[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 49 artiklit

aneuploid <aneupl|`oid -oidi -`oidi 22e s> (< an- + kr eu hästi + -ploos -kordne + -oid) • biol organism, kelle kromosoomiarv ei jagu kromosoomide põhiarvuga

ave (ld ole tervitatud!, ela hästi!) • vanaaja roomlaste tervitus

bene (ld) • hästi
bene diagnoscitur, bene curatur [bene diagn·ostsitur bene kuraatur] • hästi diagnoositud, hästi ravitud (st heaks raviks on vaja head diagnoosi)
bene qui latuit, bene vixit [bene kvi latu˛it bene viksit] • kes on elanud silmatorkamatult, on hästi elanud (Ovidius)
bene quiescat [bene kvi·eskat] , lüh b. q.puhaku rahus (hauakiri)
bene vale , lüh b. v.ela hästi, hüvasti

ben marcato [ben markaato] (it) • muus hästi rõhutatult

bestseller <bests`eller -i 2e s> (ingl) • kirj hästi minev, menukas raamat, ka heliplaat vms

braavo <braavo interj; braavo 16 s> (it bravo tubli, julge, suurepärane)
1. interj tubli!, hästi! (vaimustus- v heakskiiduhüüd)
2. s aj palgamõrvar, bandiit Itaalias XVII–XVIII s; seikleja

de mortuis nil nisi bene [dee mortu˛is niil nisi bene] (ld) • surnuist (tuleb kõnelda) ainult hästi (s.o heasoovlikult)

eboniit <ebon|`iit -iidi -`iiti 22e s> (ingl ebonite < ebony eebenipuu) • keem, tehn suure väävlisisaldusega kummi; must v tumepruun, mehaaniliselt hästi töödeldav kõva aine, mida saadakse kautšuki vulkaniseerimisel; kasut isoleerainena, tarbe- ja iluesemete valmistamiseks jm

ekstrahent <ekstrah|`ent -endi -`enti 22e s> (< ld prees partits extrahens välja tõmbav)
1. väljavõtete tegija
2. keem ekstraheerimiseks sobiv, hästi eraldav lahusti

emmetroopia <emmetr`oopia 1 s> (< kr emmetros paras, mõõdupärane + ōps silm) • med normaalnägevus, st inimene näeb hästi nii kaugeid kui ka lähedasi esemeid. Vastand ametroopia

etaan <et`aan etaani et`aani 22e s> (< kr aithēr eeter, õhk) • keem maagaasis ja naftas sisalduv värvuseta ja lõhnata hästi põlev gaas, kasut pms eteeni tootmiseks
etaandiaat, oksalaatkeem etaandihappe sool v ester
etaandihapekeem oksaalhape e oblikhape, lahustuv värvuseta kristalne aine, kasut värvainete ja tindi tootmisel, pleegitamisel jm
etaanhapekeem äädikhape, värvuseta hügroskoopne vedelik, saadakse alkoholi sisaldavate vedelike kääritamisel ja puidu utmisel; kasut mitme aine sünteesimiseks, söögiäädika valmistamiseks jm

eutroopne <+ tr`oop|ne -se 2 adj> (< eu- + kr tropos suund; viis) • zool hästi tolmendama kohastunud (putukas)

floreas [floore˛as] (ld) • õitse!, kasva!, mingu sul hästi!

fotogeenne <+ g`een|ne -se 2 adj> (< fotograafia + -geenne) • pildistamiseks v filmimiseks hästi sobiv

gaasbetoon <+ bet|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< gaas1) • eh urbne betoon, sisaldab gaasi tekitavate lisandite toimel moodustunud mulle, mis teevad betooni hästi soojapidavaks; mullbetooni liik

hemeraloopia <hemeral`oopia 1 s> (< kr hēmera päev + alaos pime + ōps silm) • med päevapimesus, võimetus näha heledas valguses sama hästi kui pimedas. Vt ka nüktaloopia

hunhuus <hunh|`uus -uusi -`uusi 22e s> (hiina hónghúzi punahabe) • aj Kirde-Hiinas (Mandžuurias) XIX s 2. poolel ja XX s 1. poolel tegutsenud hästi organiseeritud röövlijõugu liige

inter bonos bene agi oportet [inter bonos bene agi op·ortet] (ld) • heade inimeste hulgas tuleb hästi käituda

kaaliumkloriid <+ klor|`iid -iidi -`iidi 22e s> (< kaalium + kloriid) • keem vees hästi lahustuv kristalne aine, tarvit väetisena ja kaaliumiühendite tootmiseks

kaifima <k`aifima kaifib 28 v> (< kaif) • kõnek mõnuaineid nautima; piltl end hästi tundma

klorometaan <+ met|`aan -aani -`aani 22e s> (< kloro- + metaan), metüülkloriid <+ klor|`iid -iidi -`iidi 22e s> (< metüül + kloriid) • keem narkootilise toimega, vees halvasti, kuid orgaanilistes lahustites hästi lahustuv gaas

lego <lego 17~16 s> (< pn Lego, kaubamärk < taani leg godt mängi hästi, ld lego kogun, valin) • Taanist pärit lapsi arendav mäng, mis seisneb mänguklotsidest kõikvõimalike kujundite, ehitiste jms kokkupanemises; vastavate mänguklotside komplekt

lukratiivne <lukrat`iiv|ne -se 2 adj> (ld lucrativus < lucrum kasu) • tulus, kasutoov, hästi tasuv

lüofiilne <+ f`iil|ne -se 2 adj> (< kr lyō lahustan + -fiil) • keem hõlpsasti lahustuv (eriti kolloidide kohta); hästi märguv

makroseen <+ s`een seene seente 13 s> (< makro-) • biol hästi märgatava viljakeha v stroomaga (1) seen. Vastand mikroseen

malaga <malaga 1 s> (< pn Málaga, Hispaania linn) • Málaga linna ümbruses toodetav hästi säiliv dessertvein

marmor <m`armor -i 2e s> (ld < kr marmaros) • miner pms kaltsiidist koosnev kristalne valge vm värvusega moondekivim; kasut ehitus- ja raidkivina; sageli nimet marmoriks ka muid hästi lihvitavaid lubjakiviliike (Eestis Kaarma ja Kalana dolomiit ning Vasalemma lubjakivi)

naatriumnitraat <+ nitr|`aat -aadi -`aati 22e s> (< naatrium + nitraat) • keem naatriumsalpeeter, vees hästi lahustuv värvuseta aine, looduses leidub Tšiili salpeetrina. Vt ka salpeeter

naatriumsulfaat <+ sulf|`aat -aadi -`aati 22e s> (< naatrium + sulfaat) • keem vees hästi lahustuv värvuseta kristalne aine; vesilahusest eraldub kristallhüdraat e glaubrisool

naatriumsulfiid <+ sulf|`iid -iidi -`iidi 22e s> (< naatrium + sulfiid) • keem vees hästi lahustuv väga hügroskoopne kristalne aine; kasut värvainetööstuses, tselluloosi tootmisel, ravimite valmistamisel jm

naatriumsulfit <+ sulfit -i 2e s> (< naatrium + sulfit) • keem vees hästi lahustuv värvuseta kristalne aine, tugev redutseerija; kasut fotograafias, ravimite valmistamisel, kloorijälgede eemaldamiseks jm

natural selection [nätš(ə)r(ə)l sel·ekš(ə)n] (ingl) • biol looduslik valik (ka loomulik valik), Ch. Darwini teooria olulisi mõisteid; mõiste sisu on selles, et keskkonnatingimused määravad, kui hästi organismide tunnused aitavad kaasa organismi ellujäämisele ja paljunemisele; organismid, kellel need tunnused puuduvad, võivad surra enne paljunemist või olla vähem viljakad

neutrofiilne <+ f`iil|ne -se 2 adj> (< ld neuter ei kumbki + -fiil) • med, keem ühtviisi hästi happeliste ja aluseliste värvainetega värvuv (teatud koeosade ja rakkude kohta)

nioobium <ni`oobium -i 19~2e s> (< pn Niobe, igavesti pisaraid valav naine Vana-Kreeka müt-s), tähis Nbkeem keemiline element, järjenr 41, aatomm 92,91; hästi töödeldav helehall metall

nitrofuraanid pl <+ fur|`aan -aani -`aani 22e s> (< nitro- + ld furfur kliid) • keem nitrorühmi sisaldavad furaaniderivaadid; tahked ained v kõrge keemistemperatuuriga vedelikud; lahustuvad raskesti vees, kuid hästi etanoolis, on desinfitseeriva ja antiseptilise toimega; kasut ravimitööstuses

nota bene [noota bene] (ld), lüh N. B., NB!pane (hästi) tähele!

okei <ok`ei interj> (ingl okay), lüh OKkõnek korras, hästi, hea küll, nõus, olgu

peinotsönoos <+ tsön|`oos -oosi -`oosi 22e s> (< kr peina nälg + tsönoos) • biol vaeguskooslus, äärmuslikes toitetingimustes kujunev liigivaene, kuid hästi kohastunud liikidega kooslus

potas <potas -e 9 s> (holl potas, sks Pottasche potituhk), kaaliumkarbonaat <+ karbon|`aat -aadi -`aati 22e s> (< kaalium + karbonaat) • keem vees hästi lahustuv värvuseta hügroskoopne pulber; looduses leidub soolajärvede vees; kasut teiste kaaliumiühendite valmistamiseks, klaasitööstuses jm

praktik <praktik -u 2 s> (< praktika) • oma ala hästi tundev kogemustega inimene; tegelike kutsevilumustega (hrl erihariduseta) töötaja. Vastand teoreetik

qui bene dignoscit, bene medebitur [kvii bene dign·ostsit bene medeebitur] (ld) • kes hästi diagnoosib, see (ka) hästi ravib

relikt <rel|`ikt -ikti -`ikti 22e s> (< ld relictus mahajäetud) • jäänuk; pinnavorm v organism, mis on säilinud jäänusena kaugeist ajastuist; biol kaugetel eellastel hästi arenenud, nüüdisaegsetel liikidel mandunud elund; piltl igasugune varasemast ajast säilinud ese v nähtus, jäänus
reliktfauna, reliktfloorabiol jäänukloomastik ja jäänuktaimestik, teataval alal vanemaist perioodidest säilinud, sageli haruldased looma- v taimeliigid, mis olid varem laiema levikuga, nüüdisajal aga esinevad piiratud aladel; süsteemi eraldiseisev takson, nt hõlmikpuu

sapoonlakk <+ l`akk laki l`akki 22e s> (sks Zaponlack) • keem tselluloidist, nitrotselluloosist jm valmistatav lakk, katab puitu, metalle, paberit, nahka jm väga õhukese, hästi kleepuva püsiva kelmena

selektiivne <selekt`iiv|ne -se 2 adj> (< ld seligere, perf partits selectus) • väljavaliv, hästi eraldav

tantaal <tant|`aal -aali -`aali 22e s> (< pn Tantalos, Kreeka mütoloogiline tegelane), tähis Takeem keemiline element, järjenr 73, aatomm 180,9479, hästi töödeldav hallikas raskmetall; looduses leidub koos nioobiumi ja titaaniga, saadakse tantaaliühendeid süsiniku v vesinikuga redutseerides; tantaali ja selle sulameid kasut elektrotehnikas, aparaadiehituses ja keemiatööstuses

ubi bene, ibi patria (ld) • kus hästi (läheb), seal on (ka) isamaa

vestiigium <vest`iigium -i 19~2e s> (< ld vestigium jälg) • biol, zool lootejälg, jäde, mandunud jädemeline elund, kehaosa v mingi muu tunnus, mis oli eellastel hästi arenenud, kuid on otstarbe kadumise tõttu taandarenenud (inimesel nt kehakarvkate, ussripik). Vt ka rudiment

viktooria <vikt`ooria 1 s> (< pn Victoria, Inglise kuninganna, 1819–1901)
1. bot troopiliste püsikveetaimede perekond (Victoria) vesiroosiliste sugukonnast, suurtel (läbimõõt kuni 2 m) kilpjatel ujulehtedel on ülespoole pöördunud servad
2. hästi vetruv kõrge kutsaripuki ning ülestõstetava kattega luksussõiduk kahele inimesele

vinüülkloriid <+ klor|`iid -iidi -`iidi 22e s> (< ld vinum vein + -üül + kloriid), kloroeteen <+ et`een eteeni et`eeni 22e s> (< kloro- + eteen) • keem nõrga kloroformilõhnaga värvusetu, vees halvasti, kuid orgaanilistes lahustites hästi lahustuv gaas


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur