[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 141 artiklit

abažuur <abaž|`uur -uuri -`uuri 22e s> (pr abat-jour < abattre nõrgendama + jour päev, valgus)
1. arhit kallaka aknalaua ja sissepoole laienevate külgedega aken
2. lambivari valguse suunamiseks ja silmade kaitseks ereda valguse eest

abolitsionism <abolitsion|`ism -ismi -`ismi 22e s> (ingl abolitionism < ld abolitio tühistamine, hävitamine) • pol mingi seaduse tühistamist taotlev ühiskondlik liikumine, eriti liikumine neegrite orjuse kaotamise eest (tekkis XVIII s lõpus USA-s, Prantsusmaal ja Inglismaal)

akord <ak`ord akordi ak`ordi 22e s> (it accordo kooskõla; kokkulepe, leping) • muus vähemalt kolme eri kõrgusega heli kooskõla; maj võlakorralduskokkulepe
akordtasumaj eelneva kokkuleppe alusel kogu töö eest makstav tasu

antifon <antifon -i 19 s> (keskld antiphona < kr antiphōnos vastukõlav), antifoon <+ f`oon fooni f`ooni 22e s>
1. muus vahelduslaul, mida protestantlikus liturgias vaimulik ja kogudus v katoliku kirikus kaks koori laulavad vaheldumisi
2. relig mitmesuguste katoliku liturgiliste tekstide nimetus (nt tunnipalves psalme ja hümne raamivad salmid)
3. (< anti- + kr phōnē hääl, heli) med, tehn kõrva tugeva v kestva müra v kahina eest kaitsev seade, mürakiiver v -klapid

à tout prix [at·u pri] (pr) • iga hinna eest

au pair [opeer] (pr) • keeleõppe eesmärgil (ainult korteri, kosti ja taskuraha eest) välismaal töötav lapsehoidja v koduabiline

avanport <avanp|`ort -ordi -`orti 22e s> (pr avant-port < avant ees + port sadam) • mer eelsadam, muulide v lainemurdjatega lainete eest kaitstud osa reidist1 sadama ees laevade ankurdamiseks ja manööverdamiseks ning praamide kaasabil lastimiseks ja lossimiseks

banaliteet <banalit|`eet -eedi -`eeti 22e s> (pr banalité) • aj feodaali õigus sundida talupoegi kasutama feodaalile kuuluvaid tootmisvahendeid ja võtta selle eest eritasu; kaotati suure Prantsuse revolutsiooni ajal XVIII s lõpus

beesemšon <beesemšon -i 19 s> (holl bezemschoon) • maj kaaluvähend, tasu selle osa kauba eest, mis jääb pakendi külge

benefiits <benef|`iits -iitsi -`iitsi 22e s> (< ld beneficium heategu)
1. aj varakeskajal feodaali poolt teenete (pms sõjateenistuse) eest vasallile ilma pärandamisõiguseta annetatud maatükk, enamasti koos õigusega võtta maksu talupoegadelt; benefiitsid muutusid hiljem feoodideks
2. relig palgaline kiriklik ametikoht katoliku kirikus

blindaaž <blind|`aaž -aaži -`aaži 22e s> (pr blindage) • sõj tugeva laega kaitseehitis kaitseks kuulide, mürsukildude eest; ka lihtne palkidest ja mullast kate kaitseks vaenlase tule vastu

brustver <br`ustver -i 2e s> (sks Brustwehr) • sõj rinnatis, kaeviku eesvall tulistamise hõlbustamiseks, kaitseks vaenlase kuulide eest ja liikumise varjamiseks

butafoor <+ f`oor foori f`oori 22e s> (< butafooria) • teater teatritöötaja, kes vastutab butafooria eest

buun <b`uun buuni b`uuni 22e s> (holl bun) • eh kannustamm, voolu reguleeriv ja mere- või jõekallast uhtmise eest kaitsev kaldast lähtuv tamm

cash and carry [käšš änd käri] (ingl maksa ja vii) • maj selvehulgimüük, ostu-müügi viis, mille järgi ostja maksab sularahas ja hoolitseb ise kauba äraveo eest

casus a nullo praestantur [kaasus aa nullo prest·antur] (ld) • juhuse eest ei vastuta keegi

cave canem [kave kanem] (ld) • hoidu koera eest! (kiri Vana-Rooma majade ustel)

coûte que coûte [kut kö kut] (pr) • maksku mis maksab, iga hinna eest

danaiidid pl <dana|`iid -iidi -`iidi 22e s> (kr Danaides) • müt Kreeka müt-s Argose kuninga Danaose 50 tütart, hukkasid (peale ühe) pulmaööl kõik oma peigmehed; pidid karistuseks selle eest manalas kandma vett põhjata vaati
danaiidide tööpiltl lõputu asjatu töö

delikt <del|`ikt -ikti -`ikti 22e s> (ld delictum) • jur õigusrikkumine, seadusest üleastumine; kitsamas mõttes: õigusrikkumine, mille eest ei karistata, ainult kohustatakse kahju hüvitama

delkredere <delkr´edere 1 s> (< it del credere < ld credere usaldama) • maj vastutus ostja maksevõime eest

diplom <d`iplom -i 2e s> (pr diplôme < kr diplōma pooleks murtud leht, dokument)
1. eriharidust, teaduskraadi tõendav dokument (nt ülikoolidiplom, diplom teadusliku kraadi andmise kohta), vt ka diplomiõpe
2. autasuna antav tunnistus näitusel, võistlusel vm edukalt osalemise eest

dispatš <disp|`atš -atši -`atši 22e s> (< ingl dispatch kiirus) • lastipreemia, tasu (preemia), mida maksab laevaomanik lastiomanikule lastimise v lossimise ennetähtaegse lõpetamise eest

distsiplinaarkaristus <+ karistus -e 11 s> (< distsiplinaarne) • jur seaduses ettenähtud piirides ilma kohtuta määratav karistus avaliku korra, töö- v sõjaväedistsipliini rikkumise eest

doctor honoris causa [doktor honooris kausa] (ld), lüh dr. h. c.audoktor (ülikoolide poolt antav aunimetus teenete eest teaduse vm alal)

donkihhotlik <donkihh`otl|`ik -iku -`ikku 25 adj> • donkihhotele omane, eluvõõras, omakasupüüdmatu, end ideaalide eest mõtlematult ohverdav

dražee <draž`ee 26i s> (pr dragée) • kok suhkurdatud v šokolaadimassiga kaetud ümar kompvek; farm mõningate ravimite sissevõtmise lihtsustamiseks kasutatav ümar ravimvorm, kus ravi- ja abiainetega kaetud suhkrugraanul on omakorda kaetud kihiga, mis varjab ebameeldiva maitse või kaitseb raviaineid maomahla eest

dulce et decorum est pro patria mori [dultse et dekoorum est proo patria mori] (ld) • armas ja auväärne on surra isamaa eest (Horatius)

ekraan <ekr|`aan -aani -`aani 22e s> (pr écran)
1. projektsioonipind, mis peegeldab v muundab temale langevat kiirgust, nii et tekib nähtav kujutis (nt kino-, teleri-, kuvari- v projektsiooniaparaadi ekraan)
2. tehn varje, kahjustava kiirguse eest kaitsev seade v seadmeosa; elektri- ja/või magnetvälja tõkestav metallplaat, kest v võrk
3. eh veetihe kiht pinnas- v kivipaisu survepoolsel nõlval filtratsiooni vähendamiseks
akustiline ekraanpind, millega peegeldatakse helilaineid soovitavas suunas

eksport <`eksp|`ort -ordi -`orti 22e s> (ingl export < ld exportare välja vedama) maj
1. kaupade v kapitali väljavedu, kauba müük välismaale
2. välismaale väljaveetud kaupade koguhulk ja väärtus, vastand import
ekspordilitsentsmaj väljaveoluba
ekspordimaaklermaj isik v firma, kes vastava tasu eest juhib ostjad ja müüjad kokku, kuid ei osale müügitehingus
ekspordisubsiidiumid plmaj, pol ekspordisoodustused, maksusoodustused ja sooduslaenud potentsiaalsetele eksportijatele
eksporditoll
1. maj maks v lõiv eksporditavate toodete v teenuste eest
2. info andmete salvestus mingi teise programmi jaoks sobivas vormingus

en primeur [a(n)prim·ör] (pr) • maj ettetasumine, kasut veini ostmisel, kui makstakse alles vaadis seisva veini eest tavaliselt u 1,5 aastat enne veini ametlikku väljalaset ja kättesaamist

epulones [epuloones] (ld pl) • aj Vana-Rooma preestrid, kes hoolitsesid Jupiteri auks korraldatud pidude eest

ex voto [eks vooto] (ld, tuleneb pühendkingile graveeritud väljendist)
1. tõotuse põhjal
2. tõotuspalve märgiks v tänutäheks selle täitmise eest jumalale määratud pühendkink. Vt ka votiiv

facta loquantur [fakta lokv·antur] (ld) • las faktid (v teod) räägivad (ise enda eest)

fennomaania <+ m`aania 1 s> (< ld Fenni soomlased + maania) • kõige soomepärase ihalus, liialdatud ülistamine; aj soome keele ja kultuuri eest võitlev liikumine Soomes XIX s

feood <fe`ood feoodi fe`oodi 22e s> (keskld feudum) • aj lään, senjöörilt sõja- v haldusteenistuse eest saadav maavaldus, amet vm tuluallikas

gaasimask <+ m`ask maski m`aski 22e s> (< gaas1) • gaasitorbik, hingamisteid, nägu ja silmi radioaktiivse tolmu, ründemürkide, kahjustavate gaaside ning aurude jms eest kaitsev filtri v hapnikuvaruga ühendatud liibuv näokate

garantii <garant`ii 26 s> (pr garantie) • tagatis, tootja, tarnija, töövõtja vastutus üleantud asja, toote, kauba v töö kvaliteedi eest teatud aja (garantiiaja e tagatisaja) jooksul; rahasumma (garantiisumma) v materiaalsed väärtused (garantiivaru), mis panditakse tingimusel, et kui üks pooltest (garantiiandja) ei täida oma kohustusi, siis jääb tagatiseks olev summa, materjal v kaup täielikult v osaliselt teisele lepinguosalisele (garantiivõtjale)

garibaldiin <garibald|`iin -iini -`iini 22e s> (< pn G. Garibaldi, Itaalia vabadusvõitleja, 1807–1882) • aj vabatahtlik, kes 1860–70 G. Garibaldi juhtimisel võitles Itaalia vabastamise eest Austria ülemvõimust ja taotles Itaalia rahvuslikku ühinemist

haidamakk <haidam|`akk -aki -`akki 22e s> (ukr гайдамака < trg haydut röövel) aj
1. XVIII s Poola ülemvõimu vastases võitluses osaleja (Ukraina talupojad, kasakad, käsitöölised jt)
2. Ukraina Keskraada väeosa liige, kes võitles Ukraina riigi loomise eest a-tel 1918–20

humanism <human|`ism -ismi -`ismi 22e s> (ingl < ld humanus inimlik, haritud)
1. fil maailmavaade, mis peab kõrgeimaks väärtuseks isiksust, kaitseb inimväärikust ja isikuvabadust
2. hool inimeste heaolu, arenemise ja selleks tingimuste loomise eest
3. Lääne-Euroopa renessansiajastu ühiskondlik ja kirjanduslik liikumine, mis propageeris inimese isiksuse vaba arenemist

humanist <human|`ist -isti -`isti 22e s> • fil humanismi pooldaja v esindaja, selle eest võitleja; humaanne inimene

hüdroisolatsioon <+ isolatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< hüdro- + isolatsioon) • kiht, mis kaitseb mingit tarindit, ehitist v selle osa vee kahjustava toime ja läbijooksu eest

hüpoteegimaakler <+ m`aakler -i 2e s> (< hüpoteek + maakler) • maj laenuandja esindaja, kes viib laenuandja ja -võtja kokku ning saab selle eest maakleritasu

hüpoteekima <hüpot|`eekima -eegib 28 v> (< hüpoteek) • maj vara kohustuste v laenu eest tagatisena pantima selle omandusest loobumata

indemniteet <indemnit|`eet -eedi -`eeti 22e s> (ld indemnitas karistamatus, puutumatus < indemnis kahjustamata < in- + damnum kahju)
1. kahjutasu; karistamatus
2. pol ministri vabastamine vastutusest erakordsete asjaolude sunnil sooritatud konstitutsioonirikkumise eest (nt Suurbritannias teostatakse parlamendiaktiga)
3. jur riigiõiguse põhimõte, mille kohaselt parlamendi liige ei kanna distsiplinaar- ega kriminaalvastutust parlamendis tehtud avalduste, väljenduste jm eest; õiguserikkumisest tekkinud kahju hüvitamine

indulgents <indulg|`ents -entsi -`entsi 22e s> (< ld indulgentia leebus, armulikkus) • aj, relig katoliku kiriku ajaliku patukaristuse amnestia; kõnek patukustutus
indulgentsikirirelig kirjalik indulgents, mida katoliku kirik andis kirikule osutatud teenete (ka annetuste) eest; kõnek patukustutuskiri

inspitsient <inspitsi|`ent -endi -`enti 22e s> (< ld prees partits inspiciens, gen inspicientis ülevaatav) • teater lavatehnika toimimise ja etenduse häireteta kulgemise eest vastutav näitejuhi abi

intelligentsustest <+ t`est testi t`esti 22e s> • arukustest, intelligentsuse hindamiseks määratud sõnalistegevuslike ülesannete kogum; testimise tulemusi analüüsides teisendatakse lahenduste eest saadud punktid intelligentsusteguriks

internatsionalist <+ natsional|`ist -isti -`isti 22e s> • pol internatsionalismi (1) pooldaja, selle eest võitleja

intiimne <int`iim|ne -se 2 adj> (pr intime < ld intimus sisim, sügavaim) • väga lähedane, usalduslik; puhtisiklik, eraeluline, (võõraste eest) varjatud, hubane; tundmuslik, tundehell; sugueluline

jukebox [džuukboks] (ingl < Ameerika ingl juke teeäärne söögi- ja meelelahutuskoht + box kast) • masingrammofon, mis mündi eest mängib valitud lugu

kalõmm <kal|`õmm -õmmi -`õmmi 22e s> (turgi k-d kalın) • etn lunaraha mõrsja eest (islamiusulistel rahvastel)

karbonaar <karbon|`aar -aari -`aari 22e s> (< it pl carbonari söepõletajad) • aj Itaalias ja Prantsusmaal XIX s alguses asut poliitilise salaühingu liige; Itaalia karbonaarid võitlesid võõramaise rõhumise vastu ja Itaalia ühendamise eest; Prantsuse karbonaarid taotlesid restaureeritud Bourbonide dünastia kukutamist

kardigan <kardigan -i 19 s> (ingl cardigan < pn James Brudenell, 7. krahv Cardigan, Briti väejuht, 1797–1868) • tekst eest nööbitav kampsun

karjerism <karjer|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< karjäär1) • eduahnus, egoistlik püüe iga hinna eest ametiredelil edasi jõuda

kaveerima <kav|`eerima -eerib 28 v> (ld cavere hoiduma) • valvel olema; jur käendama, võlgade eest vastutama

kilt <k`ilt kildi k`ilti 22e s> (ingl < Skand k-d) • tekst šoti meeste rahvarõivas: ruudulisest villasest riidest lühike, tagant ja külgedelt volditud, eest vaheliti käivate hõlmadega vaipseelik

kiropoodia <+ p`oodia 1 s> (< kiro- + kr pous, gen podos jalg) • med käte ja jalgade ravi v nende eest hoolitsemine

komisjon <komisjon -i 19 s> (< keskld commissio ülesandeks tegemine, saatkond < ld committere kokku viima v saatma, usaldama)
1. alatine v ajutine mitmeisikuline organ mingite ülesannete täitmiseks v otsustamisele tulevate küsimuste ettevalmistamiseks
2. haldus- v ühiskondlik organ (nt revisjonikomisjon)
3. komisjonikaubandus, kaubandus, kus üks isik ostab ja müüb enda nimel, kuid teise isiku ülesandel ja arvel, saades selle eest komisjonitasu

kommandiitor <kommand`iitor -i 2e s> , kommanditist <kommandit|`ist -isti -`isti 22e s> • maj kommandiitühingu liige, kes vastutab ettevõtte tegevuse eest sissemakstud kapitali ulatuses

kommandiitühing <+ ühing -u 2 s> (< pr commandite) • maj usaldusaktsiaühing, äriühing, milles ühed osanikud kannavad ettevõtte eest vastutust kogu oma varandusega, teised aga ainult sissemakstud kapitali ulatuses

kompensatsioon <kompensatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld compensatio)
1. tasakaalustus, tasandus; hüvitus, hüvitis; korvamine
2. med nõrga v ülekoormatud elundi talitluse reguleerimine organismisiseste kohastumuslike muutuste varal (vt ka dekompensatsioon)
3. psühh kahjustunud, alaarenenud v ülekoormatud psüühilise protsessi talitluse tagamine organismi varuvõimaluste abil; ka puuduliku v puuduva isiksuseomaduse korvamine kas mõne olemasoleva omaduse erilise arendamise ja esiletõstmisega v puuduva omaduse väärtuse kahandamisega
kompensatsioonimeetodmõõtemeetod, mille puhul mõõdetav suurus tasakaalustatakse samaliigilise tuntud suurusega
kompensatsioonitehingmaj rahvusvahelistes majandussuhetes kahepoolse kaubavahetuse vorm, mille puhul kindla väärtusega kaubakogused vahetatakse teiste sama väärtusega kaupade v teenuste vastu, osa kauba eest võidakse maksta rahas

kontango <kont´ango 16 s> (ingl contango < continue jätkama, pikendama) • maj kursilisand (eelkõige futuurlepingute puhul), mille võrra kauba hind on tulevikus kõrgem; preemia maksmise edasilükkamise eest, mis tuleneb alusvara pikaajalisema säilitamise ning määramatusega seotud võimalikest täiendavatest kuludest. Vastand backwardation

kraad <kr`aad kraadi kr`aadi 22e s> (< ld gradus samm, aste) • aste, järk, pügal; füüs temperatuuri mõõtühik, nt Kelvini kraad, tähis K; Celsiuse kraad, tähis °C; mat nurga ja kaare mõõtühik, tähis °; alkohoolse joogi kanguse, vee kareduse vms mõõtühik
kirjakraadtrük trükikirja suurus punktides (tüpograafiline mõõdustik)
teaduslik kraadteadustöö eest saadav kvalifikatsiooninimetus

kriminaalseadus <+ s`eadus -e 11~9 s> (< kriminaalne) • jur seadus, mis kirjeldab kuritegusid ja sätestab nende eest mõistetavad karistused

kriminaalvastutus <+ vastutus -e 11 s> (< kriminaalne) • jur kohtulik vastutus toimepandud kuriteo eest

kuliss <kul|`iss -issi -`issi 22e s> (pr coulisse)
1. teater raamile pinguldatud riidest, papist v paberist õhuke teisaldatav sein, millele on maalitud dekoratsiooniosa; algselt lavakülgi kattev paikne dekoratsiooniosa
2. mets raiel allesjäetav metsariba (kulissraie e ribaraie)
3. põll kõrge taimkattega maariba õrna kultuuri kaitsmiseks külma tuule, põuatuule vms eest
4. muus trombooni U-kujuline tõmmiktoru
kulissmehhanismtehn varbmehhanism, milles kaks liikuvat lüli on omavahel ühendatud translatsioonipaariga

kurtaaž <kurt|`aaž -aaži -`aaži 22e s> (pr courtage) • maj vahendustasu, nt tasu maaklerile mingi tehingu sobitamise eest

kutiikula <kutiikula 1 s> (< ld dem cuticula < cutis nahk) • bot taime kattekoerakkude välisseintele ladestuv pms rasvataolisest kutiinist koosnev värvitu kiht, kaitseb taime liigse veekaotuse eest

kvestor <kv`estor -i 2e s> (ld quaestor)
1. aj Vana-Rooma riigiametnik, kelle halduses oli riigikassa ja riigiarhiiv, provintsis rahandusasjad
2. Euroopa Parlamendi saadik, kes vastutab parlamendiliikmeid ja nende töötingimusi puudutavate haldus- ja finantsküsimuste eest

liising <liising -u 2 s> (ingl leasing rentimine, üürimine) • maj üürimisvahendus v üürimismüük, varade üürile v rendile andmine mitmesuguste lisatingimustega; kasutusliisingu puhul ei näe liisinguleping ette liisitava vara väljaostu; kapitaliliisingu e üürimismüügi puhul läheb liisingutähtaja lõpus vara omandiõigus liisinguvõtjale
liisingulaenmaj laen, mille korral pank ostab mingi vara (nt auto) ja liisib selle kliendile renditasu eest välja

luperkaalid plt <luperk|aalid -`aalide 22e s> (ld Lupercalia < lupus hunt) • aj Vana-Roomas puhastus- ja viljakuspidustused, mida peeti huntide eest kaitsva jumala Lupercuse e Faunuse auks

maniküür <manik|`üür -üüri -`üüri 22e s> (pr manicure van, manucure < ld manus käsi + cura hooldus) • käte, eriti küünte eest hoolitsemine, käte iluravi

mask <m`ask maski m`aski 22e s> (pr masque < it maschera)
1. näokate v seda kandev isik; antiikaja teatris traagilise v koomilise ilmega õõnes lahtine näokate; karnevalil v rahvapidustustel jm näo ees kantav inimese v looma näo kujutis; piltl teeseldud ilme
2. näokaitse, nt gaasitõrjeks
3. naha iluraviks näole määritav ainekiht
4. tehn läbipaistmatu tõke, mis varjab osa pinnast valguskiirte vm kiirguse v ainesademe eest
surimasksurnu näolt võetud kips- v vahajäljend

meneteekel <menet`eek|el -li 2e s> (< aramea menee, menee, tekeel, ufarsiin, Taanieli raamatu õnnetusoraakli sõnad) • piltl hoiatus läheneva ohu eest

mezuza [mezuzaa] (hbr uksepiit) • relig juudiusulistel pärgamenditükk šema-palve algusosaga, mis kinnitatakse metall- või klaastorus uksepiidale (kaitseks kurja eest)

muhvel <m`uhv|el -li 2e s> (sks Muffel, vrd muhv) • tehn muhvelahjus esemeid otsese leegi eest kaitsev tulekindlast materjalist kamber
muhvelvärvkunst emailvärv, juba põletatud ja glasuuritud portselanile v fajansile pealekantav värv, mis kinnistatakse muhvelahjus leegita kuumuses

mürmekofüüt <+ f`üüt füüdi f`üüti 22e s> (< kr myrmēx sipelgas + -füüt) • bot sipelgataim, troopiline taim, mille varte ja mugulate õõnsuses elavad sipelgad, kes kaitsevad teda taimtoiduliste loomade eest

ne bis in idem [nee bis in idem] (ld) • mitte kaks korda samas asjas; jur põhimõte, et ühe teo eest ei saa kaks korda karistada

normaal-normaalne, normikohane, normiks olev
normaalelementpüsiva elektromotoorjõuga galvaanielement
normaalhind maj
1. harilik hind, mida mingi kauba eest kõikjal nõutakse
2. normihind, mis on tuletatud teatavatest normidest
normaalkoolped pms algkooliõpetajaid ettevalmistav õppeasutus Prantsusmaal jm
normaallahuskeem lahus, mille kontsentratsioon on väljendatud grammekvivalentides ühe liitri kohta
normaalpuistumets mudelpuistu, optimaalse arengu ja tihedusega puistu
normaalrõhktehn, füüs üheatmosfääriline rõhk
normaaltasandmat joone punkti läbiv tasand, mis on risti joone puutujaga selles punktis
normaaltingimused plfüüs kokkuleppelised tingimused temperatuurist ja rõhust sõltuvate suuruste üheseks fikseerimiseks
normaalvõnkumised plfüüs normaalmoodid2, jäävate parameetritega lineaarse dünaamilise süsteemi lihtsaimad harmoonilised omavõnkumised

obligo <obligo 1 s> (it obbligo kohustus) • maj vastutus võlgade eest
obligoarve, obligokaartmaj vastutuskaart; näitab võlgniku vastutuse suurust

obrok <obrok -i 2e s> (vn оброк) aj
1. aastamaks rahas v loonusena (natuuras), mida Venemaal talupojad-pärisorjad maksid mõisnikule
2. pärast 1861. a kruntrent, iga-aastane maamaks
3. ühekordselt makstav hoonestusmaks määramata ajaks hoonestamiseks väljarenditud maatüki eest
obrokikohtaj Eestis tsaariajal kroonumaadest talupoegadele kasutada antud talukoht

orden <`orden -i 2e s> (sks Orden < ld ordo, gen ordinis rida, kord, seisus) • aumärk, teenetemärk (antakse silmapaistvate sõjaliste vm teenete eest)

panafrikanism <+ afrikan|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< pan- + pn Aafrika) • pol neegrite rassilise võrdõigusluse eest võitlev poliitiline liikumine, mille algatasid XIX–XX s vahetusel USA ja Lääne-India neegerharitlased

paslik <paslik -u 2 s> (vn башлык < trg başlık peakate < baş pea) • tekst peakott, tuisukott, kapuutsitaoline peakate (kaitseks tuule, vihma ja tuisu eest)

pediküür <pedik|`üür -üüri -`üüri 22e s> (pr pédicure < ld pes, gen pedis jalg + cura ravi) • jalgade, eriti varvaste ja varbaküünte eest hoolitsemine, jalgade tervise- ja iluravi

plagiotsefaalia <+ tsef`aalia 1 s> (< kr plagios kaldu olev + kephalē pea) • med kiivaspealisus, pea kuju, mille üks koljupool on suuremahulisem eest, teine koljupool tagant

polder <p`old|er -ri 2e s> (holl) • mere, järve v jõe üleujutuste eest tammidega kaitstud kuivendatud ala; asub allpool merd v naaberveekogu pinda

pro [proo] (ld) • eest, asemel; poolt; kohta

pro- (kr, ld) • ees-, eel-, eest-, ette-; ase-, abi-

pro aris et focis [proo aaris et fotsis] (ld) • altarite ning (kodu)kollete eest (kodumaa eest peetava sõja kohta, sage sõjaväeüksuste moto)

pro arte [proo arte] (ld) • kunsti eest, kunsti nimel

pro domo sua [proo domo sua] (ld) • oma maja eest, st isiklikus asjas, iseenda kaitseks

pro fide [proo fide] (ld) • usu eest

pro gradu [proo gradu] (ld kraadi eest, kraadi jaoks) • pms Soome kõrgkoolides magistrikraadiga võrdne teadustöö

prokuura <prokuura 16 s> (it procura < ld procurare hoolitsema) maj
1. jur ärivolitus, prokuristile äriasjade ajamiseks antav volitus
2. kaubandustehingute eest makstav tasu

pro patria [proo patria] (ld) • isamaa eest

prostitueerima <prostitu|`eerima -eerib 28 v> (ld prostituere) • prostitutsioonist elatuma; piltl ennast (oma talenti, au jne) raha eest müüma

prostitutsioon <prostitutsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld prostitutio) • tasuline seksuaalpartnerlus, oma keha müümine seksuaalvahekorraks; piltl oma talendi, au v väärikuse müümine raha eest

publikaan <publik|`aan -aani -`aani 22e s> (ld publicanus) • aj Vana-Roomas riigirentnik, riigile makstud üldsumma eest riigimaksude (eriti tollimaksude) sissenõudmise õiguse omandanud eraisik

raketitõrje <+ tõrje t`õrje 6 s> (< rakett (3)) • sõj raketikaitse, abinõude kogum elanikkonna, vägede, laevastiku v tähtsate majandusobjektide kaitsmiseks vastase rakettide eest. Vt ka raketikilp

ramp <r`amp rambi r`ampi 22e s> (pr rampe, ingl ramp)
1. teater lavapõranda eesserv, mis varjab pealtvaatajate eest lava valgustavaid lampe; ka nende valgustite süsteem
2. tehn kaldtee eri kõrgusel olevate sõiduteede vahel nt mitmekorruselistes garaažides; liiklemist võimaldava kallakuga ehitis kahe eri tasandi vahel (nt metroos)
3. mer allalastav sild liikumiseks kaldalt laevale ja vastupidi
4. sport rulakauss, kallaku v kumera pinnaga rajatis rula-, jalgratta-, rulluisu- vms trikkide harjutamiseks ja esitamiseks

reaaltulu <+ tulu 17 s> (< reaalne) • maj kaupade ja teenuste hulk, mida saab osta teatud rahalise sissetuleku eest

réfugié [refüžj·e] (pr)
1. pagulane
2. aj jälitamise eest Inglismaale, Madalmaadesse vm põgenenud hugenott

reklaam <rekl|`aam -aami -`aami 22e s> (pr réclame < réclamer paluma, nõudma, eest kostma < ld reclamare vastu hüüdma)
1. toodete, teenuste ja ürituste avalik pilku ning meeli köitev tutvustamine ja propageerimine tarbijate ligimeelitamiseks ning läbimüügi suurendamiseks; andmete levitamine kellegi v millegi kohta populaarsuse v tähelepanu taotlemise eesmärgil
2. sellist tutvustust ja teavet edastav kuulutus, plakat, videoklipp vms
reklaamikirjanikreklaamtekstide kirjutaja, vt ka copywriter

rekvireerima <rekvir|`eerima -eerib 28 v> (< ld requirere otsima, nõudma) • rekvisitsiooni tegema, sundvõtma, sundkorras riigile võtma, hrl tasu eest

rekvisiitor <rekvis`iitor -i 2e s> (sks Requisiteur) • teater rekvisiitide soetaja ja nende eest vastutaja teatris

rekvisitsioon <rekvisitsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< keskld requisitio < ld uurimine, jälitamine) • sundvõtmine, vara v teatud esemete (ajutine) võõrandamine riigile, hrl tasu eest

remiis <rem|`iis -iisi -`iisi 22e s> (pr remise)
1. sport vehklemises korduv hoiatuslöök
2. mõnedes kaardimängudes määratud tihide arvust vähemvõtt, karistus vähemvõtu eest

remontöör <remont|`öör -ööri -`ööri 22e s> (vn ремонтёр < pr remonte hobuste vahetus) • aj, sõj Vene tsaaririigi sõjaväes ohvitser, kes hoolitses uute hobuste ostmise eest väljalangenud hobuste asemele

res ipsa loquitur [rees ipsa lokvitur] (ld) • asi kõneleb ise enda eest

ressurss <ress|`urss -ursi -`urssi 22e s> (pr ressource abivahend < ld resurgere taastuma)
1. maj toote keskmine töökestvus tehnilise dokumentatsiooniga kehtestatud piirseisundi saabumiseni; väljendatakse aastates, tundides, kilomeetrites v lülituste ja töötsüklite arvus
2. info protsessi käituseks vajalik arvutisüsteemi loogiline v füüsiline osa (mäluala, välisseade jne)
3. pl varud, tagavarad; maj majanduslikud vahendid v varud, eriti raha, tuluallikad
ressursimaksmaj maks loodusvarade kasutamise eest

revanšism <revanš|`ism -ismi -`ismi 22e s> (pr revanchisme) • pol poliitika, mis sõjalise kaotuse eest kättetasumise ettekäändel taotleb kehtiva olukorra vägivaldset muutmist

sagitaalne <sagit`aal|ne -se 2 adj> (< ld sagitta nool) • anat keha kesktasandiga (mediaantasandiga) rööbiti kulgev, eest taha kulgev

sanitaarkaitse <+ kaitse k`aitse 6 s> (< sanitaarne) • med halduslike sanitaar- ja epideemiatõrjeabinõude kogum, mille ülesanne on kaitsta riigi territooriumi ohtlike nakkushaiguste sissetungi eest

shareware [šeə(r)weə(r)] (ingl) • info jaosvara, tarkvara, mida võib proovida ja kopeerida tasuta, kuid pideva kasutamise eest peab maksma väikest registreerimistasu

skonto <skonto 16 s> (it sconto) • maj hinnaalandus, mis tehakse arve kiire v kindla aja jooksul (eriti sularahas) tasumise eest

sojurgal <sojurg´al -i 19 s> (vn союргал < mongoli соёрхол lahkus, arm) aj
1. mongoli riigis valitsejalt teenistuse eest saadud tasu, sh ka maavaldus
2. pärilik lään feodaalse maavalduse süsteemis Kesk-Aasias, Lähis-Idas, Indias jm XIV–XIX s

stratioot <strati|`oot -oodi -`ooti 22e s> (kr stratiōtēs sõdur) • aj Bütsantsi lihtsõdur (talupoeg) VII–XI s, kes sai riigilt sõjateenistuse eest pärandatavat jaosmaad

struggle for life [stragl fo(r) laif] (ingl) • biol võitlus olemasolu eest, olelusvõitlus (nt koos eksisteerivate organismide kohta)

sufražett <sufraž|`ett -eti -`etti 22e s> (ingl suffragette < suffrage hääletamine, hääleõigus < ld suffragium) • aj naisõiguslane, naiste poliitiliste õiguste eest võitleja, eriti Suurbritannias; tuntud radikaalsete võitlusvõtete poolest

sutenöör <suten|`öör -ööri -`ööri 22e s> (pr souteneur < soutenir toetama < ld sustinere) • kupeldaja, mees, kes otsib prostituudile kliente ja turvab teda, saades selle eest teatud protsendi prostituudi teenistusest

svadeši <svadeši 1e s> (bengali, hindi swadeshi omamaine) • aj Briti Indias XX s alguses tekkinud liikumine, mille eesmärk oli edendada kodumaist tööstust ja käsitööndust ning kaitsta neid Briti tööstuse konkurentsi eest; väljendus Inglise kaupade boikoteerimises eriti a-tel 1905–08

sünoovia <sün`oovia 1 s> (uusld synovia) • füsiol liigesevõie, liigeseõõnes leiduv võie, mis kaitseb liikuvaid pindu hõõrdumise eest

süüdvester <s`üüdv`est|er -ri 2e s> (sks Südwester < Südwest edelatuul) • tekst laiaääreline, pead ja kaela vee eest kaitsev (meremehe)peakate

taksomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (vn таксометр < pr taximètre < taxe hind, tariif + -meeter) • tehn sõidutasu arvesti, mis näitab takso kasutamise eest võetavat tasu

talisman <talisman -i 19 s> (pr talisman < ar ṭilasm loits < kr telesma pühitsus) • müt maagilise väega ese, mille kaasaskandmine pidavat tooma õnne ja kaitsma õnnetuste eest. Vt ka amulett

tariif <tar|`iif -iifi -`iifi 22e s> (pr tarif < ar ta'rīf seletus) • maj taks, tasu- v maksumäär töö v teenuse osutamise eest

tempel2 <t`emp|el -li 2e s> (sks Stempel) • kõrgtrüki põhimõttel jäljendit jättev vahend, värvipitsat; ka selle jäljend (nt postitempel); tehn matriitsi vastaspool stantsis2
tempelmakslõiv, mida tehingu vormistamisel võetakse pitseri, tempelmargi v tempelpaberi eest
tempelmarkeriline mark, millega tasutakse tempelmaksu
tempelpabertempliga varustatud eriline paber tempelmaksu tasumiseks

tent <t`ent tendi t`enti 22e s> (ingl telk < keskld tentum, tenta < ld tendere venitama, pingutama)
1. purjeriidest vari kaitseks vihma ja päikese eest plaažil, laevalael jm
2. (veoki) presendist vm tugevast materjalist kate

thawb [θaub] (ar) • tekst traditsiooniline meeste rõivas Lähis-Ida ja Lõuna-Aasia islamiriikides; enamasti valge, puuvillase krae ja eest nööpidega täispikk tuunika

traditsionalism <traditsional|`ism -ismi -`ismi 22e s> (pr traditionalisme) • traditsioonide järgimine, ühiskonnaelu, poliitika vm valdkonna traditsiooniliste väärtuste kaitsmine võõra mõju eest; on omane igale kultuurile, mis pole assimileerumas

tragöödia <trag`öödia 1 s> (ld tragoedia < kr tragōidia < tragos sikk, sokk + ōidē laul) • kirj kurbmäng, draamakirjanduse žanr, milles peategelase pingeline võitlus õilsate eesmärkide eest lõpeb tema lüüasaamise v hukkumisega; piltl traagiline sündmus

tribuun <trib|`uun -uuni -`uuni 22e s> (ld tribunus) • aj Vana-Rooma riigiametnik ja ohvitser; piltl oraator, kirglik rahva õiguste eest võitleja
rahvatribuunaj esialgu plebeide, hiljem kõigi kodanike huvide kaitsja
sõjatribuunaj leegioni (1) kõrgem ohvitser

tšekk <tš`ekk tšeki tš`ekki 22e s> (ingl cheque, check) maj
1. maksekorraldus
2. maksekviitung kauba eest tasumise kohta
3. kontrolltalong, mis on aluseks esma- ja tarbekaupade jaotamisel eriolukorras (tšekisüsteemi kehtides)

varjaagid pl <varj|`aag -aagi -`aagi 22e s> (< vanapõhja vaeringi sõdalane) • aj skandinaavlastest normannid Vana-Vene allikais; nende kauba- ja rüüsteretked Vene aladele algasid IX s; teenisid tasu eest ka Vene vürstide malevates; piltl rändavad võõrvalitsejad. Vt ka viikingid

vasall <vas|`all -alli -`alli 22e s> (keskld vas(s)allus) • aj läänimees, läänisaaja; keskajal feodaal, kes sai kõrgemalt feodaalilt (senjöörilt) sõja- ja haldusteenistuse eest eluaegseks kasutamiseks v pärilikuks valdamiseks maa-ala koos seal elavate talupoegadega vm tuluallika (lääni); piltl sõltuv isik v riik, vt ka vasallriik

vaseliin <vasel|`iin -iini -`iini 22e s> (sks Vaseline < Wasser vesi + kr elaion õli) • tehn, farm kollakas plastne määre, mida saadakse naftast toodetud õli koos parafiini, tseresiini v petrolaatumiga sulatades; tehnilist vaseliini kasut metalltoodete kaitsmiseks korrosiooni eest, kõrgema puhastusastmega vaseliini meditsiinis salvialusena

versailane <vers`aila|ne -se -st 12~10? s> (pr pl Les Versaillais) • aj 18. märtsil 1871. a Pariisi ülestõusu eest Versailles’sse põgenenud ning Pariisi Kommuuni ajal seal tegutsenud Prantsuse valitsuse ning selle vägedesse kuulunu nimetus kommunaaride kõnepruugis

vibroisolatsioon <+ isolatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< vibro- + isolatsioon) • ehitiste, masinate, aparaatide ja seadmete ning inimese kaitse vibratsiooni kahjuliku toime eest


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur