[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 1 artikkel

õigeõigeo. tõele, tegelikkusele vastav; otstarbekas, sobiv; tõeline, täisväärtuslik; aus; sirge; veatu, õige m.

 • TULETISED

  \käed\ õie=li m. väljasirutatult, sirgu

  õiel=da/ma t. (kaela) õieli ajama

  õie=ti m. õigupoolest

  õigema=lt m. \öeldes\

  õige=mini m.

  õige=sti m.

  eba:õigesti m.

  õig=lane o. erapooletu, kõiki võrdselt kohtlev; õigustatud, põhjendatud

  õiglase=lt m. \jagama\ kõiki võrdselt koheldes, kõiki asjaolusid arvestades

  õigl=us n.

  õigluse=tu o.

  õigluset=us n.

  õiglus+tunne n.

  eba:õiglane o.

  ebaõiglase=lt m.

  ebaõigl=us n.

  õig=us n. vabadus toimida mingil viisil; jur. üldkohustuslike käitumisreeglite kogum

  õigus=lik o. \alus\ õigusalane

  õiguslikk=us n.

  õigusliku=lt m. \pädev\

  avalik-õiguslik o. \asutus\ jur.

  ava+õiguslik o. \vahend\

  õiguse=tu o. \isik\ (ilma) õigusteta

  õiguset=us n.

  administratiiv+õigus n.

  adopteerimis+õigus n.

  agraar+õigus n.

  ainu+õigus n.

  ainuõigus=lik o. \pärija\ ainuõigust omav

  allkirja+õigus n.

  allkirjaõigus=lik o. allkirjaõigusega

  allkirjaõiguslikk=us n.

  asja+õigus n. jur. tsiviilõiguse osa, mis korraldab omaniku suhteid talle kuuluva vara valdamisel, kasutamisel ja käsutamisel

  asjaõigus=lik o. \külg\

  asumis+õigus n.

  asüüli+õigus n.

  autori+õigus n. autori õigus oma teosele; autorsusega seotud suhteid reguleeriv eraõiguse osa

  autoriõigus+seadus-seadusen.

  eelis+õigus n. õigus teha või saada midagi esimesena

  ees+õigus n. õigus teha v. saada midagi esimesena; õigus, millist ei ole teistel, soodustus, eelis, privileeg

  eesõigus=ta/ma t. eesõigusi andma

  eesõigusta=mine n.

  ostu+eesõigus n.

  elamis+õigus n.

  elamu+õigus n. jur. elamute v. eluruumide kasutamist reguleeriv tsiviilõiguse osa

  elu+õigus n.

  ema+õigus n. ema kui lapsevanema õigus; aj. õigussüsteem, kus sugulust, pärimisõigust jms. arvestatakse ainult ema järgi, matriarhaat

  emaõigus=lik o. \ühiskond\ emaõigusest lähtuv

  enesemääramis+õigus n. jur. pol. rahvusvahelise õiguse põhimõte, mille kohaselt kõigil rahvastel on õigus ise määrata oma riigikorda, riigiorganite struktuuri ja majandussüsteemi ning ise juhtida oma kultuurielu

  era+õigus n. jur. omandi-, kohustis-, pärimis- ja perekonnaõiguslikke suhteid korraldav õigusnormide kogum

  eraõigus=lik o. \suhe\

  esisünni+õigus n. jur. esimesena sündinu eesõigus (trooni)pärimisel

  finants+õigus n. jur. rahanduslikus tegevuses tekkivaid suhteid reguleeriv õigusteaduse haru

  fiskaal+õigus n. jur.

  haldus+õigus n. jur. avaliku õiguse valdkond, mis reguleerib riigiorganite ja asutuste haldus- ja korraldustegevust

  hoonestus+õigus n. jur. õigus püstitada hoone teisele omanikule kuuluvale maale

  hääle+õigus n. õigus osa võtta hääletamisest; sõnaõigus

  hääleõigus=lik o. \valija\ hääleõigusega

  igaühe+õigus n.

  inim+õigused n. inimestele kui ühiskonnaliikmetele kuuluvad õigused

  inimõigus=lane n. inimõiguste eest võitleja

  inimõigus=lus n.

  isa+õigus n. isa vanemlikud õigused; tavaõiguse süsteem, kus sugulust, pärimisõigust jms. arvestatakse ainult isa järgi

  isaõigus=lik o. \kord\ isaõigusel põhinev

  jahi+õigus n. õigus mingil maa-alal jahti pidada

  juhtimis+õigus n.

  kaasa+kuulamis+õigus n. õigus kohal viibida (aga mitte sõna võtta ega hääletada

  kaasarääkimis+õigus n.

  kalapüügi+õigus n.

  kalastus+õigus n. kalapüügiõigus

  karistus+õigus n. jur.

  kauplemis+õigus n.

  kiriku+õigus n. relig. kiriku kui ühiskondliku organisatsiooni õiguslikult määravate normide kogu

  kirjastus+õigus, kirjastamis+õigus n.

  kodaniku+õigused n.

  kodukari+õigus n. aj. maaomaniku õigus karistada talupoegi

  kohustis+õigus n. võlaõigus

  kolhoosi+õigus n. nõuk. jur.

  kosmose+õigus n. jur. (mis reguleerib riikide suhteid maailmaruumi uurimisel ja kasutamisel)

  kriminaal+õigus n. (määratleb teod, mille eest on ette nähtud kriminaalvastutus, karistused nende tegude eest ja karistuste määramise tingimused)

  leiutus+õigus n. vnm. patendiõigus

  lepingu+õigus n. jur. (lepingust tulenev)

  linna+õigus n. aj. jur. keskaegse linna õigusnormide kogum; õigus kuuluda linnade kategooriasse

  lisapinna+õigus n. (varasemal ajal)

  looma+õigused n. loomade õigused

  loomaõigus=lane n. loomaõiguste kaitsja

  loomaõigus=lus n. loomaõiguste eest seisev liikumine

  maa+õigus n. jur. maasuhteid sätestav õigusnormide kogum; jur. sätestab teatud maapiirkonna õigussuhteid

  meditsiini+õigus n. jur.

  mere+õigus n. jur. meresõitu ja mere muud kasutust sätestav (rahvusvaheline) õigusnormide kogum; neid käsitlev õigusteaduse haru

  müntimis+õigus n. õigus raha müntida

  nõude+õigus n. jur. õigus midagi nõuda

  omandi+õigus n. jur. isiku täielik võim asja üle

  osavõtu+õigus n.

  otsustus+õigus n.

  pallingu+õigus n. sp.

  pandi+õigus n. jur. laenuandja õigus varale, mis laenu saaja on talle võla tagatiseks pantinud; pandiga seotud juriidilisi küsimusi käsitlev õigusala

  patendi+õigus n. jur.

  patronaadi+õigus n. aj. kirikuõpetaja valimise õigus

  pensioni+õigus n.

  perekonna+õigus n. jur. õigusnormide kogum, mis sätestab abikaasade, vanemate, laste jt. perekonnaliikmete vahelisi isiklikke ja varalisi suhteid

  peremehe+õigus n.

  provintsiaal+õigus n. aj.

  pärimis+õigus n. jur. pärimise korda ja tingimusi sätestavate õigusnormide kogum; pärija õigus vara vastu võtta

  regressi+õigus n. teise isiku tekitatud kahju hüvitamiseks kasutatud summa tagasinõudeõigus

  relvakandmis+õigus n.

  riigi+õigus n. jur.

  riigiõigus=lik o. \süsteem\

  rusika+õigus n. tugevama õigus

  rüütli+õigus n. aj.

  sõna+õigus n. õigus kohal viibida ja sõna võtta

  tava+õigus n. tavade kogum, millele riigivõim on andnud seadusjõu

  tsiviil+õigus n. eraõigus

  tsiviilõigus=lik o. \leping\

  töö+õigus n.

  vaku+õigus n. aj.

  valdus+õigus n.

  valiku+õigus n.

  valimis+õigus n.

  valimisõigus=lik o. \kodanik\ valimisõigusega

  vallandamis+õigus n.

  vanema+õigused n.

  vara+õigus n.

  varjupaiga+õigus n. pol. poliitilise põgeniku õigus leida välisriikides varjupaika jälitamise eest, asüüliõigus

  veto+õigus n. pol. õigus vetot, keeldu peale panna

  võla+õigus n. jur. võlasuhteid reguleerivate õigusnormide kogum

  võlaõigus+seadus n.

  äri+õigus n. jur. õigusharu, mis sätestab erinormid ettevõtjate tegevusele

  õigus+abi n. õigusalaste probleemide lahendamisel osutatav abi

  õigusabi+büroo n.

  õigusabi+partner n.

  õigusabi+teenus n.

  õigus+ajalugu n.

  õigusajaloo=lane n. õigusajaloo uurija

  õigusajaloo=line o. \meetod\

  õigusajaloolise=lt m. \hindama\

  õigus+akt n.

  õigus+alane o. \koostöö\

  õigus+allikas n.

  õigus+dogma n.

  õigus+filosoofia n.

  õigus+haru n.

  õigus+instituut n.

  õigus+jõud n.

  õigusjõu=line o. \dokument\

  õigus+järglane n. õiguste ja kohustuste pärija

  õigusjärgl=us n.

  õigus+järgne o. \omanik\ õiguse järgi olev

  õigusjärgse=lt m. \pärima\

  õigus+kaitse-kaitsen.

  õiguskaitse+asutus n.

  õiguskaitse+komisjon n.

  õiguskaitse+organ n.

  õigus+kantsler n. ametiisik, kes valvab seaduslikkuse järele

  õigus+kasvatus n. õigusalane kasvatustöö

  õigus+keel n. õiguslike küsimuste käsitlemisel kasutatav erialakeel

  õigus+kord-korran. jur. ühe riigi õigusnormide kogum

  õigus+loome n. õigusnormide loomine

  õigus+looming n. õigussõnavara arendamine

  õigus+norm n. jur. riigi kehtestatud käitumisreegel

  õigus+nõuandja n.

  õigus+nõuandla n. nõuk. õigusabi andev asutus

  õigus+nõuanne-anden.

  õigus+nõunik n.

  õigus+pädev o.

  õiguspädev=us n.

  õigus+pärane o. \otsus\

  õiguspärase=lt m.

  õiguspäras=us n.

  õigus+riik n.

  õigus+selgus n.

  õigus+sotsioloogia n.

  õigus+subjekt n. õigussuhtes osaleja

  õigus+suhe n.

  õigus+süsteem n.

  õigus+talitus n.

  õigus+tava n.

  õigus+teadus n.

  õigustead=lane n. (tegeleb õigusteadusega)

  õigusteadus=lik o.

  õigus+teaduskond n.

  õigus+teenindus n.

  õigus+termin n.

  õigus+terminoloogia n.

  õigus+tühine o.

  õigus+vahemees n.

  õigus+vastane o. \kokkulepe\

  õigusvastase=lt m.

  õigusvastas=us n.

  õigus+võime n. jur. isiku võime omada tsiviilõigusi ja kanda tsiviilkohustusi

  õigusvõime=line o.

  õigusvõime=tu o.

  õigus+võrdne o.

  nais+õigus=lane n. naiste õiguste eest võitleja

  täie+õigus=lik o. täie õigusega, kõigi õigustega

  täieõiguslikk=us n.

  täieõigusliku=lt m.

  täis+õigus=lik o. täieõiguslik

  võrd+õigus=lik o. võrdsete õigustega

  võrdõiguslikk=us n.

  mitte+võrdõiguslik o.

  ühe+õigus=lik o. ühesuguste õigustega, võrdõiguslik

  üheõiguslikk=us n.

  mitte+üheõiguslik o.

  õigust leid/ma n.

  õiguse+leid=ja n. aj. kohtu kaasistuja Liivimaal jm.

  õigust mõist/ma t.

  õiguse+mõist=ja n. see, kes õigust mõistab; kohtunik

  õiguse+mõist=mine n.

  õigust nõud/ma t.

  õiguse+nõud=ja n.

  õiguse+nõud=mine n.

  õigust otsi/ma t.

  õiguse+otsi=ja n.

  õigust rikku/ma t.

  õigus+rikku=ja n.

  õigus+rikku=mine n.

  õigust vääna/ma t. seadust endale kasulikult tõlgendama

  õiguse+vääna=ja n.

  õiguse+vääna=mine n.

  õig=sus n. õige-olek

  õie=nda/ma t. ära tegema; arvamust, fakti parandama; sättima; näägutama, norima

  õiend n. jur. kirjeldav ja kinnitav dokument

  palga+õiend n.

  töökoha+õiend n. (töökoha antud)

  õienda=ja n.

  õienda=mine n.

  õiend=us n. sekeldus, pahandus; selgitus; parandus

  arveid õienda/ma t.

  arvete+õienda=mine n.

  arvete+õiend=us n.

  asju õienda/ma t.

  asja+õiend=us n.

  õige=ne/ma t. õigemaks v. sirgemaks minema

  õig=u/ma t. õigeks v. sirgeks minema

  õigu=sta/ma t. kedagi v. midagi välja vabandama

  õigusta=ja n.

  õigustama=tu o. \tegu\

  õigusta=mine n.

  õigustatu=lt m.

  õigust=us n.

  enese+õigustus n.

  eba:õige o.


 • LIITSÕNAD

  ainu+õige-õigeo. \otsus\

  ainuõige=lt m.

  ainuõig=sus n. • õige+hääldus n. normikohane hääldamine, ortoeepia

  õigehääldus+sõnaraamat n.

  õige+kiri-kirjan. õigekirjutus

  õigekirja+korrektor n.

  õigekirja+norm n.

  õigekirja+oskus n.

  õigekirja+reegel n.

  õigekirja+viga n.

  õige+kirjutus n. normikohane kirjutus

  õigekirjutus+juhis n.

  õigekirjutus+sõnaraamat n.

  õige+usk n. relig. üks kristluse kolmest põhivoolust

  õigeusk=lik1 o. õigeusku tunnistav

  õigeusklik2 n. ⇐ õigeusklik inimene

  õigeusklikk=us n.

  õigeusu=line1 o. õigeusku tunnistav

  õigeusuline2 o. õigeusku tunnistav inimene

  vene+õigeusu=line n. vene õigeusku kuuluv inimene

  õigeusu+kirik n.

  õiget+pidi m.

  õigu+poolest m.

  õigu+pärast m.


 • ÜHENDITULETISED

  õige+aeg=ne o. \abi\ õigel ajal toimuv

  õigeaegse=lt m. \esitatud\

  õigeaegs=us n.

  õige+keel=sus n. normikohane keelekasutus

  õigekeelsus=lik o. \eksimus\

  õigekeelsus+allikas n.

  õigekeelsus+grammatika n.

  õigekeelsus+sõnaraamat n.


 • ÜHENDID

  õigeks mõist/ma t.

  õigeks+mõist n.

  õigeks+mõist=mine n.

  õigeks+mõiste=tu n.

  õigeks+mõistev o. \otsus\

  õigeks võt/ma t. õigeks tunnistama

  õigeks+võtt n.

  õigeks+võt=mine n.

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur