[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Leitud 1 artikkel

kord1korran. riikliku korralduse süsteem; kehtestatud toimimisnormid; normaalseks eluks ja tööks vajalik seisund; nendele vastav olukord, vt ka kord2, kord3

 • TULETISED

  kord=nik n. kõige madalam politseiniku ametiaste; vastav ametiisik

  korra=lik o.

  korralikk=us n.

  korraliku=lt m.

  üli+korralik o. \laps\

  korra=line1 o. \puhkus\ kindla korra järgi ette nähtud

  era+korraline o. \juhtum\

  erakorralise=lt m.

  korras1 o. normaalseks eluks ja tööks vajalikus seisundis

  elamis+korras o. \maja\ elamiseks korras

  lennu+korras o. \kopter\

  mängu+korras o.

  püügi+korras o. \võrgud\

  talve+korras o.

  töö+korras o.

  korras hoid/ma t.

  korras+hoid n.

  korrashoiu+kohustus n.

  korrashoiu+kulud n.

  korras+hoid=ja n.

  korras+hoid=mine n.

  korras ole/ma t.

  korras+ole=k n.

  \kohtu\ korras2 k. teatud korra järgi; kujul, teel, viisil

  distsiplinaar+korras m.

  kriminaal+korras m.

  male+korras m. malelaua ruute meenutavas asetuses

  käsu+korras m.

  sund+korras m. sunniviisi

  korra=tu o.

  korratu=lt m.

  korrat=us n.

  korra=lda/ma t. vajalikku, sobivasse korda seadma; midagi ette valmistama ja toime panema, ellu viima; käsku, korraldust andma

  korralda=ja n.

  jaama+korraldaja n.

  liiklus+korraldaja n. ⇐ liikluse korraldaja

  pea+korraldaja n.

  pulma+korraldaja n.

  pääste+korraldaja n.

  korraldama=tu o.

  korraldamat=us n.

  korrald=us n. käsk, nõue; üksikjuhu kohta antav ametivõimu (haldus)akt; korraldamine, milleski valitsev üldine kord v. süsteem

  korraldus=lik o. \info\

  korraldusliku=lt m.

  ehitus+korraldus n. ehituse korraldamine

  elu+korraldus n. viis, kuidas elu on korraldatud, elukord; elu korraldamine

  eri+korraldus n. spetsiaalne korraldus

  haldus+korraldus n.

  haridus+korraldus n. hariduse korraldamine

  juhtumi+korraldus n. (sotsiaaltöö vorm)

  kohtu+korraldus n. jur. kohtusüsteemi korraldus

  kooli+korraldus n. koolielu üldine, õigusaktidega määratud korraldus

  lahkumis+korraldus n.

  liiklus+korraldus n.

  makse+korraldus n. maj.

  nime+korraldus n. keelet. abinõude süsteem nimede selgeks ja täpseks kasutamiseks

  otse+korraldus n. maj. püsiv maksekorraldus otse panka laekuvate arvete kohta

  otsekorraldus+leping n.

  püsi+korraldus n.

  püsikorraldus+leping n. maj.

  riigi+korraldus n. riigivõimu korraldamine

  sise+korraldus n.

  suhte+korraldus n.

  tuleviku+korraldus n.

  äri+korraldus n.

  korraldus+dokument n.

  korraldus+toimkond n.

  korraldus+töö n.

  keelt korralda/ma t.

  keele+korralda=ja n. (ametinimetus)

  keele+korrald=us n. keelearendus, kirjakeele teadlik stabiliseerimine, rikastamine ja ajakohastamine

  keelekorraldus=lik o. \tegevus\

  keelekorraldus+teooria n.

  kunsti korralda/ma t.

  kunsti+korralda=ja n.

  kunsti+korrald=us n.

  maad korralda/ma t.

  maa+korralda=ja n. (ametinimetus)

  maa+korrald=us n. tegevus maa otstarbeka kasutamise nimel

  maakorraldus+insener n.

  maakorraldus+seadus-seadusen.

  maakorraldus+toiming n.

  maakorraldus+töö n.

  metsa+korralda=ja n. ⇐ metsa korralda/ma (kutsenimetus)

  metsa+korrald=us n. ⇐ metsa korralda/ma (tegevusala)

  müüki korralda/ma t.

  müügi+korralda=ja n. kutsenimetus; vastav töötaja

  müügi+korrald=us n. (eriala)

  suhteid korralda/ma t.

  suhte+korralda=ja n. (ametinimetus)

  suhte+korrald=us n. (tegevusala)

  suhtekorraldus+ettevõtja n.

  suhtekorraldus+osakond n.

  turundus+korraldaja n. ⇐ turunduse korraldaja turundusjuht

  turundus+korraldus n. ⇐ turunduse korraldamine

  turustus+korralda=ja n. ⇐ turustust korralda/ma see, kes korraldab turustust

  töö+korralda=ja n. ⇐ tööd korralda/ma

  töö+korrald=us n. ⇐ tööd korralda/ma

  õppe+korralda=ja n. ⇐ õpet korralda/ma

  õppe+korrald=us n. ⇐ õpet korralda/ma

  ühiskonna+korrald=us n. ⇐ ühiskonda korralda/ma

  ümber korralda/ma t.

  ümber+korralda=ja n.

  ümber+korralda=mine n.

  ümber+korrald=us n. ümberkorraldamine; selle tulemus

  korra=ldu/ma t.

  korraldu=mine n.

  korra=sta/ma t.

  korrasta=ja n.

  korrasta=mine n.

  korrastama=tu o.

  korrastamatu=lt m.

  korrastamat=us n.

  korrast=us n.

  hamba+korrastus n. ⇐ hammaste korrastus

  sanitaar+korrastus n.

  korrastus+päev n.

  korrastus+töö n.

  korrastus+vahend n.


 • LIITSÕNAD

  administratiiv+kord-korran.

  agraar+kord-korran.

  alluvus+kord-korran.

  asja+kord-korran. vnm. olukord

  elamis+korda m. \tegema, saama\ elamiseks korda

  elu+kord-korran.

  erand+kord-korran. (üldisest erinev)

  erandkorras m.

  eri+kord-korran.

  feodaal+kord-korran. aj.

  haldus+kord-korran.

  hea+kord-korran. puhtus, kord (ruumides, majades jne.)

  heakorra=sta/ma t. heakorda viima

  heakorrasta=ja n.

  heakorrasta=mine n.

  heakorrast=us n.

  heakorrastus+töö n.

  heakorra+eeskiri-kirjan.

  heakorra+trust n.

  heakorra+tööd n.

  heakorra+valvur n.

  kasarmu+kord-korran. ka piltl.

  kodu+kord-korran.

  kolhoosi+kord-korran. nõuk.

  kooli+kord-korran.

  küla+kord-korran. vnm.

  külakorda m. \käima\ vnm. omaaegne vallavaeste ülalpidamisviis

  laagri+kord-korran.

  lahingu+kord-korran.

  maja+kord1-korran. vnm. kodukord

  male+kord-korran.

  marsi+kord-korran.

  olu+kord-korran.

  avarii+olukord-korran.

  eelis+olukord-korran.

  ekstreem+olukord-korran.

  eri+olukord-korran.

  hetke+olukord-korran.

  häda+olukord n.

  häire+olukord-korran.

  katastroofi+olukord-korran.

  kriisi+olukord-korran.

  lahingu+olukord-korran.

  normaal+olukord-korran.

  rahu+olukord-korran.

  rinde+olukord-korran.

  sise+olukord-korran.

  suhtlus+olukord n.

  sõja+olukord-korran.

  väli+olukord-korran.

  äärmus+olukord-korran.

  paraadi+kord-korran.

  parkimis+kord n.

  pretensiooni+kord-korran.

  põhi+kord-korran.

  päeva+kord-korran.

  päevakorra+punkt n.

  pärimis+kord-korran. jur.

  püügi+kord-korran.

  rahandus+kord-korran.

  riigi+kord-korran.

  rivi+kord-korran.

  rännaku+kord-korran.

  seisu+kord-korran.

  häire+seisukord-korran.

  kaitse+seisukord-korran.

  piiramis+seisukord-korran.

  sõja+seisukord-korran.

  sisu+kord-korran. (raamatul)

  teenistus+kord-korran.

  töö+kord-korran.

  tsunfti+kord-korran. aj.

  vahe+kord-korran.

  alluvus+vahekord-korran.

  armu+vahekord-korran.

  intiim+vahekord-korran.

  jõu+vahekord-korran.

  lepingu+vahekord-korran.

  rendi+vahekord-korran.

  seksuaal+vahekord-korran.

  seksvahekord-korran.

  sugulus+vahekord-korran.

  sõprus+vahekord-korran.

  teenistus+vahekord-korran.

  töö+vahekord-korran.

  usaldus+vahekord-korran.

  vaenu+vahekord-korran.

  võimu+vahekord-korran.

  võla+vahekord-korran.

  värvus+vahekord-korran.

  valitsemis+kord-korran.

  viisa+kord-korran.

  õigus+kord-korran.

  ühiskonna+kord-korran.

  sise+kord-korran. • korra+kindel o.

  korra+lage o.

  korralage=d-us n.

  korra+meel n.

  korra+nõue n.

  korra+pära n.

  korrapära=ne o.

  korrapärase=lt m.

  korrapäras=us n.

  korrapäras=ta/ma t. korrapäraseks tegema

  korrapäras=tu/ma t. korrapäraseks muutuma

  eba:korrapärane o.

  korrapära=tu o.

  korrapäratu=lt m.

  korrapärat=us n.

  korra+valve n.

  korra+valvur n.

  korra+vastane o. \käitumine\

  korravastase=lt m.


 • ÜHENDID

  korda aja/ma t.

  korda+aja=ja n.

  korda+aja=mine n.

  korda armasta/ma t.

  korra+armasta=ja n.

  korra+armast=us n.

  korda kaits/ma t.

  korra+kaitse-kaitsen. avaliku korra kaitse

  korrakaitse+osakond n.

  korrakaitse+punkt n.

  korrakaitse+seadus-seadusen.

  korrakaitse+teenistus n.

  korrakaitse+töötaja n.

  korra+kaits=ja n. korravalvur, avaliku korra järele valvav isik

  korda mine/ma t. õnnestuma

  korda+läinud o. \päev\

  korda+mine=k n.

  korda+mine=mine n.

  korda pida/ma t.

  korra+pida=ja n.

  klassi+korrapidaja n.

  köögi+korrapidaja n.

  operatiiv+korrapidaja n.

  staabi+korrapidaja n.

  valve+korrapidaja n. (valves olev)

  korrapidaja+ruum n.

  korrapidaja+õpetaja n.

  korra+pida=mine n.

  korda rikku/ma t.

  korra+rikku=ja n.

  korra+rikku=mine n.

  korda saa/ma t.

  korda+saa=mine n.

  korda saat/ma t. (teoks) tegema

  \teo\ korda+saat=ja n.

  korda+saat=mine n.

  korda sead/ma t.

  korda+sead=ja n.

  korda+sead=mine n.

  korda tege/ma t.

  korda+tege=mine n.

  korda+tegi=ja n.

  korrale kutsu/ma t. korrarikkumise lõpetamist nõudma

  korrale+kutsu=ja n.

  korrale+kutsu=mine n.

  korras ole/ma t.

  korras+ole=k n.

  korras+ole=mine n.

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur