[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 65 artiklit

art director [aa(r)t d(a)irektə(r)] (ingl) • pms reklaaminduses, aga ka trükinduses, filminduses ja televisioonis jm kunstiline juht

ballettmeister <+ m`eist|er -ri 2e s> (sks Ballettmeister) • teater balletilavastaja, balletis jt lavateoseis esinevate tantsude ja miimiliste liigutuste süsteemi looja, ka tantsuseadja; balletitrupi v tantsurühma juht

basileus <basil`eus -e 9 s> (kr) • aj polise juht, hiljem kuningas Vana-Kreekas

boss <b`oss bossi b`ossi 22e s> (ingl)
1. kõnek peremees, ettevõtte v asutuse juht; ametiühingu v valimiskampaania juht
2. med kühm, muhk

brigadir <brigadir -i 19 s> (pr brigadier) • nõuk brigaadi (3) juht; aj sõjaväeline auaste Venemaal XVIII s; ratsaväe v suurtükiväe sõduri auaste Prantsusmaal

cicerone [tšitseroone] (it < pn M. Tullius Cicero, Vana-Rooma riigitegelane ja kõnemees, 106–43 eKr) • turistide juht, giid (pms Itaalias)

dalai-laama <+ laama 16 s> (< mongoli dalai ookean + laama2) • relig alates XVI s-st Tiibeti kõrgeim vaimulik ja ilmalik juht. Vt ka lamaism

dean [diin] (ingl < keskld decanus < ld kümnik, kümmekonna juht < decem kümme) • toompraost; üliõpilaste valvur ülikoolides ja kolledžites; dekaan (1) ülikoolides

dekaan <dek|`aan -aani -`aani 22e s> (keskld decanus < ld kümnik, kümmekonna juht < decem kümme)
1. ped teaduskonna juht kõrgkoolis
2. relig varem katoliku toomkapiitli esipreester; nüüdisajal dekanaadi (2) esipreester, vt ka praost

dekuurio <dek`uurio 1 s> (ld decurio < decem kümme) • aj Vana-Roomas algselt kümnemehelise rühma esimees v juht, nt ratsaväe dekuurio; Vana-Rooma omavalitsusega linnade (munitsiipiumide) nõukogu eluaegne liige

diplomaatia <diplom`aatia 1 s> (pr diplomatie < ld diploma ürik, dokument < kr diplōma pooleks murtud leht, dokument) • riigi (riigiorganite) välisriikidega suhtlemise viis; diplomaatia organeina toimivad välisministeerium, sageli valitsuse juht v riigipea ja nende esindajad (diplomaadid) välismaal; piltl osav ning paindlik toimimine

direktor <dir`ektor -i 2e s> (keskld director juht < ld dirigere suunama)
1. asutuse v ettevõtte juht
2. aj üks Direktooriumi liikmeist
3. el suunur, Yagi antenni passiivne poollainevibraator

doodž <d`oodž doodži d`oodži 22e s> (it doge < ld dux juht) • aj riigipea nimetus Veneetsias (697–1797) ja Genova (1339–1797) vabariigis

duce [duutše] (it juht, väejuht) • aj tiitel, mille endale võttis B. Mussolini fašistide juhina Itaalias 1922. aastal

dux [duks] (ld) • juht, sõjaülem; muus fuuga teema põhikujul ja põhihelistikus

eparh <ep`arh eparhi ep`arhi 22e s> (kr eparchos) aj
1. Rooma keisririigi idaprovintsi kuberner
2. Konstantinoopoli haldusüksuse juht, linnapea Bütsantsis

eparhia <ep`arhia 1 s> (kr eparchia provints) • aj Rooma keisririigi idaprovints; haldusüksus Bütsantsis; relig õigeusu piiskopi kirikliku võimu juht. Vt ka diötsees

föderaalkantsler <+ k`antsler -i 2e s> (< föderaalne + kantsler) • pol föderatiivriigi kantsler, nt Saksamaa, Austria valitsuse juht

füürer <f`üürer -i 2e s> (sks Führer juht) • aj, pol natsionaalsotsialistliku partei juht fašistlikul Saksamaal; piltl juht, käsutaja

giid <g`iid giidi g`iidi 22e s> (pr guide juht < germ k-d) • ekskursioonijuht, turistide juht; reisijuht-käsiraamat; astr juhtpikksilm, teleskoobi põhilisele optikasüsteemile lisatud suunapikksilm

guru <guru 17 s> (sanskr õpetaja) • relig hinduistide usuõpetaja, vaimne juht, kes vahendab oma õpilastele traditsioonilisi usulisi ja filosoofilisi teadmisi; sikhide kogukonna juht; piltl vaimne juht, õpetaja

hetman <h`etman -i 2e s> (poola väejuht)
1. XV–XVIII s Poola-Leedu riigi vägede ülemjuhataja, kelle määras ametisse kuningas
2. XVI s lõpust Ukrainas Zaporožje kasakate valitav väejuht, seejärel XVII s keskpaigast a-ni 1764 Ukraina valitseja; kasakate juht

hiparh <hip|`arh -arhi -`arhi 22e s> (kr hipparchos < hippos hobune, ratsavägi + archos juht) • aj Makedoonia ratsaväe ülemjuhataja; Ateenas jt Kreeka linnriikides magistraadid, kes juhatasid ratsaväge

justiits <just|`iits -iitsi -`iitsi 22e s> (< ld iustitia õiglus, seaduslikkus) • jur õigusemõistmine; kohtuasutuste süsteem, kohtuametkond
justiitskolleegiumaj justiitsministeeriumile vastav keskasutus Venemaal XVIII s
justiitsministeeriumõigusministeerium
justiitsministerjustiitsministeeriumi juht, õigusminister
justiitsmõrvjur süütu inimese surmamõistmine

kalid <kalid -i 2e s> (ar juht) • aj, pol Alžeerias, Marokos ja Tuneesias hiliskeskajast 1950–60ndateni keskvõimu esindaja, kes valitses mingit piirkonda, linna v hõimu; tänapäeva Marokos ringkonnaülem

kapten <k`apten -i 2e s> (pr capitaine < keskld capitaneus väejuht < ld caput pea)
1. mer laeva ja laevameeskonna juht; merel ja välissadamates riigi, laeva- ja laadungiomaniku seaduslik esindaja
2. sport võistkonna vanem
3. sõj enamiku riikide ohvitseriauaste, mida algselt anti kompaniiülemale; ohvitseri auaste Eesti Vabariigi maa- ja õhuväes
kaptenleitnant sõjEesti Vabariigis kolonelleitnandile vastav vanemohvitseri auaste mereväes
kaptenmajor sõjEesti Vabariigis majorile vastav vanemohvitseri auaste mereväes

kiliarh <kili|`arh -arhi -`arhi 22e s> (kr chiliarchos < chilioi tuhat + archos juht) • aj, sõj Vana-Kreekas 1000-mehelise väe juht, sõjapealik

kindralprokurör <+ prokurör -i 19 s> (< kindral- + prokurör) • aj Venemaal a-st 1772 Senati juht, kõrgeim riigiametnik, kellele kuulus järelevalve riigiaparaadi tegevuse seaduslikkuse üle; jur mõnes riigis kassatsiooni- v apellatsioonikohtu juures tegutsev peaprokurör

komissar <komissar -i 19 s> (pr commissaire < keskld commissarius volinik < ld committere kokku viima v saatma, usaldama)
1. eriülesannetega ametnik, enamasti valitsuselt erivolitused saanud isik
2. politsei, sõjaväeosa vm juht

konferansjee <konferansj`ee 26i s> (pr conférencier) • teadustaja, kontserdi v loengu juht; estraadinäitleja, kes teadustab humoorikalt ettekandeid ja esitab päevakajalisi satiirilisi vahepalu

korüfee <korüf`ee 26i s> (kr koryphaios pealik, juht)
1. aj koori juht Vana-Kreeka tragöödias
2. väljapaistev v juhtiv tegelane teaduse, kunsti, spordi jne alal, mingi ala suurkuju

kuberner <kuberner -i 19 s> (pr gouverneur valitseja < ld gubernator tüürimees, juht) • kubermangu, provintsi, osariigi vm suurema haldusüksuse kõrgeim ametiisik, allub kindralkubernerile v otse keskvalitsusele

kvisling <kvisling -i 2e s> (< pn V. Quisling, Norra fašistide juht, 1887–1945, hukati kodumaa reetjana) • pol vaenlaste käsilane, rahvareetur, kollaboratsionist

küberneetika <küberneetika 1 s> (ingl cybernetics < kr kybernētēs tüürimees, juht)
1. teadus juhtimise, side ja informatsiooni töötlemise üldistest seaduspärasustest
2. relig kirikuvalitsemisõpetus, protestantliku usuteaduse haru, mis käsitleb kiriku kui ühiskondliku institutsiooni korraldust ja valitsemiskorda, selle korra tekkimist ja kujunemist

liider <l`iid|er -ri 2e s> (ingl leader juht) • juht, eriti poliitilise erakonna v mingi muu organisatsiooni juht; sport juhtija, vedaja, võistlustel esikohal olija

mafiooso <mafiooso 16 s> (it mafioso) • maffiaorganisatsiooni juht- v mõjukas isik; maffiaorganisatsiooni liige

maoism <mao|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< pn Mao Zedong, Hiina Kommunistliku Partei juht, 1893–1976), ka mauism <mau|`ism -ismi -`ismi 22e s> • aj, pol marksismi-leninismi äärmuslik suund Hiinas, millega kaasnesid repressioonid, sundväljasaatmised, kohustuslik ühistöö ja täielik allumine partei diktatuurile

ministerpresident <+ presid|`ent -endi -`enti 22e s> (< minister + president) • pol mõnedes riikides valitsuse juht v peaminister

moderaator <moder`aator -i 2e s> (< ld moderator talitseja, juhtija)
1. tehn pidur, masina käiku aeglustav seadis
2. muus muusikariista heli reguleerija
3. info võrgufoorumit haldav isik
4. väitluse, diskussiooni, koosoleku, vestlussaate vmt juht ja suunaja

mänedžer <mänedžer -i 19 s> (ingl manager < manage korraldama < it maneggiare (oskuslikult) kasutama < ld manus käsi) • ettevõtte v töölõigu juht, ohjaja, korraldaja; kindlaid ülesandeid täitva rühma v üksikisiku (nt sportlase, muusiku) majanduslike huvide esindaja; müügi- v turundusjuht

nulljuht <+ j`uht juhi j`uhti 22e s> (< null) • el juht, mille elektripotentsiaal loetakse nulliks; kasut mitmefaasilistes madalpingevõrkudes faasi ja neutraali vaheliste pingete saamiseks ja maandatud kaitsejuhina

organisaator <organis`aator -i 2e s> (pr organisateur < organiseerima) • organiseerija, korraldaja, ühiste ürituste algataja ning juht

pedonoom <pedon|`oom -oomi -`oomi 22e s> (kr paidonomos < pedo- + nomos seadus, tava) • aj VIII–VI s eKr Spartas 7–12-aastaste range kasvatuskorraldusega riikliku kasvatusasutuse juht

piloot <pil|`oot -oodi -`ooti 22e s> (it pilota)
1. lenn lennuki vm õhusõiduki juht
2. mer van loots
3. kõnek võidusõiduauto juht, nt vormelipiloot

politruk <politr|`uk -uki -`ukki 22e s> (vn политрук) {lüh sõnadest политический руководитель poliitiline juht} • sõj nõuk poliitjuht, 1919–42 Punaarmee roodu ja sellega võrdse allüksuse poliittöötaja, ühtlasi komandöri asetäitja

prints <pr`ints printsi pr`intsi 22e s> (sks Prinz < pr prince < ld princeps esimene, tähtsaim; juht) • monarhistlikes riikides valitsejaperekonna mittevalitseva meesliikme tiitel, seda tiitlit kandev isik; kuningapoeg

rabiin <rab|`iin -iini -`iini 22e s> (keskld rabbinus < hbr rabbi minu õpetaja, minu isand) • relig juudi usuteadlane, seadusetundja, kogudusevanem, usulise õppeasutuse juht; rabiinid on olnud judaismi pärimuse hoidjad ja säilitajad. Vt ka rabi

rector magnificus [rektor magn·ifikus] (ld õilis juht) • ülikooli rektori nimetus paljudes maades

regent <reg|`ent -endi -`enti 22e s> (pr < ld regens, gen regentis valitsev, valitseja)
1. pol monarhistliku riigi ajutine valitsev riigipea; monarhi asetäitja (asevalitseja, riigihoidja) selle alaealisuse, vaimuhaiguse vm korral
2. muus kirikukoori juht

rektor <r`ektor -i 2e s> (ld rector juht, valitseja)
1. aj Vana-Roomas provintsi valitseja
2. aj, ped keskajal vaimuliku õppeasutuse v kooli juhataja
3. ped ülikooli vm kõrgkooli (mõnel pool ka keskkooli) juhataja

repetiitor <repet`iitor -i 2e s> (< keskld repetitor kordaja < ld repetere kordama)
1. ped van õpinguis järeleaitaja, eratunniandja
2. muus, teater rolli, muusikapartii vms selgeks õpetaja, koori, orkestri v nende hääle- v pillirühmade esialgsete proovide juht

resident <resid|`ent -endi -`enti 22e s> (< ld residens, gen residentis istuv, viibiv)
1. dipl saadikust madalam diplomaatiline esindaja
2. pidevalt välisriigis elav teise riigi kodanik
3. riigis registreeritud ettevõte v alaliselt elav füüsiline isik
4. pol teise riigi esindaja sõltuvas riigis
5. teatavas piirkonnas pidevalt tegutsev salaluureagentuuri juht
6. med residentuuris erialaõpet jätkav noor arst

režissöör <režiss|`öör -ööri -`ööri 22e s> (pr régisseur < régir juhtima, valitsema) • film filmi tegemise loominguline juht, stsenaariumi filmiteostuse looja, filmi, teles saate vms lavastaja (filmirežissöör, helirežissöör jne)

sekretär <sekretär -i 19 s> (pr secrétaire < keskld secretarius kirjutaja, salanõunik < ld secretum saladus)
1. kirjavahetust, asjaajamist jms korraldav ametnik
2. teadusasutuse v toimetuse jooksvat tööd juhtiv ametiisik (teadussekretär, vastutav sekretär)
3. pol ühiskondliku organisatsiooni v partei valitav juht
4. mõnes riigis ministri v mõne keskasutuse juhataja ametinimetus, nt pressisekretär, riigisekretär
5. sahtlite, riiulite ja väljatõmmatava v -käänatava klapiga kirjutuslaud

serdaar <serd|`aar -aari -`aari 22e s> (prs, urdu sardār)
1. Iraanis ja Afganistanis suurnik, ülik, suguvõsa juht
2. aj, sõj sõjavägede ülemjuhataja sultaniaegses Türgis

spartakiaad <spartaki|`aad -aadi -`aadi 22e s> (vn спартакиада < pn Spartacus, orjade ülestõusu juht Vana-Roomas, u 109–71 eKr) • sport paljusid spordialasid hõlmav suurvõistlus

spiritus rector [spiiritus rektor] (ld) • vaimne juht

stants2 <st`ants stantsi st`antsi 22e s> (sks Stanze) • tehn pms metallide survetöötlemisel kasutatav tööriist, millega töödeldavat toorikut deformeeritakse v lõigatakse, põhiosad on matriits ja tempel2
stantsiplokktehn seadis, mida kasut stantside, templite2, matriitside ning juht- ja kinnitusdetailide hoidmiseks mingis kindlas asendis

tamada [tamadaa] (< gruusia tamadoba peojuhtimine) • (peoseltskonna valitud) peovanem, peoõhtu juht nt Gruusias

tambour-major [ta(n)buur mažoor] (pr < tambour trumm + major major) • muus sõjaväeorkestri juht; ülemtrummar

toompraost <+ pr`aost praosti pr`aosti 22e s> (< toom + praost) • relig toomkiriku vaimulike juht ja piiskopi asetäitja mõnedes maades

transduktor <+ transd`uktor -i 2e s> (ingl transductor < trans- + ld ductor juht, eestvedaja) • el magnetvõimendi, elektrivoolu tugevuse, pinge v võimsuse võimendi, mille töö põhineb ferromagnetilisest materjalist südamike magneetumiskarakteristikute mittelineaarsusel

tsesaropapism <tsesaropap|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< pn G. Julius Caesar, Vana-Rooma riigimees, 100–44 eKr + keskld papa paavst) • pol keiserpaavstlus, riigi ja kiriku vahekord, kus ilmalik valitseja on ühtlasi kirikuelu juht (nt Bütsantsis, Tsaari-Venemaal, Inglismaal). Vastand ultramontanism

unifikatsioon <unifikatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< uni- + -fikatsioon) • ühtsustamine, millegi viimine ühtsesse vormi
unifikatsioonikirikrelig kogu maailma religioonide ühendamist taotlev usuliikumine, mille õpetuse kohaselt viis nende juht Sun Myung Moon lõpule Jeesuse töö

vesiir <ves|`iir -iiri -`iiri 22e s> (sks Wesir < trg vezir < ar wazīr) • islamimaadel pärimuslikult sultani valitsuse juht (suurvesiir) v kõrgem haldusametnik, tänapäeva ministrile vastav valitsusametnik


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur