Eesti viipekeele õigusmõisted

LühitutvustusKasutusjuhendTranskriptsioonÜlekskutse


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 9 artiklit

käsiraha eraõigus

Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • leg: Käsirahaks on ühe lepingupoole poolt teisele lepingupoolele lepingu sõlmimise tõendamiseks ja selle täitmise tagamiseks antud rahasumma. [VÕS§ 156]
 • rahasumma või muud liigitunnustega asjad, mille üks lepingupool on andnud teisele poolel lepingu sõlmimise tõendamiseks ja selle täitmise tagamiseks [ÕL]
 • rahasumma, mille üks lepingupooltest maksab tasumisele tuleva summa arvel teisele poolele ette lepingu sõlmimise ja täitmise tagatisena [EKSS]
 • Oskusviibe

  2A.|¬¬^D‹
  D/O//:\`‹

  Selgitav lause

  Teisele lepingupoolele kätte antud rahasumma, millega tõendatakse lepingu sõlmimist ja tagatakse selle täitmine.

  Näidislause

  Maksin käsiraha, et naaber auto kindlasti mulle müüks.

  käsundusleping eraõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • ehk käsund, leping, mille kohaselt üks pool (volinik) kohustub midagi tegema teise poole (volitaja) arvel ja nimel [ESTERM]
 • leping, millega üks isik (käsundisaaja) kohustub vastavalt lepingule osutama teisele isikule (käsundaja) teenuseid, käsundaja aga maksma talle selle eest tasu,kui see on kokku lepitud [ÕL]
 • leping, mille kohaselt üks pool (volinik) kohustub midagi tegema teise poole (volitaja) arvel ja nimel [EKSS]
 • Oskusviibe

  A.[]X›X
  B|+B~X

  Selgitav lause

  Käsundisaaja ja käsundiandja vahel sõlmitud teenuse osutamiseks kindlaksmäärav kokkulepe.

  Näidislause

  Töötan viipekeeletõlgina käsunduslepingu alusel.

  leppetrahv eraõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • leg: leppetrahv on lepingus ettenähtud lepingut rikkunud lepingupoole kohustus maksta kahjustatud lepingupoolele lepingus määratud rahasumma [VÕS §158, ESTERM]
 • lepingut rikkunud poole lepingujärgne kohustus maksta kahjustatud poolele rikkumise eest kindlaksmäärtaud rahasumma või teha muu tegu, sõltumata sellest, kas selle eesmärgiks on hüvitada kahju või üksnes sundida täitmisele [ÕL]
 • trahv, mille võlgnik on kohustatud tasuma võlausaldajale kohustuse täieliku v. osalise täitmata jätmise korra [EKSS]
 • Oskusviibe

  B|lXWX
  5:5:|lV~

  Selgitav lause

  Rahasumma, mida makstakse lepingu rikkumise eest.

  Näidislause

  Kui rikutakse lepingu tingimusi, peab maksma leppetrahvi.

  rahatrahv karistusõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • leg: rahatrahv on kohtumenetluse või kohtuvälise menetluse käigus määratav rahaline karistus sooritatud väärteo eest [KarS § 47]
 • haldus või kriminaalkaristusena kohaldatav rahaline sissenõue [ÕL]
 • ühekordselt makstav rahasumma, õigusrikkumise toimepanija suhtes kohaldatav karistus [ÕL]
 • karistusena määratav rahanõue [EKSS]
 • Oskusviibe

  D/:\
  5:|lV~

  Selgitav lause

  Rahasumma, mida tuleb maksta karistusena väärteo eest.

  Näidislause

  Juhtimisõiguseta sõidu eest karistatakse rahatrahvi või arestiga.

  riigilõiv üldõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • leg: Riigilõiv on menetlustoimingu tegemise eest seaduse kohaselt Eesti Vabariigile tasutav rahasumma [TsMS § 139]
 • leg: Riigilõiv on seaduses sätestatud juhul ja käesolevas seaduses sätestatud määras tasutav summa lõivustatud toimingu tegemise eest [RLS § 2]
 • riigilõivuseadusega kehtestatud määras tasumisele kuuluv summa juriidiliste toimingute tegemise, avalduste läbivaatamise ja dokumentide väljastamise eest [ESTERM]
 • juriidiliste toimingute sooritamise ja dokumentide väljastamise eest riigi tuludesse makstav maks [EKSS]
 • Oskusviibe

  K:O-X
  D/O//:\
  5|l‹-~

  Selgitav lause

  Kindel rahasumma, mida makstakse riigile teatud toimingu tegemise või dokumendi väljastamise eest.

  Näidislause

  Riigilõiv eri tehingute eest on erinev.

  tööandja tööõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • töölepingu pool, kelle juhtimisel ja korralduste alusel kohustub töötaja tegema tema määratud tööd [ESTERM]
 • [ÕL]
 • isik v. isikute rühm, kes annab tasulist tööd [EKSS]
 • Oskusviibe

  A=AX+
  A.[/\

  Selgitav lause

  Töölepingu pool, kes juhib töö protsessi, kontrollib selle tulemusi ja maksab töötasu.

  Näidislause

  Tööandja on ettevõte, asutus või üksikisik, kelle jaoks teeb töötaja tasu eest tööd.

  tööleping tööõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • kokkulepe, mille kohaselt füüsiline isik (töötaja) kohustub tegema teise isiku (tööandja) juhtimisel ja korralduste alusel tööd, alludes tööandja kontrollile, tööandja aga kohustub maksma töötajale töö eest tasu ja tagama õigusaktis, kollektiiv- ja töölepingus ettenähtud töötingimused [ESTERM]
 • töövõtja ja tööandja vaheline kokkulepe, mille kohaselt töötaja kohustub tegema tööandjale tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile, tööandja aga kohustub maksma töötajale töö eest tasu ning kindlustama talle poolte kokkuleppe, kollektiivlepingu, seaduse või haldusaktiga ettenähtud töötingimused [ÕL]
 • Oskusviibe

  A=AX+
  B|+B~X

  Selgitav lause

  Töötaja ja tööandja vahel sõlmitud leping, mille alusel teeb töötaja tööandjale kokkulepitud tasu eest tööd.

  Näidislause

  Tööleping sõlmitakse pikaajaliseks tööks, on üldjuhul tähtajatu ning töö eest makstakse töötasu vähemalt kord kuus ja ette on nähtud tasuline iga-aastane puhkus.

  töötasu tööõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • leg: puudub
 • tasu, mida tööandja maksab töötajale töö eest vastavalt töölepingule, samuti muudel seaduse või kollektiiv- või töölepinguga ettenähtud juhtudel. [ESTERM]
 • töö eest saadav tasu, palk [EKSS]
 • Oskusviibe

  A=AX+
  8^]V

  Selgitav lause

  Töötajale töö eest makstav tasu, mis on lepingus kokku lepitud.

  Näidislause

  Kas Sinu töötasu on keskmisest madalam või kõrgem?

  töövõtuleping eraõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • tsiviilõiguslik leping, mille järgi tööettevõtja kohustub omal riisikol tegema tellija ülesandel kindlaksmääratud töö kas tellija või omast materjalist, tellija aga kohustub töö vastu võtma ja selle eest tasuma [ESTERM]
 • leping, millega üks isik (töövõtja) kohustub valmistama või muutma asja või muu teenuse osutamisega saavutama muu kokkulepitud tulemuse (töö), teine isik (tellija) aga maksma selle eest tasu; eelduslikult ei pea töövõtja täitma lepingust tulenevaid kohustusi isiklikult [ÕL]
 • Oskusviibe

  A=AX+
  5=5DV#
  B|+B~X

  Selgitav lause

  Leping, mille kohaselt peab üks isik jõudma kokkulepitud tulemuseni ning teine isik selle eest tasu maksma.

  Näidislause

  Oma korteri remontimiseks sõlmisin töövõtulepingu ning pärast töö valmimist maksin töötajale tasu välja.


  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur