[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 45 artiklit

abstraheerima <abstrah|`eerima -eerib 28 v> (< ld abstrahere eemale tõmbama) • fil, loog abstraktseid mõisteid moodustama; eseme v nähtuse üksikuid tunnuseid v seoseid mõtteliselt eraldama ja üldistama; üksikuilt esemeilt ja nähtustelt üldistele mõistetele ja arenemisseadustele siirduma

afineerima <afin|`eerima -eerib 28 v> (pr affiner puhastama) • mäend väärismetalle lisandeist puhastama; kok suhkrutööstuses: suhkrukristalle siirupist eraldama

amalgaamima <amalg|`aamima -aamib 28 v> • tehn amalgaamiga katma; elavhõbeda abil kulda, hõbedat v plaatinat maakidest eraldama

deemulgeerima <+ emulg|`eerima -eerib 28 v> (< de- + emulgeerima) • emulsiooni lõhkuma, nt piimast rasva, naftast vett eraldama

dehüdrogeenima <+ hüdrog|`eenima -eenib 28 v> (< de- + hüdrogeenima) • keem vesinikku orgaanilisest ühendist eraldama. Vastand hüdrogeenima

dekarboksüülima <+ karboks|`üülima -üülib 28 v> (< de- + karboksüül) • keem süsinikdioksiidi orgaanilise aine molekuli karboksüülrühmast eraldama

dekortikeerima <+ kortik|`eerima -eerib 28 v> (< de- + ld cortex koor, kest) • tehn kiutaimede luid ilma leotamata kiust eraldama

deparafiinima <+ paraf|`iinima -iinib 28 v> (< de- + parafiinima) • tehn mineraalõlidest parafiini ja tseresiini eraldama

detašeerima <detaš|`eerima -eerib 28 v> (pr détacher) • eraldama, lahutama; (eriülesandega) saatma, lähetama

digereerima <diger|`eerima -eerib 28 v> (< ld digerere eraldama, jaotama) • keem leostama, vedelikuga töötlema; seedima

digest [d(a)idž·est] (ingl < ld digerere, perf partits digestum eraldama) • kirj ajalehtedest ja kirjandusteostest valitud paladest ning nende lühendustest koostatud lugemisvara

disjunktiivne <disjunkt`iiv|ne -se 2 adj> (ld disiunctivus < disiungere eraldama) • eraldav, jaotav, liigitav, (teineteist) välistav
disjunktiivne otsustusloog otsustus, mille predikaadiks (2) on teineteist eitavad mõisted, nt see raha on kas õige või vale
disjunktiivsed konjunktsioonid pllgv eraldavad sidesõnad, nt või, ehk, ei, ega

disjunktsioon <disjunktsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld disjunctio eraldamine < disiungere eraldama)
1. eraldus, jaotus, liigitus
2. loog loogiline liitmine, matemaatilises loogikas tehe, millele harilikus keeles vastab sidesõna „või“, nn VÕI-tehe
3. biol areaali katkelisus: varem terviklik levila on muutunud mitmeosaliseks

diskrimineerima <diskrimin|`eerima -eerib 28 v> (< ld discrimino eraldama, lahutama) • kellegi õigusi (rahvuslike, usuliste, poliitiliste tõekspidamiste vms pärast) kitsendama v kärpima

dissotsieerima <dissotsi|`eerima -eerib 28 v> (< ld dissociare eraldama) • dissotsiatsiooni tekitama, (molekule) lagundama

dissotsieeruma <dissotsi`eeruma 27 v> (< ld dissociare eraldama) • keem (väiksemateks osakesteks) lagunema

distingeerima <disting|`eerima -eerib 28 v> (ld distinguere eraldama, vahet tegema) • esile tõstma, lugupidamise osaliseks tegema
distingeeritudväljapaistev, muudest erinev; suursugune

ekskludeerima <eksklud|`eerima -eerib 28 v> (ld excludere) • (muid) välistama, eraldama

eksklusiivne <eksklus`iiv|ne -se 2 adj> (pr exclusif < ld excludere eraldama) • eralduv, vastand inklusiivne; (muid) välistav, ligipääsmatu (nt kõrgkodanliku ja aadelliku seltskonnaringi kohta); ainukordne, ainulaadne, erandlik (nt intervjuu kohta); piltl valitud, peen
eksklusiivne pronoomen vt pronoomen

ekskretsioon <ekskretsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld excernere eraldama) • füsiol eritus, eritiste (ekskreetide) eraldamine

ekstraheerima <ekstrah|`eerima -eerib 28 v> (ld extrahere välja tõmbama)
1. med välja tõmbama, eemaldama (nt hammast)
2. keem tahkete v vedelate ainete segust üht v mitut komponenti eraldama selektiivse lahusti (ekstrahendi) abil; leostama
3. väljavõtteid tegema

exclusive [eksklusiive] (keskld < ld excludere eraldama), lüh excl.(viimane) välja arvatud, mitte kaasa arvatud. Vastand inclusive

fileerima <fil|`eerima -eerib 28 v> (< filee)
1. tekst võrkpitsi valmistama
2. kok fileed (2) eraldama
3. (pr filer) muus heli pikalt sujuvalt kuni hääbumiseni kõlada laskma

filtreerima <filtr|`eerima -eerib 28 v> (pr filtrer < keskld filtrare viltima, vildiga vooderdama), filtrima <f`iltrima filtrib 28 v> • kurnama, läbi filtri laskma; filtri abil eraldama

floteerima <flot|`eerima -eerib 28 v> • tehn, keem maaki flotatsioonmenetlusel rikastama, tahkeid aineid ujutamise teel üksteisest eraldama

isoleerima <isol|`eerima -eerib 28 v> (pr isoler < it isolare < isola saar) • (kellestki v millestki) eraldama, isolatsiooni teostama

kontsentreerima <kontsentr|`eerima -eerib 28 v> (pr concentrer < kon- + ld centrum keskkoht) • koondama, keskendama; tihendama; keem, tehn (lahust) küllastama, aurutamise teel rikastama; (maaki) rikastama, väärtuslikku osa edasiseks töötlemiseks eraldama

kupellima <kup|`ellima -ellib 28 v> • tehn väärismetalle sulameist v maakidest eraldama, sulatades neid oksüdeeriva leegi abil kupellis, millesse imbuvad lisandid, kuna väärismetall jääb tiiglisse

matsereerima <matser|`eerima -eerib 28 v> (< ld macerare pehmendama) • biol rakuvaheainet lagundama; pehmitama, matseratsiooni teostama; keem tahkete ainete segust üht v mitut komponenti lahustiga eraldama

poroisool <porois|`ool -ooli -`ooli 22e s> (vn пороизол < kr poros läbipääs, ava + pr isoler eraldama) • hermetiseeriva vahematerjalina kasutatav poorne kummiköis v -lint

segregatsioon <segregatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld segregatio < segregare eraldama)
1. lahutamine, eraldamine
2. biol meioosis (1) toimuv tütargeenide eraldumine eri sugurakkudesse ja edaspidi eri järglastesse
3. pol rassieraldus; usuline eraldus. Vt ka apartheid
segregatsioonipoliitikalahutamisel, eristamisel põhinev poliitika

segregeerima <segreg|`eerima -eerib 28 v> • eraldama, lahutama; segregatsiooni teostama

sekreet <sekr|`eet -eedi -`eeti 22e s> (uusld secretus < ld secerno, perf partits secretum eraldama) • füsiol nõre, näärmerakkudes tekkiv ja sealt väljutatav, hrl organismile vajalik vedel v poolvedel eritis. Vt ka ekskreet

selekteerima <selekt|`eerima -eerib 28 v> (ld seligere, perf partits selectus) • välja valima, eraldama

separaablus <separ`aablus -e 11~9 s> (< ld separabalis eraldatav < separare eraldama) • mat loenduvusega seotud mõiste

separaat <separ|`aat -aadi -`aati 22e s> (< ld separare, perf partits separatus eraldama) • trük äratrükk, eritrükis, ajakirjas v koguteoses ilmunud kirjutis eraldi trükisena

separaatne <separ`aat|ne -se 2 adj> (< ld separare, perf partits separatus eraldama) • eraldi olev, eraldine

separaator <separ`aator -i 2e s> (< ld separator eraldaja < separare eraldama) • tehn eraldi, lahuti; põll seade koore eraldamiseks piimast, koorelahuti

separatsioon <separatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld separatio < separare eraldama) • eraldamine, eraldumine, lahutamine, lahutumine

separeerima <separ|`eerima -eerib 28 v> (ld separare) • eraldama, lahutama

solvaat <solv|`aat -aadi -`aati 22e s> (< uusld solvere lahustama, eraldama < ld lahti tegema) • keem lahustunud aine ja lahusti ühend

sortima <s`ortima sordib 28 v> , sorteerima <sort|`eerima -eerib 28 v> (it sortire < ld sortiri loosima, valima) • sortidesse jagama, mingi tunnuse järgi liigitama v eraldama

spetsialiseeruma <spetsialis`eeruma 27 v> (pr se spécialiser < ld specialis eriline)
1. teatud alale v valdkonnale keskenduma; mingit eriala õppima
2. maj tööd operatsioonideks jaotama ning üksnes teatud tooteid ja detaile valmistama, süsteemi sees üksikuid ülesandeid teineteisest eraldama ja nendega tegelema
3. biol toiduga v keskkonnateguritega kohastuma (organismi kohta)

tsentrifuugima <tsentrif|`uugima -uugib 28 v> (< tsentrifuug) • aineid üksteisest tsentrifugaaljõuga eraldama

tsüaanima <tsü|`aanima -aanib 28 v> tehn
1. terase pinnakihti süsiniku ja lämmastikuga rikastama
2. kaaliumtsüaniidi abil maagist v tootmisjääkidest kulda jt väärismetalle eraldama


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur