[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 23 artiklit

asotsiaalne <+ sotsi`aal|ne -se 2 adj> (< a- + sotsiaalne) • ebaühiskondlik, ühiskonna õigusi ja huve mittearvestav v kahjustav

diskrimineerima <diskrimin|`eerima -eerib 28 v> (< ld discrimino eraldama, lahutama) • kellegi õigusi (rahvuslike, usuliste, poliitiliste tõekspidamiste vms pärast) kitsendama v kärpima

feminism <femin|`ism -ismi -`ismi 22e s> (pr féminisme < ld femina naine)
1. naisliikumine, naistele meestega võrdseid õigusi taotlev poliitiline, majanduslik ja kultuuriline liikumine
2. med naiselikkus ja teiseste sugutunnuste esinemine mehel. Vt ka maskulinism

gild <g`ild gildi g`ildi 22e s> (sks, keskalamsks Gilde) aj
1. keskaja linnades (ka Baltimaades) kaupmeeste, käsitööliste, sellide jm ametiühendus, mis kaitses oma liikmete õigusi ja eesõigusi; suurgildi kuulusid kaupmehed, väikegildi käsitöölised; väikegildi meistrid kuulusid oma käsitööalale vastavalt tsunftidesse
2. XVIII–XIX s Venemaal kaupmeeste seisuslikud ühingud; kapitali suuruse järgi jagunesid kaupmehed 1., 2. ning 3. gildi

grammatiline <gramm´atili|ne -se -st 12 adj> (< grammatika) • lgv grammatikasse kuuluv v puutuv; grammatikal põhinev, keeleõpetuslik
grammatiline kategoorialgv kindlafunktsiooniline fraasi-, sõna- v muuteelementide klass keele morfoloogia v süntaksi kirjelduses
grammatiline kääne, abstraktne käänelgv üldist grammatilist tähendust kandev kääne, näitab pms nimisõna(fraasi) süntaktilist funktsiooni (eesti keeles nimetav, omastav ja osastav). Vt ka semantiline kääne
grammatiline tõlgendaminejur õigusakti teksti mõtte selgitamine grammatilise analüüsi abil

indigenaat <indigen|`aat -aadi -`aati 22e s> (< indigeenne) • pärismaisus, sünnipära- v kodanikuõigus; jur rahvusvahelises õiguses põhimõte, mille kohaselt riigil on õigus kaitsta oma kodanikke välismaal ja kodanikel on õigus taotleda oma kodumaalt kaitset, kui nende õigusi välismaal rikutakse

inkorporatsioon <inkorporatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (keskld incorporatio)
1. liitmine, (maa-ala vm) oma koosseisu lülitamine
2. jur mingi õigusala seaduste süstematiseerimine ühes kogus ilma seaduste sisu muutmata
3. lgv keele elementide seostusviis: sõnajuured liituvad grammatiliseks tervikuks, mis on nii sõna kui ka lause
4. psühh teadvustamata psüühiline kaitsemehhanism, mille abil inimene ühildab end mõne tähtsa isikuga v tema omadustega

korroboreerima <korrobor|`eerima -eerib 28 v> (< ld corroborare tugevdama) • jur tõestama, õigusi kinnitama

kultuurtreegerlus <+ tr`eegerlus -e 11 s> (< kultuurtreeger) • aj kultuurikandlus, kultuuri (1) viimine teistele rahvastele, XVII s Saksamaal tekkinud teooria, mis õigustab kultuuri levitamise ettekäändel teiste rahvaste alistamist ja maade vallutamist

liberalism <liberal|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< ld liberalis vabale v vabadusele omane) • fil XIX s alguses tekkinud mõttesuund ja ideoloogia, mille järgi kõik inimesed on sünnilt vabad ja võrdsed ning nende õigusi peab kaitsma riik; sellele põhimõttele toetuv poliitiline filosoofia

monopolism <monopol|`ism -ismi -`ismi 22e s> maj
1. monopolistlik, monopolidega iseloomustuv majanduse arenemisjärk
2. majandusteooria ja -poliitika, mis õigustab v taotleb monopolide suurt osa majanduses

motu proprio [mootu proprio] (ld), proprio motu [proprio mootu] (ld) • omal algatusel, omaalgatuslikult; relig paavsti algatusel avaldatud õigusakt

nulliteet <nullit|`eet -eedi -`eeti 22e s> (pr nullité < keskld nullitas < ld nullus ei miski, ei ükski) • jur õigusakti kehtetus

ombudsman <ombudsman -i 19 s> (rts volinik, usaldusmees) • jur, pol õigusvahemees, riigiametnik, kelle pädevusse kuulub elanike kaebuste alusel riigiasutuste ja ametiisikute tegevuse seaduslikkuse uurimine ja ahistatute õiguste taastamine
lasteombudsmanlaste õigusi kaitsev sõltumatu riigiametnik

patroon <patr|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld patronus)
1. aj Vana-Roomas isik, kel oli teise suhtes kaitsja v hooldaja õigusi: kliendi (1) kaitseisand v vabastatud orja endine omanik, kaitsja v volinik kohtus
2. relig (inimese, ameti, kiriku jne) kaitsepühak
3. jur patronaadiõiguse omaja kiriku suhtes
4. kõrge kaitsja, soosija, eestkostja

peregriin <peregr|`iin -iini -`iini 22e s> (ld peregrinus võõramaalane) • aj Rooma riigis vaba inimene, kel polnud Rooma kodaniku õigusi

politseiriik <+ r`iik riigi r`iiki 22e s> (< politsei) • pol sõjaväelis-poliitiline riigivalitsemisvorm, mille puhul ei tunnustata inimeste isiklikke õigusi, pole tagatisi politsei jm ametkondade omavoli vastu

pretensioonikas <pretensioonika|s - 2 adj> (pr prétentieux) • suuri pretensioone esitav, paljunõudlik; oma õigusi rõhutav, endast palju arvav

qui s’excuse, s’accuse [ki seksküüz saküüz] (pr) • kes end õigustab, see end süüdistab

rehabiliteeruma <rehabilit`eeruma 27 v> (< rehabiliteerima) • oma õigusi v head nime tagasi saama; tervist v töövõimet tagasi saama

restitueerima <restitu|`eerima -eerib 28 v> (ld restituere taastama, tagasi panema) • jur ennistama, taastama (nt õigusi), uuesti korda seadma; tagasi andma v maksma

rite [riite] (ld) • õigesti, vormipäraselt (nt õigusakti sooritama); pidulikult

tšartism <tšart|`ism -ismi -`ismi 22e s> (ingl Chartism < keskld charta ürik, dokument, vrd harta) • pol töölisliikumine Inglismaal 1830–50ndatel; osavõtjad nõudsid üldist valimisõigust (meestele), salajast hääletamist, parlamendikandidaatide tsensuse (2) tühistamist jt demokraatlikke õigusi


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur