[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 50 artiklit

akriibia <akr`iibia 1 s> (kr akribeia rangus, täpsus) • relig ortodokssest seisukohast lähtuv kirikuküsimuste lahendamise põhimõte, mille kohaselt rakendatakse kiriku liikme suhtes kirikudistsipliini nõudmisi kogu nende ranguses, ilma mööndusteta. Vastand oikonomia

assotsiatsioon <assotsiatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (pr association < keskld associatio liit, liitumine < ld associare liitma, liituma < ad- + socius kaaslane)
1. liit, koondis; organisatsioonide v isikute koondis ühise majandusliku, poliitilise, teadusliku vm eesmärgi saavutamiseks
2. keem üht liiki lihtmolekulide ühinemine liitmolekulideks
3. bot taimekoosluste klassifitseerimise põhiüksus, millesse ühendatakse struktuurilt, koostiselt ja keskkonnatingimustelt sarnased taimekooslused
4. psühh kujutluste- v mõistetevaheline seos, nendest ühe esilekerkimine teadvuses kutsub sarnasuse, naabruse v vastandlikkuse alusel esile teise

bain-marie [bä(n)mar·i] (pr) • kok veevann, kus soojendatakse toitu

dekalkomaania <dekalkom`aania 1 s> (pr décalcomanie < décalquer kopeerima + maania) • trük mingile pinnale ülekantavate trükiste valmistamise viis, mida rakendatakse laste mängupiltide (vesipiltide), kaubamärkide jm tootmisel

denitrifikatsioon <+ nitrifikatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< de- + nitrifikatsioon) • põll lämmastikhappe soolade (nitraatide) lagunemine mullas teatavate mikroorganismide (bakterite) toimel, kusjuures vabaneb lämmastikoksiid ja vaba lämmastik; denitrifikatsioon kahandab mullaviljakust; reoveepuhastuses rakendatakse lämmastikuärastuseks

elektrometallurgia <+ metall`urgia 1 s> (< elektro- + metallurgia) • tehn metallurgia haru, kus metallide tootmiseks ja sulatamiseks rakendatakse elektrivoolu

etüülima <et`üülima etüülib 28 v> keem
1. keemilisse ühendisse etüüli sisse viima; etüülimist rakendatakse estrite, eetrite, etüülbenseeni jt ainete tootmisel
2. etüülvedelikku lisama

galvanosteegia <+ st`eegia 1 s> (< galvano- + kr stegē katus) • tehn galvanotehnika menetlus, metallitamine, üliõhukese dekoratiivse v korrosiooni- ja kulumiskindlust tagava metallikihi sadestamine metalleseme pinnale; rakendatakse vasetamist, kuldamist, tsinkimist jne

GPS {lüh ingl sõnadest global positioning system} • ülemaailmne asukoha määramise süsteem kogu maakera hõlmava tehiskaaslaste võrgu abil; rakendatakse maastikul orienteerumisel ja objektide jälgimisel, navigatsioonis, geodeesias jm

high tech [hai tek] {lüh ingl sõnadest high technology kõrgtehnoloogia}
1. valdkonnad, kus rakendatakse kõrgtehnoloogiat – uusimaid uurimustulemusi, menetlusi ja materjale; ka vastavad tehnikaharud
2. arhit nii vormis kui ka materjalis hoone konstruktsiooni ja tehnoloogilisi komponente rõhutav suund alates 1970ndatest. Vt ka low tech

immunodiagnostika <+ diagn´ostika 1 s> (< immuno- + diagnostika) • med haiguste diagnoosimine v kaitsevõime kindlakstegemine immunoloogiliste uurimismeetodite varal; rakendatakse nakkushaiguste diagnostikas, endokrinoloogias, hematoloogias, allergoloogias, onkoloogias jm

immunosupressioon <+ supressi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< immuno- + supressioon), immunodepressioon <+ depressi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< immuno- + depressioon) • med organismi immuunreaktsiooni pidurdamine keemiliste ühendite, bioloogiliste toimeainete v füüsikaliste mõjuritega; rakendatakse pärast elundi siirdamist ja autoimmuunhaiguste raviks

immuunglobuliin <+ globul|`iin -iini -`iini 22e s> (< immuno- + globuliin) • biol bioloogilise antikehana toimiv vereseerumi globuliin, rakendatakse pms immunoteraapias

jakobiaan <jakobi|`aan -aani -`aani 22e s> (< pn C. G. J. Jacobi, Saksa matemaatik, 1804–1851) • mat Jacobi determinant, funktsionaaldeterminant (rakendatakse kordses integraalis, ilmutamata funktsioonide käsitlemisel jm)

katastroofide teooria (< katastroof) • teooria, mis käsitleb süsteemi oleku hüppelist muutumist süsteemi parameetrite v välistingimuste sujuval muutumisel; rakendatakse paljude nähtuste kirjeldamiseks nt mehaanikas, optikas, bioloogias ja ökoloogias

korporatiivne <korporat`iiv|ne -se 2 adj> • korporatsioonile (1) omane; korporatsioonidele toetuv (riik)
korporatiivne planeerimismudelmaj integreeritud majanduslik planeerimismudel, milles turundus- ja tootmismudelid ühendatakse finantsmudeliks

krüoelektroonika <+ elektroonika 1 s> (< krüo- + elektroonika) • el elektroonika haru, kus rakendatakse madalal temperatuuril ilmnevaid nähtusi

litootes <litootes -e 9 s> (< kr litotēs lihtsus) kirj
1. eitusjaatus; stiilivõte, mis eituse vormis väljendab v varjundab jaatavat sisu, nt hea › pole paha, vt ka hüperbool (2)
2. kõnekujund, milles kirjeldatavaid nähtusi rõhutamise eesmärgil vähendatakse, nt üks jalatäis maad

manipuleerima <manipul|`eerima -eerib 28 v> (pr manipuler < keskld manipulare kätt pidi juhtima < ld manus käsi) • käsitsema, menetlema; manipulatsioone teostama; sotsiol, pol inimeste mõtlemist ja käitumist soovitud suunas mõjutama, kasutades kõikvõimalikke võtteid, sh sihilikult väära info esitamist; rakendatakse poliitilise propaganda tegemiseks ning ideoloogiliseks mõjutamiseks

marginaalhind <+ h`ind hinna h`inda 22u s> (< marginaalne) • maj äritegevuse jätkamist võimaldav piirhind, mida rakendatakse halva läbimüügi aegadel; kauba madalaim v kõrgeim võimalik hind

metonüümia <meton`üümia 1 s> (kr metōnymia) • kirj ümbernimetus, kõnekujund, kus stiilivõttena asendatakse tavaline nimetus ebatavalisega mingi ajalise, ruumilise, põhjusliku vm suhte alusel, nt hallid juuksed = vanadus

narkoos <nark|`oos -oosi -`oosi 22e s> (kr narkōsis < narkē kangestus) • med üldine (t)uimastus, kunstlikult esilekutsutav unetaoline seisund valutundikke ajukeskusi halvava ainega; narkoosi rakendatakse pms operatsioonide puhul valu vältimiseks

nullifikatsioon <nullifikatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld nullificatio hoolimatus, põlgus < nullus ei miski) • tühistamine, kehtetuks tunnistamine
raha nullifikatsioonmaj rahamärkide täieliku väärtusetuse tunnistamine; rahareformi erivorm, mida rakendatakse suure inflatsiooni korral

optika <optika 1 s> (kr optikē (technē) < optikos nähtav; nägemis-)
1. füüs valgusõpetus, valgust ning valguse ja aine vastastikust toimet käsitlev füüsika haru
2. tehn seadised ja instrumendid, mille tegevus põhineb valgusõpetuse seadustel
adaptiivoptikaoptikasüsteem, milles välistegurite (nt atmosfääri mõju) põhjustatud kujutise moonutusi vähendatakse süsteemi ühe elemendi muutmise kaudu
geomeetriline optikafüüs valguse levimist, peegeldumist ja murdumist käsitlev optika osa, jätab arvesse võtmata valguse laineolemuse
optikariistad plmed igasugused silma nägemisvõimet tõstvad ning täiendavad v silma puudusi kõrvaldavad riistad

perfusioon <perfusi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< per- + ld fundere valama, voolata laskma) • läbivoolutamine; med, vet kehaomase vedeliku laskmine läbi elundite (veresoonte kaudu läbivoolutamine); rakendatakse ravi otstarbel ja elundite talitluse tundmaõppimiseks

pneumoautomaatika <+ automaatika 1 s> (< pneumo- + automaatika) • tehn automaatika haru, milles aparatuuri käitamiseks ja signaalide edastamiseks rakendatakse suruõhku vm -gaase

pneumohüdroajam <+ ajam -i 2e s> (< pneumo- + hüdroajam) • tehn masinate ajam, milles energiakandjana rakendatakse suruõhku ning liikumiskiirust reguleeritakse hüdrauliliselt

praktika <praktika 1 s> (keskld practica < kr praktikē (epistēmē) tegutsemise õpetus) • tegelik kasutus, (erialane) tegevus; vilumus, (töö)kogemus; tegelikkus; ped õppevorm, mille puhul omandatud teadmisi ja oskusi rakendatakse tegelikus töös

revolutsioon <revolutsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (pr révolution < ld revolutio tagasipöördumine)
1. pol riigipööre, periood ühiskonna ja riigi elus, mille tulemusena vana poliitiline kord asendatakse uuega (hrl poliitilist vägivalda kasutades)
2. murranguline, pöördeline muutus

sales promotion [seilz prəm·ouš(ə)n] (ingl) • maj müügi edendamine; võtted, millega tõstetakse üldsuse huvi toote vastu ja laiendatakse turgu

seigerdamine <seigerdami|ne -se -st 12 s> (< sks seigern välja sulama, eralduma) • tehn värvilise metallurgia menetlus, mida rakendatakse tahke homogeense metallisulami koostisosadeks lahutamisel

sekundaarmähis <+ mähis -e 9 s> (< sekundaarne) • el (trafo) mähis, mis ühendatakse elektrienergia tarbijaga. Vt ka primaarmähis

skleromeetria <+ m`eetria 1 s> (< kr sklēros kange, kõva + -meetria) • materjalide kõvaduse mõõtmise meetod, mille puhul rakendatakse skleroskoopi

stereokomparaator <+ kompar`aator -i 2e s> (< stereo- + komparaator) • fot seade objektide mõõtmete määramiseks stereofotodel; stereokomparaatorit rakendatakse kartograafias jm

stroboskoop <+ sk`oop skoobi sk`oopi 22e s> (< kr strobos keerlemine + -skoop) • tehn optikariist stroboskoopilise efekti tekitamiseks (efekt seisneb liikuva eseme hetkelises nägemises liikumatuna, kui tema asend väga vähe muutub, v eseme nägemises liikuvana, kui tema liikumatud asendid kiiresti muutuvad); stroboskoobi põhimõtet rakendatakse kinematograafias ja televisioonis, samuti meditsiinilistes jm teadusuuringuis

stsintillaator <stsintill`aator -i 2e s> (< ld scintillare särama, kiirgama < scintilla säde) • füüs luminofoor, mida rakendatakse stsintillatsioonide vaatlemiseks, loendamiseks ja mõõtmiseks

sugestioon <sugesti|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld suggestio < suggerere sisendama) • psühh sisendus, mõtlemise ja tahte ülitugev psüühiline mõjustamine (rakendatakse pms psühhoteraapias)

sümbol <s`ümbol -i 2e s> (kr symbolon märk, tunnus)
1. võrdkuju, märk, kujutis v ese, millega kokkuleppeliselt tähistatakse midagi abstraktset (nt valge tuvi on rahu sümbol)
2. tinglik tähistaja (matemaatikas, keemias, loogikas), millega asendatakse mõistet, sõna, suhet (nt √ – ruutjuur, Na – naatrium)
3. semiootikas: märk, mille vorm ja tähendus ei ole omavahel seotud, vt ka ikoon (3), indeks (7)

sünekdohh <sünekd|`ohh -ohhi -`ohhi 22e s> (kr synekdochē) • kirj kõnekujund, mille puhul eseme v nähtuse tavaline nimetus asendatakse ühe tema olulisema tunnusega, nt sada mõõka (st ratsaväelast), v tähendus kantakse üle kvantitatiivse suhte alusel: osa terviku v tervik osa asemel. Vt ka antonomaasia, pars pro toto

süstemaatiline <süstemaatili|ne -se -st 12 adj> • mingi süsteemi alusel moodustatud, kindla plaani järgi korrastatud; rangelt järjekindel; pidevalt korduv
süstemaatilised kategooriad plbiol sarnaste organismide rühmad zooloogias ja botaanikas, esinevad alluvuse järjekorras, s.o selliselt, et lähedased kategooriad ühendatakse ühte kõrgemasse järku: liik, perekond, sugukond, selts, klass, hõimkond. Vt ka klassifikatsioon

termosifoon <+ sif|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< termo- + sifoon) • vedelike (hrl vee) soojusvahede tõttu toimuv iseringlus torustikus; rakendatakse mootorite jahutussüsteemides, keskküttesüsteemides jm

tihvt <t`ihvt tihvti t`ihvti 22e s> (sks Stift) • tehn silindriline v kooniline liiteelement, metallpulk, millega ühendatakse liikumatult omavahel kaks masinadetaili v fikseeritakse nad koostamisel

tolerants <toler|`ants -antsi -`antsi 22e s> (< ld tolerantia kannatlikkus, taluvus)
1. tehn mingi parameetri lubatav hälve; rakendatakse pms mõõtmete, kuju ja asendi vajaliku täpsuse normimiseks
2. mündi puhasmetallisisaldus

trabekuloplastika <+ plastika 1 s> (< trabeekul + plastika) • med silmasiserõhu vähendamise meetod: nõeljate laserpõletustega suurendatakse vedeliku äravoolu silmamunast

tsirkus <ts`irkus -e 11~9 s> (ld circus ring)
1. aj Vana-Roomas piklik võistlusväljak, mille ümber paiknesid istmeread, tribüün ja loož
2. lõbustusasutus (sageli suures sõõrtelgis), kus etendatakse jõudu, julgust ja osavust nõudvaid ning koomilisi vaatemänge ja trikke; tsirkusekunst, tsirkuseetendus
3. piltl jant, tembutamine, veiderdamine

tvintekk <tvint|`ekk -eki -`ekki 22e s> (ingl 'tween-decks < between decks tekkide vahel) • mer vahetekk, laeva kahe teki vaheline ruum; loendatakse ülalt alla

varroatoos <varroat|`oos -oosi -`oosi 22e s> (< pn M. Terentius Varro, Vana-Rooma õpetlane, 116–27 eKr) • vet, zool haudme ja täiskasvanud mesilaste ohtlik parasitaarhaigus, mida põhjustab varroalest (Varroa jacobsoni) ja mis võib põhjustada mesilasperede hukkumist; haiguse vastu rakendatakse pms keemilist tõrjet

vektordiagramm <+ gr`amm grammi gr`ammi 22e s> (< vektor + diagramm) • mat perioodiliselt muutuvate suuruste väärtuste ja suurustevaheliste seoste graafiline, vektorite (1) abil esitatud kujutis; rakendatakse elektrotehnikas, akustikas, optikas ja teoreetilises mehaanikas

vektorgraafika <+ graafika 1 s> (< vektor + graafika) • info kujutise esitamise viis, mille puhul rakendatakse kujutist moodustavate joonte asendi, pikkuse ja suuna matemaatilist määratlemist

vektorkardiograafia <+ gr`aafia 1 s> , vektorelektrokardiograafia <+ gr`aafia 1 s> (< vektor) • med kardiograafia meetod südame elektrivälja ruumiliseks uurimiseks diagnoosimise otstarbel; rakendatakse mõningate südamelihasehaiguste v -kahjustuste korral


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur