Sõnastikku hetkel uuendatakse! Update in progress!

[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 1 artikkel

sugu1soon. sugupool; ühistest esivanematest põlvnevad isikud, suguvõsa, suguselts; ühest seisusest v. rahvast sündinud isikud; ühte liiki v. tõugu olendid; põlv, põlvkond; vnm. sort; ka biol.; keelet. (grammatiline kategooria)

 • TULETISED

  sugu=kond n. suguvõsa, suguselts; biol. seltsist väiksem, perekondadeks jagunev süstemaatikaüksus

  sugukond=lane n. sugukonna liige

  sugukond=lik o. \kord\

  alam+sugukond n. biol.

  sugukonna+mõis n.

  sugukonna+teadus n. genealoogia

  sugukonna+vapp n.

  sugu=lane n. kellegagi ühte ja samasse suguvõsasse kuuluv isik; hõimlane; piltl. (omavahel sarnaste nähtuste v. inimeste kohta)

  sugulas=kond n. sugulased kogumina

  sugulas=lik o. \suhe\

  sugul=us n. sugulane olek, põlvnemisel põhinev suhe

  kaug+sugulus n.

  kaugsugulus+aretus n. põllum. (paaritatakse kaugemas sugulussuhtes olevaid loomi)

  keele+sugulus n. keelet. mitme keele ühine algupära

  külg+sugulus n. jur. sama sugupõlve omavaheline, samuti nende laste omavaheline sugulus

  lähis+sugulus n. lähedane sugulus

  sugulus+aretus n. põllum. (paaritatakse suguluses olevaid loomi)

  sugulus+aste n.

  sugulus+institutsioon n. jur.

  sugulus+side, sugulus+sidemed n.

  sugulus+suhe n.

  sugulus+vahekord n.

  hinge+sugulane n.

  hingesugul=us n.

  mees+sugulane n.

  nais+sugulane n.

  vaimu+sugulane n.

  vaimusugul=us n.

  vere+sugulane n. sünni poolest sugulane

  veresugul=us n. põlvnemisel põhinev, sünnipärane sugulus

  sugulas+hing n.

  sugulas+keel n.

  lähi+sugulaskeel n.

  sugulas+liik n.

  sugulas+rahvas n.

  sugulas+tõug n.

  sugu=line o. bioloogilise sooga seotud

  sugulise=lt m. \külm\

  sugu+külm o. ⇐ suguliselt külm

  sugu+küps o. ⇐ suguliselt küps suguliselt välja arenenud

  sugulis=us n.

  mitte+suguline o.

  sugu+külmus n. ⇐ suguline külmus

  (~)sugune o. sarnane, taoline; laadne, laadi, sorti

  eri+sugune o.

  erisuguse=lt m. \toimima\

  erisugus=us n.

  iga+sugune o. iga liiki v. laadi

  igasugu o. kõnek. igasugune

  ise+sugune o. omapärane; erisugune

  kahe+sugune o. kaht sugu, kaht erinevat liiki v. laadi; kahel kujul esinev v. avalduv

  kolme+sugune o. \arvamus\

  kõik+sugune o. igasugu(ne)

  kõiksugu o. \praht\ kõnek.

  meie+sugune o. \visa\ selline nagu meie

  mingi+sugune o. \haigus\

  mis+sugune o.

  miski+sugune o. kõnek. mingisugue

  mitme+sugune o. \sisu\

  mitmesugus=us n.

  mõne+sugune o. mingisugune; mitmesugune

  naa+sugune o.

  nii+sugune o.

  niisama+sugune o.

  see+sugune o.

  sinu+sugune o.

  suur+sugune o. kõrgest soost; väärikas

  suursuguse=lt m. \käituma\

  suursugus=ta/ma t. suursuguse(ma)ks muutma, õilistama

  suursugus=us

  teis+sugune o. kõnek. teistsugune

  teist+sugune o.

  teie+sugune o.

  tema+sugune o.

  ühe+sugune o. samasugune, sarnane, ühtemoodi

  sugu=tu o. sugutunnusteta

  sugut=us1 n. sugutunnuste puudumine

  sugu=ta/ma t. paaritama

  suguta=mine n.

  sugut=i n. anat. peenis; zool. kürb

  suguti+lukk n. anat. suguti jämenenud eesosa

  suguti+sibul n. anat. sibulataoline laiend suguti tagaosas

  sugut=is n. sugutamise tulemus

  sugut=us2 n. sugutamine

  rist+suguta/ma t. (tõuaretuses) geneetiliselt erinevaid isendeid sugutama

  ristsuguta=mine n.

  ristsugut=is n. ristsugutamisel saadud järglane

  ristsugut=us n. ristsugutamine

  sugu=tu/ma t. (loomade kohta:) suguakti sooritama, paarituma

  sugutu=mine n.

  sugut=us3 n. sugutumine


 • LIITSÕNAD

  aadli+sugu ‹-soo› n.

  ihu+sugu ‹-soo› n. vnm. lapsed, järglased

  inim+sugu ‹-soo› n.

  järel+sugu ‹-soo› n. järglased, järeltulijad; järelpõlv

  kesk+sugu ‹-soo› n. keelet.

  kuninga+sugu ‹-soo› n. kuninga(te) suguvõsa

  matsi+sugu ‹-soo› n.

  mees+sugu ‹-soo› n. mehed sugupoolena; keelet. üks grammatilisi sugusid, maskuliinum

  meeste+sugu ‹-soo› n. kõik mehed

  nais+sugu ‹-soo› n. naised; keelet. grammatiline sugu, feminiinum

  naiste+sugu ‹-soo› n. kõik naised

  noor+sugu ‹-soo› n.

  maa+noorsugu n. maanoored

  üliõpilas+noorsugu n. üliõpilasnoored

  noorsoo+ajakiri n.

  noorsoo+ajakirjandus n.

  noorsoo+kirjandus n.

  noorsoo+kirjanik n.

  noorsoo+liikumine n.

  noorsoo+näidend n.

  noorsoo+organisatsioon n.

  noorsoo+politseinik n.

  noorsoo+teater n.

  noorsoo+töötaja n.

  noorsoo+ühing n.

  suurt+sugu o. hrl vnm. suursugune, kõrgest soost

  ussi+sugu ‹-soo› n. kõik ussid kokku; piltl. (vihatud inimeste kohta; ka sõimusõnana)

  valitsejate+sugu ‹-soo› n.

  vastas+sugu ‹-soo› n.

  vürsti+sugu ‹-soo› n. • sugu+akt n.

  sugu+elu n.

  suguelu+teadus n.

  sugu+elund n. anat.

  emas+suguelund n.

  isas+suguelund n.

  sugu+emis n. emis suguloomana

  sugu+feromoon n. vastassugupoolt ligi meelitav feromoon

  sugu+haige n.

  sugu+haigus n.

  sugu+haru n.

  ränd+suguharu n.

  suguharu+pealik n.

  sugu+hormoon n. füsiol.

  mees+suguhormoon n.

  nais+suguhormoon n.

  sugu+iha n.

  sugu+instinkt n. (määrab sugulist käitumist)

  sugu+juha n. anat. zool.

  sugu+jäär n.

  sugu+kihu n. sugutung

  sugu+kromosoom n. biol. (soolise kuuluvuse määramises oluline)

  sugu+kult n. kult suguloomana

  sugu+kõlvatu o. \tegu\ seksuaalmoraali vastane

  sugukõlvat=us n. ka jur. sugukõlvatu tegu, käitumine vms.

  sugu+liige n. suguti

  sugu+loom n. põllum. paaritamiseks kasutatav koduloom

  sugu+nääre n. anat. (valmistab sugurakke)

  sugu+organ n. suguelund

  sugu+osa n. suguelund

  sugu+pilu n. anat. suguava

  sugu+pool n.

  vastas+sugupool n.

  sugu+pull n. põllum.

  sugu+puu n. suguvõsa, põlvnemislugu; puukujuline suguvõsatabel

  sugu+põlv n.

  sugu+rahvas n. sugulasrahvas

  sugu+rakk n. biol.

  emas+sugurakk n. biol.

  isas+sugurakk n. biol.

  sugu+selts n. kõigi sugulaste kogum

  sugu+tung n.

  sugu+tunnus n.

  sugu+täkk n. täkk suguloomana

  sugu+veli n. suguvend

  sugu+vend n. meessoost rahvuskaaslane; vnm. sugulasrahva meessoost esindaja

  sugu+võime n.

  suguvõime=line o.

  suguvõime=tu n.

  suguvõimet=us n.

  sugu+võsa n. suguselts

  aadli+suguvõsa n.

  suguvõsa+vapp n.

  suguvõsa+uuri=ja n. ⇐ suguvõsa uurima

  sugu+õde n. (naise kohta:) soo- v. rahvuskaaslane

  sugu+ühe n.

  suguühte+võime n.

  suguühtevõime=tu o.

  suguühtevõimet=us

  soo+identiteet n. sooline enesemääratlus, teadmine oma soolisest kuuluvusest

  soo+kaaslane n.

  soo+mõiste n.

  soo+neutraalne o. \kasvatus\

  sooneutraals=us n.

  soo+normid n.

  soo+roll n.

  soo+spetsiifiline o. \uurimus\ sooliselt eristav

  soo+stereotüüp n.

  soo+tunnus n. • mõlema+soo+ihar o. ihar mõlema soo vastu, biseksuaalne

  mõlemasooihar=us n.

  oma+soo+ihar o. ihar oma soo vastu, homoseksuaalne

  omasooihar=us n.

  teise+soo+ihar o. heteroseksuaalsus, ihar teise soo vastu

  teisesooihar=us n.


 • ÜHENDITULETISED

  kahe+soo=line, kahe+sugu=line o. kahte sugu, mõlemasuguline

  lahk+soo=line, lahk+sugu=line o. \taim, õis\ biol. isas- ja emasisenditega

  lahksoolis=us, lahksugulis=us n.

  mõlema+soo=line, mõlema+sugu=line o. \taim, putukas\ biol. isas- ja emassuguelundeid omav, hermafrodiitne

  mõlemasoolis=us, mõlemasugulis=us n.

  sama+soo=line o. \paar\ samast soost

  samasoolised inimesed n. (samast soost)

  samasoolised n. samasoolised inimesed

  teise+soo=line o. teisest soost

  trans+soo=line o. \inimene\ selline, kus inimese isiklik soomääratlus on vastupidine ta füüsiliste sootunnustega

  transsoolis=us n.

  ühe+soo=line o. \paar\ ühe ja sama soo esindajatest koosnev

  ühe+sugu=line o. bot. ainult ühele soole omaste suguelundite ja tunnustega


 • ÜHENDID

  sugu jätka/ma t.

  soo+jätka=mine n.

  sugu tege/ma t. sigitama, sugu jätkama

  sugu vaheta/ma t.

  soo+vahet=us n.

  soovahetus+operatsioon n.

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur