[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 92 artiklit

aamen <`aamen -i 2e s> (hbr amen) • relig tõesti, see sündigu nõnda!, judaismi, ristiusu ja islami rituaalseid palveid lõpetav kinnitussõna

ahmadija <ahmad´ija 16 s> (< pn M. G. Ahmadi, India usureformaator, 1835–1908) • relig XIX s lõpus tekkinud islami usulahk

amfimiksis <+ miksis -e 9 s> (< amfi- + kr mixis suguühe) • biol isas- ja emassuguraku ühinemine tavalisel sugulisel sigimisel

antiromaan <+ rom|`aan -aani -`aani 22e s> (< anti- + romaan) • kirj XX s keskpaiku tekkinud proosažanr, mille viljelejad (pms Prantsuse kirjanike seast), hüljates realistliku romaani, loobuvad süžee arendamisest, tervikliku iseloomuga kangelastest jm romaanile omasest

arabesk <arab|`esk -eski -`eski 22e s> (< it arabesco araabiapärane)
1. kunst keerukalt põimuvate lehe- ja väänlamotiividega, pms sümmeetriline ornament, omane eriti Rooma arhitektuurikujundusele; islami dekoratiivkunstis liitub stiliseeritud ornamendiga geomeetrilisi elemente ja kirja
2. muus lühike, lõbus ja tujuküllane, sageli rikkalikult kaunistatud meloodiaga muusikapala
3. tants balletipoos: seis ühel jalal, teine jalg rõhtsalt taha sirutatud

assassiin <assass|`iin -iini -`iini 22e s> (< ar al-ḥašāšīn hašiši v oopiumi kasutajad) • relig fanaatilise islami sekti liige XI–XIII s Süürias ja Pärsias

autentne <aut`ent|ne -se 2 adj> (kr authentikos) • algallikal põhinev, ehtne, ehe, täiesti usaldatav
autentne kadentsmuus harmooniakäik toonika–dominant–toonika. Vastand plagaalne kadents
autentne tekstjur diplomaatilise dokumendi algupärane tekst, mis on varustatud täievoliliste isikute allkirjade ja vastavate riikide pitseritega; tekst, mida variantide ja teisendite seast tuleb lugeda algseks ja õigeks

bagatell <bagat|`ell -elli -`elli 22e s> (pr bagatelle < it bagatella tühi-tähi, pisiasi)
1. pisiasi, tühiasi
2. muus väike muusikapala
3. piljarditaoline mäng, nn tivolimäng

bairaam <bair|`aam -aami -`aami 22e s> (trg bayram) • relig kahe islami püha (suure ja väikese bairaami) nimetus

biogeneetiline <+ geneetili|ne -se -st 12 adj> (< bio- + geneetiline) • biol organismide pärilikku teket ja arengut selgitav
biogeneetiline reegelbiol seaduspärasus, mille järgi isendi arengus (ontogeneesis) kordub lühendatult liigi ajalooline areng (fülogenees)

breik <br`eik breigi br`eiki 22e s> , breiktants <+ t`ants tantsu t`antsu 22e s> (ingl breakdance) • tants 1970ndate alguses New Yorgi afroameeriklaste seas tekkinud akrobaatika ja pantomiimi elementidega tantsustiil

chinoiserie [šinuazr·i] (pr < chinois hiina < pn Chine Hiina)
1. Hiina päritolu v hiinapärane iluasi
2. kunst Ida-Aasias reisinute kirjeldustest ja kaasatoodud kunstiesemetest Euroopas inspireeritud dekoratsioonisuund XVII s lõpus ja XVIII s
3. Hiina viisakus

derviš <derviš -i 2e s> (prs darvēsh) • relig islami (kerjus)munk

detail <det|`ail -aili -`aili 22e s> (pr détail < détailler (müügiks) tükeldama) • üksikasi, üksikjoon; osa tervikust; pisiasi, peensus
detailplaneeringmingi asumi v asumiosa kõige üksikasjalikum plaanilahendus, mis on lähiaastate ehitustegevuse juriidiliseks aluseks; detailplaneeringust kinnipidamine on maaomanikele kohustuslik
detailuuringüksikasjalik uurimine; geol maardla tööstuslikku hõlvamist ettevalmistav uuring

diivan <d`iivan -i 2e s> (prs dīwān)
1. polsterdatud, lahtiste patjadega v seljatoega puhkemööbliese
2. mõnel islamimaal valitsusasutus haldus- ja kohtuasjade lahendamiseks
3. aj keskajal Araabia kalifaadis makse kogunud ametnikkond; ministreist ja kõrgemaist võimukandjaist koosnenud riiginõukogu endises Sultani-Türgis
4. islami kultuuri piirkonnas palee
5. kirj idamaine lüüriliste luuletuste kogu

dimorfism <+ morf|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< di- + -morfism) • biol kahekujulisus, nähtus, kus ühe liigi piirides on kahe eri värvuse v kujuga isendeid (nt taimedel erilehisus, putukail pikk- ja lühitiibsus)
sooline dimorfism, seksuaaldimorfismzool sama liiki isas- ja emaslooma erinevus

džihaad <džih|`aad -aadi -`aadi 22e s> (ar jihād võitlus) • relig islami usuõpetuses püha sõda, relvavõitlus uskmatutega. Vt ka ghazawat

džoki <džoki 16 s> (ingl jockey < pn John, Jack, st inimene lihtrahva seast) • sport kutseline võiduratsutaja

eksliibris <eksliibris -e 9 s; eksl`iibris -e 11~9 s> , ex libris [eks libris] (ld „raamatute seast) • kunst raamatuviit, raamatu sisekaanele kleebitav pisigraafiline omandusmärk, hrl raamatu omaniku nime v nimetähtede ning mingi piltkompositsiooniga. Vt ka supereksliibris

en- (kr) • sees, seas, keset

et in Arcadia ego [et in ark·adia ego] (ld) • mina olen ka Arkaadias; kiri N. Poussini maalil „Arkaadia karjused“; mina all mõtleb kunstnik surma, kes saabub paratamatult isegi õnnemaal Arkaadias

fatvaa <fatv`aa 26 s> (ar fatwā, fetwā) • relig islamimaades mitmesuguste otsuste jõustumiseks kohustuslik mufti hinnang nende vastavuse kohta islami normidele

fermaan <ferm|`aan -aani -`aani 22e s> (prs fermān < sanskr pramāṇa käsk) • aj islami usu valitsejate korraldus v käskkiri, millega hrl kingiti mõnele isikule mingi õigus

fikh <f`ikh fikhi f`ikhi 22e s> (ar fiqh teadmine, mõistmine) • relig islami õigusteadus; käsitleb muslimite käitumisreegleid, koraanis ja sunnas leiduvate sätete rakendamist ühiskonna- ja usuelu korraldamisel

flashback [fläšbäk] (ingl minevikupilt, mälestuspilt) • med nn kaja, tajumoonutuste ootamatu ilmnemine isegi mitme aasta möödudes hallutsinogeeni (nt LSD) tarvitamisest

foreesia <for`eesia 1 s> (< kr phorēsis kandmine) • biol väheliikuva liigi ajutine edasikandumine teise liigi isendi küljes, kusjuures kantav organism ei ole kandja parasiit. Vt ka sümforism

ghazawat [ghas´avat] (ar ghazwah sõjakäik, kallaletung) • relig üksikisiku võitlus kurja vastu iseendas ja vastupanu patustele ahvatlustele islami usuõpetuses. Vt ka džihaad

günandromorfism <+ morf|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< gün- + andro- + -morfism) • biol mõlemasoolisus, nii emase kui isase organismi kudede olemasolu biseksuaalse liigi isendil; günandromorfismi põhjustab erinevate sugukromosoomide olemasolu eri kehaosade rakkudes

hadž <h`adž hadži h`adži 22e s> (ar ḥajj) • relig muslimite palverännak Mekasse Kaaba pühamu juurde, üks islami tugisambaid; seitse korda vastupäeva ümber Kaaba pühamu käimine ja selle edelaosas paikneva püha musta kivi suudlemine on hadži üks peamisi rituaale

halal [halaal] (ar ḥalāl seaduslik, lubatud) • relig viitab millelegi (tegu, tava, toit vms), mis islami seaduste järgi on lubatud, seaduslik. Vt ka haram

hanballiit <hanball|`iit -iidi -`iiti 22e s> (< pn Ahmed-ibn Hanbal, araabia õpetlane, 780-855) • relig 855. a asut islami usundilise ja õigusliku koolkonna esindaja v pooldaja

haram [haraam] (ar ḥaram keelatud) • relig viitab millelegi (tegu, tava, toit vms), mis islami seaduste järgi on keelatud. Vt ka halal

haridžiit <haridž|`iit -iidi -`iiti 22e s> (< ar khārij väljuja) • relig islami vanima vähemusrühmituse liige; rühmitus moodustus 657. a kaliif Ali pooldajate väeleerist lahkunuist

hermafrodiitsus <hermafrod`iitsus -e 11~9 s> (< hermafrodiit), hermafroditism <hermafrodit|`ism -ismi -`ismi 22e s> , interseksuaalsus <+ seksu`aalsus -e 11~9 s> (< interseksuaalne) • biol liitsugulisus, mõlemasugulisus, sugukaksiklus, isas- ja emassugurakkude moodustumine ühes loomas v inimeses. Vt ka androgüünia, Vastand gonohorism

heterokliinne <heterokl`iin|ne -se 2 adj> (< hetero- + kr klinō kallutan) • biol mõlemakaldeline, nii isas- kui ka emaslooma tunnustega

holotüüp <+ t`üüp tüübi t`üüpi 22e s> (< holo- + tüüp) • biol isend, mis on tunnistatud uue liigi (v isendi) uuritud isendeist tüüpilisimaks ja mille põhjal on seda liiki (v isendit) esimest korda kirjeldatud

idiotüüp <+ t`üüp tüübi t`üüpi 22e s> (< idio- + tüüp) • biol isendi pärilike tegurite kogum, genotüüp laiemas tähenduses

indiviid <indiv|`iid -iidi -`iidi 22e s> (keskld individuum < ld individuus jagamatu < in- + dividere jagama) • isend, üksikolend; inimene kui üksikisik teiste inimeste seas

infootsisüsteem <+ süst|`eem -eemi -`eemi 22e s> • info info (1) säilitamise ja selle seast vajalike andmete kiiresti leidmise vahendite kogum; infootsisüsteemi põhiosa on andmebaas, mis sisaldab objektide (dokumentide, tööstustoodete vms) kindlate reeglite kohaselt koostatud kirjeldusi e otsikujusid

inter- (ld inter) • vahel, seas, hulgas

islam <`islam -i 2e s> (ar islām < aslama allutab end), muhamedi usk (< pn Muhamed) • relig VII s algul prohvet Muhamedi (ka Muhammad, Mohammed, u 570–632) rajatud usund, ristiusu ja budismi kõrval levinumaid usundeid; islami õpetuse aluseks on koraan. Vt ka muslim

islamiseeruma <islamis`eeruma 27 v> , islamistuma <`islamistuma 27 v> (< islam), muhamediseeruma <muhamedis`eeruma 27 v> (< muhamediseerima) • relig islami usku vastu võtma, islami usku pöörduma

islamistika <islam´istika 1 s> • islami usu ja kultuuri uurimine

islamofoobia <+ f`oobia 1 s> (< islam + foobia) • psühh hirm v vastumeelsus islami usu v muslimite suhtes

ismailiit <ismail|`iit -iidi -`iiti 22e s> (< pn Ismail ibn Djafar, imaam, u 720 - u 760) • relig šiiitliku islami usulahu liige, kes tunnistab kaliif Ali järglastena ainult seitset imaami (neist viimane Ismail)

kaadi <kaadi 16 s> (ar (al)-qāḍī see, kes otsustab) • relig islami vaimulik, kes täidab kohtuniku ülesandeid ja teeb otsuseid šariaadi alusel

kaliif <kal|`iif -iifi -`iifi 22e s> (ar khalīfah järglane) • aj islami vaimuliku juhi kui Muhamedi järglase tiitel; kaliifidele kuulus nii vaimulik kui ka ilmalik võim esimestes pärast Muhamedi surma rajatud riikides; hiljem kandsid kaliifi tiitlit Egiptuse ja siis Türgi sultanid

kastratsioon <kastratsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld castratio) • vet kohitsemine, ruunamine, isase looma sugunäärmete kõrvaldamine operatsiooni teel või nende talitlusvõimetuks muutmine; med kastreerima, mehe sugunäärmete talitlusvõimetuks muutmine

kemoregulaator <+ regul`aator -i 2e s> (< kemo- + regulaator) • keem aine, nt toksiin, antibiootikum, millel on liikide suhetes teise liigi isendi elutegevust (sh paljunemist) reguleeriv (pms pärssiv) toime

kloon <kl`oon klooni kl`ooni 22e s> (< kr klōn oks, võsu) • biol ühest rakust põlvnevate mittesugulisel jagunemisel saadud identse pärilikkusega rakkude kogum
organismikloonbiol isendi suguta sigimisel tekkinud, üksteisega ja vanemorganismiga geneetiliselt identsete isendite kogum; info algtoodet jäljendav seade v programm

konstitutsioon <konstitutsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld constitutio korraldus, määrus)
1. pol põhiseadus, seadusandlik akt, mis sätestab riigi põhikorra
2. biol isendi kehaehituslike ja talitluslike tunnuste kogum; isendi põhilaad, mis on kujunenud pärilikkuse ja välistegurite koostoimel

kvasarid pl <kvasar -i 2e s> (ingl sg quasar < quasi-stellar < kvaasi- + ld stellaris tähine, tähe-) • astr tähena näivad Galaktika-välised taevakehad, seni avastatud astronoomiaobjektide seas kaugeimad ning heledaimad

mahdi <mahdi 16 s> (ar mahdī õigesti juhitud) • relig islami usujuht ja messias, kes pidavat Muhamedi töö lõpule viima; selle nime on endale võtnud mõned rahvusliku-usulise liikumise juhid

marabutt <marab|`utt -uti -`utti 22e s> (pr marabout < ar murābit kindluses e eraklas eluneja) • relig islami erakmunk Põhja-Aafrikas; sellise erakmunga pühaks peetav haud

mevlevi <mevl´evi 17~16 s> (trg < ar al-mawlawīya) • relig islami nn tantsivate dervišite vennaskond

misjon <m`isjon -i 2e s> (ld missio lähetus) • relig usuorganisatsioonide tegevus teatud usu levitamiseks muu-usuliste v uskmatute seas; misjonäride asula; piltl selgitustöö

mononukleoos <+ nukle|`oos -oosi -`oosi 22e s> (< mono- + nukleo-) • med ainutuumaliste rakkude normaalsest suurem hulk vere valgeliblede seas
nakkuslik mononukleoosmed viirusnakkushaigus, mille puhul ilmnevad palavik, angiin, lümfisõlmede suurenemine ja valulikkus ning iseloomulik verepilt; levib pms noorte seas sülje kaudu

mošee <moš`ee 26i s> (sks Moschee < it moschea < hisp mezquita < ar masǧid) • relig islami pühakoda

mudéjar [mud·ehhar] (hisp < ar mudjjar lubatud jääda) • kunst islami ja gooti sugemetega kunstistiil XI s Hispaanias

mudžahiid <mudžah|`iid -iidi -`iidi 22e s> (ar mujāhid võitleja) • relig usuvõitleja, rahvuslikust vabadus- ja usuliikumisest osavõtja araabia jt islami maades

mudžtahiid <mudžtah|`iid -iidi -`iidi 22e s> (ar mujtahid) • relig islami usuteadlane ja jurist, kes tõlgendab koraani ja sunnat prohvetlikul inspiratsioonil põhineva isikliku arvamuse kohaselt

muezzin [mu˛ess·in] (ar), muessin <mu`essin -i 2e s> (pr muezzin < ar mu’addin < azzana palvusele kutsuma) • relig islami vaimulik, kes kuulutab minaretist rituaalse palvuse algust

mufti <mufti 16 s> (ar muftī) • relig seadusetundja, teoloog; islami vaimulik, kellel on õigus sõnastada usuõpetuse ja šariaadi tõlgendamise ning usuelu korralduse küsimustes iseseisvaid otsustusi

mulla <mulla 16 s> (ar mawlā isand) • relig islami vaimulik v õpetlane

muslim <m`uslim -i 2e s> (ar muslim jumalale alistuv) • relig islami tunnistaja, islamiusuline

mutaziliit <mutazil|`iit -iidi -`iiti 22e s> (ar mu‛tazil eralduja) • relig islami esimese ratsionalistliku teoloogiasuuna järgija

müriid <mür|`iid -iidi -`iidi 22e s> (ar murīd õpilane) • relig islami müstilis-askeetliku vaimuliku andunud õpilane. Vt ka müridism

paulikiaanlus <pauliki`aanlus -e 11~9 s> (< pn Paulus Samosatast, Antiookia piiskop, 200–275) • relig apostel Pauluse õpetusele toetunud kristlik usuliikumine VII–XII s; tekkis Bütsantsi idaosas Armeenias ja levis pms Väike-Aasia talurahva seas

pedogaamia <+ g`aamia 1 s> (< pedo- + -gaamia) • biol sugulise sigimise viis, mille puhul isendi (emaraku) pooldumisel tekkinud tütarrakud liituvad sügoodiks

polügaamia <+ g`aamia 1 s> (< polü- + -gaamia) • mitmikabielu, ühe isiku abielu mitme vastassoost isikuga; zool ühe isendi suguline kooselu mitme vastassoost isendiga ühel ja samal sigimisperioodil. Vt ka monogaamia

populaarne <popul`aar|ne -se 2 adj> (< ld popularis rahvalik, rahva-)
1. üldarusaadav, lihtsalt, mõistetavalt esitatud
2. rahva seas tuntud ning hinnatud, menukas

praktitsism <praktits|`ism -ismi -`ismi 22e s> (sks Praktizismus)
1. praktilisus, teadmiste v oskuste tegelik rakendamine, asjalikkus
2. kitsas ning ühekülgne piirdumine praktikaga, jättes kõrvale teooria arendamise v isegi eitades selle vajalikkust

primus [priimus] (ld), primus inter pares [priimus inter pares] (ld) • esimene võrdsete seas

puritaanlik <purit`aanl|`ik -iku -`ikku 25 adj> , puritaanne <purit`aan|ne -se 2 adj> • relig puritaanidele omane; usuliselt ning kõlbeliselt väga (v isegi liialdatult) range; vähenõudlik ja lihtne

ramadaan <ramad|`aan -aani -`aani 22e s> (ar ramaḑān), ramasaan <ramas|`aan -aani -`aani 22e s> (prs, trg ramazān < ar) • relig islamiusuliste paastukuu, islami kalendri 9. kuu; nihkub igal aastal kalendris u kümme päeva ettepoole

saum <s`aum saumi s`aumi 22e s> (ar sawm paast) • relig muslimite paast ramadaani ajal, üks islami tugisammastest

seks <s`eks seksi s`eksi 22e s> (ingl sex < ld sexus sugupool) • inimese seksuaalsuse avaldumisvormide üldnimetus; suguelu; suguline vahekord
seksisõltuvusmed haiglane, küllastumatu suguelutung
turvaseksseksuaalvahekord kondoomi vm kaitsevahendeid kasutades, et vältida suguhaigustesse nakatumist, seksi ajal ei lasta partneri kehavedelikel sattuda oma kehasse ja vereringesse; mõiste tuli kasutusele seoses aidsi levikuga maailmas, vt ka petting

softa <softa 16 s> (trg softa < prs sūḥtah (õpihimust) süüdatud) • aj, relig islami vaimuliku seminari õpilane sultaniaegses Türgis

somatogeenne <+ g`een|ne -se 2 adj> (< kr sōma keha + -geenne) • biol kehatekkeline, isendi kehas välistegurite mõjustusel tekkinud, s.o mittepäritav. Vastand blastogeenne

sunniit <sunn|`iit -iidi -`iiti 22e s> (< sunna, ar ahl as-sunna va džama´a tava ja koguduse inimesed) • relig islami suurima põhivoolu järgija, kes peale koraani tunnistab ka sunnat; sunniidid loevad pärimuse kandjaks kogudust. Vt ka šiiit

šariaat <šari|`aat -aadi -`aati 22e s> (ar sharī‛ah suur tee) • relig islami õiguslike, usundiliste ja moraalinormide kogu, mis põhineb koraanis esitatud pärimuslikel reeglitel ja sunnal, st prohvet Muhamedi eluloo tõlgendustel

šeik1 <š`eik šeigi š`eiki 22e s> (ar šaikh vanem) • hõimupealik, külavanem Idamaades; islami õpetlane, preester

šiiit [ši˛iit] <ši`iit šiiidi ši`iiti 22e s> (< ar shī‛ah partei, rühmitus) • relig islami suuruselt teise uskkonna liige, šiiidid loevad pärimuse kandjaks ainuisikulist imaami. Vt ka sunniit

šiiitlus [ši˛iitlus] <ši`iitlus -e 11~9 s> (< šiiit) • relig sunniitlusest lahkulöönud usuvool, islami suuruselt teine uskkond

zaidiit <zaid|`iit -iidi -`iiti 22e s> , zeidiit <zeid|`iit -iidi -`iiti 22e s> (< ar pn Zaid ibn Ali, imaam, 695–740) • relig islami šiiitide uskkonna mõõduka haru liige (VIII s), tänapäeval moodustavad Põhja-Jeemeni muslimite enamuse

zakaat <zak|`aat -aadi -`aati 22e s> (ar zakāh õiglus; almus) • relig kohustuslik armuand v almus islamis, üks islami tugisammastest

tempel1 <t`emp|el -li 2e s> (ld templum) • algselt püha paik, hiljem ka sellesse paika rajatud hoone, milles korraldati (mittekristlike ja -islami usundite) kultusrituaale

timeo Danaos et dona ferentes [time˛o dana˛os et doona fer·entes] (ld) • kardan danaoslasi, isegi kui nad kinke toovad (õnnetust toova kingi kohta, Vergilius)

ulama [ulamaa] (ar pl ‘ulamā’ õpetlased) • relig islami vaimulikkond; hõlmab usuteadlasi ja pärimusliku seaduse tundjaid, kelle pädevuses on olnud jumalateenistuste korraldamine, hariduse andmine ning õigusemõistmine

vahhabiit <vahhab|`iit -iidi -`iiti 22e s> (< pn Muhammad ibn Abd al-Wahab, uskkonna rajaja, 1703–92) • relig XVIII s Araabias tekkinud puritaanliku islami uskkonna liige; tänapäeval on vahhabiitide usk Saudi Araabia riigi ametlik usund

vakf <v`akf vakfi v`akfi 22e s> (ar waqf) • relig islami õiguses kolmandale isikule võõrandamatu omand (nt riigimaa v heategevaks otstarbeks tehtud annetus)

ventrilokvism <ventrilokv|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< ld venter, gen ventris kõht + loqui kõnelema) • kõnelemine huuli peaaegu liigutamata, nn kõhurääkimine; ventrilokvism oli tuntud juba Vana-Kreekas, Hiinas ja Indias ning suulude, maooride ja eskimote seas


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur