[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 1 artikkel

tead/ma t.

 • TULETISED

  teadu=sta/ma t. teada andma, teatama; saatekava teatavaks tegema

  teadusta=ja n.

  teadusta=mine n.

  teadust=us n.

  eel+teadustus n.

  ilma teadusta/ma t.

  ilma+teadusta=ja n.

  ilma+teadusta=mine n.

  ilma+teadust=us n.

  tea=ta/ma t. teada andma

  teata=ja n.

  teata=mine n.

  mitte+teatamine n.

  teatamis+laad-laadin.

  teat=is n. asutuse antud kirjalik teade

  arhiivi+teatis n.

  konto+teatis n.

  makse+teatis n.

  palga+teatis n.

  tulumaksu+teatis n.

  võla+teatis n.

  üüri+teatis n.

  teat=med n. andmed

  teatm=ik n. (väiksem) teatmeteos; andmekogumik

  klassifikaator+teatmik n.

  laulupeo+teatmik n.

  transpordi+teatmik n.

  teatmik+kalender n.

  teatme=stik n. teatmete kogum; bibl. (raamatu) teatmeosa

  teatme=stu n. bibl. raamatukogu teatmekogu

  teatme=line o. teatmeid sisaldav; teatmetega seotud

  usutlus+teatmed n.

  vaatlus+teatmed n.

  teatme+allikas n.

  teatme+bibliograafia n.

  teatme+fond n. bibl. teatmekogu

  teatme+kaart n.

  teatme+kirjandus n.

  teatme+kogu-kogun.

  teatme+osa n.

  teatme+lisa n.

  teatme+teos n.

  ette teata/ma t.

  ette+teata=ja n.

  ette+teata=mine n.

  etteteatamis+aeg n.

  teatavaks tege/ma t.

  teatavaks+tege=mine n.

  teatavaks+tegi=ja n.

  teada=gi m. muidugi

  tead=e n. sõnum, teadaanne; teatamine

  börsi+teade n.

  eel+teade n.

  eri+teade n.

  hääl+teade n. inf. (sõnumite edastamise viis mobiiltelefonil)

  ilma+teade n.

  keeldumis+teade n.

  kiir+teade n.

  koondamis+teade n.

  lühi+teade n.

  maksu+teade n.

  operatiiv+teade n.

  pressi+teade n.

  pärimus+teade n.

  raadio+teade n.

  reklaam+teade n.

  rinde+teade n.

  rõõmu+teade n.

  saatekava+teade n.

  sala+teade n.

  spordi+teade n.

  surma+teade n.

  sõja+teade n.

  šiffer+teade n. (salakirjas kirjutatud)

  telefoni+teade n.

  telegraafi+teade n.

  tormi+teade n.

  vale+teade n.

  vea+teade n.

  väljastus+teade n.

  teate+jooks n. sp. (teatepulga edasiandmisega)

  teatejooks=ja n. teatejooksus võistleja

  pendel+teatejooks n.

  ring+teatejooks n.

  tõrvik+teatejooks n.

  ümber+linna+teatejooks n.

  teate+kiri-kirjan.

  teate+leht n.

  teate+orienteerumine n.

  teate+pulk n. sp.

  teate+struktuur n.

  teate+suunistus n. sp.

  teate+suusatamine n. sp.

  pendel+teatesuusatamine n.

  teate+sõit n. sp.

  teate+uisutamine n. sp.

  teate+ujumine n. sp. (teatevõistlusena)

  teate+vahetus n. sp.

  teatevahetus+ala n.

  teate+võistlus n. sp.

  teate+meeskond n. teatevõistluse meeskond

  teate+naiskond n. teatevõistluse naiskond

  teate+nelik n.

  teadete+agentuur n.

  teadete+büroo n.

  teadete+tahvel n.

  teadev o. mingist asjast teadlik (olev)

  tead=is n. inf. bibl. vastus päringule

  teadis=ta/ma t. teadist v. teadiseid andma, päringu(te)le vastama

  teadist=us n.

  valik+teadistus n.

  virk+teadistus n.

  biblio+teadis n. bibliograafiateadis

  bibliograafia+teadis n.

  fakti+teadis n.

  patendi+teadis n.

  teema+teadis n.

  tead=istu n. teatmetalitus

  tead=ja1 n. asjatundja; nõid, tark, posija

  kaas+teadja n. keegi teine sama asja teadev isik

  kõike+teadja n.

  palju+teadja n.

  teadja+naine n. nõid, teadmanaine

  tead=ja2 o. \inimene\ selline, kes asja teab; asjatundlik, teadmistega

  tead=lane n. mingi teadusala spetsialist, õpetlane

  teadlas=kond n.

  aiandus+teadlane n.

  ajaloo+teadlane n.

  andme+teadlane n.

  eri+teadlane n.

  hinge+teadlane n.

  humanitaar+teadlane n.

  kabineti+teadlane n. oma kitsa erialaga tegelev (eluvõõras) teadlane

  kala+teadlane n.

  kasvatus+teadlane n.

  keele+teadlane n.

  kirjandus+teadlane n.

  kunsti+teadlane n.

  linnu+teadlane n.

  loodus+teadlane n.

  majandus+teadlane n.

  mees+teadlane n.

  metsa+teadlane n.

  metsandus+teadlane n.

  muinas+teadlane n.

  mulla+teadlane n.

  muusika+teadlane n.

  nais+teadlane n.

  organisatsiooni+teadlane n.

  pedagoogika+teadlane n.

  piimandus+teadlane n.

  poliitika+teadlane n.

  putuka+teadlane n.

  puuviljandus+teadlane n.

  põllumajandus+teadlane n.

  raamatu+teadlane n.

  rahva+teadlane n.

  rahvaluule+teadlane n.

  rahvamuusika+teadlane n.

  rahvastiku+teadlane n.

  rohu+teadlane n. farmatseut

  seene+teadlane n.

  soo+teadlane n. (uurib soode arengut ja iseärasusi)

  sotsiaal+teadlane n. ühiskonnateadlane

  sõja+teadlane n.

  taime+teadlane n.

  teatri+teadlane n.

  tehnika+teadlane n.

  tipp+teadlane n.

  tõsi+teadlane n. tõeline, tõsiselt võetav teadlane

  tähe+teadlane n. astronoom

  täppis+teadlane n. (kes tegeleb reaalteadusega, nt matemaatik, füüsik)

  usu+teadlane n.

  vapi+teadlane n. vappide asjatundja, heraldik

  vetika+teadlane n.

  ühiskonna+teadlane n.

  teadlas+kaader n.

  teadlas+karjäär, teadlase+karjäär n.

  teadlas+kollektiiv n.

  teadlas+kutse n.

  teadlas+põlvkond n.

  teadlas+töö, teadlase+töö n.

  teadlas+tüüp n.

  teadlase+kreedo n.

  teadlase+tee n.

  tead=lik o. millestki teadev; sihilik, tahtlik

  teadlikk=us n.

  süü+teadlikkus n.

  teadliku=lt m.

  eba:teadlik o.

  ebateadlikk=us n.

  ebateadliku=lt m.

  ala+teadlik o. vaistlik

  alateadlikk=us n.

  alateadliku=lt m.

  eesmärgi+teadlik o.

  eesmärgiteadlikk=us n.

  eesmärgiteadliku=lt m.

  keskkonna+teadlik o.

  sihi+teadlik o. \tegevus\ sihikindel

  sihiteadlikk=us n.

  sihiteadliku=lt m.

  vähe+teadlik o.

  teadma=tu o. selline, mida v. keda ei teata; ilma teadmisteta; ebateadlik; tundmatu

  teadmatu=lt m.

  teadmat=us n.

  tuleviku+teadmatus n.

  tead=mine n.

  kaas+teadmine n.

  teadmis+himu n.

  teadmishimu=line o.

  teadmis+janu n.

  teadmisjanu=line, teadmisjanu=ne o.

  tead=mised n.

  alg+teadmised n. elementaar- ehk lähteteadmised

  digi+teadmised n.

  eel+teadmised n.

  elu+teadmised n.

  eriala+teadmised n.

  juristi+teadmised n.

  kooli+teadmised n.

  põhi+teadmised n.

  üld+teadmised n.

  teadmiste+janu n.

  teadmiste+näljane o.

  tead=mus n. teadmised millegi kohta (kogumina)

  teadmus+baas n.

  teadmus+juhtimine n. inf.

  teadmus+siire n. inf. teadlaste, õppejõudude, üliõpilaste rakendamine ettevõtluses

  teadmus+süsteem n.

  teadmus+tehnika n. (tegeleb teadmuse hankimisega)

  teadu m. teatavasti, teadupärast

  tead=ur n. teadustöötaja ametinimetus

  juht+teadur n.

  noorem+teadur teaduri ametinimetuse aste

  vanem+teadur n. kõrgema astme teadustöötaja ametinimetus; selle kandja

  tead=us n. tegevus, mille eesmärk on uute tõeste teadmiste saamine; vnm. teade, informatsioon; teadmine

  teadus=kond n. (kõrgkooli allüksus)

  agronoomia+teaduskond n.

  ajaloo+teaduskond n.

  arsti+teaduskond n.

  bioloogia+teaduskond n.

  ehitus+teaduskond n.

  filoloogia+teaduskond n.

  filosoofia+teaduskond n.

  geoloogia+teaduskond n.

  humanitaar+teaduskond n.

  kehakultuuri+teaduskond n.

  keemia+teaduskond n.

  kultuuri+teaduskond n.

  loomaarsti+teaduskond n.

  majandus+teaduskond n.

  matemaatika+teaduskond n.

  meditsiini+teaduskond n.

  mehaanika+teaduskond n.

  metsandus+teaduskond n.

  pedagoogika+teaduskond n.

  põllumajandus+teaduskond n.

  tehnika+teaduskond n.

  teoloogia+teaduskond n.

  usu+teaduskond n.

  veterinaaria+teaduskond n.

  õigus+teaduskond n.

  teaduskondade+vaheline o. \võistlus\

  teadus=lik o. \uurimus\ teadusega seotud; teadusele toetuv

  teaduslikk=us n.

  teadusliku=lt m.

  teaduslik+fantastiline o. \kirjandus\

  teaduslik+tehniline o.

  eba:teadus n. pseudoteadus

  ebateadus=lik o. \käsitlus\

  abi+teadus n.

  ajaloo+teadus n.

  aju+teadus n.

  arsti+teadus n.

  arstitead=lane n.

  arstiteadus=lik o.

  looma+arstiteadus n. vet. (hõlmab loomade tervishoidu ja kasutamist)

  loomaarsti+teaduskond n. ⇐ loomaarstiteaduse tööd korraldav haldusüksus

  arvuti+teadus n.

  bio+teadus n. eluteadus, elusolendeid uuriv teadus

  eksakt+teadus n. täppisteadus

  eksperimentaal+teadus n.

  filmi+teadus n.

  fundamentaal+teadus n.

  hinge+teadus n. psühholoogia

  humanitaar+teadused n. (mis käsitlevad inimest ja ühiskonda: filosoofia, ajalugu, filoloogia, õigusteadus jt.)

  ilmastiku+teadus n.

  inim+teadus n. (kogu) teadus

  inimese+teadus n. antropoloogia (laias mõttes)

  inseneri+teadus n.

  intuitiiv+teadus n.

  kala+teadus n.

  kasvatus+teadus n.

  keele+teadus n.

  keeleteadus=lik o.

  üld+keeleteadus n.

  keskkonna+teadus n.

  kirjandus+teadus n.

  kirjandusteadus=lik o. \uurimus\

  kodaniku+teadus n.

  kolju+teadus n.

  kunsti+teadus n.

  laevasõidu+teadus n.

  liba+teadus n. ebateadus

  linnu+teadus n.

  loodus+teadus n.

  loodusteadus=lik o.

  loomaarsti+teadus n.

  loomastiku+teadus n.

  maa+teadus n.

  maade+teadus n. vnm. maateadus

  maailma+teadus n.

  maastiku+teadus n.

  majandus+teadus n.

  majandusteadus=lik o. \teooria\

  materjali+teadus n. moodsa füüsika, keemia ja inseneriteaduse puutekohas kiiresti arenev teadusharu

  metsa+teadus n.

  muinas+teadus n.

  mulla+teadus n.

  muuseumi+teadus n.

  muusika+teadus n.

  mõtte+teadus n. filosoofia

  mõttetead=lane n. mõtteteadusega professionaalselt tegelev inimene, filosoof

  naaber+teadus n.

  para+teadus n. (müstilist laadi)

  piiri+teadus n.

  pinnase+teadus n.

  pitseri+teadus n.

  poliitika+teadus n.

  populaar+teadus n.

  populaarteadus=lik o. \artikkel\

  pseudo+teadus n.

  pseudoteadus=lik o.

  putuka+teadus n.

  põllumajandus+teadus n.

  raamatu+teadus n.

  rahva+teadus n.

  rahvaluule+teadus n.

  rahvastiku+teadus n.

  rahvus+teadus n.

  rakendus+teadus n.

  rakendusteadus=lik o.

  raketi+teadus n.

  raku+teadus n.

  reaal+teadused n. peamiselt loodusteadused ja neile tuginevad rakendusteadused

  reaalteadus=lik n. \haridus\

  rohu+teadus n. vnm. farmaatsia

  sambla+teadus n.

  sambliku+teadus n.

  seene+teadus n.

  soo+teadus n.

  sotsiaal+teadus n.

  suguelu+teadus n.

  sugukonna+teadus n.

  sõja+teadus n.

  taime+teadus n.

  teatri+teadus n.

  tehnika+teadus n.

  tipp+teadus n.

  tippteadus+keskus n.

  tõlke+teadus n. (käsitleb tõlkimise seaduspärasusi)

  tõsi+teadus n. tõeline, tõsiselt võetav teadus

  tõsiteadus=lik o. \uurimus\

  tähe+teadus n. astronoomia

  täppis+teadus n. (matemaatika, füüsika)

  täppisteadus=lik o. \uurimus\

  usu+teadus n.

  usuteadus=lik o. \seminar\

  vaimu+teadus n. vnm. humanitaarteadus

  vapi+teadus n. heraldika

  veini+teadus n.

  vetika+teadus n.

  õigus+teadus n.

  õigustead=lane n. (tegeleb õigusteadusega)

  õigusteadus=lik o.

  ühiskonna+teadused n. (demograafia, psühholoogia, sotsioloogia jts, mis uurivad inimeste käitumise sotsiaalseid ja kultuurilisi aspekte)

  ühiskonnateadus=lik o.

  üriku+teadus n. aj.

  teadus+ajakiri-kirjan.

  teadus+akadeemia n.

  teadus+ala n.

  teadus+alane o.

  teadus+asutus n.

  teadus+direktor n.

  teadus+diskussioon n.

  teadus+doktor n.

  teadus+haru n.

  teadus+himu n.

  teadus+huvi n.

  teadushuvi=line o. \noor\

  teadus+ilm n.

  teadus+info n.

  teadus+informatsioon n.

  teadus+inimene n.

  teadus+instituut n.

  teadus+janu n.

  teadus+jünger, teaduse+jünger n.

  teadus+kandidaat n.

  teadus+keel n.

  teadus+kirjandus n.

  teadus+kommunikatsioon n.

  teadus+konsultant n.

  teadus+konverents n.

  teadus+kraad n.

  teadus+kutse n.

  teadus+labor n.

  teadus+laboratoorium n.

  teadus+linnak n.

  teadus+lugu n. teadusajalugu

  teadusloo=lane n.

  teadus+lähetus n.

  teadus+maailm n.

  teadus+mees n.

  teadus+mahukas o.

  teadus+nõukoda n.

  teadus+nõukogu-kogun.

  teadus+park-pargin.

  teadus+preemia n.

  teadus+propaganda n.

  teadus+prorektor n.

  teadus+publikatsioon n.

  teadus+põhine o. \majandus\

  teadus+põld n. piltl.

  teadus+pärand n.

  teadus+raamatukogu-kogun.

  teadus+revolutsioon n.

  teadus+sekretär n.

  teadus+sotsioloogia n.

  teadus+sponsorlus n.

  teadus+suund n.

  teadus+tegevus n.

  teadus+tempel n.

  teadus+töö n.

  teadus+töötaja n.

  teadus+ulme n.

  teadus+uudis n.

  teadus+uuring n.

  teaduse+himu n.

  teaduse+ilm n.

  teaduse+inimene n.

  teaduse+janu n.

  teaduse+jünger n.

  teaduse+maailm n.

  teaduse+mees n.

  teaduse+tempel n.

  teaduse+vastane, teadus+vastane o. \töö\

  teaduse+huvi=line n.

  teadva=lt m. teadlikult; asja(st) teades

  tead=vus n. virgeseisund; psühh. ajus tekkiv ja raskesti määratletav tõlgendus välisest maailmast; vnm. teadmine; mõistus

  teadvus=lik o. teadvusega seotud

  teadvuse=tu o. teadvuse kaotanud, meelemärkusetu

  teadvusetu=lt m.

  teadvuset=us n.

  teadvus=ta/ma t. teadvusesse tooma

  teadvustama=tu o.

  teadvustamat=us n.

  teadvusta=mine n.

  teadvus=tu/ma t. teadvusesse jõudma

  teadvustu=mine n.

  ala+teadvus n.

  alateadvus=lik o.

  enese+teadvus n. teadmised iseenda kohta, arusaamine enese hingelisest, vaimsest ja füüsilisest olemasolust

  inim+teadvus n.

  pool+teadvus n.

  rolli+teadvus n.

  teadvus+häire n.

  teadvus+väline o.

  tea-v=e n. info

  teabe=kas o. teaberikas

  teabe=line o. teabesse puutuv

  teav=ik n. infot kandev objekt (trükis, foto, mikrofilm)

  e-teavik n. andmekogumi kujul arvutisüsteemi mällu salvestatud dokument

  teavi=ta/ma t. informeerima, teavet andma

  teavita=ja n.

  teavita=mine n.

  inseneri+teave n. insenerikonsultatsioon

  lisa+teave n.

  majandus+teave n.

  massi+teave n.

  massiteabe+vahend n.

  oskus+teave n.

  taust+teave n.

  turundus+teave n.

  teabe+agentuur n.

  teabe+allikas n.

  teabe+edastus n.

  teabe+hange n.

  teabe+kanal n.

  teabe+levi n.

  teabe+minutid n.

  teabe+nõue n.

  teabe+päev n.

  teabe+rikas o.

  teabe+talitus n.

  teabe+teenistus n.

  teabe+tund n.

  teabe+vara-varan.

  teabe+vahet=us n. ⇐ teavet vaheta/ma

  teatava=sti m. teadupoolest, nagu teada


 • LIITSÕNAD

  oma+teada m. enda arvates

  üld+teada m. üldiselt teada • tead-ma+himu n. teadmishimu

  tead-ma+janu n. teadmisjanu

  tead-ma+mees n. mees, kes teab, rahvatark

  tead-ma+naine n. naine, kes teab, rahvatark

  tead-u+poolest m.

  tead-u+pärast m.


 • ÜHENDID

  ise tead/ma t.

  ise+tead=lik o. \inimene\ uhke; väärikas

  iseteadlikk=us n.

  ise+teadliku=lt m.

  ise+teadev o. uhke, väärikas; tähtsust täis

  iseteadva=lt m. \käituma\

  iseteadv=us n.

  kõike tead/ma t.

  kõik+tead=ja, kõige+tead=ja n. kõike teadev inimene

  kõike+teadev o.

  palju tead/ma t.

  palju+teadev o. tark

  palju+tead=ja n. • teada and/ma t.

  teada+and=ja n.

  teada+and=mine n.

  teada+ann=e-anden.

  teada ole/ma t.

  teada+oleva=lt m.

  teada saa/ma t.

  teada+saa=ja n.

  teada+saa=mine n.

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur