[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 43 artiklit

antonomaasia <antonom`aasia 1 s> (kr antonomasia) • lgv ümbernimetamine, üldnime asendamine pärisnimega v vastupidi, nt Kroisos rikka asemel

delabialiseerima <+ labialis|`eerima -eerib 28 v> (< de- + labiaal) • lgv huulhäälikut hääldama huulte ümardamiseta, nt ö › e (ökonoomia asemel ekonoomia), ü › i (psüühika asemel psiihika)

digikaamera <+ kaamera 1 s> (< digi-), digitaalkaamera <+ kaamera 1 s> (< digitaalne + kaamera) • fot, info foto- v filmikaamera, mis jäädvustab kujutised filmilindi asemel digitaalkujul andmekandjale

digikell <+ k`ell kella k`ella 22i s> , digitaalkell <+ k`ell kella k`ella 22i s> (< digitaalne) • el elektronkell, mis näitab aega osutinäidu asemel numbritega

dominioon <domini|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ingl dominion < ld dominium valdus, võim) • pol (Briti) Rahvaste Ühendusse kuuluv suveräänne riik, Suurbritannia endine koloniaalvaldus (nt Austraalia, Kanada, Sri Lanka, Uus-Meremaa); pärast II maailmasõda (a-st 1949) kasut dominiooni asemel nimetust Rahvaste Ühenduse liikmesriik

elektrifitseerima <elektrifits|`eerima -eerib 28 v> (< elekter + ld facere tegema) • elektrienergiat (teiste energialiikide asemel) kasutusele võtma, elektriga varustama

eufemism <eufem|`ism -ismi -`ismi 22e s> (kr euphēmismos < eu- + kr phēmi kõnelen) • lgv mahendav ja ilustav väljend ebasündsa v ebameeldiva asemel, nt surema › igaveseks uinuma

heksameeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (kr hexametros < heksa- + metron mõõt) • kirj Vana-Kreeka ja Rooma luules 6-jalaline värss, koosneb viiest daktülist, kuna kuues värsijalg on kahesilbiline; daktüli asemel võib olla ka spondeus; tsesuur on hrl 3. värsijalas pärast arsist; heksameetris on nt Homerose eeposed „Ilias“ ja „Odüsseia“

heterofaasia <heterof`aasia 1 s> (< hetero- + kr phasis väide < phēmi ütlen), heterofraasis <heterofraasis -e 9 s> (< hetero- + kr phrasis kõne, väljend) • med kõnehäire, mille puhul ühtesid sõnu v häälikuid kasut teiste asemel

hoki <hoki 16 s> (ingl hockey) • sport sportmäng
jäähokisportmäng jääl kahe 6-liikmelise võistkonna vahel, palli asemel mängitakse kummikettaga (nn litriga)
maahokipallimäng kahe 11-mehelise meeskonna vahel muru- või liivakattega väljakul
saalihokipallimäng siseruumides kahe 6-liikmelise võistkonna vahel

in loco [in loko] (ld) • kohal, (kellegi) asemel

kanalisatsioon <kanalisatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (pr canalisation < ld canalis toru, renn) • kanalite, torude jt tehniliste vahendite kogum reovee eemaldamiseks ning puhastamiseks
kanalisatsioonikaevkontrollkaev, kanalisatsioonitorustiku puhastamiseks ehitatud püstik, mille põhjas on toru asemel lahtine voolurenn
kanalisatsioonisüsteemrajatiste süsteem reovee eemaldamiseks ja puhastamiseks

kaskadöör <kaskad|`öör -ööri -`ööri 22e s> (pr cascadeur) • trikimeister, filminäitleja, kes esineb tehniliselt v füüsiliselt eriti rasketes v eluohtlikes stseenides (hrl põhiosatäitja asemel)

kombinatoorne <kombinat`oor|ne -se 2 adj> (< ld combinare ühendama) • kombinatsioonidel (1) põhinev
kombinatoorne loogikamatemaatilise loogika suund; analüüsib mõisteid, mis klassikalises matemaatilises loogikas võetakse omaks edasise analüüsita, ja lihtsustab mõtlemise formaliseerimist sellega, et opereerib muutujate asemel konstantidega
kombinatoorne analüüs kombinatoorika

kremeerima <krem|`eerima -eerib 28 v> (< ld cremare põletama) • krematooriumis põletama, matmise asemel surnuid tuhastama

loto <loto 16 s> (it lotto)
1. õnnemäng, kus kaardil tuleb katta trükitud numbreid neile vastavate nummerdatud mängukivikestega, mida võetakse huupi lotopaunast; pildilotol on numbrite asemel pildid
2. loterii, kus püütakse ära arvata loosimisel selguv võitev arvukombinatsioon

malapropism <malaprop|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< pn Malaprop, R. B. Sheridani (1751–1816) näidendi „Rivaalid“ tegelane < pr mal à propos halvasti sobiv) • lgv nähtus, kus mingi sõna asemel kasut mõnd teist, lähikõlalist sõna, eriti võõrsõna. Vt ka solötsism, spoonerism

melodraama <+ draama 16 s> (< melo- + draama)
1. kirj, teater liialdatud tundeefektidega ja pingelise sündmustikuga näidend, milles on vastandatud õilsad kangelased ja nurjatud kelmid, kusjuures õnnelikus lõpplahenduses saavutab voorus tingimata võidu
2. varem draama v dramaatiline deklamatsioon muusika saatel, eriti deklamatsioon (laulu asemel) ooperi osana, vt ka melodeklamatsioon

miilits <miilits -a 2 s> (< ld militia sõjaväeteenistus)
1. sõj Prantsusmaal jm kaadriväe asemel kasutatav sõjaväesüsteem, kus kodanikud saavad lühiajalist sõjaväelist õpetust oma kodukohas ja sõja puhul koonduvad väeüksusteks
2. aj Venemaal ja endises Nõukogude Liidus korrakaitseorgan; selle esindaja

negatiiv <negat|`iiv -iivi -`iivi 22e s> (< ld negativus eitav)
1. fot tegelikele vastupidiste heledussuhetega ja vastupidiste värvustega (mingi värvuse asemel selle täiendvärvus) fotograafiline kujutis; fotoplaat v film sellise kujutisega
2. lgv eitav kõneviis

nor-
1. (ld norma õige mõõt) farm eesliide, mis kirjeldab ühendit, mille ehitus on n-ö normaalne võrreldes selle isomeeridega (nt ühend, millel on alifaatne süsivesinikahel hargneva asemel)
2. {lüh sks sõnadest Nitrogen ohne Radikale} keem eesliide, mis tähistab ühendit (nt noradrenaliin), kus on metüleeni rühm (CH2) lähemal kui selle lähteainel (adrenaliin)

pandus <p`andus -e 11~9 s> (vn пандус < pr pente douce lauge kallak) • eh kaldtee, mida mööda sõidetakse garaaži, sillale v liigutakse hoone ühelt korruselt teisele; kasut ka trepi asemel

parasiit <paras|`iit -iidi -`iiti 22e s> (kr parasitos muidusööja, priileivasööja) • biol nugiline, söödik, taim- v loomorganism, mis elab teise organismi peal v sees, toitudes selle kulul; piltl teise kulul elav isik
parasiitsõnalgv nugisõna, vääras tähenduses kasutatav, teise sõna tähendusalale tunginud sõna, nt sõna läbi sõnade kaudu, üle, pärast, tõttu asemel
parasiittaimbot taimparasiit, nugitaim, taim, mis toitub teistest taimedest, olles kinnitunud nende juurtele v võsudele; täisparasiidid võtavad peremeestaimelt vee ja kõik toitained, poolparasiidid saavad teistelt taimedelt vee ja osa toitaineid

pars pro toto [pars proo tooto] (ld) • lgv osa terviku asemel, nähtus keelepruugis, kus tervikut väljendatakse selle osa abil, nt kaks pead (st kaks inimest)

perifraas <+ fr`aas fraasi fr`aasi 22e s> (kr periphrasis) • kirj mõiste mitmesõnaline ümberütlus, kõnekujund, milles eseme v nähtuse nimetuse asemel mainitakse tema iseloomulikke tunnuseid v suhteid

pitš <p`itš pitši p`itši 22e s> (ingl pitch kõrgus, aste, (kruvikäigu) tõus) • tehn Inglise tollil põhinev leppeühik, mida kasut hammasrataste arvutamisel hambumismooduli asemel

plasmaferees <plasmafer|`ees -eesi -`eesi 22e s> (< plasma + kr aphairesis äravõtmine) • med plasmadoonorlus, plasma äraandmine, vereandmine, mille korral punalibled viiakse doonori vereringesse tagasi tavalise vereandmise asemel v ravi menetlusena

platiniit <platin|`iit -iidi -`iiti 22e s> (< plaatina) • tehn nikli ja raua sulam, millel on klaasiga võrdne joonpaisumistegur; kasut plaatina asemel hõõglampide ja elektrovaakumseadiste klaasdetailidesse läbiviikude tegemiseks

praemissis praemittendis [prem·issis premit·endis] (ld) • kui varem toodud, mis peab eelnema, s.o eeldades kõiki vastavaid tiitleid (kasut hrl lühendina P. P. kirja alguses ütte v tiitlite asemel)

pro [proo] (ld) • eest, asemel; poolt; kohta

propreetor <+ pr`eetor -i 2e s> (ld propraetor < pro praetore preetori asemel) • aj asevalitseja, Vana-Roomas endine preetor mingi provintsi asehaldurina

qui pro quo [kvii proo kvoo] (ld) • kes kelle asemel (isikute eksliku äravahetamise kohta)

ringett <ring|`ett -eti -`etti 22e s> (ingl ringette < ring rõngas) • sport Kanada päritolu jäähokisarnane naiste sportmäng, litri asemel mängitakse kummirõngaga, kepp on ilma labata

ringo <ringo 16 s> (ingl ring rõngas) • sport Poola päritolu ja pms Poolas mängitav võrkpallisarnane sportmäng, palli asemel visatakse kummist rõngast üle võrgu

rotatsism <rotats|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< kr rhō täht, ld r)
1. lgv kaashääliku (s, z, l, n, j, muutumine keeleajaloolises arenemises r-iks (nt ladina amaseamare, inglise was ~ were)
2. med kõnepuue, r-hääliku väärhääldus (nt keeletipu r-hääliku asemel kurgunibu põriseva hääliku hääldamine)

sabatlane <sabatla|ne -se -st 12 s> (< sabat), sabataar <sabat|`aar -aari -`aari 22e s> • relig kristlik sekt, kes pühitseb pühapäeva asemel laupäeva, nt seitsmenda päeva adventistid

safloor <safl|`oor -oori -`oori 22e s> (sks Saflor) • bot rohttaimede perekond (Carthamus) korvõieliste sugukonnast Vahemere maadel ja Aasias; ainult kultuurtaimena kasvav värvisafloor on õli- ja värvitaim (kasut safrani asemel)

sünekdohh <sünekd|`ohh -ohhi -`ohhi 22e s> (kr synekdochē) • kirj kõnekujund, mille puhul eseme v nähtuse tavaline nimetus asendatakse ühe tema olulisema tunnusega, nt sada mõõka (st ratsaväelast), v tähendus kantakse üle kvantitatiivse suhte alusel: osa terviku v tervik osa asemel. Vt ka antonomaasia, pars pro toto

triiton2 <tr`iiton -i 2e s> (< kr pn Tritōn)
1. müt Kreeka müt-s mehekujuline mereolend hobusejalgadega v kalasabaga jalgade asemel
2. zool vesilik (Triturus), lapiku sabaga kahepaikne loom sabakonnaliste seltsist

triool <tri|`ool -ooli -`ooli 22e s> (sks Triole < tri-) • muus rütmikujund, mis koosneb kahe noodi asemel kolmest ühepikkusest noodist niisama pika koguvältusega (märgitakse numbriga 3). Vt ka duool, kvartool, kvintool, sekstool, septool

viitse- (< ld vice asemel) • ase-

vikaar <vik|`aar -aari -`aari 22e s> (ld vicarius asetäitja < vice asemel)
1. relig ametisse pühitsetud vaimuliku asetäitja v abi; mitmesuguste vaimulike ametikandjate nimetus õigeusu ja katoliku kirikuis
2. aj hilises Rooma riigis diötseesi asevalitseja
3. aj Saksa riigis (Reichswikar 1806. a-ni) isik, kes valitses kroonitud riigipea puudumise korral

vikareerima <vikar|`eerima -eerib 28 v> (sks vikariieren < ld vicarius asetäitja < vice asemel) • aset täitma, asendama. Vt ka vikarism


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur