[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 23 artiklit

alimendid plt <alim|endid -`entide 22e s> (ld alimentum toit, elatis < alere toitma) • jur elatis, ülalpidamine, mida abielu- ja perekonnasuhetes olevad isikud on kohustatud seaduses ettenähtud tingimustel üksteisele andma

analoogia <+ l`oogia 1 s> (kr analogia)
1. sarnasus, taolisus, üldiselt erinevate esemete, nähtuste v mõistete teatavate tunnuste sarnasus v samalaadsus
2. biol erineva päritolu, kuid sarnase talitlusega elundite esinemine, vt ka homoloogilised elundid
3. loog kaudne järeldus üksikult üksikule, milles kahe eseme teatavate tunnuste sarnasusest järeldatakse teiste tunnuste sarnasust
õiguse analoogiajur mingi seaduses mitte ettenähtud juhtumi puhul sellise õigusnormi rakendamine, mis hõlmab üldisi õiguspõhimõtteid

astrogiid <+ g`iid giidi g`iidi 22e s> (< astro- + giid) • tehn automaatseade, mis säilitab tehiskaaslaste ja kosmoselaevade v nende osade (nt neile paigutatud teleskoopide) ettenähtud orientatsiooni taevakehade (eeskätt Päikese) järgi

autorikaitse <+ kaitse k`aitse 6 s> • jur autorile seadustega ettenähtud õiguste kaitse

casus foederis [kaasus feederis] (ld casus juhtum + foederis lepingu) • liidulepingus ettenähtud juhtum, mille puhul lepingulised kohustused jõustuvad

diskretsioon <diskretsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld discretio) • jur kaalutlusõigus, haldusorgani õigus teha otsus seadusega ettenähtud piirides oma äranägemisel

distsiplinaarkaristus <+ karistus -e 11 s> (< distsiplinaarne) • jur seaduses ettenähtud piirides ilma kohtuta määratav karistus avaliku korra, töö- v sõjaväedistsipliini rikkumise eest

isoleertoru <+ toru t`orru 17 s> (< isoleerima) • pms madalpingejuhtmete pind- v süvapaigaldamiseks ettenähtud isoleeriv kaitsetoru

kaliiber <kal`iib|er -ri 2e s> (pr calibre)
1. tulirelva rauaõõne, kuuli, mürsu, traadi vm läbimõõt
2. skaalata ja liikuvate osadeta mõõteriist toote mõõtmete, kuju v osade vastastikuse paigutuse kontrollimiseks
3. kahte vastakuti paiknevasse valtsi tehtud sisselõigetest moodustunud ava, mis annab valtsitavale tootele ettenähtud profiili
4. piltl suurusjärk, mõõtmed, ulatus

komplekt <kompl|`ekt -ekti -`ekti 22e s> (vn комплект < ld completus täielik, lõpuleviidud)
1. terviklik v täielik kogum ühtekuuluvaid, ühes ja samas laadis kujundatud esemeid
2. täielik arv koosseisus ettenähtud isikuid

komplekteerima <komplekt|`eerima -eerib 28 v> • terviklikuks kogumiks (komplektiks) ühendama; mingit koosseisu moodustama v ettenähtud määrani täiendama

kvoorum <kv`oorum -i 2e s> (< ld quorum (praesentia sufficit) kelle (kohalolekust piisab)) • seaduse v põhikirjaga ettenähtud kohalolevate liikmete alammäär, mis on nõutav selleks, et koosolek v istung oleks otsustusvõimeline

momendimootor <+ m`ootor -i 2e s> (< moment + mootor) • tehn elektrimootor, millega tekitatakse ettenähtud pöördemoment ka siis, kui rootor on paigal, see pöördub vaid teatud ulatuses v pöörleb aeglaselt

norm <n`orm normi n`ormi 22e s> (ld norma nurklaud, vinkel; reegel, eeskuju, mõõt) • väljakujunenud v kehtestatud reegel, ettekirjutus; standard või skaala, mille abil kontrollitakse, võrreldakse või mõõdetakse asju või hinnatakse inimeste tegusid; (piir)määr, ettenähtud tase, kogus, suurus vm

optsioon <optsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld optio valik)
1. jur opteerimine, kodakondsuse valimine, eriti ühelt riigilt teisele siirduvate maa-alade elanikele antav võimalus teatava aja jooksul kodakondsust valida ja kodumaaks peetavale maale asuda
2. maj eelistustehing; liik tuletisväärtpabereid, mille omanikul on õigus teha eelistustehingut; optsiooni omandaja õigus teatava aja jooksul lepingus ettenähtud tehingut lõplikult sooritada v sellest loobuda, vastaspoolel (optsiooni väljastajal) see õigus puudub
optsiooniaažiomaj optsioonikasu, tagasiostupreemia, väärtpaberi optsioonihinna ja nominaalväärtuse vahe
optsioonibörsmaj turg, millel kaubeldakse optsiooni- ja hrl ka ennaktehingute lepingutega
optsioonilepingjur, maj võimaldusleping, eelistusleping

orbitaaljaam <+ j`aam jaama j`aama 22u s> (< orbitaalne) • astr ettenähtud orbiidil ümber Maa tiirlev ja pikka aega töötav tehiskaaslane, milles on piisavalt ruumi ning varustust kompleksseteks teaduslik-tehnilisteks uuringuteks

partii <part`ii 26 s> (pr partie < ld pars, gen partis osa)
1. terviklik osa millestki
2. maj kindel kogus ühesuguseid tooteid; suur kaubasaadetis
3. üks mäng (males, piljardis, kaardimängus jm)
4. muus ühele mänguriistale, lauljale v häälerühmale ettenähtud osa mitmehäälses heliteoses; moodustab osa partituurist
5. materiaalseil kaalutlusil sõlmitud abielu, sellega kaasnev tulu

protseduur <protsed|`uur -uuri -`uuri 22e s> (< ld procedere edasi minema) • menetlus, toimimisviis; toiming; med ravivõte
protseduuranalüüsjuhtimises mingi töölõigu tegevuste üksikasjalik, järkjärguline uurimine, et tagada õige järjekord, tähtaegsus ning ettenähtud nõuete ja tingimuste järgimine

reguleerima <regul|`eerima -eerib 28 v> (keskld regulare korda seadma) • korda seadma, korraldama, korrastama, täpsustama; tehn mingile suurusele ettenähtud väärtusi andma; hoidma määratud piirides, stabiliseerima; muutma etteantud programmi järgi; seadet, masinat v aparaati sobivasse töökorda sättima

remeedium <rem`eedium -i 19~2e s> (ld remedium vahend, ravim)
1. farm ravim, ravivahend
2. maj seadusega lubatud erinevus mündi ettenähtud ja tegeliku kaalu v väärismetallisisalduse vahel

ruleerima <rul|`eerima -eerib 28 v> (< pr rouler veerema) • lenn omal jõul maapinnal selleks ettenähtud rajal liikuma

sessioon <sessi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld sessio istumine, istung) • istungjärk, tööperiood; (teaduslike ettekannetega) koosolekute periood
eksamisessioon, sesseksamite sooritamiseks ettenähtud ajavahemik kõrgkoolis ja keskeriõppeasutuses

tsentrifugaalregulaator <+ regul`aator -i 2e s> (< tsentrifugaalne + regulaator) • tehn seadis, mis tsentrifugaaljõu abil hoiab masina- v aparaadiosade kiirust ettenähtud piires v muudab pöörlemissagedusele vastavalt automaatselt mingit füüsikalist suurust


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur