Kihelkondade loend / The list of parishes in Estonian Dialectological dictionary

1-Jõe 2-Kuu 3-Hlj 4-VNg 5-Lüg 6-Jõh 7-lisR 8-Vai 9-Jäm 10-Ans 11-Khk 12-Kär 13-Mus 14-Kaa 15-Krj 16-Pha 17-Vll 18-Jaa 19-Pöi 20-Muh 21-Emm 22-Käi 23-Rei 24-Phl 25-Vor 26-Noa 27-LNg 28-Rid 29-Mar 30-Kul 31-Mär 32-Vig 33-Kir 34-Lih 35-Kse 36-Han 37-Var 38-Mih 39-Tõs 40-Khn 41-Aud 42-Pär 43-PJg 44-Vän 45-Tor 46-Hää 47-Saa 48-Ris 49-HMd 50-Nis 51-Kei 52-Hag 53-Rap 54-Juu 55-Kos 56-Jür 57-HJn 58-JõeK 59-KuuK 60-Amb 61-JMd 62-JJn 63-Ann 64-Tür 65-Pai 66-Pee 67-Koe 68-VMr 69-Kad 70-HljK 71-Rak 72-VJg 73-Sim 74-IisK 75-Iis 76-Trm 77-Kod 78-MMg 79-Pal 80-Äks 81-Ksi 82-Lai 83-Plt 84-Pil 85-KJn 86-SJn 87-Kõp 88-Vil 89-Trv 90-Pst 91-Hls 92-Krk 93-Hel 94-Ran 95-Puh 96-Nõo 97-TMr 98-KodT 99-Võn 100-Kam 101-Ote 102-Rõn 103-San 104-Luk 105-Kan 106-Urv 107-Krl 108-Har 109-Rõu 110-Plv 111-Vas 112-Räp 113-Se 114-Lei l15-Lut 116-Kra.
Kihelkondade kaardi leiate / a map of parishes is available at
http://haldjas.folklore.ee/folklore/maps/map.htm

Kihelkondade nimed / Full names for the parish abbreviations

Amb = Ambla, Ann = Anna, Ans = Anseküla, Aud = Audru,
Emm = Emmaste,
Hag = Hageri, Han = Hanila, Har = Hargla, Hel = Helme, HJn = Harju-Jaani, Hlj = Haljala (coastal), HljK = Haljala (central), Hls = Halliste, HMd = Harju-Madise, Hää = Häädemeeste,
Iis = Iisaku (eastern), IisK = Iisaku (central), IisR = Iisaku (coastal),
Jaa = Jaani, JJn = Järva-Jaani, JMd = Järva-Madise, Juu = Juuru, Jõe = Jõelähtme (coastal), JõeK = Jõelähtme (central), Jõh = Jõhvi, Jäm = Jämaja, Jür = Jüri,
Kaa = Kaarma, Kad = Kadrina, Kam = Kambja, Kan = Kanepi, Kei = Keila, Khk = Kihelkonna, Khn = Kihnu, Kir = Kirbla, KJn = Kolga-Jaani, Kod = Kodavere (eastern), KodT = Kodavere (Tartu dialect), Koe = Koeru, Kos = Kose, Kra = Kraasna, Krj = Karja, Krk = Karksi, Krl = Karula, Kse = Karuse, Ksi = Kursi, Kul = Kullamaa, Kuu = Kuusalu (coastal), KuuK = Kuusalu (central), Kõp = Kõpu, Käi = Käina, Kär = Kärla,
Lai = Laiuse, Lei = Leivu, Lih = Lihula, LNg = Lääne-Nigula, Luk = Luke, Lut = Lutsi, Lüg = Lüganuse,
Mar = Martna, Mih = Mihkli, MMg = Maarja-Magdaleena, Muh = Muhu, Mus = Mustjala, Mär = Märjamaa,
Nis = Nissi, Noa = Noarootsi, Nõo = Nõo,
Ote = Otepää,
Pai = Paide, Pal = Palamuse, Pee = Peetri, Pha = Püha, Phl = Pühalepa, Pil = Pilistvere, PJg = Pärnu-Jaagupi, Plt = Põltsamaa, Plv = Põlva, Pst = Paistu, Puh = Puhja, Pär = Pärnu, Pöi = Pöide,
Rak = Rakvere, Ran = Rannu, Rap = Rapla, Rei = Reigi, Rid = Ridala, Ris = Risti, Rõn = Rõngu, Rõu = Rõuge, Räp = Räpina,
Saa = Saarde, San = Sangaste, Se = Setumaa, Sim = Simuna, SJn = Suure-Jaani,
TMr = Tartu-Maarja, Tor = Tori, Trm = Torma, Trv = Tarvastu, Tõs = Tõstamaa, Tür = Türi,
Urv = Urvaste,
Vai = Vaivara, Var = Varbla, Vas = Vastseliina, Vig = Vigala, Vil = Viljandi, VJg = Viru-Jaagupi, Vll = Valjala, VMr = Väike-Maarja, VNg = Viru-Nigula, Vor = Vormsi, Võn = Võnnu, Vän = Vändra,
Äks = Äksi.

Asendused / Mappings
e - kogu Eesti / full list of parishes (116)

r - Jõe Kuu Hlj r_id
r_id - VNg Lüg Jõh lisR Vai

s - sa Muh hi
sa - sa_lä Kär Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi
sa_lä - Jäm Ans Khk Mus
hi - Emm Käi Rei Phl

l - lä pä
- lä_l lä_põ
lä_põ - lä_lo Kul Mär
lä_lo - Vor Noa LNg Rid Mar
lä_l - Vig lä_ed
lä_ed - Kir Lih Kse Han Var
- Khn Hää Saa pä_põ
pä_põ - pä_lo Vän Tor
pä_lo - Mih Tõs Aud Pär PJg

k - k_põ k_lõ
k_põ - ha jä vl_k
k_lõ - vl_põ Äks Ksi
ha - ha_lä ha_id
ha_lä - ha_lo Hag Rap Juu
ha_lo - Ris HMd Nis Kei
ha_id - Kos Jür HJn JõeK KuuK
- Amb JMd JJn Ann Tür Pai Pee Koe
vl_k - VMr Kad HljK Rak VJg Sim IisK
vl_põ - Plt Pil KJn SJn Kõp Vil

i - i_põ i_lõ
i_põ - Iis Trm Lai
i_lõ - Kod MMg Pal

ta_põ - Äks Ksi Lai i_põ i_lõ

m - Trv Pst Hls Krk Hel

t - ta_lä TMr KodT Võn Kam Ote Rõn San Luk
ta_lä - Ran Puh Nõo

v - v_lä v_id
v_lä - Kan Urv Krl Har Lei
v_id - Rõu Plv Vas Räp Se Lut Kra