^^^ ^^^

ALKUSANAT

Ensimmäinen virolainen slangisanakirja perustuu slangisanastoon, joka kerättiin vuoden 1989 keväällä Tallinnan keskikouluissa. Käytin aineiston keruussa lomaketta, jossa kysyttiin eri aiheisiin (näitä oli 152) liittyviä sanoja. Tämän vuoksi sanakirjan ensimmäinen osa eli perusosa on ryhmitelty aiheittain. Sanakirjan toisessa osassa eli hakemistossa on kaikki slangisanat lueteltu aakkosjärjestyksessä. Jokaisen sanan kohdalla on annetu myös ryhmän numero, johon sana kuuluu.

Sanakirjan teossa olen käyttänyt seuraavaa tietokoneella käsiteltyä materiaalia lähdeaineistostani: taajuussanastoja, poikien ja tyttöjen kielten sanastoja ja aiheenmukaisia tilastoja esim. vastausten määrästä ja annettujen synonyymien määrästä. Kaikki lähdemateriaalin atk-käsittelyt on tehnyt tietokonelingvisti ja ohjelmoija Indrek Hein.

Tietokoneen käyttö on vaikuttanut sanakirjan luonteeseen siten, että jopa sanakirjan rakenne antaa tietoa viron slangista. Aiheittainen ryhmittely on tehty kirjan alusta loppuun päin suosituimmaista vähiten suosittuun aiheeseen. Suosituin aihe on ollut TÜDRUK (tyttö) ja vähiten suosittu TÖÖ (työ). Niinpä kirjan alkupuolella ovat aiheet, joiden slangisanoja nuoret käyttävät aktiivisesti ja luovasti. Loppupuolen aiheista slangia syntyy vähemmän.

Jokaisessa aiheittaisessa ryhmässä on kolme viivalla erotettua aluetta, jotka ilmaisevat slangisanan yleisyyden käytössä. Ensimmäisellä alueella ovat laajimalle levinneet slangisanat. Slangisanojen merkityksiä ja etymologiaa on selitetty. Samoin palatalisaatiot on on merkitty ja tyylisävyä on kuvattu. On myös merkitty sellaiset tapaukset, että sana kuuluu vain toisen sukupuolen käyttämään sanastoon. Toisella alueella ovat aakkosjärjestyksessä sanat, joita käytetään melko paljon, ja niitä on selitetty samalla tavoin kuin ensimmäisen alueen sanoja. Kolmannella alueella ovat aakkosjärjestyksessä sanat, joita käytetään hyvin vähän.

Yhteenvedoksi työstäni voin vielä todeta, että ensimmäisessä virolaisessa slangisanakirjassa on noin 7500 sanaa, jotka on esitetty siten, että sanakirjan käyttäjä saa samalla tietoa slangisanan suosittuudesta ja esiintymistaajuudesta. Kirjan käyttäjä saa tietoa myös tyttöjen ja poikien käyttämästä sanastosta, palatalisaatiot on osoitettu ja lainasanojen alkuperää on selitetty. Olen ottanut itselleni tekijänä vapauden kuvata slangisanojen laajimmin tunnettua tyylisävyä ja paikoittain esittää omia arvioitani.

Mai Loog