi); omaette tervikut moodustav masina koostisosa (nt auto mootor v käigukast)
3. geol kivimit moodustavate mineraalide kogum (nt graniit on kvartsi, päevakivi ja vilgukivi agregaat)

aktiivantenn <+ ant|`enn -enni -`enni 22e s> (< aktiivne + antenn) • tehn raadiovastuvõtuantenn koos sellega kokkuehitatud sobitus- ja eelvõimendusastmega

album <`album -i 2e s> (ld album < albus valge)
1. aj Vana-Roomas valge tahvel avalike teadaannete jaoks
2. hiliskeskajal külalisraamat
3. raamat v kaustik fotode, markide, mälestussalmide vms kogumiseks
4. trük trükiteos, mille sisu moodustavad kunstiteoste, joonistuste, fotode jm reproduktsioonid, hrl koos lühikese seletava tekstiga
5. muus kogumikheliplaat, vt ka LP

alliteratsioon <alliteratsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ad- + ld littera täht) • kirj luules, harvem proosas kahe v mitme sõna alguskaashääliku kordus, nt millal maksan memme vaeva; moodustab koos assonantsiga eesti regivärsi algriimi

antabusreaktsioon <+ reaktsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< anti- + ld abusus kuritarvitus + reaktsioon) • med väga halb enesetunne, mida põhjustab alkoholismiravimi (nt disulfiraami) tarvitamine koos alkoholiga

assonants <asson|`ants -antsi -`antsi 22e s> (pr assonance < ld assonare kajama) • kirj täishäälikukordus pearõhulistes silpides, nt kaksi vaesta lasta; moodustab koos alliteratsiooniga eesti regivärsi algriimi

autopsia <aut`opsia 1 s> (< auto- + kr opsis nägemine) • oma silmadega vaatlemine; med koolnuvaatlus koos lahanguga (surma põhjuste kindlakstegemiseks)

avec [av·ek] (pr) • üheskoos; kutsekaartidel märkus: koos saatjaga

Avesta pn (prs apastak, avastak) • relig Iraani usundi mütoloogilisi ja rituaalseid tekste sisaldav kirjamälestis; Avesta koos kommentaaridega on praegu parside2 püha raamat

benefiits <benef|`iits -iitsi -`iitsi 22e s> (< ld beneficium heategu)
1. aj varakeskajal feodaali poolt teenete (pms sõjateenistuse) eest vasallile ilma pärandamisõiguseta annetatud maatükk, enamasti koos õigusega võtta maksu talupoegadelt; benefiitsid muutusid hiljem feoodideks
2. relig palgaline kiriklik ametikoht katoliku kirikus

bifidobakter <+ b`akter -i 2e s> (< ld bifidus kaheks jaotatud + bakter) • biol anaeroobne mittetõvestav soolebakter, mis inimeste ja loomade seedekulglas kaitseb koos teiste soolemikroobidega organismi soolenakkuste vastu

bioota <bioota 16 s> (< kr bios elu)
1. biol elustik, mingi ala loomastik ja taimestik koos
2. bot Põhja-Hiinast pärinev taimeperekond (Biota) küpressiliste sugukonnast

bios <b`ios -e 9 s> (kr bios elu) • biol eluriik (s.o looma- ja taimeriik koos) maakeral

bruto <bruto adv> (sks brutto < it inetu, määritud < ld brutus raske), lüh btomaj kogu- (koos pakendiga), maha arvamata, vastand neto
brutokaalmaj kauba ja pakendi kaal kokku
brutoregistertonnaaž, tähis brtmer van registertonnides mõõdetav laeva kogumahutavus
brutotonnaažmer laeva kinniste ruumide kogumaht
brutotulumaj kogutulu, kulusid maha arvamata

bursa <bursa 16 s> (< keskld bursa paun, rahakott, kassa; rahaline toetus < kr byrsa loomanahk, lähker)
1. aj vaeste üliõpilaste ühiselamu keskajal; vaimulik kool v vaimulik seminar koos ühiselamuga Venemaal XVIII–XIX s 1. poolel
2. anat paun, limapaun

büst <b`üst büsti b`üsti 22e s> (pr buste < ld bustum haud, hauakamber) • kunst rinnakuju, inimese pea plastiline kujutis koos õlapartii v poole figuuriga; (naise) rinnapartii

convictorium [konviktoorium] (uusld < ld convivere koos elama) • ühine elamis- ja toitumiskorraldus (nt kloostreis); ühine söögiruum. Vt ka konvikt

daimyō [daimjoo] (jpn dai suur + myō nimi) • aj Jaapani samuraide klassi kuuluv suurmaaomanik; daimyō’d olid sõjalised valitsejad, kes kujunesid välja klannipealikest ning ühendasid sõjakäikude abil suured maa-alad oma võimu alla; seisus kadus koos 1868. a keisrivõimu taastamise ja klassisüsteemi kaotamisega

detsiidua <dets`iidua 1 s> (uusld decidua < ld deciduus (maha) langev < decidere maha langema) • anat irdkest, raseduse puhul muutunud emaka limaskest, mis koos lootega väljub

diastaas <diast|`aas -aasi -`aasi 22e s> (< kr diastasis eraldamine) • biol, med (tavaliselt koos olevate osade, nt luude) eemaldumus, lõhe. Vt ka amülaas

diskursus <disk`ursus -e 11~9 s> (< keskld discursus arutelu < ld ringijooksmine < discurrere ringi jooksma)
1. kulturoloogias ja semiootikas: tekst koos kõikide keeleväliste (psühholoogiliste, kultuuriliste jne) seostega; laiemas tähenduses: kindlapiiriline tekstiloome valdkond, nt poliitiline diskursus, feministlik diskursus
2. lgv terviklik lausest suurem keeleüksus kontekstis
diskursusanalüüslgv lausest suuremate keeleüksuste uurimine kontekstis

duett <du`ett dueti du`etti 22e s> (it duetto < ld duo kaks) • muus kahele häälele kirjutatud heliteos; selle helindi esitajad; piltl kaks koos esinevat v kokkukuuluvat isikut

ekipaaž <ekip|`aaž -aaži -`aaži 22e s> (pr équipage < équiper varustama) • laeva, lennuki, tanki vm meeskond; (uhke) hobusõiduk koos kutsariga; sõj mereväe kaldaväeosa

ekstsiton <ekstsiton -i 19 s> (< ekstsitatsioon) • füüs kristallivõre elektroni ergastusseisund, milles elektron on energeetiliselt seotud elektronidest hõivamata energiatasemega ja moodustab koos sellega neutraalse süsteemi

embleem <embl|`eem -eemi -`eemi 22e s> (pr emblème < kr emblēma sissepandu)
1. aj, kunst figuraalse, harvem muu motiiviga hellenistliku v Vana-Rooma mosaiigi keskpaneel
2. kunst enamasti väike, spetsiaalsele alusele kinnitatud kaasaskantav mosaiikpildike
3. ideed v mõistet illustreeriv kujutis (sageli koos tunnussõna v -lausega)
4. organisatsiooni v sõjaväelist kuuluvust tähistav märk (nt vormiriietusel, mütsil vm)

en bloc [a(n)bl·ok] (pr) • koos, tervikuna

epilaator <epil`aator -i 2e s> (< epileerima) • epilatsioonivahend, riist karvade eemaldamiseks koos juurega. Vt ka depilaator

epilatsioon <epilatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< e-1 + ld pilus juus, karv) • juukse- v karvaeemaldus koos juurega (nahahaiguste ravimise v iluravi otstarbel). Vt ka depilatsioon

epileerima <epil|`eerima -eerib 28 v> (< e-1 + ld pilus juus, karv) • juukseid v karvu eemaldama koos juurega, kitkuma. Vt ka depileerima

faktuur <fakt|`uur -uuri -`uuri 22e s> (< ld factura tegemine)
1. mingi materjali pinna ehituse v töötluse iseloom; muus heliteose tehnika omapära; kunst kunstiteose pinnastruktuur, töötluse iseloom ja omapära
2. maj saadetud kaupade nimestik koos arvega

falansteer <falanst|`eer -eeri -`eeri 22e s> (pr phalanstère < phalange faalanks, kogukond, kooslus + monastère klooster) • fil Ch. Fourier’ (1772–1837) utopistlikus sotsialismis tootmiskoondis, mille liikmed (1000–2000 inimest) elanuksid koos suures hooneterühmas

farmaatsia <farm`aatsia 1 s> (keskld pharmacia < kr pharmakeia < pharmakon ravim) • rohuteadus, teadus ravimitest, nende valmistamisest, katsetamisest, säilitamisest ja standardiseerimisest, moodustab koos farmakoloogiaga ravimiteaduse
farmaatsiatööstusravimitööstus

fermentor <ferm`entor -i 2e s> (< fermenteerima) • mikroobide kasvatamiseks kasutatav nõu koos lisaseadmetega

filateelia <filat`eelia 1 s> (< fil- + kr ateleia maksust vabastamine) • postimaksevahendite, eriti post- ja tempelmarkide, ümbrike (koos markide ja templitega) kogumine ning uurimine

floroglutsiin <florogluts|`iin -iini -`iini 22e s> (< kr phloios puukoor + rhiza juur + glykys magus), floroglutsinool <floroglutsin|`ool -ooli -`ooli 22e s> (< floroglutsiin + ld oleum õli) • keem kristalne värvitu aromaatne fenool; annab koos soolhappega puitainele punase värvuse

frapee <frap`ee 26i s> (< pr frappé jahutatud) • külmkapis v jääs jahutatud v koos jäätükkidega pakutav jook, nt frapeekohv

gedist <ged|`ist -isti -`isti 22e s> (< pn J. Guesde) • aj Prantsuse töölisliikumise tegelase J. Guesde’i (1845–1922) vaadete pooldaja, gedistid asutasid 1901 koos blankismi pooldajatega Prantsusmaa Sotsialistliku Partei

geoinfosüsteem <+ süst|`eem -eemi -`eemi 22e s> (< geo- + infosüsteem) • info rakenduspakett kaartide jm asukohaandmete koostamiseks ja vaatlemiseks (koos vastava andmebaasiga)

ghutra (ar) • tekst valge, õhemast riidest nelinurkne araabia meeste peakate-rätik, mida kantakse koos agal’iga. Vt ka kufiya

hamadrüaad <hamadrü|`aad -aadi -`aadi 22e s> (kr hamadryas < hama koos + drys tamm, puu) • müt puunümf

hamakroomia <+ kr`oomia 1 s> (< kr hama koos + chrōma värv) • kunst värvimine mitme värviga korraga

heliostaat <+ st`aat staadi st`aati 22e s> (< helio- + kr statos seisev) • astr, tehn seade, mis võimaldab peegli abil (koos liikumapaneva mehhanismiga) juhtida Päikese kiiri püsivalt ühes ja samas suunas; kasut astronoomilistel vaatlustel

hemolüüs <+ l`üüs lüüsi l`üüsi 22e s> (< hemo- + lüüs2) • med vere punaliblede lagunemine koos verevärvniku väljumisega neist vereplasmasse; tekib mõningate haigestumiste ja mürgistuste puhul

hipodroom <+ dr`oom droomi dr`oomi 22e s> (< hipo- + -droom) • sport hobuste võidusõidu ja ratsavõistluste ringtee v väljak koos vaatajate tribüüniga

hüdroagregaat <+ agreg|`aat -aadi -`aati 22e s> (< hüdro- + agregaat) • tehn hüdroturbiin koos elektrigeneraatoriga

ibn (ar poeg) • lgv mehenime osa, moodustab koos järgneva nimega nn isanime, mis võib asendada perekonnanime; kasut ka rahvakeelseid vorme, nt ben, bin; naisenimedes, nt bint tütar

in corpore [in korpore] (ld kehas) • täies koosseisus, kõik (koos). Vt ka in pleno

inkompatiiblus <inkompat`iiblus -e 11~9 s> (pr incompatibilité < in- + keskld compatibilis ühitatav < ld compati koos taluma v kannatama) • jur paljude maade riigiõiguses riigiametite ühitamatus

investituur <investit|`uur -uuri -`uuri 22e s> (keskld investitura ametisse määramine < ld investire riietama) aj
1. Lääne-Euroopas feodalismiajastul: läänistamine, vasallile maatüki pidulik lääniks andmine
2. piiskopi vm kõrgema vaimuliku ametisse seadmine, kusjuures talle anti valitsemiseks kirikumaad koos elanikkonnaga
investituuritülivõitlus XI–XII s paavsti ja ilmalike valitsejate vahel piiskoppide nimetamise ja läänistamise pärast

janitšar <janitšar -i 19 s> (sks Janitschar < trg yeniçeri < yeni uus + çeri sõdur, sõjavägi) • aj, sõj jalaväelasest palgasõdur Türgis 1329–1826, koos ratsanikega olid janitšarid Türgi sõjaväe peamine löögijõud; piltl metsik karistaja, timukas, ohjeldamatu tapja

ka <k`a 26 s> (egiptuse) • relig Vana-Egiptuse usundis üks inimese kehatuid teisikuid; kujutatud hrl ülestõstetud kätena; jumalate loodud ka sündis, kasvas ja elas koos inimesega, lahkus teispoolsusse koos temaga

kadrill <kadr|`ill -illi -`illi 22e s> (pr quadrille < hisp cuadrilla < cuadro nelinurk < ld quadrum)
1. tants seltskonnatants, tantsitakse paaris, tantsupaarid asetsevad nelinurkselt vastastikku
2. sport koolisõiduvõistlus, kus neli ratsanikku esitavad koos sünkroonseid liigutusi, tavaliselt muusika saatel

kamikaze [kamikadze] (jpn „jumalik tuul“ < kami + kaze tuul)
1. aj pärimuse järgi taifuun, mis 1274. ja 1281. a hävitas mongolite sõjaväe ja laevastiku, misjärel mongolid enam kunagi Jaapanit ei rünnanud
2. aj, sõj surmalendur (Jaapani lennuväes a-tel 1944–45 tegutsenud lendurid, kes lõhkeainelastis lennukiga rammisid vastase sihtmärke, teades, et hukkuvad koos lennukiga)
3. piltl külmavereline enesehävitaja

karbonaad <karbon|`aad -aadi -`aadi 22e s> (pr carbonade sütel praetud liha < it carbonata) • kok praetud seljalihalõik koos väikese roidetükiga; vastav lihatükk praadimiseks

karree <karr`ee 26i s> (pr carré ruut)
1. sõj jalaväe ruudukujuline lahingurivi, millel on rinne neljas küljes
2. tants mitme tantsu algfiguur, kus tantsijad seisavad ridades nelinurgi vastamisi
3. kok neljakandiline, hrl lamba- v seaseljatükist neeru kohalt raiutud lihatükk koos selgroo ja roietega
4. teatud teemandilihv

klaster <kl`ast|er -ri 2e s> (ingl cluster kobar)
1. mat alamhulk
2. info kõvakettal korraga hallatav loogikaline mäluüksus; koos töötavate ühetüübiliste seadmete rühm
3. muus kobarakord, lähestikuste helide kooskõla
4. keem klastrid

ko-, kom-, kon-, kor- (ld co-, com-, con-, cor-) • kaas-, ühis-, koos-

koertsitiivjõud <+ j`õud j`õu j`õudu 22e s> , koertsitiivsus <koertsit`iivsus -e 11~9 s> (< ld coercere koos hoidma) • füüs magnetvälja tugevus, mis on vajalik magneeditud ferromagneetiku täielikuks demagneetimiseks (hüsterees)

kohabitatsioon <kohabitatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld cohabitatio koos elamine) • (abieluline) kooselu, vabaabielu

kokainism <kokain|`ism -ismi -`ismi 22e s> • med kokaiini tekitatav sõltuvusseisund, haiguslik tung kokaiini järele, narkomaania liik; kokaiini tarvitamisel tekib iseloomulik joobeseisund koos eufooria ja liikumisaktiivsusega

kollokatsioon <kollokatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld collocatio asetus, paigutus)
1. järjekord, järjestus, suhteline paigutus
2. lgv sõna tähendusest sõltuv tendents esineda koos teiste sõnadega, teatud piirang sõnade koosesinemisele, võrdle nt kollokatsioone pikk mees ja kõrge hoone
kollokatsioonimeetodmat meetod integraalvõrrandite ja rajaülesannete ligikaudseks lahendamiseks

komposiit <kompos|`iit -iidi -`iiti 22e s> (< ld perf partits compositus kokku pandud)
1. eh kuubiline boornitriid
2. tehn kuubilise boornitriidi ja alumiiniumoksiidi koos paagutamisel saadud tööriistamaterjal
3. med hammaste plombeerimisel kasutatav täidismaterjal

konkordants <konkord|`ants -antsi -`antsi 22e s> (keskld concordantia < ld concordare kokku sobima v sobitama)
1. bibl tähestikuline sõnaregister (koos esinemisviidetega) mõne teose v mõne autori koguteoste kohta; varem raamatu lehekülje äärele tehtav viitemärkus samade sõnade v mõtete kordumise puhul samas raamatus teisal
2. muus konsonants

konkureerima <konkur|`eerima -eerib 28 v> (sks konkurrieren < ld concurrere koos v kokku jooksma) • võistlema, konkurendiks olema; konkursil osalema

konkurent <konkur|`ent -endi -`enti 22e s> (sks Konkurrent < ld prees partits concurrens koos v kokku jooksev) • võistleja (ka majanduslikult), rivaal

konkurents <konkur|`ents -entsi -`entsi 22e s> (keskld concurrentia < ld concurrere koos v kokku jooksma)
1. võistlus, protsess, mille puhul mitu subjekti taotlevad samaaegselt sama eesmärki ning püüavad teisi taotlejaid edestada
2. biol (organismide) olelusvõitlus
3. maj turusuhetes osalejate omavaheline võistlus samal turupoolel (nt pakkujate vahel)

konnataalne (ingl connate < ld connasci koos sündima < kon- + nasci sündima) kongenitaalne

kontinent <kontin|`ent -endi -`enti 22e s> (ingl continent < ld prees partits continens koos hoidev, ümbritsev) • geogr mander, manner(maa)

kontsert <k`onts|`ert -erdi -`erti 22e s> (it concerto < concertare koos musitseerima) muus
1. avalik muusikaettekanne
2. ühele v mitmele soolopillile ja orkestrile v ainult orkestrile kirjutatud suur virtuoosne heliteos

konvektsioon <konvektsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ingl convection < ld convectio kokkuvedu) • füüs soojuse levimine koos liikuva vedeliku v gaasiga, hrl õhuga; meteor õhu püstsihiline liikumine alumiste õhukihtide ebaühtlase soojenemise tõttu
konvektsioonivoolfüüs elektrivool, mida tekitab elektriliselt laetud makroosakeste v kehade liikumine

kooperatiivne <kooperat`iiv|ne -se 2 adj> (keskld cooperativus < ld cooperari koos töötama) • ühistegevuslik, kooperatsioonil põhinev
kooperatiivne omandjur kooperatiivile kuuluv omand, ühisomand

kooperatsioon <kooperatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld cooperatio < cooperari koos töötama)
1. ühistegevus, ühistöö, koostöö, koostoimimine
2. inimeste ühist eesmärki taotlev majanduslik tegevus

koopereerima <kooper|`eerima -eerib 28 v> (< ld cooperari koos töötama, kaasa aitama) • ühistegevuseks liitma, kooperatiivsetel alustel ühendama

koor <k`oor koori k`oori 22e s> (kr choros tants, tantsutrupp, laulukoor)
1. muus lauljate kollektiiv; selle poolt esitatava muusikalise lavateose osa
2. arhit kiriku peaaltarit ümbritsev ruum koos kirikupinkidega liturgilise tunnipalve pidamiseks
3. kõnek kiriku altarivastases osas ja külgedel asetsev rõdu, oreliväär, empoor

kormus <k`ormus -e 11~9 s> (< kr kormos tüvi) • bot tüvend, kõrgemate taimede juureks, varreks ja lehtedeks eristunud keha vastandina alamate taimede vähe diferentseerunud kehale, tallusele; anat kehatüvi, kere koos peaga
kormuseindeksinimese suhteline istepikkus (istepikkuse ja kasvu suhe protsentides)

kosmos <k`osmos -e 11~9 s> (< kr kord, ilu, maailmakord, maailm)
1. väljaspool Maad ja selle atmosfääri asuv maailmaruum koos selles sisalduva mateeriaga
2. bot ühe- ja mitmeaastaste korvõieliste rohttaimede perekond (Cosmos), esineb eri liikidena troopilises ja lähistroopilises Ameerikas; Eestis kasvat ilutaimena hariliku kosmose sorte

kreoliin <kreol|`iin -iini -`iini 22e s> • farm mustjaspruun desinfitseeriv vedelik, kresooli vesiemulsioon koos mõnede teiste lisanditega

kurss <k`urss kursi k`urssi 22e s> (< ld cursus jooks)
1. koos, vee- v õhusõiduki liikumissuund
2. poliitika, toimimise vm suund
3. maj väärtpaberi v kauba päevahind börsil, vt ka valuutakurss

litosfäär <+ sf`äär sfääri sf`ääri 22e s> (< lito- + sfäär) • aj van varasem tähendus: maakoor; geol alates 1960ndatest: Maa tahke väliskiht, mille moodustab maakoor koos selle all oleva vahevöö ülemise osaga

lokaut <lok|`aut -audi -`auti 22e s> (ingl lockout) • maj töösulg, ettevõtte sulgemine koos tööliste vallandamisega, hrl vastuseks streigile

lood <l`ood loodi l`oodi 22e s> (keskalamsks lode, holl lood, sks Lot plii)
1. tehn seade püst- ja rõhtsihi kindlaksmääramiseks ja kontrollimiseks
2. mer seade veekogu sügavuse mõõtmiseks
3. aj endine massimõõt, 1 lood = 1/32 naela, = 12,8 g
käsiloodmer meetrijaotistega nöör (loodliin) koos selle otsas oleva pliiraskusega
kajaloodmer riist, millega määratakse vee sügavust löökheli tekitamise ja selle kajana tagasipeegeldumise vahelise ajavahemiku järgi, vt ka hüdrolokaator
vesiloodtehn vaaderpass, riist rõhttasandi v -sihi määramiseks ja kontrollimiseks

lootskala <+ kala 17u s> (< loots), pilootkala <+ kala 17u s> (< piloot) • zool kuni 70 cm pikk vöödiline troopika- ja subtroopikamerede kala (Naucrates ductor) hobumakrelllaste sugukonnast; lootskalad saadavad laevu, samuti ujuvad koos haidega ja toituvad nende toidujäänuseist

martüroloogium <martürol`oogium -i 19~2e s> (keskld martyrologium < keskkr martyrologion) • relig katoliku märtrite, pühakute ja õndsate ning nende mälestuspäevade nimistu koos lühielulugudega. Vt ka menologion

meta- (< kr meta vahel, järel, koos, ümber) • kaas-, järel-, taga-, vahel-, ümber-

missis <missis -e 9 s> (< ingl mistress emand, perenaine)
1. proua; abielus naisterahva kõnetlussõna inglise keelt kõnelevates maades pms koos järgneva nimega ja kirjutatakse nime ees ainult lühendina, lüh Mrs
2. abielunaiste iludusvõistluste võitja

muleeta <muleeta 16 s> (hisp muleta emane muul) • matadoori kepp koos punase kangatükiga

nefron <n`efron -i 2e s> (< nefro-) • anat neerukehake koos sellest lähtuva neerutorukesega

neuron <n`euron -i 2e s> , neurotsüüt <+ ts`üüt tsüüdi ts`üüti 22e s> (< neuro- + -tsüüt) • füsiol närvirakk koos oma jätketega

ohlokraatia <+ kr`aatia 1 s> (< kr ochlos jõuk + -kraatia) • aj Vana-Kreeka riigiõpetuses äärmuslik, moonutatud demokraatia koos kõigi oma negatiivsete tagajärgedega, halvima ülemvõim; piltl masside valitsus, rahvahulkade võim

oksool <oks|`ool -ooli -`ooli 22e s> (< oxygenium + ld oleum õli) • keem poollooduslik värnits, oksüdeeritud taimeõli lahus lakibensiinis vm lahustis koos sikatiivilisandiga

omnia mutantur, nos et mutamur in illis [omnia mut·antur noos et mutaamur in illis] (ld) • kõik asjad muutuvad ja meie koos nendega

opritšnina <opr`itšnina 1 s> (vn опричнина < опричь lisaks, peale) • aj Vene tsentraliseeritud riigivõimu tugevdamiseks tsaar Ivan IV ajal a-tel 1565–72 rakendatud erakorraliste abinõude süsteem; ka tsaari valdused koos riigiasutuste ja sõjaväega

pansion <p`ansion -i 19~2e s> (pr pension < ld pensio maksmine)
1. pansionaat
2. van korter koos kostiga
3. ped internaatkool, kinnine õppeasutus, kus õpilased on täielikul ülalpidamisel

parasümpaatiline närvisüsteem (< para- + sümpaatiline närvisüsteem) • anat vegetatiivse närvisüsteemi osa, mis koos sümpaatilise närvisüsteemiga reguleerib siseelundite talitlust, veresoonte laienemist ja ahenemist jne. Vt ka sümpaatiline närvisüsteem

patronüüm <patron|`üüm -üümi -`üümi 22e s> (< kr patēr isa + -onüüm), patronüümikon <patronüümikon -i 19 s> (kr patrōnymikon < patēr isa + onoma nimi) • lgv isa v esiisa nimest saadud nimi; eri keeltes võib see olla moodustatud kas liite abil (nt vene keeles) v järglast märkiva sõna abil (nt islandi keeles); isanimi käibib kas koos perekonnanimega (nt vene ja valgevene keeles) v on muutunud perekonnanimeks (nt Skandinaavia son- ja sen-lõpulised nimed ja gruusia švili-lõpulised nimed). Vt ka matronüüm

pemmikan <pemmikan -i 19 s> (krii pimihkān) • (algselt Põhja-Ameerika indiaanlaste) kaua säiliv lihakonserv kuivatatud peenestatud veiselihast koos sulatatud rasva ja kuivatatud marjadega

pentameeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (kr pentametros < penta- + -meeter) • kirj viisjalg, õieti kuuejalgne daktüliline tsesuuriga poolitatud värss, milles kaks värsijalga on poolikud; esineb hrl koos heksameetriga, millega koos moodustab distihhoni

perifeerne <perif`eer|ne -se 2 adj> • perifeerias asetsev, perifeeriasse kuuluv, äärmine, piirdeline, piirde-, vastand tsentraalne
perifeerne närvisüsteemanat piirdenärvisüsteem, pea- ja seljaajust väljuvad närvid koos nende lõpmetega elundeis ja kudedes

petank <pet|`ank -angi -`anki 22e s> (pr pétanque < oksitaani pès tancats jalad kinni, koos) • sport Prantsusmaalt pärit sportmäng; mängivad kaks 1–3-liikmelist võistkonda tasasel väljakul metallist heitekuulidega

piknik <p`ikn|`ik -iku -`ikku 25 s; piknik -u 2 s> (pr pique-nique) • seltskondlik väljasõit koos einestamisega vabas looduses

planšett <planš|`ett -eti -`etti 22e s> (pr planchette lauake)
1. plaanistuslaud (koordinaatvõrgustikuga metall- v puitplaat) koos sellele kinnitatud paberiga plaani v kaardi koostamiseks; ka kõvale alusele kleebitud joonestuspaber, kaardileht v plaan
2. plaanide v kaartide jaoks määratud lame kandetasku läbipaistvast materjalist välisküljega
3. geod kaardilehe originaal topograafilise välimõõdistuse puhul
4. tekst korseti kõvendusvarvake

playback [pleibäk] (ingl)
1. taasesitus
2. helisalvestise v filmi taasesitus; ka taasesitusseade
3. muus varem salvestatu esitamine kontserdil koos esinemise markeerimisega (vastand live)
4. info salvestatud teabe esitus kasutajale sobival kujul

pleier <pl`eier -i 2e s> (ingl player) • el audio- ja videosalvestiste mängimise seade või programm, hrl koos kuularitega

polis <polis -e 9 s> (kr) • aj Vana-Kreeka linnriik, linn koos seda ümbritseva maapiirkonnaga

positroonium <positr`oonium -i 19~2e s> • füüs elektronist ja positronist koosnev süsteem, mida hoiab koos elektriline tõmbejõud

priis <pr`iis priisi pr`iisi 22e s> (pr prise vallutamine, saak) • mer, sõj meresõjas vaenulikult v erapooletult riigilt hõivatud kaubalaev koos lastiga
priisikohusjur sõdivas riigis tegutsev, priisi hõivamise seaduslikkuse üle otsustav erikohus
priisiõigusjur mereõiguse haru, käsitleb priisi hõivamisega seotud õiguslikke probleeme

programmeerimissüsteem <+ süst|`eem -eemi -`eemi 22e s> • info programmeerimiskeel koos selle rakendamist tagava tarkvaraga

puhver <p`uhv|er -ri 2e s> (ingl buffer, sks Puffer)
1. tehn löögileevendusseadis, nt veduri ja vaguni kokkupuutel tekkiva löögi vastuvõtmiseks; piltl (lepitav) vahendaja, vahelüli; teatav varu (nt rasketeks aegadeks)
2. info register andmete ajutiseks hoidmiseks
puhverlahuskeem nõrk happe v aluse lahus koos vastava soola lisandiga, et lahuse vesinikioonide sisaldus (pH) püsiks reaktsiooni ajal võimalikult muutumatuna
puhverriikpol sõjaliselt ning poliitiliselt nõrk väikeriik suurriikide v nende mõjupiirkondade vahel
puhverserver info vt proksi
puhvertoiteallikasel UPS, vastutusrikka seadme lisatoiteallikas toitevoolu ootamatu katkestuse puhuks
puhvertsoonökol puhvervöönd, ala, kus mingile objektile kahjulike keskkonnategurite mõju sumbub

puljong <puljong -i 2e s> (pr bouillon mull) • kok lihaleem, leem, mis on saadud liha, konte, kala, seeni v köögivilja (koos maitseainetega) keetes; süüakse omaette toiduna v tarvit supi, kastme vm valmistamiseks

punktmaneer <+ man|`eer -eeri -`eeri 22e s> (sks Punktiermanier < punkteerima + maneer) • kunst graafikatehnika, mille puhul kujutise moodustavad üksteise kõrvale klišeeplaadile löödud punktid; tuli kasutusele koos vaselõikega XVI s alguses Itaalias

regest <reg|`est -esti -`esti 22e s> (< ld regesta nimistu, loetelu, register < regero tagasi viima, üles märkima) • üriku vm arhivaali täpne sisukokkuvõte koos andmetega dokumendi väljaandmise aja, koha jm kohta; väljavõte arhivaalist

retaabel <ret`aab|el -li 2e s> (pr retable < keskld retrotabulum < ld retro taga + tabula (pildi)tahvel) • arhit, kunst kiriku altaripealmik; altaritagune ehissein v altarimaal koos raamiga

RGB {lüh ingl sõnadest red-green-blue punane-roheline-sinine} • värvimudel, milles nende kolme värvuse kombinatsioonid koos erisuguse intensiivsusega võimaldavad esitada kõiki värvusi ja halltoone valgest mustani; kasut valgustuses, videotehnikas, värvifilmiprinterites ja monitoride (kuvarite, teleriekraanide) puhul. Vt ka CMYK

ruteenium <rut`eenium -i 19~2e s> (< keskld Ruthenia Venemaa), tähis Rukeem keemiline element, plaatinametall, järjenr 44, aatomm 101,07; looduses leidub kas ehedalt v koos teiste plaatinametallidega; kasut mõningates sulamites

salong <sal|`ong -ongi -`ongi 22e s> (pr salon < it salone suur saal < sala saal)
1. võõraste vastuvõtuks elegantselt sisustatud ruum
2. perioodiliselt koos käiv kirjanike, poliitikute vm seltskondlik ring
3. kunstinäituste ruum
4. esinduslik teenindus- v kaubandusettevõte
salongiluulekirj salongides kitsale kuulajaskonnale esitatav luule, harrastusluule
salongilõvipiltl salongides liikuv ja ennast laia joonega tutvustav härrasmees, kenitlev mees

SECAM {lüh pr sõnadest séquentiel couleurs à mémoire värvide vahelduvus koos mäluga} • el analoog-värvitelevisiooni standard nt Prantsusmaal, Venemaal jm. Vt ka PAL

segetaaltaim <+ t`aim taime t`aime 22i s> (< ld segetalis viljapõllu < seges külv) • bot, põll tahtmatult külvatud umbrohi, iidsest ajast põllul koos kultuurtaimedega kasvav umbrohi (tekkinud on kindlad kooslused, nt äiakas koos nisuga)

seneskents <senesk|`ents -entsi -`entsi 22e s> (< ld senescere vananema) • füsiol vananemine koos muutustega elundites

sensoorium <sens`oorium -i 19~2e s> (keskld sensorium < ld sentire tundma, tajuma)
1. psühh aistingute ja teadvuse kujunemise piirkond peaajus
2. anat närvisüsteem koos meeleelunditega

skalp <sk`alp skalbi sk`alpi 22e s> (ingl scalp) • koos juustega mahanülitud peanahk; etn hrl tapetud vaenlaselt võidumärgina

smoking <smoking -i 2e s; smoking -u 2 s> (< ingl smoking jacket suitsetamiskuub) • tekst meeste pidulik, siidrevääridega, hrl ühevärviline õhtukuub
smokingülikondtekst õhtuülikond, smoking koos samast riidest pükstega, mille küljeõmblustel on läikiv pael

sputnik <sputnik -u 2 s> (vn спутник planeedi kaaslane, teekaaslane < с- koos-, kaas- + путь tee) • tehn, astr (Maa) tehiskaaslane

SSB-modulatsioon <+ modulatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> {lüh ingl sõnadest single sideband üks külgriba} • füüs, el ühekülgriba-modulatsioon, kusjuures teine külgriba koos kandesagedusega on ära lõigatud

sterool <ster|`ool -ooli -`ooli 22e s> (< kolesterool) • biol organismides leiduv orgaaniline ühend, küllastumata alkohol; steroolid moodustavad koos fosfatiididega lipiidide olulise osise

struggle for life [stragl fo(r) laif] (ingl) • biol võitlus olemasolu eest, olelusvõitlus (nt koos eksisteerivate organismide kohta)

subwoofer [sabwuufə(r)] (ingl < sub- + woofer madalsageduskõlar < woof haukuma) el, muus
1. süvabassikõlar, lisatakse olemasolevale laiaribaliste kõlarite paarile
2. bassikõlar, kuulub juba alguses akustilisse süsteemi koos kahe väikese nn satelliitkõlariga, mis taasesitavad keskmisi ja kõrgeid sagedusi

söör <s`öör sööri s`ööri 22e s> (ingl sir < pr sire < ld senior vanem), sir [söör] • inglise keelt kõnelevatel rahvastel: mu härra (ilma nime nimetamata)
nime ees aadlipartiklina Sirbaroneti ja rüütli tiitel Inglismaal (ainult koos nimega)

sümbiont <sümbi|`ont -ondi -`onti 22e s> (< kr symbiōn koos elav) • biol sümbioosis osaleja, tulukooslane

sümpaatiline närvisüsteem (uusld sympatheticus < kr sympatheō tunnen koos) • anat vegetatiivse, tahtele allumatu närvisüsteemi osa, mille keskused asetsevad seljaaju rinna- ja nimmeosas; võtab koos parasümpaatilise närvisüsteemiga osa organismi vegetatiivsete talitluste reguleerimisest. Vt ka parasümpaatiline närvisüsteem

sümpatoadrenaalsüsteem <+ süst|`eem -eemi -`eemi 22e s> (ad- + renaalne + süsteem) • füsiol organismi üldist aktiivsust suurendav ja tegevusvalmidust kujundav regulatsioonisüsteem, mille moodustab sümpaatiline närvisüsteem koos neerupealiste säsiga

sün- (kr syn koos), sül-, süm-koos-, kaas-, ühis-

sünantroop <sünantr|`oop -oobi -`oopi 22e s> (< sün- + kr anthrōpos inimene), hemerofiil <+ f`iil fiili f`iili 22e s> (< kr hēmeros kodustatud, inimese kasvatatud + -fiil), antropofiil <+ f`iil fiili f`iili 22e s> (< antropo- + -fiil) • biol inimkaasleja, inimlembene organism, inimesega koos v tema läheduses, tema loodud keskkonnas elav organism (nt kirp, täi, rändrott, umbrohud). Vastand hemerofoob

sünergiid <sünerg|`iid -iidi -`iidi 22e s> (< kr synergeō tegutsen koos) • bot rakk seemnealgmes

sünergism <sünerg|`ism -ismi -`ismi 22e s> , sünergia <sün`ergia 1 s> (kr synergia koostegutsemine) • mitme elundi, ravimi, keskkonnamõjuri vms samasuunaline koostoime, mis mõjutab organismi eluprotsesse osatoimete vastastikvõimenduse tõttu tugevamini kui samade toimete summa; maj ettevõtte v organisatsiooni allüksuste ühistöös avalduv nähtus, et koos saavutatakse paremaid tulemusi kui üksteisest sõltumatul tegutsemisel, nimet ka 2 + 2 = 5 tüüpi ilminguks

sünesteesia <sünest`eesia 1 s> (< kr synaisthēsis eri meeltega koos tajumine < sün- + aisthēsis tajumine, tundmine) • psühh erutuse levimine mingi teise närvikeskuse alale, nt nägemisaistingu tekkimine kuulmismeele ärritamisel, st värvi tajumine helide puhul; kirj eri meelte aistinguid märkivate sõnade tavavastane ühendamine, nt helisev vaikus

süntroofsus <+ tr`oofsus -e 11~9 s> (< sün- + troofsus) • biol kahe organismi ajutise koostegevuse ilming: kaks mikroobiliiki on vaid koos võimelised mingil söötmel elama ja paljunema

šassii <šass`ii 26 s> (pr châssis) tehn
1. rung, auto, traktori vms masina kanderaamistik koos mehhanismidega
2. aparaadi (nt teleri) raamistik v alusplaat, mille külge monteeritakse detailid ja plokid

taglas <taglas -e 9 s> (sks Takelage < keskalamsks takel varustus) • mer peelestik (puitosa) koos purjede hoidmiseks ning seadmiseks vajalike trossidega

tagmeem <tagm|`eem -eemi -`eemi 22e s> (ingl tagmeme < kr tagma käsk, korraldus) • lgv tagmeemikas grammatiline tähendus koos seda tähendust väljendada võivate grammatiliste vormide hulgaga (nt tähendus mitmuse 3. pööre ja seda väljendavad tüved ja liited)

tantaal <tant|`aal -aali -`aali 22e s> (< pn Tantalos, Kreeka mütoloogiline tegelane), tähis Takeem keemiline element, järjenr 73, aatomm 180,9479, hästi töödeldav hallikas raskmetall; looduses leidub koos nioobiumi ja titaaniga, saadakse tantaaliühendeid süsiniku v vesinikuga redutseerides; tantaali ja selle sulameid kasut elektrotehnikas, aparaadiehituses ja keemiatööstuses

tantaliit <+ l`iit liidi l`iiti 22e s> (< tantaal) • miner rombilises süngoonias kristallunud, tantaali sisaldav mustjashall v mustjaspruun mineraal, koostiselt raudmangaanoksiid, esineb hrl koos kolumbiidiga

teletekst <+ t`ekst teksti t`eksti 22e s> (ingl teletext < televisioon + tekst), tekstitelevisioon <+ visi|`oon -ooni -`ooni 22e s> • koos televisioonisignaaliga teksti ja graafikana edastatav teave

termitofiil <+ f`iil fiili f`iili 22e s> (< termiit1 + -fiil) • zool termiidimanulane, termiitidega koos elav putukas

triaal <tri|`aal -aali -`aali 22e s> (kr tria kolm) • lgv arvukategooria, mille puhul esineb koos kolm isikut, olendit v nähtust. Vt ka singular, duaal

tserussiit <tseruss|`iit -iidi -`iiti 22e s> (< ld cerussa tinavalge) • miner pms galeniidist tekkiv valge v hallikas pliimaakmineraal, pliikarbonaat; Eestis esineb siluri ajastu karbonaatkivimeis koos galeniidiga

tsitaat <tsit|`aat -aadi -`aati 22e s> (< citare ette v välja kutsuma) • osund, sõnasõnaline väljavõte tekstist v suulisest kõnest, esitatakse koos viitega autorile v allikale
tsitaatsõnalgv võõrkeelne sõna tekstis; mis eristatakse teise kirja, hrl kursiivkirjaga; hääldus on võimalikult võõrkeelelähedane, nt circa ladina keeles 'ligikaudu'
tsitaatväljendlgv võõrkeelne väljend tekstis, nt usus est magister optimus ladina keeles 'kogemus on parim õpetaja'

tsivilisatsioon <tsivilisatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (keskld civilisatio < ld civilis kodaniku) • mingil ajaloo arengu astmel v suhteliselt suletud suures geograafilises ruumis olev inimühiskond koos oma ainelise ja vaimse kultuuriga (nt antiiktsivilisatsioon, kristlik tsivilisatsioon, Hiina tsivilisatsioon); nüüdisteadus peab võimalikuks ka Maa-väliseid e kosmosetsivilisatsioone

tsölestiin <tsölest|`iin -iini -`iini 22e s> (< ld caelestis taevane, taevalik) • miner sinakas mineraal, strontsiumsulfaat, tähtsaim strontsiumimaak; kristallub rombilises süngoonias; leidub pms karbonaatkivimeis koos kipsi ja väävliga

tsönoos <tsön|`oos -oosi -`oosi 22e s> (< kr koinos ühine) • biol kooslus, nt fütotsönoos taimekooslus, taimkattes koos kasvavate taimede kogum

tualett <tual|`ett -eti -`etti 22e s> (pr toilette < toile linane riie)
1. WC koos pesemisruumiga
2. (naiste pidulik) rõivastus
3. (ümber)riietumine, välimuse korrastamine
tualettlaudpeegliga laud juuksehooldus- ja kosmeetikavahendite jaoks

turiaad <turi|`aad -aadi -`aadi 22e s> (< pr tour ring, jalutuskäik, reis) • sport tähematk, mitmele matkarühmale korraldatud matk koos ühisüritustega

tutti (it pl kõik) • muus kõik hääled v muusikariistad koos

ultimaatum <ultim`aatum -i 2e s> (ultimatum < ultimatus viimane < ld ultimus) • ähvardust sisaldav kategooriline nõue; jur diplomaatiline dokument; rahvusvahelistes suhetes kategooriline, edasisi vaidlusi ja vastuväiteid mittevõimaldav nõudmine, mille esitab üks riik teisele koos ähvardusega võtta keeldumise puhul viivitamatult tarvitusele vägivaldsed abinõud (sõda, blokaad vms)

vaksal <v`aksal -i 2e s> (vn вокзал < ingl pn Vauxhall, Londoni linnaosa, kunagine meelelahutus- ja väljasõidukoht) • hoone(d) koos muude reisiliikluse teenindamiseks vajalike rajatistega pms raudteejaamas

vasall <vas|`all -alli -`alli 22e s> (keskld vas(s)allus) • aj läänimees, läänisaaja; keskajal feodaal, kes sai kõrgemalt feodaalilt (senjöörilt) sõja- ja haldusteenistuse eest eluaegseks kasutamiseks v pärilikuks valdamiseks maa-ala koos seal elavate talupoegadega vm tuluallika (lääni); piltl sõltuv isik v riik, vt ka vasallriik

vaseliin <vasel|`iin -iini -`iini 22e s> (sks Vaseline < Wasser vesi + kr elaion õli) • tehn, farm kollakas plastne määre, mida saadakse naftast toodetud õli koos parafiini, tseresiini v petrolaatumiga sulatades; tehnilist vaseliini kasut metalltoodete kaitsmiseks korrosiooni eest, kõrgema puhastusastmega vaseliini meditsiinis salvialusena

virusoid <virus|`oid -oidi -`oidi 22e s> • biol viroidiga sarnane ribonukleiinhape (RNA); on koos viiruse RNA-ga mõne taimeviiruse virionis


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur