[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 139 artiklit

abiogenees <+ gen|`ees -eesi -`eesi 22e s> (< a- + bio- + genees) • biol isetärkamine, elutust sigimine, elusolendite tekkimine elutust ainest (kuni XIX s-ni levinud arvamus; tänapäeval seostatakse ainult elu algse tekkimisega Maal)

absorptsioon <absorptsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (keskld absorptio < ld absorbere neelama)
1. neelamine, imamine
2. füüs neeldumine
3. med ainete imendumine kudedesse v läbi kudede
4. psühh mõtete keskendumine ainult ühele objektile v tegevusele
gaasi absorptsioonfüüs gaasi neeldumine vedelas v tahkes aines
valguse absorptsioonfüüs valguse neeldumine aines, valguse tugevuse nõrgenemine aine läbimisel
absorptsioonispekterfüüs neeldumisspekter, kõver, mis näitab elektromagnetkiirguse aines neeldumise tugevuse sõltuvust kiirguse sagedusest (lainepikkusest)
absorptsioonivõimekeem neelamisvõime; füüs neeldumusvõime

administreerima <administr|`eerima -eerib 28 v> (ld administrare abistama, korraldama, juhtima) • valitsema, haldama; piltl ainult käskimise ja ettekirjutuste varal paberlikult, formaalselt mingit ala v asutust juhtima

aeroob <aer|`oob -oobi -`oobi 22e s> (< kr aēr õhk + bios elu) • biol organism, kes võib elada ainult vaba hapnikku sisaldavas keskkonnas. Vastand anaeroob

afiks <afiks -i 2e s> (< ld affixus külge kinnitatud) • lgv liide, iseseisvusetu, ainult mingi sõnatüvega liitunult esinev keeleüksus (nt käändelõpp, tuletusliide). Vt ka infiks, prefiks, sufiks

akvarell <akvar|`ell -elli -`elli 22e s> (it acquerello, acquarello < acqua vesi) kunst
1. vesivärv, läbipaistev värv, mis ei kata maalitud pinda (pms paberit) täiesti, vaid annab sellele ainult värvitooni
2. vesivärvimaal
3. maalitehnika, mille puhul vesivärv kantakse alusele läbipaistvate kihtidena

alumiinium <alum`iinium -i 19~2e s> (< ld alumen maarjas), tähis Alkeem keemiline element, järjenr 13, aatomm 26,98; hõbevalge kerge metall, looduses leidub ainult ühendeis

anaglüpt <+ gl`üpt glüpti gl`üpti 22e s> (< kr anaglyptos reljeefne < anaglyphō graveerin), anaglüüf <+ gl`üüf glüüfi gl`üüfi 22e s> (< kr anaglyphos reljeefne < ana- + glyphē uurend)
1. kunst madalreljeefi liik, kus tasapinnaline kujutis on piiratud taustast ja kujutisest kõrgemate joontega
2. fot kolmemõõtmeline foto, milles parema ja vasaku silma jaoks mõeldud osad on eri värvi (hrl punane ja sinakasroheline); vaatamiseks kasut spetsiaalseid prille, mis lasevad silma ainult ühte värvi kujutise, mis ajus tõlgendatakse stereopildina

analüüs <anal|`üüs -üüsi -`üüsi 22e s> (< kr analysis lahutamine, lahendamine) • algosadeks v -tunnusteks lahutav uurimine, eritlus. Vt ka süntees
keemiline analüüskeem mingi aine koostise määramine, kas ainult koostisosade (kvalitatiivne analüüs) v ka nende koguselise vahekorra kindlakstegemine (kvantitatiivne analüüs)
matemaatiline analüüsmat matemaatika keskne haru, mis uurib funktsioone piirväärtuse meetodil

arrenotookia <arrenot`ookia 1 s> (< kr arrhen isane + tokos sünd, sünnitus) • biol partenogeneesi vorm, mille korral munarakkudest tekivad ainult isasloomad. Vastand telütookia

au pair [opeer] (pr) • keeleõppe eesmärgil (ainult korteri, kosti ja taskuraha eest) välismaal töötav lapsehoidja v koduabiline

bakter <b`akter -i 2e s> (< kr baktērion kepike, sau) • biol pisik, hrl üherakuline ning eeltuumne organism, nähtav ainult mikroskoobi abil; rohkesti leidub baktereid õhus, vees, mullas jm, nad tekitavad mädanemis-, kõdunemis- ja käärimisprotsesse, rikastavad mullapinda lämmastikuga, nt asotobakterid, mügarbakterid; tekitavad ka mitmesuguseid nakkushaigusi, nagu tüüfus, koolera, tuberkuloos, katk jt

batübiont <+ bi`ont biondi bi`onti 22e s> (< kr bathys sügav + biont) • biol süvaveeorganism, veeorganism, kes elab ainult veekogude väga sügavates osades, kuhu päikesevalgus ei ulatu

bilateraalne <+ later`aal|ne -se 2 adj> (< bi- + lateraalne) • kahe poolega, kahekülgne, kahepoolne (nt leping)
bilateraalne sümmeetriasümmeetria liik, mille puhul on ainult üks sümmeetriatasand, mis jagab keha, kujundi vms kaheks ühesuguseks pooleks – paremaks ja vasakuks; anat, med, zool kahepoolne, mõlemapoolne

binokulaarne <binokul`aar|ne -se 2 adj> (< ld bini kahekaupa + oculus silm) • kahele silmale määratud; kahe silma abil toimuv, kahesilma-
binokulaarne nägeminemed normaalne nägemine, toimub kahe silma abil nii, et ajus tekib ainult üks nägemiskujutis

blanc de noirs [bla(n) dönuaar] (pr valge mustadest) • valge vein, mis on pressitud ainult tumedatest viinamarjadest

blanko- (hisp blanco) • tühi, täitmata
blankokrediitmaj lühiajaline materiaalse tagatiseta pangalaen, mis rajaneb ainult isiklikul usaldusel, antakse sularaha puudusel
blankovekselmaj veksel, millele veksliandja annab allkirja enne, kui on kirjutatud veksli tekst
blankovolitusmaj volitus, millel leidub ainult volitaja allkiri, kuna teksti kirjutab volinik hiljem; piiramata volitus

boor <b`oor boori b`oori 22e s> (< booraks), tähis Bkeem keemiline element, mittemetall, järjenr 5, aatomm 10,81; looduses leidub ainult ühenditena (booraks, boratsiit)

brakteaat <brakte|`aat -aadi -`aati 22e s> (ld bracteatus kullalehega kaetud < bractea kulla vm metalli leht) • aj ainult ühelt poolt vermitud õhuke keskaegne münt

butafooria <butaf`ooria 1 s> (< it buttafuori (näitlejaid lavale saatev) lavastajaabi < buttare viskama, loopima + fuori välja) • teater ehtsaid esemeid matkivad lavatarbed; matkis, ainult näitamiseks v reklaamiks kasutatavad ebaehtsad esemed; piltl pudi-padi, rämps, võlts toredus

county borough [kaunti barə] (ingl) • krahvkond­linn, vähemalt 50 000 elanikuga linn; tänapäeval ainult Põhja-Iirimaal ja Walesis

daltonplaan <+ pl`aan plaani pl`aani 22e s> (< pn Dalton, linn USA-s Massachusettsis) • ped esmakordselt USA-s Daltoni linnas 1920ndatel välja töötatud, õpilaste iseseisval tööl põhinev õpetusviis, kus õpetaja jagab ainult tööjuhiseid ja arvestab tehtud tööd

deduktiivne <dedukt`iiv|ne -se 2 adj> • deduktsioonil põhinev, deduktsiooni rakendav
deduktiivne meetoduurimis- v käsitlusmeetod, mis rakendab ainult deduktsiooni

deiktik <de´iktik -u 2 s> (kr deiktikos näitav < deiknymi näitan) • lgv sõnarühm, mille referent (ese v isik), millele sõna viitab, selgub alati ainult kasutusolukorras. Vt ka deiktiline, deiksis

delikt <del|`ikt -ikti -`ikti 22e s> (ld delictum) • jur õigusrikkumine, seadusest üleastumine; kitsamas mõttes: õigusrikkumine, mille eest ei karistata, ainult kohustatakse kahju hüvitama

de mortuis nil nisi bene [dee mortu˛is niil nisi bene] (ld) • surnuist (tuleb kõnelda) ainult hästi (s.o heasoovlikult)

deskriptiivne <deskript`iiv|ne -se 2 adj> (keskld descriptivus < ld descriptio kirjeldus) • kirjeldav, kujutav, deskriptiiv-
deskriptiivlingvistikalgv strukturaallingvistika Ameerika haru; asetab pearõhu keelte sünkroonilise kirjeldamise metoodika küsimustele
deskriptiivsed teadused plteadusharud, mis ainult kirjeldavad nähtusi ja tõsiasju, püüdmata selgitada nende olemust ja põhjusi

deviis <dev|`iis -iisi -`iisi 22e s> (pr devise)
1. juhtlause, lipukiri, tunnuslause (milles väljendub peamine mõte); tunnusmärk (heraldikas)
2. maj maksevahend (nt pangatšekk, veksel) välisvaluutas
deviisistandardmaj rahasüsteem, milles riigi rahamärke saab kulla vastu vahetada ainult mõne teise riigi rahamärkide vahendusel
deviisiturgmaj välisväärtpaberite turg

diskriminant <diskrimin|`ant -andi -`anti 22e s> (< ld prees partits discriminans eraldav, lahutav) • mat algebralise võrrandi kordajaist eriliselt koostatud avaldis; on alati ja ainult siis null, kui võrrandil on kordseid lahendeid

dona (port < ld domina emand) • proua, preili (kasut ainult eesnime ees)

dorsoventraalne <dorsoventr`aal|ne -se 2 adj> , dorsiventraalne <dorsiventr`aal|ne -se 2 adj> (< ld dorsum selg + venter kõht)
1. zool selja poolt kõhu poole suundunud
2. bot erikülgne (lehtede ja õite kohta, millel on ainult üks sümmeetriatasapind)

ekspress <`ekspr|`ess -essi -`essi 22e s> (pr exprès < ld expressus selge)
1. kiirkäskjalg
2. transporditeenustöid tegev isik
3. eriti kiire rong, laev v autobuss, mis peatub ainult suurtes jaamades v sadamates

ekstern <ekst|`ern -erni -`erni 22e s> (pr externe < ld externus väline) • iseseisvalt õppiv isik, kes sooritab ainult eksamid õppeasutuse juures

esoteeriline <esoteerili|ne -se -st 12 adj> (< esoteerika) • salajane, varjatud, ainult pühendatuile määratud. Vastand eksoteeriline

fail <f`ail faili f`aili 22e s> (ingl file kaust, köitmik < ld filum niit) • info arvutis ühtse tervikuna salvestatav ja töödeldav andmekogum
faili atribuutinfo faili kasutusviisi (nt mõeldud ainult lugemiseks, nõuab varundamist jne) näitav kinnistatud tunnus

falsett <fals|`ett -eti -`etti 22e s> (it falsetto < ld falsus vale, võlts) • muus eriline laulmisviis, mille puhul häälekurrud võnguvad osaliselt ja kasut ainult pearesonantsi; lauluhääle eriline kõrgem register, mida kasutavad eriti meeslauljad

fenomenalism <fenomenal|`ism -ismi -`ismi 22e s> • fil tunnetusteoreetiline õpetus, mille järgi tunnetada saab ainult fenomene; kõik objektid, nt maja, päts leiba, on tajumuste (aistingute) kogumid, mõttelised konstruktsioonid ning ei eksisteeri objektiivselt; pooldajad G. Berkeley, D. Hume jt

filter <f`ilt|er -ri 2e s> (sks, ingl < keskld filtrum vilt < vanaülemsks filz)
1. kurn
2. tehn vahend tahkete osakeste eraldamiseks vedelikest v gaasidest
3. füüs seadis, mis laseb läbi ainult teatava sagedusega (vahelduvvoolu-, valgus-, heli-) võnkeid
4. info andmeid etteantud tingimuste järgi valiv arvutiprogramm v selle osa

fiumara [fjumaara] (it) • geogr ajutine jõgi, milles vett on ainult pärast suuri sadusid v vihmaperioodi

fosfor <f`osfor -i 2e s> (< kr phōsphoros valgusekandja), tähis Pkeem keemiline element, järjenr 15, aatomm 30,97; värvuselt kollane, punane, violetne jne; leidub looduses ainult mineraalides (apatiit, fosforiit), samuti luu- ja närvikoes, valkudes

gerundium <ger`undium -i 19~2e s> (ld < gerere kandma) • lgv ladina grammatikas teonimi, mida kasut ainult ainsuse obliikva- e kaudseis käändeis; tinglikult nimet gerundiumiks eesti tegusõna des~tes~es-tunnuselist käändelist vormi, nt lugedes, hakates

gnotobioos <+ bi`oos bioosi bi`oosi 22e s> (< kr gnōtos tuntud + -bioos) • biol katseorganismide elu bakteriteta (v ainult ühe kindla bakteritüvega) keskkonnas laboritingimustes

grivna <grivna 16 s> (vn гривна)
1. aj Vana-Vene kaalu-, raha- ja arvestusühik; maksevahendina käibis hõbedakangidena XI– XV s, hiljem ainult arvestusühik
2. maj rahaühik praeguses Ukrainas, lüh UAH; 1 grivna = 100 kopikat

hapax legomenon [hapaks leg·omenon] (kr üks kord öeldud) • lgv ainult üks kord kirjanduses (v mingis tekstis) esinev sõna

hartop <hartop -i 2e s> (ingl hard-top) • tehn sedaani kerega sõiduauto, mille katus on eriliselt disainitud (toetub allosale ainult ees ja taga)

homoloogiline <+ loogili|ne -se -st 12 adj> (< homoloogia), homoloogne <+ l`oog|ne -se 2 adj> • samalaadne, vastav
homoloogiline ridakeem rühm orgaanilisi ühendeid, mis keemilistelt omadustelt on sarnased ja erinevad üksteisest ainult ühe v mitme CH2-rühma võrra
homoloogilised elundid plbiol põhiliselt sama ehituse ja algupäraga, kuid eri talitlusega elundid eri loomadel (nt inimese käsi ja linnu tiib, kala ujupõis ja imetaja kops)

ideaalne <ide`aal|ne -se 2 adj>
1. täiuslik, eeskujulik, ideaalile vastav
2. fil ainult ideedes, inimeste teadvuses eksisteeriv, vt ka reaalne
3. füüs idealiseeritud, täiuslikuks abstraheeritud, nt ideaalne gaas reaalse gaasi idealisatsioon, teoreetiline konstruktsioon

illusoorne <illus`oor|ne -se 2 adj> (ld illusorius pilkav; eksitav) • ainult illusioonina esinev, kujuteldav, petlik, näiv, endapetteline; psühh meelepetteline

imaginaarne <imagin`aar|ne -se 2 adj> (ld imaginarius näiv, kujutletud) • näilik, näiv, ainult kujutlustes, mitte tõeluses esinev. Vastand reaalne

immanentsus <imman`entsus -e 11~9 s> (< immanentne) • fil olemuslikkus, loomuomasus
immanentsusfilosoofiafil subjektiiv-idealistlik filosoofiavool XIX–XX s vahetusel; immanentsusfilosoofia järgi on tunnetuse objekt olemas ainult mõtlemise sisuna, st olemine on teadvusele seesmiselt omane

instruktiiv <instrukt|`iiv -iivi -`iivi 22e s> (uusld instructivus < ld instruere korrastama, varustama, õpetama) • lgv viisiütlev kääne, vastab küsimustele: kuidas?, mil viisil?; eesti keeles esineb ainult rudimentaarselt, nt üksi, pikisilmi, lehvivi hõlmu

intelligiibel <intellig`iib|el -li 2e adj> (ld intellegibilis arusaadav) • fil mõtteline, ainult mõistuse (intellekti) abil tunnetatav, ülemeeleline, vastand sensiibel

ismailiit <ismail|`iit -iidi -`iiti 22e s> (< pn Ismail ibn Djafar, imaam, u 720 - u 760) • relig šiiitliku islami usulahu liige, kes tunnistab kaliif Ali järglastena ainult seitset imaami (neist viimane Ismail)

ius [juus] (ld) • õigus
ius canonicum [juus kanoonikum] (ld) vt kanooniline õigus
ius civile [juus tsiviile] (ld)
1. jur tsiviilõigus, õigusnormide kogum, mis korrastab isikute varalisi suhteid (eraõiguse osa)
2. aj Rooma õiguse osa, mis korraldas ainult Rooma kodanike vahelisi suhteid (välja arvatud orjad ja naised)
ius divinum [juus diviinum] (ld) • aj Vana-Roomas jumalik õigus, ka loodusõigus
ius ecclesiasticum [juus eklesi·astikum] (ld) • jur, relig kirikuõigus, kiriku kui institutsiooni elu õiguslikult määravate normide kogum
ius gentium [juus gentsium] (ld) rahvaste õigus
1. aj Rooma õiguse osa, mis reguleeris Vana-Rooma kodanike suhteid riigis elavate välismaalastega ja viimaste omavahelisi suhteid
2. rahvusvaheline õigus
ius humanum [juus humaanum] (ld) • inimlik õigus
ius litoris [juus liitoris] (ld)
1. aj rannaõigus, rannaelanike muistne tava omastada randa uhutud esemeid ning merehätta sattunud laevu ja veoseid
2. jur rannaõigus, merehädaliste abistamist ja vara päästmise hüvitamist korraldavate õigusnormide kogum
ius naturale [juus naturaale] (ld) • loodusõigus, loomuõigus
ius primae noctis [juus priime noktis] (ld) • esimese öö õigus; aj feodalismi ajal (ka Baltimail) mõisahärra õigus oma pärisorja abiellumisel selle noorikuga pulmaöö veeta
ius privatum [juus privaatum] (ld) • eraõigus
ius publicum [juus publikum] (ld) • avalik õigus
ius sanguinis [juus sangvinis] (ld) • (vereõigus); kodakondsuse määramine vanemate (isa) riikkondsuse järgi
ius scriptum [juus skriptum] (ld) • kirjutatud õigus (vastandina tavaõigusele, adaadile)
ius soli [juus soli] (ld) • jur põhimõte, et kodakondsus määratakse sünnikoha järgi

kapitaalkiri <+ kiri kirja k`irja 24u s> (< keskld capitale suurtäht < ld capitalis pea-, peamine) • ainult suurtäheline ladina kiri

kataroob <katar|`oob -oobi -`oobi 22e s> (< kr katharos puhas + bios elu), katarobiont <+ bi`ont biondi bi`onti 22e s> (< kr katharos puhas + biont) • biol organism, kes elab ainult väga puhtas, orgaaniliste reoainetega saastamata vees. Vastand saproob

kindraladjutant <+ adjut|`ant -andi -`anti 22e s> (< kindral- + adjutant) • aj monarhi (nt tsaari) kindrali auastmes adjutant; vahel ka ainult aunimetus

klamüüdiad pl <klam`üüdia 1 s> (< kr chlamys kuub, mantel) • biol liikumatud, väga väikesed mikroobid (Chlamydia), mis paljunevad ainult elusrakus

komiitsid pl <kom|`iits -iitsi -`iitsi 22e s> (ld comitia) • aj Vana-Rooma rahvakoosolekud, eriti magistraatide valimiseks, millest võtsid osa ainult vabad kodanikud

kommandiitühing <+ ühing -u 2 s> (< pr commandite) • maj usaldusaktsiaühing, äriühing, milles ühed osanikud kannavad ettevõtte eest vastutust kogu oma varandusega, teised aga ainult sissemakstud kapitali ulatuses

kommutaator <kommut`aator -i 2e s> (< ld commutare muutma, vahetama) • el vooluahelate ümberlülitamise seade; mõningate elektrimasinate mehaaniline voolumuundur
kommutaatormootortehn igasugune kommutaatoriga elektrimootor; kitsamas tähenduses kommutaatoriga elektrimootor, mis on ette nähtud kasutamiseks kas ainult vahelduvvoolul v nii vahelduv- kui ka alalisvoolul

kongruentsus <kongru`entsus -e 11~9 s> (< kongruentne) • mat geomeetriliste kujundite erinemine ainult paiknemise poolest

konsonant <konson|`ant -andi -`anti 22e s> (ld (littera) consonans) • lgv kaashäälik, häälik, mille moodustumisel õhuvool kõnetraktis takistub: tekib ahtus v sulg v õhk ei pääse liikuma suu keskelt; tavaliselt ei moodusta konsonant silpi. Vt ka sonant, vokaal
konsonantkirilgv ainult kaashäälikuid märkiv, nt araabia kiri

kontsert <k`onts|`ert -erdi -`erti 22e s> (it concerto < concertare koos musitseerima) muus
1. avalik muusikaettekanne
2. ühele v mitmele soolopillile ja orkestrile v ainult orkestrile kirjutatud suur virtuoosne heliteos

konulariidid pl <konular|`iid -iidi -`iidi 22e s> (< kr kōnos käbi, koonus) • paleont väljasurnud alamklass karikloomi (Conularidae); tuntakse ainult nende kuhikukujuliste kodade kivistisi, mida leidub ka Eesti aluspõhjas, nt Kukruse lademes

luminants <lumin|`ants -antsi -`antsi 22e s> (ingl luminance < ld luminare valgustama) • füüs heledus. Vt ka krominants
luminantssignaalvärvustelevisiooni signaali komponent, mis edastab ainult kujutise monokroomset heledusväärtust

mahajaana <mahajaana 16 s> (sanskr mahāyāna suur sõiduk) • relig budismi levinuim vool hinajaana kõrval; lähtub põhimõttest, et nirvaanasse võib jõuda mitte ainult munk, vaid ka lihtsurelik, kes püüdleb vaimse täiuslikkuse poole

materialism <material|`ism -ismi -`ismi 22e s> fil
1. seisukoht, et on olemas ainult materiaalne (1) maailm, vastand idealism, dualism
2. seisukoht, et kõik olemasolev on kas materiaalne v mateeriast sõltuv
ajalooline materialismfil marksistlik ühiskonnafilosoofia, mille järgi ajaloo liikumapanevaks jõuks on ühiskonna majanduslik baas

metüül <met|`üül -üüli -`üüli 22e s> (< kr methy vein + -üül) • keem ühevalentne radikaal (–CH3), aatomite rühm, esineb ainult ühendeis

mikroseismiline <+ seismili|ne -se -st 12 adj> (< mikro- + seismiline) • geol väikese võnkeulatusega ja ainult tundliku seismograafi abil registreeritav (maavärina kohta). Vt ka makroseismiline

missis <missis -e 9 s> (< ingl mistress emand, perenaine)
1. proua; abielus naisterahva kõnetlussõna inglise keelt kõnelevates maades pms koos järgneva nimega ja kirjutatakse nime ees ainult lühendina, lüh Mrs
2. abielunaiste iludusvõistluste võitja

monism <mon|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< mono-) • fil arusaam, et maailmal on ainult üks sõltumatu alge (kas materiaalne v vaimne). Vastand pluralism, Vt ka dualism

monoeeder <+ `eed|er -ri 2e s> (< mono- + -eeder) • miner kristallograafiline lihtvorm, mille moodustab üks tahk; esineb ainult kombinatsioonis teiste lihtvormidega

monofaag <+ f`aag faagi f`aagi 22e s> (< mono- + -faag) • zool ainutoiduline; loom, kes kogu elu v mingis arengujärgus sööb ainult ühesugust toitu

monofaagia <+ f`aagia 1 s> (< mono- + -faagia) • zool ainutoidulisus, ainult ühe toidu tarvitamine toiduks

monogaamia <+ g`aamia 1 s> (< mono- + -gaamia)
1. ainuabielu, ühe mehe ja ühe naise vaheline abielu
2. zool ühe isaslooma paaritumine ja paari moodustamine ainult ühe emasloomaga (ühe v mitme paaritusperioodi kestel). Vt ka polügaamia

monokroomkuvar <+ kuvar -i 2e s> (< monokroomne) • info kuvar, mis esitab teavet ainult ühe värviga

monotoonne <+ t`oon|ne -se 2 adj> (kr monotonos) • ühetooniline; üksluine, igav; mat ainult ühes suunas muutuv, s.o kogu aeg kas kasvav v kahanev (funktsiooni kohta)

monotoopne <+ t`oop|ne -se 2 adj> (< mono- + kr topos koht) • biol ühes kohas toimunud (nt liigiteke); ainult üht tüüpi biotoobis elav. Vastand polütoopne

monotüüpia <+ t`üüpia 1 s> (< mono- + -tüüpia) • kunst graafiline tehnika, kus metallplaadile maalitakse õlivärvidega pilt ja trükitakse sealt paberile hrl ainult ühes eksemplaris

müsteerium <müst`eerium -i 19~2e s> (ld mysterium < kr mystērion)
1. aj Vana-Kreekas ja -Roomas salajane usukultus, millest võisid osa võtta ainult pühitsetud (müstid)
2. relig tõde, mida saab mõista üksnes Jumala ilmutuse abiga, ususaladus
3. teater liik keskaja vaimulikke näidendeid Lääne-Euroopas; müsteeriume etendati esialgu kirikuis ladina keeles, hiljem linnaväljakuil rahvakeeles
4. piltl miski saladuslik, mõistatuslik

natura parendo vincitur [natuura par·endo vintsitur] (ld) • loodus alistatakse alludes, st loodust saab „alistada“ ainult siis, kui allutakse loodusseadustele

net art [nett aa(r)t] (ingl) • info, kunst võrgukunst, kunstižanr, mis kasutab meediumina internetti ja mis on jälgitav ainult internetis; sageli on internet ka selle kunstiliigi sisuks

nitraadireduktsioon <+ reduktsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< nitraat + reduktsioon) • biol nitraatide koostises oleva lämmastiku redutseerimine selleks kohastunud organismide elutegevuses
assimilatoorne nitraadireduktsioontoimub paljude bakterite, enamiku taimede ja mõnede seente toimel
respiratoorne nitraadireduktsioonomane ainult baktereile

nominaalne <nomin`aal|ne -se 2 adj> (pr nominal < ld nominalis nime-) • nimeline, nimi-; ainult nime poolest olemasolev, ebatõeline; lgv nimisõnaline

nominalism <nominal|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< nominaalne) • aj, fil keskaegses Lääne-Euroopa filosoofias skolastiline vool, mille äärmuslik tiib pidas üldmõisteid ainult nimedeks, millel tegelikkuses puudub vaste. Vt ka kontseptualism, realism

-teater <+ t`eat|er -ri 2e s> (jpn andekus, talent), nooteater <+ t`eat|er -ri 2e s> • teater klassikaline Jaapani teater, staatiline, ainult sümboolsete liikumistega, lakoonilise lavakujundusega poeetiline seisundidraama, mille saateansamblisse kuuluvad flööt, kaks käsitrummi ja trumm ning 8-liikmeline koor; tekstis on palju viiteid klassikalistele tekstidele

oligofaag <+ f`aag faagi f`aagi 22e s> (< oligo- + -faag) • zool tavalistes oludes ainult kindlat liiki toitu sööv loom

opistograaf <+ gr`aaf graafi gr`aafi 22e s> (< kr opisthen taga + -graaf) • aj esi- ja tagaküljelt kirjaga kaetud kirjutusmaterjal, vastandina ainult ühelt poolt täiskirjutatud papüürusrullile

opus operatum [opus operaatum] (ld tehtud töö v tegu) • relig sakrament, mis saab inimesele osaks ainult Jumala armust, olenemata seda jagavast vaimulikust (katoliiklikus teoloogias)
ex opere operato [eks opere operaato] (ld tehtud teost) • relig väljend sakramendi osaks saamise kohta Jumala armust sakramendi akti kaudu

oreofüüt <+ f`üüt füüdi f`üüti 22e s> (< oreo- + -füüt) • bot mägitaim, taim, mis kliimavöötme piires kasvab ainult mägedes

oubliette [ubli·ett] (pr < oublier unustama) • aj linnuses salajane maa-alune vangikong, kuhu pääses ainult laes oleva tõstetava luugi kaudu

paleoliitikum <paleoliitikum -i 19 s> (< paleo- + kr lithos kivi) • arheol vanem kiviaeg, esiajaloo vanim järk, mil ürginimene valmistas oma tööriistu ainult raiumise teel, sest lihvimine oli veel tundmata

partitiivverb <+ v`erb verbi v`erbi 22e s> (< partitiiv + verb) • lgv ainult osasihitise (partsiaalobjekti) kasutamist lubav verb, nt kartma, nägema

pelobiont <+ bi`ont biondi bi`onti 22e s> (< kr pēlos savi + biont) • biol ainult mudasel põhjal elav veeorganism

peneplaan <+ pl`aan plaani pl`aani 22e s> (< ld paene peaaegu + planum (tasa)pind) • geogr pigatasandik, peaaegu tasane, ainult pisut lainjas v kühmlik maapind

platooniline <platoonili|ne -se -st 12 adj>
1. fil platonismisse puutuv, sellele omane
2. meelelisusest vaba, puhthingeline (armastuse kohta)
3. ainult idees eksisteeriv, tegelikkuses olematu v teostamatu, kättesaamatu

plurale tantum [pluraale tantum] (ld ainult mitmus), lüh pltlgv mitmussõna; ainult v pms mitmuslikus vormis esinev nimisõna, nt tangid, käärid. Vastand singulare tantum

polügraaf <+ gr`aaf graafi gr`aafi 22e s> (< polü- + -graaf), ka valedetektor <+ det`ektor -i 2e s> kõnektehn kohtueelsel menetlemisel ainult inimese nõusolekul kasutatav inimorganismi talitlusi registreeriv seade võimalike valetunnistuste kindlakstegemiseks

positivism <positiv|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< positiivne)
1. fil filosoofiasuund, mille rajas Prantsuse filosoof A. Comte (1798–1857); positivismi järgi saab tunnetada ainult nähtumusi, st kogemuses tegelikult antut, mitte aga asjade olemust (vt ka neopositivism, empiriokrititsism)
2. jur õigusteaduse ja sotsioloogia suund, mis peab oluliseks kehtivat e positiivset õigust

pragmaatiline <pragmaatili|ne -se -st 12 adj> (kr pragmatikos < pragma tegevus)
1. ainult tulemust, kasulikkust silmas pidav, praktilist külge rõhutav; millegi praktiliseks vahendiks olev, praktiliselt rakendatav; (ajalookäsituse kohta) sündmuste põhjusi ning järeldusi selgitav; pragmatismile omane
2. lgv pragmaatika valdkonda kuuluv
pragmaatiline järeldus vt implikatuur

prepositsionaal <prepositsion|`aal -aali -`aali 22e s> • lgv prepositsiooni kääne, ainult eessõnaga tarvitatav kääne (nt vene keeles предложный падеж)

prioonid pl <pri|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ingl prions < proteinaceous infectious particle valguline nakkushaigusetekitaja) • med viirustest väiksemad, ainult valgust koosnevad nakkushaigusetekitajad; nende bioloogiline olemus pole selge

probabilism <probabil|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< ld probabilis tõenäoline) fil
1. veendumus, et kindel teadmine on saavutamatu ning võimalik on ainult tõenäoline teadmine, vt ka gnoseoloogia
2. (eetika) põhimõte, mille kohaselt tegude moraalse väärtuse määravad nende tõenäolised, mitte tegelikud tagajärjed
3. (moraaliteoloogia) arusaam, et õigustatud kahtlus kohustuse kehtivuse suhtes vabastab selle täitmisest

punktmutatsioon <+ mutatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< punkt + mutatsioon) • biol ainult ühes kromosoomi DNA-ahela kohas toimunud muutus

ratsionalistlik <ratsional`istl|`ik -iku -`ikku 25 adj> • ratsionalismile omane; ainult mõistust arvestav

reenium <r`eenium -i 19~2e s> (< ld pn Rhenus, Reini jõgi), tähis Rekeem keemiline element, järjenr 75, aatomm 186,207; kasut sulamikomponendina, valmistatakse elektroonikaaparaatide detaile, termopaare ja tehiskaaslaste kuumakaitseekraane; looduses esineb ainult ühendites

res mancipi [rees mants·ipi] (ld) • aj, jur Rooma õiguses asjad (pms maa, orjad ja tööloomad), mille kohta võis omandiõiguse üle anda ainult kindlavormilise toiminguga (mancipatio)

retsessiivne <retsess`iiv|ne -se 2 adj> (< ld recedere, perf partits recessus tagasi minema, taanduma) • biol taanduv, vaibuv, varjatud, vaibunud olekus olev (tunnus)
retsessiivne pärilikkusbiol pärandumisviis, mille korral alleel (geen) avaldub ainult homosügootses seisundis (kahekordsena)

safloor <safl|`oor -oori -`oori 22e s> (sks Saflor) • bot rohttaimede perekond (Carthamus) korvõieliste sugukonnast Vahemere maadel ja Aasias; ainult kultuurtaimena kasvav värvisafloor on õli- ja värvitaim (kasut safrani asemel)

salto <salto 16 s> (it < ld saltus hüpe) • sport akrobaatiline hüpe nii, et keha teeb õhus pöörde(id) ette, taha v kõrvale, aluspinda puudutavad ainult jalad

sensiibel <sens`iib|el -li 2e adj> (pr sensible < ld sensibilis) • tundlik, tundeõrn; fil ainult tunnete abil käsiteldav, subjektiivne, vastand intelligiibel

singulare tantum [singulaare tantum] (ld ainult ainsuslik), lüh sgtlgv ainsussõna; nimisõna, mis esineb üksnes v pms ainsuses, nt hapnik, lumi. Vastand plurale tantum

solaarkliima <+ kliima 16 s> (< solaarne + kliima) • kiirguskliima, teoreetiliselt väljaarvutatud kliima, mis on tingitud ainult Päikese kiirgusest

sola Scriptura [soola skriptuura] (ld) • relig ainult pühakiri (luteri kiriku põhiprintsiipe)

soli Deo gloria [sooli de˛o glooria] (ld), lüh S. D. G.ainult Jumalale au

spetsiifika <spetsiifika 1 s> (ld specificus spetsiifiline) • eripära, ainult teatud esemele v nähtusele iseloomulike omaduste kogum

summaator <summ`aator -i 2e s> (< ld summa summa)
1. info arvuti liitmisseade, mida kasut kahendarvude aritmeetiliseks liitmiseks
2. van ainult liitev-lahutav büroomasin

söör <s`öör sööri s`ööri 22e s> (ingl sir < pr sire < ld senior vanem), sir [söör] • inglise keelt kõnelevatel rahvastel: mu härra (ilma nime nimetamata)
nime ees aadlipartiklina Sirbaroneti ja rüütli tiitel Inglismaal (ainult koos nimega)

sügomorfne <+ m`orf|ne -se 2 adj> (< kr zygon ike, ühendus + -morfne) • bot ainult ühe sümmeetriatasandiga jagatav

süllaabiline <süllaabili|ne -se -st 12 adj> (kr syllabikos < syllabē silp) • lgv, kirj silbiline; süllaabilistes värssides arvestatakse ainult silpide arvu (pikkust ja rõhku ei võeta arvesse)

table d'hôte [tabld·ot] (pr peremehe laud) • nn komplektlõuna, peakoka komplekteeritud kolmekäiguline restoranilõuna, mida saab tellida ainult tervikuna. Vt ka à la carte

tamburiin <tambur|`iin -iini -`iini 22e s> (pr tambourin < tambour trumm)
1. muus väike, ainult ühelt poolt nahaga kaetud käsitrumm, mille ümbrisvõrus on kõlisevad metallkettakesed; tamburiiniga saadab tantsija ise oma liigutusi; vanaaegne Provence’i silinderjas trumm
2. folkl elavaloomuline vana prantsuse rahvatants

teleskoopiline <teleskoopili|ne -se -st 12 adj> (< kr tēleskopos kaugele vaatav)
1. astr teleskoobi abil toimuv; ainult teleskoobi abil nähtav
2. tehn konstruktsioonilt teleskoopi meenutav, teleskoop-

terminism <termin|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< ld terminus piir) • fil skolastika õpetus, mille järgi üldmõisted on kehtivad ainult mõisteliste märkidena, sarnaste esemete klasside esindajatena

titaan <tit|`aan -aani -`aani 22e s> (uusld titanium < kr pl Titanes titaanid, tegelased Kreeka müt-s), tähis Tikeem keemiline element, järjenr 22, aatomm 47,88; hõbevalge plastne tugev ja korrosioonikindel metall, looduses leidub ainult ühenditena; titaan ja titaani sisaldavad sulamid on väga kuumus- ja korrosioonikindlad; kasut raketi- ja lennukitööstuses, aparaaditööstuses jm

transponeerima <transpon|`eerima -eerib 28 v> (< ld transponere ümber paigutama)
1. muus heliteost ühest helistikust teise üle kandma
2. mat antud elemente ümber paigutama, kusjuures koha vahetavad ainult kaks elementi

transs <tr`anss transi tr`anssi 22e s> (pr transe < ld transire üle minema) • psühh hämarolek, teadvushäire; hüpnoosi järk, kus hüpnotiseeritav allub ainult hüpnotiseerija kõnele; spiritismimeediumi seisund

tsirkulaator <tsirkul`aator -i 2e s> (< ld circulator rändkaupmees) • el mitmepooluseline v -õlgne kõrgsagedusseadis, mis laseb elektromagnetlaineid läbi ainult mingites kindlates suundades

tsönobiont <+ bi`ont biondi bi`onti 22e s> • biol tsönoosis osalev biont (taim, loom, seen v mikroob), ainult mingile kindlale biotoobile iseloomulik liik

una corda [una korda] (it üks keel) • muus vasaku pedaali tarvitamine klaverimängus, et heliseks ainult üks keel. Vastand tre corde

unipotentne <unipot`ent|ne -se 2 adj> (< uni- + potens, gen potentis võimeline) • biol ainult ühes suunas v ühel viisil eristuda võiv (nt looteliste rakkude kohta)

univoltiinne <univolt`iin|ne -se 2 adj> (< uni- + it volta kord) • zool aastas ainult üht põlvkonda andev

utoopia <ut`oopia 1 s> (uusld utopia < kr ou ei, mitte + topos koht) • ainult kujutlustes eksisteeriv täiusliku ühiskonnakorraldusega mõttekujutuslik ideaalriik, alguses inglase T. More’i teoses „Utoopia” loodud kujutletav Utoopia saar, kus kehtib mõistuspärane, aga sisuliselt totalitaarne riigikorraldus; piltl teostamatu unistus, kujutletav ideaalolek

vegetarism <vegetar|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< ingl vegetarian taimetoitlane < vegetable (köögivilja)taim < ld vegetabilis elustav < vegetare elustama, kasvama), vegetaarlus <veget`aarlus -e 11~9 s> • taimetoitlus, toitumine pms v ainult taimsest toidust

verbum (ld) • lgv sõna; verb
verbum derivatum [verbum derivaatum] • tuletatud verb
verbum finitum [verbum finiitum] • finiitne e pöördeline vorm
verbum impersonale [verbum impersonaale] • umbisikuline tegusõna, ainult ühes isikus esinev verb
verbum infinitum [verbum infiinitum] • verbi infiniitne e käändeline vorm

versioonitäiend <+ täiend -i 2e s> • info tootetäiend, tarkvaratoote versioon, mis sobib ainult eelmise versiooni täiendamiseks, mitte iseseisvaks installimiseks

veto <veto 16 s> (< ld veto keelan)
1. aj vastulause, mis Vana-Roomas oli mõeldud rahva kaitseks patriitsidest ametnike omavoli vastu
2. pol riigipea keeld jõustada parlamendis vastuvõetud seadus v nõue peatada selle jõustumine
3. piltl keeld, eitamine
absoluutne vetomonarhi õigus seadus tagasi lükata
suspensiivne veto jur
1. edasilükkav veto, riigipea õigus jätta seadus välja kuulutamata ning saata see tagasi uueks arutamiseks ja esitamiseks
2. rahvusvahelises õiguses ÜRO Julgeolekunõukogu alalise liikme keeld heaks kiita otsust, mida saab langetada ainult ühehäälsuse põhimõttel

viirus <v`iirus -e 11~9 s> (< ld virus mürk)
1. biol üliväike rakulise ehituseta objekt, haigusetekitaja, geneetilise tasandi parasiit, kes paljuneb ainult elusrakkudes
2. info väike arvutiprogramm, mis end taastootes teeb programmides ja süsteemides soovimatuid toiminguid, häirib andmetöötlust v hävitab tarkvara ja andmeid; igat liiki kahjurtarkvara


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur