Õigekeelsussõnaraamat: Tüüpsõnade muutmine

Märgid ja lühendid:

,        III välde
*        ei kasutata kõigist sama tüübi sõnadest (i-mitmus või lühike sisseütlev)
( )      vähekasutatav vorm
e        ehk - paralleelvormide vahel

Noomen

0. erand: erand

1. osuti: osuti osuti osutit osutisse osutite osuteid osutitesse e osuteisse

2. ohutu: ohutu ohutu ohutut ohutusse ohutute ohutuid ohututesse e ohutuisse ohutum kõige ohutum e ohutuim

3. lapsik: lapsik lapsiku lapsikut lapsikusse lapsikute lapsikuid lapsikutesse e lapsikuisse lapsikum kõige lapsikum e lapsikuim

4. album: ,album ,albumi ,albumit ,albumisse ,albumite ,albumeid ,albumitesse e ,albumeisse

5. tore: tore toreda toredat toredasse toredate toredaid toredatesse e toredaisse toredam kõige toredam e toredaim

6. ase: ase aseme aset asemesse asemete asemeid asemetesse e asemeisse

7. seitsmes: s,eitsmes s,eitsmenda s,eitsmendat s,eitsmendasse s,eitsmendate s,eitsmendaid s,eitsmendatesse e s,eitsmendaisse

8. kõrge: k,õrge k,õrge k,õrget k,õrgesse k,õrgete k,õrgeid k,õrgetesse e k,õrgeisse k,õrgem kõige k,õrgem e k,õrgeim

9. veski: v,eski v,eski v,eskit v,eskisse v,eskite v,eskeid v,eskitesse e v,eskeisse

10. jõukas: j,õukas j,õuka j,õukat j,õukasse j,õukate j,õukaid j,õukatesse e j,õukaisse j,õukam kõige j,õukam e j,õukaim

11. kuulus: k,uulus k,uulsa k,uulsat k,uulsasse k,uulsate k,uulsaid k,uulsatesse e k,uulsaisse k,uulsam kõige k,uulsam e k,uulsaim

12. kindel: k,indel k,indla k,indlat k,indlasse k,indlate k,indlaid k,indlatesse e k,indlaisse k,indlam kõige k,indlam e k,indlaim

13. ankur: ,ankur ,ankru ,ankrut ,ankrusse ,ankrute ,ankruid ,ankrutesse e ,ankruisse

14. number: n,umber n,umbri n,umbrit n,umbrisse n,umbrite n,umbreid n,umbritesse e n,umbreisse

15. aus: ,aus ,ausa ,ausat ,ausasse ,ausate ,ausaid ,ausatesse e ,ausaisse ,ausam kõige ,ausam e ,ausaim

16. loend: l,oend l,oendi l,oendit l,oendisse l,oendite l,oendeid l,oenditesse e l,oendeisse

17. vaikne: v,aikne v,aikse v,aikset v,aiksesse v,aiksete v,aikseid v,aiksetesse e v,aikseisse v,aiksem kõige v,aiksem e v,aikseim

18. vaene: v,aene v,aese v,aest v,aesesse v,aeste v,aeseid v,aestesse e v,aeseisse v,aesem kõige v,aesem e v,aeseim

19. soolane: soolane soolase soolast soolasesse soolaste soolaseid soolastesse e soolaseisse soolasem kõige soolasem e soolaseim

20. teos: t,eos t,eose t,eost t,eosesse t,eoste t,eoseid t,eostesse e t,eoseisse

21. tehas: tehas tehase tehast tehasesse tehaste tehaseid tehastesse e tehaseisse

22. teine: teine teise t,eist t,eise e teisesse teiste t,eisi teistesse e teisisse

23. üldine: ,üldine ,üldise ,üldist ,üldisse e ,üldisesse ,üldiste ,üldisi ,üldistesse e ,üldisisse ,üldisem kõige ,üldisem e ,üldisim

24. oluline: oluline olulise olulist olulisse e olulisesse oluliste olulisi olulistesse e olulisisse olulisem kõige olulisem e olulisim

25. raskus: r,askus r,askuse r,askust r,askusse e r,askusesse r,askuste r,askusi r,askustesse e r,askusisse

26. harjutus: harjutus harjutuse harjutust harjutusse e harjutusesse harjutuste harjutusi harjutustesse e harjutusisse

27. mõte: mõte m,õtte mõtet m,õttesse mõtete m,õtteid m,õtetesse e m,õtteisse

28. saade: saade s,aate saadet s,aatesse saadete s,aateid saadetesse e s,aateisse

29. kolle: kolle k,olde kollet k,oldesse kollete k,oldeid kolletesse e k,oldeisse

30. aine: aine ,aine ainet ,ainesse ainete ,aineid ainetesse e ,aineisse

31. ratas: ratas r,atta ratast r,attasse rataste r,attaid ratastesse e r,attaisse

32. vilgas: vilgas v,ilka vilgast v,ilkasse vilgaste v,ilkaid vilgastesse e v,ilkaisse v,ilkam kõige v,ilkam e v,ilkaim

33. kinnas: kinnas k,inda kinnast k,indasse kinnaste k,indaid kinnastesse e k,indaisse

34. võõras: võõras v,õõra võõrast v,õõrasse võõraste v,õõraid võõrastesse e v,õõraisse v,õõram kõige v,õõram e v,õõraim

35. küünal: küünal k,üünla küünalt k,üünlasse küünalde k,üünlaid küünaldesse e k,üünlaisse

36. aken: aken ,akna akent ,aknasse akende ,aknaid akendesse e ,aknaisse

37. kannel: kannel k,andle kannelt k,andlesse kannelde k,andleid kanneldesse e k,andleisse

38. tütar: tütar t,ütre tütart t,ütresse tütarde t,ütreid tütardesse e t,ütreisse

39. seitse: seitse s,eitsme seitset s,eitsmesse s,eitsmete s,eitsmeid s,eitsmetesse e s,eitsmeisse

40. kõne: kõne kõne kõnet kõnesse kõnede kõnesid kõnedesse

41. tubli: tubli tubli tublit tublisse tublide tublisid tublidesse tublim kõige tublim

42. lauljanna: l,auljanna l,auljanna l,auljannat l,auljannasse l,auljannade l,auljannasid l,auljannadesse

43. nimi: nimi nime nime nimesse nimede nimesid nimedesse

44. vilu: vilu vilu vilu vilusse e v,illu* vilude vilusid viludesse vilum kõige vilum

45. udu: udu udu udu udusse e ,uttu* udude udusid ududesse

46. kõva: kõva kõva kõva kõvasse e k,õvva* kõvade kõvasid e kõvu kõvadesse e kõvusse kõvem kõige kõvem e kõvim*

47. saba: saba saba saba sabasse e s,appa* sabade sabu e sabasid sabadesse e sabusse*

48. pesa: pesa pesa pesa pesasse e p,essa pesade pesi e pesasid pesadesse e pesisse

49. muuseum: m,uuseum m,uuseumi m,uuseumi m,uuseumisse e m,uuseumi m,uuseumide m,uuseume e m,uuseumisid m,uuseumidesse e m,uuseumesse

50. sõda: sõda sõja sõda sõjasse e s,õtta sõdade sõdu e sõdasid sõdadesse

51. tuba: tuba t,oa tuba t,oasse e t,uppa tubade tube e tubasid tubadesse

52. vagu: vagu v,ao vagu v,aosse e v,akku vagude vagusid vagudesse

53. madu: madu m,ao madu m,aosse madude madusid madudesse

54. nahk: n,ahk naha n,ahka nahasse e n,ahka n,ahkade n,ahku e n,ahkasid n,ahkadesse e nahusse*

55. vend: v,end venna v,enda vennasse e v,enda v,endade v,endi e v,endasid v,endadesse e vennisse*

56. kuusk: k,uusk kuuse k,uuske kuusesse e k,uuske k,uuskede k,uuski e k,uuskesid k,uuskedesse e kuusisse*

57. jaht: j,aht jahi j,ahti jahisse e j,ahti j,ahtide j,ahte e j,ahtisid j,ahtidesse e jahesse*

58. järsk: j,ärsk järsu j,ärsku järsusse e j,ärsku j,ärskude j,ärske e j,ärskusid j,ärskudesse e järsesse* järsem kõige järsem e järsim

59. vakk: v,akk vaka v,akka vakasse e v,akka v,akkade v,akku e v,akkasid v,akkadesse e vakusse*

60. sepp: s,epp sepa s,eppa sepasse e s,eppa s,eppade s,eppi e s,eppasid s,eppadesse e sepisse*

61. kukk: k,ukk kuke k,ukke kukesse e k,ukke k,ukkede k,ukki e k,ukkesid k,ukkedesse e kukisse*

62. kott: k,ott koti k,otti kotisse e k,otti k,ottide k,otte e k,ottisid k,ottidesse e kotesse*

63. jutt: j,utt jutu j,uttu jutusse e j,uttu j,uttude j,utte e j,uttusid j,uttudesse e jutesse*

64. tark: t,ark targa t,arka targasse e t,arka t,arkade t,arku e t,arkasid t,arkadesse e targusse* targem kõige targem e targim

65. ränk: r,änk ränga r,änka rängasse e r,änka r,änkade r,änki e r,änkasid r,änkadesse e rängisse* rängem kõige rängem e rängim

66. luik: l,uik luige l,uike luigesse e l,uike l,uikede l,uiki e l,uikesid l,uikedesse e luigisse*

67. vaat: v,aat vaadi v,aati vaadisse e v,aati v,aatide v,aate e v,aatisid v,aatidesse e vaadesse*

68. kimp: k,imp kimbu k,impu kimbusse e k,impu k,impude k,impe e k,impusid k,impudesse e kimbesse*

69. õrn: ,õrn õrna ,õrna õrnasse e ,õrna ,õrnade ,õrnu e ,õrnasid ,õrnadesse e õrnusse õrnem kõige õrnem e õrnim

70. külm: k,ülm külma k,ülma külmasse e k,ülma k,ülmade k,ülmi e k,ülmasid k,ülmadesse e külmisse külmem kõige külmem e külmim

71. järv: j,ärv järve j,ärve järvesse e j,ärve j,ärvede j,ärvi e j,ärvesid j,ärvedesse e järvisse*

72. hall: h,all halli h,alli hallisse e h,alli h,allide h,alle e h,allisid h,allidesse e hallesse* hallim kõige hallim

73. toon: t,oon tooni t,ooni toonisse e t,ooni t,oonide t,oone e t,oonisid t,oonidesse e toonesse*

74. paks: p,aks paksu p,aksu paksusse e p,aksu p,aksude p,akse e p,aksusid p,aksudesse e paksesse* paksem kõige paksem e paksim

75. värss: v,ärss värsi v,ärssi värsisse e v,ärssi v,ärsside v,ärsse e v,ärssisid v,ärssidesse e värsesse*

76. hoog: h,oog h,oo h,oogu h,oosse e h,oogu h,oogude h,ooge e h,oogusid h,oogudesse

77. nali: nali nalja n,alja naljasse e n,alja n,aljade n,alju e n,aljasid n,aljadesse e naljusse*

78. tühi: tühi tühja t,ühja tühjasse e t,ühja t,ühjade t,ühje e t,ühjasid t,ühjadesse e tühjesse* tühjem kõige tühjem

79. sõber: sõber sõbra s,õpra sõbrasse e s,õpra s,õprade s,õpru e s,õprasid s,õpradesse e sõbrusse*

80. oder: oder odra ,otra odrasse e ,otra ,otrade ,otri e ,otrasid ,otradesse e odrisse*

81. puder: puder pudru p,utru pudrusse e p,utru p,utrude p,utre e p,utrusid p,utrudesse e pudresse*

82. õnnelik: õnnel,ik õnneliku õnnel,ikku õnnel,ikku e õnnelikusse õnnelike e õnnel,ikkude õnnel,ikke õnnelikesse e õnnel,ikkudesse õnnelikum kõige õnnelikum e õnnelikem

83. suur: s,uur suure s,uurt suuresse e s,uurde suurte s,uuri suurtesse e suurisse suurem kõige suurem e suurim

84. uus: ,uus uue ,uut uuesse e ,uude uute ,uusi uutesse e uusisse* uuem kõige uuem e uusim

85. vars: v,ars varre v,art varresse e v,arde varte v,arsi vartesse e varsisse*

86. kaas: k,aas kaane k,aant kaanesse e k,aande kaante k,aasi kaantesse e kaasisse*

87. käsi: käsi k,äe k,ätt k,äesse e k,ätte käte käsi kätesse e käsisse*

88. luu: l,uu l,uu l,uud l,uusse l,uude e luude l,uid l,uudesse e luudesse e l,uisse

89. idee: id,ee id,ee id,eed id,eesse id,eede id,eesid e id,eid id,eedesse e id,eisse

90. koi: k,oi k,oi k,oid k,oisse k,oide k,oisid k,oidesse

Verb

0. erand: erand

91. kirjutama: kirjutama kirjutada kirjutan kirjutasin kirjutas kirjutagu kirjutav kirjutanud kirjutatud kirjutatakse

92. muutuma: m,uutuma m,uutuda m,uutun m,uutusin m,uutus m,uutugu m,uutuv m,uutunud m,uututud m,uututakse

93. kõnelema: kõnelema kõnelda kõnelen kõnelesin kõneles kõnelgu kõnelev kõnelnud kõneldud kõneldakse

94. valama: valama valada valan valasin valas valagu valav valanud valatud valatakse

95. esitlema: esitlema (e esitelema) esitleda (e esit,ella) esitlen (e esitelen) esitlesin (e esitelin) esitles (e esiteli) esitlegu (e esitelgu) esitlev (e esitelev) esitlenud (e esitelnud) esitletud (e esit,eldud) esitletakse (e esitellakse)

96. hüplema: h,üplema hüpelda h,üplen h,üplesin h,üples hüpelgu h,üplev hüpelnud hüpeldud hüpeldakse

97. võitlema: v,õitlema võidelda v,õitlen v,õitlesin v,õitles võidelgu v,õitlev võidelnud võideldud võideldakse

98. pöörlema: p,öörlema pöörelda p,öörlen p,öörlesin p,öörles pöörelgu p,öörlev pöörelnud pööreldud pööreldakse

99. vaidlema: v,aidlema vaielda v,aidlen v,aidlesin v,aidles vaielgu v,aidlev vaielnud vaieldud vaieldakse

100. hüppama: h,üppama hüpata h,üppan h,üppasin h,üppas hüpaku h,üppav hüpanud hüpatud hüpatakse

101. tõukama: t,õukama tõugata t,õukan t,õukasin t,õukas tõugaku t,õukav tõuganud tõugatud tõugatakse

102. kuulama: k,uulama kuulata k,uulan k,uulasin k,uulas kuulaku k,uulav kuulanud kuulatud kuulatakse

103. raiskama: r,aiskama raisata r,aiskan r,aiskasin r,aiskas raisaku r,aiskav raisanud raisatud raisatakse

104. õppima: ,õppima ,õppida õpin ,õppisin ,õppis ,õppigu ,õppiv ,õppinud õpitud õpitakse

105. liikuma: l,iikuma l,iikuda liigun l,iikusin l,iikus l,iikugu l,iikuv l,iikunud liigutud liigutakse

106. veerima: v,eerima v,eerida veerin v,eerisin v,eeris v,eerigu v,eeriv v,eerinud veeritud veeritakse

107. pühkima: p,ühkima p,ühkida pühin p,ühkisin p,ühkis p,ühkigu p,ühkiv p,ühkinud pühitud pühitakse

108. lugema: lugema lugeda l,oen lugesin luges lugegu lugev lugenud l,oetud l,oetakse

109. petma: p,etma p,etta petan p,etsin p,ettis p,etku p,ettev p,etnud petetud petetakse

110. saatma: s,aatma s,aata saadan s,aatsin s,aatis s,aatku s,aatev s,aatnud saadetud saadetakse

111. andma: ,andma ,anda annan ,andsin ,andis ,andku ,andev ,andnud ,antud ,antakse

112. püüdma: p,üüdma p,üüda püüan p,üüdsin p,üüdis p,üüdku p,üüdev p,üüdnud p,üütud p,üütakse

113. laulma: l,aulma l,aulda laulan l,aulsin l,aulis l,aulgu l,aulev l,aulnud l,auldud l,auldakse

114. tõusma: t,õusma t,õusta tõusen t,õusin t,õusis t,õusku t,õusev t,õusnud t,õustud t,õustakse

115. võima: v,õima v,õida v,õin võisin v,õis võigu v,õiv võinud v,õidud v,õidakse

200. PUUDUB: Tüüp määratakse liitsaõna viimase osa järgi

00. ERAND: Erandlik sõna