[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 34 artiklit

abjuratsioon <abjuratsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (pr abjuration < keskld abiuratio vandega lahtiütlemine) • relig avalik loobumine usust v oma veendumustest

apoteoos <apote|`oos -oosi -`oosi 22e s> (< kr apotheōsis jumalustus)
1. aj, relig esivanemate, kangelaste v valitsejate jumalustamine ning sellega seonduv kombetalitus Vana-Kreekas ja Vana-Roomas
2. idee, isiku v sündmuse avalik ülistus
3. teatrietenduse v kontserdi pidulik lõpp-pilt v -osa

autodafee <autodaf`ee 26i s> (port auto-da-fé usuakt) • aj inkvisitsiooni- e ketserikohtu otsuste avalik väljakuulutamine ühes täidesaatmisega, nt surmamõistetu põletamine tuleriidal; oli kasut pms Hispaanias ja Portugalis XV–XVIII s isikute suhtes, kes astusid välja katoliku kiriku ja feodaalkorra vastu

bordell <bord|`ell -elli -`elli 22e s> (pr bordel < keskld bordel(l)um väike hütt) • lõbumaja, avalik maja, pordumaja (kõnek)

collegium (ld) kolleegium
collegium musicum [kolleegium muusikum] (ld) • aj XVI–XVIII s muusikasõprade ühing, pms Saksa linnades
collegium publicum [kolleegium puublikum] (ld) • avalik loeng ülikoolis

common [komən] (ingl < ld communis) • ühine, avalik, rahvalik
common law [komən loo] (ingl) • jur Suurbritannias ja USA-s tavaõigus, millel on seaduse jõud
common sense [komən sens] (ingl) • ühistaju; ühismeel; terve mõistus. Vt ka sensus communis

debatt <deb|`att -ati -`atti 22e s> (pr débat) • avalik arutelu v vaidlus, väitlus pms poliitilistel teemadel

debüüt <deb|`üüt -üüdi -`üüti 22e s> (pr début) • esmakordne avalik esinemine
debüütfilmesikfilm
debüütteosesikteos

demonstratsioon <demonstratsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld demonstratio osutamine, näitamine)
1. meeleavaldus, nõudmiste, soovide, protesti, ühiskondliku meeleolu avalik väljendus rongkäikude, miitingute jne kaudu
2. teadussaavutuste v uudistoodete näitlik tutvustamine vaatajatele; esitamine, avalik näitamine, nt moedemonstratsioon
3. piltl väljakutsuv käitumine

dispuut <disp|`uut -uudi -`uuti 22e s> (< ld disputare arvestama, uurima) • mõttevahetus; avalik vaidlus teaduslikul teemal (pms väitekirja kaitsmisel); mõttevahetus pärast avalikku loengut v ettekannet

elitarism <elitar|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< pr élitisme)
1. sotsiol õpetus, mille järgi ühiskondlikud ja sotsiaalsed grupid jagunevad eliidiks ja massiks, vastand egalitarism
2. pol teenete-, sünni- v võimujärgse eliidi avalik v salajane valitsemine
3. pol suurriikidele maailmapoliitikas eriõiguste nõutamine (johtuvalt nende erilistest kohustustest)

faama <faama 16 s> (ld fama) • kuuldus, kuulujutt; avalik arvamus

fustigatsioon <fustigatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (keskld fustigatio < fustigare ihunuhtlust andma < ld fustis kepp, malakas) • aj avalik ihunuhtlus, millele järgnes hrl häbiposti panemine

glasnost <glasnost -i 2e s> (vn гласность < гласный avalik, üldiselt teadaolev) • pol avalikustamine, ideoloogiline suund Nõukogude Liidus 1980ndate keskpaiku

ius [juus] (ld) • õigus
ius canonicum [juus kanoonikum] (ld) vt kanooniline õigus
ius civile [juus tsiviile] (ld)
1. jur tsiviilõigus, õigusnormide kogum, mis korrastab isikute varalisi suhteid (eraõiguse osa)
2. aj Rooma õiguse osa, mis korraldas ainult Rooma kodanike vahelisi suhteid (välja arvatud orjad ja naised)
ius divinum [juus diviinum] (ld) • aj Vana-Roomas jumalik õigus, ka loodusõigus
ius ecclesiasticum [juus eklesi·astikum] (ld) • jur, relig kirikuõigus, kiriku kui institutsiooni elu õiguslikult määravate normide kogum
ius gentium [juus gentsium] (ld) rahvaste õigus
1. aj Rooma õiguse osa, mis reguleeris Vana-Rooma kodanike suhteid riigis elavate välismaalastega ja viimaste omavahelisi suhteid
2. rahvusvaheline õigus
ius humanum [juus humaanum] (ld) • inimlik õigus
ius litoris [juus liitoris] (ld)
1. aj rannaõigus, rannaelanike muistne tava omastada randa uhutud esemeid ning merehätta sattunud laevu ja veoseid
2. jur rannaõigus, merehädaliste abistamist ja vara päästmise hüvitamist korraldavate õigusnormide kogum
ius naturale [juus naturaale] (ld) • loodusõigus, loomuõigus
ius primae noctis [juus priime noktis] (ld) • esimese öö õigus; aj feodalismi ajal (ka Baltimail) mõisahärra õigus oma pärisorja abiellumisel selle noorikuga pulmaöö veeta
ius privatum [juus privaatum] (ld) • eraõigus
ius publicum [juus publikum] (ld) • avalik õigus
ius sanguinis [juus sangvinis] (ld) • (vereõigus); kodakondsuse määramine vanemate (isa) riikkondsuse järgi
ius scriptum [juus skriptum] (ld) • kirjutatud õigus (vastandina tavaõigusele, adaadile)
ius soli [juus soli] (ld) • jur põhimõte, et kodakondsus määratakse sünnikoha järgi

kontrovers <kontrov|`ers -ersi -`ersi 22e s> (pr controverse < ld controversia) • lahkarvamus, avalik vaidlus; vaidlusküsimus

kontsert <k`onts|`ert -erdi -`erti 22e s> (it concerto < concertare koos musitseerima) muus
1. avalik muusikaettekanne
2. ühele v mitmele soolopillile ja orkestrile v ainult orkestrile kirjutatud suur virtuoosne heliteos

liturgia <lit`urgia 1 s> (kr leiturgia avalik teenistus) • aj Vana-Kreekas jõukamailt kodanikelt nõutud kohustused riigi heaks rahas v teenustes; relig laiemas tähenduses: teatud kirikus v uskkonnas kasutatavad jumalateenistuse rituaalid ja kord; kitsamas tähenduses: õigeusu kirikus armulauateenistus; katoliku kiriku autoriseeritud jumalateenistuste koondnimetus; protestantlikus kirikus jumalateenistuse osa, mis koosneb vaimuliku ja koguduse vaheldumisi lauldud v räägitud tekstidest

lupaanar <lup`aanar -i 2e s> (ld lupanar < lupa emahunt; prostituut) • aj lõbumaja, avalik maja Vana-Roomas

manifest <manif|`est -esti -`esti 22e s> (< ld manifestus käegakatsutav, ilmne, avalik) • riigipea v valitsuse pidulik kirjalik pöördumine rahva poole; partei v mõne muu organisatsiooni v rühmitise programmilise sisuga avalik teadaanne

notar <notar -i 2e s> (keskld notarius (avalik) kirjutaja < ld (kiir)kirjutaja) • jur notariaaltoiminguid tegev ametiisik, kes on saanud oma tööks riigilt volitused, kuid pole riigiteenistuses

notifikatsioon <notifikatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (keskld notificatio)
1. notifitseerimine, avalik teadustamine; ametlik kirjalik teadaanne
2. info teatis, programmi olekuteade kasutajale v teisele programmile
3. maj veksli väljaandjale veksli protestimisest kirjalikult teatamine

nümfaion <nümf`aion -i 2e s> (kr nymphaion < nümf) • arhit algselt nümfidele pühendatud grott v hoone, hrl allika kohal; hiljem avalik v eravalduses hoone, mille luksuslikku fassaadi kaunistasid nümfide jt veejumaluste kujud

patent <pat|`ent -endi -`enti 22e s> (< keskld litterae patentes „avatud kiri“, st avalik dokument) jur
1. aj Liivimaa ja Kuramaa kubermangus XVIII ja XIX s kindralkuberneri, kuberneri v kubermanguvalitsuse trükis avaldatud seadus, määrus vm juriidiline akt
2. jur, maj tööstusomandi objektide autorsuse ja prioriteedi tõend, autori(te)le v ettevõttele antav dokument, mille valdaja saab ainuõiguse kasutada tööstusomandi objekti riigis, kus patent on välja antud
3. ametlik tunnistus, mis annab õiguse nt ettevõtet avada, mingit tööd teha v tõendab mingit õigust, nt ravimipatent, konsulipatent
patendilitsentsjur patendivaldaja luba leiutist, tööstusnäidist, väikepatenti v kaubamärki kasutada
patendiõigusjur tsiviil- ja haldusõigusnormide kogum, millega kehtestatakse tehniliste lahenduste jm tööstusomandi objektide leiutiseks, tööstusnäidiseks v kasulikuks mudeliks tunnistamise kord, patendivaldaja õigused patenditud objekte kasutada ning nende õiguste kaitse
patentravimfarm ravim, mille valmistamise ainuõigus kuulub mõnele riigile v firmale

poleemika <poleemika 1 s> (< kr polemikē sõjakunst) • publitsistlikku v teaduslikku laadi avalik vaidlus, väitlus, sulesõda

programm <progr|`amm -ammi -`ammi 22e s> (< kr programma avalik teadaanne) • kava: eeskava, saatekava; tegevus-, toimimis- v juhtkava; õppekava, eeskiri; tehn käskude korrastatud järjend arvuti vm seadme automaatseks juhtimiseks
programmjuhtimineinfo tehnoloogilise protsessi v seadme juhtimine varem koostatud eeskirja programmi järgi
programmõpeped õppeviis, mille puhul õppematerjal omandatakse iseseisvalt, programmiga määratud järjestuses ja ulatuses

proklamatsioon <proklamatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld proclamatio väljahüüdmine)
1. üleskutse, lendleht
2. avalik teadaanne v väljakuulutus

pubi <pubi 17 s> (ingl pub) {lüh sõnadest public house avalik maja“} • inglispärane joogikoht, kõrts, trahter

publicity [pabl·issiti] (ingl < public avalik) • üldtuntus; avalik tähelepanu; reklaamimine, reklaam

publik <publik -u 2 s> (sks Publikum < ld publicum rahvahulk < publicus rahva-, avalik, riiklik) • kuulajas- v vaatajaskond; seltskond, avalikkus, rahvas

reklaam <rekl|`aam -aami -`aami 22e s> (pr réclame < réclamer paluma, nõudma, eest kostma < ld reclamare vastu hüüdma)
1. toodete, teenuste ja ürituste avalik pilku ning meeli köitev tutvustamine ja propageerimine tarbijate ligimeelitamiseks ning läbimüügi suurendamiseks; andmete levitamine kellegi v millegi kohta populaarsuse v tähelepanu taotlemise eesmärgil
2. sellist tutvustust ja teavet edastav kuulutus, plakat, videoklipp vms
reklaamikirjanikreklaamtekstide kirjutaja, vt ka copywriter

res publica [rees puublika] (ld avalik asi), lüh R. P.riik; vabariik

skandaal <skand|`aal -aali -`aali 22e s> (pr scandale < kr skandalon pahandus) • avalik häbistav v kõmuline juhtum; mürgel, märul, suur riid

termid plt <termid t`ermide 22e s> (ld thermae < kr thermos soe) • aj avalik kümblusasutus Vana-Roomas, milles oli higistamis- ja võidmisruum, saunaruumid, külmavee- ja ujumisbassein; termide juurde kuulusid ka spordiväljakud, raamatukogu jm


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur