[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 2 artiklit

ela/ma t. olemas olema, eksisteerima; elunema, asuma; säilima, püsima

 • TULETISED

  ela=ta/ma t. ülal pidama

  elata=ja n.

  elata=mine n.

  elatanud o. \inimene\ eakas, vanemas eas olev

  ela=tu/ma t. ära elama, ülalpidamist saama

  elat=is n. elatusvahendid, elatusraha

  lisa+elatis n.

  põhi+elatis n.

  elatis+võlglane, elatis+võlgnik n. (kes on jätnud alimendid maksmata)

  \säästudest\ elatu=ja n.

  elatu=mine n.

  elat=us n. elatumine

  elatus+allikas n.

  elatus+maksumus n.

  elatus+miinimum n.

  elatus+raha n. äraelamiseks minev raha; pension, alimendid

  elatus+sööt-söödan. (mida loom vajab elus püsimiseks)

  elatus+tase n.

  elatus+vahendid n.

  elu=ne/ma t. kuskil elama, elanikuna asuma; olesklema, kiratsedes elama

  elune=mine n.

  elu=tse/ma t. kiratsevalt elama; elunema

  elutse=mine n.

  \pole\ elades m. \näinud\ iialgi

  elades=ki m. mitte iialgi

  ela=mine n. (teonimi); elutingimused; eluase; majapidamine

  elamis+korda m. \tegema, saama\ elamiseks korda

  elamis+korras o. \maja\ elamiseks korras

  elamis+kõlblik o. \koht\

  elamis+kõlbmatu o. \maja\

  elamis+luba n.

  elamis+paik n.

  elamis+piirkond n.

  elamis+pind-pinnan.

  elamis+tingimused n.

  elamis+väärne, elamis+väärt o. \elu\

  elamis+õigus n.

  ela=mu n. eluhoone, elumaja, eluase

  aatrium+elamu n. aj. (Vana-Roomas)

  barakk+elamu n.

  haagis+elamu n.

  individuaal+elamu n. nõuk. eramaja

  individuaal n. kõnek.

  kahe+pere+elamu n. <(kahe pere)+elamu> (kahele perekonnale)

  koobas+elamu n.

  kooperatiiv+elamu n.

  korter+elamu n.

  kõdu+elamu n.

  linna+elamu n.

  maa+elamu n.

  mitme+põlve+elamu n. <(mitme+põlve)+elamu>

  paat+elamu n.

  paneel+elamu n.

  puit+elamu n.

  ratas+elamu n.

  rehi+elamu n. etn. (eluruumid koos rehealusega)

  rida+elamu n. (iga sektsioon on omaette korter)

  ridaelamu+boks n.

  sektsioon+elamu n.

  suur+elamu n.

  suurpaneel+elamu n.

  talu+elamu n.

  telk+elamu n.

  torn+elamu n. kõrge paljukorruseline elamu

  tüüp+elamu n.

  uus+elamu n.

  uuselamu+rajoon n.

  vagun+elamu n.

  veetorn+elamu n.

  ühe+pere+elamu n.

  ühis+elamu n.

  ühi=kas n. kõnek. ühiselamu

  üliõpilas+ühiselamu n.

  ühiselamu+koht n.

  ühiselamu+tuba n.

  üksik+elamu n.

  elamu+arhitektuur n.

  elamu+ehitus n. elamute ehitamine

  elamu+fond n.

  elamu+kompleks n.

  elamu+kooperatiiv n.

  elamu+krunt n.

  elamu+kvartal n.

  elamu+laam n.

  elamu+majandus n.

  elamu+massiiv n.

  elamu+rajoon n.

  elamu+tüüp n.

  elamu+valitsus n.

  elamu+õigus n.

  elamu+ühistu n.

  ela=mus n. ka psühh. kogetavates tajudes, muljetes ja tundmustes väljenduv psüühiline seisund; sündmus, läbielatu

  elamus=lik o. \reis\ elamusrikas

  elamuslikk=us n.

  elamusliku=lt m. \arutlema\

  ahaa+elamus \ ahhaa+elamus n.

  armu+elamus n.

  edu+elamus elamus, mis on seotud kordaminekuga, pingutusest tuleneva saavutusega

  grilli+elamus n.

  hirmu+elamus n.

  kunsti+elamus n.

  loodus+elamus n.

  lugemis+elamus n.

  maitse+elamus n.

  rõõmu+elamus n.

  seksuaal+elamus n.

  spaa+elamus n.

  teatri+elamus n.

  tunde+elamus n.

  tundeelamus=lik o. \side\

  elamus+keskus n.

  elamus+kingitus n.

  elamus+kino n.

  elamus+küllane o. \käik\

  elamus+reis n.

  elamus+rikas o. \kohtumine\

  elamus+turism n.

  elamus+vaene o. \esitus\

  ela=nik n. see, kes elab teatud paigas, asukas

  elanik=kond n. mingi paiga v. ala elanikud kokku

  põhi+elanikkond n.

  aguli+elanik n.

  alevi+elanik n.

  alg+elanik n.

  kaas+elanik n.

  koopa+elanik n.

  kõrbe+elanik n.

  küla+elanik n.

  linna+elanik n.

  linnaelanik=kond n. linnaelanikud kokku

  maa+elanik n.

  maaelanik=kond n. maaelanikud

  maja+elanik n.

  metsa+elanik n.

  oma+maa+elanik n. <(oma+maa)+elanik>

  provintsi+elanik n.

  prügimäe+elanik n.

  põlis+elanik n.

  põliselanik=kond n.

  päris+elanik n.

  püsi+elanik n.

  ranna+elanik n.

  saare+elanik n.

  siit+elanik n.

  siit+kandi+elanik n.

  siit+nurga+elanik n.

  stepi+elanik n.

  taeva+elanik n.

  tsiviil+elanik n.

  tundra+elanik n.

  vee+elanik n. kalad, veelinnud jt. vee-elanikud

  ürg+elanik n.

  el=u n.

  elu=kas n. (emotsionaalse hinnanguga öelduna:)loom, olend

  hiigel+elukas, hiigla+elukas n.

  ime+elukas n.

  mere+elukas n.

  vee+elukas n.

  ürg+elukas n.

  elu=kond n. eluolu, igapäevane elu; biol. geogr. biosfäär

  elukond=lik o. \korraldus\

  elu=mus n. med. ellujäämine, millegi üleelamine; elada v. toimida jäänud aeg

  elu=nd n. väliskeskkonnast ja organismist tulevaid ärritusi vastuvõttev elund

  elund=kond n.

  elektri+elund n. zool. (elektrikaladel)

  eritus+elund n.

  haaramis+elund \ haard+elund \ haarde+elund n.

  haistmis+elund n. nina

  hark+elund n. anat. harknääre, selgroogsete kahesagaraline näärmetaoline elund, mis suguküpsuse saabudes taandareneb

  helendus+elund n. zool. valgust produtseeriv organ süvamereloomadel ja mõnedel putukatel

  hingamis+elund n.

  hingamiselund=kond n.

  imemis+elund, imi+elund n.

  kinnitumis+elund n.

  kompimis+elund, kompe+elund n.

  kuse+elund n. (neerud, kusejuha, kusepõis, kusiti)

  kuulmis+elund n. kõrv

  kõne+elund n. kõne tekitamisel osalev elund, kõneorgan

  küljejoone+elund n. zool. vees levivaid võnkumisi tajuv meelerakkude kogum veeselgroogseil (näit. kaladel) küljejoone all

  labürint+elund n. zool.

  liikumis+elund n. (jalad, uimed, tiivad jt.)

  maitsmis+elund n. keel

  meele+elund n.

  nägemis+elund n. silm

  paaris+elund n. silmad, kõrvad

  paljunemis+elund n. biol.

  ringe+elund n. (tagab vedelate kudede ringlemist organismis)

  ringeelund=kond n. ringeelundite süsteem

  seede+elund n. toidu seedimisega seotud elund, seedeorgan

  sigimis+elund n. biol. suguelund

  siirik+elund n. (siirdistutatav)

  sise+elund n. (süda, kopsud, maks vms.)

  sugu+elund n. anat.

  emas+suguelund n.

  isas+suguelund n.

  tasakaalu+elund n. sisekõrvas paiknev tasakaalu hoidmise ja ruumis orienteerumise elund inimesel ja selgroogsetel loomadel, vestibulaarelund

  tehis+elund n.

  tunde+elund n.

  ujumis+elund n.

  vereloome+elund n.

  vereringe+elund n.

  õõnes+elund n.

  elundi+doonor n. doonor,kes loovutab siirdamiseks mõne oma elundi (eluajal v. surmajärgselt)

  elundidoonor=lus n. oma elundi või elundite loovutamine siirdamiseks

  elundi+siirdamine n.

  elu=stik n. taimestik ja loomastik

  mere+elustik n.

  muda+elustik n.

  mulla+elustik n.

  põhja+elustik n.

  vee+elustik n.

  õhu+elustik n.

  elu=line o. \kogemus, vajadus\

  elulise=lt m. \vajalik\

  elulis=us n.

  eba:eluline o.

  elu=s o. \loodus, tuli\ elav; tõeline, ehtne, päris

  elusa=lt m.

  elus+aine n.

  elus+kaal-kaalun.

  elus+kala n.

  elus+kaup n.

  elus+loodus n.

  elus+mass n.

  elus+olend n.

  elus+olevus n. elusolend

  elus+organism n.

  elus+sööt-söödan. kal.

  elussööda+õng n.

  elus+tara n.

  elus+vaktsiin n.

  elu=tu o.

  elutu=lt m.

  elu=sta/ma t. virgutama, erksamaks tegema; mitmekesistama; midagi unustatut kasutusele võtma; med. ellu äratama

  elusta=ja n.

  elusta=mine n. millegi taas kasutusele võtmine; med. elluäratamine

  elustamis+katse n. med.

  elustamis+laud n. med. (enneaegselt sündinud väikelapse elustamiseks)

  elustamis+võtted n.

  elust=us n. elustamine

  taas+elusta/ma t. uuesti ellu äratama, elustama

  taaselusta=ja n.

  taaselusta=mine n.

  taaselust=us n.

  elu=stu/ma t. ellu ärkama, elavaks saama; virguma, elavnema; uuesti tegevusse astuma, kasutusele tulema

  elustu=mine n.

  taas+elustu/ma t.

  taaselustu=mine n.

  elu+vool-voolun. ⇐ elu voola/b

  abi+elu n. mehe ja naise (hrl. ametlikult registreerutud) perekondlik liit ning kooselu

  abielu=line o. \side\ abieluga seotud

  abielulis=us n. abieluliste osatähtsus rahvaarvus v. abiellumisealiste arvus

  ainu+abielu n.

  armastus+abielu n.

  fiktiiv+abielu n.

  homo+abielu n. (homode vahel)

  kaksik+abielu n.

  kodaniku+abielu n. vnm. tsiviilabielu, ilmalik abielu

  külastus+abielu n.

  mitmik+abielu n.

  mõistus+abielu, mõistuse+abielu n.

  paar+abielu n.

  proovi+abielu n.

  rühma+abielu n.

  sega+abielu n.

  tsiviil+abielu n.

  vaba+abielu n.

  vabaabielu+mees n.

  vabaabielu+naine n.

  visiit+abielu n. külastusabielu

  abielu+aasta n.

  abielu+ahelad n.

  abielu+akt n. jur. (abielu sõlmimise kohta)

  abielu+draama n.

  abielu+eelne o. \kooselu\

  abielu+ettepanek n.

  abielu+ike n.

  abielu+inimene n.

  abielu+keeld n.

  abielu+kolmnurk n.

  abielu+kool n.

  abielu+kriis n.

  abielu+küsimus n.

  abielu+kütked n.

  abielu+laps n.

  abielu+leping n.

  abielu+mees n.

  abielu+naine n.

  abielu+paar n.

  abielu+pool-poolen.

  abielu+rahvas n.

  abielu+referendum n. abieluteemaline rahvaküsitlus

  abielu+sadam n.

  abielu+seadusandlus n.

  abielu+sidemed-sidemen.

  abielu+sõrmus n.

  abielu+säng n. abieluvoodi

  abielu+truudus n.

  abielu+tunnistus n.

  abielu+vara-varan. jur. abikaasade ühisvara

  abieluvara+leping n. jur. abikaasade varalisi õigusi ja kohustusi reguleeriv leping

  abielu+voodi n.

  abielu+õnn n.

  abiellu astu/ma t.

  abiellu/ma t.

  abiellu=ja n.

  abiellu=mine n.

  abiellumis+ettepanek n.

  abiellumis+himu n.

  abiellumishimu=line o.

  abiellumis+iga-ean.

  abiellumisea=line o. \neiu\

  abiellumis+keeld n.

  abiellumis+plaan n.

  abiellu=mus n. abielude sõlmimise suhteline sagedus

  abielu lahuta/ma t.

  abielu+lahut=us n.

  lahutus n. abielulahutus

  lahutus+avaldus n.

  abielulahutus+avaldus n.

  lahutusavaldus n.

  abielu rikku/ma t.

  abielu+rikku=ja n.

  abielu+rikku=mine n.

  aguli+elu n.

  argi+elu n. igapäevaelu

  argipäeva+elu n.

  armu+elu n.

  boheemlas+elu n.

  era+elu n.

  hinge+elu n.

  hoora+elu n. kõnek.

  hulgu+elu n.

  hulkuri+elu n.

  hõlp+elu, hõlbu+elu n.

  iga+päeva+elu n. <(iga+päeva)+elu>

  ilma+elu n.

  inim+elu n.

  intiim+elu n.

  jõude+elu n.

  kaksik+elu n.

  karjase+elu n.

  kerjuse+elu n.

  kiriku+elu n.

  kloostri+elu n.

  koera+elu n. kõnek. raske, vilets elu

  kolhoosi+elu n.

  koos+elu n. (erinevate organismide korral)

  kultuuri+elu n.

  kunsti+elu n.

  kunstniku+elu n.

  laagri+elu n.

  lahus+elu n.

  linna+elu n.

  loodri+elu n.

  maa+elu n.

  maaelu+ministeerium n.

  maaelu+minister n.

  maailma+elu n.

  majandus+elu n.

  munga+elu n.

  mustlas+elu n.

  muusika+elu n.

  nomaadi+elu n. nomaadlus

  nunna+elu n. ka piltl.

  orja+elu n.

  paaris+elu n.

  pagulas+elu n.

  parasiidi+elu n.

  parve+elu n.

  patu+elu n.

  pensionäri+elu n.

  perekonna+elu n.

  pesa+elu n.

  poissmehe+elu n.

  pordu+elu n. liiderlik elu

  päris+elu n. tegelik, tõeline elu

  reaal+elu n.

  rinde+elu n.

  ränduri+elu n.

  rüütli+elu n.

  saksa+elu n. kerge elu

  sandi+elu n.

  sauniku+elu n.

  seksuaal+elu n.

  seltsi+elu n.

  seltskonna+elu n.

  sise+elu n.

  slummi+elu n. (slummis)

  sohi+elu n. halv. amoraalne elu

  sugu+elu n.

  suguelu+teadus n.

  suurilma+elu n.

  sõduri+elu n.

  tagala+elu n.

  topelt+elu n.

  tsiviil+elu n.

  tsiviil n. kõnek. tsiviilelu

  tudengi+elu n.

  tunde+elu n.

  tõsi+elu n.

  tõsielu=line o. \lugu\ tõsielust pärit

  tõsielu+film n.

  tõsielu+jutustus n.

  tõsielu+saade n.

  tõsielu+sari-sarjan.

  tõsielu+seriaal n.

  tõsielu+staar n.

  ula+elu n. jõudeelu; kõlvatu elu

  usu+elu n.

  vaik+elu n. natüürmort; idüll; vaikne elu

  vaimu+elu n.

  vangi+elu n.

  vangla+elu n.

  varju+elu n.

  õpilas+elu n.

  äri+elu n.

  öö+elu n.

  ühika+elu n. kõnek.

  ühis+elu n.

  ühiskonna+elu n.

  üksi+elu n.

  elu+aasta n.

  elu+aeg n.

  eluaeg=ne o. \karistus\ eluaeg kestev

  eluaegse=lt m.

  eluaegs=us n.

  elu+ala n.

  elu+ase n. peavari, elukoht, asupaik

  eluaseme+kulud kommunaalmaksed, laenu- ja kindlustusmaksed, üür ja muud maja või korteri ülalpidamise kulud

  eluaseme+laen n. maja või korteri ostmiseks võetav laen, kodulaen

  eluaseme+turg n.

  elu+eliksiir n.

  elu+filosoofia n.

  elu+energia n.

  elu+heidik n.

  elu+heie n. piltl.

  elu+hoiak n.

  elu+hoidja n. elu hoidja

  elu+hommik n.

  elu+hoone n.

  elu+huvi n.

  elu+ideaal n.

  elu+iga-ean.

  elu+iha n.

  elu+ihk n.

  elu+ilmas m. ilmas

  eluilmas=ki m. ilmaski

  elu+isu n.

  elu+janu n.

  elujanu=line o.

  elu+joon n. (käejoon)

  elu+juhis n.

  elu+julge o.

  elu+juur n. ženšenni juur

  elu+jõud n.

  elujõu=line o.

  elujõulise=lt m. \arenema\

  elujõulis=us n.

  elujõue=tu o.

  elujõuetu=lt m. \kiratsema\

  elujõuet=us n.

  elu+järg-järjen.

  elu+kaar n. inimese elukäik sünnist surmani

  elu+kaaslane n.

  elu+kallidus n. maj.

  elu+kangas n.

  elu+kardetav o.

  elu+katsumus n.

  elu+kauge o. eluvõõras

  elukaug=us n.

  elu+keerd n.

  elu+keeris n.

  elu+keskkond n.

  elu+kevad n.

  elu+kindlustus n.

  elukindlustus+poliis n.

  elu+kogemus n.

  elu+kogenematu o.

  elu+kogenud o. elus kogenud

  elu+koht n.

  elukoha+järgne o. \kool\ elukoha järgi määratud

  elukoha+tõend n.

  elu+komme n.

  elu+kombed n.

  elu+kool-koolin. piltl.

  elu+kooslus n.

  elu+kord-korran.

  elu+kunst n. oskus (hästi) elada, elus (hõlpsalt) toime tulla

  elukunst=nik n. (kes elukunsti valdab)

  elu+kutse n. spetsiaalse ettevalmistuse v. töö kaudu omandatud teadmised, oskused ja vilumused mingil alal töötamiseks; õpitud tööala

  elukutse=line1 o. \kirjanik\ mingit tegevusala elukutsena harrastav

  elukutseline2 n. elukutselisena mingil alal tegutseja

  elukutse+valik n.

  elu+kuu n.

  elu+kvaliteet n.

  elu+käik n.

  elu+käsitus n.

  elu+köök n. (elutoana kasutatav)

  elu+küps o.

  elu+küsimus n.

  elu+küünal n. piltl. eluvaim

  elu+laad-laadin.

  elu+laev n.

  elu+lained n.

  elu+loom-looman.

  elu+lootus n.

  elu+lugu n.

  eluloo=lane n. elulookirjutaja, biograaf

  eluloo=line o. elulugu puudutav

  eluloo+andmed n.

  eluloo+film n.

  eluloo+kirjeldus n.

  eluloo+raamat n.

  elu+lust n.

  elu+lõng n. rohttaim; piltl. elu

  elu+lähedane o.

  elu+mahl n.

  elu+maja n.

  elu+mees n. (üleolevalt enesekindel) elunautija ja naistekütt

  elumehe=lik o.

  elumehelikk=us n.

  elumeheliku=lt m. \käituma\

  elu+meri n. piltl.

  elumerel sõud/ma t.

  elu+moraal n.

  elu+mure-muren.

  elu+muutus n.

  elu+mõnu n.

  elu+mõte n.

  elu+märk n.

  elu+möll-möllun.

  elu+natuke-natukesen.

  elu+nähtus n.

  elu+nälg n.

  elu+oht n.

  elu+ohtlik o.

  elu+olu n.

  elu+ots n.

  elu+paik n.

  elu+pelgur n.

  elu+pikkune o. \suhe\

  elu+pilt n.

  elu+praktika n.

  elu+proosa n. argielu

  elu+puhune o. \soov\

  elu+puu n.

  elupuu+hekk n.

  elu+põline o.

  elu+põlv n. elu

  elu+päev n.

  elu+päike n. piltl.

  elu+pööris n.

  elu+raamat n. piltl.

  elu+rada n. piltl.

  elu+rajoon n.

  elu+ramm-rammun.

  elu+raskus n.

  elu+ratas n. piltl.

  elu+rikkus n. eluslooduse mitmekesisus

  elu+ring n.

  elu+ruum n.

  elu+rõõm n.

  elurõõm=us o. täis elurõõmu

  elurõõmsa=lt m.

  elu+rütm n.

  elu+saatus n.

  elu+seik n.

  elu+seltsiline n.

  elu+standard n.

  elu+stiil n.

  elustiili+keskus n.

  elu+suurune o. (inimese) loomulikule suurusele vastav

  elu+suurus n.

  elu+säde n. piltl.

  elu+sügis n.

  elu+taak-taagan.

  elu+tahe-tahten.

  elu+talitlus n. biol.

  elu+tark o. \inimene, ilme\

  elutarga=lt m.

  elutark=us n.

  elu+tarve n. eluvajadus

  elu+tarbed n. eluks vajalikud tarbeesemed ja -ained

  elutarbe=line o. elutarbeid rahuldav

  elu+tase n.

  elu+teadmised n.

  elu+teadus n. elusolendeid uuriv teadus, bioteadus

  elu+tee n.

  elu+tegevus n.

  elu+teke n. elu tekkimine, biogenees

  elu+tempo n.

  elu+tingimused n.

  elu+torm n.

  elu+traagika n.

  elu+tragöödia n.

  elu+truu o. tõetruu, tegelikkusele vastav

  elutruu=dus n.

  elutruu=lt m. \kirjeldama\

  elu+tsükkel n.

  elu+tuba n.

  elutoa+komplekt n.

  elutoa+mööbel n.

  elu+tukse n.

  elu+tuli n. piltl. pulbitsev elu, elujõud; elurõõm

  elu+tund n.

  elu+tung-tungin.

  elu+tõde n.

  elu+tähtis o.

  elu+töö n.

  elutöö+preemia n.

  elutöö+raamat n.

  elu+tüdimus n.

  elu+tüdinud o. elust tüdinud

  elu+unistus n.

  elu+usk n.

  elu+vaade n.

  elu+vaim n.

  elu+vaist n.

  elu+vajadus n.

  elu+valdkond n.

  elu+vanker n.

  elu+vend n. kõnek.

  elu+vesi n.

  elu+viis-viisin.

  ränd+eluviis-viisin.

  rööv+eluviis-viisin.

  elu+vintsutus n.

  elu+värske o.

  elu+vorm n.

  elu+võime n.

  eluvõime=line o.

  eluvõimelis=us n.

  eluvõime=tu o.

  eluvõimet=us n.

  elu+võitlus n.

  elu+võõras o.

  elu+väsimus n.

  elu+õhtu n. piltl.

  elu+õigus n.

  elu+ülesanne-anden.

  elu+jaatav o. optimistlik, positiivselt elusse suhtuv

  elu+jaatus n. optimistlik, positiivne ellusuhtumine

  elu+tunnetus n.

  elu korralda/ma t.

  elu+korrald=us n. elu korraldamine; selle viis

  elu pääst/ma t.

  elu+pääst=ja n.

  elu+pääst=mine n.

  ellu+suhtumine n.

  elu nauti/ma t.

  elu+nauti=ja n.

  elu+nauti=mine n.

  elu põleta/ma t. piltl. (naudingutele raiskama)

  elu+põleta=ja n.

  elu+põleta=mine n.

  ellu astu/ma t. iseseisvat elu ja tööd alustama

  ellu+astu=ja n. tööelu alustaja, koolilõpetaja

  ellu+astu=mine n.

  ellu jää/ma t.

  ellu+jää=mine n.

  ellujäämis+kursused n.

  ellu+jää=nu n. see, kes on ellu jäänud

  ellu kutsu/ma t. asutama, rajama, looma

  \idee, seltsi\ ellu+kutsu=ja n.

  ellu+kutsu=mine n.

  ellu rakenda/ma t. ellu viima

  ellu+rakenda=ja n.

  ellu+rakenda=mine n.

  ellu vii/ma t. \plaane, unistusi\ teoks tegema

  ellu+vii=ja n.

  ellu+vii=mine n.

  ellu ärata/ma t. elustama

  ellu+ärata=ja n.

  ellu+ärata=mine n.

  ellu+ärata=tu n. see, kes on ellu äratatud

  ellu ärka/ma t. elustuma

  ellu+ärka=mine n.

  ellu+ärga=nu n.

  elagu h.

  elagu+hüü=e n. ⇐ elagu hüüd/ma

  elav1 o.

  elav2 n. elus inimene

  elava=lt2 m. elusana

  igi+elav o.

  elav+hõbe n.

  pauk+elavhõbe n. (lõhkeaine)

  elavhõbe+alaldi n.

  elavhõbe+baromeeter n.

  elavhõbe+kloriid n.

  elavhõbe+lamp n.

  elavhõbe+manomeeter n.

  elavhõbe+termomeeter n.

  elavhõbeda+aur n.

  elavhõbeda+kaevandus n.

  elavhõbeda+maak n.

  elavhõbeda+mürgistus, elavhõbeda+mürgitus n.

  elavhõbeda+preparaat n.

  elavhõbeda+salv-salvin.

  elavhõbeda+sammas n.

  elav+jõud n. sõj.

  elav+nurk n. (elusa looduse tutvustamiseks)

  elav+tara n. hekk

  elav+töö n. maj.

  elav3 o. elurõõmus, ergas; väljendusrikas; aktiivne

  elev o. erk, (rõõmsalt) erutatud

  eleva=lt m.

  elev=us n.

  elav=da/ma t. elavamaks muutma

  elavda=ja n.

  elavda=mine n.

  elav=ne/ma t. elavamaks muutuma

  elavne=mine n.

  elava=lt1 m. erksalt, aktiivselt; kujukalt,selgelt

  elav=us n.

  elava+loomu=line o. elava loomuga


 • ÜHENDID

  kaasa ela/ma t. tunnetega millestki osa võtma

  kaasa+ela=ja n.

  kaasa+ela=mine n.

  kokku ela/ma t. kellegagi (pidevamas) intiimvahekorras olema

  kokku+ela=mine n.

  koos ela/ma t.

  koos+ela=mine n.

  koos+el=u n.

  kooselu+leping n.

  kooselu+seadus n.

  läbi ela/ma t. üle elama, kogema

  \tunnete\ läbi+ela=mine n.

  läbi+ela=mised n.

  läbi+ela=mus n.

  läbi+ela=tu n. see, mis on läbi elatud

  sisse ela/ma t. olukorraga harjuma; millessegi süvenema

  sisse+ela=mine n.

  välja ela/ma t. (varjatud tunnet) käitumises avaldama

  \tunnete\ välja+ela=mine n.

  ära ela/ma t. (teenitud sissetulekuga) välja tulema; elama

  ära+ela=mine n.

  üle ela/ma t. läbi elama; välja kannatama; (kellestki, millestki) kauem elama

  üle+ela=mine n.

  üle+ela=tu n.

 • kaasa1 m., vt ka kaasa2, kaasas m., k.

 • TULETISED

  kaas=kond n. saatjaskond

  kaaskond=lane n. kellegi kaaskonda kuuluv isik

  kaas=lane n.

  kaasla=nna n. <kaasla(ne)=nna>

  kaasl=us n. kaaslaseks-olek

  aate+kaaslane n.

  ameti+kaaslane n.

  ea+kaaslane n.

  elu+kaaslane n.

  grupi+kaaslane n.

  hõimu+kaaslane n.

  jahi+kaaslane n.

  jooma+kaaslane n.

  jutu+kaaslane n.

  kajuti+kaaslane n.

  klassi+kaaslane n.

  klubi+kaaslane n.

  koha+kaaslane n.

  kohakaasl=us n. kohakaaslasena olemine

  kongi+kaaslane n. (vanglas)

  kooli+kaaslane n.

  korteri+kaaslane n.

  kupee+kaaslane n.

  kursus+kaaslane, kursuse+kaaslane n.

  kutse+kaaslane n.

  kutsekaasl=us n. kutsekaaslasena olemine

  lahingu+kaaslane n.

  laua+kaaslane n.

  liigi+kaaslane n.

  matka+kaaslane n.

  meeskonna+kaaslane n.

  mõtte+kaaslane n.

  mõttekaasl=us n. mõttekaaslasena olemine

  mängu+kaaslane n.

  palati+kaaslane n.

  partei+kaaslane n.

  pesa+kaaslane n.

  pesitsus+kaaslane n.

  pingi+kaaslane n. pinginaaber

  polgu+kaaslane n.

  pudeli+kaaslane n. joomakaaslane

  põlvkonna+kaaslane n.

  rahvus+kaaslane n.

  relva+kaaslane n.

  reisi+kaaslane n.

  reisu+kaaslane n. reisikaaslane

  retke+kaaslane n.

  rinde+kaaslane n.

  rännu+kaaslane n.

  rühma+kaaslane n.

  seltsi+kaaslane n.

  saatus+kaaslane n.

  saatuse+kaaslane n.

  saatusekaasl=us n. saatusekaaslasena olemine

  seisus+kaaslane n.

  seisuse+kaaslane n.

  soo+kaaslane n.

  sõidu+kaaslane n.

  sõja+kaaslane n.

  tantsu+kaaslane n.

  tee+kaaslane n.

  tehis+kaaslane n.

  meteoroloogia+tehiskaaslane n.

  meteotehiskaaslane n. meteoroloogiatehiskaaslane

  side+tehiskaaslane n.

  tiimi+kaaslane n.

  toa+kaaslane n.

  topsi+kaaslane n. kõnek. (kellega koos napsitatakse)

  treeningu+kaaslane n.

  trenni+kaaslane n. treeningukaaslane

  töö+kaaslane n.

  usu+kaaslane n.

  vanuse+kaaslane n.

  vestlus+kaaslane n.

  voodi+kaaslane n.

  võistkonna+kaaslane n.

  võitlus+kaaslane n.

  õnnetus+kaaslane n.

  õnnetuse+kaaslane n.

  õpingu+kaaslane n.

  äri+kaaslane n.

  ühingu+kaaslane n.

  ülikooli+kaaslane n.

  kaasa/ma t. kaasa tõmbama

  kaasa=ja n.

  kaasa=mine n.

  kaas=le/ma t. zool. kellegagi koos elutsema

  kaas=ne/ma t. millegagi kaasas käima, koos esinema

  kaasne=mine n.

  kaas=u/ma t. juurde tulema, liituma

  kaasu=mine n.


 • LIITSÕNAD

  kaas+abi n.

  kaas+aeg n. samaaegne ajajärk (kellegi v. millegi suhtes); nüüdisaeg

  kaasaeg=ne1 o. kellegagi v. millegagi samaaegne; ajakohane

  kaasaegne2 n. kellegagi samal ajal elanud v. elav isik

  kaasaegse=lt m. \sisustatud\

  kaasaegs=us n.

  kaasaja=sta/ma t. kaasaegseks, ajakohaseks muutma

  kaasajasta=ja n.

  kaasajasta=mine n.

  kaasaja=stu/ma t.

  kaasajastu=mine n.

  kaas+alluvus n.

  kaas+ametnik n.

  kaas+arv n.

  \firma\ kaas+asutaja n.

  kaas+autor n. kollektiivse töö üks autoreid

  kaasautor=lus n. kaasautoriks olemine

  kaasautor=sus n. kaasautorlus

  kaas+elanik n.

  kaas+eriala n.

  kaas+ettekanne-kanden.

  kaas+finantseeri/ma t.

  kaasfinantseeri=ja n.

  kaasfinantseeri=mine n.

  kaasfinantseeri=ng n.

  kaas+haigus n. (muu haigusega kaasnev)

  kaas+häälik n.

  kaas+inimene n.

  kaas+istuja n. jur. kolleegiumist osavõtja (lisaks eesistujale)

  kohtu+kaasistuja n. nõuk.

  kaas+kannataja n.

  kaas+kiri-kirjan.

  kaas+kodanik n.

  kaas+liik n.

  kaas+liikleja n.

  kaas+linlane n.

  kaas+mõju n.

  kaas+nähtus n.

  kaas+omand n.

  kaas+omanik n.

  kaas+osaline n.

  sundravi+osakond n. (psühhoneuroloogia haiglas)

  kaas+osanik n.

  kaas+professor n. välismaa ülikooli ametiaste, mis vastab umbes Eesti dotsendile

  kaas+põime n. tkst.

  kaas+pärija n. jur.

  kaas+rahasta/ma t.

  kaasrahasta=ja n.

  kaasrahasta=mine n.

  kaas+reisija n.

  kaas+sõitja n.

  kaas+sõna n.

  kaas+süü n.

  kaas+süüdlane n.

  kaas+süüdlus n.

  kaas+taotleja n.

  kaas+teadja n. keegi teine sama asja teadev isik

  kaas+teadmine n.

  kaas+teeline n.

  kaas+tegelane n.

  kaas+tegev o.

  kaas+tegevus n.

  kaas+tekst n. kaasas olev tekst

  kaas+toime n.

  kaas+toimetaja n.

  kaas+töö n.

  kaas+tööline n.

  kaas+töötaja n.

  kaas+valdus n.

  kaas+vang-vangin.

  kaas+veli n.

  kaas+vend n. (ühise huvi v. tegevuse kaudu)

  kaas+vestleja n.

  kaas+võistleja n.

  kaas+võitleja n.

  kaas+võlglane n.

  kaas+õpilane n.

  kaas+õppur n.

  kaas+üliõpilane n.

  kaas+üüriline n. allüürnik

  kaas+üürnik n. jur. kellegagi ühist korterit üüriv isik; allüürnik

  kaasa+kuulamis+õigus n. õigus kohal viibida (aga mitte sõna võtta ega hääletada

  kaasa+naine n. folkl. mõrsjapoolsete juht pulmades

  kaasa+vara-varan.

  kaasavara+kirst n.

  kaasa+ütlev n. (kääne)


 • ÜHENDITULETISED

  kaas+maa=lane n. kellegagi samalt maalt pärit inimene

  kaasmaala=nna n. <kaasmaala(ne)=nna>

  kaasmaalas=kond n.


 • ÜHENDID

  kaasa aita/ma t. omalt poolt abi osutama; soodustavalt mõjuma

  kaasa+aita=ja n. ka jur.

  kaasa+aita=mine n.

  kaasa and/ma t.

  kaas+ann=e-anden. (ajalehel, ajakirjal)

  kaasa ela/ma t. tunnetega millestki osa võtma

  kaasa+ela=ja n.

  kaasa+ela=mine n.

  kaasa haara/ma t. köitma

  kaasa+haara=mine n.

  kaasa+haarav o. \vestlus\ köitev

  kaasahaarava=lt m.

  kaasahaara-v=us n.

  kaasa jooks/ma t.

  kaasa+jooks=ik n. ajutiselt kaasaminev isik

  kaasa+jooks=ja n.

  kaasa+jooks=mine n.

  kaasa kisku/ma t. köitma

  kaasa+kisku=ja n.

  kaasa+kisku=mine n.

  kaasa+kiskuv o. kaasa elama panev; paeluv, köitev

  kaasa laul/ma t. (teiste) lauluga ühinema; koos laulma

  kaasa+laul=ja n.

  kaasa+laul=mine n.

  kaasa löö/ma t. mingis tegevuses osalema

  kaasa+löö=ja n.

  kaasa+löö=mine n.

  kaasa mine/ma t. (kellegagi koos); piltl. (koostöö mõttes)

  kaasa+mine=ja n.

  kaasa+mine=k n.

  kaasa+mine=mine n.

  kaasa rääki/ma t. osalema

  kaasa+rääki=ja n.

  kaasa+rääki=mine n.

  kaasarääkimis+võimalus n.

  kaasarääkimis+õigus n.

  kaasa tege/ma t.

  kaasa+tege=mine n.

  kaasa+tegi=ja n.

  kaasa too/ma t. (endaga) koos tooma; midagi põhjustama

  kaasa+too=du n.

  kaasa+too=mine n.

  kaasa tule/ma t. kellegagi koos tulema; piltl. (koostegevuse kohta)

  kaasa+tule=k n.

  kaasa+tule=mine n.

  kaasa+tuli=ja n.

  kaasa tund/ma t. kellegi muret, leina vms. jagama

  kaasa+tund=ja n.

  kaasa+tund=mine n.

  kaasa+tund=lik o.

  kaasatundliku=lt m.

  kaas+tund=lik o.

  kaastundlikk=us n.

  kaastundliku=lt m.

  kaas+tunn=e n. kaasatundmine

  kaastund=mus n.

  kaastunde+telegramm n.

  kaastunde+varjund n.

  kaastunde+avald=us n. ⇐ kaastunnet avalda/ma

  kaasa tõmba/ma t.

  kaasa+tõmba=ja n.

  kaasa+tõmba=mine n.

  kaasa veda/ma t.

  kaasa+veda=ja n.

  kaasa+veda=mine n.

  kaasa+ved=u n.

  kaasa vii/ma t. kaasa võtma; piltl. kaasa haarama

  kaasa+vii=ja n.

  kaasa+vii=mine n.

  kaasa võt/ma t.

  kaasa+võtt n.

  kaasa+võt=ja n.

  kaasa+võt=mine n.

  kaasas kand/ma t.

  kaasas+kand=mine n.

  kaasas+kantav o. \raadio\

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur