[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 3 artiklit

fraas n. keelet. terviklik kõnelõik, lühilause; kindlakskujunenud väljend; muus. kahest motiivist koosnev heliteose osa, mis moodustab mõttelise ja väljendusliku terviku; piltl. sisutu väljend, sõnakõlks

 • TULETISED

  fraasi=tse/ma t. üldsõnalisi fraase tegema

  fras=eeri/ma t. liigendama, fraase selgelt ja puhtalt esitama

  fraseeri=mine n.

  frase-o+loogia n. (keeleteaduse haru)

  fraseoloogi=line o. fraseoloogiale omane, fraseoloogiasse kuuluv v. puutuv

  fraseolog=ism n. fraseoloogiline üksus

  fraseoloogia+sõnaraamat n.


 • LIITSÕNAD

  käibe+fraas n.

  laulu+fraas n.

  meta+fraas n. kirj. teksti sisu edasiandmine teiste sõnadega

  nimisõna+fraas n.

  para+fraas n. teiste sõnadega edasiantud väljend

  parafraasi/ma, pärafras=eeri/ma t. parafraasina esitama, ümber sõnastama

  parafras=eeri/ma t. parafraasina esitama

  parafraseeri=ja n.

  parafraseeri=mine n.

  parafraseeri=ng n.

  parafras-ti=line o. rohkete parafraasidega

  tegusõna+fraas n.

 • ~loogia n. -teadus, -õpetus; -kogu

 • LIITSÕNAD

  antropo+loogia n. teadus inimesest kui liigist, mis käsitleb inimlaste teket ja kujunemist ning nüüdisaegseid morfoloogilisi inimtüüpe

  antropoloog n. antropoloogiaga tegelev teadlane

  antropoloogi=line o. \tüüp\ antropoloogiaga seotud

  bio+loogia n. teaduste kompleks elusloodusest ning elu kõikidest avaldusvormidest

  biolog=ism n. bioloogia seaduspärasuste ülekandmine sotsiaalsetele nähtustele

  bioloogi=line o. bioloogiaga seotud; organismide v. nende elutegevusega seotud

  bioloogilise=lt m.

  bio+aktiivne o. bioloogiliselt aktiivne

  bio+lagune/ma t. bioloogiliselt lagunema

  biolagune=mine n.

  bioonika n. ⇐ bio[loogia ja teh]nika bioloogia ja tehnika piiriteadus

  bio+diislikütus n.

  bio+energia n.

  bio+filter n.

  bio+füüsika n.

  bio+katalüsaator n. füsiol. bioloogiline katalüsaator

  bio+keemia n.

  biokeem=ik n.

  biokeemi=line o. \analüüs\

  molekulaar+biokeemia n.

  biokeemia+labor n.

  bio+kiirgus n. biol.

  bio+kütus n.

  bio+mass n.

  bio+muundumine n.

  bio+preparaat n.

  bio+puhasti n. tehn. reovee bioloogilise puhastamise seade

  bio+puhastus n.

  biopuhastus+seadmed-seadmen.

  bio+produktsioon n.

  bio+relv n.

  bio+robot n. (jäljendab mõnd looma, kala vm.)

  bioroboot=ika n. biorobotite konstrueerimine, ehitamine ja kasutamine

  biorobootik n. biorobootika spetsialist

  bio+rütm n.

  bio+sensor n.

  bio+tõrje n.

  agro+bioloogia n. agronoomia ja bioloogia piiriteadus

  eksperimentaal+bioloogia n.

  helio+bioloogia n. (uurib Päikese mõju biosfäärile)

  hüdro+bioloogia n. biol. veeloomade ja -taimede elu käsitlev bioloogia haru

  kosmose+bioloogia n.

  krono+bioloogia n. (uurib organismide elutegevuse rütme)

  krüo+bioloogia n. (uurib (väga) madalate temperatuuride mõju organismidele)

  mere+bioloogia n.

  mikro+bioloogia n. biol.

  mikrobioloog n. biol.

  metsa+bioloogia n.

  molekulaar+bioloogia n.

  mulla+bioloogia n.

  paleo+bioloogia n. pal.

  produktsiooni+bioloogia n.

  radio+bioloogia n. (uurib kiirguse mõju organismile)

  rakendus+bioloogia n.

  sigimis+bioloogia n.

  üld+bioloogia n.

  bioloogia+alane o. \kirjandus\

  bioloogia+doktor n.

  bioloogia+jaam n.

  bioloogia+kongress n.

  bioloogia+teaduskond n.

  bioloogia+tund n.

  bioloogia+õpik n.

  biotsöno+loogia n. biotsönoose uuriv bioloogia haru

  defekto+loogia n. (eripedagoogika)

  defektoloog n. defektoloogia spetsialist

  dermato+loogia n. õpetus nahast ja nahahaigustest

  dermatoloog n. nahahaiguste arst

  dieto+loogia n. õpetus dieedist

  dietoloog n. dietoloogia asjatundja

  egüpto+loogia n. Vana-Egiptuse ajalugu ja kultuuri uuriv teadus

  egüptoloog n. egüptoloogia eriteadlane

  epidemio+loogia n. taudiõpetus

  epidemioloog n.

  sanitaar+epidemioloogia+jaam n.

  etno+loogia n. rahvaste kultuuri ja olustikku uuriv teadus

  etnoloog n. etnoloogia eriteadlane

  etnoloogi=line o. etnoloogiasse puutuv

  fakto+loogia n. faktide uurimine

  faktoloogi=line o. faktoloogial põhinev v. faktoloogiasse kuuluv

  farmako+loogia n. teadus raviainetest ja ravimitest

  farmakoloog n. farmakoloogia eriteadlane

  farmakoloogi=line o. farmakoloogiale omane, sellesse puutuv

  fenomeno+loogia n. (idealistlik tunnetusteooria)

  filmo+loogia n. filmiteadus

  fono+loogia n. foneemiõpetus

  fonoloog n.

  fonoloogi=line o. fonoloogiasse kuuluv

  morfo+fonoloogia n. fonoloogiat ja morfoloogiat seostav grammatika osa

  fraseo+loogia n. (keeleteaduse haru)

  fraseoloogi=line o. fraseoloogiasse kuuluv v. puutuv

  fraseolog=ism n. fraseoloogiline üksus

  fraseoloogia+sõnaraamat n.

  futuro+loogia n. tuleviku-uuringud, teadusharu, mis tegeleb sotsiaalsete prognoosidega

  futuroloog n.

  fütotsöno+loogia n. taimekooslusi uuriv botaanika haru

  genea+loogia n. põlvnemisõpetus, sugukonnateadus; sugupuu, põlvnemislugu, päritolu

  genealoog n. genealoogiaga tegelev teadlane

  genealoogi=line o. genealoogiasse puutuv

  ideo+loogia n. vaadete ja ideede süsteem

  ideoloog n.

  ideoloogi=line o.

  ideoloogilise=lt m.

  ideoloogilis=us n.

  imago+loogia n. imagote loomine ja kujundamine; imagote süsteem

  imagoloog n. imagoloogia spetsialist: imago looja, imagote uurija

  immuno+loogia n. õpetus immuunsusest

  immunoloog n.

  immunoloogi=line o. \analüüs\

  indo+loogia n.

  indoloog n. indoloogia eriteadlane

  karaktero+loogia n. inimeste iseloomu uuriv psühholoogia haru

  klimato+loogia n. kliimateadus

  klimatoloog n. kliimateadlane

  klimatoloogi=line o.

  kosmeto+loogia n. kosmeetikateadus

  kosmetoloog n. kosmetoloogia spetsialist

  kosmo+loogia n. õpetus universumist

  kosmoloogi=line o. kosmoloogiaga seotud, maailma terviklikkusest lähtuv

  krimino+loogia n. õpetus kuritegevuse põhjustest ja ärahoidmise vahendeist

  kriminoloog n.

  kriminoloogi=line o.

  kristo+loogia n. Jeesuse Kristuse isikut käsitlev kristliku teoloogia osa

  krüpto+loogia n. salakirjateadus

  kuurorto+loogia n. kuurordiraviteadus

  lapo+loogia n. keelet. lapi keele uurimine

  lapoloog n. lapi keele uurija

  leksiko+loogia n. sõna- ja sõnavaraõpetus

  leksikoloog n.

  leksikoloogi=line o.

  narko+loogia n. narkomaania jms. raviga tegelev arstiteaduse haru

  narkoloog n. narkoloogia eriteadlane

  narkoloogia+dispanser n.

  narko+dispanser n.

  metodo+loogia n. õpetus teadusliku uurimise meetodeist

  metodoloogi=line o.

  metodoloogilise=lt m.

  museo+loogia n. muuseumidega seotud teadus‑ ja tegevusala

  museoloogi=line o. \väärtus\ museoloogiaga seostuv

  müko+loogia n. seeneteadus

  mükoloog n. seeneteadlane

  müto+loogia n. müüditeadus; müütide kogum

  mütoloogi=line o. mütoloogiaga seotud

  mütologi=seeri/ma t. müüdiks v. müütideks muutma

  mütologiseeri=mine n.

  antiik+mütoloogia n.

  pseudo+mütoloogia n.

  neuro+loogia n. närvisüsteemi käsitlev meditsiini haru

  neuroloog n. neuroloogia eriteadlane

  psühho+neuroloogia n.

  psühhoneuroloogia+haigla n.

  ookeano+loogia n. (tegeleb merede ja ookeanide uurimisega)

  okeanoloog n. okeanoloogia eriteadlane

  osteo+loogia n. med. luuteadus

  osteoloog n. luuteadlane

  papüro+loogia n. papüürusetekste uuriv teadusharu

  parasito+loogia n. teadus parasiitidest

  parasitoloog n.

  polito+loogia n. poliitikateadus

  politoloog n. poliitikateadlane

  psühho+loogia n. psüühika olemust, seaduspärasust, avaldumisvorme jms. uuriv teadus; hingelaad, sisemaailm, hingeelu

  psühholoog n. psühholoogia eriteadlane v. asjatundja

  kohtu+psühholoog n.

  sotsiaal+psühholoog n.

  psühholog=ism n. psühholoogia ületähtsustamine

  psühholoogi=line o. \nõustamine; romaan\

  psühholoogilise=lt m.

  psühholoogilis=us n.

  psühho+nõustus n.

  psühho+terror n. kellegi mõjustamine psühholoogiliste vahenditega, vaimne ahistamine, et saavutada soovitud tulemust

  psühhologi=seeri/ma t. psüühika seaduspärasustega seletama

  psühhologiseeri=mine n.

  psühholoogi=tse/ma t. hingeelus urgitsema

  psühholoogitse=mine n.

  arengu+psühholoogia n.

  assotsiatiiv+psühholoogia n.

  diferentsiaal+psühholoogia n.

  eksperimentaal+psühholoogia n.

  individuaal+psühholoogia n.

  inseneri+psühholoogia n.

  isiksuse+psühholoogia n.

  kohtu+psühholoogia n.

  kosmose+psühholoogia n.

  lapse+psühholoogia n.

  looma+psühholoogia n.

  loomingu+psühholoogia n.

  meditsiini+psühholoogia n.

  para+psühholoogia n. meeltevälise tunnetuse uurimine

  parapsühholoog n. parapsühholoogia uurija

  pato+psühholoogia n. patoloogiline psühholoogia

  seksuaal+psühholoogia n.

  sotsiaal+psühholoogia n. (psühholoogia haru)

  spordi+psühholoogia n.

  süva+psühholoogia n.

  tehno+psühholoogia n. inimese ja masina sobitamist uuriv psühholoogia haru

  töö+psühholoogia n.

  radio+loogia n. füüs. õpetus ioniseerivast kiirgusest ja selle rakendamisest bioloogias, põllumajanduses, tehnikas jm. inimtegevuse harudes; med. õpetus ioniseeriva kiirguse rakendamisest diagnostikas (röntgenograafia, radiograafia) ja ravis (kiiritusravi)

  röntgeno+loogia n.

  röntgenoloog n. röntgenoloogia eriteadlane; med. diagnostilise radioloogia eriarst

  röntgenoloogi=line o.

  sanskrito+loogia n. sanskriti keelt ja kirjavara uuriv teadus

  sanskritoloog n. sanskritoloogia eriteadlane

  seismo+loogia n.

  seksuo+loogia n. sugueluteadus

  seksuoloog n.

  sero+loogia n. seerumiõpetus

  seroloogi=line o. \uuring\

  soveto+loogia n. nõukogude korda ja elulaadi käsitlev teadus

  suitsido+loogia n. enesetappe uuriv teadus

  suitsidoloog n.

  zoo+loogia n.

  zooloog n.

  zooloogi=line o.

  paleo+zooloogia n. pal. loomapaleontoloogia

  proto+zooloogia n. algloomi uuriv zooloogia haru

  zooloogia+atlas n.

  zooloogia+kogu-kogun.

  zooloogia+muuseum n.

  zooloogia+nomenklatuur n.

  zooloogia+professor n.

  teksto+loogia n.

  termino+loogia n. oskussõnavara; oskuskeeleõpetus

  terminoloog n. terminoloogia asjatundja

  terminoloogi=line o. terminoloogiaga seotud

  majandus+terminoloogia n.

  meditsiini+terminoloogia n.

  mere+terminoloogia n.

  muusika+terminoloogia n.

  spordi+terminoloogia n.

  tehnika+terminoloogia n.

  õigus+terminoloogia n.

  terminoloogia+sõnastik n.

  tetra+loogia n.

  toksiko+loogia n. mürkide ja mürgistuste õpetus

  toksikoloog n.

  trasso+loogia n. jur. jäljeõpetus

  trassoloog n. jur. trassoloogia spetsialist

  traumato+loogia n. traumaõpetus

  traumatoloog n. traumatoloogia eriteadlane, traumasid raviv arst

  tsöno+loogia n. tsönoose uuriv bioloogia haru

  tüpo+loogia n. õpetus tüüpidest; liigitus tüüpide järgi

  keele+tüpoloogia n.

  metsa+tüpoloogia n.

  ufo+loogia n. ufouurimine

  ufoloog n. ufouurija

  vitamiino+loogia n. vitamiiniõpetus

  vulkano+loogia n. (geoloogia haru)

  vulkanoloog n. vulkanoloogia eriteadlane

  vulkanoloogia+observatoorium n.

 • trass n. tee, kanali vms. pika rajatise kulgemist tähistav joon v. maariba

 • TULETISED

  trass=eeri/ma t. trassi tähistama

  trasseer+kuul n.

  trasseer+mürsk n.


 • LIITSÕNAD

  gaasi+trass n.

  kanalisatsiooni+trass n.

  sooja+trass n. soojustorustik

  soojus+trass n. soojustorustik

  tee+trass n. • trass-o+loogia n. jur. jäljeõpetus

  trassoloog n. jur. trassoloogia spetsialist

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur