[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 93 artiklit

ab hinc [ab hink] (ld) • selle järel; sellest alates

akvaplaan <+ pl`aan plaani pl`aani 22e s> (< akva- + -plaan)
1. tehn mootorpaadi v kaatri järel veetav orgaanilisest klaasist kupli ja tüüridega seade sukeldujale
2. sport veesuusk

al-, el-, täishääliku järel l-lgv araabia keele määrav artikkel, sageli ka araabia nimede osis; assimilatsioonide tõttu esineb ka kujul ar-, ad-, -, at-, an-, er-, ed-, -, en- või es-

antree <antr`ee 26i s> (pr entrée < entrer sisenema)
1. arhit maja v korteri eesruum
2. kok roog, mida serveeritakse piduliku menüü puhul päris alguses v eelroa v supi järel supi ja põhiroa vahel

arpedžo <arp´edžo 16 s> (it arpeggio harfitaoliselt) • muus akordi helide esitamine üksteise järel (alates madalaimast), seda tähistab akordi ees olev laineline püstjoon

arüülrühm <+ r`ühm rühma r`ühma 22i s> (< aroom) • keem radikaal, mis jääb järele, kui eraldada mõnest aromaatsest süsivesinikust üks vesinikuaatom

automaatsalvestus <+ salvestus -e 11 s> (< automaatne) • info tarbeprogrammide omadus salvestada töö automaatselt kettale kindlate ajavahemike järel

Bachelor of Arts [bätšələ(r) əv aa(r)ts] (ingl), lüh BAakadeemiline kraad, mis saadakse ülikoolides kolmeaastase üldstuudiumi järel haridus-, humanitaar- või sotsiaalteaduste alal. Vt ka bakalaureus

Bachelor of Science [bätšələ(r) əv saiəns] (ingl), lüh BScakadeemiline kraad, mis saadakse ülikoolides kolmeaastase üldstuudiumi järel täppis- ja loodusteaduste alal. Vt ka bakalaureus

cedo maiori [tseedo maioori] (ld) • annan vanemale (kogenumale) järele

dünastia <dün`astia 1 s> (< kr dynasteia võim, valitsus) • valitsejasugu, rida samast suguvõsast põlvnenud ja üksteise järel valitsenud monarhe; piltl (kuulsate) näitlejate, kunstnike jne suguvõsa

ediil <ed`iil ediili ed`iili 22e s> (ld aedilis) • aj Vana-Roomas kõrgem riigiametnik, valvas avaliku korra, templite ja veevärgi ehitamise ja hooldamise, teede, turgude ning avalike mängude järele. Vt ka kuruulsed ametnikud

eeros <`eeros -e 11~9 s> (< pn Eros, Vana-Kreeka armastusjumal)
1. (seksuaalne) armastus, seksuaaltung, armujanu
2. fil tung filosoofilise tunnetamise ja täiuslikkuse järele (Platonil)

electoral college [el·ekt(ə)r(ə)l kolidž] (ingl) • pol valijameeste kogu, iga nelja aasta järel USA-s valitav valijameeste kolleegium presidendi ja asepresidendi valimistel

El Niño [el ninjo] pn (hisp < el niño Jesús Jeesuslaps) • meteor ilmastikunähtuste kogum, mis seostub Vaikse ookeani troopilise ala ida- ja lääneosa õhurõhkude vahe muutustega; tekib periooditi (hrl 3–4 a järel) lõunapoolkera suvise pööripäeva (s.o jõulude) paiku, kestab 12–18 kuud; põhjustab suuri ilmastikuhälbeid, omandades kohati loodusõnnetuse mõõtmed

emailmaal <+ m`aal maali m`aali 22e s> (< email) • kunst maalimisviis, kus metall-, klaas- v keraamiline alus kaetakse ühevärvilise emailkrundiga, millele maalitakse kihtide kaupa; iga uue värvikihi järel emailmaali põletatakse

epi- (kr) • juures, peal, järgi, järel, pärast, üle, vastu

esquire [iskw·aiə(r)] (ingl < vanapr esquier < ld scutarius kilbiga ihukaitsja < scutum kilp), lüh Esq.aj Inglismaal algselt rüütli kannupoisi nimetus, hiliskeskajast alates rüütlimõisate valdajate ja aadlike poegade tiitel; XIX s-st alates kirjas perekonnanime järele asetatav viisakusväljend; nüüdisajal käibelt kadumas

faire suivre [feer süivr] (pr), lüh FSadressaadile järele saata (märge saadetisel)

fecit [feetsit] (ld tegi), lüh fec.kunst märge vanematel kunstiteostel autori signatuuri järel

forte (it), lüh fmuus valjusti
forte fortissimo [forte fort·issimo] (it), lüh fffmuus ülivaljusti
forte piano [forte pjaano] (it), lüh fpmuus valjusti, selle järel kohe vaikselt

imiteerima <imit|`eerima -eerib 28 v> (ld imitari) • järele aimama, matkima, jäljendama

incidit [intsiidit] (ld lõikas sisse), lüh inc.kunst vasegravüürides autori nime ees v järel olev märk

inspekteerima <inspekt|`eerima -eerib 28 v> (ld inspectare vaatama, silmitsema, vaatlema), inspitseerima <inspits|`eerima -eerib 28 v> (ld inspicere vaatlema, üle vaatama, uurima) • üle v järele vaatama, ülevaatust toimetama; tegevuse õigsust kontrollima

inspektor <insp`ektor -i 2e s> (ld inspector ülevaataja) • kontrollija, mingil alal seadusetäitmise ja toimimisõigsuse järele valvav ametiisik; ped mõnes riigis ka koolijuhataja abi

intermiteeruv <intermit`eeruv -a 2 adj> , intermitentne <intermit`ent|ne -se 2 adj> (ld prees partits intermittens järele jättev, vahet tegev) • med vahelduv, vaheaegadega esinev (pulss, palavik)

invenit [inveenit] (ld), lüh inv.kunst välja mõelnud, joonistanud (gravüüridel kunstniku nime järel); vanadel gravüüridel tähistab graveerimisel eeskujuks olnud teose autorit

iurare in verba magistri [juraare in verba mag·istri] (ld) • õpetaja sõnu vandega kinnitama (Horatius), kellegi arvamust pimesi järele kiitma

jersinioos <jersini|`oos -oosi -`oosi 22e s> (uusld Yersiniosis < pn A. Yersin, Šveitsi-Prantsuse bakterioloog, 1863–1943) • med vahelduva raskusega soolteinfektsioon, haigus, mille järel võivad tekkida liigesepõletikud

juunior <j`uunior -i 19~2e s> (ld iunior), lüh junnoorem (märgitakse isikunime järele samanimeliste eristamiseks, nt isa eristamiseks pojast); sport noorte ja täiskasvanute vahelisse vanuseklassi kuuluv sportlane. Vastand seenior

kaanon <k`aanon -i 2e s> (kr kanōn mõõdupuu, reegel, eeskiri)
1. eeskirjalaadne üldtunnustatud tava mingil alal (eriti kunstis, kirjanduses); reegel, norm; usuelu, usutalitusi, moraali jm reguleeriv eeskiri
2. relig piibli raamatute nimestik; katoliku pühakute nimekiri; missa (1) keskse osa tekst; kirikuõiguse säte; mittepsalmilistel piiblilauludel põhinev õigeusu kirikulaul
3. muus ahellaul, mitmehäälne heliteos, milles avahääle meloodiat kordavad üksteise järel alustades teised hääled

klüüs <kl`üüs klüüsi kl`üüsi 22e s> (sks Klüse) • mer tugeva metalläärisega ava laeva umbreelingus, pardas v tekis otsa v keti jaoks
ankruklüüsmer laeva tekki ja parrast läbiv terastoru, mille kaudu antakse järele v tõmmatakse sisse ankruketti

kokainism <kokain|`ism -ismi -`ismi 22e s> • med kokaiini tekitatav sõltuvusseisund, haiguslik tung kokaiini järele, narkomaania liik; kokaiini tarvitamisel tekib iseloomulik joobeseisund koos eufooria ja liikumisaktiivsusega

kondensjälg <+ j`älg jälje j`älge 22i s> (< kondenseeruma) • lenn kondensjoom, kõrgemal kui 6 km lendava õhusõiduki järel mootori heitgaaside toimel moodustuv hele pilverida

krupjee <krupj`ee 26i s> (pr croupier) • üldise mängukorra järele valvaja hasartmängulauas, kaotatud rahasummade kokkukoguja ja võitude väljamaksja

kureerima <kur|`eerima -eerib 28 v> (ld curare hoolitsema)
1. ravima, hoolitsema, järele valvama
2. haldama, juhtima
3. koostama, korraldama (nt kunstinäitust). Vt ka kuraator

kvadriennaal <kvadrienn|`aal -aali -`aali 22e s> (it quadriennale neliaastak < ld quadriennis nelja-aastane) • kunst iga nelja aasta järel korraldatav kunstinäitus, nelja aasta tagant toimuv rahvusvaheline nüüdiskunsti (kujutava, filmi-, teatri- vm kunsti) ülevaatus. Vt ka biennaal, triennaal

lustrum (ld) • aj algselt roomlaste lepitusohver, millega iga viie aasta järel tähistati tsensuse (1) lõpulejõudmist; hiljem tähendas viieaastast ajavahemikku (viisaastakut)

magister bibendi [mag·ister bib·endi] (ld) • joomakorra järele valvaja, peo juhataja (üliõpilaskorporatsioonides)

martingaal <marting|`aal -aali -`aali 22e s> (pr martingale)
1. sport rihm ratsahobuse pea hoidmiseks õiges asendis
2. mänguteoorias mängimissüsteem, mille korral iga kaotuse järel panust kahekordistatakse ja iga võidu järel alustatakse algpanusest

melass <mel|`ass -assi -`assi 22e s> (pr mélasse) • suhkrupeedist suhkru valmistamisel järele jääv mustjaspruun siirup; tarvit pms loomasöödana

meta- (< kr meta vahel, järel, koos, ümber) • kaas-, järel-, taga-, vahel-, ümber-

metoonitsükkel <+ ts`ük|kel -li 2e s> (< pn Meton, tsükli avastaja, V s eKr Kreeka astronoom ja matemaatik) • aj 19 troopilisest aastast (235 sünoodilisest kuust) koosnev ajavahemik, mille järel Kuu faasid langevad samadele kuupäevadele; rakendati antiikajal ajaarvamises

miliaartuberkuloos <+ tuberkul|`oos -oosi -`oosi 22e s> (< miliaarne) • med hirsstuberkuloos, tuberkuloosi nakatumise järel haiguse äkiline levimine elundeisse hirsiterakujuliste pesadena

monitor <monitor -i 19 s> (ingl järelevaataja < ld hoiataja, nõuandja)
1. tehn protsessi v seisundi jälgimise seade; kuvar, tehnilise süsteemiga suhtlemist võimaldav seade
2. ped klassi järele valvav õpilane Inglise koolides
3. aj, sõj suurtükipaat, kahuripaat (esimesi soomuslaevatüüpe)

müotoonia <+ t`oonia 1 s> (< müo- + kr tonos pinge) • med lihasetoonuskramp, seisund, kus lihase lõtvumine tahtliku liigutuse järel on aeglustunud

narkomaania <+ m`aania 1 s> (< narko- (2) + maania) • med uimastisõltuvus, haiguslik iha narkootikumide järele ja nende järjekindel tarvitamine

nümfolepsia <nümfol`epsia 1 s> (< kr nympholēptos nümfidest haaratud; hullumeelne) • psühh (meeste) igatsusjoovastus, haiglane igatsus millegi kättesaamatu järele

olümpiamängud plt <+ mängud m`ängude 22e s> , olümpia <ol`ümpia 1 s> (< pn Olympia, Kreeka kohanimi) sport
1. Vana-Kreekas alates a-st 776 eKr kuni a-ni 394 pKr Olümpia lähedal iga 4 a järel peetud võistlusmängud, mille järgi kujunes Kreeka ajaarvamine, vt ka olümpiaad
2. nüüdisaja suurimad ning pidulikemad rahvusvahelised spordivõistlused; korraldatakse igal 4. aastal

opus posthumum [opus postumum] (ld), lüh op. posth.autori surma järel avaldatud teos

parodeerima <parod|`eerima -eerib 28 v> • pilkavalt järele aimama, paroodiaks muutma

paroodia <par`oodia 1 s> (kr parōidia pilkelaul < par- + ōidē laul) • pilav jäljendus, mis naeruvääristamise eesmärgil aimab järele teise autori teost, jättes muutmata vormi; piltl vilets järeleaimamine, algkujust kaugele jääv järeletegemine. Vt ka pastišš, travestia

paroreksia <paror`eksia 1 s> (< par- + kr orexis isu) • med väärisu, väärmaitse, isu kõlbmatu toidu järele

periood <peri|`ood -oodi -`oodi 22e s> (kr periodos ringkäik, ringjooks)
1. ajajärk, millegi iseloomulikuga määratud ajalõik; ajavahemik, mille järel mingi nähtus kordub (nt võnkeperiood)
2. lgv lausestik, reast pea- ja kõrvallauseist koosnev kunstitaotluslik liitlause
3. muus tervik kahest sisuliselt kokkukuuluvast muusikalisest lausest

pinxit [pinksit] (ld), lüh p, pxtkunst on maalinud (kasut kunstniku nime ees v järel maalil), vanadel gravüüridel viitab graveerimisel eeskujuks olnud maali vm teose autorile

pontifeks <pontif|`eks -eksi -`eksi 22e s> (ld pontifex) • aj, relig Vana-Rooma preester, kõrgema preestrite kolleegiumi liige; pontifeksid pidasid tähtsaid usutalitusi, valvasid rituaalsete eeskirjade täitmise järele, tegid kalendrit (fasti) ja koostasid annaale. Vt ka pontifex maximus

possessiivsufiks <+ sufiks -i 2e s> (< possessiivne + sufiks) • lgv liide, mis käändelõppude järel nimisõna külge liitununa tähistab kuuluvust, omamist (nt soome keeles auto-si = sinu auto); eesti keeles leidub pms regivärssides (näol-da-sa = oma näo poolest)

post- (< ld post pärast) • pärast-, taga-, järel-

post nubila Phoebus [post nuubila fööbus] (ld) • pilvede järel (tuleb) Phoebus, st vihmale järgneb päikesepaiste

postpositiivne <+ posit`iiv|ne -se 2 adj> (ld postpositivus < postponere järele panema) • lgv järele asetatav, lõppu liidetav
postpositiivne artikkellgv sõna lõppu liituv määrav artikkel (nt rootsi, bulgaaria v rumeenia keeles)

postpositsioon <+ positsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< keskld postpositio edasilükkamine, järelepanemine) • lgv tagasõna, põhisõna järel tarvitatav kaassõna. Vt ka prepositsioon, adpositsioon
postpositsioonkonstruktsioontagasõnatarind

post urbem conditam [post urbem konditam] (ld) • linna asutamise järel, pärast (Rooma) linna rajamist

prokuratuur <prokurat|`uur -uuri -`uuri 22e s> (vn прокуратура < prokurör) • jur prokuröriametkond, seaduste täitmise järele valvav riigiorgan; mille kohtulik põhiülesanne on esindada riiklikku süüdistust; tekkis keskajal volinikest, keda kuningad saatsid kohtusse oma ja riigi huve kaitsma

prokurör <prokurör -i 19 s> (pr procureur < ld procurare hoolitsema) • jur prokuratuuri töötaja, seaduste täpse täitmise järele valvaja ja riiklik süüdistaja kohtus kriminaalasjade arutamisel; juhindub seaduste nõuetest ja oma siseveendumusest, mis põhineb kõigi tuvastatud asjaolude arvestamisel

proximo [proksimo] (ld) • järgmisel kuul, järgmise kuu päeval (märgitakse kuupäeva järele)

pukseerima <puks|`eerima -eerib 28 v> (holl boegseren)
1. sõidukit v ujuvat objekti trossi, köie vm ühendusega järel vedama v ees tõukama
2. info graafikaobjekti hiire abil teisaldama
3. piltl ära ajama, minema sundima

punkt <p`unkt punkti p`unkti 22e s> (ld punctum)
1. väike ümmargune nähtav objekt, täpp
2. täpikujuline graafiline märk; lgv kirjavahemärk; mat matemaatiline märk; mingi matemaatilise ruumi element, millel pole mõõtmeid; muus pikendusmärk noodi järel
3. teatav (väiksem) koht, paik, ala, ruum
4. mõõtühik; ka sport hindamissüsteemi ühik võistlustel, katsetel vms; trük tüpograafilise mõõdusüsteemi pikkusühik (u 0,35 mm)
5. dokumendi vm teksti jaotis; väike sisuliselt terviklik lõik v osa
6. asi, asjaolu, aspekt
7. mingi astmestiku, suuruse, muutuse, arengu vmt teatav koht, aste, staadium

püütia <p`üütia 1 s> (kr fem Pythia delfi-, delfilanna) • aj Vana-Kreeka ennustaja preestrinna Apolloni templis Delfis
püütiamängud plaj Apolloni auks iga 3 aasta tagant Delfis korraldatud muusika- ja spordimängud, olid olümpiamängude järel tähtsaimad ülemaalised mängud

ragnarök <ragnar|`ök -öki -`ökki 22e s> (vanapõhja < regin, pl gen ragna kuningas + rök määratud lõpp, saatus) • müt germaani müt-s maailmahukk, mille järel maailm sünnib uuena ja paremana

ratihabitsioon <ratihabitsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld ratihabitio < ratus kinnitatud, kehtiv + habere omama, hoidma) • jur juriidilise akti (kohtuotsuse) järel toimunu tunnustamine v arvestamine

rem tene, verba sequentur [rem tene verba sekv·entur] (ld) • pea silmas asja, sõnad tulevad järele (Cato Vanem)

repeteerima <repet|`eerima -eerib 28 v> (< ld repetere kordama) • teater, muus näidendit jms enne esitamist korrates selgeks õppima; ped õpinguis järele aitama

reprodutseerima <+ produts|`eerima -eerib 28 v> (< re- + ld producere tekitama, sünnitama) • taastekitama, järele looma; paljundama

rotatsioon <rotatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld rotatio pööramine)
1. pöörlemine, tiirlemine
2. füüs, füsiol pöördliikumine
3. põll üks külvikorra tsükkel
4. ametkonna töötajate (diplomaatias saadikute) pidev vahetamine ühelt töökohalt teisele, enamasti kindla ajavahemiku järel

saleeslane <sal`eesla|ne -se -st 12~10? s> , salesiaan <salesi|`aan -aani -`aani 22e s> (< pn Fr. de Sales, ordu asutaja, 1567–1622) • relig XIX s keskel asut katoliku ordu liige; salesiaanid on tänapäeval jesuiitide järel suuruselt teine vennaskond liikmete arvu poolest

sculpsit [skulpsit] (ld), lüh sculps., sc.kunst on raiunud v lõiganud (märge skulptuuril v vaselõikel autori nime ees v järel)

sebha <sebha 16 s> (ar) • geogr sooldunud äravooluta lohk Põhja-Aafrika kõrbetes ja Araabia poolsaare rannikutasandikel; äkkvihma järel moodustub selles järv, mille kuivamisel jääb maha soolakoorik

seenior <s`eenior -i 19~2e s> (ld senior), lüh sen
1. vanem (märgitakse isikunime järele samanimeliste eristamiseks, nt isa eristamiseks pojast)
2. sport seenioride vanuseklassi sportlane. Vastand juunior

seerum <s`eerum -i 2e s> (ld serum) • vadak, vedelik, mis jääb järele pärast tahkete osiste kalgendumist v hüübimist
vereseerumfüsiol verevadak, vere vedel, fibriinist vabastatud osa; tekib vere hüübimisel väljaspool organismi

sekund <sekund -i 2e s> (< keskld pars minuta secunda teine väike v vähendatud osa, minutijaotuse järel)
1. ajaühik, rahvusvahelise ühikusüsteemi (SI) põhiühik, 1 sekund = 1/60 minutit, tähis s
2. mat nurga v kaare mõõtühik, = 1/3600 kraadi, tähis ̎
3. muus diatoonilise heliastmiku 2. aste; ka intervall, milles kahe helikõrguse vahe on 2 diatoonilise heliastmiku astet

spekuleerima <spekul|`eerima -eerib 28 v> (pr spéculer, ingl speculate < ld speculari vaatlema, järele uurima)
1. hangeldama, äritsema, hinnavahelt kasu lõikama
2. abstraktselt, üksnes oletustele tuginedes arutlema v targutama

talmud <talmud -i 2e s> (hbr tal'mūd õpetus < lā'mad õpetama) • relig judaismi olulisima tekstikogu tanahi järel tähtsuselt teine judaistlike tekstide kogu, mille kaks peamist osa on mišna (II s) ja gemara (III–VI s); kasut ka samas tähenduses nagu gemara

tentand <tent|`and -andi -`andi 22e s> (< ld tentare, temptare katsuma, järele proovima) • ped eksamineeritav

testima <t`estima testib 28 v> • testi korraldama, küsitlema; kõnek järele v läbi proovima, katsetama, kontrollima

trasseerima <trass|`eerima -eerib 28 v> (pr tracer < ld trahere, perf partits tractus vedama)
1. trassi1 tähistama
2. lenn, sõj lennul valgus- v suitsujuga järele jätma
3. maj käskvekslit väljamaksmiseks esitama

trasseermürsk <+ m`ürsk mürsu m`ürsku 22e s> • sõj trasseeriv mürsk, mis jätab lennul järele valgus- v suitsujoa

treiler <tr`eiler -i 2e s> (ingl trailer < trail järel vedama)
1. raskeveohaagis, suure kandevõimega haagis raskete ja suurte esemete vedamiseks
2. filmi- v saatelõik eelreklaamiks
3. info saba, infoobjekti lõpetav talitlusosa (nt tabelil, tekstileheküljel)

tsedeerima <tsed|`eerima -eerib 28 v> (< ld cedere järele andma, loovutama) • maj edasi andma, loovutama. Vt ka indosseerima

tsenderdama <tsenderdama 27 v> (ingl center, sks zentern < ld centrum keskkoht) • sport jalgpallimängus palli väljaku äärelt keskele söötma

vadi <vadi 17~16 s> (ar wādī) • geogr kuiv v paduvihma järel veega täituv org Põhja-Aafrikas ja Araabia kõrbeis

viirama <v`iirama viirata 29 v> (keskalamsks viren) • mer trossi v ketti aeglaselt järele andes rasket eset v laadungit alla laskma

vinjett <vinj|`ett -eti -`etti 22e s> (pr vignette < vigne viinapuu) • kunst algul keskaegse käsikirja lehekülge raamiv viinapuuväädi- v -oksamotiiviline kaunistus; hiljem mingis graafilises tehnikas loodud väike pilt- v ornamentkaunistus teksti ees v järel

visiteerima <visit|`eerima -eerib 28 v> (< ld visitare) • külastama, visiiti tegema, üle v järele vaatama


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur