[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 10 artiklit

geneeriline o. üldine, üld-

 • ÜHENDID

  geneeriline aeg n. keelet. üldaeg, situatsiooni alatist kestvust näitav tegevusaeg

  geneeriline isik n. keelet. üldisik, tegevuse mis tahes potentsiaalne korraldaja

  geneeriline ravim n. koopiaravim, originaalravimiga sama toimeainet sisaldav, samasugust toimet omav ja ravimi kasutajale sama ohutu ravim, mis jõuab turule originaalravimi patendikaitse lõppemisel

  geneeriline tüüp n. inf. parameetriväärtuste poolest erinevate andmetüüpide klass

 • ise1 as., vt ka ise2, ise3

 • TULETISED

  ise=kas o. \inimene\ isemeelne, egoistlik

  iseka=lt m. \käituma\

  isek=us n.

  ise=tse/ma t. oma mina esile tõstma

  isetse=ja n.

  isetse=mine n.

  ise=tu o. \abi\ omakasupüüdmatu, ennast mittearvestav

  isetu=lt m. \toimima\

  iset=us n.

  is=ik n. üksik inimene; keelet. (grammatiline kategooria)

  isik=lik o. \soov\ isikule kuuluv; teda puudutav

  isikliku=lt m. \määrama\

  isiklikk=us n.

  puht+isiklik o. \asi\

  isiku+andmed n.

  isiku+kaitse n.

  isikukaitse+vahendid n.

  eisik n. inimene, kelle olemasolu on riigile ebameeldiv ning kelle nime ja tegevust püütakse seepärast olematuks teha. [Tegemist on lühendsõnaga, mis on moodustatud ingliskeelse nimetuse 'non-person' eestikeelse otsetõlke lühendamise teel: ei-isik › eisik.]

  isik=sus n. inimese individuaalne olemus; kordumatu eripäraga inimene

  kunstniku+isiksus n.

  loov+isiksus n.

  isiksuse+häire n.

  isiksuse+omadus n.

  isiksuse+psühholoogia n.

  isiksuse+sotsioloogia n.

  isiksuse+test n.

  isiku=line o. \eripära; koosseis; tegumood\ isikupärane; isikuid hõlmav; keelet. isikut väljendav

  isiku=sta/ma t. inimese omadusi ja tegevust omistama

  isikusta=ja n.

  isikusta=mine n.

  isiku=ti m. isikute kaupa

  ainu+isik n. ainuke isik

  ainuisiku=line o. \juhtimine\ ainult ühe isiku poolt teostatav; ainult ühes isikus kehastuv

  ainuisikulise=lt m. \otsustama\

  ameti+isik n.

  era+isik n.

  esindus+isik n. esindaja, eestkõneleja eesträäkija

  katse+isik n. katsealune isik

  kõne+isik n. eestkõneleja

  mees+isik n.

  nais+isik n.

  tsiviil+isik n. eraisik

  tsiviil n. kõnek. tsiviilisik; erariie

  tsivil=ist n. tsiviilisik

  tugi+isik n. nõustav isik (näit. sotsiaaltöös)

  umb+isik n. keelet. umbmäärane isik

  umbisiku=line o. \tegumood\ umbmäärane; keelet.

  usaldus+isik n.

  vari+isik n. (kelle nime all tegutseb keegi teine)

  võlts+isik n. jur.

  võtme+isik n. oluline isik

  üksik+isik n.

  isik+koosseis n.

  isiku+andmed n.

  isiku+kaitsevahend n.

  isiku+kindlustus n.

  isiku+kirjeldus n.

  isiku+kood n. isiku kindlaksmääramist võimaldav numbrikombinatsioon

  isiku+kultus n. üksikisiku, peamiselt juhi pime austamine

  isiku+lugu n. isiku arengulugu

  isiku+maks-maksun. aj. tulust ja varandusest sõltumatu otsene riigi- v. omavalitsusmaks

  isiku+nimi n. isiku pärisnimi, ees- ja perekonnanimi

  isiku+näitus n. ühe kunstniku tööde näitus

  isiku+puutumatus n. jur.

  isiku+pära n. isiku omapära

  isikupära=ne o. \riietus\ isikupära omav

  isikupäras=us n. isikupära

  isikupärase=lt m. \riietuma\

  isikupäras=ta/ma t. isikupäraseks tegema

  isikupärasta=mine n.

  isikupäras=tu/ma t. isikupäraseks muutuma

  isikupära=tu o. ilma isikupärata

  isikupäratu=lt m. \igav\

  isikupärat=us n.

  isiku+register n.

  isiku+romaan n. kirj. (milles jälgitakse eelkõige üht tegelast)

  isiku+stiil n. individuaalstiil

  isiku+tulu n.

  isiku+tunnistus n. isikut tõendav dokument

  isiku+vabadus n.

  isiku+vastane o. \kuritegu\

  geneeriline isik n. keelet. üldisik, tegevuse mis tahes potentsiaalne korraldaja


 • LIITSÕNAD

  oma+enda, oma+enese as. \oskusest\ • ise+enda, ise+enese as. \tarkusest\

  ise+finantseerimine n.

  ise+hakanud o. \advokaat\ (ilma erialase ettevalmistuseta v. ilma valimiseta)

  isehaka=nu n. isehakanud tegelane vms.

  ise+helendav o. \keha\ füüs.

  ise+keskis m. omavahel

  isekeski=ne o.

  ise+teeninda/ma t.

  iseteenind=us n.

  iseteenindus=lik o. \autopesula\

  iseteenindus+ettevõte n.

  iseteenindus+kauplus n.

  iseteenindus+pesula n.

  iseteenindus+söökla n.

  ise+oma as. \mõte\

  ise+tolmle/ma t. bot. (taime kohta: ilma välise abita)

  isetolmle=ja n.

  isetolmle=mine n.

  isetolmlev o. \taim\

  iseendast+mõistetav, iseenesest+mõistetav o.

  iseendastmõistetava=lt, iseenesestmõistetava=lt m.

  endast+mõistetav, enesest+mõistetav o.

  endastmõistetava=lt, enesestmõistetava=lt m.

  enda+induktsioon n. el.

  enese+abi n.

  eneseabi+kursus n.

  eneseabi+raamat n. raamat, mille lugemine peaks aitama inimesel oma probleeme lahendada ja oma suhtumist muuta

  eneseabi+õpik n.

  enese+alalhoid n.

  enesealalhoiu+instinkt n.

  enesealalhoiu+tung, endaalalhoiu+tung-tungin.

  enese+analüüs n. psühh. iseenda tundmaõppimine

  enese+areng n.

  enese+distsipliin n.

  enese+iroonia n.

  enese+isolatsioon n.

  enese+keskne o. \inimene\ ennast keskpunkti asetav

  enese+kindel o.

  enesekindla=lt m.

  enesekindl=us n.

  enese+kriitika n.

  enesekriiti=line o.

  enesekriitilise=lt m.

  enesekriitilis=us n.

  enese+massaaž n.

  enese+määramine n. ise oma rahvusliku ja riikliku korralduse määramine

  enesemääramis+õigus n.

  enese+piiramine n. oma vajaduste piiramine, endale kitsenduste tegemine

  enese+pilge n. eneseiroonia

  enese+rahuldus n. käsikiimlus, masturbatsioon, onanism

  enese+teadvus n.

  enese+tsensuur n.

  enese+tunne n.

  enese+uhkus n.

  enese+usk n. usk enesesse

  enese+väärikus n.

  ennast+täis o. \poisike\


 • ÜHENDID

  endasse sulgu/ma t.

  endasse+sulgu=mine n.

  endasse+sulgunud o. \laps\ teistega vähe suhtlev, teistest eraldunud

  endasse+sulet=us n.

  endasse süüvi/ma t.

  endasse+süüvi=mine n.

  endasse+süüvinud o. \inimene\

  endasse tõmbu/ma t.

  endasse+tõmbu=ja n.

  endasse+tõmbu=mine n.

  endasse+tõmbu=nu n.

  ennast alanda/ma t.

  enese+alanda=ja n.

  enese+alanda=mine n.

  enese+aland=us n.

  ennast armasta/ma t.

  enese+armasta=ja n. iseenda huve esiplaanile seadev isik, egoist; liigse enesearmastusega isik

  enese+armast=us n. endast lugupidamine; egoism, iseenda huvide esiplaanile seadmine

  ennast finantseeri/ma

  enese+finantseeri=mine n.

  ennast hari/ma ennast vaimselt arendama

  enese+hari=mine n.

  ennast hinda/ma t.

  enese+hinda=mine n.

  enesehindamis+oskus n.

  enese+hinna=ng n.

  ennast hävita/ma t.

  enese+hävita=mine n. oma elu või tervise teadlik ohtu seadmine

  enese+hävit=us n.

  enesehävitus=lik o. \eluviis\

  ennast imetle/ma t.

  enese+imetle=ja n.

  enese+imetl=us n.

  ennast kaits/ma t.

  enese+kaitse-kaitsen.

  enesekaitse+vahend n.

  enesekaitse+viis-viisin.

  enesekaitse+võte n.

  ennast kasvata/ma t. teadlikult oma isiksust arendama

  enese+kasvat=us n.

  ennast kehtesta/ma t. ennast maksma panema

  enese+kehtesta=mine n.

  enese+kehtest=us n.

  ennast kiit/ma t.

  enese+kiit=ja n.

  enese+kiit=mine n.

  enese+kiit=us n.

  ennast kontrolli/ma t.

  enese+kontroll n.

  enesekontrolli+plaan n.

  ennast korda/ma t.

  enese+korda=mine n.

  enese+kord=us n.

  ennast leid/ma t. iseendas selgusele jõudma

  enese+leid=mine n. iseendas selgusele jõudmine

  ennast lõiku/ma t.

  enese+lõiku=mine n. vaimne häire, mille puhul tunneb inimene järjest suuremat vajadust ennast lõikuda ning oma vere nägemine rahustab teda

  ennast ohverda/ma t. kellegi või millegi heaks isiklikke huvisid ohvriks tooma

  enese+ohverda=mine n.

  enese+ohverd=us n.

  ennast+ohverdav o. \käitumine\

  ennastohverdava=lt m. \armastama\

  ennast paljasta/ma t. oma nõrkusi ja puudusi paljastama

  enese+paljasta=ja n.

  enese+paljast=us n. iseenda, oma nõrkuste ja puuduste paljastamine

  ennast pet/ma t.

  enese+pett n.

  enese+pet=e n.

  enese+pett=us n.

  ennast piina/ma t.

  enese+piina=ja n.

  enese+piina=mine n.

  ennast piitsuta/ma t.

  enese+piitsuta=ja n.

  enese+piitsuta=mine n.

  ennast pilasta/ma t.

  enese+pilasta=ja n.

  enese+pilast=us n. käsikiimlus, onanism

  ennast reklaami/ma t.

  enese+reklaam n.

  ennast süüdista/ma t.

  enese+süüdist=us n.

  ennast taanda/ma t.

  enese+taanda=mine n.

  enese+taand=us n.

  ennast tap/ma t.

  enese+tapp-tapun.

  enesetapu+katse n.

  enese+tap=ja n.

  enese+tap=mine n.

  ennast teosta/ma t. oma püüdlusi teostama

  enese+teost=us n.

  ennast tunneta/ma t.

  enese+tunnet=us n.

  ennast täienda/ma t.

  enese+täienda=ja n.

  enese+täienda=mine n.

  enese+täiend=us n.

  enesetäiendus+kursus n.

  enesetäiendus+võimalus n.

  ennast vaatle/ma t.

  enese+vaatl=us n. psühh. introspektsioon, sisevaatlus, omaenda teadvuse olekute vahetu vaatlemine; ped. oma kognitiivsete ja metakognitiivsete protsesside jälgimine

  ennast valitse/ma t.

  enese+valitse=mine n.

  enese+valits=us n.

  ennast väljenda/ma t.

  enese+väljend=us n.

  eneseväljendus+oskus n.

  eneseväljendus+soov n.

  eneseväljendus+võime n.

  ennast õigusta/ma t.

  enese+õigusta=ja n.

  enese+õigust=us n.

  ennast ülista/ma t.

  enese+ülist=us n.

  ise teeninda/ma t.

  ise+teenind=us n.

  iseteenindus+ettevõte n.

 • jokker n. teatav lisakaart mõnes kaardimängus, mis võib asendada mis tahes teist kaarti; inf. metamärk, millega võib näiteks otsingul tähistada teisi märke (hrl. * ja ?)

  kino n. hoone (v. ruum) avalikuks filmide näitamiseks; vnm. kinematograaf

 • TULETISED

  kino=lik o. \etendus\

  kino=line1 n. kinoskäija

  kino=line2 o. \külg\


 • LIITSÕNAD

  auto+kino n. vabaõhukino, kus vaatajad istuvad oma autodes

  elamus+kino n.

  kodu+kino n.

  kobar+kino n. (kümmekonna vaatesaaliga)

  laiekraan+kino n.

  paik+kino n.

  panoraam+kino n.

  ring+kino n. panoraamkino

  ränd+kino n.

  stereo+kino n.

  vaba+õhu+kino n. (vabas õhus) • kino+aparatuur n.

  kino+ekraan n.

  kino+etendus n. kinoseanss

  kino+film n. film eeskätt kinos näitamiseks; 35 mm laiune perforeeritud fotofilm; mis tahes laiuses kinematograafiafilm (materjalina)

  kinofilmi+kaamera n.

  kino+haige o. piltl. kirglik kinoskäija

  kino+huvi n.

  kino+huviline1 o. \inimene\ kino vastu huvi tundev

  kino+huviline2 n. kino vastu huvi tundev inimene

  kino+kassa n.

  kino+kett n.

  kino+kuulutus n.

  kino+lina n. kinoekraan

  kino+mehaanik n.

  kino+pilet n.

  kino+publik n.

  kino+pääse n.

  kino+ringvaade n.

  kino+spetsialist n.

  kino+saal n.

  kino+seanss n.

  kino+staar n.

  kino+stuudio n. filmistuudio

  kino+töötaja n.

  kino+võrk n. kinode võrk

  kino+äri n.


 • ÜHENDID

  kinos käi/ma t.

  kinos+käi=ja n.

  kinos+käi=k n.

  kinos+käi=mine n.

  kino külasta/ma t.

  kino+külasta=ja n.

  kino+külast=us n.

 • putk n. bot. taime torujas vars v. õie osa; kõnek. mis tahes sarikaline taim; eseme torujas osa; piltl. mitm. jalad

 • TULETISED

  putka/ma t. ära jooksma

  putka=ja n.

  putka=mine n.

  putk=u/ma t. aiand. bot. putke minema

  putku=mine n.

  putkus m. \olema\


 • LIITSÕNAD

  aisa+putk n. (aisal)

  ema+putk n. bot. niiskeil niitudel kasvav sarikõieline rohttaim

  hane+putk n. bot. rohttaim

  harak+putk n. bot. (varred on harali asetusega)

  aed+harakputk n.

  mets+harakputk n.

  hein+putk n. bot.

  jõgi+putk n. bot. (kasvab jõgedes, järvedes, kraavides)

  kare+putk n. bot. kõrge sarikaline taim

  karu+putk n. bot. (karedakarvalise varrega niidutaim)

  karuputke+mürk n.

  kikka+putk n. bot.

  koer+putk, koera+putk n. bot. sarikõieline taim

  krooni+putk n. õiekrooni alumine putkekujuline osa

  leesk+putk n. bot. (meil harilikult aedades maitse- ja ravimtaimena)

  mets+putk n. bot.

  moor+putk n. bot. (rohttaim) [moor~ ‹ sks. Möhre 'porgand; metsporgand']

  aed+moorputk n.

  mürk+putk n. bot.

  oga+putk n. bot.

  piim+putk n. bot.

  soo+piimputk n. bot. (kasvab soistes kohtades)

  sule+putk n. zool. (linnul)

  surma+putk n. bot. (mürgine)

  tolmuka+putk n. bot.

  täht+putk n. bot.

  vares+putk n. bot.

  vesi+putk n. bot. • putk+kirves n. arheol.

  putk+peen o. \piiga\

  putk+pill n. heinputkest tehtud rahvapärane puhkpill

  putk+õis n. (kroonlehed on putkena kokku kasvanud)

  putkõie=line1 o. \taim\

  putkõie=line2 n. putkõieline taim

  putke+osa n.

  putke+prits n. (heinputkest tehtud mänguasi)

 • suva n. heaksarvamine, tahtmine, soov

 • TULETISED

  suva=line o. \arv\ meelevaldne, vabalt võetud, mis tahes

  suvalise=lt m. \toimima\ omal äranägemisel; meelevaldselt

  suva=tse/ma t. heaks arvama; vaevuma, viitsima

  suva=tsi m. suvaliselt; oma suva järgi

 • taht/ma t. soovima

 • TULETISED

  taht=ja n.

  taht=mine n. soov

  mineku+tahtmine n.

  tah=e2tahten. tahtmine midagi teha, (kange) soov, vt ka tahe1

  tahte=line o. \tegevus\

  tahte=tu o. ilma tahtmis(t)eta, ilma soovideta; apaatne

  tahtetu=lt m. \vastama\

  tahtet=us n.

  nõrga+tahte=line o. \laps\ nõrga tahtega

  prii+taht=lik o. \ühendus\ oma vabast, priist tahtest midagi tegev

  priitahtliku=lt m. \tegema\

  vaba+taht=lik1 o. \abistaja\ omast vabast tahtest tehtav, toimuv vms.; omal tahtel tegev, millessegi kuuluv vms.

  vabatahtlik2 n. vabatahtlik tegutseja millegi hüvanguks

  vabatahtlikk=us n.

  vabatahtliku=lt m.

  elu+tahe-tahten.

  loomis+tahe-tahten.

  tegutsemis+tahe-tahten.

  teo+tahe-tahten.

  teotahte=line o. \noor\

  töö+tahe-tahten.

  töötahte=line o. \nooruk\

  vastupanu+tahe-tahten.

  võidu+tahe-tahten.

  võidutahte=line o. \sportlane\

  võidutahtelise=lt m. \pingutama\

  võimu+tahe-tahten.

  võitlus+tahe-tahten.

  õpi+tahe, õppimis+tahe-tahten.

  tahte+akt n.

  tahte+häire n.

  tahte+jõud n.

  tahtejõu=line o. \poiss\

  tahtejõulise=lt m.

  tahtejõulis=us n.

  tahtejõue=tu o. \nooruk\

  tahtejõuetu=lt m.

  tahtejõuet=us n.

  tahte+kindel o.

  tahtekindla=lt m. \püüdma\

  tahtekindl=us n.

  tahte+nõrk o.

  tahte+vabadus n.

  tahte+vald n.

  tahte+avald=us n. ⇐ tahet avalda/ma

  tahte+pingut=us n. ⇐ tahet pinguta/ma

  taht=lik o.

  tahtlikk=us n.

  tahtliku=lt m.

  taht=lus n. jur. meelega tegemine, ettekavatsetus

  tahtma=tu o. tahtmisest olenemata, mittetahteline; ettekavatsemata

  tahtmatu=lt m.

  tahtmat=us n. mittetahtmine

  \teiste\ taht=si m. tahtmist mööda

  oma+tahtsi m.

  vastu+tahtsi m.


 • LIITSÕNAD

  iga+tahes m. igal juhul, kindlasti • tahes-tahtmata m. paratamatult; tahes või tahtmata


 • ÜHENDITULETISED

  hea+taht=lik o. ⇐ head taht/ma head tahtev, sõbralik

  heatahtlikk=us n.

  heatahtliku=lt m.

  kuri+taht=lik o. ⇐ kurja taht/ma kurja tahtev

  kuritahtlikk=us n.

  kuritahtliku=lt m.

  paha+taht=ja n. ⇐ paha taht/ma

  paha+taht=lik o. ⇐ paha taht/ma

  pahatahtlikk=us n.

  pahatahtliku=lt m.

  paha+taht=lus n. ⇐ paha taht/ma pahatahtlikkus

 • tõlki/ma t. suulist v. kirjalikku teksti teises keeles edasi andma; mis tahes märgisüsteemi teisega asendama

 • TULETISED

  tõlge=nda/ma t. midagi teataval viisil seletama, mõistma; sisu avama

  tõlgenda=ja n.

  tõlgenda=mine n.

  tõlgend=us n. tõlgendamine; tõlgendamise tulemus

  väär+tõlgendus n.

  ajalugu tõlgenda/ma t.

  ajaloo+tõlgenda=ja n.

  ajaloo+tõlgend=us n.

  piiblit tõlgenda/ma t.

  piibli+tõlgenda=ja n.

  piibli+tõlgend=us n.

  tõlgi=tse/ma t. tõlgendama; vnm. tõlkima

  tõlgitse=ja n.

  tõlgitse=mine n.

  tõlgits=us n.

  tõlg=e n. teise keelde tõlgitud tekst

  tõlke=line o. \ebatäpsus\

  automaat+tõlge n.

  filmi+tõlge n.

  ilukirjandus+tõlge n.

  järk+tõlge n. suulise tõlkimise viis, mille puhul kõneleja esitab teksti suhteliselt lühikeste osadena, millele järgneb tõlkija tõlge sihtkeelde

  kaud+tõlge n. kolmanda keele vahendusel tehtud tõlge

  kiir+tõlge n. (kiiresti tehtud)

  luule+tõlge n.

  masin+tõlge n.

  otse+tõlge n. (otse ühest keelest teise)

  piibli+tõlge n.

  proosa+tõlge n.

  raal+tõlge n. masintõlge

  simultaan+tõlge n. (samaaegne, sünkroonne)

  sünkroon+tõlge n. (samal ajal originaali esitusega)

  taide+tõlge n. ilukirjandustõlge

  tarbe+tõlge n.

  toor+tõlge n.

  uus+tõlge n.

  värss+tõlge n.

  tõlke+honorar n. (tõlke eest)

  tõlke+kriitika n. tõlkeid käsitlev kriitika

  tõlke+valimik n. valikkogu tõlgitud luuletusi vms.

  tõlk n. (tõlgib suuliselt ühest keelest teise)

  kohtu+tõlk n.

  vande+tõlk n. (kes annab ametivande)

  tõlki=ja n. (tõlgib kirjalikult ühest keelest teise)

  meister+tõlkija n.

  tarbe+tõlkija n.

  tõlki=mine n.

  tõlkimis+oskus n.

  tõlkimis+töö n.

  tõlkima=tu o. \väljend\ selline, mida ei saa v. ei osata tõlkida


 • LIITSÕNAD

  tõlk-e+büroo n.

  tõlk-e+harjutus n. (tekst tuleb tõlkida teise keelde)

  tõlk-e+katkend n. tõlgitud katkend

  tõlk-e+keel n. (millesse mingi tekst on tõlgitud)

  tõlk-e+kirjandus n. tõlgitud kirjandus

  tõlk-e+kogu-kogun. kogu(mik) tõlgitud luuletusi vms.

  tõlk-e+komistus n. (tõlkimisel)

  tõlk-e+konarus n.

  tõlk-e+kunst n.

  tõlk-e+laen n. keelet. (tõlkimise teel tekkinud)

  tõlk-e+luule n. (teistest keeltest tõlgitud)

  tõlk-e+mälu n. andmebaas, mis sisaldab paralleelseid lauseid kahes keeles

  tõlk-e+näide n. tõlgitud katkend

  tõlk-e+preemia n. (tõlkimise eest)

  tõlk-e+raamat n. (teisest keelest tõlgitud)

  tõlk-e+romaan n. (teisest keelest tõlgitud)

  tõlk-e+stipendium n. (tõlkimiseks v. tõlkimise eest)

  tõlk-e+sõnaraamat n.

  tõlk-e+teadus n. (käsitleb tõlkimise seaduspärasusi)

  tõlk-e+tegevus n. tõlkimine koos sellega kaasnevate tugiteenustega

  tõlk-e+teooria n. (uurib tõlkimise seaduspärasusi)

  tõlketeor-eeti=line o. \käsitlus\ tõlketeooriaga seotud

  tõlk-e+teos n. (teisest keelest tõlgitud)

  tõlk-e+töö n. tõlkimistöö

  tõlk-e+vaste n.

  tõlk-e+viga n. (tõlkimisel tehtud)

  tõlk-e+väljaanne-anden. (tõlgitud)

  tõlk-e+ülesanne-anden. (ühest keelest teise)


 • ÜHENDID

  luulet tõlki/ma t.

  luule+tõlki=ja n.

  proosat tõlki/ma t.

  proosa+tõlki=ja n.

 • vaba o. iseseisev, sõltumatu; selline, kes ei ole vangistatud, kinniseotud vms.; oma olekus sundimatu, loomulik; mittehõivatud; takistusteta; katmata; millestki v. kellestki ilmaolev; prii; lahtine; millestki v. kellestki lahti saanud

 • TULETISED

  vaba=lt m. \liikuma, valdama, jõudma\

  vaba=dik n. aj. maata või vähese maaga end mõisast vabaks ostnud talupoeg

  vabadiku+koht n.

  vabadiku+maja n.

  vabadiku+naine n.

  vabadiku+pere n.

  vaba=dus n. vabana olek

  vabaduse=tu o. \elu\ ilma vabaduseta

  vabaduset=us n.

  ajakirjandus+vabadus n.

  isiku+vabadus n.

  kodaniku+vabadus n.

  kombe+vabadus n.

  kompositsiooni+vabadus n.

  koosoleku+vabadus n.

  kriitika+vabadus n.

  käitumis+vabadus n.

  liikumis+vabadus n.

  loome+vabadus n.

  loomingu+vabadus n.

  mõtte+vabadus n.

  pressi+vabadus n.

  põhi+vabadus n.

  sõna+vabadus n.

  tahte+vabadus n.

  tegevus+vabadus n.

  trüki+vabadus n.

  usu+vabadus n.

  valiku+vabadus n.

  vormi+vabadus n.

  vabadus+aade n.

  vabadus+aste-astmen.

  vabadus+iha n.

  vabadus+janu n.

  vabadus+kiri-kirjan. aj.

  vabadus+laulik n.

  vabadus+liikumine n.

  vabadus+päike n. piltl.

  vabadus+püüe n.

  vabadus+sõda n. pol. sõda, mida peetakse rahvusliku iseseisvuse saavutamiseks

  vabadussõda=lane n. vabadussõjast osavõtnu

  Eesti Vabadussõda n. (Eesti iseseisvuse kaitseks 1918–1920)

  Eesti Vabadussõjalaste Liit n.

  vabadussõja=lane n. pol. Eesti Vabadussõjalaste Liidu liige

  vaps n. kõnek. vabadussõjalane

  vabadus+võitleja n.

  vabadus+võitlus n.

  vabadust armasta/ma t.

  vabaduse+armasta=ja n.

  vabadus+armast=us, vabaduse+armast=us n.

  vabadust kaota/ma n.

  vabadus+kaot=us, vabaduse+kaot=us n. jur.

  vaba=kond n. vabasektor, kolmas sektor

  vabakond=lane n.

  vaba=ne/ma t. vabaks saama v. jääma

  vabane=ja n.

  vabane=mine n.

  vaba=sta/ma t. vabaks päästma v. tegema

  vabasta=ja n.

  vabasta=mine n.

  vabasta=tu n. see, kes on vabastatud

  vabast=i n. el. (lüliti osa)

  vabast=us n. vabastamine

  õppemaksu+vabastus n.

  vabastus+liikumine n.

  vabastus+operatsioon n.

  vabastus+võitlus n.

  maksu+vabast=us n. ⇐ maksust vabasta/ma

  rahva+vabast=us n. ⇐ rahvast vabasta/ma

  rahvavabastus+armee n.

  rahvavabastus+liikumine n.


 • LIITSÕNAD

  aktsendi+vaba o. \kõne\

  alkoholi+vaba o. \jook, pidu\

  allergia+vaba o. \materjal\

  auto+vaba o. \tänav\

  happe+vaba o. \paber\

  juhtme+vaba o. \kõlar\

  jää+vaba o. \külmik\

  kahjuri+vaba o. \seeme\ põllum.

  kolesterooli+vaba o. \toit\

  kompleksi+vaba o. \käitumine\

  konteksti+vaba o. \jutt\ tekstilisest kontekstist sõltumatu

  kontekstivaba=lt m. \öeldud\

  kontekstivaba=dus n.

  koormus+vaba o. \aeg\

  kriisi+vaba o. \aasta\

  laktoosi+vaba o. \söök\

  liha+vaba o. \toit\

  liht+vaba n. aj. keskajal Lääne-Euroopas isiklikult vaba inimene, kes ei kuulunud ülikkonda

  lume+vaba o. \tee\

  maa+vaba n. aj. vabatalupoeg

  maksu+vaba o.

  mikroobi+vaba o. \keskkond\ mikroobitu, steriilne

  müra+vaba o. \töö\

  mürgi+vaba o. \liim\

  nakkus+vaba o. \keskkond\

  pinge+vaba o. \elu\

  pingevaba=lt m. \käituma\

  pisiku+vaba, pisikute+vaba o. \liiv\ pisikutest vaba

  protsendi+vaba o. \laen\

  rasva+vaba o. \puljong\

  ravimi+vaba o. \raviviis\

  riski+vaba o. \võimalus\

  rooste+vaba o. \nuga\

  soola+vaba o. \toit\

  stressi+vaba o. \kodu\

  suhkru+vaba o. \dieet\

  sularaha+vaba o. \süsteem\

  taudi+vaba o. \kari\

  teenistus+vaba o. \nädal\

  tolli+vaba o. \tsoon\

  tolmu+vaba o.

  tuumarelva+vaba o. \maailm\

  tuumavaba o. tuumarelvavaba

  täi+vaba o. \kool\

  töö+vaba o. \nädal\

  umbrohu+vaba o. \peenar\

  valgu+vaba o. \toit\

  vee+vaba o. \pesu\

  viina+vaba o. \elu\

  viirus+vaba o. \kartul, tarkvara\

  viisa+vaba o. \reis\

  viisavaba=dus n. (riigipiiri ületamisel)

  viisavaba=lt m.

  õilis+vaba n. aj. varafeodaalse aja ülik

  õppe+vaba o. \nädal\ • vaba+abielu n.

  vabaabielu+mees n.

  vabaabielu+naine n.

  vaba+aine n. ped. (õppekavas)

  vaba+aja+jalatsid, vaba aja jalatsid n.

  vaba+aja+rõivad, vaba aja rõivad n.

  vaba+armastus n. seksuaalsuhted ilma kindla partnerita

  vaba+diplom n. nõuk. kõrgkooli diplom ilma tööle suunamiseta

  vaba+etendus n.

  vaba+ettur n. sp. (males)

  vaba+graafika n. k. iseseisva kunstiteosena loodud graafikateosed; vrd. tarbegraafika

  vabagraafik n. vabagraafikat viljelev kunstnik

  vaba+haridus n. kooliväline täiendav ja huvialane haridus

  vabaharidus+tegevus n.

  vaba+harjutus n. sp. (sooritatakse võimlemisriistu kasutamata)

  vaba+härra n. aj. Saksamaa alamaadli tiitel

  vaba+jooks n. tehn. (näit. jalgrattal)

  vaba+kasvatus n. ped. lapsele tegevusvabaduse jätmine täiskasvanute kasvatusmõju alahinnates

  vaba+kaubandus n. maj. riikidevaheline, mis tahes seadusandlike jm. piiranguteta kaubavahetus

  vabakaubandus+leping n.

  vabakaubandus+piirkond n.

  vabakaubandus+tsoon n. vabakaubanduspiirkond

  vaba+kava n. vabalt valitud kava (iluuisutamises, iluvõimlemises)

  vaba+kirik n. relig. riigi- v. rahvakirikust sõltumatud iseseisvad kristlikud kogudused

  vaba+klass n. (purjespordis)

  vaba+kogudus n. relig. (kuhu võib tulla iga inimene)

  vaba+kohvik n.

  vaba+kool-koolin.

  vaba+kunstnik n. vabakutseline kunstnik

  vaba+kuulaja n. üliõpilase õigusteta õppija kõrgkoolis

  vaba+käik n. (autol)

  vabakäigu+sidur n.

  vaba+liige n. mat. hulkliikme liige, mis ei sisalda muutujaid

  vaba+linn n. aj. Saksa-Rooma riigis piiskopi kui ilmaliku senjööri võimu alt vabanenud linn; rahvusvaheliste lepingutega loodud iseseisev neutraalne demilitariseeritud territoriaalne üksus nüüdisajal

  vaba+löök n. sp. vastaspoolele võimaldatav pealelöök, mida mängu rikkunud pool ei saa segada (näit. jalgpallis)

  vaba+maadlus n. sp. maadluse liik, kus võistlusvõtted on lubatud kogu keha ulatuses ja jalgade abi kasutades

  vaba+maal n. k.

  vaba+maalimine n.

  vaba+majandus n.

  vabamajandus+piirkond n.

  vabamajandus+tsoon n.

  vaba+mõtleja n. (kes mõtleb traditsioonilistest seisukohtadest erinevalt)

  vaba+mõtlemine n. dogmadest sõltumatu mõtteviis

  vaba+müük n.

  vaba+parras n. mer. üle veepinna ulatuv pardaosa

  \karja\ vaba+pidamine n. põllum. (vabalt, lahti, mitte lõas)

  vaba+planeering n. k.

  vaba+plastika n. k.

  vaba+pääse n.

  vaba+püss n. (laskespordis)

  vaba+püstol n. sp. laskespordiala, milles on lubatud kõik püstolid kaliibriga 5,6 mm

  vaba+riik n. (kõrgemad riigivõimuorganid on vabalt valitavad)

  vabariik=lane n. vabariigi pooldaja; (USA) vabariikliku partei liige

  vabariik=lik o. \võistlus; kokkutulek\

  üle+vabariigi=line o. \sündmus\ üle vabariigi ulatuv

  banaani+vabariik n. piltl. väike üht kultuuri kasvatav maa, mis on seetõttu poliitiliselt ja majanduslikult ebakindel

  liidu+vabariik n. (kuulub liitu)

  liit+vabariik n. vabariikliku korraga liitriik

  linn+vabariik n.

  rahvus+vabariik n.

  vennas+vabariik n. nõuk.

  vaba+sadam n. (kuhu kaupade sissetoomine ja sealt väljavedu on tollivaba)

  vaba+samm n. sp. sõj.

  vaba+sektor n. kolmas sektor

  vaba+sepistus n.

  vaba+skulptuur n.

  vaba+sukelduja n.

  vaba+stiil n. sp. (suusatamises:) uisusammuga sõidutehnika

  vaba+surm n. enesetapp

  vaba+sõit n. sp. (iluuisutamises)

  vaba+söötmine n. põllum.

  vaba+talupoeg n.

  vaba+teater n.

  vaba+tsoon n. vabakaubanduspiirkond

  vaba+turg n. maj.

  vabaturu+hind n. maj.

  vabaturu+majandus n. maj.

  vabaturu+tehing n. maj.

  vaba+ujuja n. sp. (vabastiilis)

  vaba+ujumine n. sp. (võib kasutada kõiki ujumisviise ja neid vahetada)

  vaba+vaht-vahin. mer. tööst vaba aeg

  vaba+vektor n. mat.

  vaba+vesi n. vaba vesi, avavesi

  vaba+vise n. sp. (pallimängus)

  vabaviske+ala n.

  vabaviske+joon n.

  vaba+võitleja n. sp. vabavõitluse harrastaja

  vaba+võitlus n. sp. kahevõitlusala, kus on ühendatud ja kohandatud erinevate kahevõitlusalade tehnikad ja mille eesmärgiks on selgitada sportlikus keskkonnas välja parim võitleja

  vaba+võnkumine n. füüs. el.

  vaba+välge n. (laseril)

  vaba+värss n.

  vaba-t+mees n. vnm. vabadik; vaba mees

  vaba+ühendus n. rahvusvaheline v. sisemaine valitsusest sõltumatu organisatsioon • vaba+käigu+vang-vangin. <(vaba+käi|gu)+vang> kõnek. (kes käib vabalt vanglast väljas tööl)

  vaba+lennu-mudellennuk n.

  vaba+õhu+etendus n. (toimub vabas õhus)

  vaba+õhu+kino n. (vabas õhus)

  vaba+õhu+kohvik n.

  vaba+õhu+kontsert n.

  vaba+õhu+lava n.

  vaba+õhu+muuseum n.

  vaba+õhu+teater n.


 • ÜHENDITULETISED

  vaba+kutse=line o. ⇐ vaba kutsega \tõlkija\ (puudub palgaline ametikoht)

  vaba+meel=ne o. ⇐ vaba meelega \inimene\ salliv

  vabameels=us n.

  vaba+mõtte=line o. \sisu, inimene\ vaba mõttega

  vaba+müür=lane n. [Tõlkelaen inglise keelest: freemason vaba müürsepp [free vaba + mason müürsepp].]

  vaba+palga=line o. ametlikku palgasüsteemi mittekuuluv; vaba palgaga

  vaba+taht=lik1 o. \abistaja\ omast vabast tahtest tehtav, toimuv vms.; omal tahtel tegev, millessegi kuuluv vms.

  vabatahtlik2 n. vabatahtlik tegutseja millegi hüvanguks; ka sõj.

  vabatahtlikk=us n.

  vabatahtliku=lt m.


 • ÜHENDID

  vabaks jooksma t. (korvpallimängus)

  vabaks+jooks n. sp.

  vabaks+jooks=mine n. sp.

  vabaks lask/ma t.

  vabaks+lask=mine n.

  vabaks+last=u n.

  vabaks ost/ma t.

  vabaks+ost n.

  vabaks+ost=mine n.

 • vegetarism n. taimetoitlus, toitumine peamiselt v. ainult taimedest

 • TULETISED

  veg-an=ism n. range vegetarism, mis välistab loomsete toodete tarbimise mis tahes vormis (ka nt siid- ja villaste rõivaste kandmise)

  vegan n. veganluse, range vegetarismi järgija

  vegan+dieet n. täielik loobumine loomsete toodete tarbimisest

  vegan=lus n. veganism

  vegan-ist=lik o. veganismi puutuv v. kuuluv, selle põhimõtteid järgiv

  vegetaar=lane n. taimetoitlane, vegetaarluse harrastaja

  vegetaar=lus vegetarism, taimetoitlus

  vegetari=aan n. taimetoitlane

  vegetariaan=lus n.

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur