[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 179 artiklit

absurdism <absurd|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< absurd) • kirj modernistlik suund, mis peab maailma korraldamatuks ja mida kirjeldatakse paradokside ja meeletuste kaudu

agentuur <agent|`uur -uuri -`uuri 22e s> (sks Agentur < agent)
1. asutus, kes oma korrespondentide kaudu hangib teateid ajakirjandusele, nt uudiste agentuur
2. asutuse v ettevõtte kohalik esindus v osakond
3. (luure)agentide võrk

AIESEC {lüh pr nimest Association internationale des étudiantes en sciences économiques et commerciales} • rahvusvaheline üliõpilasorganisatsioon, mis tegeleb noorte arendamisega juhtimis- ja rahvusvahelise kogemuse kaudu, asut 1948

antropohooria <+ h`ooria 1 s> (< antropo- + -hooria) • bot inimlevi, taimede leviste laialikandumine pms külvi kaudu

aort <a`ort aordi a`orti 22e s> (kr aortē) • anat suurtuiksoon, suure vereringe suurim arter, varustab oma harude kaudu arteriaalse verega kogu keha peale kopsude

arter <`arter -i 2e s> (kr artēria) • anat tuiksoon; arterid on veresooned, mille kaudu südamest väljuv veri voolab mööda keha laiali; piltl tähtis liiklustee; väga elava liiklusega tänav

autogaamia <+ g`aamia 1 s> (< auto- + -gaamia) • bot isetolmlemine, tolmlemine sama õie õietolmu abil; biol ainuraksete eneseviljastus sama indiviidi kahe rakupoole taasliitumise kaudu

baas <b`aas baasi b`aasi 22e s> (kr basis samm; alus)
1. alus, põhi; tugipunkt; lähteala
2. eh sokkel, samba, piilari v pilastri alumine profileeritud osa
3. kirj 2-silbiline eeltakt värsirea alguses
4. mat minimaalse koosseisuga osahulk, mille elementide kaudu avaldub antud hulga iga element
5. ladu v kogum ladusid, töökodasid jm, ka maa-ala ehitistega ja kindlaksmääratud varudega sõjaväe, ekspeditsioonide, mitmesuguste asutuste, kaubandusvõrgu jne varustamiseks, nt mereväebaas, lennuväebaas, kaubabaas
6. mingi haridus-, kultuuri- v spordiasutus, nt turismibaas, ratsabaas
baasjoongeod maastikul täpselt mõõdetud 5–15 km pikkune joon, mis on aluseks geodeetilistel töödel kolmnurkvõrgu külgede arvutamisel
baaslaevmer avamerel püügilaevu teenindav saaki vastuvõttev laev; sõj mereväe abilaev, mis teenindab allveelaevu jt väiksemaid sõjalaevu

babuvism <babuv|`ism -ismi -`ismi 22e s> (pr babouvisme < pn F. N. Babeuf, Prantsuse revolutsionäär, 1760–97) • fil sotsiaalse võrdsuse ideed kandev suund, mis taotles selle teostamist revolutsioonilise pöörde kaudu ainuüksi vandeseltslaste organisatsiooni jõududega

barbakaan <barbak|`aan -aani -`aani 22e s> (pr barbacane < ar v prs) • aj keskaegse linnusevärava eelkindlustus, mis oli ühendatud väravaga kaetud käigu kaudu; arhit sillapäis

biotelemeetria <+ m`eetria 1 s> (< bio- + tele- + -meetria) • biol, tehn bioloogilistes, meditsiinilistes jm uuringutes kasutatav mõõtmisviis, mille korral teave edastatakse objektilt uurijale kaugelt, keskkonna kaudu (pms raadio teel)

bronhoskoopia <+ sk`oopia 1 s> (< kr bronchos kopsutoru + -skoopia) • med kopsutorude otsene vaatlus suu või nina kaudu sinna juhitava bronhoskoobi abil

bufotoksiinid pl <+ toks|`iin -iini -`iini 22e s> (< ld bufo kärnkonn + toksiin) • farm mürgiste ainete grupp, mida kahepaiksed, eriti kärnkonnad, nahanäärmete kaudu eritavad

CATV {lüh ingl sõnadest cable television} • kaabeltelevisioon, süsteem televisioonisaadete edastamiseks ja jaotamiseks tarbijatele sidekaabelliinide kaudu

defekatsioon <defekatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld defaecatio puhastamine < de- + faex sade, sete)
1. füsiol roojamine, rooja väljutamine sooltest päraku kaudu
2. tehn suhkrutööstuses: selitamine, suhkrupeedi toormahla puhastamine lisandeist

demokraatia <+ kr`aatia 1 s> (kr dēmokratia < dēmos rahvas + kratos võim)
1. pol poliitilise korra vorm, kus riigi juhtimine toimub rahva valitud saadikute kaudu, eksisteerivad kodanikuvabadused ja demokraatlikud õigused (võrdõiguslikkus, üldine valimisõigus, organisatsioonide loomise õigus, isikupuutumatus) ning on võimalik vähemuse muutumine enamuseks legaalsete vahendite kasutamise teel
2. laiemas tähenduses kodanikuvabadused (sõna-, trüki-, koosolekute, demonstratsioonide, südametunnistuse, elukoha valiku vabadus)
3. sotsiaalsete suhete vorm, kus ühine tegevus grupis vastab enamuse soovidele

demonstratsioon <demonstratsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld demonstratio osutamine, näitamine)
1. meeleavaldus, nõudmiste, soovide, protesti, ühiskondliku meeleolu avalik väljendus rongkäikude, miitingute jne kaudu
2. teadussaavutuste v uudistoodete näitlik tutvustamine vaatajatele; esitamine, avalik näitamine, nt moedemonstratsioon
3. piltl väljakutsuv käitumine

dialektika <dial´ektika 1 s> (kr dialektikē) • fil teadus maailma üldistest seadustest ning nähtuste seostest; ka vastav tunnetusmeetod; Vana-Kreekas väitluskunst, mis taotles tõde vastandlike arvamuste kokkupõrke ning vasturääkivuste avastamise kaudu; tänapäevases tähenduses hakkas terminit kasutama G. W. F. Hegel, kelle järgi dialektika on nii mõtlemise kui ka maailma vastuoluline arenguprotsess

diferentsiaal <diferentsi|`aal -aali -`aali 22e s> (< uusld differentialis erinev < ld differentia erinevus) • mat funktsiooni muudu peaosa; tehn auto v traktori seadis, mis võimaldab vedavail rattail vahehammasrataste abil teineteisest erineva kiirusega liikuda (nt pööretel)
diferentsiaalarvutusmat matemaatilise analüüsi osa, mis käsitleb funktsioonide tuletiste ja diferentsiaalide omadusi ning nende rakendusi
diferentsiaalgeomeetriamat geomeetria haru, mis uurib kõverjooni ja pindu nende võrrandite kaudu matemaatilise analüüsi, eriti diferentsiaalarvutuse meetoditega
diferentsiaalvõrrandmat võrrand, mis seob otsitava(te) funktsiooni(de) väärtusi erinevates punktides

dimedrool <dimedr|`ool -ooli -`ooli 22e s> (< pn Dimedrol, kaubamärk), ka difenhüdramiin <difenhüdram|`iin -iini -`iini 22e s> (< di- + fenüül + hüdr- + amiinid) • farm histamiini toimet pidurdav ja selle kaudu allergilisi ja põletikulisi protsesse pärssiv ravim, mis võib ka unisust põhjustada; kasut allergia ja laste uinumisraskuste ning ka kiiritustõve puhul

dispanseerne <dispans`eer|ne -se 2 adj> • dispanseri kaudu e haiglaväliselt toimuv

dokumenteerima <dokument|`eerima -eerib 28 v>
1. dokumentide varal tõendama v põhjendama
2. mingit sündmust dokumentaalselt jäädvustama (filmikroonika, fotode, kirjalike üllitiste jne kaudu); selgeid tõendeid esitama

džainism <džain|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< sanskr jaina pühaku < jina võitja, pühak) • relig, fil budismile lähedane India usund ja filosoofiakoolkond, tekkinud VI s eKr; nõuab järgijailt askeesi ja vooruslikkust, hinge sihiks peab vabanemist keha ikkest paljude taassündide kaudu

düüker <d`üük|er -ri 2e s> (sks Düker < alamsks) • tehn altjuhe, torustiku- v kanalilõik, mille kaudu vesi juhitakse survega tõkke (teise veejuhtme, tee) alt läbi

egalitarism <egalitar|`ism -ismi -`ismi 22e s> (pr égalitarisme) • pol ühiskonnaõpetuse suund, mille esindajad on privileegide jm ebavõrdsuse vastu ühiskonnas; hrl nõutakse võimaluste võrdsust (nt hariduse ühtlast kättesaadavust, eraomanduse võrdsustamist), et selle kaudu kaotada ühiskondlikke vastuolusid. Vastand elitarism

eksohormoon <+ horm|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ekso- + hormoon) • füsiol hormoon v hormoonitaoline aine, mille kaudu loomisend mõjustab liigikaaslaste käitumist v metamorfoosi

ekstragenitaalne <+ genit`aal|ne -se 2 adj> (< ekstra- + genitaalne) • med suguelunditeväline, mitte suguelundite kaudu toimuv (nt haiguse ülekandumise kohta)

elektron- (< elektron) • elektrooniline; info arvutivõrgu kaudu toimuv
elektronarvutiinfo kompuuter, raal, programmjuhtimisega elektronseade digitaalselt esitatud teabe töötlemiseks
elektronkaubandusinfo internetikaubandus, toimub arvutivõrgu kaudu
elektronkiriinfo e-kiri, meil, elektronposti süsteemis liikuv kiri
elektronmärkmikinfo pliiatssisendi v pisisõrmistikuga pihu- e taskuarvuti
elektronpangandusmaj internetipangandus, pangateenuste osutamine arvutivõrgu kaudu
elektronpostinfo e-post, kirjavahetus arvutivõrgu kaudu

elementaarfunktsioonid pl <+ funktsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< elementaarne + funktsioon) • mat funktsioonid, mida on võimalik esitada konstantide ning astme-, eksponent-, logaritm-, trigonomeetriliste ja arkusfunktsioonide kaudu, kasutades lõplikku arvu aritmeetilisi tehteid

epigenoomsed tegurid pl (< epi- + genoom), epigeneetilised tegurid pl (< epi- + geneetiline) • biol genoomivälised tegurid rakus, mis suunavad geenide aktiivsuse reguleerimise kaudu organismi kasvu ja arengut sügoodist täiskasvanud isendini

erüsipeloid <erüsipel|`oid -oidi -`oidi 22e s> (< erüsiipel + -oid) • med ebaroos, sigade kaudu inimestele leviv turseline nahapõletik (eriti kätel)

estimaat <estim|`aat -aadi -`aati 22e s> (ingl estimate < ld aestimare hindama)
1. hinnang, hinnangväärtus; ekspertide arvamusel põhinev v ligikaudsete meetoditega leitud küllalt suure tõenäosusega kehtiv arvväärtus
2. stat statistiline suurus, mille arvväärtuse kaudu väljendatakse massnähtuse olekut
3. eelarvutlus, eelkalkulatsioon

etnofuturism <+ futur|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< etno- + futurism) • tulevikule orienteeritud suundumus kultuuris, mis taotleb rahvapärimuse ja moodsa kultuuri ühendamist (nt Uurali rahvaste püsimise tagamine nende keelte arendamise kaudu)

faksiimile <faksiimile 1 s> (< ld fac simile tee samasugune) • trük täpne (hrl fotomehaanilise reproduktsiooni abil saadud) jäljend käsikirjast, trükisest v joonisest
faksiimilesideteksti, joonise v foto täpse jäljendi edastamine telefonikanali kaudu; edastatud dokumenti nimet faksiimiletelegrammiks e faksiks

fetotoomia <+ t`oomia 1 s> (< ld fetus sünnitus, järglane + -toomia) • med loote tükeldamine emaihus; kasut raske sünnituse korral surnud loote väljutamiseks sünnitusteede kaudu

floeem <flo|`eem -eemi -`eemi 22e s> (< kr phloios koor, niin) • bot taime juhtkimbu niinosa; floeemide kaudu kantakse edasi lehtedes valminud orgaanilisi ühendeid

fluktuatsioon <fluktuatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld fluctuatio võnkumine) • mingi suuruse ajutine korrapäratu kõrvalekaldumine keskväärtusest; med kehavedeliku kaudu edasikanduv võdin, nt kõhuseina koputlemisel on vesitõve puhul fluktuatsiooni tunda

freudism <freud|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< pn S. Freud, Austria psühhiaater, 1856–1939) • suund psühholoogias ja psühhoteraapias, psühhoanalüüsi algvariant; freudismi järgi allub inimkäitumine lõbu- ja reaalsuspõhimõtteile, nende kokkupõrkel varjuvad tõrjutud ihad alateadvusse, kus ühinevad kompleksideks; püüab komplekside uurimise kaudu vabastada inimest sisekonfliktidest

gametogoonia <+ g`oonia 1 s> (< gameet + -goonia) • biol sigimine gameetide kaudu

gastrostoomia <+ st`oomia 1 s> (< gastro- + kr stoma suu, ava) • med maouurisemoodustus, operatiivne avause tegemine mao seinasse haige kunstlikuks toitmiseks (kui toit ei pääse söögitoru kaudu makku)

geen <g`een geeni g`eeni 22e s> (< kr genos sugu, liik; teke) • biol pärilikkustegur, desoksüribonukleiinhappe (DNA), viirustel ka ribonukleiinhappe (RNA) lõik; struktuurgeenid määravad kindlaks polüpeptiidahelate (valgumolekulide, ensüümide) ehituse ja talitluse ning nende kaudu organismi tunnuste kujunemise; regulaatorgeenid reguleerivad struktuurgeenide avaldumist

gutatsioon <gutatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld gutta tilk) • bot tilkvee eraldumine taimelehtedest ja idanditest juhul, kui lehtede kaudu aurub vähem vett, kui juured omastavad

heelium <h`eelium -i 19~2e s> (< kr hēlios Päike), tähis Hekeem keemiline element, järjenr 2, aatomm 4,0026, värvuseta kerge mittepõlev väärisgaas; avastati 1868. a Päikesel selle spektraaljoonte kaudu; kasut dirižaablite kestade täitmiseks, suurte elektrigeneraatorite jahutussüsteemides

hegelianism <hegelian|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< pn) • fil Saksa filosoofi G. W. F. Hegeli (1770–1831) ja tema õpilaste loodud objektiividealistlik filosoofiasüsteem, mille tähtsaimaks osaks on teooria maailma dialektilisest arenemisest teesi, antiteesi ja sünteesi kaudu

hematogeenne <+ g`een|ne -se 2 adj> (< hemato- + -geenne) • verest v vere kaudu tekkiv

hendiadüoin <hendiadü|`oin -oini -`oini 22e s> (kr hen dia dyoin üks kahe kaudu), hendiadüs <hend´iadüs -e 11 s> (keskld hendiadys < kr) • kirj ühe mõiste v kujutluse väljendamine sidesõnaga „ja“ ühendatud kahe nimisõna kaudu

heuristiline <heur´istili|ne -se -st 12 adj> • avastav, heuristikasse puutuv
heuristiline meetodped õppeviis, mis küsimuste ja juhendamise kaudu suunab õpilast võimalikult iseseisvale teadmiste hankimisele
heuristiline programmeerimineinfo programmeerimismeetod, mis seisneb end töö kestel ise täiustavate programmide koostamises

holandriline <hol`andrili|ne -se -st 12 adj> (< holo- + kr anēr, gen andros mees) • biol isasloomal v mehel esinev ja Y-kromosoomi kaudu pärandatav (tunnuse v omaduse kohta). Vastand hologüüniline

hologüüniline <+ güünili|ne -se -st 12 adj> (< holo- + kr gynē naine) • biol emasloomal v naisel olev ja X-kromosoomi kaudu pärandatav (tunnuse v omaduse kohta). Vastand holandriline

humanitas [humaanitas] (ld inimlikkus) • haritus, kultuursus; alguses suursuguse roomlase haridusideaal, mis tähendas eelkõige (kreeka) hariduse kaudu täiustatud inimsust, hiljem omandas filantroopia tähenduse

hüdroülekanne <+ kanne k`ande 6 s> (< hüdro-) • tehn muundurist (pump) ja sekundaarsest jõumasinast (hüdromootor) koosnev seade, mis sisendvõlli kaudu antava mehaanilise töö arvel suurendab töövedeliku potentsiaalset ja kineetilist energiat ning muundab selle hüdromootoris uuesti mehaaniliseks tööks

hüpertekst <+ t`ekst teksti t`eksti 22e s> (ingl hypertext) • info hajusalt paiknevatest osadest koosnev, kuid viitesõnade (hüperlinkide) kaudu tervikut moodustav digitaalne tekstikogum; laiemas tähenduses hõlmab ka graafikat, heli ja videot

hüpokaust <hüpok|`aust -austi -`austi 22e s> (kr hypokauston) • arhit antiikajast pärit õhkkütteseadeldis, milles soojendatud õhk juhiti kanalite kaudu ruumide põrandate alla v otse ruumi

idem (ld), lüh id.seesama
idem per idem (ld) • seesama sellesama kaudu, vt ka circulus vitiosus
idem quod [idem kvod] (ld) • seesama mis...

indeks <indeks -i 2e s> (ld index näitaja, tunnus, nimekiri, loend)
1. liiginumber, leppenumber; sihtnumber
2. tähestikuline aine- v nimeregister
3. mat mingi suuruse tähisele sellest madalamale (v ka kõrgemale) väikekirjas lisatud number, täht vm märk, nt a1, vt
4. maj suhtarv, mis väljendab mingi majandusnähtuse muutumist või majandusnähtuste vahelisi seoseid
5. info täisarv, mis identifitseerib massiivi elemendi; andmestruktuur, mis võimaldab teostada kiiret otsingut
6. antr kahe mõõdu suhe, väiksema mõõdu protsent suuremast
7. semiootikas: märk, mille sisu ja vorm on seotud järelduse kaudu, vt ka ikoon, sümbol
indeksiteooriastat indeksite tuletamist, tõlgendamist ja rakendamist käsitlev majandusstatistika osa

indikatsioon <indikatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld indicatio näitamine, teadaandmine)
1. osutus, tunnus
2. med ravinäidustus
3. ökol keskkonna raskesti hinnatavate omaduste v seisundite määramine mingi abivahendi v organismi hõlpsasti tuvastatavate omaduste kaudu

individualisatsioon <individualisatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (pr individualisation < individuaalne)
1. isiku, eseme v nähtuse eripära esiletoomine v arvestamine
2. kirj elunähtuste kujutamine konkreetsete karakterite, olukordade ja sündmuste kaudu; kirjandusteose tegelase kõne kujundamine tema iseloomu, päritolu, hariduse jms kohaseks
3. ped õpetuse kohandamine õpilase isiku iseärasustega

influatsioon <influatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld influere sisse voolama) • geol pinnavee voolamine aluspinnakihtidesse karstilõhede kaudu

in re [in ree] (ld)
1. jur asjas, asjus
2. fil (üldise kohta) üksikus eksisteeriv, selle kaudu avalduv

integratsioon <integratsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld integratio taastamine < integrare taastama, uuendama, terveks tegema < integer terve)
1. osade ühendamine v ühinemine tervikuks; ühtlustamine, ühtlustumine; lõimimine
2. maj majanduslike sidemete loomine ja kaubandusbarjääride kaotamine eesmärgiga suurendada rahvusvahelist kaubavahetust, vt ka horisontaalintegratsioon, vertikaalintegratsioon
3. sotsiol sotsiaalne protsess, milles ühiskonna elementidest kujuneb seoste ja suhete tihenemise ning korrastumise kaudu terviklik sotsiaalne süsteem
4. psühh indiviidi psüühilise terviku kujunemine; üksikisiku vastuoludeta lülitumine keskkonda

iontoforees <+ for|`ees -eesi -`eesi 22e s> , ionoforees <+ for|`ees -eesi -`eesi 22e s> (< ioon + kr phorēsis kandmine) • med ravimiioonide viimine organismi naha v limaskesta kaudu elektrivoolu abil

irrigograafia <+ gr`aafia 1 s> (< ld irrigare niisutama + -graafia) • med jämesoole röntgenuuring päraku kaudu soolde viidud kontrastaine ja gaasi abil

ISDN {lüh ingl sõnadest integrated services digital network} • info digitaalsidesüsteem, mis võimaldab telefoniliini kaudu lisaks tavatelefoniühendusele andmesidet kiirusega 64 kbit/s

isoleeriv keel (< isoleerima) • lgv tüvekeel (nt hiina keel), mis väljendab sõnade grammatilisi vahekordi pms sõnade järjekorra, intonatsiooni, abisõnade jm kaudu, mitte seotud morfeemide abil

kaabeltelevisioon <+ televisi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< kaabel) • televisioonisaadete edastamine ja jaotamine tarbijatele sidekaabelliinide kaudu

kanal <kanal -i 2e s> (ld canalis toru, renn, kraav)
1. korrapärase ristlõikega lahtine tehisvoolusäng; suur kraav
2. torujas õõs
3. raadio- v televisioonisaate edastamiseks kasutatav raadiolaineala (sagedusriba); informatsioonitee
sidekanaltee, mille kaudu signaalid levivad saateseadmest vastuvõtuseadmeni

karootis <karootis -e 9 s> (uusld (arteria) carotis < kr pl karōtides) • anat unearter, kaela kaudu pähe siirduv tuiksoon, aordi haru

kartomeetria <+ m`eetria 1 s> (< karto- + -meetria) • geogr loodusobjektide pikkuse, pindala, kõrguse vms määramine kaardil tehtavate mõõtmiste kaudu, sellega tegelev kartograafia osa

katarsis <kat´arsis -e 9 s> (< kr katharsis puhastus)
1. hinge puhastav elamus
2. kirj õilistumine ja puhastumine elamuste läbi, mida pealtvaatajas äratab tragöödia
3. med soolte puhastus, kõhulahtisus
4. psühh vabanemine sisekonfliktist v pingest neid põhjustanud asjaolude analüüsimise kaudu

kingston <k`ingston -i 2e s> , kingstonkraan <+ kr`aan kraani kr`aani 22e s> (< pn J. Kingston, 19. s Inglise insener) • mer laeva veealuses osas paiknev klapp, mille kaudu võetakse laevasüsteemidesse vett

klüüs <kl`üüs klüüsi kl`üüsi 22e s> (sks Klüse) • mer tugeva metalläärisega ava laeva umbreelingus, pardas v tekis otsa v keti jaoks
ankruklüüsmer laeva tekki ja parrast läbiv terastoru, mille kaudu antakse järele v tõmmatakse sisse ankruketti

kollateraalne <+ later`aal|ne -se 2 adj> (keskld collateralis külgmine < ko- + ld latus külg) • külgmine, külg-, külis-; kõrvu jooksev, kõrvalteed kaudu kulgev; kõrvuti asetsev

konstruktivism <konstruktiv|`ism -ismi -`ismi 22e s>
1. kunst 1920ndatel Venemaal tekkinud suund pms arhitektuuris ja skulptuuris, mis eelistas lihtsaid geomeetrilisi vorme
2. kirj, muus suundumus, mis kajastas tehnikavaimustust ning taotles väljendusvahendite lakoonilisust ja vormide geomeetrilist lihtsust
3. fil seisukoht, mille järgi inimteadmine on inimmõistuse konstruktiivse tegevuse tulemus: inimmõistus ei omanda passiivselt teadmisi, vaid konstrueerib neid
4. mat seisukoht, mille järgi matemaatiline objekt peab olema defineeritav efektiivse meetodi kaudu, kuidas seda objekti mõtteliselt konstrueerida

kontsentraator <kontsentr`aator -i 2e s> (ingl concentrator < kontsentreerima) • el andmesides kasutatav aparaat, mis võimaldab mitmest lähestikku paiknevast arvutist v terminalist andmeid saata v vastu võtta ühe sidekanali kaudu

kronoskoop <+ sk`oop skoobi sk`oopi 22e s> (< krono- + -skoop) • tehn täppisseade lühikeste ajavahemike mõõtmiseks ja kellade näitude võrdlemiseks üksteisega v raadio kaudu edastatavate signaalidega. Vt ka kronograaf (2)

krüptogramm <+ gr`amm grammi gr`ammi 22e s> (< krüpto- + -gramm) • šifreeritud e salakirjas tekst; kirj teos, millesse teksti graafilise paigutuse kaudu on peidetud sõnu ja lauseid

kvantifitseerima <kvantifits|`eerima -eerib 28 v> (keskld quantificare)
1. kvantitatiivsete näitajate kaudu kvalitatiivseid tunnuseid väljendama (nt teadmisi v spordivõimeid pallides)
2. loog otsustuse subjekti ja predikaadi mahtu määratlema hulka väljendavate asesõnadega (nt kõik, iga, mitu, mõni)

küberseks <+ s`eks seksi s`eksi 22e s> (ingl cybersex < küberneetiline + seks) • internetiseks, virtuaalseks, kujuteldav seksuaalvahekord interneti vahendusel; ka seksuaalse erutuse tekitamine võrguühenduse kaudu juhitud tehissuguelundite abil

last but not least [laast bat not liist] (ingl) • viimasena, kuid mitte kõige väiksemana, st viimane pole tähtsusetuim (W. Shakespeare’i loomingu kaudu tuntuks saanud kõnekäänd)

lümfogeenne <+ g`een|ne -se 2 adj> (< lümf + -geenne) • med lümfitekkeline, lümfist pärinev v selle kaudu leviv

magnetism <magnet|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< magnet) • füüs nähtuste kogum, mis avaldub kehade magneetumises ja vastastikuses mõjus magnetvälja kaudu; magneti omadus rauda külge tõmmata; piltl külgetõmbavus
animaalne magnetisminimese väidetav võime magnetvälja abil teisi mõjutada, vt ka mesmerism

massikommunikatsioon <+ kommunikatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< mass + kommunikatsioon) • massisuhtlus, massiteave, teabe levitamine meedia1 kaudu auditooriumile, milleks on täpselt piiritlemata inimhulk

meil <m`eil meili m`eili 22e s> (< ingl e-mail < electronic mail) • info elektronpost, kirjavahetus interneti kaudu; sellega saadetud kiri
meiliaadressinfo elektronpostiaadress
meililistinfo leviloend, postiloend, meiliaadresside loend, mis võimaldab sõnumit saata paljudel aadressidel korraga; leviloendil põhinev võrgufoorum
meilirobotinfo meilisõnumitele automaatselt vastav v neis sisalduvaid käske täitev programm
meiliserverinfo meilivahetust korraldav arvuti

mikropüül <+ p`üül püüli p`üüli 22e s> (< mikro- + kr pylē värav) • zool urbvärik, avaus muna koorionis seemnerakkude läbilaskmiseks; bot seemnealgme südamiku katte otsmine avaus, mille kaudu toimub seemnealgme viljastamine

mikrotsirkulatsioon <+ tsirkulatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< mikro- + tsirkulatsioon) • füsiol mikrovereringe, väikeste arterite, juussoonte ja väikeste veenide kaudu toimuv vereringe

modem <modem -i 2e s> (ingl modem < modulaator + demodulaator) • info andmeedastussüsteemi seade, millega moduleeritakse ja demoduleeritakse digitaalsignaale edastamiseks analoog-edastusvahendite kaudu

mononukleoos <+ nukle|`oos -oosi -`oosi 22e s> (< mono- + nukleo-) • med ainutuumaliste rakkude normaalsest suurem hulk vere valgeliblede seas
nakkuslik mononukleoosmed viirusnakkushaigus, mille puhul ilmnevad palavik, angiin, lümfisõlmede suurenemine ja valulikkus ning iseloomulik verepilt; levib pms noorte seas sülje kaudu

multinoom <multin|`oom -oomi -`oomi 22e s> (< multi- + binoom) • mat hulkliige
multinoomvalemmat polünoomvalem, valem hulkliikme astme avaldamiseks tema üksliikmete astmete kaudu

multipleks <multipl|`eks -eksi -`eksi 22e s> (ingl multiplex mitmeosaline, keeruline < ld)
1. tehn universaalne instrument, mida kasut ruumilise fototriangulatsioonivõrgu loomiseks aerofotode järgi ning kontuuride ja reljeefi joonestamiseks kaartide koostamisel
2. info üht või mitut digitaalset infovoogu (programmi) sisaldav transportvoog; digitaaltelevisioonis ühe TV-kanali kaudu edastatav programmikimp

nasaal <nas|`aal -aali -`aali 22e s> (< nasaalne) • lgv ninahäälik, häälik, mille hääldamisel õhuvool pääseb välja nina kaudu, nt m, n

neutriino <neutriino 16 s> (it neutrino < neutro neutraalne) • füüs väga väikese massiga elektriliselt neutraalne elementaarosake
neutriinoastronoomiaastr astronoomia haru, mis uurib taevakehi kosmosest pärineva neutriinokiirguse registreerimise kaudu

nivoofiksaator <+ fiks`aator -i 2e s> (< nivoo + fiksaator) • el impulsitehnikas kasutatav lülitus, mis kinnistab sidestuskondensaatori v -trafo kaudu ülekantud elektriimpulsside harja v aluse kindlale pinge- v voolutasemele ja annab seega impulsijadale teatud alaliskomponendi väärtuse

nullmodem <+ modem -i 2e s> (< null + modem) • tehn kaabel kahe arvuti ühendamiseks jadaportide kaudu

obscurum per obscurius [obskuurum per obskuurius] (ld) • selgusetu veel selgusetuma kaudu (segase seletuse kohta)

obturaator <obtur`aator -i 2e s> (< ld obturare kinni toppima)
1. med toppur, sulgur; hundikurgu puhul tarvitatav tehissuulagi
2. sõj suurtükiluku tihend püssirohu põlemisgaaside luku kaudu väljatungimise takistamiseks
3. tehn filmitehnikas seadis objektiivi kinnikatmiseks filmi edasiliikumise ajaks

oksühemoglobiin <+ hemoglob|`iin -iini -`iini 22e s> (< oxygenium + hemoglobiin) • füsiol oksüdeerunud verevärvnik, hingamisel kopsudes moodustuv ebapüsiv hapniku ühend hemoglobiiniga; vere kaudu laialikantuna etendab tähtsat osa kehakudede varustamisel hapnikuga

optika <optika 1 s> (kr optikē (technē) < optikos nähtav; nägemis-)
1. füüs valgusõpetus, valgust ning valguse ja aine vastastikust toimet käsitlev füüsika haru
2. tehn seadised ja instrumendid, mille tegevus põhineb valgusõpetuse seadustel
adaptiivoptikaoptikasüsteem, milles välistegurite (nt atmosfääri mõju) põhjustatud kujutise moonutusi vähendatakse süsteemi ühe elemendi muutmise kaudu
geomeetriline optikafüüs valguse levimist, peegeldumist ja murdumist käsitlev optika osa, jätab arvesse võtmata valguse laineolemuse
optikariistad plmed igasugused silma nägemisvõimet tõstvad ning täiendavad v silma puudusi kõrvaldavad riistad

optiline <optili|ne -se -st 12 adj> • optikasse puutuv; valgusse ja nägemisse puutuv, valgus-, nägemis-, silma-
optiline aktiivsusteatud ainete võime pöörata teda läbiva polariseeritud valguse võnketasandit
optiline analüüskeemiliste elementide ja ühendite kindlakstegemine optilise kiirguse kaudu
optiline indikatrisskujund, mis iseloomustab valguse v keskkonna optiliste karakteristikute suunda
optiline isomeeria, ka peegelisomeeriamolekulide asümmeetriast tulenev isomeerialiik, mille puhul eksisteerivad isomeerid on teineteise peegelpildid
optiline kaabelvalguskaabel
optiline ketaslaserketas
optiline kiriinfo automaattuvastuseks mõeldud kiri
optiline klaasühtlase koostise ja suure läbipaistvusega sisepingeteta klaas
optiline kvadrantnurgamõõteriist, millega mõõdetakse pinna kallet horisontaaltasandi suhtes
optilised petted plnägemismeele petted, mõnede esemete teisiti nägemine, kui nad on tõeliselt
optiline sideinfo edastamine valguse v sellele lähedase lainepikkusega elektromagnetkiirguse abil
optiline tsentriirseade mõõteriista keskmestamiseks mingisse kindlasse punkti
optiline tugevusläätse v optikasüsteemi valgusmurdmisvõimet iseloomustav suurus
optilised atmosfäärinähtused plastr valguse peegeldumisest, hajumisest ja murdumisest põhjustatud nähtused atmosfääris (nt halo, vikerkaar, taeva värvus)

optimaalsus <optim`aalsus -e 11~9 s> (< optimaalne) • parimus, parim seisund
optimaalsusteoorialgv 1990. aastail alguse saanud keeleteooria, mille tuumaks on variantsete keelendite kirjeldamine universaalsete kitsenduste kaudu, põhiväide on, et puuduvad ideaalsed keelevormid, mis ei rikuks ühtki kitsendust; on üksnes optimaalsed keelevormid, mis rikuvad keelespetsiifilist hierahiat vähimal määral (nt eesti keeles on kitsendused ä-le, ö-le, ü-le, mis ei luba neil esineda omasõnades esisilbist kaugemal)

opus operatum [opus operaatum] (ld tehtud töö v tegu) • relig sakrament, mis saab inimesele osaks ainult Jumala armust, olenemata seda jagavast vaimulikust (katoliiklikus teoloogias)
ex opere operato [eks opere operaato] (ld tehtud teost) • relig väljend sakramendi osaks saamise kohta Jumala armust sakramendi akti kaudu

oraakel <or`aak|el -li 2e s> (ld oraculum ennustus; ennustuskoht)
1. aj Vana-Kreeka ja Vana-Rooma preestri tõlgenduse kaudu antav teadaanne inimesele tema saatuse kohta
2. ennustaja, ettekuulutaja
3. ennustus, ettekuulutus

oriblett <oribl|`ett -eti -`etti 22e s> (< ld os, gen oris suu + tablett) • farm suuõõne limaskesta kaudu imendumiseks mõeldud tablett

osmoos <osm|`oos -oosi -`oosi 22e s> (< kr ōsmos tõukamine, surumine) • keem, bot aine, hrl lahusti imbumine poolläbilaskva vaheseina kaudu lahusesse, kus tekib lisarõhk (osmootne rõhk)

oubliette [ubli·ett] (pr < oublier unustama) • aj linnuses salajane maa-alune vangikong, kuhu pääses ainult laes oleva tõstetava luugi kaudu

palatograafia <+ gr`aafia 1 s> (< ld palatum (kõva)suulagi + -graafia) • lgv artikulatsiooni uurimine keele ja suulae puuteala tuvastamise kaudu

pangenees <+ gen|`ees -eesi -`eesi 22e s> (< pan- + genees) • biol Ch. Darwini õpetus, mille järgi rakkudest rändab osakesi sugurakkudesse ja nende kaudu järglastesse; eesmärgiks on seletada elu jooksul tekkinud omaduste pärilikuks muutumist

parameeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< para- + -meeter) • tunnussuurus, mingit eset v nähtust iseloomustav suurus; mat abimuutuja, mille kaudu avaldatakse sõltumatu ja sõltuva muutuja kokkukuuluvaid väärtusi; mingi geomeetrilise kujundi kuju v asendit iseloomustav arv

parasiit <paras|`iit -iidi -`iiti 22e s> (kr parasitos muidusööja, priileivasööja) • biol nugiline, söödik, taim- v loomorganism, mis elab teise organismi peal v sees, toitudes selle kulul; piltl teise kulul elav isik
parasiitsõnalgv nugisõna, vääras tähenduses kasutatav, teise sõna tähendusalale tunginud sõna, nt sõna läbi sõnade kaudu, üle, pärast, tõttu asemel
parasiittaimbot taimparasiit, nugitaim, taim, mis toitub teistest taimedest, olles kinnitunud nende juurtele v võsudele; täisparasiidid võtavad peremeestaimelt vee ja kõik toitained, poolparasiidid saavad teistelt taimedelt vee ja osa toitaineid

paroodiline <paroodili|ne -se -st 12 adj> • paroodia kaudu väljendav, järeleaimav, pilkavalt matkiv

partei <part`ei 26 s> (sks Partei < pr parti < ld pars osa) • pol erakond, poliitiline organisatsioon, mis ühendab ühetaolise maailmavaate ja lähedaste huvidega inimesi; tegevuse eesmärk on omandada poliitiline võim, et selle kaudu viia ellu oma taotlusi

parvenüü <parven`üü 26 s> (pr parvenu < parvenir saabuma, kõrgemale tõusma) • tõusik, eesõigustatute ning rikaste hulka tõusnud isik, kes püüab oma üleolekut näidata bravuurse käitumise, luksusesemete ja karistamatuse kaudu

passaaž <pass|`aaž -aaži -`aaži 22e s> (pr passage läbimine, läbikäik)
1. kauplustega ääristatud vahe- v läbikäik
2. muus kiiresti mängitav v lauldav helirida meloodia kahe põhiheli vahel
3. sport ratsahobuse eriliselt kõrge ja koondatud hõljuv traav
4. mõttekäik, tekstist v kõnest võetav üksikkoht, passus (2)
5. med, vet suu kaudu (otse v sondiga) antava kontrastaine abil tehtav röntgenuuring soolkonna, hrl peensoole läbilaskevõime määramiseks
6. biol mikroorganismide külvamine söötmelt söötmele, kandumine v kandmine katseloomalt katseloomale
passaažiriist
1. astr riist taevakehade vaatlemiseks meridiaani läbimise hetkel (kasut kohaliku aja, geograafilise laiuse ja taevakeha otsetõusu määramiseks)
2. geod kantav geodeesiainstrument maapinna punktide geograafiliste koordinaatide määramiseks taevakehade vaatluste põhjal

per- (< ld per läbi, kaudu, jooksul, kestel)
1. läbi-
2. väga palju, põhjalikult
3. keem eesliide, millega anorgaaniliste ühendite triviaalnimetustes tähistatakse keemilise elemendi kõrgeimat oksüdatsiooniastet

perfusioon <perfusi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< per- + ld fundere valama, voolata laskma) • läbivoolutamine; med, vet kehaomase vedeliku laskmine läbi elundite (veresoonte kaudu läbivoolutamine); rakendatakse ravi otstarbel ja elundite talitluse tundmaõppimiseks

perifrastiline <perifr´astili|ne -se -st 12 adj> • kirj ümberütlev, teiste sõnadega väljenduv, perifraasi kaudu avalduv
perifrastiline verblgv pöördelises vormis verbi ühend käändelises vormis verbiga, nimisõnaga v abimäärsõnaga; sisult sarnane tuletisega, nt läheb mööda – möödub
perifrastiline verbivormlgv olema-verbi ühend mingi muu käändelise verbivormiga kui nud- ja tud-kesksõna v mingi muu suhteliselt sisuvaese verbi, nt saama, jääma, pidama jm ühend käändelise vormiga; juhul kui see ühend on regulaarse kasutusega ning kannab seda tüüpi tähendust, mida tavaliselt antakse edasi morfoloogilise tunnusega, s.o tegumoe, kõneviisi-, aja- vms tähendust, nt Ta pidi Tartus elama

perkutaanne <+ kut`aan|ne -se 2 adj> (< per- + kutaanne) • med nahakaudne, naha kaudu tehtud

per os [per oos] (ld) • suu kaudu

per rectum (ld) • med pärasoole kaudu

pertseptsioon <pertseptsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld perceptio vastuvõtt; tajumine) • psühh taju, objektiivse tegelikkuse peegeldumine psüühikas meelte kaudu

pertsipeerima <pertsip|`eerima -eerib 28 v> (ld percipere) • psühh tajuma, objektiivsest tegelikkusest meelte kaudu muljeid vastu võtma

per vias naturales [per vi˛as naturaales] (ld loomulikke teid kaudu) • füsiol loomulikul teel (nt seedeelundkonna kaudu)

pidžin <pidžin -i 2e s> (ingl pidgin < business äri), pidžinkeel <+ k`eel keele keelte 13 s> • lgv keelekontaktide kaudu tekkinud (sega)keel, milles sõnu ja konstruktsioone võetakse eri lähtekeeltest, eriti võõrvallutajate keeltest; ei ole kellegi emakeel, kasut hrl piiratud eesmärgil, nt kauplemisel. Vt ka kreoolkeel
pidžininglise keelinglise keele alusel kujunenud pidžin; kasut pms Kaug-Ida sadamalinnades ja Okeaania rannikuil

polügonomeetria <+ m`eetria 1 s> (< kr polygōnos hulknurkne + -meetria) • geod geodeetiliste punktide koordinaatide määramise meetod, mille korral rajatakse maastikul neid punkte ja teadaolevate koordinaatidega punkte ühendav murdjoon v sõlmpunktide kaudu omavahel ühendatud polügonomeetriliste käikude süsteem ning mõõdetakse kõikide lõikude pikkus ja lõikudevahelised nurgad

praktikum <praktikum -i 19 s> (< praktika) • õppimine praktiliste harjutuste ning katsete kaudu, praktilised harjutused mingi õppeaine omandamiseks (nt ülikoolis)

prolabeeruma <prolab`eeruma 27 v> (< ld prolabi ette libisema, kukkuma) • med välja v esile tungima loomuliku kehaava kaudu. Vt ka prolaps

prolaps <prol|`aps -apsi -`apsi 22e s> (< ld prolapsus allalibisemine) medväljalange, mingi siseelundi (nt emaka, nabaväädi, päraku) v selle osa väljavaje loomuliku kehaava v haava kaudu; lülivaheketta väljasopistus

prosopograafia <+ gr`aafia 1 s> (< kr prosōpon nägu + -graafia) • aj isikukirjeldus, isikulugu; antiikajaloo abiteadus, mis püüab müntide, käsikirjade, raidkirjade jms kaudu saada ülevaadet tolle aja silmapaistvaist isikuist

psühhodraama <+ draama 16 s> (< psühho- + draama) • psühh psühhoteraapia meetod, mille rakendamisel mängivad osalised teatraliseeritud v süžeemänge isikliku elu probleemsest valdkonnast; võimaldab patsiendil kogeda oma sisemisi vastuolusid kõne ja tegevuse kaudu ning arstil ja psühholoogil selgitada haiguse põhjusi ja määrata ravi

psühhoteraapia <+ ter`aapia 1 s> (< psühho- + teraapia) • med haiguste ravimine psüühiliste mõjustustega, psüühika kaudu (nt hüpnoosiga, sugestiooniga)

püelonefriit <+ nefr|`iit -iidi -`iiti 22e s> (< kr pyelos tõrs + nefriit) • med neeruvaagna ja neerukoe bakteriaalne põletik; kandub neeru hrl vereringe v põiest kusejuha kaudu

püromeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< püro- + -meeter) • tehn riist keha pinnatemperatuuri mõõtmiseks selle kiirguse kaudu, mõõtepiirkond hrl 500...6000 °C

QSL-kaart <+ k`aart kaardi k`aarti 22e s> (< QSL, rahvusvaheline raadiosidekood tähendusega 'kinnitan info vastuvõttu') • posti teel või vastava büroo kaudu saadetav dokument, mis kinnitab kahepoolse amatöörraadioside toimumist (või raadioside jälgimist); sisaldab saatja kutsungi ja side tehnilisi andmeid

raadioastronoomia <+ astron`oomia 1 s> (< raadio) • astr astronoomia haru, mis uurib taevakehi, nende süsteeme ja kosmilist hajusainet neist lähtuva raadiokiirguse kaudu

raadiometeoroloogia <+ l`oogia 1 s> • meteoroloogia ja raadiotehnika piiriteadus, mis uurib meteoroloogiliste protsesside mõju raadiolainete levimisele atmosfääris ning selle kaudu ka meteoroloogilisi protsesse

radiaator <radi`aator -i 2e s> (ingl radiator < ld radiare kiirgama)
1. keskkonna soojendamiseks kasutatav küttekeha, mis väljastab olulise osa soojusest kiirgusülekande kaudu, vt ka konvektor
2. sisepõlemismootori vedelikjahutusseade
3. elektroonikakomponenti jahutav soojusvaheti

rastapatsid pl <+ p`ats patsi p`atsi 22e s> • algul jamaicalaste (rastafarianismi järgijate) patsiline soeng: paljudeks peenikesteks patsideks punutud, tupeerimise ja vahatamisega vaibataoliseks vanutatud soeng; rastad usuvad, et energia lahkub kehast pea kaudu ja sõlmitud juuksed hoiavad selle kehas; nüüdisajal kogu maailmas levinud noortesoeng

reaktsioonikiirus <+ k`iirus -e 11~9 s> (< reaktsioon)
1. keem ainete muundumise kiirus keemilises reaktsioonis; väljendatakse ajaühikule vastava reaktsioonisaaduse moolide arvu suurenemise v lähteaine moolide arvu vähenemise kaudu
2. reageerimiskiirus

reflatsioon <reflatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ingl reflation < ld reflare vastu puhuma, suureks puhuma) • maj majanduse stimuleerimine rahapakkumise suurendamise v maksude ja intressimäärade vähendamise kaudu. Vt ka inflatsioon

refleksoteraapia <+ ter`aapia 1 s> (< refleks + teraapia) • med refleksravi, ravimine reflekside abil kehapinnal asuvate bioaktiivsete punktide v kindlate tsoonide, kanalite v kehapiirkondade kaudu (nt nõelravi, punktimassaaž jne)

regressioonanalüüs <+ anal|`üüs -üüsi -`üüsi 22e s> (< regressioon) • mat mitmemõõtmelise analüüsi meetod uuritava tunnuse (v tunnusvektori) prognoosimiseks teiste tunnuste kaudu

rektaalne <rekt`aal|ne -se 2 adj> (< uusld rectum pärasool) • anat pärasoole-, pärasoolesse puutuv, pärasoole kaudu toimuv

retseptoorne <retsept`oor|ne -se 2 adj> • füsiol retseptorite kaudu vastuvõetav, ärritusi vastuvõttev

retseptor <rets`eptor -i 2e s> (< ld receptor vastuvõtja, võõrustaja) • füsiol ärrituste vastuvõtja; närvilõpe, mille kaudu võetakse vastu nii organismisiseseid kui ka -väliseid ärritusi

risomorf <+ m`orf morfi m`orfi 22e s> (< riso- + kr morphē vorm) • biol seenenöör, seeneniidistiku pikk nöörilaadne põimik, mille kaudu toimub vee ja toitainete edasikandmine

sakrament <sakram|`ent -endi -`enti 22e s> (ld sacramentum truudusvanne) • relig ristiusus Kristuse seatud püha talitus, mille kaudu usklik saab osa Jumala armust (ristimine, kinnitamine, armulaud, meeleparandus, haigete salvimine, vaimulik seisus, abielu)
sakramendiorvarhit nišš kiriku seinas, kus säilitatakse pühitsetud armulaualeiba

selsüün <sels|`üün -üüni -`üüni 22e s> (ingl selsyn < self-synchronizer isesünkroniseerija) • tehn elektriseade pöördliikumise sünkroonseks edasiandmiseks elektrijuhtmete kaudu

sifonogaamia <+ g`aamia 1 s> (< kr siphōn toru + -gaamia) • bot katteseemnetaimede ja okaspuude paljunemise viis, kus seemnerakk jõuab munarakuni tolmutoru kaudu

sifoon <sif|`oon -ooni -`ooni 22e s> (kr siphōn toru)
1. sifoontoru, eripikkuste harudega toru, mille kaudu vedelikku saab anumast välja lasta, kui lühem haru ulatub vedelikku
2. sifoonpudel, joogi gaseerimise nõu
3. zool renni- v torukujuline (hingamis)elund mõnel limusel jt loomadel
4. geogr maa-aluse voolukanali põlvjas käänak püsttasandis
sifoonallikashüdrol allikas, mis hakkab tegutsema pärast karstiõõnsuse ja seda maapinnaga ühendava sifoonkanali veega täitumist
sifoonvalutehn sulametalli valamise viis, mille puhul metall voolab vormi altpoolt, nn sifoonkanali kaudu

simasiin <simas|`iin -iini -`iini 22e s> (ingl simazine < symmetric sümmeetriline + aso-) • põll juurte kaudu mõjuv keskkonnakahjulik keemiline umbrohutõrjevahend

sotsiaalhügieen <+ hügi|`een -eeni -`eeni 22e s> (< sotsiaalne + hügieen) • med haiguste ennetamine kogu ühiskonna tervishoiutingimuste parandamise kaudu

sotsiaalpedagoogika <+ pedagoogika 1 s> (< sotsiaalne + pedagoogika) • ped reformpedagoogika suund, mille järgi kasvatus peab lähtuma ühiskonna vajadustest ning arendama inimese sotsiaalset aktiivsust ühistöö ja suhtluse kaudu

sotsiodraama <+ draama 16 s> (< sotsio- + draama) • psühh psühhoteraapias kasutatav meetod, mille abil uurib rühm rollide ja rollisuhete kaudu mingit ühist teemat v selle rühma sisemist reaalsust

spionaaž <spion|`aaž -aaži -`aaži 22e s> (pr espionnage < espion spioon) • salakuulamine, luurevõrgu v salakuulajate kaudu riiklikku saladust moodustavate (majanduslike, poliitiliste, sõjaliste) andmete hankimine ja nende edasiandmine mõnele välisriigile, vaenulikule organisatsioonile v isikule

stereofoonia <+ f`oonia 1 s> (< stereo- + kr phōnē hääl, heli) • tehn heli salvestamise ja ülekandmise meetod, mille puhul helisignaale edastatakse ja taasesitatakse mitme (hrl kahe) iseseisva kanali kaudu. Vt ka monofoonia

switch [switš] (ingl) • üleminek, ümberlülitus; maj kaubamüük mingi teise riigi kaudu; kursierinevustel põhinev valuutatehing

sümbolism <sümbol|`ism -ismi -`ismi 22e s> (pr symbolisme < sümbol) • kunst, kirj kunsti- ja kirjandusvool XIX s lõpus ja XX s alguses; sümbolism püüdis argimaailma taga avastada ja sümbolite kaudu väljendada meeltega tunnetamatut ideede maailma; sümbolismi äärmuslikud vormid kaldusid estetismi ja müstikasse

sünaps <sün|`aps -apsi -`apsi 22e s> (< kr synapsis kokkupuude, ühendus) • anat moodustis, mille kaudu kanduvad üle närviraku ja koe v närvirakkudevahelised närviimpulsid

sündikaat <sündik|`aat -aadi -`aati 22e s> (pr syndicat < kr syndikos õigusekaitsja)
1. müügikartell, ettevõtete ühendus, mis on loodud konkurentsi piiramiseks tootmise ja turustamise kooskõlastamise kaudu
2. konsortsium, investeerimispankade vm finantsasutuste rühm, mis tagab firma väärtpaberiemissiooni v suure krediidi saamise
3. mõnede Lääne-Euroopa maade ametiühingute nimetus XX s alguses

šaraad <šar|`aad -aadi -`aadi 22e s> (pr charade < oksitaani charrado jutuajamine) • silpmõistatuse liik: sõna v lause äraarvamine selle tähenduslike üksikosade mõistatamise kaudu; šaraadi esitatakse ka pantomiimina

zoohooria <+ h`ooria 1 s> (< zoo- + -hooria) • bot loomlevi, viljade, seemnete v taimeeoste levik loomade kaudu

talassohooria <+ h`ooria 1 s> (< kr thalassa meri + -hooria) • bot merilevi, taime seemnete levimine mere kaudu

telefon <telefon -i 19 s> (< tele- + kr phōnē hääl, heli)
1. telefonside, elektroonilise side liik, mis on mõeldud kõnesignaali edastamiseks juhtmete v raadiolainete kaudu
2. telefoniaparaat, telefonsides kõne edastamise ja vastuvõtmise seade, mis paikneb kõnekohas

telefonogramm <+ gr`amm grammi gr`ammi 22e s> (< telefon + -gramm) • van endisajal telefoni kaudu antud ning vastuvõtmisel üleskirjutatud teade

telegraaf <+ gr`aaf graafi gr`aafi 22e s> (< tele- + -graaf)
1. telegraafside, elekterside liik, mille puhul sõnumeid edastatakse juhtmete v raadio kaudu elektriimpulssideks kodeeritud märkide vahendusel (varem morsetähestiku abil)
2. telegraafiaparaat, telegraafsides informatsiooni edastamise ja vastuvõtmise seade

teoreem <teor|`eem -eemi -`eemi 22e s> (< kr theōrēma vaadeldav, uuritav < theōreō vaatlen, uurin) • mat lause, milles sisalduva väite kehtivuses veendutakse tõestuse kaudu, tuginedes aksioomidele ja varem tõestatud teoreemidele; hrl koosneb eeldusest ja väitest

teosoofia <teos`oofia 1 s> (kr theosophia jumaliku tundmine < theos jumal + sophia tarkus) • relig, fil õpetus jumala v olemise transtsendentse alge vahetust tunnetamisest ülemeelelise teadmise ja üleloomulike vägedega vahetusse ühendusse astumise kaudu; oli omane Vana-Ida metafüüsikale ja loodusfilosoofiale, hilisantiigile

terminal <terminal -i 19 s> (ingl terminal < ld terminalis piiri- < terminus piir)
1. otspunkt, lõpp-punkt; lõppseade
2. sadama v lennujaama kindlaotstarbeline osa (nt reisijate terminal, viljaterminal)
3. info arvutisüsteemiga ühendatud eraldi sisend-väljundseade, mille abil kasutaja on ühenduses keskarvuti v arvutivõrguga, mis võimaldab kasutada andmepanka, teha arvutusi ja pangatehinguid
terminalikontrollerinfo seade terminalide ühendamiseks internetiga, hrl valimisega modemühenduste kaudu

tokogoonia <+ g`oonia 1 s> (< toko- + -goonia) • biol uute isendite tekkimine vanemisendite kaudu

trihhotsefaloos <trihhotsefal|`oos -oosi -`oosi 22e s> (< kr thrix, gen trichos karv + kephalē pea) • med, vet piugusstõbi, nii inimestel kui ka loomadel esinev parasitaarhaigus; nakkus levib piugussi munadega saastunud köögi- ja puuvilja vm toiduainete ning reostunud vee kaudu

trollibuss <+ b`uss bussi b`ussi 22e s> (ingl trolley-bus), troll <tr`oll trolli tr`olli 22e s> • tehn elektribuss, saab energiat kahe õhus asetseva kontaktjuhtme kaudu

undulatsioon <undulatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< keskld undula väike laine) • füüs laineliikumine, lainlemine; lööklaine levimine vedeliku kaudu

vadžrajaana <vadžrajaana 16 s> (sanskr vajrayāna < sanskr vajra teemant; välk; sõjanui + yāna sõiduk) • relig mahajaana üks vorm, hinajaana ja mahajaana kõrval budismi kolmas koolkond, tuntud pms Tiibeti budismi kaudu; erinevalt teistest taotlevad vadžrajaana järgijad nirvaanasse jõudmist ühe elu vältel, milleks rakendavad keerulist joogameditatsiooni (tantrismi)

valuutaturg <+ t`urg turu t`urgu 22e s> (< valuuta) • maj vääringuturg, välisvaluuta ja seda asendavate maksedokumentide (deposiitide, vekslite, akreditiivide jms) ning väärismetallide ja -kivide ost, müük ja vahendus; toimub pankade, maaklerifirmade, valuuta- ja kaubabörside valuutaosakondade kaudu; võimaldab sooritada rahvusvahelisi arveldusi, vähendada valuutariski ja saada valuutakursi vahest spekulatiivset kasumit

veksel <v`eks|el -li 2e s> (sks Wechsel) • maj võlakiri, seaduspärases vormis koostatud ühepoolne tingimusteta kirjalik kohustus maksta veksli seaduslikule valdajale vekslil märgitud rahasumma kas maksetähtpäeval v veksli ettenäitamisel otse v mõne kolmanda isiku kaudu
vekslikrediitmaj krediit, mille tagatiseks on veksel (lühilaenu vorm)
veksliportfellmaj ühe isiku käes olevate vekslite hulk

verbaliseerima <verbalis|`eerima -eerib 28 v> (pr verbaliser < ld verbalis sõnaline < verbum sõna) • sõna kaudu, sõnadega väljendama

via (ld) • tee; teed mööda, kaudu, läbi

virtuaalbüroo <+ bür`oo 26i s> (< virtuaalne + büroo) • info hajusbüroo, (sise)võrgu kaudu ühendatud hajus töökohtade kogum

visuaalne <visu`aal|ne -se 2 adj> (keskld visualis < ld visus nägemine) • nägemise kaudu tajutav, nägemis-, nähtav

VOIP {lüh ingl sõnadest voice over internet protocol} • info interneti kaudu helistamise reeglistik


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur