Eesti viipekeele õigusmõisted

LühitutvustusKasutusjuhendTranskriptsioonÜlekskutse


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 10 artiklit

isik=õigussubjekt üldõigus

Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • leg: Eesti või välisriigi füüsiline või juriidiline isik, riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus, samuti rahvusvaheliste organisatsioonide asutused, olenemata sellest, kas need on juriidilised isikud või mitte [TS §1]
 • õigussubjekt, füüsiline isik või juriidiline isik [ESTERM]
 • õiguste ja kohustuste kandja, tehingute osapooled; õigusvõime (omada õigusi ja kohustusi) ja teovõime (võime iseseisvalt teha kehtivaid lepinguid) olemasolu [ÕL]
 • Oskusviibe

  2B/O/V

  Selgitav lause

  Inimene (füüsiline isik) või asutus, organisatsioon (juriidiline isik).

  Näidislause

  Igal isikul on riigis teatud õigused ja kohustused.

  juriidiline isik üldõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • leg: juriidiline isik on seaduse alusel loodud õigussubjekt. Juriidiline isik on kas eraõiguslik või avalik-õiguslik [TsÜS § 24-25]
 • seaduse alusel loodud õigussubjekt [ESTERM]
 • seaduse alusel loodud õigussubjekt, keda teatud juhtudel õigussuhtest võrdsustatakse inimesega [ÕL]
 • Oskusviibe

  5:|lX

  Selgitav lause

  Seaduse alusel loodud abstraktne õigussubjekt.

  Näidislause

  Juriidilised isikud luuakse teatud eesmärgil ning neil on nagu igal inimeselgi oma õigused ja kohustused.

  käendus eraõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • leping, millega üks isik (käendaja) kohustub vastutama teise isiku (põhivõlgniku) kohustuse eest võlausaldaja ees, kui põhivõlgnik ei täida oma kohustust [ÕS]
 • käendaja võetud vastutus kreeditori ees, et käendatav täidab kas täielikult v. osaliselt oma kohustuse [EKSS]
 • Oskusviibe

  2A.|^D‹-
  2A/O/‹-

  Selgitav lause

  Ühe isiku antud nõusolek täita teise isiku rahaline kohustus, kui isik seda ise ei tee.

  Näidislause

  Pank ei olnud nõus andma mulle õppelaenu ilma käenduseta.

  leppetrahv eraõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • leg: leppetrahv on lepingus ettenähtud lepingut rikkunud lepingupoole kohustus maksta kahjustatud lepingupoolele lepingus määratud rahasumma [VÕS §158, ESTERM]
 • lepingut rikkunud poole lepingujärgne kohustus maksta kahjustatud poolele rikkumise eest kindlaksmäärtaud rahasumma või teha muu tegu, sõltumata sellest, kas selle eesmärgiks on hüvitada kahju või üksnes sundida täitmisele [ÕL]
 • trahv, mille võlgnik on kohustatud tasuma võlausaldajale kohustuse täieliku v. osalise täitmata jätmise korra [EKSS]
 • Oskusviibe

  B|lXWX
  5:5:|lV~

  Selgitav lause

  Rahasumma, mida makstakse lepingu rikkumise eest.

  Näidislause

  Kui rikutakse lepingu tingimusi, peab maksma leppetrahvi.

  maakohus kohtuõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • esimese astme kohus [ÕL]
 • Eesti Vabariigis esimese astme kohus, kus arutatakse kõiki tsiviil, kriminaal- ja väärteoasju [EKSS]
 • Oskusviibe

  B/\1=BV1
  C
  2O/O/~N

  Selgitav lause

  Kohtuasutus, mis lahendab esmatasandil tsiviilvaidlusi, vaatab läbi kriminaalasju või kontrollib, kas väärteo eest mõistetud karistus on seaduslik.

  Näidislause

  Eestis on neli maakohut.

  süütegu karistusõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • leg: süütegu on käesolevas seadustikus või muus seaduses sätestatud karistatav tegu [KarS §3]
 • käesolevas seadustikus või muus seaduses sätestatud karistatav tegu [ESTERM]
 • avalik-õiguslik õigusrikkumine; tegu, mis sisaldab süükoosseisu, on õigusvastane ja milles selle toime pannud isik on süüdi [ÕL]
 • halb, hukkamõistetav v. karistusväärne tegu [EKSS]
 • Oskusviibe

  V:“|1|lSV
  5“|1|l‹-~

  Selgitav lause

  Õigusrikkumine, millele järgneb kas pehmem (väärtegu) või rangem karistus (kuritegu).

  Näidislause

  Kohtus karistatavad süüteod on loetletud seaduses.

  tunnistaja kohtuõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • leg: protsessi kaasatud füüsiline isik, kes võib teada tõendamiseseme asjaolusid/olla teada asjas tähtsust omavad asjaolud [KrMS § 66/ TsMS § 251]
 • isik, kes teab kriminaal-, tsiviil- v. haldusasjasse puutuvaid fakte ja on võimeline nende kohta andma õigeid ütlusi [ESTERM]
 • isik, kes on kas ise vahetult tajunud teatavaid asjaolusid või on neist teadlikuks saanud kellegi teise, konkreetselt tuvastatava isiku vahendusel [ÕL]
 • Oskusviibe

  28^“|1/O/›‹+
  L:/O/V

  Selgitav lause

  Inimene, kes on midagi näinud või teab mingeid fakte sündmustest.

  Näidislause

  Mind kutsuti tunnistajana kohtusse, sest nägin pealt autode kokkupõrget.

  täideviija karistusõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • leg: isik, kes paneb süüteo toime ise või teist isikut ära kasutades [KarS § 21, ESTERM]
 • süüteo toimepanemine vahetult või vahenditult, teist isikut ära kasutades [ÕL]
 • Oskusviibe

  A=AX
  A.|lX

  Selgitav lause

  Isik, kes sooritab süüteo kas ise või teisi isikuid ära kasutades.

  Näidislause

  Kuriteo täideviija sai teiste osalistega võrreldes oluliselt karmima karistuse.

  tööturuteenus haldusõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • leg: tööturuteenus on teenus, mida osutatakse töötule ja tööotsijale töö leidmiseks ja tööalase arengu soodustamiseks ning tööandjale sobiva tööjõu saamiseks [TTTS § 2]
 • Oskusviibe

  A=AX+
  JV1|l‹-
  5|“1|lV+

  Selgitav lause

  Teenus kas töötavale inimesele, kes vajab tuge töökoha säilitamisel või ettevalmistust uue töö leidmiseks, aga ka tööandjale, kes soovib olemasolevaid töötajaid arendada.

  Näidislause

  Eesti Töötukassa osutab oma piirkondlikes osakondades riiklikke tööturuteenuseid töötutele sobiva töö leidmiseks ning tööandjatele sobivate töötajate leidmisel.

  töövõtuleping eraõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • tsiviilõiguslik leping, mille järgi tööettevõtja kohustub omal riisikol tegema tellija ülesandel kindlaksmääratud töö kas tellija või omast materjalist, tellija aga kohustub töö vastu võtma ja selle eest tasuma [ESTERM]
 • leping, millega üks isik (töövõtja) kohustub valmistama või muutma asja või muu teenuse osutamisega saavutama muu kokkulepitud tulemuse (töö), teine isik (tellija) aga maksma selle eest tasu; eelduslikult ei pea töövõtja täitma lepingust tulenevaid kohustusi isiklikult [ÕL]
 • Oskusviibe

  A=AX+
  5=5DV#
  B|+B~X

  Selgitav lause

  Leping, mille kohaselt peab üks isik jõudma kokkulepitud tulemuseni ning teine isik selle eest tasu maksma.

  Näidislause

  Oma korteri remontimiseks sõlmisin töövõtulepingu ning pärast töö valmimist maksin töötajale tasu välja.


  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur