[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 1 artikkel

sõna n.

 • TULETISED

  sõn=e n. keelet. sõnavormi konkreetne esinemisjuht tekstis, tekstisõna; mat. sümbolite jada

  sõna=kas o. jutukas, tabava sõnaga

  sõnaka=lt m.

  sõnak=us n.

  sõna=kond n. sõnarühm

  sõna=line o. \hinnang, osa\ sõnadega väljendatav; sõnadest koosnev

  sõnalise=lt m.

  sõnalis=us n.

  sõna=stik n.

  arvuti+sõnastik n.

  e-sõnastik n. ⇐ elektrooniline sõnastik andmekandjal või arvutivõrgus avaldatud sõnastik

  eriala+sõnastik n.

  morfoloogia+sõnastik n.

  murde+sõnastik n.

  pilt+sõnastik n.

  pöörd+sõnastik n.

  sagedus+sõnastik n.

  slängi+sõnastik n.

  sõnapere+sõnastik n.

  sünonüümi+sõnastik n.

  tasku+sõnastik n.

  termini+sõnastik n.

  terminoloogia+sõnastik n.

  vestlus+sõnastik n.

  vest=mik n. vestlussõnastik

  vormi+sõnastik n.

  äri+sõnastik n.

  sõnastiku+portaal n.

  sõna=tu o. \kokkulepe, mees\ ilma sõnadeta; vaikiv

  sõnatu=lt m.

  sõnat=us n.

  sõnu=m n. teade; informatsiooniline lühikirjutis ajalehes

  advendi+sõnum n.

  ajalehe+sõnum n.

  faks+sõnum n.

  hiiobi+sõnum n. vapustav sõnum raskest õnnetusest

  hääl+sõnum n.

  kampaania+sõnum n.

  kiir+sõnum n.

  lühi+sõnum n.

  lühisõnumi+teenus n.

  meili+sõnum n.

  mobiili+sõnum n.

  multimeedium+sõnum n.

  MMS n. multimeediumsõnum

  müügi+sõnum n.

  pilt+sõnum n.

  rahu+sõnum n.

  reklaami+sõnum n.

  rõõmu+sõnum n.

  sala+sõnum n.

  surma+sõnum n.

  sõja+sõnum n.

  teksti+sõnum n.

  tekst+sõnum n.

  välis+sõnumid n.

  ähvardus+sõnum n.

  sõnumit saatma t.

  sõnumi+saat=ja n.

  sõnumi+saat=mine n.

  sõnumit too/ma t.

  sõnumi+too=ja n.

  sõnumi+too=mine n.

  sõnumit vii/ma t.

  sõnumi+vii=ja n.

  sõnu=mik n. kirjalik teade, läkitus; vnm. sõnumitooja; sõnumiviija

  sõna/ma t. ütlema, lausuma

  ära sõna/ma t. sõnadega, ütlemisega halba tekitama, sõnuma

  ära+sõna=ja n.

  ära+sõna=mine n.

  sõna=sta/ma t. sõnades väljendama

  sõnasta=ja n.

  sõnasta=mine n.

  sõnast=us n.

  sõnastus+oskus n.

  sõnastus+stiil n.

  sõnastus+viis-viisin.

  ümber sõnasta/ma t. \teksti\

  ümber+sõnasta=mine n.

  ümber+sõnast=us n.

  sõne=le/ma t. vaidlema, jagelema

  sõnele=ja n.

  sõnele=mine n.

  sõnel=us n.

  sõnu/ma t. pahandama, kiruma; folkl. sõnadega ära rikkuma; nõiduma

  sõnu=tse/ma t.

  sõnu=ja n.

  sõnu=mine n.

  ära sõnu/ma t. folkl. sõnadega ära nõiduma

  ära+sõnu=ja n.

  ära+sõnu=mine n.

  \kohtuniku\ sõnu=tsi m. sõnade järgi

  sõnu=ti m. sõnade kaupa


 • LIITSÕNAD

  abi+sõna n.

  abstrakt+sõna n. abstraktne sõna

  argoo+sõna n.

  armu+sõna n.

  arv+sõna n. keelet. asjade ja nähtuste hulka v. järjekorda väljendav käändsõna

  liht+arvsõna n.

  liit+arvsõna n.

  murd[arv]+arvsõna n. keelet. murdarvu väljendav arvsõna

  ase+sõna n. keelet.

  asesõna=line o. \täiend\

  au+sõna n.

  ava+sõna n.

  deskriptiiv+sõna n. keelet. häälikusümboolikaga sõna (näit. määgima)

  ees+sõna n. (raamatul)

  ei-sõna n.

  eitus+sõna n.

  hellitus+sõna n.

  hübriid+sõna n. keelet. liitsõna, mille koostisosad pärinevad eri keeltest

  hüvastijätu+sõna n.

  hüüd+sõna n.

  impulss+sõna n. eeskujusõna, mis on andnud tõuke uue sõna loomiseks

  jaa+sõna n. nõusolek, eriti abiellumiseks

  jah-sõna n. jaa-sõna

  jumala+sõna n. relig. kirikukirjandus

  juur+sõna n. keelet. sõna, mille tüveks on juur, osadeks jagamatu lihttüvi

  järel+sõna n. teose lõppu lisatud selgitav kirjutis

  järgarv+sõna n. keelet. järjekorda väljendav arvsõna

  kaas+sõna n. keelet. (ees- v. tagasõna)

  kaebe+sõna n. kaebav, kurtev sõna

  kesk+sõna n. keelet.

  nud-kesk+sõna n.

  tud-kesk sõna n.

  v-kesksõna n.

  kiidu+sõna n.

  kirja+sõna n. kirjavara, trükised; (pühakirja õpetuse kohta)

  kirumis+sõna n.

  kõnetlus+sõna n. (otseselt kellegi poole pöördudes)

  käsu+sõna n.

  käänd+sõna n. keelet. käänduv sõna

  küsi+sõna n. küsimust väljendav sõna

  laen+sõna n. laenatud sõna

  laidu+sõna n.

  lausumis+sõna n. folkl. nõiasõna, võlusõna

  lend+sõna n. kelleltki tuntud isikult pärinev üldkasutatav väljend

  lepitus+sõna n.

  leppe+sõna n. parool

  liht+sõna n. keelet. (koosneb ainult lihttüvest, mida osadeks jagada pole võimalik)

  liit+sõna n. keelet.

  liitsõna=line o. \termin\

  ahel+liitsõna n. milles põhisõnaga on liidetud mõni fraas või lühilause, nt. aega-küll-meeleolu

  lohutus+sõna n.

  loitsu+sõnad n.

  lõpp+sõna n.

  löök+sõna n. paljukasutatav, moes olev sõna v. ütlemine; lööklause

  lühend+sõna n. selline sõna, mis on moodustatud sedasama tähendust väljendavast pikemast sõnast; vrd näit.: leht ‹ (aja)leht

  mana+sõnad n. folkl. nõidumissõnad; kirumis-, vandesõnad

  manitsus+sõna n.

  masina+sõna n. inf.

  meelitus+sõna n.

  mehe+sõna n. kindel resoluutne ütlemine, lubadus vm.

  modaal+sõna n.

  moe+sõna n.

  murde+sõna n.

  märgu+sõna n. leppesõna, parool

  märk+sõna n. teatmeteoses artikli alguses olev sõna v. väljend, mis tähistab artikli teemat ja mille järgi artiklid järjestatakse

  märksõna=stik n.

  määr+sõna n. keelet.

  määrsõna=stu/ma t. määrsõnaks muutuma

  nalja+sõna n.

  nimi+sõna n. keelet.

  nimisõna=line o. \täiend\

  liit+nimisõna n.

  nimisõna+fraas n.

  nõia+sõna n. nõidussõna

  nõidus+sõna n. folkl. (teat. eesmärgi saavutamiseks)

  nööke+sõna n.

  okasionaal+sõna n. juhukasutuses esinenud sõna

  oma+sõna n. (vastandina võõrsõnale)

  omadus+sõna n. keelet. (mis väljendab omadust ja vastab küsimusele missugune?

  oskus+sõna n.

  oskussõna=stik n.

  otse+sõnu m. \küsima\ otse, otsesui

  otsingu+sõna n.

  paaris+sõna n.

  palve+sõna n.

  parasiit+sõna n. keelet. mehaaniliselt tarvitatav tarbetu täitesõna; näit. noh, kuule

  patu+sõna n.

  peite+sõna n. keelet. kirj. eufemism; näit. võsavillem)

  peremehe+sõna n.

  põhiarv+sõna n. keelet. põhiarv, nt: viis, kümme, kaksteist

  põhi+sõna n.

  pöörd+sõna n. keelet. pöörduv sõna; tegusõna, verb

  rahva+sõna n. vanasõna vm rahvalik ütlus

  reduplikatiiv+sõna n. keelet. sõnatüve kordamisel saadud sõna; näit. läkiläki

  riim+sõna n. riimuv sõna

  rist+sõna n.

  ristsõna+mõistatus n.

  rüütli+sõna n.

  saate+sõna n.

  sajatus+sõna n.

  sala+sõna n.

  side+sõna n. keelet.

  ühend+sidesõna n. (koosneb ühendist)

  slängi+sõna n.

  stamp+sõna n.

  suhtumis+sõna n. modaalsõna

  sumadan+sõna n. koondsõna; lühendsõna, mis on moodustatud pikema sõna silpidest; nt masu ‹ majandussurutis

  suurendus+sõna n. keelet. suurendava tähendusega sõna; näit. mürakas

  suu+sõnal m.

  suusõna=line o. \kokkulepe\

  suusõnalise=lt m.

  sõimu+sõna n.

  tabu+sõna n.

  taga+sõna n.

  tarkus+sõna, tarkuse+sõna n. (kõnekäänu, aforismi vms kohta)

  tegu+sõna n. keelet.

  liit+tegusõna n.

  vaeg+tegusõna n. (mittetäieliku muutumisega)

  väljend+tegusõna n.

  ühend+tegusõna n. (koosneb ühendist)

  tegusõna+fraas n.

  tehis+sõna n. keelet. tehistüve sisaldav sõna, näit. veene, veendumus, veenduma; (J. Aaviku loodud)

  teisi+sõnu m.

  teotus+sõna n. teotav sõna v. ütlus

  tere+sõna n.

  teretus+sõna n.

  tervitus+sõna n.

  trüki+sõna n.

  tsitaat+sõna n. võõrkeelne sõna eestikeelses tekstis

  tõe+sõna n. (kinnitava, möönva sõnana)

  tõotus+sõna n.

  tähendamis+sõna n. kirikl. mõistujutt

  täiend+sõna n. keelet. liitsõna põhisõna laiendav esiosa

  täis+sõna n.

  täite+sõna n.

  tänu+sõna n.

  tüvi+sõna n. keelet. (mille tüveks on lihttüvi); juursõna

  tüüp+sõna n.

  unar+sõna n. unustatud sõna

  ussi+sõnad n. folkl. nõidussõnad ussi peletamiseks v. ussihammustuse parandamiseks

  uudis+sõna n. uus sõna

  uudissõna+eede n. (ettepanek)

  vabandus+sõna n.

  vana+sõna n. (rahvaluule lühivorm)

  vande+sõna n.

  vastand+sõna n.

  viisakus+sõna n.

  virva+sõnad n. rahvusvahelised sõnad, mille tähendus on eri keeltes erinev

  vulgaar+sõna n.

  võlu+sõna n.

  võtme+sõna n. oluline sõna

  võõr+sõna n. keeles muganemata v. osaliselt muganenud laensõna

  võõrsõna=stik n. võõrsõnade kogu; vastav raamat

  võõrsõna+täht n. (esinevad ainult võõrsõnades:) f, š, z, ž

  võõr+sõnavara n. võõras sõnavara

  vägi+sõna n. vandesõna, sõimusõna

  vähendus+sõna n.

  õnnistus+sõna n.

  õpetus+sõna n.

  õrnus+sõna n.

  äiutus+sõna n.

  ühe+sõnaga m. lühidalt

  üksi+sõnu m. samu sõnu ikka ja jälle korrates • sõna+aher o. \mees\ sõnakehv

  sõnaahtra=lt m. \kuulama\

  sõnaahtr=us n.

  sõna+duell n. piltl. äge sõnavahetus

  sõna+haaval m. \veerima\

  sõna+jalg n. bot.

  sõnajala=lised n. bot.

  hiid+sõnajalg n.

  kolmis+sõnajalg n. (kolmeosalise lehelabaga)

  laane+sõnajalg n.

  maarja+sõnajalg n.

  naiste+sõnajalg n.

  soo+sõnajalg n.

  sõnajalg+taim n.

  sõnajala+ekstrakt n.

  sõnajala+juurikas n.

  sõnajala+õis n.

  sõna+juur n. keelet.

  sõna+järg-järjen.

  sõna+järjestus n.

  sõna+kasin o. \jutt\

  sõna+kaupa m.

  sõna+keeld n. tabu

  sõna+kehv o. \noormees\ napisõnaline, vähese jutuga

  sõnakehva=lt m. \vastama\

  sõnakehv=us n.

  sõna+klass n. keelet.

  sõna+kombinatsioon n.

  sõna+koomika n.

  sõna+kuju n.

  sõna+kujund n. ülekantud tähenduses kasutatav sõna v. väljend, troop

  sõna+kunst n. kirjandus ja rahvaluule; kõnekunst

  sõnakunst=nik n. see, kes valdab sõnakunsti: kirjanik, luuletaja; etleja

  sõnakunsti+ring n.

  sõnakunsti+teos n.

  sõna+kõlin n. sisutud fraasid, võltspaatos vms.

  sõna+kõlks n. tühi, tähtsusetu sõna v. fraas; sõnakõlin

  sõna+laen n.

  sõna+lahing n. käre vaidlus

  sõna+lavastus n.

  sõna+laviin n. piltl.

  sõna+liik n. keelet.

  sõna+loend n.

  sõna+loome n. sõnade loomine; loodud sõnad

  sõna+looming n. sõnaline looming; sõnaloome

  sõna+lühend n.

  sõna+maagia n.

  sõna+maaling n. sõnadega loodud pilt

  sõna+meister n.

  sõna+mulin n.

  sõna+muutmine n. keelet. käänamine ja pööramine

  sõna+mäng n.

  sõna+noop n. ped. (sõnade häälikkoosseisu õpetamiseks)

  sõna+ohter o.

  sõnaohtra=lt m. \seletama\

  sõnaohtr=us n.

  sõna+osa n.

  sõna+osav o.

  sõnaosava=lt m. \kirjeldatud\

  sõnaosav=us n.

  sõna+paar n.

  sõnapaar=ik n. üks paarina võetavaist sõnadest

  sõna+patt-patun.

  sõna+pealt m.

  sõna+pere n. keelet. selliste sõnade kogum, milles kõigis kordub sama lihttüvi

  sõna+pesa n. sõnapere

  sõna+piir n.

  sõna+pruuk n.

  sõna+raamat n.

  etümoloogia+sõnaraamat n.

  fraseoloogia+sõnaraamat n.

  hääldus+sõnaraamat n.

  interneti+sõnaraamat n.

  murde+sõnaraamat n.

  ortoeepia+sõnaraamat n. hääldussõnaraamat

  seletus+sõnaraamat n.

  slängi+sõnaraamat n.

  tasku+sõnaraamat n.

  tõlke+sõnaraamat n.

  õigehääldus+sõnaraamat n.

  õigekeelsus+sõnaraamat n.

  õigekirjutus+sõnaraamat n.

  sõnaraamatu+kirjastus n.

  sõnaraamatu+töö n.

  sõnaraamatu+koostaja n.

  sõnaraamatu+tegija n. ⇐ sõnaraamatute tegija leksikograaf

  sõna+relv n.

  sõna+rikas o.

  sõna+rohke o.

  sõna+rõhk n. keelet.

  sõna+rägastik n.

  sõna+rühm n.

  sõna+sedel n.

  sõna+seletus n.

  sõna+selge o.

  sõnaselge=lt m. \väljendatud\

  sõna+semantika n.

  sõna+sepp n. piltl. kirjanik, sõnaseadja

  sõna+sisene o. \muutus\

  sõna+statistika n.

  sõna+suutlikkus n. sõnaline suutlikkus

  sõna+sõda n. piltl. (äge) vaidlus

  sõna-sõna=lt m.

  sõna+sümbol n.

  sõna+tagavara-varan.

  sõna+tulv n.

  sõna+tüvi n. keelet.

  sõna+vabadus n.

  sõna+vahe-vahen.

  sõna+vaht-vahun.

  sõna+valik n. sõnade valik

  sõna+valing n.

  sõna+vara-varan. keele sõnade kogum

  genuiin+sõnavara-varan. põlissõnavara

  laen+sõnavara-varan. (laenatud)

  oskus+sõnavara-varan.

  põlis+sõnavara-varan.

  võõr+sõnavara-varan.

  üld+sõnavara-varan.

  sõnavara+kartoteek n.

  sõnavara+kogu-kogun.

  sõnavara+töö n.

  sõnavara+õpetus n.

  sõna+voha n.

  sõna+vorm n.

  sõna+võistlus n. (uute mõistete tähistamiseks)

  sõna+välde n.

  sõna+õigus n.

  sõna+ühend n.


 • ÜHENDITULETISED

  kindla+sõna=line o. kindla sõnaga

  kindlasõnalise=lt m. \väitma\

  kindlasõnalis=us n.

  liig+sõna=line o. sõnaohter

  liigsõnalis=us n.

  lühi+sõna=line o. \arvamus\ väheste sõnadega väljendatud

  napi+sõna=line o. napi sõnaga

  napisõnalise=lt m. \vastama\

  napisõnalis=us n.

  ohtra+sõna=line o. ohtrate sõnadega

  ohtrasõnalise=lt m.

  ohtrasõnalis=us n.

  palja+sõna=line o. üldsõnaline

  palju+sõna=line o. sõnarohke

  paljusõnalise=lt m.

  paljusõnalis=us n.

  selge+sõna=line o. \otsus\ selge sõnaga

  selgesõnalise=lt m.

  selgesõnalis=us n.

  suure+sõna=line o. \lubadus\ ilutsev; suurte sõnadega; praaliv

  suuresõnalise=lt m.

  suuresõnalis=us n.

  tühi+sõna=line o. \kõne\ tühjadest sõnadest koosnev

  tühisõnalise=lt m.

  tühisõnalis=us n.

  ühe+sõna=line o. \vastus\ ühest sõnast koosnev

  üksik+sõnu=ti m. üksikute sõnade kaupa

  üld+sõna=line o. \jutt\ laialivalguv, pinnapealne

  üldsõnalise=lt m.

  üldsõnalis=us n. • sõna+alguli=ne o. sõna algul olev

  sõna+kordus n. ⇐ sõna kordu/b

  sõna+lõpu=line o. sõna lõpul olev

  sõna+sõna=line o. \tõlge\ sõna-sõnalt toimuv; teat. sõnastusele täpselt vastav

  sõnasõnalise=lt m.

  sõnasõnalis=us n.

  sõna+tuletus n. ⇐ sõnade tuletamine keelet.

  sõna+valik n. ⇐ sõnade valik

  sõna+vool-voolun. ⇐ sõnade vool

  sõna+võt=lik o. ⇐ sõna kuulda võt/ma vnm. kuulekas, õppust võttev

  sõnavõtlikk=us n.

  sõnade+vaheli=ne o. \seos\ sõnade vahel esinev

  sõnul+seletamatu o. (mida ei saa sõnadega seletada); tohutu


 • ÜHENDID

  sõna kuula/ma, sõna kuul/ma t. kellegi käsule, korraldusele v. arvamusele alistuma

  sõna+kuula=mine, sõna+kuul=mine n.

  sõna+kuule=kas o.

  sõnakuuleka=lt m. \käituma\

  sõnakuulek=us n.

  sõna+kuule=lik o.

  sõnakuulelikk=us n.

  sõnakuuleliku=lt m.

  sõna+kuulma=tu o.

  sõnakuulmatu=lt m.

  sõnakuulmat=us n.

  sõna murd/ma t. piltl. lubadust mitte pidama

  sõna+murd=ja n.

  sõna+murd=mine n.

  sõna+murd=lik o. \otsus\

  sõnamurdlikk=us n.

  sõnamurdliku=lt m. \käituma\

  sõna pida/ma t. lubadust täitma

  sõna+pida=ja n.

  sõna+pida=mine n.

  sõna too/ma t. teadet tooma

  sõna+too=ja n.

  sõna+too=mine n.

  sõnu vaheta/ma t. folkl. jagelema, kisklema, kaklema

  sõna+vahet=us n. sõnelus, vaidlus, jagelus

  sõna vii/ma t.

  sõna+vii=ja n.

  sõna+vii=mine n.

  sõna võt/ma t. arvamust avaldama

  sõna+võtt n. (lühem) esinemine

  tervitus+sõnavõtt n.

  vastu+sõnavõtt n.

  sõnavõtu+rohke o.

  sõna+võt=ja n.

  sõna+võt=mine n.

  sõnu moodusta/ma t.

  sõna+moodust=is n.

  sõna+moodust=us n. keelet. (grammatika osa)

  sõnamoodustus+viis-viisin.

  sõnu sead/ma t. oma mõtteid sõnades väljendama

  sõna+sead=e-seaden. sõnaseadmine; selle tulemus

  sõnaseade+oskus n.

  sõna+sead=ja n. kirjamees v. hea jutuvestja

  sõna+sead=mine n.

  sõnaseadmis+oskus n.

  \oma\ sõnu söö/ma t. piltl. oma sõna(de)st taganema

  sõna+söö=ja n.

  sõna+söö=mine n.

  sõnasabast kinni saa/ma n. piltl. viimasel hetkel millegi väljaütlemist v. millestki rääkimist vältida suutma

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur