[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 32 artiklit

adept <ad`ept adepti ad`epti 22e s> (uusld adeptus saavutanu < ld adipisci saavutama) • aj alkeemik, kes uskus olevat leidnud „tarkade kivi“; relig, fil mingi usulahu vm saladustesse pühendatu; mingi õpetuse v idee kindel pooldaja

cantus firmus [kantus firmus] (ld kindel laul“) • muus polüfoonilist heliteost läbiv peameloodia, vt ka discantus

demotoop <+ t`oop toobi t`oopi 22e s> (< kr dēmos rahvas + topos koht) • ökol populatsiooni eluruum, elamiskõlblik piirkond, mida asustab mingi kindel populatsioon

fiksatiiv <fiksat|`iiv -iivi -`iivi 22e s> (pr fixatif < fixer kinnitama < ld fixus kindel) • kinnisti; kunst kiiresti kuivav vedelik, hrl lahjendatud värvitu piiritus- v nitrolakk, mida pihustatakse kriidi-, söe- v pliiatsijoonistusele, et see paberile kinnistuks

fiksism <fiks|`ism -ismi -`ismi 22e s> (pr fixisme < ld fixus kindel) • geol tektoonika (2) suund, mis lähtub hüpoteesist, et mandrid on liikumatud (fikseerunud)

firmament <firmam|`ent -endi -`enti 22e s> (ld firmamentum tugi, kinnitatu < firmare toetama, kindlustama < firmus tugev, kindel) • astr taevaskera, taevalaotus

fixum [fiksum] (ld) • kindel määr, summa või palk
fixum salarium [fiksum salaarium] (ld) • kindel palk, põhipalk

geneetiline <geneetili|ne -se -st 12 adj> (< uusld geneticus sünnisse v tekkesse puutuv < kr genesis päritolu, teke) • geneesi puutuv, tekkeline, tekkimuslik; biol geneetikasse puutuv, pärilikkusega seotud
geneetiline definitsioonmõiste määratlemine vastava objekti tekkeloo kirjeldamise teel (nt silinder on pöördkeha, mis tekib ristküliku pöörlemisel ümber oma ühe külje)
geneetiline informatsioonbiol rakutuumas asuva desoksüribonukleiinhappe (DNA), viirustes ka ribonukleiinhappe (RNA) molekulides salvestunud informatsioon, mis on organismi pärilike tunnuste kujunemise aluseks
geneetiline konsultatsioonmed eriarstiabi, mille ülesanne on prognoosida päriliku haigusega lapse sündi
geneetiline koodbiol seaduspärasuste kogum, mille kohaselt nukleotiidide kindel järjestus desoksüribonukleiinhappe molekulis dešifreeritakse informatsiooni-ribonukleiinhappe ja transpordi-ribonukleiinhappe abil aminohapete kindlaks järjestuseks valgumolekulides
geneetiline programmeerimineinfo programmi optimaalse struktuuri otsing looduslikku valikut jäljendavate meetoditega
geneetiline psühholoogiapsühh psühholoogia haru, käsitleb loomade ja inimeste psüühika tekkimise ja arenemise seaduspärasusi nii bioloogilises evolutsioonis (fülogeneesis) kui ka inimkonna ajaloolises ja inimese individuaalses arengus (ontogeneesis)

immuunne <imm`uun|ne -se 2 adj> (< immuno-) • med nakkus- v tõvekindel; jur immuniteeti kasutav, puutumatu; piltl vastuvõtmatu, kindel

indikatiiv <indikat|`iiv -iivi -`iivi 22e s> (ld (modus) indicativus) • lgv kindel kõneviis, pöördsõna moodus, väljendab tõeliselt toimuvat v toimunud tegevust, nt ma näen, ma nägin

jour fixe [žuur fiks] (pr kindel päev) • kindlaksmääratud nädalapäev külaliste vastuvõtuks

konstateerima <konstat|`eerima -eerib 28 v> (pr constater < ld constat on teada, on kindel) • nentima, sedastama, tõsiasjaks tunnistama

kreposteerima <krepost|`eerima -eerib 28 v> (< vn крепость kinnistusürik < крепкий kõva, kindel) • van kinnistama, kinnistusraamatusse kandma

majoritaarne <majorit`aar|ne -se 2 adj> (pr majoritaire < majoriteet) • pol enamuslik, enamuse otsusel põhinev
majoritaarne valimissüsteemvalimisviis, mille rakendamise puhul valitakse häälteenamusega kindel arv rahvasaadikuid, vähemusse jäänud kandidaatidele antud hääled lähevad kaotsi; klassikalise demokraatia põhimõtteid eirav valimissüsteem

multipool <multip|`ool -ooli -`ooli 22e s> (< multi- + kr polos poolus) • füüs laengute (pooluste) süsteem, millel on kindel ruumiline sümmeetria

partii <part`ii 26 s> (pr partie < ld pars, gen partis osa)
1. terviklik osa millestki
2. maj kindel kogus ühesuguseid tooteid; suur kaubasaadetis
3. üks mäng (males, piljardis, kaardimängus jm)
4. muus ühele mänguriistale, lauljale v häälerühmale ettenähtud osa mitmehäälses heliteoses; moodustab osa partituurist
5. materiaalseil kaalutlusil sõlmitud abielu, sellega kaasnev tulu

pegmatiit <pegmat|`iit -iidi -`iiti 22e s> (< kr pēgma kindel side, sõrestik) • geol suurekristalliline (vahel haruldasi elemente v mineraale sisaldav) soonkivim lähedase mineraloogilise (enamasti graniitse) koostisega tardkivimis

prix [pri] (pr) • hind, väärtus; palk, tasu; auhind. Vt ka grand prix
prix fixe [pri fiks] (pr) • maj kindel hind

probaatne <prob`aat|ne -se 2 adj> (ld probatus) • proovitud, tuntud, usaldatav, kindel

probabilism <probabil|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< ld probabilis tõenäoline) fil
1. veendumus, et kindel teadmine on saavutamatu ning võimalik on ainult tõenäoline teadmine, vt ka gnoseoloogia
2. (eetika) põhimõte, mille kohaselt tegude moraalse väärtuse määravad nende tõenäolised, mitte tegelikud tagajärjed
3. (moraaliteoloogia) arusaam, et õigustatud kahtlus kohustuse kehtivuse suhtes vabastab selle täitmisest

raaga <raaga 16 s> (sanskr rāga) • muus India klassikalises muusikas 5–7-heliline meloodiavormel, millel on kindel rütmika ja iseloom

ralli <ralli 16 s> (ingl rally) • sport võidusõit, millel võisteldakse tehases valmistatud, kuid modifitseeritud autode v mootorratastega tavaliikluseks suletud teelõikudel (lisakatsetel), mille pikkus on hrl 10–30 kilomeetrit; lisakatsete vahele jäävad ülesõidud, mille läbimiseks antakse ette kindel aeg; tulemus saadakse lisakatsete läbimise aegade liitmisel, millele võivad lisanduda trahvisekundid (mis saadakse ülesõitude läbimise aegade eksimuste tõttu)
rattaralli velotuur

režiim <rež|`iim -iimi -`iimi 22e s> (pr régime < ld regimen juhtimine, valitsemine)
1. pol riigikord, valitsemisviis
2. kindel elu, töö, puhkuse, ravi jne korraldus
3. tegevus, olemasolu; töötamise, kasutamise jne tingimused
4. vajalike seaduste ja abinõude süsteem, nt säästurežiim (majanduses)
5. biol looduslike tegurite mõjumise v avaldumise rütm, nt kliimarežiim, põhjaveerežiim

sertifikaat <sertifik|`aat -aadi -`aati 22e s> (pr certificat < keskld certificare kinnitama, tagama < ld certus kindel + facere tegema) • vastavustõend, ametlik tõend nt kauba kvaliteedi v päritolu kohta; maj dokument aktsiate, osakute vm väärtpaberite omamise kohta
hoiusesertifikaatmaj hoiustajale pangas raha hoiustamise kohta antav dokument

sett <s`ett seti s`etti 22e s> (ingl set) • sport mängujärk (kindel arv geime) tennises v sulgpallis

solidaarne <solid`aar|ne -se 2 adj> (pr solidaire < keskld in solidum solidaarselt < ld solidus kindel) • ühishuviline, üksmeelne, ühisvastutav

soliidne <sol`iid|ne -se 2 adj> (ld solidus) • kindel, tugev, püsiv, tubli; usaldatav; põhjalik; väärikas

teater <t`eat|er -ri 2e s> (kr theatron vaatemängukoht, teater)
1. näitekunst, kunstiliik, mille esteetiline tulemus on näitleja(te) lavategevusena publiku juuresolekul tekkinud vaatemäng
2. kultuuriinstitutsioon, kunstiasutus, millel on kindel organisatsiooniline vorm
3. teatrihoone, maja, kus korraldatakse etendusi
4. piltl teesklus, tembutus, vaatamisväärne sündmus

terra (ld) • maa; muld
terra firma maismaa, kindel pind
terra incognita [terra ink·ognita] (ld tundmatu maa) • piltl tundmatu, uurimata valdkond
terra nullius [terra nullii˛us] • eikellegimaa
terra sigillata [terra sigillaata] (ld kaunistatud savi) • kunst punane reljeefsete kujutistega kaunistatud Vana-Rooma keraamika

tsitadell <tsitad|`ell -elli -`elli 22e s> (pr citadelle < it dem citadella väike linn < città linn)
1. südakindlus, kindluse enim kaitstud keskosa
2. arhit vanaaegse linna v lossi sees asuv kindluse tüüpi ehitis
3. mer sõjalaevas eriliselt tugevdatud ruum, kus paiknevad laeva tähtsaimad seadmed
4. piltl kindel varjupaik

tsükloid <tsükl|`oid -oidi -`oidi 22e s> (< kr kyklos ring, ratas + -oid) • mat tasandiline joon, mille kujundab mööda sirget veereva ringjoone üks kindel punkt

valideerima <valid|`eerima -eerib 28 v> (ingl validate, pr valider < ld validus tugev, kindel, keskld kehtiv) • info andmete ja nende vormingu õigsust kontrollima


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur