[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 29 artiklit

à fond [af·o(n)] (pr) • põhjalikult, lõpuni (midagi tegema); täielikult, läbinisti (nt veendumuste kohta)

agnostitsism <agnostits|`ism -ismi -`ismi 22e s> (ingl agnosticism < kr agnōstos teadmatu, tunnetatamatu) • fil filosoofiline õpetus, mis osaliselt v täielikult eitab objektiivse maailma tunnetatavust ja tõesuse lõpliku kindlakstegemise võimalikkust; peamised esindajad D. Hume, I. Kant, A. Comte, H. Spencer

amputeerima <amput|`eerima -eerib 28 v> • med amputatsiooni teostama, mingit kehaosa lõikuse teel täielikult v osaliselt eemaldama

apokrüüfid plt <apokr|üüfid -`üüfide 22e s> (< kr apokryphos salajane, peidetud), apokriiva <apokriiva 16 s> • relig ristiusus jt religioonides vanad raamatud, mille sisu ei ühtinud täielikult ametliku usuõpetusega ja mida seetõttu ei peetud pühadeks raamatuteks (piibli täielikes väljaannetes vana testamendi lisas ilmunud mittekanoonilised apokriiva raamatud); piltl ehtsate pähe esitatavad võltsitud teosed

debellatsioon <debellatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld debellare täielikult võitma) • sõj, pol täielik sõjaline alistamine, vallutamine

dekahüdronaftaleen <+ naftal|`een -eeni -`eeni 22e s> (< deka- + hüdro- + naftaleen), dekaliin <dekal|`iin -iini -`iini 22e s> • keem täielikult hüdrogeenitud naftaleen, kasut lahustina ja vaigutärpentini asendajana

enklaav <enkl|`aav -aavi -`aavi 22e s> (pr enclave) • pol sulusriik, sulusala: riik v riigi osa, mida täielikult ümbritseb teine riik. Vt ka eksklaav (1)

garantii <garant`ii 26 s> (pr garantie) • tagatis, tootja, tarnija, töövõtja vastutus üleantud asja, toote, kauba v töö kvaliteedi eest teatud aja (garantiiaja e tagatisaja) jooksul; rahasumma (garantiisumma) v materiaalsed väärtused (garantiivaru), mis panditakse tingimusel, et kui üks pooltest (garantiiandja) ei täida oma kohustusi, siis jääb tagatiseks olev summa, materjal v kaup täielikult v osaliselt teisele lepinguosalisele (garantiivõtjale)

geood <ge`ood geoodi ge`oodi 22e s> (< kr geōdēs maa- < maa) • geol kivimis olnud õõnt täielikult v osaliselt täitev mineraalne aines; geoodi keskele võib jääda õõs, mille seintel leidub tihti kristalle. Vt ka druus

haff <h`aff hafi h`affi 22e s> (sks Haff) • geogr säärlõugas, liivase maasääre abil merest peaaegu täielikult eraldatud madal järvlaht

hüdrolokaator <+ lok`aator -i 2e s> (< hüdro- + lokaator), sonar <sonar -i 2e s> {lüh ingl sõnadest sound navigation and ranging navigeerimine ja kauguste määramine heli abil} • tehn seade osaliselt v täielikult vees olevate objektide avastamiseks ning nende asukoha (suuna ja kauguse) määramiseks. Vt ka kajalood

in pleno [in pleeno] (ld) • täielikult. Vt ka in corpore

in toto [in tooto] (ld) • täielikult, tervenisti, üleni

invaliid <inval|`iid -iidi -`iidi 22e s> (pr invalide < ld invalidus jõuetu) • vigastuse v haiguse tõttu osaliselt v täielikult töövõime kaotanud v puudega inimene

katastrofism <katastrof|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< katastroof) • geol Maa geoloogilise arenemise õpetus, mis oli XIX s alguses üldtunnustatud; selle kohaselt on Maa ajaloos vaheldunud rahulikud ajajärgud ja katastroofid e kataklüsmid, mis on muutnud maakera ilmet ning hävitanud elusa looduse kas osaliselt v täielikult

krüptodepressioon <+ depressi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< krüpto- + depressioon) • geogr veega täitunud nõgu, mille põhi kas täielikult v osaliselt on maailmamere tasemest madalamal, kuid veepind kõrgemal

mehhanitsism <mehhanits|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< kr mēchanē masin) • fil mehhanistlik materialism; XVII–XVIII s arusaam, et materiaalne maailm on kui suur masinavärk, mida saab täielikult kirjeldada mehaanikaseaduste abil

monopool <monop|`ool -ooli -`ooli 22e s> (< mono- + ld polus < kr polos telg, naba) • füüs kerasümmeetriline üksiklaeng e poolus (3), mida täielikult iseloomustab laengu suurus

neegus <n`eegus -e 11~9 s> (amhari negus kuningas) • aj Etioopia ajaloos vürstiriigi valitseja tiitel, Etioopia keisri tiitel (täielikult: negusa nagast kuningate kuningas)

nullimeetod <+ meetod -i 2e s;+ m`eetod -i 2e s> (< null + meetod) • tehn mõõtemeetod, mille puhul võrreldava suuruse ja võrdluseks kasutatava mõõdu mõju võrdlusmõõteriistale tasakaalustatakse täielikult

pseudomorfism <+ morf|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< pseudo- + -morfism), pseudomorfoos <+ morf|`oos -oosi -`oosi 22e s> (< pseudo- + kr morphōsis kujundamine)
1. miner kristallide vormi säilimine nende sisemisele keemilisele muutumisele vaatamata
2. geol mitmesuguse tekkega süvendite täitumine uute kivimite, setete v mineraalidega, nii et süvendite kuju osaliselt v täielikult säilib

reduktsionism <reduktsion|`ism -ismi -`ismi 22e s> (ingl reductionism < ld reductio tagasiviimine) • fil teadusfilosoofias metodoloogiline põhimõte, mille kohaselt olemise kõrgemaid organisatsioonivorme saab täielikult seletada madalamatele vormidele omastest seaduspärasustest lähtudes (nt elu nähtusi saab seletada keemia ja füüsika seaduste varal ning ühiskondlikke protsesse majandusest lähtudes)

resigneeruma <resign`eeruma 27 v> (< ld resignare loobuma) • saatusele täielikult alistuma, aktiivsest tegevusest loobuma

rudimentaarne <rudiment`aar|ne -se 2 adj> (pr rudimentaire), rudimentne <rudim`ent|ne -se 2 adj> • biol rudimendina säilinud, jädemeline
rudimentaarsed elundid plbiol elundid, mis organismide arenemise kestel on osaliselt v täielikult kaotanud oma põhilise ülesande ning seetõttu taandarenenud

skalaar <skal|`aar -aari -`aari 22e s> (< ld scalaris redelikujuline, astmeline) • mat üheainsa arvuga täielikult iseloomustatav suurus (nt pikkus, pindala, ruumala, temperatuur)

tank <t`ank tanki t`anki 22e s> (ingl)
1. suur vedelikumahuti nt vedelkütuse, joogi- v katlavee, laeva ballasti vms jaoks, vt ka tsistern
2. sõj täielikult soomustatud ja hea maastikuläbivusega roomikuil liikuv relvastatud lahingumasin
3. kõnek tanksaabas, tugev paksust nahast saabas

totaalsõda <+ sõda sõja s`õtta 18u s> (< totaalne) • sõj sõjapidamisviis, mille puhul riik, majandus ja ühiskonnaelu allutatakse täielikult sõjapidamise vajadustele

totalitaarne <totalit`aar|ne -se 2 adj> (pr totalitaire < totaalne) • pol totalitarismil põhinev; täielikult allutatud
totalitaarne riikkõikehaaraval poliitilisel režiimil rajanev riik, ühele parteile ja selle aparaadile allutatud võim

transfiniitne induktsioon (< trans- + ld finitus piiratud + induktsioon) • mat üks matemaatilisi tõestusmeetodeid, matemaatilise induktsiooni üldistus suvalistele täielikult järjestatud hulkadele


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur