[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 95 artiklit

adjusteerima <adjust|`eerima -eerib 28 v> (keskld adiuxtare, adiustare kõrvale v juurde panema < ad- + iustus õige) • täpselt õigele kohale asetama, õigeks seadma; valmistamisel esemele teatavat lõppkuju andma

alimendid plt <alim|endid -`entide 22e s> (ld alimentum toit, elatis < alere toitma) • jur elatis, ülalpidamine, mida abielu- ja perekonnasuhetes olevad isikud on kohustatud seaduses ettenähtud tingimustel üksteisele andma

anonsseerima <anonss|`eerima -eerib 28 v> (pr annoncer < ld annuntiare) • teada andma, kuulutama

arendaator <arend`aator -i 2e s> (< keskld arendator < arendare üürile andma < arenda välja üüritav omand) • maj rentija, üürile andja

assigneerima <assign|`eerima -eerib 28 v> (pr assigner < ld assignare osaks määrama, välja jagama < ad- + signum märk) • maj maksekäsundit andma; teatud otstarbeks summasid lubama (nt riigieelarves)

atesteerima <atest|`eerima -eerib 28 v> (< ld attestari tunnistama, tõendama) • kellegi kohta atestatsiooni andma, võimeid ja omadusi hindama v iseloomustama

autoriseerima <autoris|`eerima -eerib 28 v> (pr autoriser < keskld auctorizare < ld auctor kinnitaja, tagaja) • jur volitama, täisõigust andma
autoriseeritud tõlgekirj algupärandi autori nõusolekul v heakskiitmisel avaldatud tõlge

avansseerima <avanss|`eerima -eerib 28 v> (pr avancer) • maj avanssi andma, tasu ette maksma

daativ <d`aativ -i 2e s> (ld (casus) dativus < dare andma) • lgv kääne, mis hrl märgib, millele v kellele tegusõna tegevus v sündmus lauses on kaudselt sihitud (vastab eesti keeles hrl alaleütlevale), nt kirjutasin sõbrale

dateerima <dat|`eerima -eerib 28 v> (keskld datare kuupäevaga varustama < datum kuupäev (dokumendil) < ld dare andma, välja andma)
1. kuupäevastama, daatumiga varustama
2. millegi toimumise aega kindlaks tegema; millegi vanust määratlema

datša <datša 16 s> (vn дача < дать andma) • kõnek suvila; väike suvemaja aianduskrundil

defineerima <defin|`eerima -eerib 28 v> (ld definire) • definitsiooni andma, mõistet määrama, määratlema

denuntseerima <denunts|`eerima -eerib 28 v> (ld denuntiare) • peale kaebama, üles andma, öördama

deponeerima <depon|`eerima -eerib 28 v> (< ld deponere ära v kõrvale panema) • raha, väärtpabereid, käsikirju, kunstiteoseid vm kasutamiseks v kindlas kohas säilitamiseks hoiule andma, hoiustama, talletama; pol ratifitseerimiskirju teatud riigile v rahvusvahelisele organile hoiule andma

desinformeerima <+ inform|`eerima -eerib 28 v> (< des- + informeerima) • väärinfot andma

dialogiseerima <dialogis|`eerima -eerib 28 v> • dialoogiks muutma, kahekõne kuju andma

diplomeerima <diplom|`eerima -eerib 28 v> • kellelegi diplomit välja andma

diskonteerima <diskont|`eerima -eerib 28 v> (< diskonto), diskontima <disk|`ontima -ondib 28 v> • maj oodustama, vekslit enne tähtpäeva saabumist ostma v edasi andma, teisendades tulevase rahavoo selle hetkeväärtusele

dispenseerima <dispens|`eerima -eerib 28 v> (< ld dispensare jagama, juhtima)
1. jur seaduse v kohustuse täitmisest vabastama
2. farm apteegis ravimeid valmistama ja välja andma

dotatsioon <dotatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld dotare kaasavara andma) • maj riiklik toetus organisatsioonidele ja ettevõtteile kahjude katteks vm otstarbeks

elektriseerima <elektris|`eerima -eerib 28 v> (pr électriser) • füüs kehale elektrilaengut andma; piltl erutama, elevile ajama

figurant <figur|`ant -andi -`anti 22e s> (pr < figurer kujutama, esitama < ld figurare kuju andma < figura kuju, välimus) • päästekoerte koolitaja, koerajuhi abiline treeningul; tants rühmatantsija balletis; teater tummosade täitja, statist

figuratiivne <figurat`iiv|ne -se 2 adj> (keskld figurativus < ld figurare kuju andma) • kujundlik

figuratsioon <figuratsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld figuratio kujundamine < figurare kuju andma) • muus heliteose muusikalise faktuuri mitmekesistamine harmoonia-, meloodia- v rütmielementide teisendamisega

figureerima <figur|`eerima -eerib 28 v> (pr figurer < ld figurare kuju andma) • tegelasena v tegurina esinema

formaatima <form|`aatima -aadib 28 v> (ingl format < formaat) • kindlaid mõõtmeid andma; info vormindama, vormingut looma v kohaldama

formeerima <form|`eerima -eerib 28 v> (pr former < ld formare) • moodustama, kujundama; vormi andma

fustigatsioon <fustigatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (keskld fustigatio < fustigare ihunuhtlust andma < ld fustis kepp, malakas) • aj avalik ihunuhtlus, millele järgnes hrl häbiposti panemine

gastroleerima <gastrol|`eerima -eerib 28 v> (vn гастролировать < gastroll) • teater külalis- v võõrusetendust andma (mujalt saabunud näitleja, näitetrupi, muusiku, tantsija vm kohta)

gradueerima <gradu|`eerima -eerib 28 v> (sks graduieren < ld gradus samm)
1. mõõteastmikku kujundama, seda mõõdule v mõõteriistale märkima; astmiku jaotistele vastavaid mõõdetava suuruse väärtusi kindlaks tegema
2. teaduskraadi andma

gratifitseerima <gratifits|`eerima -eerib 28 v> (< ld gratificari lahkust v teenet osutama) • gratifikatsiooni andma

indosseerima <indoss|`eerima -eerib 28 v> (sks indossieren < keskld indorsare selga panema; pöördele kirjutama < in- + ld dorsum selg, vrd ka it indossare selga panema) • jur, maj edasiandepealdisega edasi andma

informeerima <inform|`eerima -eerib 28 v> (ld informare vormima) • teateid andma, teavitama; selgitama, asjasse pühendama

initsieerima <initsi|`eerima -eerib 28 v> (ld initiare alustama) • põhjustama, tõuget andma; (saladusse) pühendama

inspireerima <inspir|`eerima -eerib 28 v> (ld inspirare sisse v peale puhuma; innustama) • sisendama, innustama, virgutama, inspiratsiooni andma; med sisse hingama, vt ka inhaleerima, vastand ekspireerima

intimeerima <intim|`eerima -eerib 28 v> (ld intimare teada andma) • ametlikult teatavaks tegema

intoneerima <inton|`eerima -eerib 28 v> (< ld intonare müristama, karjuma)
1. lgv intonatsiooni (1) rakendama
2. muus heliteose esitamisel õigeid helisuhteid saavutama; häält andma (koorile); häälestama (instrumenti)

justeerima <just|`eerima -eerib 28 v> (keskld iustare < ld iustus õige, õiglane)
1. tehn mõõte-, kontroll- v optikariista täpseks reguleerima
2. tootele täpset jämedust ja kõrgust andma
3. trük kirja v klišee paigutust v mõõtmeid täpsustama

kapituleeruma <kapitul`eeruma 27 v> (pr capituler < keskld capitulare loetlema, teatavais punktides kokku leppima) • sõj sõjaliselt alistuma, esitatud tingimustel alla andma; piltl vastaspoolele vaidluses alistuma; raskuste ees taganema

komandama <komandama 27 v> (pr commander < kom- + ld mandare ülesandeks tegema, käskima) • van käsutama, käsklusi andma

konkretiseerima <konkretis|`eerima -eerib 28 v> • konkreetset kuju andma, konkreetseks muutma; konkreetselt väljendama, täpsustama, kindlakujulise näite varal ilmestama

konsulteerima <konsult|`eerima -eerib 28 v> (ld consultare) • kellegagi nõu pidama (nt eriteadlasega konsulteerima); kelleltki nõu küsima (nt arste konsulteerima); kellelegi nõu andma (nt üliõpilasi konsulteerima)

kontrasigneerima <kontrasign|`eerima -eerib 28 v> • kaasallkirja andma, kontrasignatuuriga varustama

kontreerima <kontr|`eerima -eerib 28 v> (sks kontrieren < keskld contrare vastu vaidlema, vastu tegutsema < ld contra vastu)
1. sport vastulööki andma (nt poksis)
2. sõnaga kontra mängu väärtust kahekordistama (nt bridžis), vt ka dubleerima

kontserteerima <kontsert|`eerima -eerib 28 v> • muus kontserti andma, kontserdil esinema

korrespondents <korrespond|`ents -entsi -`entsi 22e s> (sks Korrespondenz < korrespondeerima)
1. kirjavahetus, eriti vormikohane ametlik kirjavahetus
2. ajalehele saadetavad kaastööd
3. vastavus
korrespondentsiprintsiipfüüs vastavusprintsiip, põhimõte, et eri teooriad peavad neil piirjuhtudel, kui nad on üheaegselt rakendatavad, andma ühesuguseid tulemusi
korrespondentsvõistlussport kirivõistlus (nt kirimale)

korrigeerima <korrig|`eerima -eerib 28 v> (ld corrigere õiget suunda andma) • parandusi tegema, parandama, täpsustama, korrektuuri v korrektiive tegema

krediteerima <kredit|`eerima -eerib 28 v> (pr créditer) maj
1. krediiti andma
2. kreeditisse kandma

krüpteerima <krüpt|`eerima -eerib 28 v> , krüptima <kr`üptima krüptib 28 v> (< kr kryptos salajane) • info andmetele kõrvaliste jaoks loetamatut kuju andma

kvalifitseerima <kvalifits|`eerima -eerib 28 v> (keskld qualificare)
1. omadusi määrama v hindama; kohasuse v ettevalmistuse astet määrama
2. kohasuse v kõlblikkuse järgi liigitama; kvalifikatsiooni andma

laktatsioon <laktatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< keskld lactatio imetamine < ld lactare piima andma) • füsiol piima eritamine piimanäärmeist; imetamine

magneetima <magn|`eetima -eedib 28 v> (< magnet), magnetiseerima <magnetis|`eerima -eerib 28 v> • füüs magnetiliseks muutma, magnetilisi omadusi andma

marmoreerima <marmor|`eerima -eerib 28 v> (< marmor) • pinda marmoritaoliseks töötlema, marmoripinnale iseloomulikku mustrit andma

motiveerima <motiv|`eerima -eerib 28 v> (pr motiver < keskld motivus liikumapanev) • põhjendama, ajendama, motiivi (1) andma

naturaliseerima <naturalis|`eerima -eerib 28 v> (pr naturaliser < ld naturalis sünnipärane, loomulik, keskld kodanik)
1. biol võõrpäritoluga looma v taime kodustama, koduseks tegema, (uue elupaigaga jne) kohandama
2. jur naturalisatsiooni teel kodanikuõigusi andma

normima <n`ormima normib 28 v> • norme andma v määrama, normiks seadma

objektiveerima <objektiv|`eerima -eerib 28 v> • esendama, objektina käsitama; objektiivset kuju andma, objektiivsele uurimisele kättesaadavaks tegema

okuleerima <okul|`eerima -eerib 28 v> (< ld oculare silmi andma, nägijaks tegema < oculus silm) • aiand silmastama, noore lehekaenlas asetseva punga abil vääristama

orienteerima <orient|`eerima -eerib 28 v> (pr orienter < ld oriens ida)
1. ilmakaarte suhtes õigesse asendisse seadma
2. õiget suunda v ülevaadet andma; juhtima

pass3 <p`ass passi p`assi 22e s> (< ingl (palli) söötma, edasi andma) • sport sööt, sportmängus palli ettesöötmine teisele mängijale

passistama <passistama 27 v> • passiga1 varustama, isikutunnistust välja andma

patenteerima <patent|`eerima -eerib 28 v> , patentima <pat|`entima -endib 28 v>
1. maj, jur patenti (2) andma v võtma, patendiga kaitsma
2. tehn tõmmatavat terastraati teatud viisil termiliselt töötlema selle plastsuse ja tugevuse suurendamiseks

patineerima <patin|`eerima -eerib 28 v> • tehn paatinaga katma, vasele v pronksile sinakasrohelist kihti tekitama v muudele materjalidele pronksjat tooni andma

polariseerima <polaris|`eerima -eerib 28 v> • füüs polaarsust andma, polaarseks tegema; polarisatsiooni tekitama

postponeerima <postpon|`eerima -eerib 28 v> (ld postponere < post- + ponere panema) • edasi lükkama, hilisemale ajale jätma, ajapikendust andma

potentseerima <potents|`eerima -eerib 28 v> (< ld potentia jõud, võime) • jõudu lisama, tugevust andma, tõhustama; mat logaritmi järgi sellele vastavat arvu leidma

prebend <preb|`end -endi -`endi 22e s> (keskld praebenda < ld prabere pakkuma, andma) • aj alates VIII s katoliku kirikus kanoonikule makstav igapäevane elatusraha, hiljem talle eraldatud toimetulekuallikas

privatiseerima <privatis|`eerima -eerib 28 v> (< ld privatus era-, eraviisiline, isiklik) • maj erastama, riigi omandit erakätesse v eraomandusse andma, riiklikku omandivormi eraomandiliseks muutma

privilegeerima <privileg|`eerima -eerib 28 v> • eesõigustama, privileege andma

profiilima <prof|`iilima -iilib 28 v> , profileerima <profil|`eerima -eerib 28 v> (pr profiler) • profiilis (1) joonistama; tehn profiili (2) andma

prognoosima <progn|`oosima -oosib 28 v> • prognoosi tegema v andma

prolongeerima <prolong|`eerima -eerib 28 v> (ld prolongare) • jur pikendama, edasi lükkama, pikendust andma

promoveerima <promov|`eerima -eerib 28 v> (< ld promovere edasi liigutama) • doktori- vm teaduskraadi pidulikult andma

proportsioneerima <proportsion|`eerima -eerib 28 v> • õigeid proportsioone andma, osade omavahelisi suurussuhteid sobitama

publitseerima <publits|`eerima -eerib 28 v> (< ld publicare riiklikuks v avalikuks tegema, avalikult teatama) • välja andma, trükis avaldama, üllitama; info teenust, andmeid v tarkvarakomponenti kasutajatele kättesaadavaks tegema

redateerima <+ dat|`eerima -eerib 28 v> (< re- + dateerima) • möödunud kuupäeva andma

redutseerima <reduts|`eerima -eerib 28 v> (< ld reducere tagasi viima v tooma, taastama)
1. kahandama, vähendama; tagasi võtma; taandama
2. keem elektrone ära andma (teisele elemendile)
3. aj riigimõisaid tagasi võtma

reguleerima <regul|`eerima -eerib 28 v> (keskld regulare korda seadma) • korda seadma, korraldama, korrastama, täpsustama; tehn mingile suurusele ettenähtud väärtusi andma; hoidma määratud piirides, stabiliseerima; muutma etteantud programmi järgi; seadet, masinat v aparaati sobivasse töökorda sättima

rekonfiskeerima <+ konfisk|`eerima -eerib 28 v> (< re- + konfiskeerima) • konfiskeeritud vara omanikule tagasi andma

renteerima <rent|`eerima -eerib 28 v> (< pr renter hrv sissetulekut andma) • maj kasu v tulu tooma

reprivatiseerima <+ privatis|`eerima -eerib 28 v> (< re- + privatiseerima) • maj taaserastama, vara uuesti erakätesse andma

restitueerima <restitu|`eerima -eerib 28 v> (ld restituere taastama, tagasi panema) • jur ennistama, taastama (nt õigusi), uuesti korda seadma; tagasi andma v maksma

resümeerima <resüm|`eerima -eerib 28 v> (< resümee) • (lühidalt) kokku võtma, ülevaadet andma

romantiseerima <romantis|`eerima -eerib 28 v> • romantiliseks tegema, romantilist värvingut andma

saluteerima <salut|`eerima -eerib 28 v> (ld salutare tervitama) • saluudiga tervitama; au andma

sanktsioneerima <sanktsion|`eerima -eerib 28 v> (sks sanktionieren < ld sancire kinnitama, sanctio sanktsioon) • kinnitama, seadusjõudu andma, heaks kiitma, nõus olema

sertifitseerima <sertifits|`eerima -eerib 28 v> • sertifikaati andma

signaliseerima <signalis|`eerima -eerib 28 v> (ingl signalize), signaalima <sign|`aalima -aalib 28 v> • signaale edasi andma, signaali(de)ga teatama, märku andma

sparring <sparring -u 2 s> (< ingl spar poksilööke andma) • sport treeningvõistlus poksis

subsideerima <subsid|`eerima -eerib 28 v> • maj subsiidiumi andma; rahaliselt toetama

žürii <žür`ii 26 s> (ingl, pr jury < ld iurare vannet andma) • kohtunikekogu, auhinnakomisjon konkurssidel, näitustel, spordivõistlustel jm; jur vandemeeste kolleegium Prantsusmaal, Inglismaal ja USA-s

titulatuur <titulat|`uur -uuri -`uuri 22e s> (< ld titulare tiitlit andma) • tiitlistik, isiku ameti- ja aunimetused

traditsioon <traditsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld traditio < tradere üle v edasi andma) • pärimus, põlvest põlve edasiantu; pärandatud komme, tava; ajaline pidevus

tsedeerima <tsed|`eerima -eerib 28 v> (< ld cedere järele andma, loovutama) • maj edasi andma, loovutama. Vt ka indosseerima

tüpiseerima <tüpis|`eerima -eerib 28 v> • tüüpide alusel liigitama; tüüpilisi jooni andma, tüüpkuju looma


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur