Dialectological dictionary of Estonian

Väike murdesõnastik

Edited by Valdek Pall
Compiled by A. Haak, E. Juhkam, M. Kallasmaa, A. Kask, V. Lonn, E. Niit, P. Norvik, V. Oja, P. Raud, E. Ross, A. Sepp, J. Simm, J. Viikberg

The introduction (in Estonian)

Search examples

List of abbreviationsSearches

searchstring:

stop output after reaching matches but count them all.

The 'parishes' box specifies the parishes where the specified word or word pattern (if any) is required to be found. Empty box searces all 116 parishes. You may also group parishes into larger units. Your query is passed through all checked filters.

filter 1
List of parishes :
required min: max:
others min: max:

filter 2
List of parishes:
required min: max:
others min: max:

Sample entries

a "aga
Jõe VNg Jõh IisR Vai Muh Käi Mar Vig Kir Vän KuuK Amb JJn VMr Kad Kod MMg Äks KJn Trv Krk Puh Võn Rõn San Kan Urv Har Rõu Plv Vas Räp Se Lut Kra
haa "<mis
Rei Phl
haab (vuab vaab haav vaav)
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Ans Khk Mus Kaa Krj Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Ris HMd Kei Juu Kos HJn Amb JMd Tür Koe VJg IisK Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt KJn SJn Vil Trv Hls Krk Hel Puh Nõo TMr Kam Ote San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut
haabane (aaban) "<haabne
Kuu VNg Lüg Vai Lei Lut
aabats "aabits
Ran Puh Nõo
aabets "aabits
Lüg Jõh Vai Khn
haab(i) "paat
Jõe Kuu Hlj KuuK
aabin "paat
VNg
aabine "haabne
Krk
aabits
Kuu VNg Jäm Khk Vll Pöi Muh Emm Rei Mar Mär Hää Ris Juu JMd VJg Iis Trv Hls Krk San Lei
aabja "paat
Hlj
aabjalas "<kiiruse kohta
Khk
haabjanõ "haabjas
Rõu Plv Vas Se Lut
haabjas "hallikas
Mär Khn Aud Vän Koe Trv Hel Puh Nõo Ote Kan Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se
aabju (aabiju) "paat
Hlj VNg
aablane "vaablane
Lüg IisR Vai Muh LNg Kse Var Amb JMd Kad VJg Sim IisK Trm
aabne "haabne
Khk Puh
haabsa "haabjas
Har
ha(a)dagalla "laiali
Kuu
haadama "<ahnitsema
Jõe Kuu
aade "ema
Kra
aade "(ilma)enne
Kuu
aader (voader aadre)
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Pöi Muh Emm Käi Rei LNg Mar Mär Vig Kse Han Var Tõs Vän Tor Hää Ris Juu Kos KuuK Amb JMd Ann Koe Kad VJg Sim Trm Kod Plt KJn Trv Hls Krk Ran Puh Nõo TMr San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei
aader "puutoim
Var
aaderdama "aadrit laskma
VNg Lüg Vai Pöi Hää
aaderdama "<mustriliseks värvima
VNg Pöi Emm Phl Rid Mar Mär Han Var Tõs Tor Juu Iis Urv Krl Har Vas
aaderdama "nalja tegema
Jõe
haagama "<laimama
Vas Se
haagama "<haarama
Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai
aageldaja "hangeldaja
Vai
haageldama "kiruma
Phl