Eesti viipekeele õigusmõisted

LühitutvustusKasutusjuhendTranskriptsioonÜlekskutse


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 10 artiklit

advokaat kohtuõigus

Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • leg: advokatuuri liikmest õiguslik esindaja - vandeadvokaat või vandeadvokaadi abi [AdvS § 22]
 • juriidilist abi osutav, kedagi kohtus esindav, kriminaalasjus süüdistatavat kaitsev jurist [ESTERM]
 • advokatuuri kuuluv kutseline ja sõltumatu esindaja ja õigusabistaja [ÕL]
 • õigusabi osutav, kedagi kohtus esindav ning kaitsev jurist [EKSS]
 • Oskusviibe

  2O/O/v[2F/O/›‹X]

  Selgitav lause

  Kutseühingusse kuuluv kõrgema juriidilise haridusega asjatundja, kelle ülesanne on inimesi kohtus esindada, nende huvisid kaitsta ja neid nõustada.

  Näidislause

  Kõige kõrgemas kohtuastmes, riigikohtus, saab esindajaks olla ainult advokaat.

  apellatsioon kohtuõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • alama astme kohtu otsuse sisuline läbivaatamine kõrgema astme kohtus [ESTERM]
 • edasikaebamine teise astme kohtule esimese astme kohtu jõustumata otsuse peale [ÕL]
 • Oskusviibe

  KO‹-+

  Selgitav lause

  Esimese astme jõustumata kohtuotsuse edasikaebamine kõrgema astme kohtusse.

  Näidislause

  Apellatsiooni saab esitada inimene isiklikult või ka kaitsja vahendusel.

  arest karistusõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • leg: väärteo eest mõistetav kinnipidamine kinnipidamisasutuses, mida kohus võib määrata maksimaalselt 30 päeva [KarS § 48]
 • eelvangistus - eeluurimise ajal vahi all pidamine, tõkendi liik [ESTERM]
 • lühiajaline vabadus(e)kaotuslik karistus (kehtiva kriminaalkoodeksi järgi kuni kolm kuud, karistusseadusliku eelnõu järgi ühest nädalast kahe kuuni) [ÕL]
 • lühiajaline vabadusekaotuslik karistus, eelvangistus [EKSS]
 • Oskusviibe

  A||B‹-W

  Selgitav lause

  Kohtus mõistetud lühiajaline vabadusekaotus seadusrikkujale.

  Näidislause

  Kohus mõistis mulle kolm päeva aresti öörahu rikkumise eest.

  kaitsja karistusõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • süüdistatava huve kaitsev isik (hrl. advokaat) kriminaalprotsessis [EKSS]
 • Oskusviibe

  2A“|1‹-
  L:/O/V

  Selgitav lause

  Juriidilise haridusega inimene, kes ei pruugi olla advokaat, kuid kes nõustab oma klienti ja vajadusel esindab teda kohtus.

  Näidislause

  Kuriteo sooritanud mehele võimaldati kaitsja riigi kulul.

  kohtuistungi sekretär kohtuõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • leg: isik, kes protokollib istungi selle sujuvat kulgemist katkestamata ja allkirjastab selle [KrMS § 155; TsMS § 49 ja § 54]
 • kohtuistungeid protokolliv jmt kohtus täitev nooremametnik [ÕL]
 • Oskusviibe

  2O/O/~N
  25V1/O/*
  L:/O/V

  Selgitav lause

  Kohtu töötaja, kelle peamine tööülesanne on protokollida kohtuistungi kulgemist ja kohtus räägitut.

  Näidislause

  Kohtuistungi sekretär kontrollib enne kohtuistungit kohtusaali korrasolekut, selgitab välja, kes menetlusosalistest on kohale ilmunud ja protokollib kohtuistungil toimuvat.

  menetlusosalised kohtuõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • leg: menetlusosalised on hagimenetluses pooled ja kolmas isik, hagita menetluses aga on avaldaja ja muud asjast puudutatud isikud [TsMS § 198]
 • leg: tsiviilkohtumenetluse pooled on hageja ja kostja, kusjuures hageja on isik, kes on esitanud hagi ning kostja on isik, kelle vastu hagi on esitatud [TsMS § 205]
 • kõik ülejäänud menetluse subjektid peale menetleja; kriminaalmenetluse osalised on kahtlustatav, süüdistatav, kohtualune ja nende kaitsja; prokurör kohtulikus menetluses ning kannatanu; tsiviilhageja, tsiviilkostja ja nende esindaja [ÕL]
 • Oskusviibe

  B)1|l‹+
  L:/O/V
  2S/O/›‹

  Selgitav lause

  Isikud, kes on seotud kohtus asja uurimise ja menetlemisega.

  Näidislause

  Menetlusosalised peavad järgima seaduses ettenähtud reegleid.

  prokuratuur karistusõigus riigiõigus kohtuõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • leg: prokuratuur on Justiitsministeeriumi valitsemisalas olev valitsusasutus, mis osaleb kuritegude tõkestamiseks ja avastamiseks vajaliku jälitustegevuse planeerimises, juhib kohtueelset kriminaalmenetlust, tagades selle seaduslikkuse ja tulemuslikkuse, esindab kohtus riiklikku süüdistust ning täidab muid seadusega prokuratuurile pandud ülesandeid [ProkS § 1]
 • seaduste täitmise järele valvav riigiorgan [ESTERM, EKSS]
 • valitsusasutus, mille ülesandeks on kuriteoteadete registreerimise ja lahendamise ning kohturrlse kriminaalmenetluse seaduslikkuse järelvalve; politsei tegevuse seaduslikkuse järelvalve kuritegu avastamisel; jälitusametkondade jälitustegevuse seadlikkuse järelvalve; riiklikusüüdistuse esindamise; järelvalve vabaduse võtmise ja piiramise seaduslikkuse üle; rahvusvahelisest koostööst tulenevate ülesannete täitmine jt ülesanded [ÕL]
 • Oskusviibe

  8^-‹-+
  2S/O/›‹

  Selgitav lause

  Valitsusasutus, kes juhib kohtueelset kriminaalmenetlust ja esindab kohtus riiklikku süüdistust.

  Näidislause

  Prokuratuur on justiitsministeeriumi alluvuses olev valitsusasutus.

  prokurör karistusõigus kohtuõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • süüdistusfunktsiooni täitja kriminaalmenetluses; prokuratuuris töötav ametiisik, kes on oma ülesannete täitmisel sõltumatu ning tegutseb ainult seaduse alusel ja oma veendumuse järgi [ESTERM, ÕL]
 • prokuratuuri töötaja, seaduste täpse täitmise järele valvaja ja riiklik süüdistaja kohtus kriminaalasja arutamisel [EKSS]
 • Oskusviibe

  2O[]X+V

  Selgitav lause

  Riiklik süüdistaja, kes kontrollib ka eeluurimise seaduslikkust.

  Näidislause

  Prokurör esitas autovargale süüdistuse.

  süüdistaja kohtuõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • leg: kriminaalmenetluses prokuraaturi esitatav riiklik taotlus kellegi või millegi süüteos süüdimõistmiseks [KrMS § 35]
 • süüdistusfunktsiooni täitja kriminaalmenetluses; prokuratuuris töötav ametiisik, kes on oma ülesannete täitmisel sõltumatu ning tegutseb ainult seaduse alusel ja oma veendumuse [ESTERM]
 • kriminaalmenetluses süüdistust esitav menetlusosaline, tavaliselt prokurör, kes on riiklik süüdistaja; erasüüdistusasjades kannatanu [ÕL]
 • Oskusviibe

  8^||J‹+
  L:/O/V

  Selgitav lause

  Ametiisik, kes kaitseb riiklikku süüdistust kohtus.

  Näidislause

  Kohtus esineb prokurör riikliku süüdistajana ja kannatanu erasüüdistajana.

  tunnistaja ütlus kohtuõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • suuliselt kõrvalise isiku antud seletus protsessiga seotud asjaolu kohta, mida see isik on tajunud isiklikult [ÕL]
 • Oskusviibe

  28^/O/›‹+
  L.:||B)1‹-

  Selgitav lause

  Inimese selgitus kohtus.

  Näidislause

  Nägin pealt avariid ja andsin selle kohta kohtus tunnistajana ütlusi eesti viipekeeles.


  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur