Lühendid

1. SÕNALIIGID
2. GRAMMATILISED KATEGOORIAD
2.1. Noomen
2.2. Verb
3. MÄRGENDID
3.1. Stiil
3.2. Terminid
4. MUUD LÜHENDID

1. SÕNALIIGID

Noomen e käändsõna:

Subst substantiiv e nimisõna
Adj adjektiiv e omadussõna
Num numeraal e arvsõna
Pron pronoomen e asesõna

Verb e pöördsõna:

V verb e tegusõna

Partikkel e muutumatu sõna:

Adv adverb e määrsõna
Kaass adpositsioon e kaassõna:
Prep prepositsioon e eessõna
Postp postpositsioon e tagasõna
Interj interjektsioon e hüüdsõna
Konj konjunktsioon e sidesõna
AdjG genitiivatribuut e omastavaline täiend e nn käändumatu omadussõna

indekl indeklinaabel e muutumatu sõna (partikkel ja käändumatu noomen)


2. GRAMMATILISED KATEGOORIAD

2.1. Noomen

arv:
sg singular e ainsus
pl pluural e mitmus

kääne:
nom nominatiiv e nimetav
gen genitiiv e omastav
part partitiiv e osastav
illat illatiiv e sisseütlev
iness inessiiv e seesütlev
elat elatiiv e seestütlev
allat allatiiv e alaleütlev
adess adessiiv e alalütlev
ablat ablatiiv e alaltütlev
transl translatiiv e saav
term terminatiiv e rajav
ess essiiv e olev
abess abessiiv e ilmaütlev
komit komitatiiv e kaasaütlev
adit aditiiv e suunduv e lühike sisseütlev

võrded:
komp komparatiiv e keskvõrre
superl superlatiiv e ülivõrre

2.2. Verb

Pöördelised e finiitsed vormid:

tegumood:
ps personaal e isikuline tegumood
ips impersonaal e umbisikuline tegumood

isik ja arv:
sg1 singulari e ainsuse 1. pööre
sg2 singulari e ainsuse 2. pööre
sg3 singulari e ainsuse 3. pööre
pl1 pluurali e mitmuse 1. pööre
pl2 pluurali e mitmuse 2. pööre
pl3 pluurali e mitmuse 3. pööre

aeg:
pr preesens e olevik
pt preteeritum e üldminevik
ipf imperfekt e lihtminevik
pf perfekt e täisminevik
ppf pluskvamperfekt e enneminevik

kõneviis:
ind indikatiiv e kindel kõneviis
kvt kvotatiiv e kaudne kõneviis
knd konditsionaal e tingiv kõneviis
imp imperatiiv e käskiv kõneviis

kõnelaad:
af afirmatiiv e jaatav kõne
neg negatiiv e eitav kõne

Käändelised e infiniitsed vormid:

sup supiin e ma-infinitiiv e ma-tegevusnimi
inf infinitiiv e da-infinitiiv e da-tegevusnimi
ger gerundium e des-vorm
partits partitsiip e kesksõna:
pts pr ps v-kesksõna
pts pr ips tav-kesksõna
pts pt ps nud-kesksõna
pts pt ips tud-kesksõna


3. MÄRGENDID

3.1. Stiil

halv halvustav
harv harvaesinev
humor humoristlik
iroon irooniline
kants kantseleilik
kõnek kõnekeelne
lastek lastekeelne
luulek luulekeelne (/poeetiline)
murd murdeline
nalj naljatlev
piltl piltlik
van vananenud
vulg vulgaarne
ülek ülekantud
T termin

3.2. Terminid

aiand aiandus ja mesindus
aj ajalugu
anat anatoomia
antr antropoloogia
arheol arheoloogia
astr astronoomia
bibl bibliograafia
biol bioloogia
bot botaanika
ehit ehitusala
el elekter ja elektrotehnika
etn etnograafia
farm farmaatsia
filos filosoofia
folkl folkloor
fot fotograafia
füsiol füsioloogia
füüs füüsika
geogr geograafia
geol geoloogia
jur jurisprudents, õigusteadus
kal kalandus
keem keemia
kirikl kiriklik
kirj kirjandus(teadus)
kok kokandus, kulinaaria
kunst kujutav kunst
lgv lingvistika, keeleteadus
loog loogika
maj majandusteadus ja majandus
mat matemaatika
med meditsiin
mer merendus
meteor meteoroloogia
mets metsandus
min mineraloogia
muus muusika
mäend mäendus
müt mütoloogia
paleont paleontoloogia
ped pedagoogika
pol poliitika
psühh psühholoogia
põll põllumajandus
sport sport ja kehakultuur
sõj sõjandus
zool zooloogia
teatr teatriala
tehn tehnika
tekst tekstiilindus
trük trükindus
vet veterinaaria


4. MUUD LÜHENDID

e ehk
hrl harilikult
jne ja nii edasi
ka ka, st lisaks muule
nt näiteks
tlk tõlkija
v või
vanas vanasõna
vms või muud sellesarnast
vt vaata