[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 2 artiklit

kiusa/ma t. kedagi (sihilikult) kimbutama; kellegi kallal norima v. kedagi narrima; vaevama, piinama, mitte rahu andma; ahvatlema, meelitama, kiusatusse viima

 • TULETISED

  kius=le/ma t. kiusu ajama, jonnima

  kiusle=mine n.

  kius2kiusun. pahatahtlik jonn; kiusamine, vt ka kiu=s1

  töö+kius n.

  kiusu+jutt-jutun.

  kiusu+punn n. kõnek. kiuslik inimene (vm. olend)

  kiusu+tegu n.

  kiusu+temp-tembun.

  kiusu+tuju n.

  kiusu+jalal m. \elama, olema\

  kiusu+jalale m. \asuma, jääma\

  kiusu aja/ma t.

  kiusu+aja=ja n.

  kiusu+aja=mine n.

  kiusa=ja n.

  kooli+kiusaja n.

  kiusa=mine n.

  kooli+kiusamine n. kaasõpilase kiusamine koolis

  koolikiusamis+lugu n.

  küber+kiusamine n.

  töö+kiusamine n.

  kiusa=kas o. \laps\ kiuslik

  kiusaka=lt m. \segama\

  kiusak=us n.

  kius=lik o. \inimene\ kiusata armastav

  kiuslikk=us n.

  kiusliku=lt m.

  kiusa=tus n. tugev tahtmine; ahvatlev asi

  kiusatus=lik o.

  kius=te m. \tegema\ kiusu pärast

  kiust n. kiustetegu

  kiuste+jutt-jutun.

  kiuste+tegu n. kiusutegu


 • ÜHENDID

  taga kiusa/ma t.

  taga+kiusa=ja n.

  taga+kiusa=mine n.

  tagakiusamis+kampaania n.

  tagakiusamis+luul n.

  tagakiusamis+maania n.

  taga+kiusa=tu n.

 • taga m., k., tagant m., k., taha m., k., takka m., k. kõnek. tagant

 • TULETISED

  taa=nda/ma t. millelegi tagasi viima; lihtsustama; ajas tahapoole viima; kahandama, vähendama, tagaplaanile viima; (ametikohalt) tagasi astuma v. tagasi kutsuma; jur. kohtuasja arutamisest eemaldama; mat. (murdu) lihtsustama; keem. redutseerima; vähendama; kõnek. tagurdama

  taand=u/ma t. tahapoole nihkuma, taganema; vähenema, langema

  taandu=ja n.

  taanduma=tu o.

  taandu=mine n.

  taandumis+käsk n.

  taandumis+lahing n.

  taandumis+tee n.

  taandu=mus n. taandunud olek

  taanda=mine n.

  taand=us n. taandamine

  taandus+reaktsioon n.

  taan=e n. tühi ruum kirjarea alguses

  taand+arene/ma t. arengus tagasi minema; ka biol.

  taandarene=mine n.

  taandare=ng n. <taandare(ne)=ng>

  taand+jagunemine n. biol.

  taand+rida n.

  taand+rõdu n. lodža

  ennast taanda/ma t.

  enese+taanda=mine n.

  enese+taand=us n.

  taa=tsi m. tagurpidi, tahapoole

  taatsi=ne o. \asend\ vet. normaalsest tagapoolsem

  taga=la n. sõj.; ka piltl.

  rinde+tagala n.

  tagala+elu n.

  tagala+mees n.

  tagala+rott n. halv. tagalamees

  tagala+teenistus n.

  tagala+töötaja n.

  tagala+väeosa n.

  tagala+üksus n.

  tagala+ülem n.

  taga=nda/ma t. (ametikohalt, võimu juurest)

  taganda=mine n.

  tagand=us n.

  tagandus+otsus n.

  taga=ne/ma t. \lubadusest\

  tagane=ja n.

  tagane=mine n.

  taganemis+käsk n.

  taganemis+tee n.

  usust taganema t.

  usu+tagane=ja n.

  usu+taganemine n.

  taga=si m.

  tagas=ta/ma t. tagasi andma v. tooma

  tagas=tu/ma t. tagasi tulema, tagasi liikuma

  tagastu=mine n.

  tagasta=ja n.

  tagasta=mine n.

  mitte+tagastamine n.

  tagastamis+garantii n.

  tagastama=tu o. \abi\ (mille tagastamist ei eeldata)

  tagastamatu=lt m.

  tagastamat=us n.

  tagastatav o. \summa\

  tagast=us n.

  tagastus+seadis n.

  tagastus+tähtpäev n.

  edasi-tagasi m.

  edasi-tagasi+pilet n.

  edasi-tagasi+reis-reisin.

  tagas+pidi m. kõnek. tagurpidi

  tagasi+käik n.

  tagasi+löök n. (mootoris, relvas vm.); tagasiminek, lüüasaamine; vastulöök

  tagasilöögi+klapp n. tehn.

  tagasi+mõju n.

  tagasi+rida n. tkst. (heegeldamisel ja kudumisel)

  tagasi+side-siden.

  tagasi+sidestus n. el.

  tagasi+suund n.

  tagasi+tee n.

  tagasi+tuletus n. keelet. pöördtuletus

  tagasi aja/ma t. vastu vaidlema, eitama

  tagasi+aja=ja n.

  tagasi+aja=mine n.

  tagasi and/ma t.

  tagasi+and=mine n.

  tagasi astu/ma t. ametist, võimust loobuma

  tagasi+astu=ja n.

  tagasi+astu=mine n.

  tagasiastumis+palve n.

  tagasi haara/ma t.

  tagasi+haarav o. \jutustus\ ajas tahapoole põikav

  tagasihaarava=lt m.

  tagasi heit/ma t. (toidu kohta)

  tagasi+heid=e n. (toidu maost tagasituleku kohta)

  tagasi+heit=mine n.

  tagasi hoid/ma t. pidurdama

  tagasi+hoid=lik o. \inimene, korter, palk\

  tagasihoidlikk=us n.

  tagasihoidliku=lt m.

  tagasi+hoidma=tu o. \tung, hoog\

  tagasihoidmatu=lt m.

  tagasihoidmat=us n.

  tagasi+hoid=mine n.

  tagasi+hoitud o. \tunded\

  tagasi jooks/ma t.

  tagasi+jooks n. tehn.

  tagasi+jooks=ja n.

  tagasi+jooks=mine n.

  tagasi juhti/ma t.

  tagasi+juhti=mine n.

  tagasi kutsu/ma t.

  \praaktoote\ tagasi+kuts=e n.

  tagasi kääna/ma t.

  tagasi+kääna=mine n.

  tagasi lõika/ma t.

  tagasi+lõika=mine n. puuokste kärpimine

  tagasi+lõik=us n. kärpimine

  tagasi lükka/ma t. mitte nõustuma

  tagasi+lük=e n.

  tagasi+lükka=mine n.

  tagasi+lükatud o. \ettepanek\

  \laenu\ tagasi maks/ma t.

  tagasi+maks-maksun. tagasimaksmine; tagasimakstav summa

  tagasi+maks=e n. tagasimaks

  tagasi+maks=ja n.

  tagasi+maks=mine n.

  tagasi mine/ma t. tagasi pöörduma; viletsamaks minema

  tagasi+mine=ja n.

  tagasi+mine=k n.

  tagasi+mine=mine n.

  tagasi nõud/ma t.

  tagasi+nõud=ja n.

  \reisiraha\ tagasi+nõud=mine n.

  tagasi+nõu=e n. jur.

  tagasi ost/ma t.

  tagasi+ost-ostun.

  tagasiostu+leping n.

  tagasi+ost=ja n.

  tagasi+ost=mine n.

  tagasi pane/ma t.

  tagasi+pane=mine n.

  tagasi põrka/ma t.

  tagasi+põrg=e n.

  tagasi+põrka=mine n.

  tagasi pääse/ma t.

  tagasi+pääs n.

  tagasi+pääse=mine n.

  tagasi pööra/ma t.

  tagasi+pööra=mine n.

  tagasi+pöör=e-pöörden.

  tagasi pöördu/ma t.

  tagasi+pöördu=ja n.

  tagasi+pöördu=mine n.

  tagasi+pöörduma=tu o.

  tagasi rända/ma t.

  tagasi+rända=ja n.

  tagasi+rända=mine n.

  tagasi+ränn=e n.

  tagasi saabu/ma t.

  tagasi+saabu=mine n.

  tagasi+saabu=nu n.

  tagasi sõit/ma t.

  tagasi+sõit n.

  tagasisõidu+pilet n.

  tagasipilet n. tagasisõidupilet

  tagasi+sõit=mine n.

  tagasi too/ma t. \vabadust\

  tagasi+too=ja n.

  tagasi+too=mine n.

  tagasi tule/ma t. tagasi pöörduma; taastuma, korduma

  tagasi+tule=k n.

  tagasi+tule=mine n.

  tagasi+tuli=ja n.

  tagasi+tul=nu n.

  tagasi tõmbu/ma t.

  tagasi+tõmbu=ja n.

  tagasi+tõmbu=mine n.

  tagasi+tõmbu=nu n.

  tagasi+tõmbunu=lt m.

  tagasi tõrju/ma t.

  tagasi+tõrju=ja n.

  tagasi+tõrju=mine n.

  tagasi ulatu/ma t.

  tagasi+ulatu=mine n.

  tagasi+ulatuva=lt m.

  tagasi vaata/ma t.

  tagasi+vaad=e n. (tagasisuunas); minevikku suunatud ülevaade v. käsitlus

  tagasivaate=line o.

  tagasi+vaat n. minevikku suunatud ülevaade v. käsitlus

  tagasi+vaata=mine n.

  tagasi veda/ma t.

  tagasi+veda=ja n.

  tagasi+veda=mine n.

  tagasi+ved=u n.

  tagasi vii/ma t.

  tagasi+vii=mine n.

  tagasi viska/ma t.

  tagasi+vis=e n.

  tagasi+viska=ja n.

  tagasi+viska=mine n.

  tagasi voola/ma t.

  tagasi+vool-voolun. tagasi(suunas) voolamine

  tagasi+voolav o.

  tagasi võit/ma t. \vara\

  tagasi+võit=mine n.

  tagasi võt/ma t.

  tagasi+võtt n.

  tagasi+võt=ja n.

  tagasi+võtma=tu o.

  tagasi+võt=mine n.

  tagu=mine1 o. taga asetsev, vt ka tagu=mine2

  tagum=ik n. tagumine kehaosa, istmik; vastav osa riietel

  tagument n. kõnek. tagumik

  püksi+tagumik n.

  tagu+jalg n.

  tagu+külg n.

  tagu+osa n.

  tagu+ots n. tagumine ots; kõnek. tagumik

  tagu+pool-poolen. tagapool; kõnek. tagumik

  tagu+tükk n.

  ~tagu=ne o., n. millegi taga v. läheduses olev v. toimuv; millegi taga v. läheduses olev koht

  aia+tagune1 n. aia taga olev ala

  aia+tagune2 o. \mets\ aia taga olev

  aida+tagune1 o. \hekk\ aida taga asuv

  aida+tagune2 n. aida taga olev ala

  ema+tagune o. \vasikas\ ema taga olev, emapiimast toituv

  haua+tagune o. \elu, hääl\

  \korras\ jaama+tagune1 n.

  jaama+tagune2 o. \ala\

  jõe+tagune o. \mets\

  kapi+tagune o.

  kukla+tagune n. kukla tagumine osa

  kulisside+tagune1 o. piltl. üldsuse eest varjatuna v. salajas toimuv

  kulisside+tagune2 n. teatr. kulisside taga olev ruum; piltl. üldsuse eest varjatud elu ja tegevus

  kõrva+tagune n. kõrvalesta tagakülg koos vastava piirkonnaga peast

  lava+tagune1 o. \ruum\

  lava+tagune2 n.

  leti+tagune o.

  linna+tagune o.

  maja+tagune o.

  mere+tagune o.

  metsa+tagune o. \küla\

  müüri+tagune o.

  nurga+tagune1 o. nurga taga, kõrvalises kohas toimuv v. olev; piltl. salajane; ebaaus; ebaseaduslikult tegutsev

  nurga+tagune2 n. kõrvaline kehv v. salajane koht

  nädala+tagune o. \juhtum\

  ookeani+tagune o.

  piiri+tagune o. \küla\

  pilve+tagune o.

  pinu+tagune n. kõnek. kodutubakas (kasvatati hrl. pinu taga)

  polaarjoone+tagune o. \kliima\

  raba+tagune o. \talu\

  raja+tagune o. \maa, toit\ raja taga asuv v. sealt pärit, välismaine

  rinde+tagune o. \olukord\

  roiete+tagune o. \osa\

  sajandi+tagune o. \idee\

  sauna+tagune1 o.

  sauna+tagune2 n.

  seina+tagune1 o.

  seina+tagune2 n. (seina taga asuva ala, ruumi v. seal olija kohta)

  telgi+tagune1 n. telgi taga asuv ala; piltl. avalikkuse eest varjatud elu, tegevus, info vms; millegi tagamaad

  telgi+tagune2 o. varjatud, salajane

  ukse+tagune n.

  tag-ur=da/ma t.

  tagurda=ja n.

  tagurda=mine n.

  tagurd=us n. tagurdamine

  tagurdus+andur n.

  tagurdus+tuli n.

  tag-ur=lane n.

  tagurl=us1 n. tagurlased

  maru+tagurlane n.

  puru+tagurlane n.

  tag-ur=lik o.

  tagurlikk=us n.

  tagurliku=lt m.

  tagur=lus2 n. tagurlikkus


 • LIITSÕNAD

  selja+taga m. \hiilima\

  seljatagu=ne n. seljapoolne külg; kellegi, millegi taga olev ala; toetus, tugi; seljaosa

  selja+taha m. \vaatama\ • taga+aed n.

  taga+aju n. anat.

  taga+iste-istmen.

  taga+jalg n.

  taga+järg-järjen.

  tagajärje=kas o.

  tagajärjeka=lt m.

  tagajärjek=us n.

  tagajärje=tu o.

  tagajärjetu=lt m.

  tagajärjet=us n.

  laske+tagajärg, laskmis+tagajärg-järjen.

  taga+jäse n.

  taga+kaas n.

  taga+kamber n.

  taga+keha n.

  taga+klaas n.

  taga+koib n.

  taga+käe+löök n. (tennises: mängija käe selg on võrgu poole pööratud)

  taga+külg n.

  taga+latern n.

  taga+laud n.

  taga+lava n.

  taga+liin n.

  taga+logar n. auto rattakoopa kaitse

  taga+luuk n.

  taga+maa n.

  taga+mõte n.

  taga+nurk n.

  taga+ots n.

  taga+otsas m.

  taga+pink n.

  taga+plaan n.

  taga+pool1-poolen. tagumine pool

  taga+pool2 m. (kaugemal) taga

  tagapool=ne o. tagapool asetsev

  taga+purihammas n.

  taga+põhi n.

  taga+ratas n.

  taga+rida n.

  taga+ruum n.

  taga+sein n.

  taga+selg n.

  taga+selja m. mitte avalikult, seljataga

  tagaselja+jutt-jutun.

  tagaselja+otsus n.

  taga+sild n. (autol)

  taga+sõna n. keelet.

  taga+tasku n.

  taga+telg n. (autol)

  taga+tiib n.

  \kolonni\ taga+tipp-tipun.

  taga+toeng n. sp.

  taga+trepp n.

  taga+tuba n. tagumine, taga asuv tuba; piltl. piiratud mõjukas seltskond oluliste asjade arutamiseks ja otsustamiseks

  taga+tuli n.

  taga+tääv n. mer.

  taga+tükk, tagu+tükk n.

  taga+uks n.

  taga+vara-varan.

  jõu+tagavara-varan.

  kütuse+tagavara-varan.

  laulu+tagavara-varan.

  moona+tagavara-varan.

  raha+tagavara-varan.

  sõna+tagavara-varan.

  talve+tagavara-varan.

  toidu+tagavara-varan.

  vee+tagavara-varan.

  tagavara+osa n.

  tagavara+variant n.

  tagavara+vägi n.

  tagavaraväe+ohvitser n.

  taga+vedrustus n. (autol)

  taga+vedu n. (autol)

  taga+vokaal n. keelet.

  taga+värav n.

  taga+vööde n.

  taga+õu n.

  taga+äär n.

  tagant+järele m. \tark\

  tagant+kaudu m.

  tagant+käe+löök n. tagakäelöök (tennises, lauatennises, sulgpallis))

  tagant+kätt m. \lööma\

  tagant+laetav o. \prügiauto, püss\

  tagant+otsa m.

  tagant+otsast m.

  tagant+poolt m. selja, tagumise osa poolt; kaugemalt

  tagant+tuul n.

  tagant+vaade n.

  tagant+valgustus n.

  tagant+vöö n. sp. (maadlusvõte)

  tagantvöö+heide n.

  tagu-r+pidi m.

  tagurpidi=ne o.

  tagurpidi+jooks n.

  tagurpidi+käik n.

  tagurpidi+nimi n.

  tagurpidi+sõit n.

  taha+hoog n.

  taha+otsa m.

  \rinnaosa\ taha+paine n. paine taha

  taha+painutus n. painutus taha

  taha+poole m., k. suunaga taha; ajas minevikku, tagasi

  takka+järele m. kõnek. tagantjärele

  takka+otsa m. kõnek. tagantjärele; pealekauba

  takka+pihta m. kõnek. tagantjärele

  takka+tiiru m. kõnek. tagantjärele, pealekauba


 • ÜHENDID

  taga aja/ma t. jälitama; püüdlema; taga sundima

  taga+aja=ja n.

  taga+aja=mine n.

  taga+aetav n. see, keda jälitatakse

  taga+ae=tu n. jälitatu

  taga kahetse/ma t.

  taga+kahetse=ja n.

  taga+kahetse=mine n.

  taga kiru/ma t.

  taga+kiru=ja n.

  taga+kiru=mine n.

  taga kiusa/ma t.

  taga+kiusa=ja n.

  taga+kiusa=mine n.

  tagakiusamis+kampaania n.

  tagakiusamis+luul n.

  tagakiusamis+maania n.

  taga+kiusa=tu n.

  taga nut/ma t.

  taga+nut=ja n.

  taga+nut=mine n.

  taga nõud/ma t.

  taga+nõud=ja n.

  taga+nõud=mine n.

  taga otsi/ma t. kellegi v. millegi kättesaamiseks sihikindlalt otsima

  taga+otsi=ja n.

  taga+otsi=mine n.

  tagaotsimis+kuulutus n.

  taga+otsitav o. \varas\

  taga+otsitav n. see, keda taga otsitakse

  taga+otsi=tu n.

  taga rääki/ma t. klatšima

  taga+rääki=ja n.

  taga+rääki=mine n.

  taga sundi/ma t. korduvalt, pidevalt sundima

  taga+sundi=ja n.

  taga+sundi=mine n.

  tagant aita/ma t. toetama

  tagant+aita=mine n. toetamine

  tagant kiit/ma t.

  tagant+kiit=ja n.

  tagant+kiit=mine n.

  tagant sudi/ma t.

  tagant+sudi=ja n.

  tagant+sudi=mine n.

  tagant sundi/ma t.

  tagant+sundi=ja n.

  tagant+sundi=mine n.

  tagant torki/ma t. tagant sundima, peale käima

  tagant+torki=ja n.

  tagant+torki=mine n.

  tagant tõuka/ma t. tagant lükkama; piltl. innustama; tagant aitama; tagant kihutama

  tagant+tõuka=ja n.

  tagant+tõuka=mine n.

  tagant+tõug=e n.

  tagant õhuta/ma t.

  tagant+õhuta=ja n.

  tagant+õhuta=mine n.

  tagant+õhut=us n.

  tagant ässita/ma t.

  tagant+ässita=ja n.

  tagant+ässita=mine n.

  taha vaata/ma t.

  taha+vaad=e n.

  taha+vaata=ja n.

  taha+vaata=mine n.

  taha+vaat-e+peegel n. (autol)

  takka kiit/ma t.

  takka+kiit=ja n.

  takka+kiit=mine n.

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur