Kohanimevalimik

Valimikus on üle 4000 kohanime.

  1. Eesti ja mõned tuntuimad väliskohanimed on esitatud seletusteta, välja arvatud juhud, kui seletusi on vaja näiteks kohakäänete põhjendamiseks: Ae+soo ‹2: -sse ja -le› (küla) (soonime puhul oleks võimalik ka vorm Aesohu).
  2. Enamasti on valimikus vaid põhinimed, mitte aga nendest tulenevad ühendkohanimed. Näiteks on antud nimed Aden, Harku ja Norra, puuduvad aga Adeni laht, Harku järv ja Norra meri. Riikide jm haldusüksuste ametlikke täisnimetusi esitatakse vaid keelelist täpsustamist väärivatel üksikjuhtudel.
  3. Nimede seletused on eelkõige üldiseks orienteerimiseks ega pruugi olla ammendavad, samanimelistest kohtadest on mainitud vaid kõige tuntumad.
  4. Nimede häälduse märkimiseks kasutatakse sama süsteemi kui sõnaraamatu põhiosas. Kui on tegemist eestikeelse nimega või saab nime hääldada eesti kirjaviisi kohaselt, siis on hääldusmärgid lisatud vahetult märksõnasse (vt “Märkide tähendus”), muidu on nime või selle osa hääldus esitatud noolsulgudes. Erinevusena on veebiversioonis rõhulist silpi märkiva akuudi asemel sellele eelnenud vokaal või diftong värvitud punaseks, nt rõhku o-l märgib raamatus Tšerno´bõl, veebis Tšernobõl.
    Mitmel reeglipäraselt kirjutataval nimel on eesti tavas kindlaks kujunenud kirjapildilähedane hääldus, nt Arkansas, Budapest, Leipzig, London ja Moskva. Nimetavas kolmesilbilisi nimesid, mille rõhk on märgitud lõppsilbile, võib hääldada ka esisilbirõhuga, nii nagu analoogilisi võõrsõnu: Alatau, Arzamass, Samarkand, Taganrog. Pearõhu nihkumine esisilbile on paljude tuntud vene kohanimede puhul tavaks. Valimikus on üksikjuhtudel antud ka originaalkeele hääldus, nt Alytusalitus, leedu aliitus›.
  5. Kui liitkohanime (nt Ahi+järv, Avi+jõgi, Mani+laid, Muna+mägi, Salo+saar) põhisõna käändub nii nagu vastav sõnaraamatus leiduv märksõna, siis valimikus käändtüüpi ei anta.
  6. Nimed, mille rõhulises lõppsilbis on kirjapildis lühike täishäälik ja kaashäälik (v.a k, p, t, f, š), on valimikus määratud 6. tüüpi, nt Erzurum : Erzurumi : Erzurumi. See kajastab nimede käändelõppe üksnes nende kirjapildi seisukohalt. Suulises kõnes on loomulik, et üks lõppsilbi häälikutest (kaas- või täishäälik) pikeneb ning nimi käändub vältevaheldusliku malli (20. tüübi) kohaselt : [erzu.rumm : erzurummi : erzu.rummi].
  7. Valimikus on paljudele nimedele lisatud rööpvorme: nime eestikeelseid sünonüüme, vasteid kohalikus keeles (endonüüme) ja vananenud nimekujusid. Võrdusmärgi = järel ja poolpaksus kirjas esitatakse ametlikud rööpnimed, mille kasutamine eestikeelses tekstis on põhimõtteliselt samuti võimalik, nt .Es.poo ‹1: -sse› = Esbo.esbu›, .Pürksi ‹9: -sse ja .Pürksi› = Birkas. Eestipärased mugandnimed, mille asemel on soovitatav tarvitada endonüüme, antakse nt nii: Californiakali.fornia; 8: -sse›, ka Kali.fornia. Ebasoovitatavad nimekujud on looksulgudes, nt {Malaavi} → Malawi.
  8. Rahvuslikke nimekujusid ladina tähestikku kasutavatest keeltest ja reeglikohast ümberkirjutust (latinisatsiooni) võõrtähestikku kasutavatest keeltest ei tule lugeda eksimuseks eesti õigekeelsuse vastu. Näiteks valimikus esikohal antud nimekujude Bukarest, Kopenhaagen, Lissabon, Belgrad, Haifa ja Peking asemel ei ole vead ka Bucureşti, København, Lisboa (reeglipärased ladinatähelised nimed), Beograd, Hefa ja Beijing (reeglipärased latiniseeringud).


Tähestik

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s š z ž t u v w õ ä ö ü x y— a —

Aa1: -sse›

.Aabla8: -sse ja .Aabla›

Aachen.aahhen; 9: -i; -isse ja -i› linn Saksamaal

.Aadria8›, .Aadria meri Vahemere osa Apenniini ja Balkani poolsaare vahel

Aafrika8: -sse› maailmajagu

.Aakre8: -sse ja .Aakre›

.Aandu8: -sse ja .Aandu›

.Aardla8: -sse ja .Aardla ja -le›

.Aasia8: -sse› maailmajagu

.Aasov9: -i›, .Aasovi meri Musta merega liituv veekogu Krimmi poolsaare idarannikul

.Aaspere7: -sse ja -.perre›

.Aavere7: -sse ja -.verre›

Abakan6: -i, -i; -i› vn, Agban hakassi Hakassia pealinn; Jenissei lisajõgi

Aberdeenäber.diin; 20: -i; -i› linn Suurbritannias Šotimaal

Abertawe7: -sse› Swansea kõmrikeelne nimi

Abes.siinia8: -sse› Etioopia ajalooline nimi

Ab.haasia8: -sse›, Aphsnõ abhaasi, Aphhazethi gruusia vabariik Gruusias Musta mere ääres

Abidjanabidžan; 6: -i, -i; -i› linn Elevandiluurannikul, endine pealinn

Abja7: -sse ja .Apja›

Abja-Palu+oja3: -le›

Abruka8: -sse ja -le›

Abşeroni poolsaarabšeroni(Aserbaidžaanis Kaspia mere ääres)

Abu Dhabi3: -sse›, Abū Z̧aby ‹abuu dhabiar Araabia Ühendemiraatide pealinn

Abujaabudža; 7: -sse› Nigeeria pealinn

Accraak.raa; 1: -sse› Ghana pealinn

Acehatšeh; 9: -i; -isse› Indoneesia provints

Aconcaguaakon.kaagua; 8mägi Argentinas, Andide kõrgeim

Adavere7: -sse ja -.verre›

Ad-Dawḩahad-dauha; 7: Ad-Dawḩah’sse›, ka Doha Katari pealinn

Addis Abeba7: -sse› Etioopia pealinn

Adelaideäde.leid; 20: -laide’i; -laide’i› linn Austraalias

Aden.aaden; 9: -i; -isse›, ‘Adan ar linn Jeemenis

Adila8: -sse›

Admiraliteedi+saared mitm, Admiralty Islands ‹ädmirälti ailandzingl Paapua Uus-Guineale kuuluv saarestik

Adria.noopol9: -i; -isse› Edirne kreekapärane nimi

Ad.žaaria8: -sse›, Atšara gruusia vabariik Gruusias

Adõ.gee1: -sse›, Adõgeja vn, Adõge adõgee Venemaa koosseisu kuuluv vabariik Põhja-Kaukaasias

.Aegna8: -sse ja .Aegna ja -le›

.Aegviidu7: -.viitu›

Ae+soo2: -sse ja -le› (küla)

Afganistan6: -i, -i; -i›, Afghānistān puštu, Afghānestān dari riik Aasias

Aga1: -sse› haldusüksus (Aga Burjaadi autonoomne ringkond) Venemaal Kaug-Idas

Agban6: -i, -i; -i› Abakani hakassikeelne nimi

A.ginskoje8: -sse› vn, Aga burjaadi Aga Burjaadi autonoomse ringkonna keskus

Agra7: -sse›, Āgrā hindi linn Indias

Aheru järv

Ahhaia7: -sse›, Achaḯa ‹ahha-iiakr Kreeka maakond

Ahi+järv

Ahja7: -le›

Ahli7: -sse ja .Ahli›

Ahmadabad6: -i, -i; -i›, Amdāvād gudžarati linn Indias

.Ahtme8: -sse ja .Ahtme›

Ahtuba8Volga harujõgi Venemaal

Ahvena+maa2: -le›, Åland ‹oolandrts, Ahvenanmaa sm maakond ja saarestik Soomes

Aiaste8: -sse›

Aidu7: -sse ja .Aitu›

.Aimla8: -sse ja .Aimla›

Ainaži9: -sse› Heinaste lätikeelne nimi

.Ainja8: -sse ja .Ainja›

.Aiz.kraukle8: -sse› linn Lätis

Ai.toolia8: -sse›, Aitolía ‹etoliiakr maa-ala Kreekas

.Aitsra8: -sse ja .Aitsra›

.Aiviekste7Daugava lisajõgi Lätis

Akar.naania8: -sse›, Akarnanía ‹-niiakr maa-ala Kreekas

‘Akko.akko; 8: -sse› linn Iisraelis

Akmola1: -sse›, varem ka Akmolinsk prg Astana

Akron.äk-; 9: -i; -isse› linn USAs

Aksi7: -le› (saar)

.Akste8: -sse ja .Akste›

Ak.tau1: -sse› linn Kasahstanis

Aktöbe1: -sse›, vene keeles varem Aktjubinsk linn Kasahstanis

Akvi.taania8: -sse›, Aquitaine ‹aki.teenpr halduspiirkond Prantsusmaal

Ala3: -le›

A.laania8: -sse› Põhja-Osseetia rööpnimi

Alabama-baa-; 7: -sse› USA osariik

Ala+jõe1: -le›

Ala+küla3: -sse ja -.külla›

Alam-.Austria8: -sse›, Niederösterreich ‹niideröster.raihhsks Austria liidumaa

Alam-Saksi7: -sse ja -.Saksi›, Niedersachsen ‹niider.zaksensks Saksa liidumaa

Ålandooland; 9: -i; -isse› Ahvenamaa rootsikeelne nimi

Alansi9: -sse ja Alansi›

Alaska7: -sse ja -le› osariik ja poolsaar USAs

Ala.tau1mitu mäestikku Kasahstanis ja Kõrgõzstanis

Alats+kivi3: -le›

Alavere7: -sse ja -.verre›

Al.baania8: -sse›, Shqipëria ‹št'iperiiaalbaania riik Euroopas

Albany.oolbani; 9: -sse› linn USAs

Al-Başrahal-.basra; 8: Al-Başrah’sse›, ka .Basra linn Iraagis

Alberta7: -sse› Kanada provints

.Albion6: -i, -i; -i ja -ile› Suurbritannia ajaloolisi nimesid

Ålborg.oolbor; 9: -i; -isse› linn Taanis

.Al.borz20: -borzi; -.borzi› mäeahelik Iraanis

Al'bu7: -sse ja .Al'pu›

Albuquerqueälbuköö(r)ki; 7: -sse› linn USAs

Aldan6: -i, -i; -i› linn ja jõgi Sahhas

Alek.sandria8: -sse›, Al-Iskandarīyah ‹-riijaar linn Egiptuses

Aleppo7: -sse› vt Ḩalab

Aletschhorna.letš.horn; 20: -horni, -.horni› mägi ja liustik Šveitsis

Aleuudid mitm20: -.uutide; -.uutidele›, Aleuudi saared, Aleutian Islands ‹äluušn ailandzingl saarestik USAs Alaskas

.Al.föld20: -földi; -.földi› madalik Doonau keskjooksul, pms Ungaris

Al-Ḩijāzal-hid.žaaz; 20: -i; -i› maa-ala Saudi Araabias

Al-Kuwaytal-ku.ait; 20: -i; -i› Kuveidi pealinn

Alleghenyäligeini; 7mäestik USAs Apalatšides

Allika8: -le›

Alliku8: -le›

Al-Manāmahal-manaama; 7: Al-Manāmah’sse›, ka Manama Bahreini pealinn

Almatõ1: -sse›, vene keeles ka Alma-Ata linn Kasahstanis, endine pealinn

Almetjevsk9: -i; -isse› vn, Älmät ehk Əlmət ‹älmättatari linn Tatarstanis

Al-Mukhāal-muhha; 7: -sse›, ajaloolises kontekstis Moka linn Jeemenis

Al'pid mitm20: .Al'pide, .Al'pe ja .Al'pisid› mäestik Euroopas

Alsaceal.zass; 20: Alsace’i; Alsace’i›, saksapäraselt Elsass halduspiirkond Prantsusmaal

Al.žeeria8: -sse›, Al-Jazā’ir ‹al-dža.zaairar riik Aafrikas

Al.žiir20: -žiiri; -.žiiri›, Al-Jazā’ir ‹al-dža.zaairar Alžeeria pealinn

Al.tai 1.1mäestik Kesk-Aasias; Al.tai krai (haldusüksus Venemaal)

Al.tai 2.1: -sse›, Altaj altai Venemaa koosseisu kuuluv vabariik (endine Mägi-Altai) Siberis

.Al'tja8: -sse ja .Al'tja›

Alt+küla3: -sse ja -.külla›

Alto Adigealto aadidže; 7: -sse›, ka .Lõuna-Ti.rool maa-ala Itaalias

Altun Shan.altun šan; 6: -i, -i› mäeahelik Hiinas Xinjiangis

{Altõntag} → Altun Shan

Alu3: -sse ja -le›

Alūksnealuuksne; 8: -sse›, lõunaeestipäraselt Alu+liina ‹7: -.liina› linn Lätis

Alupka7: -sse› linn Ukrainas Krimmis

Aluste8: -sse ja -le›

Alušta7: -sse›, Aluşta ‹aluštakrimmitatari linn Ukrainas Krimmis

Alu+taguse13: os Alutagust; -sse ja -le›

Aluvere7: -sse ja -.verre›

Alytusalitus, leedu aliitus; 12: -e; -[es]sse› linn Leedus

Amazonas-oo-; 13: -e› jõgi Lõuna-Ameerikas

.Ambla8: -sse ja .Ambla›

Ameerika8: -sse› (maailmajagu)

Ameerika Ühend+riigid mitm20: -.riikide›, lühendatult Ühend+riigid, USA, United States of America ingl riik Põhja-Ameerikas

Amga1vn, Amma jakuudi Aldani lisajõgi Sahhas

Amgun'6: -i, -i› Amuuri lisajõgi Venemaal

Amiensam.jään; 20: -i; -i› linn Prantsusmaal

‘Ammānam.maan; 20: -i; -i› Jordaania pealinn

Amme jõgi

Amritsar9: -i; -isse› linn Indias Pandžabis

Amsterdam6: -i, -i; -i› Hollandi pealinn

Amudarja1jõgi Kesk-Aasias

A.muur20: Amuuri, A.muuri›, Heilong Jiang ‹heilung.tsjanghn, Amur vn jõgi Ida-Aasias Venemaa ja Hiina piiril

Amuuri+maa2: -le›, Priamurje vn maa-ala Venemaal Amuuri kesk- ja alamjooksul

Amuuri-.äärne Komso.mol'sk9: -i, -it; -isse› Komsomolsk Amuuri ääres

Anadõr9: -i; -isse› Tšuktšimaa pealinn

Anapa7: -sse› linn Venemaal

Ana.toolia8: -sse›, ka .Väike-.Aasia, Anadolu türgi poolsaar Ees-Aasias, Türgi Aasia-osa

Anda.luusia8: -sse›, Andalucía ‹-ssiiahisp autonoomne piirkond Hispaanias

Andamanid mitm6: -manide; -manidele› India saarestik Bengali lahes

Andhra Pradesh.andhra pra.deeš; 20: -i; -i›, Āńdhra Pradesh telugu India osariik

An'did mitm20: .An'dide, .An'de ja .An'disid› mäestik Lõuna-Ameerikas

Andijonandidžon; 6: -i, -i; -i›, {Andižan} linn Usbekistanis

Andorra7: -sse› riik Euroopas

Andorra la Vellaandorra la velja; 7: -sse› Andorra pealinn

Angara1Jenissei lisajõgi Venemaal

An.garsk9: -i, -it; -isse› linn Venemaal

Angerja8: -le›

Ângkôrang.koor; 20: -i; -i› ajalooline linn Kambodžas, kunagine pealinn

.Angla8: -sse ja .Angla›

.Anglo+ameerika8: -sse› Ameerika maailmajao ingliskeelsete riikide ühisnimetus

Angola-oo-; 7: -sse› riik Aafrikas

Anguillaangilja; 7: -sse› Suurbritanniaga assotsieerunud riik Väikestes Antillides

An.hui1: -sse› Hiina provints

Anija8: -sse ja -le›

Anjoua(n).žuu; 2: -sse› maa-ala Prantsusmaal

.Ankara8: -sse› Türgi pealinn

Anna7: -sse ja .Anna›

.Annam9: -i; -isse ja -i›, Trung Bộ ‹tšung boovietnami maa-ala Indohiinas, prg Kesk-Vietnam

Annapolis12: -e; -[es]sse› linn USAs, Marylandi pealinn

Anne+linn22: -linna; -.linna›

Annik+oru3: -le›

Annikvere7: -sse ja -.verre›

Anse+küla3: -sse ja -.külla›

Anžero-Sudžensk9: -i; -isse› linn Venemaal

Antalyaantalja; 7: -sse›, piiblis A.taalia linn Türgis

Antananarivo-riivu; 7: -sse› Madagaskari pealinn

Antarktika8: -sse› Antarktis ja seda ümbritsevad alad

An.tarktis12: -e; -ele› lõunanabamander

Anti+.atlas12: -e› mäestik Marokos

Antigua ja Barbuda, Antigua and Barbuda ingl saareriik Väikestes Antillides

Anti+liibanon6: -i, -i; -i›, Jabal Lubnān ash-Sharqī ‹džabal lub.naan aš-šarkiiar mäeahelik Liibanoni ja Süüria piiril

Antillid mitm20: -.tillide; -.tillidele› saarestik Kesk-Ameerikas Lääne-Indias, Suured ja Väikesed Antillid

.Antsla8: -sse ja .Antsla ja -le›

.Ant.werpen.-v-; 9: -i; -isse› linn Belgias

Ao1: -sse›

Aomenaumõn; 6: -i, -i; -i› hn, Macau ‹ma.kauportugali erihalduspiirkond Hiinas

.Aovere7: -sse ja -.verre›

Apalatšid mitm20: -.latšide›, Apalatši mäed ‹äpälätšian mauntinz›, Appalachian Mountains ingl mäestik Põhja-Ameerika idaosas USAs ja Kanadas

Ape7: -sse› Hopa lätikeelne nimi

Apenniinid mitm20: -.niinide, -.niine ja -.niinisid›, Appennino it Itaalia keskosa läbiv mäeahelik; Apenniini poolsaar Itaalia mandriosa hõlmav poolsaar

Apia8: -sse› Samoa pealinn

.Apja8: -sse ja -le›

{Apšeroni poolsaar} → Abşeroni poolsaar

A.puulia8: -sse›, Puglia ‹puljiait Itaalia maakond

A.raabia8: -sse›, A.raabia poolsaar, Jazīrat al-‘Arab ‹džaziirat al-arabar poolsaar Ees-Aasias; A.raabia Ühend+emiraadid mitm, lühendatult Ühend+emiraadid, al-Imārāt ar riik Araabia poolsaarel

A.raal20: Araali›, Araali meri sisemeri Kesk-Aasias Kasahstani ja Usbekistani piiril

Arafura meri (Austraalia ja Indoneesia saarte vahel)

Aragónaragon; 6: -i, -i; -i› autonoomne piirkond Hispaanias

Aragvi9Kura lisajõgi Gruusias

A.raks20: Araksi, A.raksi› jõgi Ees-Aasias

Ararat20: -rati, -.ratti›, Suur-Ararat, Büyük Ağrı dağı türgi mägi Türgis Armeenia mägismaal

Aravete7: -le›

Arbīlar.biil; 20: -i; -i› ar, Hewlêr ‹häulerkurdi linn Iraagis, Kurdistani pealinn

Ardennid mitm20: -.dennide›, Ardennes ‹ar.dennpr mäestik Prantsusmaal ja Belgias

Ardu7: -sse ja .Ardu›

Are7: -sse›

Argentina-tiina; 7: -sse›, ka Argentiina riik Lõuna-Ameerikas

Argonnear.gonn; 20: Argonne’i› kõrgustik Prantsusmaal Lorraine’is

Argun'6: -i, -i› Amuuri lähtejõgi Hiina ja Venemaa piiril

Arhangelsk9: -i; -isse› oblastilinn Põhja-Venemaal

Århus.oorhus; 12: -e; -[es]sse› linn Taanis

Ariste laht

Arizona-oo-; 7: -sse› USA osariik

Arjadi9: -le›

Ar.kaadia8: -sse›, Arkadía ‹arkadiiakr Kreeka maakond

Arkansas13: -e; -esse› USA osariik

.Arkna8: -sse ja .Arkna›

Arktika8: -sse›, ka Arktis ‹13: -e; -esse› põhjapolaarpiirkond; Arktika ookean Jäämere rööpnimesid

Armavir6: -i, -i; -i› linn Venemaal

Ar.meenia8: -sse›, Hajastan armeenia riik Kaukaasias

Arno7jõgi Itaalias

Ar-Riyāḑar-ri.jaad; 20: -i; -i› Saudi Araabia pealinn

Arza.mass20: -massi; -.massi› linn Venemaal

Aruba-uu-; 7: -le ja -sse› Hollandi ülemereala Väikestes Antillides

Aru+küla3: -sse ja -.külla›

Aru+valla7: -.valda›

.Asdod9: -i; -isse› Ashdodi nimesid piiblis

Aserbaid.žaan20: -žaani; -.žaani›, Azərbaycan ‹azärbaidžanaserbaidžaani riik Kaukaasias

Aseri9: -sse ja Aseri›

Aşgabatašgabat; 20: -bati; -.batti› Türkmenistani pealinn

Ashdodaš.dood; 20: -i; -i›, piiblis Asotos ja .Asdod linn Iisraelis

Ashqelonaške.loon; 20: -i; -i›, piiblis Askelon ‹6: -i; -i› linn Iisraelis

Asmaraasmaara; 7: -sse› Eritrea pealinn

Asotos12: -e; -[es]sse› Ashdodi nimesid piiblis

Assa7: -sse› Gaza nimesid piiblis

Assaku8: -le›

.Assam9: -i; -isse›, Asam assami India osariik

Assamalla7: -sse›

Assoorid mitm20: As.sooride, As.soore ja As.soorisid; As.sooridele›, Açores ‹assorišportugali Portugalile kuuluvad saared Atlandi ookeanis

Assuan6: -i, -i; -i› vt Aswān

.Assur9: -i; -isse› Assüüria algne pealinn

As.süüria8: -sse›, piiblis .Assur ajalooline maa-ala Ees-Aasias

Astana1: -sse› Kasahstani pealinn, varasem Akmola ja Tselinograd

.Aste8: -sse›

As'ti järv, .Burtnieki järv, .Burt.nieks läti järv Lätis

Astrahan6: -i, -i; -i› oblastilinn Venemaal

As.tuuria8: -sse›, Asturias hisp autonoomne piirkond Hispaanias

Asu+küla3: -sse ja -.külla›

Asunciónasunssion; 6: -i, -i; -i› Paraguay pealinn

.Asva8: -sse ja .Asva ja -le›

Aswānassu.aan; 20: -i; -i›, Assuan Eur linn Egiptuses

{Ašgabat, Ašhabad} → Aşgabat

A.taalia8: -sse› vt Antalya

Atacamaatakaama; 7: -sse› kõrb Tšiilis

Ateena7: -sse ja A.teena›, Athína ‹athiinakr Kreeka pealinn

Athabascaatabaska; 7järv ja jõgi Kanadas

Áthosathos; 13: -e› mägi Kreekas

Atika8: -sse›, Attikí ‹atikikr Kreeka maakond

.Atla8: -sse ja .Atla›

.Atlandi ookean9: -sse›, liigisõnata .At.lant ‹20: .Atlandi, .At.lanti›

Atlanta7: -sse› linn USAs

Atlantis13: -e; -esse› müütiline saar või mander

.Atlas12: -e›, .Atlase mäed, Al-Aţlas ar mäestik Loode-Aafrikas

Atšinsk9: -i; -isse› linn Venemaal

Atõ.rau1: -sse› linn Kasahstanis, endine Gurjev

Auckland.ookländ; 9: -i; -isse› linn Uus-Meremaal

.Audla8: -sse ja .Audla›

.Audru8: -sse ja .Audru›

.Augs.burg20: -burgi; -.burgi› linn Saksamaal

Aukš.taitija8: -sse› ajalooline maa-ala Leedus

.Aunus12: -e; -[es]sse›, Olonets vn linn Karjalas

Auschwitz.auš.vits; 20: -i; -i› Oświęcimi saksakeelne nimi

Austerlitzauster.lits; 20: -i; -i› vt .Slavkov u Brna

Aust.raalia8: -sse›, Australia ‹ost.reiliaingl riik ja mander lõunapoolkeral

Austral.aasia8: -sse› Austraalia, Uus-Meremaa ja lähedased Vaikse ookeani saared (Melaneesia)

.Austria8: -sse›, Österreich ‹öster.raihhsks riik Euroopas

.Auvere7: -sse ja -.verre›

Auvergneo.vern'; 20: Auvergne’i; Auvergne’i› halduspiirkond Prantsusmaal

Avanduse12: os Avandust; -sse ja -le›

Avaste8: -sse›

Avatša7tulemägi Venemaal Kamtšatka poolsaarel

Avignonavin.joon; 20: -i; -i› linn Prantsusmaal

Avi+jõgi

Avi+nurme7: -sse ja -.nurme›

Axiósaksios; 6: -i, -i› Vardari kreekakeelne nimi

— b —

Bab el .Mandeb9: -i; -isse›, Bāb al-Mandab ar väin Araabia poolsaare ja Aafrika mandri vahel

Bab.ruisk9: -i, -it; -isse›, vene keeles Bob.ruisk linn Valgevenes

Babülon6: -i, -i; -i›, piiblis .Paabel muistne linn Mesopotaamias

Babü.loonia8: -sse› Mesopotaamia lõunaosa ajalooline nimi

Baden.baaden; 9: -i; -isse› maa-ala Saksamaal; linn Austrias ja Šveitsis

Baden-Baden.baaden-.baaden; 9: -i; -isse› linn Saksamaal

Baden-Württemberg.baaden-vürtem.berg; 20: -bergi; -.bergi› Saksa liidumaa

Baffini saar.bäffini›, Qikiqtaaluk inuktituti saar Kanadas (Arktika saarestiku suurim)

.Bagdad9: -i; -isse ja -i›, Baghdād ‹bag.daadar Iraagi pealinn

Bahama8: -sse ja -le›, Bahama saared, The Bahamas ingl riik ja saarestik Põhja-Ameerikas

Bah.rein20: -reini; -.reini›, Al-Baḩrayn ‹al-bah.rainar riik ja saar Aasias

Bahtšisa.rai1: -sse›, Bağçasaray ‹bahtšasa.raikrimmitatari linn Ukrainas Krimmis

.Baieri9: -sse ja .Baieri›, Bayern ‹baiernsks Saksa liidumaa

.Baikal9: -i› järv Venemaal Siberis; .Baikali+maa2: -le›, Pribaikalje vn Baikali järve äärne ala

Baikonur6: -i, -i; -i› Bajkongõri venekeelne nimi

Baile Átha Cliathbal'aahak.l'iah; 9: -i; -isse› Dublini iirikeelne nimi

{Bairam-Ali} → Baýramaly

Bajkongõr6: -i, -i; -i›, vene keeles Baikonur linn ja kosmodroom Kasahstanis

{Bajramalõ} → Baýramaly

.Baktria8: -sse› muistne maa-ala Kesk-Aasias

Ba.kuu1: -sse›, Bakı ‹bakõaserbaidžaani Aserbaidžaani pealinn

Balaton6: -i, -i› järv Ungaris

Baleaarid mitm20: -.aaride; -.aaridele›, Baleaari saared, Illes Balears katalaani autonoomne piirkond ja saarestik Hispaanias

Balhaš20: -haši; -.hašši› Balkaši venekeelne nimi

Balibaali; 7: -le› Indoneesiale kuuluv saar

Bal.kaaria8: -sse›, Malkar balkaari Kabardi-Balkaaria lõuna- ja edelaosa

.Balkan9: -i; -isse›, .Balkani poolsaar maa-ala Kagu-Euroopas; .Balkani maad9: -sse› Balkani poolsaare riigid; .Balkani mäed vt Stara planina

Balkaš20: -kaši, -.kašši›, vene keeles Balhaš järv Kasahstanis

Bal.tiisk9: -i, -it; -isse› linn Venemaal Kaliningradi oblastis

Bal'ti+maad mitm, ka Bal'tikum ‹6: -i, -i; -i›, Bal'ti riigid Eesti, Läti ja Leedu

{Bal'ti meri} → Läänemeri

Baltimoreboolti.moor; 20: Baltimore’i; Baltimore’i› linn USAs

Balvi7: -sse› linn Lätis

Balõktšõ1: -sse›, vene keeles varem Rõbatšje linn Kõrgõzstanis

Bamako1: -sse› Mali pealinn

.Bandar Seri Begawan9: -i; -isse› Brunei pealinn

Bandung9: -i; -isse› linn Indoneesias Jaava saarel

Bangalorebanga.loor; 20: Bangalore’i; Bangalore’i›, Bĕngaḷūru kannada linn Indias, Karnataka osariigi pealinn

Banghāzībangaazi; 7: -sse› linn Liibüas, endisi pealinnu

Bangka7: -le› saar Indoneesias

.Bang.kok20: -koki; -.kokki›, Krung Thep ‹krung theeptai Tai pealinn

Bangladesh.bangladeš; 20: -i; -i› riik Aasias

Banguiban.gii; 1: -sse› Kesk-Aafrika Vabariigi pealinn

Banja Luka7: -sse› linn Bosnias ja Hertsegoviinas

Banjulband.žuul; 20: -i; -i› Gambia pealinn

Baranavitšõ7: -sse›, vene keeles Baranovitši linn Valgevenes

Barbados13: -e; -esse ja -ele› saareriik Väikestes Antillides

Barcelonabarsseloona; 7: -sse› linn Hispaanias, Kataloonia pealinn

Barentsi meri (Jäämere osa)

Baribaari; 7: -sse› linn Itaalias

Barnaula-ul; 6: -i, -i; -i› linn Venemaal, Altai krai keskus

Ba.rõssav9: -i; -isse›, vene keeles Bo.rissov vn linn Valgevenes

Basel.baazel; 9: -i; -isse› linn ja kanton Šveitsis

Basilicatabazilikaata; 7: -sse› Itaalia maakond

Baski+maa2: -le›, Euskal Her.ria baski, País Vasco hisp, Pays basque pr maa-ala Euroopas; autonoomne piirkond Hispaanias

Baskuntšak20: -šaki, -.šakki› soolajärv Venemaal Kaspia madalikul

.Basra8: -sse› vt Al-Başrah

Basseterrebaster; 6: Basseterre’i; Basseterre’i› Saint Kittsi ja Nevise pealinn

Basuuto+maa2: -le› prg Lesotho

Baškortostan6: -i, -i; -i›, ka Baš.kiiria ‹8: -sse› Venemaa koosseisu kuuluv vabariik Uuralites

Bathumi9: -sse›, vene keeles Batumi linn Gruusias, Adžaaria pealinn

.Bauska8: -sse› linn Lätis

Baýramalybairamalõ; 1: -sse› linn Türkmenistanis

Beaujolaisbožo.lee; 1: -sse› maa-ala Prantsusmaal

Beijingpei.t'sing; 20: -i; -i› Pekingi hiinakeelne nimi

Beirut9: -i; -isse›, Bayrūt ‹bai.ruutar Liibanoni pealinn

Be.kaa1: -sse›, Bekaa org, Al-Biqā‘ ‹al-bi.kaaar maa-ala Liibanonis

Belaja8Kama lisajõgi Venemaal pms Baškortostanis

{Belaja Tserkov} → Bila .Tserkva

Be.lau1: -sse›, ka Pa.lau USA-ga assotsieerunud riik Okeaanias

Belfast.bel.faast; 20: -i; -i› linn Ühendkuningriigis, Põhja-Iirimaa pealinn

.Bel'gia8: -sse›, België ‹.belhiehollandi, Belgique ‹bel.žikpr, Belgien sks riik Euroopas

Belgorod6: -i, -i; -i› linn Venemaal

{.Belgorod-Dnest.rovski} → .Bilgorod-Dnist.rovski

.Belgrad9: -i; -isse›, Beograd serbia Serbia pealinn

Belizebe.liiz; 20: Belize’i; Belize’i› riik Kesk-Ameerikas

Belmopan6: -i, -i; -i› Belize’i pealinn

Beloje järv vt Valgjärv

Belo.morsk9: -i, -it; -isse› linn Karjalas

Belo.zersk9: -i, -it; -isse› linn Venemaal

Belt20: Beldi; .Belti›, Bælt ‹belttaani kaks Lääne- ja Põhjamere vahelist väina Taanis: Suur- ja Väike-Belt

Beluhha7mägi Altai mäestikus

Belutšistan6: -i, -i; -i›, Balūchestān pärsia, Balochistān urdu maa-ala Lääne-Aasias

{Benares} → Varanasi

Beneluxbene.luks; 20: -i, -i; -i›, Beneluxi maad Belgia, Holland ja Luksemburg

.Bengal9: -i; -isse›, Baṅga ‹bongobengali maa-ala Indias (Lääne-Bengal) ja Bangladeshis; .Bengali laht (India ookeani osa)

{Bengasi} → Banghāzī

Beninbe.niin; 20: -i; -i›, Bénin pr riik Lääne-Aafrikas

Beograd6: -i; -isse› Belgradi serbiakeelne nimi

Ber.dõtšiv9: -i; -isse› linn Ukrainas

Berezina1Bjarezina venekeelne nimi

Berezniki1: -sse› linn Venemaal

.Bergen9: -i; -isse› linn Norras

Bergsbybäršpi; 9: -sse› Tuksi rootsikeelne nimi

Beringi meri (Vaikse ookeani põhjaosa)

Berkshire.baa(r)kšir; 6: Berkshire’i; Berkshire’i› Inglismaa krahvkond

Ber.liin20: -liini; -.liini›, Berlin ‹ber.liinsks Saksamaa pealinn ja liidumaa

Bermuda-uu-; 7: -sse›, Bermuda Islands ingl Briti asumaa Atlandi ookeani keskosas

Bern20: Berni; .Berni› sks = Bernebern; 20: Berne’i; Berne’i› pr Šveitsi pealinn

Beskiidid mitm20: -.kiidide› mäestik pms Tšehhis, Poolas ja Slovakkias

Bessa.raabia8: -sse›, Basarabia moldova maa-ala Ida-Euroopas Dnestri ja Pruti jõe vahel

.Bethlehem6: -i, -i; -i› Petlemma ladinapärane nimi

Betšuaana+maa2: -le› prg Botswana

Bhopal6: -i, -i; -i›, Bhopāl hindi linn Indias

Bhutan6: -i, -i; -i›, Druk Yul dzongkha riik Aasias

Białystokbjalõstok; 9: -i; -isse› linn Poolas

Biharbi.haar; 20: -i; -i›, Bihār hindi India osariik

Biisk9: -i, -it; -isse› linn Venemaal

Bija7jõgi Venemaal Altais

Bila .Tserkva8: -sse› linn Ukrainas

Bil.bao1: -sse›, Bilbo ‹7: -sse› baski linn Hispaanias Baskimaal

Bilgorod-Dnist.rovski9: -sse› linn Ukrainas

.Birkas13: -e, -esse› Pürksi rootsikeelne nimi

Birma7: -sse›, diplomaatilises kontekstis Myanmar ‹.mjanmarriik Aasias

Birminghamböö(r)mingäm; 6: -i, -i; -i› linn Inglismaal

Birobidžan6: -i, -i; -i› Juudi autonoomse oblasti keskus

.Birštonas12: -e; -[es]sse› linn Leedus

Biskaia7: -sse›, Bizkaia ‹biskaiabaski provints Hispaanias Baskimaal; Biskaia laht (Hispaania ja Prantsusmaa vahel)

.Bis.sau1: -sse› Guinea-Bissau pealinn

Biškek20: -keki; -.kekki› Kõrgõzstani pealinn

Bi.tüünia8: -sse› ajalooline maa-ala Väike-Aasias

Bjarezina8›, vene keeles Berezina Dnepri lisajõgi Valgevenes

Blagodat'20: -dati, -.datti› mägi Venemaal Uuralis

Blagoveštšensk9: -i; -isse› linn Venemaal, Amuuri oblasti keskus

Bob.ruisk9: -i, -it; -isse› Babruiski venekeelne nimi

Bochum.bohhum; 9: -i; -isse› linn Saksamaal

Bodaibo1: -sse› linn Venemaal

Boden.booden; 9: -i› järv Alpides

Bogotábogo.taa; 1: -sse› Colombia pealinn

Boi.ootia8: -sse›, Voiotía ‹viotiiakr Kreeka maakond

Bo.liivia8: -sse›, Bolivia hisp riik Lõuna-Ameerikas

Bolognabolonja; 7: -sse› linn Itaalias

Bologoje7: -sse› linn Venemaal

Bombaybom.bei; 1: -sse› Mumbai varasem ingliskeelne nimi

Bonn20: Bonni; .Bonni› linn Saksamaal, (Lääne-)Saksamaa pealinn 1949–1990

Bordeauxbor.doo; 1: Bordeaux’; Bordeaux’sse› linn Prantsusmaal

Bordžomi9: -sse› linn Gruusias

Borgå.borgo; 8: -sse› Porvoo rootsikeelne nimi

{Borislav} → Borõslav

{Borispol} → Bo.rõspil

Bo.rissov9: -i; -isse› Barõssavi venekeelne nimi

.Borneo8: -sse ja -le› vt Kali.mantan

.Born.holm20: -holmi; -holmile ja -.holmi› Taanile kuuluv saar ja maakond Läänemeres

Borodino1: -sse› küla Venemaal Moskva oblastis

Borovitši1: -sse› linn Venemaal

{Boržomi} → Bordžomi

Borõslav6: -i, -i; -i› linn Ukrainas

Bo.rõspil9: -i; -isse› linn Ukrainas

.Bosnia8: -sse› maa-ala Bosnias ja Hertsegoviinas; .Bosnia ja Hertsegoviina, Bosna i Hercegovina horvaadi, serbia riik Euroopas

.Bosporus12: -e›, .Bosporuse väin, Boğaziçi ‹booazitšitürgi Musta merd Marmara merega ühendav väin

.Boston9: -i; -isse› linn USAs

.Botnia laht vt Põhja+laht

Botswana-vaa-; 7: -sse› riik Aafrika lõunaosas

Bouvet’ saarbu.vee›, Bouvetøya norra Norra valdus Atlandi ookeani lõunaosas

Bra.bant20: -bandi; -.banti› endine provints Belgias

Bradford.brät.ford; 20: -fordi; -.fordi› linn Inglismaal

Brahma.putra8jõgi Lõuna-Aasias

Branden.burg20: -burgi; -.burgi› linn ja liidumaa Saksamaal

Bra.siilia8: -sse›, Brasil ‹brazilportugali riik Lõuna-Ameerikas

Brasíliabra.ziilia; 8: -sse› Brasiilia pealinn

Braşovbrašov; 6: -i, -i; -i› linn Rumeenias

Brazzavillebraza.vill; 20: -ville’i; -ville’i› Kongo Vabariigi pealinn; Brazzaville’i Kongo vt Kongo 2.

Bratislava3: -sse› Slovakkia pealinn

Bratsk9: -i, -it; -isse› linn Venemaal

Braunschweig.braun.švaig; 20: -i; -i› linn ja maa-ala Saksamaal

Bremen.breemen; 9: -i; -isse›, ka .Breemen linn ja liidumaa Saksamaal

.Brenner9: -i; -isse› sks, Passo di Brénnero it kuru Alpides

Brest20: Bresti; .Bresti› linn Prantsusmaal; oblastilinn Valgevenes

Bretagnebrötanj; 20: Bretagne’i; Bretagne’i› poolsaar ja halduspiirkond Prantsusmaal

Bridgetown.bridž.taun; 20: -i; -i› Barbadose pealinn

Brighton.braiton; 9: -i; -isse› linn Inglismaal

Brisbane.brizben; 9: -i; -isse› linn Austraalias

.Bristol9: -i; -isse› linn Inglismaal

Bri.tan'nia8: -sse› Suurbritannia saare ajalooline nimetus

Briti vt Suur+bri.tannia; Briti saared mitm Suurbritannia, Iirimaa jt väiksemad saared; Briti Columbiako.lumbia; 8: -sse›, British Columbia ‹britiš ko.lambiaingl Kanada provints

Brjansk9: -i, -it; -isse› oblastilinn Venemaal

Brnob(õ)rno; 7: -sse› linn Tšehhis

Bruggebrühhe; 7: -sse› linn Belgias

Bru.nei1: -sse›, ka Bru.nei Darussalam riik Kagu-Aasias

{Brügge} → Brugge

.Brüssel9: -i; -isse›, Bruxelles ‹brüs.sellpr, Brussel ‹.brüsselhollandi Belgia pealinn

Bucureştibukurešti; 7: -sse› Bukaresti rumeeniakeelne nimi

Buda.pest20: -pesti; -.pesti› Ungari pealinn

Budjonnovsk9: -i; -isse› linn Venemaal

Buenos Aires13: -e; -esse› Argentina pealinn

Buffalobafalo; 8: -sse› linn USAs

Bug6: -i, -i›, Lääne-Bug, Zahhodni Bug valgevene, Zahhidnõi Bug ukraina Wisła lisajõgi Ukrainas, Valgevene piiril ja Poolas

Bugulma1: -sse› vn, Bögelmä ehk Bɵgelmə ‹bögelmätatari linn Tatarstanis

Buguruslan6: -i, -i; -i› linn Venemaal

Buhhaara7: -sse› vt Buxoro

Bujumburabužumbuura; 7: -sse› Burundi pealinn

Buka.rest20: -resti; -.resti›, Bucureşti ‹bukureštirumeenia Rumeenia pealinn

Bukoviina7: -sse›, Bucovina rumeenia, Bukovõna ukraina maa-ala Ida-Euroopas, prg Rumeenia ja Ukraina piiril

Bul.gaaria8: -sse›, Bǎlgarija ‹bõlgarijabulgaaria riik Euroopas

Bureja1Amuuri lisajõgi Venemaal; Bureja mäestik (Venemaal)

Bur.gun'dia8: -sse›, Bourgogne ‹burgonjpr halduspiirkond Prantsusmaal

Bur.jaatia8: -sse›, Burjatija vn, Burjaad oron burjaadi Venemaa koosseisu kuuluv vabariik Kaug-Idas

Burkina Fasoburkiina fasso; 7: -sse› riik Lääne-Aafrikas

.Burtnieki järv, .Burt.nieks läti vt As'ti järv

Burundi7: -sse› riik Aafrikas

Buzuluk20: -luki; -.lukki› linn Venemaal

Buxorobuhhoro; 1: -sse›, ka Buhhaara linn Usbekistanis

Bögelmä1: -sse›, täpsel kujul Bɵgelmə Bugulma tatarikeelne nimi

Böömi+maa2: -le› Čechy saksapärane nimi ajaloolises kontekstis

Büt.san'ts20: -san'tsi; -.san'tsi› ajalooline riik ja linn (prg İstanbul)

Bydgoszczbõdgoštš; 9: -i; -isse› linn Poolas

— c —

Cabo Verdekaabu verdi; 7: -sse› Roheneemesaarte nimi diplomaatilises kontekstis

Cádizkaadiss; 9: -i; -isse› linn Hispaanias

Caenkaan; 20: -i; -i› linn Prantsusmaal

Caerdydd.kaõrdõd; 6: -i, -i; -i› Cardiffi kõmrikeelne nimi

Cagliari.kaaljari; 9: -sse› linn Itaalias

Cahorska.oor; 20: -i; -i› linn Prantsusmaal

Calabriaka.laabria; 8: -sse›, ka Ka.laabria Itaalia maakond

Calaiska.lee; 2: Calais’; Calais’sse› linn Prantsusmaal; Calais’ väinka.lee›, ka Doveri väin ‹douveri›, Pas de Calais ‹padöka.leepr, Strait of Dover ingl La Manche’i Põhjamerega ühendav väin Suurbritannia ja Prantsusmaa ranniku vahel

Calcuttakälkata; 7: -sse› Kolkata varasem ingliskeelne nimi

Calgary.kälgari; 9: -sse› linn Kanadas

Calikaali; 7: -sse› linn Colombias

Californiakali.fornia; 8: -sse›, ka Kali.fornia USA osariik; poolsaar Põhja-Ameerikas

Çallıtšallõ; 1: -sse› vt Yar Çallı

Cambridge.keim.bridž; 20: Cambridge’i; Cambridge’i› linn Inglismaal

Campaniakam.paania; 8: -sse›, ka Kam.paania Itaalia maakond

Canaverali neemkanaverali(USAs Floridas)

Canberrakänbera; 8: -sse› Austraalia pealinn

Cannaekannae; 1: -sse› antiikaja paik Itaalias

Canneskann; 20: Cannes’i; Cannes’i› linn Prantsusmaal

Canterburykänte(r)beri; 3: -sse› linn Inglismaal

Capri.kapri; 9: -le› Itaaliale kuuluv saar Napoli lahes

Caracaskarakas; 13: -e; -esse› Venezuela pealinn

Cardiffkaa(r)dif; 9: -i; -isse› = Caerdydd.kaõrdõdkõmri linn Suurbritannias, Walesi pealinn

Carolinakaroliina; 7: -sse› kaks osariiki USAs: Põhja- ja Lõuna-Carolina

Carpentaria lahtkarpentaaria(Austraalia rannikul)

Cartagenakartahheena; 7: -sse› linn Colombias; linn Hispaanias

Casablancakasablanka; 7: -sse›, Ad-Dār al-Bayḑā’ ‹ad-daar al-baidaar linn Marokos

Casiquiarekasikjaare; 7jõgi Venezuelas

Casnewyddkasnevõd; 9: -i; -isse› Newporti kõmrikeelne nimi

Castilla–La Manchakastilja la mantša; 7: -sse› autonoomne piirkond Hispaanias

Castilla-Leónkastilja-leon; 6: -i, -i; -i› autonoomne piirkond Hispaanias

Castries.käst.riis; 20: -i; -i› Saint Lucia pealinn

Cataniaka.taania; 8: -sse› linn Itaalias

Cayenneka.jenn; 20: Cayenne’i; Cayenne’i› Prantsuse Guajaana halduskeskus

Čechytšehhi; 7: -sse›, ka Tšehhi ja Tšehhi+maa, ajaloolises kontekstis ka saksapäraselt Böömi+maa Tšehhi Vabariigi lääneosa

Celebestselebes; 12: -e; -ele› vt Sulawesi

Cēsistseessis; 13: -e; -esse›, ajaloolises kontekstis ka Võnnu linn Lätis

Cetinjetsetinje; 8: -sse› linn Montenegros, kunagine pealinn

Ceutaseuuta; 7: -sse› Hispaania eksklaav Marokos

Chacotšako; 7: -sse› vt Gran Chaco

Chalkidikehalkidike; 8: -sse ja -le›, Chalkidikí ‹halkidikikr maakond ja poolsaar Kreekas

Champagnešampanj; 20: Champagne’i; Champagne’i› maa-ala Prantsusmaal

Chandigarhandi.gaar; 20: -i; -i›, Chańḍīgaṙh hindi, pandžabi linn ja liiduala Indias

Changchuntšhangtšhun; 6: -i, -i; -i› linn Hiinas

Chang Jiangtšhang tsjang; 20: -i› Jangtse hiinakeelne nimi

Changshatšhang.šaa; 1: -sse› linn Hiinas

Chariša.rii; 1jõgi Aafrikas

Chattanoogatšätanuuga; 7: -sse› linn USAs

Chejutšedžu; 7: -le› Lõuna-Koreale kuuluv saar Korea väinas

Chemnitzkemnits; 9: -i; -isse› linn Saksamaal

Chengdutšhõng.tuu; 1: -sse› linn Hiinas

Chennai.šen.nai; 1: -sse›, ka Madras linn Indias, Tamil Nadu pealinn

Cherbourgšer.buur; 20: -i; -i› linn Prantsusmaal

Cheyennešai.enn; 20: Cheyenne’i; Cheyenne’i› linn USAs

Chiapastšiaapas; 13: -e; -esse› Mehhiko osariik

Chicagošikaago; 7: -sse› linn USAs

Chihuahuatšiuaava; 7: -sse› linn ja osariik Mehhikos

Chíoshios; 13: -e; -ele ja -esse› saar ja maakond Kreekas

Chişinăukiši.nöu; 1: -sse› Moldova pealinn

Chittagongita.gong; 20: -i; -i›, Chaṭṭagrām bengali linn Bangladeshis

Chongqingtšhung.t'shing; 20: -i; -i› linn Hiinas

Cincinnatisinsinäti; 7: -sse› linn USAs

Citlaltépetlsitlalteepetl; 9: -i› vt Orizaba

Cleveland.kliiv.länd; 20: -i; -i› linn USAs

Cluj-Napocakluž-napooka; 7: -sse› linn Rumeenias

Clydeklaid; 20: Clyde’i› jõgi Suurbritannias Šotimaal

Cognackonjak; 20: -i; -i› paikkond Prantsusmaal

Colombiako.lombia; 8: -sse›, ka Ko.lumbia riik Lõuna-Ameerikas

Colombokolambo; 7: -sse›, Kŏḷamba singali, Kŏl̮umpu tamili Sri Lanka pealinn

Colóni saarestikkoloni vt Galápagose saared

Coloradokoloraado; 7: -sse› USA osariik; jõgi Argentinas; jõgi USAs ja Mehhikos

Columbiako.lambia; 8: -sse› jõgi USAs ja Kanadas; linn USAs; Columbia .ring.kondko.lambiaAmeerika Ühendriikide pealinna Washingtoni hõlmav haldusüksus

Columbusko.lambös; 12: -e; -[es]sse› kaks linna USAs

Comokoomo; 7: -sse› linn Itaalias; Como järv (Itaalias Lombardias)

Conakrykonakri; 9: -sse› Guinea pealinn

Connecticutkonetikut; 20: -cuti; -cutti› USA osariik

Constanţakonstantsa; 7: -sse› linn Rumeenias

Cooki saaredkuki›, Cook Islands ingl Uus-Meremaa omavalitsuslik ala Okeaanias

Córdobakordova; 8: -sse› linn Argentinas; linn Hispaanias

Corkkoo(r)k; 20: -i; -i› = Corcaighkorkiiiiri linn Iirimaal

Cornwall.koo(r)nuol; 20: -i; -i› poolsaar ja krahvkond Inglismaal

Costa Ricakosta riika; 7: -sse› riik Kesk-Ameerikas

Côte d’Azurkot-da.züür; 20: -i; -i›, ka .Prantsuse Riviera Prantsusmaa Vahemere rannik, eriti selle idaosa

Côte d’Ivoirekot-divu.aar; 20: Ivoire’i; Ivoire’i› pr Elevandiluuranniku nimi diplomaatilises kontekstis

Cotonoukoto.nuu; 1: -sse› linn Beninis, tegelik pealinn

Cotopaxikotopahhi; 7mägi Ecuadori Andides

Cottbus.kotbus; 12: -e; -[es]sse› linn Saksamaal

Coventrykaventri; 9: -sse› linn Inglismaal

Crna Gorats(õ)rna gora; 7: -sse› Montenegro serbiakeelne nimi

Częstochowatše(n)stohhova; 7: -sse› linn Poolas

Curaçaoküras.sao; 1: -le› saar Kariibi meres

— d —

.Daakia8: -sse› Rooma provints, vastab ligikaudu prg Rumeeniale

{Dacca} → Dhaka

Dagestan6: -i, -i; -i› Venemaa koosseisu kuuluv vabariik Põhja-Kaukaasias

Daho.mee1: -sse› prg Benin

Dakar6: -i, -i; -i› Senegali pealinn

Dakota-oo-; 7: -sse› kaks osariiki USAs: Põhja- ja Lõuna-Dakota

Dalarna.daalarna; 8: -sse› lään ja ajalooline maakond Rootsis

Daliantaljen; 6: -i, -i; -i› linn Hiinas, Lüda osa

Dallas13: -e; -esse› linn USAs

Dal.maatsia8: -sse›, Dalmacija horvaadi maa-ala Balkani poolsaarel Aadria mere idarannikul

Da.maskus12: -e; -[es]sse›, Dimashq ‹di.maškar Süüria pealinn

Damāvanddäma.vänd; 20: -i, -i› mägi Iraanis

Dardanellid mitm20: -.nellide›, Çanakkale boğazı türgi Egeuse merd Marmara merega ühendav väin Türgis

Dar es Sa.laam20: -laami; -.laami› linn Tansaanias, endine pealinn

Darjeelingdardžiiling; 9: -i; -isse› linn Indias

Darlingdaa(r)ling; 9: -i› Murrey lisajõgi Austraalias

Darmstadt.darm.štat; 20: -i; -i› linn Saksamaal

Darwin.daa(r)-; 9: -i; -isse› linn Austraalias

Daşoguzdašoguz; 6: -i, -i; -i› linn Türkmenistanis

.Daugava8›, ka Väina jõgi, Valgevenes ja Venemaal Lääne-Dvina, Zahhodnjaja Dzvina valgevene, Zapadnaja Dvina vn jõgi Lätis, Valgevenes ja Venemaal, suubub Liivi lahte

Daugav.pils20: -pilsi; -.pilsi› linn Lätis

Davosda.voos; 20: -i; -i› linn Šveitsis

Dayton.deiton; 9: -i; -isse› linn USAs

Debrecendäbrätsän; 6: -i, -i; -i› linn Ungaris

.Dekkan9: -i; -isse›, .Dekkani kilt+maa, Deccan ingl, Dakkhin hindi piirkond Indias

Delawaredela.vaar; 20: Delaware’i; Delaware’i› USA osariik

Delfi7: -sse›, Delphi vkr antiikaja linn Kreekas

Delhi7: -sse›, Dillī hindi India pealinnaringkond

Delos13: -e; -ele›, Dílos ‹diloskr saar Kreekas

.Denver9: -i; -isse› linn USAs

Der.bent20: -bendi; -.benti› linn Dagestanis

Derbydaa(r)bi; 7: -sse› linn Inglismaal

Derhamn.deer.hamn; 20: -i; -i› Dirhami rootsikeelne nimi

Desna1Dnepri lisajõgi Venemaal ja Ukrainas

Detroitdit.roit; 20: -roiti; -.roiti› linn USAs

Devon9: -i; -isse› Inglismaa krahvkond

Dhakadhaaka; 7: -sse›, Ḍhākā bengali Bangladeshi pealinn

Dickson.dikson; 9: -i; -isse› alev Venemaal Taimõris

Dijondi.žoon; 20: -i; -i› linn Prantsusmaal

Dinaari mäestik (Balkani poolsaarel)

.Dirhami9: -sse ja .Dirhami› = Derhamn.deer.hamnrts

.Djaangõ8Jana jõe jakuudikeelne nimi

{Djakarta} → Jakarta

Djiboutidžibuuti; 7: -sse›, Jībūtī ar riik Aafrikas

Dnepr9: .Dnepri, .Dneprit› vn, Dnjapro valgevene, Dnipro ukraina jõgi Ukrainas, Valgevenes ja Venemaal

{Dneprodzer.žinsk} → Dniprodzer.žinsk

{Dnepropet.rovsk} → Dnipropet.rovsk

Dnestr9: .Dnestri, .Dnestrit›, .Nistru moldova, Dnister ukraina jõgi Ukrainas ja Moldovas

.Dnestri-.äärne11: -.äärsesse› vt Trans.nistria

Dniprodzer.žinsk9: -i, -it; -isse› linn Ukrainas

Dnipropet.rovsk9: -i, -it; -isse› oblastilinn Ukrainas

Dno1: -sse› linn Venemaal

Dobele.duobele; 8: -sse› linn Lätis

Dobrudža7: -sse›, Dobrogea ‹dobrodžarumeenia Musta mere äärne maa-ala Bulgaarias ja Rumeenias

Dodekaneesid mitm20: -.neeside; -.neesidele›, ka .Lõuna-Sporaadid, Dodekánisos kr saarestik ja maakond Kreekas

Dodoma-doo-; 7: -sse› Tansaania pealinn

Dohadooha; 7: -sse› vt Ad-Dawḩah

Dolomiidid mitm20: -.miitide›, Dolomiti it mäestik Itaalias

Dominicadominiika; 7: -sse ja -le› saareriik Väikestes Antillides

Dominikaani Vabariik, lühendatult Dominikaani ‹7: -sse ja Domini.kaani›, República Dominicana hisp riik Antillides Haiti saarel

Don6: -i, -i› jõgi Venemaal

.Don.bass20: -bassi; -.bassi›, Donetsi söebassein tööstusala Donetsi jõe tasandikul ja Dnepri alamjooksul Ukrainas, osaliselt Venemaal

Do.nets20: -netsi, -.netsi› Doni lisajõgi Ukrainas ja Venemaal; Donetsi söebassein Donbass

Do.netsk9: -i, -it; -isse› oblastilinn Ukrainas

Doni+maa2: -le› maa-ala Venemaal Doni alamjooksul

Doni-.äärne .Rostov9: -i; -isse› Rostov Doni ääres

Do.nostia8: -sse› baski = San Sebastiánsan sevastianhisp linn Hispaanias Baskimaal

.Doo.nau1jõgi Euroopas

Dordognedordonj; 20: Dordogne’i› jõgi Prantsusmaal

.Dort.mund20: -mundi; -.mundi› linn Saksamaal

Dourodouru; 7portugali, Duero hisp jõgi Hispaanias ja Portugalis

Doverdouver; 9: -i; -isse› linn Inglismaal; Doveri väin Calais’ väin

.Draakoni+mäed mitm, Drakensberg afrikaani mäestik Lõuna-Aafrikas

Dravadraava; 7Doonau lisajõgi Kesk-Euroopas

Dresden.dreesden; 9: -i; -isse› linn Saksamaal

Drogobõtš9: -i; -isse› linn Ukrainas

Druskinin.kai1: -sse› linn Leedus

Dzer.žinsk9: -i, -it; -isse› linn Ukrainas; linn Venemaal

Dƶoxar.džohhar; 9: -i; -isse›, ka Ƶovhar-Ġala ‹džouhar-gaalaGroznõi

Dzäudžõ.käu1: -sse› Vladikavkazi osseedikeelne nimi

Džalalabad6: -i, -i; -i› oblastilinn Kõrgõzstanis

Džambul6: -i, -i; -i› prg Taraz

{Džammu ja Kaš.miir} → Jammu ja Kashmir

{Džezkazgan} → Žezkazgan

{Džibuuti} → Djibouti

{Džidda} → Jiddah

{Džizak, Džizzahh} → Jizzax

Džomo.lungma8›, ka Everest, Qomolangma ‹tšomo.langmatiibeti, Sagarmāthā nepali maailma kõrgeim mägi Nepali ja Tiibeti piiril

Džugdžur6: -i, -i› mäestik Venemaal Kaug-Idas

Džun.gaaria8: -sse›, Junggar mongoli maa-ala Hiinas Xinjiangis

Du.bai1: -sse›, Dubayy ‹du.baiar linn Araabia Ühendemiraatides

Dublindablin; 9: -i; -isse› ingl = Baile Átha Cliathbal'aahak.l'iahiiri Iirimaa pealinn

Dubna1: -sse› linn Venemaal

Dubrovnik20: -niki; -.nikki› linn Horvaatias

Dudinka7: -sse› Taimõri autonoomse ringkonna keskus

Duero7Douro hispaaniakeelne nimi

Duisburg.düüs-; 20: -burgi; -.burgi› linn Saksamaal

.Dundaga8: -sse›, ka Tooninga asula Lätis Kuramaal

Dundeedan.dii; 1: -sse› linn Suurbritannias Šotimaal

Dunkerquedö(n).kerk; 20: Dunkerque’i; Dunkerque’i› linn Prantsusmaal

.Durban9: -i; -isse›, eThekwini suulu linn Lõuna-Aafrikas

Durhamdarem; 9: -i; -isse› Inglismaa krahvkond

Durrësdurres; 13: -e; -esse› linn Albaanias

Dušanbe1: -sse› Tadžikistani pealinn

Dvina1›, Põhja-Dvina, Severnaja Dvina vn jõgi Põhja-Venemaal

Düssel.dorf20: -dorfi; -.dorfi› linn Saksamaal

— e —

Ea+metsa7: -.metsa›

Ebavere7: -sse ja -.verre›; Ebavere mägi

Ebro7hisp, Ebre katalaani jõgi Hispaanias

Ecuadorekuador; 6: -i, -i; -i› riik Lõuna-Ameerikas

Edela-Aafrika8: -sse› prg Namiibia

Edinburghedin.burg; 20: -i; -i› linn Suurbritannias, Šotimaa pealinn

Edirne7: -sse›, ajaloolises kontekstis Adria.noopol linn Türgi Euroopa-osas

Edmonton6: -i, -i; -i› linn Kanadas

Edom9: -i; -isse› Idumea heebreakeelne nimi

.Eelam9: -i; -isse› muistne riik Pärsia lahe põhjakaldal

Ees-.Aasia8: -sse›, Lääne-.Aasia Aasia lääneosa Afganistani ja Pakistanini

Ees-.India8: -sse› Hindustani poolsaare varasemaid nimesid

Ees-Kau.kaasia8: -sse› Põhja-Kau.kaasia

Eesti7: -sse›

Efesos12: -e; -[es]se› vt Ephesos

Egerägär; 9: -i; -isse› linn Ungaris

E.geuse meri, Aigaío pélagos kr, Ege denizi türgi Vahemere osa Kreeka ja Türgi ranniku vahel

E.giptus12: -e; -[es]sse›, Mişr ‹misrar riik Aafrikas

Eidapere7: -sse ja -.perre›

.Eivere7: -sse ja -.verre›

Eivissa7: -le› katalaani, Ibiza ‹ivissahisp saar Hispaania Baleaari saarestikus

{Ekuador} → Ecuador

Ekvatori.aal-Gui.nea1: -sse›, Guinea Ecuatorial ‹gi.nea ekuatorialhisp riik Aafrikas

Elba7: -le› Itaaliale kuuluv saar Türreeni meres

Elbe7sks, Labe tšehhi jõgi Tšehhis ja Saksamaal

.Elbrus12: -e›, Mengitau karatšai-balkaari mägi Kaukasuse mäestikus Venemaal

{.El.burs} → .Al.borz

E.lea1: -sse›, Velia ladina antiikaja linn Itaalias

Elevan'di+luu+rannik8: -u; -ule›, diplomaatilises kontekstis Côte d’Ivoire ‹kot-divu.aarpr riik Aafrikas

Elista7: -sse› vn, Elst kalmõki Kalmõkkia pealinn

Elistvere7: -sse ja -.verre›

Ella+maa2: -le›

Ellesmere.elz.mier; 20: Ellesmere’i; Ellesmere’ile› Kanada Arktika saarestiku põhjapoolseim saar

Ellice’i saaredellissiTuvalu varasem nimi

El Salvador6: -i, -i; -i›, ka Salvador riik Kesk-Ameerikas

Elsass9: -i; -isse› Alsace’i saksapärane nimi

Elton6: -i, -i› soolajärv Venemaal Kaspia madalikul

Elva7: -sse ja .Elva›

Ema+jõgi

Emilia Romagnae.miilia romanja; 7: -sse› Itaalia maakond

Emmaste8: -sse ja -le›

Emu+mäe1: -le› (küla); Emu+mägi

.Endla8: -sse›; .Endla järv

.Enge8: -sse ja .Enge›

Engels9: -i; -isse› linn Venemaal

Epeiros12: -e; -[es]se› vt Ípeiros

Ephesosefesos; 12: -e; -[es]sse›, ka Efesos ajalooline linn Väike-Aasias

Erastvere7: -sse ja -.verre›, võrupäraselt Erästvere

Erebus12: -e› vulkaan Antarktikas Rossi saarel

.Er.furt20: -furdi; -.furti› linn Saksamaal

Ērģeme.eerdjeme; 8: -sse› Härgmäe lätikeelne nimi

Erieieri; 7: -sse› linn USAs; Erie järv (Põhja-Ameerikas)

Erit.rea1: -sse›, Ērtra ‹ertratigrinja, Irītrīyā ‹iriitriijaar riik Aafrikas

Ermistu järv

Erra7: -sse ja -le›

{Er-Rijad} → Ar-Riyāḑ

Erzurum6: -i, -i; -i› linn Türgis

Eru3: -sse›; Eru laht

Ervita8: -le›

Erästvere7: -sse› vt Erastvere

Eşfahānesfä.haan; 20: -i; -i› linn Iraanis

Eskilstunaeskilstüüna; 7: -sse› linn Rootsis

.Esna8: -sse ja .Esna›

.Es.poo1: -sse› sm = Esbo.esburts Helsingi naaberlinn Soomes

.Essen9: -i; -isse› linn Saksamaal

Essexessiks; 9: -i; -isse› Inglismaa krahvkond

Esztergomästär-; 6: -i, -i; -i› linn Ungaris

.Ežva8Võtšegda jõe komikeelne nimi

Eti.oopia8: -sse›, Ityop’ya amhari riik Aafrikas, varem Abessiinia

.Etna8tulemägi Itaalias Sitsiilia saarel

Etruriaet.ruuria; 8: -sse›, ka Et.ruuria ajalooline maa-ala Itaalias

.Euboia7: -sse ja -le›, Évvoia ‹eviakr maakond ja saar Kreekas

.Eufrat20: -rati, -.ratti› jõgi Ees-Aasias

Eu.raasia8: -sse› Euroopa ja Aasia

Eu.roopa8: -sse› maailmajagu, Euraasia mandri lääneosa

E.venkia8: -sse›, Evengi+maa ‹2: -le› haldusüksus (Evengi autonoomne piirkond) Venemaal Siberis

Eve.rest20: -resti, -.resti› vt Džomo.lungma

Extremaduraestremaduura; 7: -sse› autonoomne piirkond Hispaanias

Eyreeer; 20: Eyre’i› järv Austraalias

— f —

Faenzafaentsa; 7: -sse› linn Itaalias

Falklandi saared.fookländi›, hispaaniapäraselt Malviini saared ehk Malviinid, Falkland Islands ingl Briti asumaa Atlandi ookeani lõunaosas

Falun.faalun; 9: -i; -isse› linn Rootsis

Farg‘onafargona; 1: -sse›, vene keeles Fergana linn ja org Usbekistanis

Fenno+.skandia8: -sse› Skandinaaviat, Soomet, Karjalat ja Koola poolsaart hõlmav looduspiirkond

Feo.dossija8: -sse›, Kefe krimmitatari linn Ukrainas Krimmis

Fergana1: -sse› Farg‘ona venekeelne nimi

Ferraraferraara; 7: -sse› linn Itaalias

Fèsfess; 20: -i; -i›, Fās ar linn Marokos

Fidži7: -sse›, Fiji ‹fidžiingl, Viti fidži riik ja saarestik Okeaanias

Filipiinid mitm20: -.piinide; -.piinidele›, Pilipinas tagalogi, Philippines ingl riik (Filipiini Vabariik) ja saarestik Aasias

.Finn.mark20: -margi; -.marki› Norra maakond

Firenzefirentse; 7: -sse› linn Itaalias

.Flandria8: -sse›, Flaami piirkond, Vlaanderen ‹.flaanderenhollandi Belgia põhjaosa, föderatiivne piirkond

Florida8: -sse› poolsaar ja osariik USAs

Foi.niikia8: -sse› ajalooline maa-ala Ees-Aasias

Formosaformoosa; 7: -sse› Taiwani ajalooline nimi

Franche-Comtéfraa(n)š-ko(n).tee; 1: -sse› halduspiirkond Prantsusmaal

Frangi+maa2: -le›, .Franken sks maa-ala Saksamaal Baieris

.Frank.furt20: -furdi; -.furti›, Maini-.äärne .Frank.furt ehk .Frankfurt Maini ääres, Frankfurt am Main sks linn Saksamaal Hessenis

.Frank.furt Oderi ääres20: -furdi; -.furti› ehk Oderi-.äärne .Frank.furt, Frankfurt an der Oder sks linn Saksamaal Brandenburgis

Franz Josephi maafrants joozefiVenemaale kuuluv saarestik Jäämeres

Freetown.frii.taun; 20: -i; -i› Sierra Leone pealinn

Friisi saared saarestik Põhjamere rannikul Hollandis, Saksamaal ja Taanis; Friisi+maa2: -le›, Fryslân ‹fris.laanfriisi, hollandi Hollandi provints

Friuli-Venezia Giuliafriuuli-ve.neetsia .džuulia; 8: -sse› Itaalia maakond

Frunze7: -sse› prg Biškek

.Früügia8: -sse› ajalooline maa-ala Väike-Aasias

{Fudžijama} → Fuji

Fujifudji; 7›, Fujisan ‹fudjisan; 6mägi Jaapanis

Fujianfutsjen; 6: -i, -i; -i› Hiina provints

Fukuoka7: -sse› linn Jaapanis

Funafuti7: -le› Vaikse ookeani atoll, millel asub Tuvalu pealinn

Fääri saared, Føroyar ‹.förjarfääri, Færøerne taani Taani omavalitsuslik ala Atlandi ookeanis

Fööniksi+saared mitm, Phoenix Islands ‹fiiniks ailandzingl Kiribatile kuuluv saarestik Vaikses ookeanis

Fynfüün; 20: -i; -i› saar ja maakond Taanis

— g —

{Gaana} → Ghana

Gabonga.boon; 20: -i; -i› riik Aafrikas

Gaborone-roo-; 7: -sse› Botswana pealinn

Gaga.uusia8: -sse›, Găgăuzia moldova, Gagauz-Yeri gagauusi maa-ala Moldovas

Gagra7: -sse› linn Abhaasias

Ga.laatia8: -sse› ajalooline maa-ala Väike-Aasias

Galápagose saaredgalaapagose›, ka Colóni saarestik ‹kolooniEcuadorile kuuluv saarestik Vaikses ookeanis

Galiciaga.liissia; 8: -sse› autonoomne piirkond Hispaanias

Ga.liitsia8: -sse› maa-ala Poola ja Ukraina piirialadel

Gali.lea1: -sse›, HaGalil ‹haga.liilheebrea maa-ala Palestiinas, praeguse Iisraeli põhjaosa; Gali.lea meri Kinnereti järve nimesid piiblis

Gallegall; 20: Galle’i; Galle’i›, Gālla singali linn Sri Lankal

.Gallia8: -sse› ajalooline maa-ala Euroopas, kitsamas tähenduses prg Prantsusmaa

.Gambia8: -sse› riik ja jõgi Aafrikas

Gangdisêkangtise; 7: -sse›, ka Transhi.maalaja mäeahelik Tiibetis

Ganges13: -e›, Gaṅgā bengali, Gańgā hindi jõgi Lõuna-Aasias

Gansukan.suu; 1: -sse› Hiina provints

Garabogazi laht, venepäraselt Kara-Bogaz-Goli laht endine Kaspia mere laht Türkmenistani rannikul

Garda7järv Itaalias

Garonnega.ronn; 20: Garonne’i› jõgi Prantsusmaal

Gascognegaskonj; 20: Gascogne’i; Gascogne’i› maa-ala Prantsusmaal

Gazagaaza; 7: -sse›, piiblis ka Assa, Ghazzah ar linn Palestiinas, araabia omavalitsusala keskus

.Gattšina8: -sse› linn Venemaal

Gatwick.gät.uik; 20: -i; -i› linn Inglismaal

Gauja7: -sse› Koiva jõe lätikeelne nimi

.Gaujiena7: -sse› Koivaliina lätikeelne nimi

Gdańskgdan'sk; 9: -i, -it; -isse› linn Poolas

Gdov6: -i, -i; -i› Oudova venekeelne nimi

Gdyniagdõnja; 7: -sse› linn Poolas

Genf20: Genfi; .Genfi›, Genève ‹žö.neevpr linn Šveitsis

Genovadžeenova; 8: -sse› linn Itaalias

Gent20: Genti; .Genti› linn Belgias

Georgetown.džoo(r)dž.taun; 20: -i; -i› Guyana pealinn

Georgia 1..džoo(r)džia; 8: -sse› USA osariik

Ge.orgia 2.8: -sse› Gruusia rööpnimi

Gerageera; 7: -sse› linn Saksamaal

Ger.maania8: -sse› ajalooline maa-ala Euroopas

Ghanagaana; 7: -sse› riik Aafrikas

Ghatid mitm20: .Ghattide›, Ghāṭ hindi kaks mäestikku Indias: Ida- ja Lääne-Ghatid

Gib.raltar9: -i; -isse› Briti asumaa Vahemere ääres Hispaania lõunaosas

Gilberti saared prg Kiribati

{Gi.nea} → Gui.nea

Girondeži.roo(n)d; 20: Gironde’i› Garonne’i ja Dordogne’i jõe suudmeala Prantsusmaal

Gizagiiza; 7: -sse›, Al-Jīzah ‹al-džiizaar linn Egiptuses

{Gjandža} → Gäncä

Gjumri1: -sse› linn Armeenias, varem Leninakan

Glåmaglom(m)a; 7jõgi Norras

Glasgow.glaas.gou; 1: Glasgow’; Glasgow’sse› linn Suurbritannias Šotimaal

Glazov9: -i; -isse›, Glazkar ‹6: -i, -i; -i› udmurdi linn Udmurtias

Gloucestergloster; 9: -i; -isse› linn Inglismaal

Goa1: -sse› India osariik

Gobi3: -sse›, Gov mongoli kõrbeline maa-ala Ida-Aasias

Godthåb.got.hoob; 20: -i; -i› Nuuki taanikeelne nimi

Golan6: -i, -i; -i›, Al-Jawlān ‹al-džau.laanar kõrgendik Süüria edelapiiril

Golfi hoovus7: -sse› (Atlandi ookeani põhjaosas)

Gomel9: -i; -isse› oblastilinn Valgevenes

Gomorra7: -sse› vt Komorra

.Gorki9: -sse› prg Nižni Novgorod

Gorlivka8: -sse› linn Ukrainas

Gorno-Al.taisk9: -i, -it; -isse› Altai Vabariigi pealinn

Gothagoota; 7: -sse› linn Saksamaal

.Got.land20: -landi; -.landi› Ojamaa rootsikeelne nimi

Granadagranaada; 7: -sse› maa-ala ja linn Hispaanias

Gran Chacogran tšaako; 7: -sse›, ka Chaco maa-ala Lõuna-Ameerikas

Grankulla.graankulla; 7: -sse› Kauniaise rootsikeelne nimi

Grazgraats; 20: -i; -i› linn Austrias

Greenwichgrinidž, grenitš; 9: -i; -isse› linnaosa Inglismaal Londonis

Grenada-naa-; 7: -sse› saareriik Väikestes Antillides

Grenadiinid mitm20: -.diinide; -.diinidele›, the Grenadines ingl saarerühm Kariibi meres Väikestes Antillides

Grenoblegrö.noobl; 9: Grenoble’i, Grenoble’it; Grenoble’isse› linn Prantsusmaal

Grodna7: -sse›, vene keeles Grodno oblastilinn Valgevenes

.Groz.nõi1: -sse› vn, Sölƶ-Ġala ‹sölž-gaalaehk Dƶoxar ‹.džohhartšetšeeni Tšetšeenia pealinn

.Gruusia8: -sse›, ka Ge.orgia, Sakharthvelo gruusia riik Kaukaasias

Grööni+maa2: -le›, Kalaallit Nu.naat grööni, Grønland taani Taani omavalitsuslik ala Põhja-Ameerikas

Guadalajaraguadalahaara; 7: -sse› linn Mehhikos

Guadalquivirguadalki.viir; 20: -i, -i› jõgi Hispaanias

Guadeloupeguad(ö)lup; 20: Guadeloupe’i; Guadeloupe’i› Prantsuse departemang Väikestes Antillides

Guadianaguadiaana; 7jõgi Hispaanias ja Portugalis

Guajaana 1.7: -sse› piirkond Lõuna-Ameerikas; Guajaana mägismaa (Lõuna-Ameerikas)

{Guajaana} 2. (riik) → Guyana

Guam6: -i, -i; -i ja -ile› USA valdus (saar) Okeaanias

Guangdongkuang.tung; 20: -i; -i› Hiina provints

Guangzhoukuang.tšou; 1: -sse›, ka .Kanton linn Hiinas, Guangdongi provintsi keskus

Guangxikuang.s'ii; 1: -sse› haldusüksus (Guangxi Tšuangi autonoomne piirkond) Hiinas

Guantánamo-taanamo; 8: -sse› linn Kuubas

Guatemala-maala; 7: -sse› riik Kesk-Ameerikas; selle pealinn

Gudbrandsdalen.güdbrans.daalen; 9: -i; -isse› org Norras

Gudžarat20: -rati; -.ratti› vt Gujarat

Guernsey.göö(r)nzi; 9: -le› üks Kanalisaari, Ühendkuningriigi autonoomne foogtkond

Gui.nea1: -sse›, Guinée ‹gi.neepr riik Aafrikas

Gui.nea-.Bis.sau1: -sse›, Guiné-Bissau ‹gi.nee-bis.sauportugali riik Aafrikas

Guizhoukui.tšou; 1: -sse› Hiina provints

Gujaratgudžarat; 20: -rati; -.ratti›, ka Gudžarat, Gujarāt gudžarati India osariik

.Gulbene8: -sse›, leivupäraselt .Kul'na linn Lätis

.Gurjev9: -i; -isse› prg Atõrau

Guyanagaiaana; 7: -sse› riik Lõuna-Ameerikas

Gõzõlarbat20: -bati; -.batti› õieti Gyzylarbat, prg Serdar

Gäncägjändžä; 1: -sse›, täpsel kujul Gəncə linn Aserbaidžaanis

Gävlejeevle; 7: -sse› linn Rootsis

Götajööta; 7jõgi Rootsis

Götalandöta.land; 20: -i; -i›, ka Göta+maa ‹2: -le› Lõuna-Rootsi

Göteborgöte.borj; 20: -i; -i› linn Rootsis

Göttingengöti-; 6: -i, -i; -i› linn Saksamaal

Győrdjöör; 20: -i; -i› linn Ungaris

— h —

Haabersti9: -sse ja Haabersti›

Haab+neeme7: -.neeme ja -le›

Haab+saare7: -.saarde›, võrupäraselt Haab+saarõ ‹7: -sse›

Haag20: Haagi; .Haagi›, ’s-Gravenhage ‹.shraavenhaaheehk Den Haag ‹den haahhollandi linn Hollandis

Haage7: -le›

.Haanja8: -sse ja .Haanja›, võrupäraselt .Haani ‹9: -sse›

.Haapsalu3: -sse ja -.sallu›

.Haarlem9: -i; -isse› linn Hollandis

.Haaslava8: -le›

Habaja8: -sse›

Habanaavaana; 7: -sse› vt Havanna

Habarovsk9: -i; -isse› linn ja kraikeskus Venemaal

.Haeska8: -sse ja .Haeska›

Hageri9: -sse ja Hageri›

Hagudi9: -sse ja Hagudi›

.Haiba8: -sse›

Haifa7: -sse›, H̠efa ‹he.faaheebrea linn Iisraelis

{Haiiti} → Haiti

Hainan6: -i, -i; -ile› Hiinale kuuluv saar Lõuna-Hiina meres

Hainaute.noo; 2: Hainaut’; Hainaut’sse› Belgia provints

Hai Phonghai.fong; 20: -i; -i›, toonimärkidega Hải Phòng linn Vietnamis

Haiti 1.7: -sse›, Haïti ‹aitipr riik Antillides

Haiti 2.7: -le›, ka Hispaniola ‹-oo-›, Española ‹espanjoolahisp, Haïti pr saar Lääne-Indias, jaguneb Dominikaani ja Haiti Vabariigi vahel

Ha.kassia8: -sse› Venemaa koosseisu kuuluv vabariik Siberis

Hakodate7: -sse› linn Jaapanis Hokkaidō saarel

Ḩalabhalab; 9: -i; -isse›, ajaloolises kontekstis Aleppo linn Süürias

Halifaxhäli.fäks; 20: -i; -i› linn Kanadas; linn Inglismaal

Halikar.nassos12: -e; -[es]sse› antiikaja linn Väike-Aasias

Halinga8: -sse ja -le›

.Haljala8: -sse›

.Haljava8: -sse ja .Haljava›

Halle7: -sse› linn Saksamaal

Halliste8: -sse ja -le›

Halõma1Kolõma jõe jakuudikeelne nimi

.Ham.burg20: -burgi; -.burgi› linn ja liidumaa Saksamaal

Hamina8: -sse› linn Soomes

Hammer.fest20: -festi; -.festi› linn Norras

Hampshire.hämpšir; 6: Hampshire’i; Hampshire’i› Inglismaa krahvkond

Han'di-Man'si+maa2: -le›, ka Jugra autonoomne ringkond Venemaal Siberis

Hangzhouhang.tšou; 1: -sse› linn Hiinas

Hangö.hang.öö; 1: -sse› Hanko rootsikeelne nimi

Hanikat'si7: -le ja -.kat'si› (laid)

Hanila8: -sse›

Hanka7vn, Xingkai Hu ‹s'ing.khai huuhn järv Kaug-Idas Venemaa ja Hiina piiril

Hanko.hango; 8: -sse› sm = Hangö.hang.öörts linn Soomes

Hannover-oofer; 9: -i; -isse› linn Saksamaal

Ha.noi1: -sse›, Hà Nội vietnami Vietnami pealinn

Han-.Tengri9mägi Tian Shanis Hiina ja Kõrgõzstani piiril

Hantõ-Man.siisk9: -i, -it; -isse› Handi-Mansimaa pealinn

Hara3: .Harga ja -le›

Harare-raa-; 7: -sse› Zimbabwe pealinn

Harbin6: -i, -i; -i› linn Hiinas

Har.dangeri fjord9: -sse›, Hardangerfjorden ‹har.danger.fjuurennorra fjord Norras

Hargeysahargeissa; 7: -sse› linn Somaalias

.Hargla8: -sse ja .Hargla›, võrupäraselt .Harglõ ‹8: -sse›

Hari kurk

Hari+laid

Harju-Jaani7: -.Jaani›

Harju+maa2: -le› = Harju .maa.kond

Harju-Madise13: os -Madist; -le›

Harju-Risti7: -le›

.Harkiv9: -i; -isse›, vene keeles .Harkov oblastilinn Ukrainas

.Harku8: -sse ja .Harku›

Harzhaarts; 20: -i› mäestik Saksamaal

Hartum6: -i, -i; -i›, Al-Khurţūm ‹al-hur.tuumar Sudaani pealinn

Haryanaharjaana; 7: -sse›, Hariyāṇā hindi India osariik

Hatanga8jõgi Venemaal Taimõris

Hatu7: -sse ja .Hattu›

Ha.vai1: -le› vt Hawaii

Havanna7: -sse›, La Habana ‹la avaanahisp Kuuba pealinn

Havel.haafel; 9: -i› Elbe lisajõgi Saksamaal

Hawaiiha.vai; 1: -le›, Hawaii saared, ka Ha.vai, Hawai‘i havai saar ja samanimeline saarestik Vaikse ookeani põhjaosas, USA osariik

Hea .Lootuse neem, Cape of Good Hope ingl, Kaap die Goeie Hoop afrikaani Aafrika lõunapoolsemaid neemi

Heathrow.hiith.rou; 1: Heathrow’sse› linnaosa Inglismaal Londonis

Hebeihõ.pei; 1: -sse› Hiina provints

Hebriidid mitm20: -.riidide; -.riididele›, Hebriidi saared, Hebrides ‹hebridiizingl, Innse Gall ‹.inše gaulgaeli saarestik Suurbritannias Šotimaal

Hebron9: -i; -isse›, Al-Khalīl ‹al-ha.liilar linn Palestiinas Jordani Läänekaldal

{Hedžas} → Al-Ḩijāz

Heidel.berg20: -bergi; -.bergi› linn Saksamaal

Heilongjiangheilung.tsjang; 20: -i; -i› Hiina provints

.Heimtali9: -sse ja .Heimtali›

Heinaste8: -sse›, Ainaži läti linn Lätis

Hein+laid

Hekla.hehkla; 8tulemägi Islandil

Helgo.land20: -landi; -.landi› Saksamaale kuuluv saar Põhjameres

Hella+maa2: -le›

Hellas13: -e; -esse› Kreeka (vana)kreekakeelne nimi

Helle+nurme7: -sse ja -.nurme›

Hellespontos12: -e; -[es]sse› Dardanellide antiikaegne nimi

.Hel'me8: -sse ja .Hel'me›

Helm+küla3: -sse ja -.külla›

Helsingborghelsing.borj; 20: -i; -i› linn Rootsis

Hel'singi9: -sse›, Helsinki ‹.helsingism, Helsingfors ‹helsing.fo(r)šrts Soome pealinn

Helsingørhelsing.öör; 20: -i; -i› linn Taanis

Helter+maa2: -le›

Hel.veetsia8: -sse› Šveitsi ladinapärane nimi

Henanhõnan; 6: -i, -i; -i› Hiina provints

Herculaneumherku.laaneum; 6: -i, -i; -i› antiikaja linn Itaalias

.Herlen9: -i› jõgi Ida-Aasias

.Hermon9: -i›, .Hermoni mägi, Jabal ash-Shaykh ‹džabal aš-šaihhar kõrgeim mägi Antiliibanoni mäeahelikus

Herson6: -i, -i; -i› oblastilinn Ukrainas

Hertsegoviina7: -sse›, Hercegovina ‹herts-horvaadi, serbia Bosnia ja Hertsegoviina lõunaosa

.Hessen9: -i; -isse› Saksa liidumaa

Hibiinid mitm20: -.biinide› mäestik Venemaal Koola poolsaarel

Hiina7: -sse›, Zhongguo ‹.tšung.kuohn riik Aasias

Hiiu7: -le›

Hiiu+maa2: -le› = Hiiu .maa.kond, ka Hiiu ‹7: -sse ja .Hiidu›

Hiiva7: -sse› Xiva

Hilversumhilversüm; 6: -i, -i; -i› linn Hollandis

Hi.maalaja8: -sse› mäestik Lõuna-Aasias

Himki7: -sse› linn Venemaal

Himmaste8: -sse ja -le›, võrupäraselt Himmastõ ‹8: -sse ja -le›

Hindukuš20: -kuši, -.kušši› mäestik Lõuna-Aasias

Hindustan6: -i, -i; -i›, .India poolsaar, varem ka Ees-.India poolsaar Lõuna-Aasias

Hiroshimahirosjima; 3: -sse› linn Jaapanis

His.paania8: -sse›, España ‹espanjahisp riik Euroopas

Hispaniola-oo-; 7: -le› vt Haiti 2.

Hmel'.nõtski9: -sse› oblastilinn Ukrainas

Hobu+laid

Hô Chi Minhhotji.minj; 20: -i; -i›, toonimärkidega Hồ Chí Minh linn Vietnamis

Hôhhothöhhot; 20: -hoti; -.hotti› linn Hiinas, Sise-Mongoolia pealinn

Hokkaidōhokkai.doo; 1: -le› Jaapani saar

.Holdre8: -sse ja .Holdre›

Holland9: -i; -isse ja -i›, Nederland ‹needer.landhollandi riik Euroopas (Madalmaade Kuningriik); kitsamas tähenduses kaks provintsi riigi lääneosas: Põhja- ja Lõuna-Holland

Hollywoodhollivud; 6: -i, -i; -i› Los Angelese linnaosa USAs

.Holstre8: -sse ja .Holstre›

Holvandi9: -sse ja -le›

Honduras-uu-; 13: -e; -esse› riik Kesk-Ameerikas

Hong.kong20: -kongi; -.kongi›, Xianggang ‹sjang.kanghn erihalduspiirkond Hiinas

Honiara-iaa-; 7: -sse› Saalomoni Saarte pealinn

Honolulu-luulu; 7: -sse› linn Oahu saarel, USA Hawaii osariigi pealinn

Honshū.hon.sjuu; 1: -le› Jaapani suurim saar

{Hon.šiu} → Honshū

.Hoomuli9: -sse›, .Oomuli, Omuļi ‹.uomul'iläti küla Lätis Eesti piiri lähedal

Hoorni neem, Cabo de Hornos hisp Lõuna-Ameerika lõunatipp

Hopa7: -sse ja .Hoppa›, Opa, Ape läti linn Lätis

{Ho.razm} → Xorazm

Ho.rezm20: -rezmi; -.rezmi› vt Xorazm

.Hormuze väin Punast ja Araabia merd ühendav väin

Horug6: -i, -i; -i›, vene keeles Horog linn Tadžikistanis, Mägi-Badahšani pealinn

Hor.vaatia8: -sse›, {Kro.aatia}, Hrvatska horvaadi riik Euroopas

Houston.hjuuston; 9: -i; -isse› linn USAs

Huang Hehuang hõõ; 1jõgi Hiinas

Hubeihu.pei; 1: -sse› Hiina provints

Hudsoni laht.hadsonisiselaht Kanadas

Hud.žand20: -žandi; -.žandi› linn Tadžikistanis

Hulja7: -le›

Hullhall; 20: -i; -i›, ametlikult Kingston-upon-Hull ‹.kingston-öpon-halllinn Inglismaal

Hullo7: -sse›

Humala8: -sse›

Hummuli9: -sse ja Hummuli›

Hunan6: -i, -i; -i› Hiina provints

Huron9: -i› järv Põhja-Ameerikas

Husari9: -le›

.Huuksi9: -sse ja .Huuksi›

Hõreda8: -le›

Häme7: -sse› endine lään Soomes

Hämeen.linna8: -sse ja -.linna› linn Soomes

.Härgla8: -sse›

Härg+mäe1: -le›, Ērģeme ‹.eerdjemeläti asula Lätis

Härja+nurme7: -sse ja -.nurme›

Hääde+meeste7: -le›

Häätaru3: -sse ja -.tarru›, võrupäraselt Häätaro ‹3: -sse ja -.tarro›

Hüüru7: -sse›

Hyderabad 1.haidara.baad; 20: -i; -i›, Haidarābādu telugu linn Indias, Andhra Pradeshi pealinn

Hyderabad 2.haidara.baad; 20: -i; -i›, Haidarābād urdu linn Pakistanis

Hyvinkäähüvin.gää; 1: -sse› linn Soomes

— i —

Iaşijaši; 7: -sse› linn Rumeenias

I.beeria poolsaar Pürenee poolsaar

Ibizaivissa; 7: -le› Eivissa hispaaniakeelne nimi

Ida-Hiina meri (Hiina, Korea ja Jaapani vahel)

Idahoaida.hou; 1: -sse› USA osariik

Ida-.India Malai saarestiku varasemaid nimesid

Ida-Preisi+maa2: -le› ajalooline maa-ala Läänemere lõunarannikul

Ida-Saksa+maa2: -le›, Ostdeutschland ‹.ost.doitš.landsks endine riik Euroopas (Saksa Demokraatlik Vabariik, 1949–1990), prg Saksamaa idaosa

Ida-Siber9: -i; -isse› maa-ala Venemaal

Ida-Timor9: -i; -isse›, diplomaatilises kontekstis Timor-Leste ‹timur-leštiportugali riik Aasias

Ida-Viru+maa2: -le› = Ida-Viru .maa.kond

Idu.mea1: -sse›, Edom heebrea muistne maa-ala Lähis-Idas

Ieper.iiper; 9: -i; -isse› linn Belgias

Igarka7: -sse› linn Venemaal

Ignalina1: -sse› linn Leedus

Iguaçuiguas.suu; 1portugali, Iguazú hisp Paraná lisajõgi Brasiilias ja Argentinas

Ihamaru3: -sse ja -.marru›

Iha+salu3: -sse ja -.sallu›

Ihaste8: -sse›

.Iidla8: -sse›

Iigaste8: -sse›

Iiri+maa2: -le›, Iiri ‹7: -sse ja .Iiri›, Éire ‹eer'iiiri, Ireland ‹aie(r)ländingl riik Euroopas

Iisaku8: -sse›

.Ii.salmi21: -salme; -.salme ja 9: -sse› linn Soomes

.Iis.rael20: -raeli; -.raeli›, Yisra’él ‹jisra-elheebrea, Isrā’īl ar riik Lähis-Idas

.Ikla8: -sse ja .Ikla›

Ikšķile.ikštjile; 7: -sse›, ajaloolises kontekstis Üks+küla linn Lätis

Île-de-Franceil-dö-fraa(n)ss; 20: -France’i; -France’i› halduspiirkond Prantsusmaal

Ileíailiia; 7: -sse› Kreeka maakond

Ilion6: -i, -i; -i› üks Trooja rööpnimesid

Illi7: -le›

Illi.nois20: -noisi; -.noisi› USA osariik

Illuka8: -le›

Il.lüüria8: -sse› ajalooline maa-ala Euroopas

Ilmatsalu3: -sse ja -.sallu›

Ilm+järv, .Ilmen ‹9: -i› vn järv Venemaal

Ilm+järve7: -.järve ja -le›

Ilu+metsa7: -.metsa›

Ilu+mäe1: -le›

Imandra8järv Venemaal Koola poolsaarel

Imatra8: -sse› linn ja kosk Soomes

Imatu8: -sse ja Imatu›

Imavere7: -sse ja -.verre›

Imerethi7: -sse› maa-ala Gruusias

Inari9järv Soomes Lapimaal

Inch’ŏnintšhön; 6: -i, -i; -i› linn Lõuna-Koreas

.India8: -sse›, Bhārat ‹bhaarathindi riik Aasias; .India ookean (Aafrika, Aasia ja Austraalia vahel); .India poolsaar Hindustan

Indiana-iaa-; 7: -sse› USA osariik

Indianapolis12: -e; -[es]sse› linn USAs

Indigirka7›, Indigir ‹6: -i, -i› jakuudi jõgi Sahhas

Indo+hiina7: -sse›, Taga-.India poolsaar Kagu-Aasias

Indo.neesia8: -sse›, Indonesia indoneesia riik Kagu-Aasias

.Indus12: -e› jõgi Lõuna-Aasias

.Ingeri9: -sse›, .Ingeri+maa ‹2: -le›, Inkeri ‹.ingerism ajalooline maa-ala Loode-Venemaal

.Inglise kanal La Manche

.Inglis+maa2: -le›, täiendina ka .Inglise, England ‹.ingländingl Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi koostisosa, Suurbritannia saare osa ilma Šotimaa ja Walesita; laiemas mõttes (väljaspool ametlikke ja tarbetekste) Suurbritannia

.Ingliste8: -sse ja -le›

In.guššia8: -sse›, Inguši+maa ‹2: -le›, Ingušetija vn, Ghalghajtše inguši Venemaa koosseisu kuuluv vabariik Põhja-Kaukaasias

Inn20: Inni, .Inni› Doonau lisajõgi

Innsbruck.ins.bruk; 20: -i; -i› linn Austrias

Ioánninajoanina; 8: -sse› linn ja maakond Kreekas

Iowaaioua; 8: -sse› USA osariik

Ípeirosipiros; 12: -e; -[es]sse›, Epeiros vkr halduspiirkond Kreekas

Iqaluitihha-; 20: -luiti; -.luiti› linn Kanadas, Nunavuti pealinn

I.raak20: Iraagi; I.raaki›, ‘Irāq ‹i.raakar riik Aasias

I.raan20: Iraani; I.raani›, Īrān ‹i.raanpärsia riik Aasias, varem Pärsia

Irákleioi.raklio; 8: -sse› linn ja maakond Kreekas

{Iravadi} → Irrawaddy

.Irbe väin, {Irbeni väin} Kura kurk

Irbit20: -biti; -.bitti› linn Venemaal

Irboska8: -sse›, Iz.borsk vn

Irian6: -i, -i; -ile› Uus-Guinea indoneesiakeelne nimi

Irian Jayadžaaja; 7: -sse› Indoneesia provints, Uus-Guinea saare lääneosa

Ir.kutsk9: -i, -it; -isse› oblastilinn Venemaal Siberis

Irrawaddyiravadi; 3›, Eyawadi ‹ejavadiehk Ayeyarwady birma jõgi Birmas

Irtõš20: -tõši, -.tõšši› Obi lisajõgi

Iru3: -sse ja .Irru›

Isar.iizar; 9: -i› Doonau lisajõgi

{Isfahan} → Eşfahān

İskenderuniskenderun; 6: -i, -i; -i› linn Türgis

Islamabad6: -i, -i; -i›, Islāmābād urdu Pakistani pealinn

.Is.land20: -landi; -.landi›, Ísland ‹.iis.landislandi riik Euroopas

{Ismir} → İzmir

Issõk-Kul6: -i, -i› vt Õsõk-Köl (järv), Balõktšõ (linn)

İstanbulist-; 6: -i, -i; -i› linn Türgis, ajalooline pealinn

.Istra8: -sse›, ka .Istria it poolsaar Aadria mere põhjarannikul, kuulub pms Horvaatiale

im6: -i, -i› vn, Jesil kasahhi Irtõši lisajõgi Kasahstanis ja Venemaal

Iz.borsk9: -i, -it; -isse› Irboska venekeelne nimi

Izmaila-il; 6: -i, -i; -i› linn Ukrainas

İzmirizmir; 9: -i; -isse›, ajaloolises kontekstis Smürna linn Türgis

I.ževsk9: -i, -it; -isse›, Iž ehk Ižkar udmurdi Udmurtia pealinn

ora7Neeva lisajõgi Venemaal

I.taalia8: -sse›, Italia ‹i.taaliait riik Euroopas

Ithaka7: -le›, Itháki ‹ithakikr saar Kreekas

Itš.keeria8: -sse›, Noxçiyçö ‹nohtšiitšötšetšeeni Tšetšeenia; ajalooline maa-ala Tšetšeenias

Ivangorod9: -i; -isse› Jaanilinna venekeelne nimi

Ivano-Fran.kivsk9: -i, -it; -isse› oblastilinn Ukrainas

Ivanovo8: -sse› oblastilinn Venemaal

— j —

Jaaga+rahu3: -le›

Jaagupi9: -sse ja Jaagupi›

Jaahvo7: -sse› Yafo nimesid piiblis

Jaama 1.7: -sse› (küla)

Jaama 2.7: -sse ja .Jaama› Kingissepa (endise Jamburgi) vadjapärane nimi

Jaani7: -sse ja .Jaani›

Jaanika8: -le›

Jaani+linn22: -.linna›, Ivangorod vn

.Jaapan9: -i; -isse›, Nihon ehk Nippon jaapani riik Aasias; .Jaapani hoovus9: -sse› vt Kuroshio

Jaava7: -le›, Jawa ‹džaavaindoneesia Indoneesia saar

Jablonovõi ahelik mäestik Venemaal

Jaffa7: -sse› vt Yafo

Jaffna.džafna; 8: -sse›, Yāpanaya singali, Yāl̮ppāṇam tamili linn Sri Lankal

Jaipur.džaipur; 9: -i; -isse›, Jaypur hindi linn Indias

Jakartadžakarta; 7: -sse› Indoneesia pealinn

Ja.kutsk9: -i, -it; -isse› Sahha pealinn

Ja.kuutia8: -sse› Sahha rööpnimi

Jalta7: -sse› linn Ukrainas Krimmis

Jamaicajamaika; 7: -le ja -sse› riik ja saar Lääne-India saarestikus

Jamal6: -i, -i; -i›, Ja’ mal neenetsi poolsaar ja haldusüksus (Jamali Neenetsi autonoomne ringkond) Venemaal Siberis Jäämere ääres

.Jam.burg20: -burgi; -.burgi› prg Kingissepp

Jammu ja Kashmirdžammu; 7: -sse; kaš.miir; 20: -i; -i› India osariik

Jana7vn, .Djaangõ jakuudi jõgi Venemaal Sahhas

Jangtse7›, Chang Jiang ‹tšhang tsjanghn jõgi Hiinas

Jan Mayenjan .maien; 9: -i; -isse ja -ile› Norra valdus Jäämeres

Jaros.lavl20: -lavli; -.lavli› oblastilinn Venemaal

.Jasnaja Poljana7: -sse› asula Venemaal Tula oblastis

Jaunjelgava.jaun.jälgava; 8: -sse› linn Lätis

.Jeemen9: -i; -isse›, Al-Yaman ‹al-jamanar riik Araabia poolsaarel

Jeeriko8: -sse›, Arīḩā ‹ariihaar linn Palestiinas Jordani Läänekaldal

Jeisk9: -i, -it; -isse› linn Venemaal

Jēkabpilsjääkap-; 20: -pilsi; -.pilsi› linn Lätis

Jekate.rin.burg20: -burgi; -.burgi› linn Venemaal, Sverdlovski oblasti keskus

Je.lets20: -letsi; -.letsi› linn Venemaal

.Jelgava.jälgava; 8: -sse›, ajaloolises kontekstis ka .Miitavi linn Lätis

Jenajeena; 7: -sse› linn Saksamaal

Jenakijeve7: -sse› linn Ukrainas

Jenis.sei1jõgi Venemaal Siberis

Jerevan6: -i, -i; -i› Armeenia pealinn

Jerseydžöö(r)zi; 7: -le› üks Kanalisaari, Ühendkuningriigi autonoomne foogtkond

Jeruusa.lemm21: -lemma; -.lemma›, Yerushalayim ‹jerušalajimheebrea, Al-Quds ‹al-kudsar linn Palestiinas, Iisraeli faktiline pealinn

Jesil6: -i, -i› Išimi jõe kasahhikeelne nimi

Jessentuki1: -sse› linn Venemaal

Jevpatorija8: -sse›, Kezlev krimmitatari linn Ukrainas Krimmis

Jiangsutsjang.suu; 1: -sse› Hiina provints

Jiangxitsjang.s'ii; 1: -sse› Hiina provints

Jiddahdžidda; 7: Jiddah’sse› linn Saudi Araabias

Jilint'silin; 6: -i, -i; -i› Hiina provints

Jinant'sinan; 6: -i, -i; -i› linn Hiinas

.Jisreeli org, heebreapäraselt Yizre‘éli org ‹jizre-eeliGalilea ja Samaaria vaheline tasandik Iisraelis

Jizzaxdžizzahh; 20: -i; -i› linn Usbekistanis

Joa1: -le›

.Joala8: -sse›

Joa+oru3: -sse ja -.orgu›

Joa+.ves'ki9: -le›

.Joen.suu2: -sse› linn Soomes

Johannes.burg20: -burgi; -.burgi› linn Lõuna-Aafrikas

Jonava1: -sse› linn Leedus

.Joonia8: -sse› ajalooline maa-ala Väike-Aasias

.Joonia meri (Apenniini poolsaare ja Kreeka ranniku vahel); .Joonia saared, Iónioi nísoi ehk Eptánida kr saarestik ja halduspiirkond Kreekas

.Joppe8: -sse› üks Yafo nimesid piiblis

Jor.daania8: -sse›, Al-.Urdun ar riik Lähis-Idas

.Jordan9: -i› jõgi Lähis-Idas; .Jordani Lääne+kallas, Aḑ-Ḑaffah al-Gharbīyah ‹ad-dafa al-garbiijaar maa-ala Palestiinas, osa araablaste omavalitsusalast

Joškar-Ola1: -sse› Marimaa pealinn

Ju.dea1: -sse› Juudamaa ladinapärane nimi

Ju.gorski Šar6: -i, -i; -i›, ka Jugra väin väin Venemaal Vaigatši saare ja mandri vahel

Jugo.slaavia8: -sse›, Jugoslavija serbia endine riik Euroopas

Jugra7: -sse› vt Handi-Mansi+maa; Jugra väin vt Ju.gorski Šar

Juhkentali3: -sse ja -tali›

Juminda8: -le›

.Jung.frau1mägi Šveitsis

Jūrmala.juurmala; 8: -sse› linn Lätis Riia lähedal

Južno-Sahha.linsk9: -i, -it; -isse› linn Venemaal, Sahhalini oblasti keskus

.Juuda+maa2: -le›, ladinapäraselt Ju.dea, Yehuda heebrea, Yahūdhā ar maa-ala Palestiinas

Juudi autonoomne oblast haldusüksus Venemaal Kaug-Idas

Juura7›, Jura ‹žü.raapr mäestik Šveitsis ja Prantsusmaal

Juuru7: -sse ja .Juuru›

Jõe+küla3: -sse ja -.külla›

Jõe+.lähtme8: -sse ja -.lähtme›

Jõe+pere7: -sse ja -.perre›

Jõe+suu2: -sse ja -suhu ja -le›

Jõe+taguse13: os -tagust; -sse ja -le›

Jõe+ääre7: -.äärde›

Jõgeva8: -le›

Jõgeva+maa2: -le› = Jõgeva .maa.kond

Jõgeveste7: -sse ja -le›

Jõgi+soo2: -sse ja -le›

Jõgõperä2: -sse ja -.perrä› Krakolje vadjakeelne nimi

Jõhvi7: -sse ja .Jõhvi›

Jõksi7: -sse ja .Jõksi›

Jõulu+saar, Christmas Island ‹.krismas ailandingl Austraalia välisala India ookeanis

.Jõõpre8: -sse ja .Jõõpre›

Jägala8: -sse ja Jägala›

.Jälgi+mäe1: -le›

Jämaja8: -sse ja -le›

Jäme+jala3: -.jalga ja -le›

Jämtland.jemt-; 20: -landi; -.landi› Rootsi lään

Jäneda8: -le›

Järavere7: -sse ja -.verre›

.Järlepa7: -sse ja -.leppa›

Järt+saare7: -.saarde›

Järva-Jaani7: -.Jaani›

Järva+kan'di7: -.kan'ti›

Järva+maa2: -le› = Järva .maa.kond

Järva-Madise8: -le›

Järve7: -le›

Järve+küla3: -sse ja -.külla›

.Järvere8: -sse›

Järv+selja7: -le›

Jää+meri, Põhja-Jää+meri, harva ka Arktika ookean põhjapooluse ookean

.Jäärja8: -sse ja .Jäärja›

Jönköping.jöntšööping; 9: -i; -isse› linn Rootsis

Jüri3: -sse›

Jüüti+maa2: -le›, Jüüti poolsaar, Jylland ‹.jül.lanntaani poolsaar Taanis, moodustab riigi põhiosa

Jyväskyläjüväskülä; 3: -sse ja -.kyllä› linn Soomes

— k —

Kaag+järv Rautina järv; Kaag+järve7: -le›

.Kaagvere7: -sse ja -.verre›

Kaalepi9: -sse›

Kaali7: -sse ja .Kaali›

Kaama7 vt Kama

.Kaanan9: -i; -isse› Jordani jõe ja Vahemere vahelise ala ajalooline nimi

Kaare+pere7: -sse ja -.perre›

.Kaaria8: -sse› ajalooline maa-ala Väike-Aasias

.Kaarli9: -sse ja .Kaarli›

.Kaarma8: -le›

.Kaasan9: -i; -isse›, Qazan ‹kazantatari Tatarstani pealinn

Kabala8: -sse›

Kabardi7: -sse›, Keberdej kabardi Kabardi-Balkaaria põhja- ja kirdeosa; Kabardi-Bal.kaaria8: -sse›, Kabardino-Balkarija vn, Keberdej-Balker kabardi, Kabartõ-Malkar balkaari Venemaa koosseisu kuuluv vabariik Põhja-Kaukaasias

Kaber+neeme7: -sse ja -.neeme ja -le›

Kabli7: -sse ja -le›

Kabul6: -i, -i; -isse›, Kābul puštu, Kābol dari Afganistani pealinn

Kadiivka8: -sse› prg Stahhanov

Kadrina8: -sse ja Kadrina›

Kadri+org20: -.orgu›

Kaelase8: os Kaelast; -sse ja -le›

Kaerepere7: -sse ja -.perre›

Kaevatsi laid

Kahala8: -sse ja Kahala›

Kahe+jõe+maa2: -le› Mesopotaamia nime sünonüüme piiblis

Kahhethi9: -sse› maa-ala Gruusias

Kahhovka7: -sse› linn Ukrainas

.Kahkva8: -le›

.Kahtla8: -sse ja .Kahtla›

Kaiavere7: -sse ja -.verre›

.Kaika8: -le›

.Kaimani+saared mitm, Cayman Islands ‹.keimän ailandzingl Briti asumaa Lääne-India saarestikus

.Kai.nuu1: -sse› Soome maakond

Kairo7: -sse›, Al-Qāhirah ‹al-.kaahiraar Egiptuse pealinn

Kaisa.rea1: -sse› ajalooline linn Palestiinas

.Kaisma8: -le›

.Kaisvere7: -sse ja -.verre›

Kaiu7: -sse ja .Kaiu›

Kaku+mäe1: -le›

Ka.laabria8: -sse› vt Calabria

Kalaharikalahaari; 7: -sse›, Kgalagadi tsvana kõrb Aafrika lõunaosas

Kala+maja3: -sse ja -.majja›

Kalana8: -sse›

Kalastaja pool+saar, Rõbatši polu.ostrov vn poolsaar Venemaal Koola põhjarannikul

Kal.dea1: -sse› ajalooline maa-ala Ees-Aasias

Kalevala3: -sse› alev Venemaal Karjalas

Kalevi9: -sse ja Kalevi›; Kalevi-Liiva7: -le›

Kali.fornia8: -sse› vt California

Kali.mantan9: -i; -ile›, ka .Borneo Malai saarestiku suurim saar

Kalinin9: -i; -isse› prg Tver

Kaliningrad6: -i, -i; -i› Venemaa oblastilinn ja eksklaav Läänemere kagurannikul; endine linn Moskva oblastis, prg Koroljov

Kalju+.mäestik, Rocky Mountains ingl mäestik Põhja-Ameerikas

Kalkuta7: -sse› vt Kolkata

Kallaste8: -sse ja -le›

Kallavere7: -sse ja -.verre›

Kalle+mäe1: -le›

Kalli järv

.Kalmar9: -i; -isse› linn Rootsis

Kalmetu8: -sse ja -le›

Kal.mõkkia8: -sse›, Kalmõki+maa ‹2: -le›, Halmg Tanghtš ‹.hal'mõg .tanghõtškalmõki Venemaa koosseisu kuuluv vabariik Kaspia mere ääres

Kaluga7: -sse›, ka Kaluuga oblastilinn Venemaal

.Kal'vi9: -sse ja .Kal'vi ja -le›

Kama7›, ka Kaama Volga lisajõgi Venemaal

Kamari9: -sse ja Kamari›

.Kambja8: -sse ja .Kambja›

Kambodža7: -sse›, Kâmpŭchéa ‹kamput.jeakhmeeri riik Aasias Indohiina poolsaarel

{Kame.nets-Po.dol'ski} → Kamja.nets-Po.dilski

Kamensk-Šahtinski9: -sse› linn Venemaal

Kamensk-U.ral'ski9: -sse› linn Venemaal

Kamerun6: -i, -i; -i›, Cameroun ‹kam.ruunpr, Cameroon ‹käme.ruuningl riik Aafrikas

Kamja.nets-Po.dilski9: -sse› linn Ukrainas

Kam.paania8: -sse› vt Campania

Kampalakampaala; 7: -sse› Uganda pealinn

Kâmpŭchéakamput.jea; 1: -sse› Kambodža khmeerikeelne nimi

Kamtšatka7: -sse ja -le›, Kamtšatka poolsaar (Venemaal Kaug-Idas)

Kamõšin9: -i; -isse› linn Venemaal

Kanaari saared mitm, Kanaarid mitm20: -.naaride; -.naaridele›, Canarias hisp Hispaaniale kuuluv saarestik ja autonoomne piirkond Aafrika looderanniku lähedal

Kanada8: -sse›, Canada ingl, pr riik Põhja-Ameerikas

Kana+küla3: -sse ja -.külla›

Kanali+saared mitm, Channel Islands ‹tšänel ailandzingl Ühendkuningriigile kuuluvad saared La Manche’is ehk Inglise kanalis

Kandalakša7: -sse› linn Venemaal

Kanepi9: -sse ja Kanepi›

Kanin9: -i; -isse› poolsaar Venemaal Valge ja Barentsi mere vahel

Kanpur6: -i, -i; -i›, Kānpur hindi linn Indias

Kansas13: -e; -esse› USA osariik

Kansas Citykänzäs siti; 7: -sse› linnad USAs Kansase ja Missouri osariigi piiril

Kansk9: -i, -it; -isse› linn Venemaal

Kan.taabria8: -sse›, Cantabria hisp autonoomne piirkond Hispaanias

Kan't+küla3: -sse ja -.külla›

.Kanton9: -i; -isse› vt Guangzhou

.Kantre+küla3: -sse ja -.külla›

Kapa.dookia8: -sse› ajalooline maa-ala Väike-Aasias

Kapera8: -sse›, võrupäraselt Kapõra

Kaper.naum22: -nauma; -.nauma› ajalooline linn Kinnereti järve loodekaldal, prg Iisraelis

Kapi+maa2: -le›, Cape Province ingl, Kaapland afrikaani maa-ala Lõuna-Aafrika Vabariigis

Kapi.toolium6: -i, -i; -ile ja 9: -i, -it; -ile›, Campidoglio it, Capitolium ladina üks Rooma seitsmest künkast

Kap+linn22: -linna; -.linna›, Cape Town ‹keip tauningl, .Kaapstad afrikaani linn Lõuna-Aafrikas

Kapsukas13: -e; -esse› prg Marijampolė

Kapõra8: -sse› vt Kapera

Kara.bahh20: -bahhi, -.bahhi› vt Mägi-Karabahh

Kara-Bogaz-Goli laht Garabogazi lahe venepärane nimi

Karachikaraatši; 7: -sse›, Karāchī urdu linn Pakistanis

Karagandõ1: -sse›, vene keeles Karaganda vn oblastilinn Kasahstanis

Karakal.pakkia8: -sse›, Karakalpakistan ‹6: -i, -i; -i›, Qaraqalpaqstan karakalpaki, Qoraqalpog‘iston usbeki Usbekistani koosseisu kuuluv autonoomne vabariik

Karakol6: -i, -i; -i› linn Kõrgõzstanis

Karakoram9: -i› mäestik Kesk-Aasias

Karakorum6: -i, -i; -i›, Harhorin mongoli ajalooline linn Mongoolias

Karakum6: -i, -i; -i›, Garagum türkmeeni kõrb Türkmenistanis

Kara meri Jäämere osa Põhja-Venemaal

Kara.tau1mäed Venemaal Uuralites

Karat.šai1: -sse›, Karatšaj karatšai Karatšai-Tšerkessia lõunaosa; Karat.šai-Tšer.kessia8: -sse› Venemaa koosseisu kuuluv vabariik Põhja-Kaukaasias

Karavangid mitm20: -.vankide› mäestik Austrias, Itaalias ja Sloveenias

Kara Värav Barentsi ja Kara merd ühendav väin Venemaal

Kareda8: -le›

Kareni9: -sse›, Kayin Pyinè birma Birma osariik

Karepa8: -le›

Karhumäki.karhumägi; 17: -mäe, -mäge; -.mäele ja 3: -sse›, Medvežje.gorsk vn linn Karjalas

Kariibi meri Atlandi ookeani osa Antillide ja Kesk-Ameerika mandri vahel; Kariibi maad Kariibi mere äärsed riigid, Lääne-India

Kari+järv; Kari+järve7: -le› (küla)

Karilat'si7: -sse ja -.lat'si›

Karinu8: -le›

Kariste8: -sse ja -le›

Karja7: -sse ja .Karja›

Karja+küla3: -sse ja -.külla›

Karjala8: -sse› Venemaa koosseisu kuuluv vabariik; Karjala kannas, Karjala maakitsus (Venemaal Leningradi oblastis Soome lahe ja Laadoga järve vahel)

.Karksi9: -sse ja .Karksi›

.Karksi-Nuia7: -sse ja -.Nuia›

.Karlova8: -sse›

Karlovy Varykarlovi vari; 3: -sse› linn Tšehhis

Karlskronakaarlskruuna; 7: -sse› linn Rootsis

Karlsruhe.karlsruue; 7: -sse› linn Saksamaal

.Karmel9: -i›, Karmeli mägi (Iisraelis)

Karnataka8: -sse›, Karṇāṭaka kannada India osariik

Karoliinid mitm20: -.liinide; -.liinidele›, Karoliini saared, Caroline Islands ‹kärolain ailandzingl saarestik Vaikses ookeanis

Karpaadid mitm20: -.paatide› mäestik Kesk- ja Ida-Euroopas

Kars20: Karsi; .Karsi› linn Türgis

Karst20: Karsti; .Karsti›, Carso it, Kras sloveeni lavamaa Sloveenias ja Itaalias

Karši1: -sse› vt Qarshi

Kartaago7: -sse› ajalooline linn ja riik Põhja-Aafrikas

Karu+järv; Karu+järve7: -le› (küla)

Karula8: -sse›

Karu+saar, Bjørnøya ‹.björn.öianorra Norrale kuuluv saar Barentsi meres

Karuse13: os Karust; -sse ja -le›

Kasahstan6: -i, -i; -i›, Kazakstan kasahhi riik Kesk-Aasias

Kasari9: -sse ja Kasari›

Kasaritsa7: -sse ja -.ritsa›

Kase+pere7: -sse ja -.perre›

Kase+pää2: -le›

Kashikhašõ; 1: -sse› Kaxgari hiinakeelne nimi

Kashmirkaš.miir; 20: -i; -i›, ka Kaš.miir maa-ala Indias ja Pakistanis

Kaskaadid mitm20: -.kaadide›, Kaskaadi+.mäestik, Cascade Range ‹käs.keid reindžingl mäestik USAs

.Kaspia8›, .Kaspia meri sisemeri Lääne-Aasias

.Kassari9: -sse ja .Kassari›

.Kassel9: -i; -isse› linn Saksamaal

Kassi+nurme7: -sse ja -.nurme›

Kassi+saba3: -sse ja -.sappa›

Kaszubykašu; 7: -sse›, ka Ka.šuubia maa-ala Poolas

Kas.tiilia8: -sse›, Castilla ‹kastiljahisp maa-ala Hispaanias

.Kastna8: -sse ja .Kastna›

.Kastre8: -sse ja .Kastre›

Kaš.gaaria8: -sse› maa-ala Hiinas Xinjiangis

{Kašgar} → Kaxgar

Kaškadarjo1: -sse› vt Qashqadaryo

Kaš.miir20: -miiri; -.miiri› vt Kashmir

Ka.šuubia8: -sse› vt Kaszuby

Kazbek20: -beki, -.bekki›, Mkinvari gruusia mägi Kaukasuses Gruusia ja Venemaa (Osseetia) piiril

Kata.loonia8: -sse›, Catalunya ‹katalunjakatalaani autonoomne piirkond Hispaanias

Katanga7: -sse› Kongo DV provints

Katar9: -i; -isse›, Qaţar ‹katarar riik Araabia poolsaarel

.Katleri9: -sse›

Katmandu1: -sse›, Kāṭhmāḍauṁ nepali Nepali pealinn

Katowicekatovitse; 7: -sse› linn Poolas

.Katšini9: -sse›, Kachin Pyinè birma, Jinghpaw Mungdan katšini Birma osariik

Kattakurgon vt Kattaqo‘rg‘on

Kattaqo‘rg‘on-korgon; 6: -i, -i; -i› linn Usbekistanis

Kattegat20: -gati, -.gatti› Läänemerd ja Põhjamerd ühendav väin

Kaug-Ida Aasia äärmine idaosa

Kau.kaasia8: -sse› maa-ala Aasovi, Musta ja Kaspia mere vahel

.Kaukasus12: -e›, Kaukasuse mäed mäestik Kaukaasias, Suur- ja Väike-Kaukasus

.Kauksi9: -sse ja .Kauksi›

Kaunas13: -e; -esse› linn Leedus

.Kauni.ainen12: -.aise, -.aist; -.aisesse ja 9: -i; -isse› = Grankulla.graanküllarts Helsingi naaberlinn, Espoo enklaav Soomes

Kaunis+saare7: -.saarde›

.Kause8: -sse ja .Kause›

Kauss+järv

Kaut+jala3: -sse ja -.jalga›

Kavastu8: -sse›

Kaxgarkäšgär; 6: -i, -i; -i› uiguuri = Kashikhašõhn linn Hiinas Xinjiangis

.Keava8: -sse ja .Keava›

Kecskemétkätškä.meet; 20: -i; -i› linn Ungaris

Kėdainiaike.dain.jai; 1: -sse› linn Leedus

Keelingi saaredkiilingiKookossaared

Keeni7: -sse ja .Keeni›

.Keenia8: -sse› vt Kenya

Keeri7: -le›; Keeri järv

Kehra7: -sse ja .Kehra›

.Kehtna8: -sse ja .Kehtna›

Keibu laht

.Keila8: -sse ja .Keila›

.Keila-Joa1: -le›

.Keldri+mäe1: -le›

Kellavere7: -sse ja -.verre›; Kellavere mägi

Kelmėkälme; 7: -sse› linn Leedus

Ķemeritjemeri; 9: -sse› suvituspiirkond Lätis

Kemerovo3: -sse› oblastilinn Venemaal

Kemi3: -sse› linn Soomes; jõgi ja linn Karjalas

Kent20: Kenti; .Kenti› Inglismaa krahvkond

Kentuckykentaki; 7: -sse› USA osariik

Kenyakenja; 7: -sse›, ka .Keenia riik Aafrikas

Kerala8: -sse›, Keraḷaṁ malajalami India osariik

Kerava8: -sse› linn Soomes

Kergu7: -sse ja .Kerku›

Keri3: -le›

Kérkyra.kerkira; 8: -le ja -sse› saar ja maakond Kreekas

Kernu7: -sse ja .Kernu ja -le›

.Kersleti7: -sse ja -.letti›, rootsi keeles .Kärrs.lätt

Kertš20: Kertši; .Kertši› linn Ukrainas Krimmis

Kesk-Aafrika Vabariik, République centrafricaine pr riik Aafrikas

Kesk-.Aasia8: -sse› Kasahstan, Kõrgõzstan, Tadžikistan, Türkmenistan, Usbekistan

Kesk-Ameerika8: -sse›

Kesk+küla3: -sse ja -.külla›

Kesk+must+mulla+vöönd Mustmullavöönd

Kesk-Vene kõrgustik (Venemaa Euroopa-osas, Moskvast edelas)

.Keskvere7: -sse ja -.verre›

.Kesse+laid

Ket'20: Keti, .Ketti› Obi lisajõgi Venemaal

.Kharthli9: -sse› maa-ala Gruusias, Ida-Gruusia

{Khartoum} → Hartum

Khmeer20: Khmeeri; .Khmeeri› Kambodža vananenud nimi

Khuthaisi7: -sse› linn Gruusias

Kidron9: -i›, Qidron ‹kid.roonheebrea, Wādī an-Nār ar jõgi Palestiinas

Kielkiil; 20: -i; -i› linn Saksamaal

Kielcekjel'tse; 7: -sse› linn Poolas

Kigali-aa-; 7: -sse› Rwanda pealinn

Kihel+konna7: -le›

Kihnu7: -sse ja .Kihnu›

Kiid+järve7: -le›

.Kiiev9: -i; -isse›, Kiiv ukraina Ukraina pealinn

.Kiikla8: -sse ja .Kiikla›

Kiili7: -le›

Kiisa7: -le›

Kiiu7: -sse ja .Kiidu ja -le›

Kike+pera3: -sse ja -.perra›; Kike+pera raba

Kikita8: -sse› Kükita venekeelne nimi

Ki.liikia8: -sse› ajalooline maa-ala Väike-Aasias

{Kilimandžaaro} → Kilimanjaro

Kilimanjarokilimandžaaro; 7mägi Tansaanias (Aafrika kõrgeim)

Kilingi-Nõmme7: -.Nõmme ja -le›

.Kiltsi9: -sse ja .Kiltsi›

.Kimrõ8: -sse› linn Venemaal

Kinešma8: -sse› linn Venemaal

Kingis.sepp21: -sepa; -.seppa›, vadjapäraselt Jaama linn Venemaal Leningradi oblastis, endine Jamburg

.Kingston9: -i; -isse› Jamaica pealinn

Kingston-upon-Hull.kingston-öpon-hall; 20: -i; -i› Hulli ametlik nimi

Kingstown.kings.taun; 20: -i; -i› Saint Vincenti pealinn

Kinnereti järv, piiblis ka Tiberiase järv ja Gali.lea meri järv Jordani jõel, Iisraeli ja Süüria piiril

Kinshasakinšassa; 7: -sse› Kongo DV pealinn; Kinshasa Kongo vt Kongo DV

{Kioto} → Kyōto

.Kirbla8: -sse ja .Kirbla›

.Kirdalu8: -sse›

.Kirde+maa2: -le›, Nordaustlandet ‹.nuur.äüstlannetnorra saar Teravmägede saarestikus

.Kirde+väil22: -väila, -.väila›, Põhja-mere+tee (Atlandi ookeanist Vaiksesse ookeani piki Euroopa ja Aasia põhjarannikut)

Kirepi9: -sse ja Kirepi›

Kir.giisia8: -sse› vt Kõrgõzstan

Kiribati7: -sse› riik ja saarestik Okeaanias

Kirkenes.tširke.nees; 20: -i; -i› linn Norras

Kirna7: -sse ja .Kirna›

Kirov9: -i; -isse› oblastilinn Venemaal, endine Vjatka

Kirovabad6: -i, -i; -i› prg Gäncä

Kirovakan6: -i, -i; -i› prg Vanadzor

Kirovograd6: -i, -i; -i› oblastilinn Ukrainas

Kirovsk9: -i; -isse› kaks linna Venemaal

Kirum+pää2: -le›, võrupäraselt Kirä+pää ‹2: -le›

Kiruna.kiiruna; 8: -sse› linn Rootsis

Kislo.vodsk9: -i, -it; -isse› linn Venemaal

Kissel.jovsk9: -i, -it; -isse› linn Venemaal

{Kišinjov} → Chişinău

Kizel9: -i; -isse› linn Venemaal

{Kizõl-Arvat} → Serdar

Kitakyūshūkita.kjuu.sjuu; 1: -sse› linn Jaapanis

.Kiuma8: -le›

{.Kiu.šiu} → Kyūshū

Kivatšu8›, Ki.vatš vn kosk Karjalas

Kivi+järv; Kivi+järve7: -le› (küla)

Kivi+loo1: -le›

Kivi+mäe1: -le›

Kivine Tunguska7 vt Podkamennaja Tunguska

Kivi+ora3: -le›

Kivi-Vigala8: -sse›

Kivi+õli3: -sse›

Kivu3järv Aafrikas

Kladno7: -sse› linn Tšehhis

Klagenfurtklaagen.furt; 20: -furti; -.furti› linn Austrias

Klaipėda.klaipeda; 8: -sse› linn Leedus

Kliima7: -le›

Klin6: -i, -i; -i› linn Venemaal

Klintsõ1: -sse› linn Venemaal

.Kljaz'ma8Oka lisajõgi Venemaal

Kljutševskaja sopka7›, Kljutši mägi tulemägi Venemaal Kamtšatkal

Klondike.klon.daik; 20: Klondike’i› Yukoni lisajõgi Kanadas

Klooga7: -le›

Klooga+ranna7: -.randa›

.Kloostri9: -sse ja .Kloostri›

.Kloostri+metsa7: -.metsa›

Kluhhori9: -sse› kuru Gruusia (Abhaasia) ja Venemaa piiril

.Knossos12: -e; -[es]sse› antiikaja linn Kreekas Kreeta saarel

Kōbekoobe; 7: -sse› linn Jaapanis

Kobela8: -sse›

København.kööbn.haun; 20: -i; -i› Kopenhaageni taanikeelne nimi

Kodasema3: -le›

Koda+soo2: -sse ja -le›

Kodavere7: -sse ja -.verre›

Kodi+järv; Kodi+järve7: -.järve ja -le› (küla)

Kodila8: -sse›

Koeru7: -sse ja .Koeru›

Kogalõm6: -i, -i; -i› linn Handi-Mansimaal

Køgekööe; 7: -sse› linn Taanis

Koguva8: -sse ja Koguva ja -le›

Kohatu8: -sse›

Kohila8: -sse›

.Kohtla8: -sse ja .Kohtla›

.Kohtla-Järve7: -le›

.Kohtla-Nõmme7: -le›

Koidu7: -le›

Koigi7: -sse ja .Koiki›

Koik+küla3: -sse ja -.külla›

.Koikse8: -sse ja .Koikse›

Koit+järve7: -le›

Koiva7›, Gauja läti jõgi Lätis ja osalt Eesti piiril

Koiva+liina7: -sse ja -.liina›, .Gaujiena läti asula Lätis Eesti piiri lähedal

Ko.kand20: -kandi; -.kandi› Qo‘qoni venekeelne nimi

Kokora8: -sse ja -le›

{Koktšetav} → Kökše.tau

Kolga7: -sse ja .Kolka›

Kolga-Jaani7: -.Jaani›

Kolga+küla3: -sse ja -.külla›

Kolgata8: -le› piiblis mainitud koht Jeruusalemmas, Jeesuse Kristuse ristilöömise paik

Kolgujev9: -i; -ile› vn, Holnggov neenetsi saar Venemaal Barentsi meres

Kolka.kuolka; 8: -sse› läti, Kūolka liivi küla Lätis Kuramaa põhjatipus

Kolkata7: -sse›, ka Kalkuta, inglispäraselt varem Calcutta ‹kälkata›, Kalikātā ‹kolikatabengali linn Indias, Lääne-Bengali pealinn

.Kol'kja8: -sse ja .Kol'kja›, vene keeles Kol'ki

Kollane meri (Korea poolsaare ja Hiina vahel)

Kolomna7: -sse› linn Venemaal

.Kolpin9: -ile›, setupäraselt .Kul'kna saar Pihkva järves

Kolu3: -sse›

Ko.lumbia8: -sse› vt Colombia

Koluvere7: -sse ja -.verre›

Kolõma1vn, Halõma jakuudi jõgi Venemaal Siberis

Komandori+saared mitm (Venemaal Kaug-Idas)

Komarovka7: -sse›

Komi3: -sse›, Komi mu komi Venemaa koosseisu kuuluv vabariik; {Komi-Permi} → Permi+komi

Komoorid mitm20: -.mooride; -.mooridele›, Komoori saared, Comores ‹ko.moorpr, Al-Qamar ‹al-kamarar riik ja saarestik Aafrika idaranniku lähedal

Komorra7: -sse›, ka Gomorra piiblis mainitud muistne linn Palestiinas

Komso.mol'sk Amuuri ääres9: -.mol'ski, -.mol'skit; -.mol'skisse›, Amuuri-.äärne Komso.mol'sk linn Venemaal

Kondopoga7: -sse› Kontupohja venekeelne nimi

Kongo 1.7›, Congo pr, portugali jõgi Aafrikas

Kongo 2.7: -sse›, Kongo-Brazzaville ‹-braza.villja Brazzaville’i Kongo, Congo pr riik (Kongo Vabariik) Aafrikas

Kongo DV7: -sse›, Kongo-Kinshasa ‹-kinšassaja Kinshasa Kongo, République démocratique du Congo pr riik (Kongo Demokraatlik Vabariik) Aafrikas, 1971–1997 Zaire

Konguta8: -sse›

Konstanz-tants; 9: -i; -isse› linn Saksamaal

Konstanti.noopol9: -i; -isse› İstanbuli ajalooline nimi

Konsu järv

Kontupohja.kondu.pohja; 8: -sse› sm, Kondopoga vn linn Karjalas

Konuvere7: -sse ja -.verre›

Koogi7: -le›

Koogiste8: -sse ja -le›

.Kookos+saared mitm, Keelingi saared ‹kiilingi›, Cocos Islands ‹.koukos ailandzingl Austraalia välisala India ookeanis

Koola7: -sse ja -le›, Koola poolsaar (Venemaa Euroopa-osas)

.Koonga8: -sse ja .Koonga›

Kooraste8: -sse ja -le›, võrupäraselt Koorastõ ‹8: -sse ja -le›

Koordi7: -sse ja .Koorti›

Koor+küla3: -sse ja -.külla›

Koosa7: -le›

Ko.peisk9: -i, -it; -isse› linn Venemaal

Kopen.haagen9: -i; -isse›, København ‹.kööbn.hauntaani Taani pealinn

Kopetdag vt Köpetdag

.Kopli9: -sse ja .Kopli›

Koralli+meri (Austraalia kirderannikul)

Kordiljeerid mitm20: -.jeeride› Lõuna- ja Põhja-Ameerika lääneosa mäestike ühisnimetus

Kordofan6: -i, -i; -i›, Kurdufān ‹kurdu.faanar maa-ala Sudaanis

Ko.rea1: -sse›, Han ehk Chosŏn ‹tšosönehk Taehan ‹tähankorea poolsaar ja maa Ida-Aasias

{Korfu} → Kérkyra

Kórinthosko.rintos; 12: -e; -[es]sse› linn Kreekas

Kor.jakkia8: -sse› autonoomne ringkond Venemaal Kaug-Idas

Koroljov6: -i, -i; -i› linn Venemaal Moskva oblastis, endine Kaliningrad

Koror9: -i; -ile ja -isse› saar Vaikses ookeanis, Belau pealinn

Korsika8: -le›, Corse ‹korspr Prantsusmaale kuuluv saar ja halduspiirkond

Kose7: -le›

Kose-Uue+.mõisa8: -sse ja -.mõisa›, Kose-Uue+mõisa ‹7: -.mõisa›

Kosovo.kossovo; 8: -sse› serbia, Kosovë ‹kossoove; 7: -sse› albaania ÜRO halduse all olev autonoomne provints Serbias

.Kostamus12: -e; -[es]sse›, Kostomukša vn linn Karjalas

Kostanaj1: -sse›, vene keeles varem Kusta.nai oblastilinn Kasahstanis

{Kostariika} → Costa Rica

Kos'tivere7: -sse ja -.verre›

Kostomukša7: -sse› Kostamuse venekeelne nimi

Kostroma1: -sse› oblastilinn Venemaal

Košicekošitse; 8: -sse› linn Slovakkias

.Kotka8: -sse› linn Soomes

.Kotlas12: -e; -[es]sse› linn Venemaal

.Kotlin9: -i; -ile› Venemaale kuuluv saar Soome lahes

Kotšin+hiina7: -sse›, Nam Bộ ‹nam boovietnami maa-ala Indohiinas, prg Vietnami lõunaosa

Kovrov6: -i, -i; -i› linn Venemaal

.Kraasna8: -sse ja .Kraasna› Krasnogorodskoje eestipärane nimi (eriti Kraasna keelesaare puhul)

Krabi3: -le›

Kraka.tau1tulemägi Indoneesias Jaava ja Sumatra vahelisel saarel

Krakolje7: -sse›, Jõgõperä vadja asula Venemaal Leningradi oblasti Kingissepa rajoonis

Kraków.kraakov, poola krakuf; 9: -i; -isse›, ka Krakov linn Poolas

Krama.torsk9: -i, -it; -isse› linn Ukrainas

Krāslava.kraaslava; 8: -sse› linn Lätis

.Krasnaja Poljana7: -sse› alev Venemaal Krasnodari krais

Krasnodar6: -i, -i; -i› linn ja kraikeskus Venemaal

Krasnodon6: -i, -i; -i› linn Ukrainas

Krasnogorodskoje7: -sse›, ka .Kraasna alev Venemaal Pihkva oblastis

Krasno.jarsk9: -i, -it; -isse› linn ja kraikeskus Venemaal

Krasno.vodsk9: -i, -it; -isse› prg Türkmenbaşy

Kreeka7: -sse›, Ellás ‹ellasehk Elláda kr riik Euroopas

Kreen+holmi7: -sse ja -.holmi›

Kreeta7: -le›, Kríti ‹kritikr saar ja halduspiirkond Kreekas

Krementšuk20: -šuki; -.šukki› linn Ukrainas

Kretingakrätinga; 1: -sse› linn Leedus

Krimm20: Krimmi; .Krimmi›, Krõm ukraina, Qırım ‹kõrõmkrimmitatari poolsaar ja Ukraina koosseisu kuuluv vabariik

Kristianstad.kri.šan.staad; 20: -i; -i› linn Rootsis

Kristiine7: -sse›

{Kri.voi Rog} → Krõ.või Rig

{Kro.aatia} → Hor.vaatia

Kroon+linn22: -linna; -.linna›, Kronštadt vn linn Venemaal

.Krootuse12: os .Krootust; -sse ja -le›, võrupäraselt .Kruutusõ ‹8: -sse ja -le›

Krupp20: Krupi; .Kruppi›, setupäraselt Krupa ‹7: -sse ja .Kruppa› ja Ruuba

Krõ.või Rig6: -i, -i; -i› linn Ukrainas

{Kzõl-Orda} → Kõzõlorda

Kuala .Lumpur9: -i; -isse› Malaisia pealinn

Kuban6: -i, -i; -i› jõgi ja maa-ala (Kubanimaa) Venemaal

Kubija8: -le›, ka Kubja

Kudina8: -le›

Kudjape8: -le›

Kudru+küla3: -sse ja -.külla›

Ku.dõmkar9: -i; -isse› linn Venemaal, Permikomi keskus

Kuibõšev6: -i, -i; -i› prg Samara

Kuigatsi9: -sse ja Kuigatsi›

Kui+metsa7: -.metsa›

Kuiva+jõe1: -le›

Kuivastu8: -sse›

Kujawykujaavõ; 7: -sse›, ka Ku.jaavia ‹8: -sse› maa-ala Poolas

{Kukon} → Qo‘qon

.Kukruse12: os .Kukrust; -le›

.Kuksema8: -le›

Kuku+linna7: -.linna›

Kukunor6: -i, -i›, Qinghai Hu ‹t'shing.hai huuhn järv Hiinas

Kuld+hord20: -hordi; -.hordi› ajalooline khaaniriik Kesk-Aasias

Kuldīgakuldiiga; 8: -sse› linn Lätis

.Kuldre8: -sse ja -le›, võrupäraselt .Kuldri ‹8: -le›

Kulgu7: -le›

Kuljab vt Kulob

Kulje7: -sse›, setupäraselt .Kuulja

.Kul'kna8: -le› vt .Kolpin

Kulla+maa2: -le›

Kulla+ran'nik9: -u; -ule› Ghana varasem nimi

.Kul'na8: -sse› Gulbene leivupärane nimi

Kulob6: -i, -i; -i›, vene keeles Kuljab linn Tadžikistanis

Kulunda1: -sse› vn, Kulõndõ kasahhi stepp Lääne-Siberis

Kuma1jõgi Venemaal Põhja-Kaukaasias

.Kumna8: -sse›

.Kunda8: -sse ja .Kunda›

Kuninga+küla3: -sse ja -.külla›

Kunlunkh-; 6: -i, -i› mäestik Hiinas

Kun.mingkh-; 20: -mingi; -.mingi› linn Hiinas

Kūolka.kuolka; 8: -sse› Kolka liivikeelne nimi

Kuopio.kuobio; 8: -sse› linn Soomes

Kura1jõgi Kaukaasias

Kura kurk, ka .Irbe väin, Irbes jūras šaurums läti Liivi lahte Läänemerega ühendav väin

Kura laht, Kuršių marios leedu, Kuršski zaliv vn laht Kura maasääre ja mandri vahel Leedu ja Venemaa Kaliningradi oblasti piiril; Kura maasäär, Kuršių nerija leedu, Kuršskaja kossa vn Läänemerre ulatuv kitsas poolsaar

Kura+maa2: -le›, Kura poolsaar, .Kurzeme läti poolsaar Lätis, Läti lääneosa

Kurdistan6: -i, -i; -i› maa-ala Iraagis, Iraanis ja Türgis

Kure+küla3: -sse ja -.külla›

Kure+maa2: -le›

Kure+mäe1: -le›

Kure+nurme7: -sse ja -.nurme›, võrupäraselt Kurõ+nurmõ

Kure+palu3: -sse ja -.pallu›

Kure+soo

Kures+saare7: -.saarde›

Kurevere7: -sse ja -.verre›

Kurgan6: -i, -i; -i› oblastilinn Venemaal Siberis

{Kurgan-Tjube} → Kurgon.teppa

.Kurgja8: -le›

Kurg+järve7: -le›

.Kurgla8: -le›

Kurgon.teppa8: -sse› linn Tadžikistanis

Kuriilid mitm20: -.riilide; -.riilidele›, Kuriili saared (Venemaal Kaug-Idas)

Kurista8: -le›

.Kurkse8: -sse ja .Kurkse›

Kuroshiokurosjio; 1›, ka .Jaapani hoovus (Vaikse ookeani lääneosas)

Kursi7: -sse ja .Kurssi›

Kursk9: -i, -it; -isse› oblastilinn Venemaal

.Kurzeme8: -sse› Kuramaa lätikeelne nimi

.Kurtna8: -sse ja .Kurtna ja -le›

Kurõ+nurmõ7: -sse ja -.nurmõ› vt Kure+nurme

{Kusta.nai} → Kostanaj

Kuz.bass20: -bassi; -.bassi›, Kuz.netski söebassein tööstusala Venemaal Lõuna-Siberis

{Kutaisi} → Khuthaisi

Kuuba7: -sse ja -le›, Cuba ‹kuubahisp riik ja saar Lääne-India saarestikus

Kuudsi7: -le› vt Kuutsi

.Kuulja8: -sse› vt Kulje

.Kuusalu3: -sse ja -.sallu›

Kuusiku8: -le›

.Kuutse+mägi

Kuutsi7: -le›, võrupäraselt Kuudsi

Ku.veit20: -veidi; -.veiti›, Al-Kuwayt ‹al-ku.aitar riik Aasias

KwaZulu-Natal6: -i, -i; -i› Lõuna-Aafrika Vabariigi provints

Kõinastu8: -le›

Kõnnu7: -sse ja .Kõndu›

Kõo1: -sse›

.Kõola8: -sse ja .Kõola›

Kõpu7: -sse ja .Kõppu›

Kõrges+saare7: -.saarde›

Kõrgõzstan6: -i, -i; -i›, ka Kir.giisia riik Kesk-Aasias

.Kõrkja+meri piiblis mainitav Punase mere nimi

Kõrve+küla3: -sse ja -.külla›

Kõrve+maa2: -le›

Kõzõl6: -i, -i; -i› Tõva pealinn

Kõzõlkum6: -i, -i; -i›, Qizilqum ‹kizilkumusbeki kõrb Usbekistanis ja osaliselt Kasahstanis

Kõzõlorda1: -sse›, vene keeles varem Kzõl-Orda oblastilinn Kasahstanis

Kõue7: -sse ja -le›

{Käbla} → .Käpla

Kädva7: -le›

Käe+salu3: -sse ja -.sallu›

Käina7: -sse ja .Käina›

Käkisalmikägi.salmi; 21: -salme; -.salme ja 9: -sse› Priozjorski soomekeelne nimi

.Käpla8: -sse ja .Käpla›

Käravete7: -le›

.Kärde8: -sse ja .Kärde›

.Kärdla8: -sse ja .Kärdla›

Kärevere7: -sse ja -.verre›

.Kärgula8: -sse›

.Kärkna8: -sse ja .Kärkna›

.Kärla8: -le›

Kärnten.kernten; 9: -i; -isse› Austria liidumaa

.Kärrs.lätt20: -läti; -.lätti› vt .Kersleti

.Kärstna8: -sse ja .Kärstna›

Käru3: -sse ja .Kärru›

Käsmu7: -sse ja .Käsmu ja -le›

Käva3: -le›

.Kääpa8: -le›, võrupäraselt .Kääpä ‹8: -le›

Käärdi7: -le›

Kääriku8: -le›

Kökše.tau1: -sse›, vene keeles varem Koktšetav linn Kasahstanis

Köln20: Kölni; .Kölni› linn Saksamaal

Köpetdag6: -i, -i›, vene keeles Kopetdag mäestik Iraani ja Türkmenistani piiril

Küdema8: -le›

Kükita8: -le›, vene keeles Kikita

Küklaadid mitm20: -.laadide; -.laadidele›, Kykládes ‹kiklaadeskr saarestik ja maakond Kreekas

Küllätüvä3: -sse ja -.tüvvä›

.Küpros12: -e; -[es]sse ja -ele›, Kýpros ‹.kiproskr, Kıbrıs ‹kõbrõstürgi riik ja saar Vahemeres

Küreene7: -sse› ajalooline linn Põhja-Aafrikas, Kürenaika vana pealinn

Kürenaika7: -sse›, Barqah ‹barkaar maa-ala Liibüas, selle idaosa

Küti7: -sse ja .Kütti›

.Kütte+jõu1: -sse›

Kymikümi; 3: -sse› maa-ala Soomes

Kyōtokjooto; 7: -sse›, {Kioto} linn Jaapanis

Kyūshūkjuu.sjuu; 2: -le›, {Kiušiu} saar Jaapanis

— l —

Laadoga8›, Laadoga järv (Loode-Venemaal)

.Laagna8: -sse›

.Laagri9: -sse›

Laane7: .Laande ja -sse›

Laane+metsa7: -.metsa›, võrupäraselt Lanna+mõtsa

.Laatre8: -sse ja .Laatre›

Labe7Elbe jõe tšehhikeelne nimi

Labrador6: -i, -i; -i› poolsaar Kanadas

Ladina-Ameerika8: -sse› Ameerika maailmajao hispaania- ja portugalikeelsete riikide ühisnimetus

.Laekvere7: -sse ja -.verre›

.Laeva8: -sse ja .Laeva›

Lagedi9: -le›

Lagoslaagos; 13: -e; -esse› linn Nigeerias, varasem pealinn

La Habanala avaana; 7: -sse› Havanna hispaaniakeelne nimi

Lahe7: -sse ja .Lahte›

Lahe+maa2: -le›

Lahe+pera3: -le›

Lahe+pere laht

Lahorela.hoor; 20: Lahore’i; Lahore’i›, Lāhaur ‹.laa.haururdu linn Pakistanis

.Lahti9: -sse› linn Soomes

Laik+saare7: -.saarde›

Laim+jala3: -sse ja -.jalga›

.Laitse8: -sse ja .Laitse›

.Laiuse8: -le›

Lakadiivid mitm20: -.diivide; -.diividele›, Lakṣhadvīp ‹lakša.dviipmalajalami, Laccadive Islands ingl India saarestik Araabia meres, Lakshadweep

Lake.daimon9: -i; -isse› Sparta ajaloolisi rööpnimesid

Lake Placidleik plässid; 9: -i; -isse› asula USAs New Yorgi osariigis

La.koonia8: -sse›, Lakonía ‹lakoniiakr Kreeka maakond

Lakshadweeplakša.dviip; 20: -i; -i›, Lakṣhadvīp malajalami India liiduala Araabia meres

Lal'si7: -sse ja .Lal'si ja -le›

La Manchala mantša; 7: -sse› tasandik Hispaanias

La Manchela maa(n)š; 20: Manche’i; Manche’i›, ka .Inglise kanal Atlandi ookeani osa Suurbritannia lõunaranniku ja Prantsusmaa looderanniku vahel

Lancashirelänkäšir; 6: -shire’i; -shire’i› Inglismaa krahvkond

Languedoc-Roussillonla(n)gdok-russi.joon; 20: -i; -i› halduspiirkond Prantsusmaal

Lanna+mõtsa7: -.mõtsa› vt Laane+metsa

Lanzhoulan.tšou; 1: -sse› linn Hiinas

Lao+küla3: -sse ja -.külla›

Laos13: .Laose; .Laosesse›, Lao ‹laulao riik Aasias Indohiina poolsaarel

La Pazla paass; 20: -i; -i› Boliivia halduspealinn

La Pérouse’i väinla peruuzi›, jaapanipäraselt Sōya väin ‹sooja(Venemaa Sahhalini saare ja Jaapani Hokkaidō vahel)

Lapi+maa2: -le›, Sápmi saami maa-ala Põhja-Euroopas

La Plata 1.plaata; 7›, La Plata laht Uruguay ja Paraná jõe suudmeala Lõuna-Ameerikas

La Plata 2.plaata; 7: -sse› linn Argentinas

Lappeenrantalappeen.randa; 22: -ranna; -.randa ja 8: -sse› linn Soomes

.Laptevite meri (Jäämere osa)

La Riojala riohha; 7: -sse› autonoomne piirkond Hispaanias

Lasna+mäe1: -le› (linnaosa); Lasna+mägi

.Lasva8: -le›

Las Vegas13: -e; -esse› linn USAs

Lazdijailazdijai; 1: -sse› linn Leedus

Lazio.laatsio; 8: -sse› Itaalia maakond

.Latgale8: -sse› maa-ala Lätis, Läti idaosa

Lauga jõgi, ka Luuga jõgi, Luga vn jõgi Venemaal; Lauga laht (Soome lahe osa)

.Lauka8: -le›

Laulas+maa2: -le›

.Laupa8: -le›

Laura7: -sse ja .Laura›, .Lavrõ vn

Lausannelo.zann; 20: Lausanne’i; Lausanne’i› linn Šveitsis

Lavas+saar, .Moštš.nõi vn Venemaale Leningradi oblastisse kuuluv saar Soome lahes

Lavas+saare7: -.saarde›

.Lavrõ8: -sse› Laura venekeelne nimi

Leedsliidz; 20: -i; -i› linn Inglismaal

Leedu7: -sse ja .Leetu›, Lietuva ‹ljätuvaleedu riik Euroopas

Leena7›, Lena vn, Ölüöne jakuudi jõgi Venemaal Siberis

Leevaku8: -le›

Leevi7: -le›

Lefkosíalefkosiia; 7: -sse› kr, Lefkoşa ‹lefkošatürgi vt Nikosia

Le Havrelö.aavr; 9: Havre’i, Havre’it; Havre’isse› linn Prantsusmaal

.Lehmja8: -le›

Lehola8: -sse›

.Lehtse8: -sse ja .Lehtse›

Leicesterlester; 9: -i; -isse› linn Inglismaal

Leie7: -sse ja .Leide ja .Leige›

.Leipzig-pts-; 9: -i; -isse› linn Saksamaal

Leisi7: -sse ja .Leisi›

Lella+pere7: -sse ja -.perre›

Lelle7: -sse ja .Lelle›

Le Manslö maan; 20: -i; -i› linn Prantsusmaal

Lemmatsi9: -sse ja Lemmatsi›

Lem+salu3: -sse ja -.sallu› vt Limbaži

Leninabad6: -i, -i; -i› prg Hudžand

Leninakan6: -i, -i; -i› prg Gjumri

Leningrad6: -i, -i; -i› prg Peterburi; Leningradi oblast (haldusüksus Loode-Venemaal)

Leninobod6: -i, -i; -i› prg Hudžand

Leninsk-Kuz.netski9: -sse› linn Venemaal

{Lenkoran} → Länkäran

Leónleon; 6: -i, -i; -i› linn Hispaanias

Lepas+saare7: -.saarde›, võrupäraselt Lepässaarõ

.Lepna8: -le›

Lepässaarõ7: -sse› vt Lepassaare

.Lesbos12: -e; -ele ja -[es]sse›, Lésvos ‹.lesvoskr saar ja maakond Kreekas

Les.noi1: -le› prg Seiskari

Lesotholesoto; 7: -sse› riik Aafrikas

Leti+pea1: -le›

Leuven.löüfen; 9: -i; -isse› linn Belgias

Le.vant20: -vandi; -.vanti› Vahemere idapoolsed rannikumaad

Lhasa-ss-; 7: -sse› Tiibeti pealinn

Liaodongi poolsaarljautungi(Kirde-Hiinas)

Liao.ningljau-; 20: -ningi; -.ningi› Hiina provints

Li.beeria8: -sse›, Liberia ‹lai.bieriaingl riik Aafrikas

Librevillelibrö.vill; 20: -ville’i; -ville’i› Gaboni pealinn

Liechtensteinlihten.štain; 20: -i; -i› väikeriik Euroopas

Liègeljeež; 20: Liège’i; Liège’i› linn Belgias

Liepāja.liepaaja; 7: -sse›, ajaloolises kontekstis ka .Liibavi linn Lätis

Li.guuria8: -sse›, Liguria it Itaalia maakond

Liha+.võtte+saar, Isla de Pascua ‹.paskuahisp Tšiilile kuuluv saar Vaikses ookeanis

Lihula8: -sse›

Liibanon6: -i, -i; -i›, Lubnān ‹lub.naanar riik ja mäestik Lähis-Idas

.Liibavi9: -sse ja .Liibavi› vt Liepāja

.Liibo8: -sse› Liepāja saaremurdeline nimi

.Liibüa8: -sse›, Lībyah ‹.liibjaar riik Aafrikas

Liig+valla7: -.valda›

Liina+mäe1: -le›

.Liitva8: -le›

Liiva7: -le›

Liivi7: -le›

Liivi laht, ka Riia laht, Rīgas jūras līcis läti (Läänemere osa)

Liivi+maa2: -le›, Vidzeme läti ajalooline maa-ala Euroopas Läänemere idarannikul, laiemas tähenduses (Vana-Liivimaa) hilisem Eesti-, Liivi- ja Kuramaa ning Latgale, kitsamas tähenduses Liivimaa kubermang (Põhja-Läti ja Lõuna-Eesti)

.Lilla Rågö.roog.öö; 1: -le› Väike-Pakri saare rootsikeelne nimi

Lillelill; 20: Lille’i; Lille’i› linn Prantsusmaal

Lille.hammer9: -i; -isse› linn Norras

Lille+küla3: -sse ja -.külla›

Lilli7: -sse›

Li.longwe8: -sse› Malawi pealinn

Limaliima; 7: -sse› Peruu pealinn

Limbaži9: -sse›, ka Lem+salu linn Lätis

Limousinlimu.zään; 20: -i; -i› halduspiirkond Prantsusmaal

Limpopo7jõgi Lõuna-Aafrikas

Lina+küla3: -sse ja -.külla›

Linköping.lintšööping; 9: -i; -isse› linn Rootsis

Linna+mäe1: -le›

Linzlints; 20: -i; -i› linn Austrias

.Linte8: -sse ja -le›

Lintsi jõgi

Lipa7: -le›

Lipetsk9: -i; -isse› oblastilinn Venemaal

Lissabon6: -i, -i; -i›, Lisboa ‹liž.voaportugali Portugali pealinn

Little Rocklitl rokk; 20: -i; -i› linn USAs

Liu1: -sse ja .Liugu›

Liverpoollive(r).puul; 20: -i; -i› linn Inglismaal

Livorno7: -sse› linn Itaalias

Ljubljana-ljaa-; 7: -sse› Sloveenia pealinn

Llanosjaanos; 13: -e; -esse› tasandik Lõuna-Ameerikas

{Lobnor} → Lop Nur

Locarnolokarno; 7: -sse› linn Šveitsis

Loch Nesslohh; 20: Nessi, .Nessi› järv Šotimaal

Lo.deinoje Pole7: -sse› linn Venemaal

Lodja7: .Lotja›

Łódźlodz; 20: -i; -i› linn Poolas

Lofoodid mitm20: -.footide; -.footidele›, Lofoten ‹.luu.fuutennorra saarestik Norra looderannikul

.Lohkva8: -le›

Lohu3: -le›

Lohu+salu3: -sse ja -.sallu›

Lohu+suu2: -sse ja -suhu›

Loirelu.aar; 20: Loire’i› jõgi Prantsusmaal

Loksa7: -le›

Lokuta8: -le›

Lolland.lol.lann; 20: -i; -i› saar Taanis

Lom.bardia8: -sse› Itaalia maakond

Lomélo.mee; 1: -sse› Togo pealinn

Lomo.nossov9: -i; -isse› linn Venemaal

.London9: -i; -isse› Suurbritannia pealinn

Long Islandlong ailand; 9: -i; -ile› saar USA idarannikul

Loo1: -le›

Loobu7: -sse ja .Loobu›

.Loode+alad, Northwest Territories ingl Kanada haldusüksus

.Loode+väil22: -väila, -.väila› meretee Atlandi ookeanist Vaiksesse ookeani Kanada põhjasaarestiku ja Beringi väina kaudu

Loodi7: -sse ja .Looti›

.Loodna8: -sse ja .Loodna ja -le›

.Loona8: -le›

.Loona+laid

.Loopre8: -sse ja .Loopre›

Loosi7: -le›

Loosu7: -le›

Lop Nur6: -i, -i› järv Hiinas Xinjiangis

Lorrainelo.rään; 20: Lorraine’i; Lorraine’i›, saksapäraselt Lotring halduspiirkond Prantsusmaal

Los Angelesändželes; 12: -e; -[es]se› linn USAs

Lossi+küla3: -sse ja -.külla›

Lotring9: -i; -isse› Lorraine’i saksapärane nimi

Louisianaluisiaana; 7: -sse› USA osariik

Lovat'9: -i› jõgi Venemaal

Loviisa8: -sse› sm = Lovisaloviisarts linn Soomes

Luanda7: -sse› Angola pealinn

Lublinljublin; 9: -i; -isse› linn Poolas

Lucknow.lak.nau; 1: Lucknow’; Lucknow’sse›, Lakhnaū hindi linn Indias

Ludza7: -sse›, ka Lut'si linn Lätis

Luga7: -sse›, ka Luuga linn Venemaal

Lu.gansk9: -i, -it; -isse› oblastilinn Ukrainas

Luha+maa2: -le›

.Luidja8: -le›

.Luiste8: -sse ja .Luiste›

Luke7: -le›

Luksem.burg20: -burgi; -.burgi›, Luxembourg pr, Luxemburg sks, Lëtzebuerg letseburgi riik Euroopas

Luleå.lüüleo; 8: -sse› linn Rootsis

Lulli+katku7: -le›

Lund20: -i; -i› linn Rootsis

Lusaka7: -sse› Sambia pealinn

Lusi.taania8: -sse› endine Rooma provints, vastab pms nüüdsele Portugalile

Lus'tivere7: -sse ja -.verre›

Luzernlut.sern; 20: -i; -i› linn Šveitsis

Luzonluson; 6: -i, -i; -i›, Lusong tagalogi Filipiinide suurim saar

Lut'si7: -sse ja .Lut'si› Ludza eestipärane nimi (eriti Lutsi keelesaare puhul)

Lutsk9: -i, -it; -isse› linn Ukrainas

Luua7: -le›

Luuga7: -sse› vt Luga; Luuga jõgi vt Lauga jõgi

.Luunja8: -sse ja .Luunja›

Luxembourglügza(n).buur; 20: -i; -i› pr, Luxemburg sks, Lëtzebuerg letseburgi Luksemburgi pealinn

L'viv6: -i, -i; -i›, vene keeles L'vov oblastilinn Ukrainas

Lõhavere7: -sse ja -.verre›

Lõpe7: -le›

.Lõuna-Aafrika Vabariik, South Africa ‹sauth äfrikaingl riik Aafrikas

.Lõuna-Ameerika8: -sse› manner läänepoolkeral, Ameerika maailmajao lõunaosa

.Lõuna-Carolinakaroliina; 7: -sse›, South Carolina ‹sauth kärolainaingl USA osariik

.Lõuna-Dakota-oo-; 7: -sse›, South Dakota ‹sauth däkoutaingl USA osariik

.Lõuna-Ge.orgia8: -sse›, South Georgia ‹sauth .džoo(r)džaingl Suurbritanniale kuuluv saar Atlandi ookeani lõunaosas

.Lõuna-Hiina meri (Hiina, Indohiina, Filipiinide ja Indoneesia vahel)

.Lõuna-Kau.kaasia8: -sse›, Taga-Kau.kaasia maa-ala Suur-Kaukasusest lõuna pool: Armeenia, Aserbaidžaan ja Gruusia

.Lõuna-Ko.rea1: -sse›, Hanguk korea riik Aasias Korea poolsaarel, Korea Vabariik

.Lõuna+meri soojad lõunapoolkera mered, eriti Vaikse ookeani lõunapoolne osa

.Lõuna-Os.seetia8: -sse›, Samhreth Osethi gruusia, Hussar Irõston osseedi maa-ala Gruusias

.Lõuna-Ro.deesia8: -sse› prg Zimbabwe

.Lõuna+saar, South Island ‹sauth ailandingl, Te Waipounamu maoori Uus-Meremaa lõunapoolsem saar

.Lõuna+saared Tubuai saared

.Lõuna-Sandwichi saared.sänduitši›, South Sandwich Islands ingl Suurbritanniale kuuluv saarestik Atlandi ookeani lõunaosas

.Lõuna-Shetlandi saared.šetländi›, South Shetland Islands ingl saared Antarktika poolsaare lähedal

.Lõuna-Sporaadid mitm20: -.raadide; -.raadidele› Dodekaneesid

.Lõuna-Ti.rool20: -rooli; -.rooli›, Südtirol ‹.züüdti.roolsks vt Alto Adige

Lõve7: -le›

.Lõõdla järv

.Lõõla8: -sse ja .Lõõla›

Lähis-Ida Edela-Aasia ja Kirde-Aafrika maad

.Lähte8: -le›

.Lähtru8: -sse ja .Lähtru›

Lämmi+järv Peipsi ja Pihkva järve ühendav veekogu

Länkäran6: -i, -i; -i›, täpsel kujul Lənkəran linn Aserbaidžaanis

Läti7: -sse ja .Lätti›, .Latvija läti riik Euroopas; Läti Liivi+maa2: -le› vt Vidzeme; Läti Valga7: -sse ja .Valka› vt .Valka

Lääne-.Aasia8: -sse› Ees-Aasia

Lääne-.Bengal9: -i; -isse›, Pashchim Baṅga ‹.poštšim bongobengali, West Bengal ‹uest ben.goolingl India osariik

Lääne-Bug6: -i, -i› Bug

Lääne-Dvina1Daugava jõe ülem- ja keskjooks Venemaal ja Valgevenes

Lääne-.India8: -sse› Atlandi ookeani saared Põhja- ja Lõuna-Ameerika vahel

Lääne+kallas Jordani Läänekallas

Lääne+maa2: -le› = Lääne .maa.kond

Lääne-Ma.laisia8: -sse› Malaia

Lääne+meri, {Bal'ti meri}; Läänemere maad Läänemerd ümbritsevad riigid ja piirkonnad

Lääne-Nigula8: -sse›

Lääne-Sahara8: -sse›, Aş-Şaḩrā’ al-Gharbīyah ‹as-sahraa al-garbiijaar Marokoga liidendatud endine Hispaania valdus Lääne-Aafrikas

Lääne-Saksa+maa2: -le›, Westdeutschland ‹.vest.doitš.landsks Saksamaa Liitvabariigi mitteametlik nimetus 1949–1990

Lääne-Sa.moa1: -sse› vt Sa.moa

Lääne-Siber9: -i; -isse› maa-ala Venemaal

Lääne-Virginiavö(r)džinia; 8: -sse›, West Virginia ‹uest vö(r)džiniaingl USA osariik

Lääne-Viru+maa2: -le› = Lääne-Viru .maa.kond

Lössi+pla.too, Huangtu Gaoyuan ‹huang.thuu kaojüanhn piirkond Hiinas

Lübecklüübek; 9: -i; -isse›, ka Lüübek linn Saksamaal

Lüda.lüü.taa; 1: -sse› linn Hiinas Liaoningis, Lüshun ja Dalian

Lüganuse12: os Lüganust; -sse ja -le›

Lüka.oonia8: -sse› ajalooline maa-ala Väike-Aasias

Lükati9: -le›

Lülle+mäe1: -le›

Lümanda8: -sse ja Lümanda›

Lümandu8: -sse›

Lümatu8: -sse ja -le›

Lüneburglüü-; 20: -burgi; -.burgi› linn Saksamaal

Lüshunlüšun; 6: -i, -i; -i› linn Hiinas, Lüda osa

Lützen.lütsen; 9: -i; -isse› paikkond Saksamaal Leipzigi lähedal

Lüübek9: -i; -isse› vt Lübeck

.Lüüdia8: -sse› ajalooline maa-ala Väike-Aasias

.Lüükia8: -sse› ajalooline maa-ala Väike-Aasias

Lyonljoon; 20: -i; -i› linn Prantsusmaal

— m —

Maagi+.mäestik, Krušné hory ‹krušnee horitšehhi, Erzgebirge ‹.ertsgebirgesks mäestik Tšehhi ja Saksamaa piiril

.Maardu8: -sse ja .Maardu›

.Maarianhamina8: -sse› Mariehamni soomekeelne nimi

Maaritsa8: -sse›

.Maarja8: -sse›

.Maarja-Magdaleena7: -sse›

.Maarja+.mõisa8: -sse ja -.mõisa›, .Maarja+mõisa ‹7: -.mõisa›

.Maarja+mäe1: -le›

Maas20: Maasi, .Maasi›, Meuse ‹möözpr jõgi pms Prantsusmaal ja Belgias

Maasi7: -sse ja .Maasi›

Maastricht.maast.riht; 20: -i; -i› linn Hollandis

Macauma.kau; 1: -sse› Aomeni portugalikeelne nimi

Mackenziemäkenzi; 7jõgi Kanadas

Mada.gaskar9: -i; -isse ja -ile›, Madagasikara malagassi, Madagascar pr riik ja saar Aafrika idaranniku lähedal

Madal+maad mitm2: -(.)maade; -(.)maadesse›, Nederland hollandi Hollandi nimi ametlikus kontekstis; ajalooline maa-ala, mis hõlmas Belgiat, Hollandit, Luksemburgi ja Kirde-Prantsusmaad

Madeira7: -le› Portugalile kuuluv saar Atlandi ookeanis

Madhya Pradesh.madhja pra.deeš; 20: -i; -i› India osariik

Madise13: os Madist; -sse ja -le›

Madonamaduona; 8: -sse› linn Lätis

Madras6: -i, -i; -i› Chennai varasem inglispärane nimi

Madridmad.riid; 20: -i; -i› Hispaania pealinn

Maeru7: -sse›

Magadan6: -i, -i; -i› oblastilinn Venemaal Kaug-Idas

Magalhãesi väinmagaljai(n)ši›, Estrecho de Magallanes hisp väin Lõuna-Ameerika lõunaotsas, ühendab Atlandi ookeani Vaikse ookeaniga

Ma.gass20: -gassi; -.gassi› Inguššia pealinn

Magde.burg20: -burgi; -.burgi› linn Saksamaal

Magiljov6: -i, -i; -i›, vene keeles Mogiljov oblastilinn Valgevenes

Mag.neesia8: -sse›, Magnisía ‹magnisiiakr poolsaar ja maakond Kreekas

Magnito.gorsk9: -i, -it; -isse› linn Venemaal

Magrib9: -i; -isse›, Al-Maghrib al-‘Arabī ar läänepoolsed Aafrika araabia maad Maroko, Alžeeria, Tuneesia ja Liibüa

Maharashtramaha.raštra; 8: -sse›, Mahārāṣhṭra marathi India osariik

Mahhatškala1: -sse› Dagestani pealinn

.Mahtra8: -sse ja .Mahtra›

Mahu3: -sse›

.Maidla8: -sse ja .Maidla›

Maikop20: -kopi; -.koppi› vn, Mõjekvaphe adõgee Adõgee pealinn

Main20: Maini, .Maini› Reini lisajõgi Saksamaal

Maine 1.mein; 20: Maine’i; Maine’i› USA osariik

Maine 2.meen; 20: Maine’i; Maine’i› maa-ala Prantsusmaal

Maini-.äärne .Frank.furt20: -furdi; -.furti› Frankfurt

Mainzmaints; 20: -i; -i› linn Saksamaal

Majorimajuori; 9: -sse› suvituspiirkond Lätis

Makaro.neesia8: -sse› Atlandi ookeani saared Assooridest Roheneemesaarteni

Make.doonia 1.8: -sse›, Makedonija makedoonia riik Euroopas

Make.doonia 2.8: -sse›, Makedonía ‹makedoniiakr ajalooline maa-ala Kreekas

{Makejevka} → Ma.kiivka

Ma.kiivka8: -sse› linn Ukrainas

{Malaavi} → Malawi

Malabo-laa-; 7: -sse› Ekvatoriaal-Guinea pealinn

Malad.zetšna8: -sse›, vene keeles Molo.detšno linn Valgevenes

Málagamaalaga; 8: -sse› linn Hispaanias

Malaia7: -sse›, Lääne-Ma.laisia, Melayu malai Malaka poolsaarel asuv Malaisia osa

Ma.lai saarestik, varem ka Ida-.India saarestik Kagu-Aasias

Ma.laisia8: -sse›, Malaysia ‹ma.laisiamalai riik Kagu-Aasias

Malaka poolsaar (Kagu-Aasias); Malaka väin (Malaisia ja Sumatra vahel)

Malawimalaavi; 7: -sse›, Malaŵi njandža riik Aafrikas; Malawi järv Njassa järve rööpnimi

Maldiivid mitm20: -.diivide; -.diividele›, Dhivehiraajje ‹divehi.raaddžemaldiivi riik (Maldiivi Vabariik) ja saarestik India ookeanis

Male7: -sse›, Maale maldiivi Maldiivide pealinn

Mali3: -sse› riik Aafrikas

Mallorcamaljorka; 7: -le› Hispaania Baleaari saarestiku suurim saar

Malmö.mal.möö; 1: -sse› linn Rootsis

Malta7: -sse ja -le› riik ja saar Vahemeres

Maluku saared, ka Molukid saarestik Indoneesias

Malviinid mitm20: -.viinide; -.viinidele›, Malviini saared Falklandi saarte hispaaniapärane nimi

Mammaste8: -sse›, võrupäraselt Mamastõ ‹8: -sse›

Manmänn; 20: -i; -i ja -ile› saar Iiri meres, Ühendkuningriigi autonoomne osa

Managuama.naagua; 8: -sse› Nicaragua pealinn

Manamamanaama; 7: -sse› vt Al-Manāmah

Manchamantša; 7: -sse› vt La Mancha

Manchestermäntšester; 6: -i, -i; -i› linn Inglismaal

Mandalaymanda.lei; 1: -sse› linn Birmas

Mand.žuuria8: -sse›, Manzhou ‹man.tšoumaa-ala Hiinas

Manggõs.tau1: -sse› oblast ja poolsaar Kasahstanis

Mangõšlak20: -laki; -.lakki› Manggõstau varasem venekeelne nimi

Manhattanmänhätan; 9: -i; -ile› saar ja New Yorgi kesklinnaosa

Manija8: -sse ja Manija ja -le›

Manila-ii-; 7: -sse›, Maynila ‹mainilatagalogi Filipiinide pealinn

Mani+laid

Manipur6: -i, -i; -i› India osariik

Manitoba-oo-; 7: -sse› Kanada provints

.Mann.heim20: -heimi; -.heimi› linn Saksamaal

Maputomapuutu; 7: -sse› Mosambiigi pealinn

Marathonmaraton; 6: -i, -i; -i›, ka Maraton, Marathónas ‹maratonaskr linn Kreekas

Marchmarhh; 20: -i› Morava jõe saksakeelne nimi

Marchemarke; 7: -sse› Itaalia maakond

Marg‘ilonmargilon; 6: -i, -i; -i› linn Usbekistanis

Mariaanid mitm20: -.aanide; -.aanidele›, Mariana Islands ingl saarestik Vaikse ookeani lääneosas

Maribor6: -i, -i; -i› linn Sloveenias

Maricamaritsa; 7›, Évros kr, Meriç türgi jõgi Balkani poolsaarel

Mariehamnmariie-; 20: -hamni; -.hamni› rts, .Maarianhamina sm linn Soomes, Ahvenamaa pealinn

Marijampolėmari.jampole; 8: -sse› linn Leedus

Mari+maa2: -le›, Marij El mari, Marõ El mäemari Venemaa koosseisu kuuluv vabariik

{Maritsa} → Marica

Mariupoli-upol; 9: -i; -isse› oblastilinn Ukrainas

Mar.kii+saared mitm, Îles Marquises ‹il mar.kiizpr, Matuita tahiti saarestik Prantsuse Polüneesias

.Marmara8: -sse›, .Marmara meri (Türgi lääneosas Musta ja Egeuse mere vahel)

Marnemarn; 20: Marne’i› Seine’i lisajõgi Prantsusmaal

Maroko7: -sse›, Al-Maghrib ‹al-magribar riik Aafrikas

Marrakechmarraakeš; 9: -i; -isse›, Marrākush ar linn Marokos

{Marrakeš} → Marrakech

Marseillemars.sei; 1: Marseille’; Marseille’sse› linn Prantsusmaal

Marshalli saared mitm.maa(r)šali›, Marshall Islands ingl, Aelōn̄ In M̧ajeļ maršalli saarestik ja riik (Marshalli Saared) Okeaanias

Martiniquemartinik; 20: -nique’i; -nique’i› Prantsuse departemang Väikestes Antillides

.Martna8: -sse ja .Martna›

Marymarõ; 1: -sse› linn Türkmenistanis

Marylandmeeri.länd; 20: -i; -i› USA osariik

Mascarenhasi saaredmaskarenjašiMaskareenid

Maseru8: -sse› Lesotho pealinn

Maskareenid mitm20: -.reenide; -.reenidele›, ka Mascarenhasi saared ‹maskarenjašisaarestik India ookeanis, hõlmab Mauritiuse ja Réunioni

{Maskat} → Masqaţ

Ma.soovia8: -sse›, Mazowsze ‹mazovšepoola maa-ala Poolas

Masqaţmaskat; 9: -i; -isse› Omaani pealinn

Massachusettsmässatšuussets; 9: -i; -isse› USA osariik

Massi+aru3: -sse ja -le›

Massu7: -sse ja .Massu› (Vändra vallas)

.Massu8: -sse ja .Massu› (Hanila vallas)

Ma.suuria8: -sse›, Mazury ‹mazupoola maa-ala Poolas

Mašrik9: -i; -isse›, Mashriq ar idapoolsed araabia maad alates Egiptusest

Mazsalaca.massalatsa; 8: -sse›, ka .Väike-Salatsi linn Lätis

Mažeikiaima.žäik.jai; 1: -sse› linn Leedus

.Matjama8: -le›

Mat+salu3: -sse ja -.sallu›

Mat'suri9: -sse ja Mat'suri›

Mauna Kea1mägi Hawaii saarel

Mauna Loa1tulemägi Hawaii saarel

Mauri.taania8: -sse›, Mūrītāniyā ar, Mauritanie pr riik Aafrikas

Mauritiusmau.riitsius; 12: -e; -[es]sse ja -ele› riik ja saar India ookeanis Aafrika idaranniku lähedal

Mayottemajot; 20: Mayotte’i; Mayotte’ile› Prantsuse valdus Aafrikas Mosambiigi väinas

Mbabane7: -sse› Svaasimaa pealinn

Mecklenburg-Vorpommernmeklen.burg-.foorpomern; 9: -i; -isse› Saksa liidumaa

Medellínmedejin; 6: -i, -i; -i› linn Colombias

Mediina7: -sse›, Al-Madīnah ‹al-madiinaar linn Saudi Araabias

Medveditsa8Doni lisajõgi Venemaal

Medvežje.gorsk9: -i, -it; -isse› Karhumäe venekeelne nimi

.Meedia8: -sse› ajalooline maa-ala Ees-Aasias

.Meedla8: -sse›

Meegaste8: -le›

Meego+mäe1: -le›

Meeksi7: -sse ja .Meeksi›, võrupäraselt .Miiksi; Setumaal prg .Miikse

Meeni+kunnu soo

Meera+palu3: -sse ja -.pallu›, võrupäraselt Meera+palo ‹3: -sse ja -.pallo›

Meeri7: -le›

Meghalayameghalaaja; 7: -sse› India osariik

Meg.reelia8: -sse› vt Samegrelo

Mehhiko8: -sse›, México ‹mehhikohisp riik Põhja-Ameerikas

Mehi.koorma8: -sse ja -.koorma›, võrupäraselt Mehi.kuurma ‹8: -sse ja -.kuurma›

Meka7: -sse›, Makkah ‹.makkaar linn Saudi Araabias

Me.kong20: -kongi, -.kongi› jõgi Kagu-Aasias

Mela.neesia8: -sse› Okeaania saarte kesk- ja läänerühm

Melbourne.mel.bö(r)n; 20: -bourne’i; -bourne’i› linn Austraalias

Meleski9: -sse ja Meleski›

Melillamelilja; 7: -sse› Hispaania eksklaav Marokos

Melitopol9: -i; -isse› linn Ukrainas

Melliste8: -sse ja -le›

{Memfis} → Memphis

Memphismemfis; 13: -e; -esse› vanaaja linn Egiptuses; linn USAs

Menorcamenorka; 7: -sse› saar Hispaania Baleaari saarestikus

Mere+mäe1: -le›

Meri+küla3: -sse ja -.külla›

Meri+välja7: -le›

Meshethi9: -sse› maa-ala Gruusias

Mesopo.taamia8: -sse›, piiblis ka Kahe+jõe+maa, ‘Arḑ al-Jazīrah ar maa-ala Lähis-Idas Tigrise ja Eufrati jõe vahel

Mes.seenia8: -sse›, Messinía ‹messiniiakr Kreeka maakond

Messinamessiina; 7: -sse› linn Itaalias

Mezen'6: -i, -i› vn, Mozõn komi jõgi Põhja-Venemaal

Metsa+küla3: -sse ja -.külla›

Mets+küla3: -sse ja -.külla›

Metzmess; 20: -i; -i› linn Prantsusmaal

Méxicomehhiko; 8: -sse›, México linn, {Mexico City}, Ciudad de México hisp Mehhiko pealinn

Miamimaiämi; 7: -sse› linn USAs

Mi.ass20: -assi; -.assi› linn Venemaal

Michiganmišigan; 6: -i, -i; -i› USA osariik

.Mihkli9: -sse ja .Mihkli›

Miidu+ranna7: -.randa›

.Miikse8: -sse ja .Miikse› (varem Meeksi)

.Miiksi9: -sse ja .Miiksi› vt Meeksi

.Miitavi9: -sse› vt Jelgava

Mikita+mäe1: -le›, setupäraselt Mikidä+mäe ‹1: -le›

.Mikkeli9: -sse› linn Soomes

Mikro.neesia8: -sse› Okeaania saarte loode- ja põhjarühm; riik (Mikroneesia Liiduriigid)

Milanomilaano; 7: -sse› linn Itaalias

Mi.leetos12: -e; -[es]sse›, Miletos vkr, Miletus ladina ajalooline linn Väike-Aasias

Milwaukeemiluooki; 7: -sse› linn USAs

Minda.nao1: -le›, Mindanaw tagalogi saar Filipiinidel

Mine.ral'nõje Vodõ7: -sse› linn Venemaal

{Mingetšaur} → Mingäçevir

Mingäçevirmingjätševir; 6: -i, -i; -i›, täpsel kujul Mingəçevir linn Aserbaidžaanis

Minneapolis12: -e; -[es]sse› linn USAs

Minnesota7: -sse› USA osariik

Minsk9: -i, -it; -isse› Valgevene pealinn

Minus.sinsk9: -i, -it; -isse› linn Venemaal

{.Mirgorod} → .Mõrgorod

Miskolcmiškolts; 9: -i; -isse› linn Ungaris

Mississippi7: -sse› osariik ja jõgi USAs

Mis'so7: -sse ja .Mis'so›

Missourimissuuri; 7: -sse› osariik ja jõgi USAs

Mitšurinsk9: -i; -isse› linn Venemaal

Modenamoodena; 8: -sse› linn Itaalias

Moe1: -le›

{Mogadišu} → Muqdisho

Mogiljov6: -i, -i; -i› Magiljovi venekeelne nimi

Mohni saar

Moka7: -sse› vt Al-Mukhā

Mol.daavia8: -sse› vt Moldova

.Moldova8: -sse›, ka Mol.daavia riik Euroopas; maa-ala Rumeenias

Molisemoliize; 7: -sse› Itaalia maakond

Molo.detšno8: -sse› Maladzetšna venekeelne nimi

Molukid mitm20: -.lukkide; -.lukkidele› vt Maluku saared

Mombasa-ss-; 7: -sse›, Mvita suahiili linn Kenyas

Monacomonako; 7: -sse; monako; 8: -sse› väikeriik Euroopas

Mon.goolia8: -sse›, .Mongol Uls mongoli riik Aasias

Monroviamon.roovia; 8: -sse› Libeeria pealinn

Montana-taa-; 7: -sse› USA osariik

Mont Blancmo(n).blaan; 20: -i, -i› pr, Monte Bianco it Euroopa kõrgeim mägi

Monte Carlokarlo; 7: -sse› linn Monacos

Montenegro7: -sse›, Crna Gora ‹ts(õ)rna goraserbia, {Tšerno.gooria} riik Euroopas

Monte Rosarooza; 7mägi Alpides

Montevi.deo1: -sse› Uruguay pealinn

Montréalmo(n)re.aal; 20: -i; -i› linn Kanadas

Montserrat20: -rati; -.ratti› Briti asumaa Väikestes Antillides

Montše.gorsk9: -i, -it; -isse› linn Venemaal

.Mooste8: -sse ja .Mooste›, võrupäraselt .Moostõ ‹8: -sse ja .Moostõ›

Mo.raavia8: -sse› vt Morava 2.

Morava 1.8›, March ‹marhhsks Doonau lisajõgi Austrias, Tšehhis ja Slovakkias

Morava 2.8: -sse›, ka Mo.raavia, ajaloolises kontekstis ka Määri+maa Tšehhi Vabariigi idaosa

.Mordva8: -sse› Venemaa koosseisu kuuluv vabariik

Moroni-roo-; 7: -sse› Komooride pealinn

Mosam.biik20: -biigi; -.biiki›, Moçambique ‹mossambikeportugali riik Aafrikas

Mosel.moozel; 9: -i›, Moselle ‹mo.zellpr Reini lisajõgi Prantsusmaal ja Saksamaal

Moskiito+ran'nik9: -u; -ule›, Costa de Mosquitos ‹kosta de moskiitoshisp Nicaragua ja Hondurase idarannik

.Moskva8: -sse ja .Moskva› Venemaa pealinn; Oka lisajõgi

.Moštš.nõi1: -le› Lavassaare venekeelne nimi

Mozdok20: -doki; -.dokki›, Mäzdäg osseedi linn Põhja-Osseetias

{Mount Everest} → Džomo.lungma

Mpumalanga7: -sse›, eMpumalanga suulu Lõuna-Aafrika Vabariigi provints

Muhu3: -sse›, Muhu+maa ‹2: -le›

Mukden6: -i, -i; -i› vt Shenyang

Mul'gi+maa2: -le›

Mullutu8: -sse›; Mullutu-Suur+laht (järv)

Mum.bai1: -sse›, Muṁbaī marathi, inglispäraselt varem Bombay ‹bom.beilinn Indias, Maharashtra pealinn

Muna+.laskme8: -sse›

Mun.teenia8: -sse›, Suur-Va.lahhia, Muntenia rumeenia maa-ala Rumeenias

Muqdishomukdišo; 7: -sse› Somaalia pealinn

Muraste8: -sse ja -le›

Murcia.murssia; 8: -sse› linn Hispaanias

Murgap20: -gapi, -.gappi› türkmeeni, Murghāb puštu, Morghāb dari jõgi Türkmenistanis ja Afganistanis

Murmansk9: -i; -isse› oblastilinn Venemaal

Murom9: -i; -isse› linn Venemaal

Murraymari; 3jõgi Austraalias

Musta+jõe1: -le›

Musta+mäe1: -le›

Must+jala3: -sse ja -.jalga›

Must+jõe1: -le› (küla); Must+jõgi

.Mustla8: -sse ja .Mustla›

Must meri

Must+mulla+vöönd, Kesk+must+mulla+vöönd maa-ala Kesk-Venemaal

Must+vee1: -sse›

Mušt+urg21: -ura; -.urga› Peetri jõe leivupärane nimi

Muuga7: -le ja -sse ja .Muuka›

.Muurmani rannik Koola poolsaare põhjarannik Venemaal

Mõdriku8: -le›

Mõigu7: -sse ja .Mõiku›

.Mõisa+küla3: -sse ja -.külla›, Mõisa+küla

.Mõisa+maa2: -le›, Mõisa+maa

Mõjekvaphe7: -sse› Maikopi adõgeekeelne nimi

Mõkolaivmõko.laajiv; 9: -i; -isse› oblastilinn Ukrainas

Mõneku8: -le›

Mõniste8: -sse›, võrupäraselt Mõnistõ ‹8: -sse›

.Mõrgorod6: -i, -i; -i› linn Ukrainas Poltava oblastis

Mõts+küla3: -sse ja -.külla›

Mäe+küla3: -sse ja -.külla›

Mäe+taguse13: os -tagust; -sse ja -le›

Mägi-Al.tai1: -sse› vt Altai 2.

Mägi-Badahšan6: -i, -i; -i›, Badahšoni Kuhi tadžiki Tadžikistani koosseisu kuuluv autonoomne haldusüksus

Mägi-Kara.bahh20: -bahhi; -.bahhi›, Lernajin Gharabagh armeenia, Dağlıq Qarabağ ‹daglõk karabagaserbaidžaani maa-ala Aserbaidžaanis

Mägiste8: -sse ja -le›

Mähe7: -le›

Mäksa7: -le›

Mälaren.meelaren; 6: -i, -i› järv Kesk-Rootsis

Männa+maa2: -le›

Männiku8: -le›

Männi+mäe1: -le›

.Mänspe8: -le›

Mäo1: -sse ja -le›

Märja7: -le›

Märja+maa2: -le›

Mäzdäg9: -i; -isse› Mozdoki osseedikeelne nimi

Määri+maa2: -le› Morava saksapärane nimi ajaloolises kontekstis

.Möösia8: -sse› ajalooline maa-ala Euroopas Balkani poolsaarel

Mükeene7: -sse›, Mykena vkr antiikaja linn Kreekas

München.mün'hen; 9: -i; -isse› linn Saksamaal

Mün'di7: -sse ja .Mün'ti›

.Münster9: -i; -isse› linn Saksamaal

Mürgi7: -le›, võrupäraselt Mürgü ‹7: -le›

Mütilene7: -sse› vt Mytilíni

.Müüsia8: -sse› ajalooline maa-ala Väike-Aasias

.Müüsleri9: -sse ja .Müüsleri›

Myanmar.mjanmar; 9: -i; -isse› Birma nimi diplomaatilises kontekstis

Mysoremai.soor; 20: Maysore’i; Maysore’i›, Maisūru kannada linn Indias Karnatakas

Mytilínimitiliini; 7: -sse›, ka Mütilene linn Kreekas Lesbose saarel

— n —

Naatsaret20: -reti; -.retti›, Naẕerat ‹natseratheebrea, An-Nāşirah ‹an-.naassõraar linn Iisraelis

Nabala8: -sse›

Naberežnõje Tšelnõ1: -sse› vn, Yar Çallı ‹jar tšallõehk Çallı tatari linn Tatarstanis

Nablus.naablus; 12: -e; -[es]sse›, piiblis Sekem, Nābulus ‹.naabulusar linn Palestiinas Jordani Läänekaldal

Nafarroa8: -sse› Navarra baskikeelne nimi

Nagalandnaaga.länd; 20: -i; -i› India osariik

Nagano8: -sse› linn Jaapanis

Nagasaki7: -sse› linn Jaapanis

Nagoyanagoja; 8: -sse› linn Jaapanis

Nagpur6: -i, -i; -i›, Nāgpur marathi linn Indias Maharashtras

Naha3: -le›

Nahhitševan6: -i, -i; -i›, Naxçıvan ‹nahtšõvanaserbaidžaani Aserbaidžaani koosseisu kuuluv eksklaav pms Armeenia ja Iraani vahel

Nahhodka7: -sse› linn Venemaal

Nairobi-oo-; 7: -sse› Kenya pealinn

Nais+saar30: -saarele ja -.saarde›

Najdnadžd; 20: -i; -i›, ka Nedžd maa-ala Saudi Araabias

Nal'tšik9: -i; -isse›, Nalšõk kabardi Kabardi-Balkaaria pealinn

Namangan6: -i, -i; -i› linn Usbekistanis

Namibi kõrb kõrb Namiibias

Na.miibia8: -sse›, Namibia ingl riik Aafrikas

Nanchangnan.tšhang; 20: -i; -i› linn Hiinas

Nancyna(n)s.sii; 1: -sse› linn Prantsusmaal

Nanjingnan.t'sing; 20: -i; -i›, ka Nan.king linn Hiinas

.Nan.sei saared, ka .Riu.kiu saared, Nansei-shotō jaapani Jaapanile kuuluvad saared Ida-Hiina meres

Nan Shannanšan; 6: -i, -i› mäestik Hiinas

Nantesnaa(n)t; 20: Nantes’i; Nantes’i› linn Prantsusmaal

Napoli.naapoli; 9: -sse› linn Itaalias

Narjan-Mar6: -i, -i; -i›, Njarjana mar’ neenetsi Neenetsimaa pealinn

Narodnaja3›, Naroda mägi Põhja-Uuralites Venemaal

Narva7: -sse ja .Narva›

Narva-Jõe+suu2: -sse ja -suhu›

Narvik9: -i; -isse› linn Norras

Narõn6: -i, -i; -i› oblastilinn Kõrgõzstanis

Nashville.näš.vill; 20: -ville’i; -ville’i› linn USAs

.Nas.sau1: -sse› Bahama pealinn

Nasva7: -le ja .Nasva›

Nazran'6: -i, -i; -i›, Näsara inguši Inguššia varasem pealinn

Natal6: -i, -i; -i›, eNatali suulu maa-ala Lõuna-Aafrika Vabariigis, nüüdne KwaZulu-Natal

Nauru7: -sse ja -le›, Naoero nauru riik ja saar Okeaanias

Nava3: -le›

Navarra7: -sse› hisp = Nafarroa baski autonoomne piirkond Hispaanias

Navesti9: -sse ja Navesti›

Navi3: -le›

Navoiynavo.ii; 1: -sse› linn Usbekistanis

Naxçıvannahtšõvan; 6: -i, -i; -i› linn Aserbaidžaanis, Nahhitševani pealinn

Naypyidawnebji.doo; 1: Naypyidaw’sse› Birma rajatav pealinn

N’Djamenandžameena; 7: -sse› Tšaadi pealinn

Nea+nurme7: -sse ja -.nurme›

Nebraska7: -sse› USA osariik

Nedžd20: Nedždi; .Nedždi› vt Najd

Neeme7: -sse ja .Neeme›

.Neemen9: -i› vt Nemunas

Neenetsi+maa2: -le› haldusüksus (Neenetsi autonoomne ringkond) Venemaal Euroopa-osa põhjapiiril

Neeruti9: -sse ja Neeruti›

Neeva7›, läänemeresoomepäraselt Neva jõgi Venemaal Leningradi oblastis ja Peterburi linnas

Negev9: -i; -isse›, Negevi kõrb, HaNegev heebrea (Iisraelis)

Nehatu8: -sse ja Nehatu›

Neissenaisse; 7Odra lisajõgi Tšehhis ning Poola ja Saksamaa piiril

.Neitsi+saared mitm, Virgin Islands ‹vöö(r)džin ailandzingl saarestik Väikestes Antillides, jaguneb USA ja Briti Neitsisaarteks

Neli+järve7: -le›

Nemunasnämunas; 12: -e›, ka .Neemen, Njoman valgevene jõgi Valgevenes, Leedus ja Venemaa Kaliningradi oblasti piiril

Nepal9: -i; -isse›, Nepāl ‹ne.paalnepali riik Aasias

Neva3 vt Neeva

Nevadanevaada; 7: -sse› USA osariik

Nevel'9: -i; -isse› linn Venemaal

New Brunswicknjuu .branz.uik; 20: -i; -i› Kanada provints

Newcastle.njuu.kaasl; 9: -castle’i; -castle’isse› linn Austraalias; linn Inglismaal

New Delhinjuu deli; 3: -sse›, Naī Dillī ‹nai dilliihindi India pealinn

Newfoundlandnjuufaund.länd; 20: -i; -i ja -ile› provints ja saar Kanadas

New Hampshirenjuu .hämpšir; 6: Hampshire’i; Hampshire’i› USA osariik

New Jerseynjuu džöö(r)zi; 7: -sse› USA osariik

New Mexiconjuu meksikou; 8: -sse› USA osariik

New Orleansnjuu .oo(r)lianz; 6: -i, -i; -i› linn USAs

Newport.njuu.poo(r)t; 20: -i; -i› = Casnewyddkasnevõdkõmri linn Suurbritannias Walesis

New Yorknjuu jork; 20: Yorgi; Yorki› linn ja osariik USAs

Niagara3Erie ja Ontario järve ühendav jõgi Kanada ja USA piiril; Niagara juga, Niagara Falls ingl juga Niagara jõel

Niameynja.mee; 1: -sse› Nigeri pealinn

Nicaraguanika.raagua; 8: -sse› riik Kesk-Ameerikas

Niceniiss; 20: Nice’i; Nice’i›, itaalia keeles Nizza ‹nitsalinn Prantsusmaal

Nicobari saarednikobariIndia saarestik Bengali lahes

Ni.geeria8: -sse›, Nigeria ‹naid.žieriaingl, Nijeriya ‹nidžerijahausa riik Aafrikas

Niger9: -i; -isse› riik ja jõgi Aafrikas

Nigula8: -sse›

{.Niiger} → Niger

.Niilus12: -e›, An-Nīl ‹an-niilar jõgi Aafrikas

Niineve8: -sse›, ka Ninive ajalooline linn Assüürias, üks pealinnu

Niit+välja7: -le›

{Nika.raagua} → Nicaragua

{Nikolajev} → Mõkolaiv

Nikopol6: -i, -i; -i› linn Ukrainas

Nikosia-siia; 7: -sse›, Lefkosía ‹lefkosiiakr, Lefkoşa ‹lefkošatürgi Küprose pealinn

Nina3: -le›

Ningxianing.sjaa; 1: -sse› haldusüksus (Ningxia Huei autonoomne piirkond) Hiinas

Ninive8: -sse› vt Niineve

Nissi7: -sse ja .Nissi›

.Nistru8Dnestri jõe moldovakeelne nimi

Niš20: Niši; .Nišši› linn Serbias

Nizzanitsa; 7: -sse› Nice’i itaaliakeelne nimi

Nižni .Novgorod6: -i, -i; -i› oblastilinn Venemaal, endine Gorki

Nižni Tagil6: -i, -i; -i› linn Venemaal

Niue7: -sse ja -le› Uus-Meremaaga seotud riik ja saar Okeaanias

Njassa järv, Malawi järv (Aafrikas); Njassa+maa2: -le› prg Malawi

Noa+root'si7: -.root'si›, rootsi keeles Nuckö ‹.nükk.öö

Nohi+palo3: -sse ja -.pallo›

Nokianogia; 8: -sse› linn Soomes

No’kisnökis; 6: -i, -i; -i› Nukusi karakalpakikeelne nimi

Noota+maa2: -le›

.Nord.kapp20: -kapi; -.kappi› neem Norras (Euroopa põhjapoolseim)

Nordland.nuur.lann; 20: -i; -i› Norra maakond

Nordrhein-Westfalen.nort.rain-.vest.faalen; 9: -i; -isse›, ka Põhja-Rein-.Vest.faal Saksa liidumaa

.Nor.folk20: -folki; -.folki› Austraalia välisala Okeaanias; Inglismaa krahvkond

No.rilsk9: -i, -it; -isse› linn Venemaal Taimõris

Nor.mandia8: -sse›, Normandie ‹norma(n).diipr maa-ala Prantsusmaal

Norra 1.7: -sse›, .Norge norra, Noreg uusnorra riik Euroopas

Norra 2.7: -sse› (küla)

.Norr.botten9: -i; -isse› lään ja ajalooline maakond Rootsis

Norrköping.nortšööping; 9: -i; -isse› linn Rootsis

.Norr.land20: -landi; -.landi› Põhja-Rootsi ajalooline nimetus

Norwichnoridž; 9: -i; -isse› linn Inglismaal

Nottinghamnotingäm; 6: -i, -i; -i› linn Inglismaal

Nouakchottnuak.šott; 20: -i; -i›, Nawākshūt ‹nauak.šuutar Mauritaania pealinn

Nouméanu.mea; 1: -sse› Uus-Kaledoonia halduskeskus

Novaja Zemlja1: -le› Venemaale kuuluv saarestik Jäämeres

Nova Scotianouva skouša; 7: -sse› provints ja poolsaar Kanadas

.Novgorod6: -i, -i; -i› linnad Venemaal vt Nižni .Novgorod, Veliki .Novgorod

Novi Sad6: -i, -i; -i› linn Serbias, Vojvodina pealinn

Novoiz.borsk9: -i, -it; -isse› Uue-Irboska venekeelne nimi

Novokuibõševsk9: -i, -it; -isse› linn Venemaal

Novokuz.netsk9: -i, -it; -isse› linn Venemaal

Novomos.kovsk9: -i, -it; -isse› linn Venemaal

Novoros.siisk9: -i, -it; -isse› linn Venemaal

Novosi.birsk9: -i, -it; -isse› oblastilinn Venemaal Siberis

Novotšer.kassk9: -i, -it; -isse› linn Venemaal

Nuckö.nükk.öö; 1: -sse› Noarootsi rootsikeelne nimi

Nuia7: -sse ja .Nuia› prg Karksi-Nuia

Nuku‘alofanukualofa; 7: -sse› Tonga pealinn

Nukus6: -i, -i; -i› usbeki, No’kis ‹nökiskarakalpaki Karakalpakkia pealinn

Nu.miidia8: -sse› ajalooline maa-ala Põhja-Aafrikas

Nunavut20: -vuti; -.vutti› haldusüksus Põhja-Kanadas

Nurme7: -le›

.Nurmsi9: -sse ja .Nurmsi›

Nursi7: -sse ja .Nurssi›

.Nuubia8: -sse›, An-Nūbah ‹an-nuubaar maa-ala Aafrikas

Nuuk20: Nuuki; .Nuuki› grööni, Godthåb ‹.got.hoobtaani Gröönimaa halduskeskus

Nuustaku8: -le›

Nõela+neem, Cape Agulhas ingl, Kaap Agulhas afrikaani Aafrika lõunapoolseim neem

Nõmme7: -le›

Nõmm+küla3: -sse ja -.külla›

Nõo1: -sse ja .Nõkku›

Nõu+kogude Liit endine riik (Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liit, 1922–1991) Euroopas ja Aasias

Nõuni7: -sse ja .Nõuni›

Nõva3: -le›

Nälja+stepp stepp Kasahstani ja Usbekistani piiril; stepp Kasahstanis (Betbakdala)

Näpi7: -le›

.Nüpli9: -sse›

.Nürn.berg20: -bergi; -.bergi› linn Saksamaal

Nyköping.nüütšööping; 9: -i; -isse› linn Rootsis

— o —

Oahuoaahu; 7: -le›, O‘ahu havai saar USA Hawaii saarestikus

Oakland.ouk.länd; 20: -i; -i› linn USAs

Ob6: -i, -i› jõgi Venemaal Siberis

Obinitsa7: -sse ja -.nitsa›

Obninsk9: -i; -isse› linn Venemaal

Odense8: -sse› linn Taanis

Odens.holmuu-; 20: -i; -ile› Osmussaare rootsikeelne nimi

Oderooder; 9: -i; -isse› Odra saksakeelne nimi; Oderi-.äärne .Frank.furt20: -furdi; -.furti› Frankfurt Oderi ääres

Odessa7: -sse› oblastilinn Ukrainas

Odra7›, Oder ‹oodersks jõgi Tšehhis, Poolas ja Saksamaa piiril

Ogreuogre; 7: -sse› linn Lätis

Ohe+katku7: -.katku ja -le›

Ohhoota meri (Ida-Aasias)

Ohioohaio; 7: -sse› USA osariik

.Ohtu8: -sse ja .Ohtu›

Ohu+kotsu7: -.kotsu›

Ohu+lepa7: -sse ja -.leppa›

.Oidrema8: -le›

Oisu7: -sse ja .Oissu›

Oiu7: -le›

Oja+maa2: -le›, .Got.land rts Rootsile kuuluv saar Läänemeres

Oja+soo2: -sse ja -le›

Oka 1.1›, ka O.kaa Volga lisajõgi Kesk-Venemaal

Oka 2.1›, Ahha gol burjaadi Angara lisajõgi Venemaal Siberis

Oke.aania8: -sse› Vaikse ookeani saarestik

Okinawa3: -le› saar Jaapani edelasaarestikus (Nansei)

Oklahoma-hoo-; 7: -sse› USA osariik

Oklahoma Cityouklahouma siti; 7: -sse› linn USAs

Olenjok20: -joki, -.jokki›, Ö.löön jakuudi jõgi Venemaal pms Sahhas

.Olgina8: -sse›

Ol.jokma8›, Ölüöhhüme jakuudi Leena lisajõgi Venemaal Siberis

Ollepa8: -le›

Olomoucolo.mouts; 20: -i; -i› linn Tšehhis

Olonets9: -i; -isse› Aunuse venekeelne nimi

Ol.teenia8: -sse›, .Väike-Va.lahhia, Oltenia rumeenia maa-ala Rumeenias, Valahhia lääneosa

Olustvere7: -sse ja -.verre›

O.lümpia8: -sse›, Olympia vkr tasandik ja pühapaik Kreekas

O.lümpos12: -e ja 13: -e›, Ólympos ‹olimboskr mägi Kreekas

Om6: -i, -i› Irtõši lisajõgi Venemaal Siberis

O.maan20: Omaani; O.maani›, ‘Umān ‹u.maanar riik Araabia poolsaarel

Omaha8: -sse› linn USAs

Omedu8: -sse ja Omedu›

Omsk9: -i, -it; -isse› oblastilinn Venemaal Siberis

Omuļi.uomul'i; 8: -sse› Hoomuli lätikeelne nimi

{Oneega} → Onega (linn, jõgi), Äänis+järv

Onega7: -sse› linn Venemaal; jõgi Arhangelski oblastis; Onega järv Äänisjärve venepärane nimi

Ontarioon.taario; 8: -sse› Kanada provints; Ontario järv (Põhja-Ameerikas)

On'tika8: -le›

.Oomuli9: -sse› Hoomuli

Oo+nurme7: -sse ja -.nurme ja -le›

Oostende7: -sse› linn Belgias

Opa7: -sse ja .Oppa› Hopa

Ora+jõe1: -le›

Oral6: -i, -i; -i›, vene keeles ka U.ral'sk linn Kasahstanis

Oran6: -i, -i; -i›, Wahrān ‹uah.raanar linn Alžeerias

Oranje7›, Orange ‹orindžingl, Senqu sotho jõgi Lõuna-Aafrikas

Orava8: -le›

Ordžonikidze7: -sse› prg Vladikavkaz

Oregon6: -i, -i; -i› USA osariik

O.rehhovo-Zujevo8: -sse› linn Venemaal

Oren.burg20: -burgi; -.burgi› oblastilinn Venemaal

Orinocoorinooko; 7jõgi Venezuelas ja Colombias

Orissa7: -sse›, Oṙishā oria India osariik

Oris+saare7: -.saarde›

Orizabaorissaaba; 7›, ka Citlaltépetl tulemägi Mehhikos

Orja+rannik9: -u; -ule› ajalooline rannikuala Aafrikas Guinea lahe ääres

Orjol6: -i, -i; -i› oblastilinn Venemaal

Orkney saared.oo(r)kni(Suurbritannias Šotimaa kirderanniku lähedal)

Orléansorle.aan; 20: -i; -i› linn Prantsusmaal

Ormsö.orms.öö; 1: -le› Vormsi saare rootsikeelne nimi

Orsk9: -i, -it; -isse› linn Venemaal

Orša7: -sse› linn Valgevenes

Oru3: -le›

Ōsakaoosaka; 8: -sse› linn Jaapanis

Oslo7: -sse› Norra pealinn

Osmus+saar30: -saarele ja -.saarde›, rootsi keeles Odensholm ‹uu-

Os.seetia8: -sse›, Irõston osseedi, Osethi gruusia maa-ala Venemaal (Põhja-Osseetia) ja Gruusias (Lõuna-Osseetia)

{Ostende} → Oostende

.Ostrava8: -sse› linn Tšehhis

.Ostrov9: -i; -isse› linn Venemaal

Oświęcimosv.je(n)tsim; 9: -i; -isse›, saksa keeles Auschwitz ‹.auš.vitslinn Poolas

20: Oši; .Ošši› oblastilinn Kõrgõzstanis

Ote.pää2: -le›

.Ottawa8: -sse› Kanada pealinn

Ouagadougouuagaduugu; 7: -sse› Burkina Faso pealinn

Oubanguiubangi; 7jõgi Aafrikas

.Oudova8: -sse›, .Oudva, Gdov vn linn Venemaal Pihkva oblastis

.Oulu8: -sse ja .Oulu› linn Soomes

Outokumpu.oudo.kumbu; 8: -sse› linn Soomes

Oxford.oks.ford; 20: -fordi; -.fordi› linn Inglismaal

— p —

.Paabel9: -i; -isse› Babüloni nimi piiblis

.Paadrema8: -le›

Paala+linn22: -linna; -.linna›

.Paapua8: -sse›, Papua ingl endine haldusüksus Uus-Guinea saare kaguosas; .Paapua Uus-Gui.nea1: -sse›, Papua New Guinea ‹päpjua njuu giniingl riik Uus-Guinea saarel Okeaanias

Paasiku8: -le›

.Paasvere7: -sse ja -.verre›

Paat+salu3: -sse ja -.sallu›

Pada3: -le›

Padise13: os Padist; -le›

Padovapaadova; 8: -sse› linn Itaalias

Pae+küla3: -sse ja -.külla›

Pae+välja7: -le›

Pafla.goonia8: -sse› ajalooline maa-ala Väike-Aasias

Pagana+maa2: -le›

Pagari9: -sse ja Pagari ja -le›

.Pahkla8: -sse›

Pahuvere7: -sse ja -.verre›

.Paide8: -sse ja .Paide›

.Paikuse12: os .Paikust; -sse›

Pain+küla3: -sse ja -.külla›

Paistu7: -sse ja .Paistu›

Pajaka8: -le›

Paju3: -le›

Pajusi9: -sse ja Pajusi›

Pajusti9: -sse ja Pajusti›

Pakas+järv

Pakistan6: -i, -i; -i›, Pākistān urdu riik Aasias

.Pakri saared mitm, rootsi keeles Rågöarna ‹.roog.ööarna(Suur- ja Väike-Pakri)

Pala3: -le›

Palade8: -le›

Palamuse12: os Palamust; -le›

Palana7: -sse› Korjakkia halduskeskus

Palangaleedu palanga; 8: -sse› linn Leedus

Pa.lau2: -sse› vt Be.lau

Pal'diski9: -sse ja Pal'diski›

Palermo7: -sse› linn Itaalias

Palestiina7: -sse› maa-ala Lähis-Idas

Palikir6: -i, -i; -i› Mikroneesia Liiduriikide pealinn

Palivere7: -sse ja -.verre›

Paljas+saare7: -.saarde›

Palli7: -sse ja .Palli ja -le›

.Palmse8: -sse ja .Palmse›

Palu+küla3: -sse ja -.külla›

Palu+pera3: -sse ja -.perra›

Pam.füülia8: -sse› ajalooline maa-ala Väike-Aasias

Pa.miir20: -miiri, -.miiri›, Pamiiri mäestik (Kesk-Aasias)

.Pamma8: -le›

Pampa7: -sse› tasandik Argentinas

Panama8: -sse›, Panamá ‹pana.maahisp riik Kesk-Ameerikas

Panamápana.maa; 1: -sse› Panama pealinn

Pan'divere7: -sse ja -.verre›

.Pandžab9: -i; -isse›, Punjab ‹pand.žaabingl, Pańjāb pandžabi maa-ala Indias ja Pakistanis

Panevėžyspanäve.žiis; 20: -i; -i› linn Leedus

Panga7: -le›

.Pangodi9: -sse ja .Pangodi›

.Pankjavitsa7: -.vitsa›, ka .Pan'kavitsa

Pan.noonia8: -sse› ajalooline maa-ala (Rooma provints) Euroopas

Papeete7: -sse› Prantsuse Polüneesia halduskeskus

Papi+laid

Papi+niidu7: -sse ja -.niitu›

Paraceli saaredparassellisaarestik Lõuna-Hiina meres

Paraguayparagu.ai; 1: -sse› riik Lõuna-Ameerikas; Paraná lisajõgi

Paralepa7: -sse ja -.leppa›

Paramaribo8: -sse› Suriname pealinn

Paranápara.naa; 1jõgi Lõuna-Ameerikas

Para+palu3: -sse ja -.pallu›

Pa.riis20: -riisi; -.riisi›, Paris ‹pa.riipr Prantsusmaa pealinn

Parika8: -sse›; Parika järv

Parila8: -sse ja Parila›

Park+sepa7: -.seppa ja -sepale›, võrupäraselt Park+sepä ‹7: -.seppä ja -sepäle›

Parma7: -sse› linn Itaalias

Parnassósparnassos; 6: -i, -i› mägi Kreekas

.Partia8: -sse› ajalooline maa-ala Ees-Aasias

Pas de Calaispadöka.lee; 1Calais’ väina prantsuskeelne nimi

Pasi+laid

.Paslepa7: -sse ja -.leppa› = .Pask.lep20: -lepi; -.leppi› rts

Pata.goonia8: -sse›, Patagonia hisp maa-ala Lõuna-Ameerikas

Pat+küla3: -sse ja -.külla›

.Patna8: -sse›, Paṭnā hindi linn Indias

Paun+küla3: -sse ja -.külla›

Pavlodar6: -i, -i; -i› oblastilinn Kasahstanis

Pearl Harborpöö(r)l haa(r)bör; 9: -i; -isse›, Wai Momi havai laht USA Hawaii saarestikus Oahu saarel

Pécspeetš; 20: -i; -i› linn Ungaris

Pedas+pea1: -le›

Pedas+saar; Pedas+saare7: -.saarde› (küla)

Pedeli jõgi, Pedele läti Väikese Emajõe lisajõgi Lätis ja Eestis

Pedetsi jõgi, võrupäraselt Pedejä jõgi, Pededze läti Aiviekste lisajõgi Lätis, osalt Eestis

Pedja7: .Petja ja -le›

Peedu7: -le›

.Peetel9: -i; -isse›, Bethel ladina ajalooline linn, prg küla Palestiinas Jordani Läänekaldal

.Peeter+risti7: -le›

.Peetri9: -sse ja .Peetri›

.Peetri jõgi, võrupäraselt .Piitre jõgi, leivu nimega Mušt+urg, Melnupe ‹mälnupeläti Mustjõe lisajõgi Lätis ja Eestis

.Peetri+.mõisa8: -sse ja -.mõisa›, .Peetri+mõisa ‹7: -.mõisa›

.Peipsi järv

.Peipsi+ääre7: -.äärde›

Peking9: -i; -isse›, Beijing ‹pei.t'singhn Hiina pealinn

Pelgu+linn22: -linna; -.linna›

Pelo.ponnesos12: -e; -ele ja -[es]sse›, Pelopónnisos kr poolsaar ja halduspiirkond Kreekas

Peni+jõe1: -le›

Peningi9: -sse ja Peningi›

Penniinid mitm20: -.niinide›, Penniini mäed, Pennines ‹penainzingl mäeahelik Inglismaal

Pennsylvaniapensil.vaania; 8: -sse› USA osariik

Penza7: -sse› oblastilinn Venemaal

Penuja8: -le›

Pe.rea1: -sse› ajalooline maa-ala Palestiinas, Jordani jõest idas

Peri3: -le›

Perila8: -sse›

Perm20: Permi; .Permi› linn ja kraikeskus Venemaal

Permi+komi3: -sse› ringkond Venemaal Permi krais

Permis+küla3: -sse ja -.külla›

Perthpöö(r)th; 20: -i; -i› linn Austraalias

Pe.ruu1: -sse›, El Perú ‹el pe.ruuhisp, Piru ketšua riik Lõuna-Ameerikas

Pervou.ral'sk9: -i, -it; -isse› linn Venemaal

Peterburi3: -sse ja Peterburi›, Sankt-Peter.burg vn linn Loode-Venemaal, ühtlasi Leningradi oblasti keskus

Peterhof20: -hofi; -.hoffi›, Petergof vn Petrodvorets

.Pet.lemm21: -lemma; -.lemma›, ladinapäraselt Bethlehem, Bayt Laḩm ‹bait lahmar linn Palestiinas Jordani Läänekaldal

Petrodvo.rets20: -retsi; -.retsi›, saksapäraselt Peterhof linn Venemaal

Petrograd6: -i, -i; -i› prg Peterburi

Petrokrepost9: -i; -isse› prg Schlüsselburg

Petro.pavl9: -.pavli, -.pavlit; -.pavlisse› kasahhi, Petropavlovsk ‹9: -i, -it; -isse› vn linn Kasahstanis

Petropavlovsk-Kamt.šatski9: -sse› linn Venemaal

Petros.koi1: -sse› sm, Petroza.vodsk ‹9: -i, -it; -isse› vn Karjala pealinn

Petseri9: -sse ja Petseri›, Petšovn; Petseri+maa2: -le›

Petšenga8: -sse› alev Venemaal Murmanski oblastis

Petšora7jõgi Põhja-Venemaal

Petšo7: -sse› Petseri venekeelne nimi

Pfalzpfal'ts; 20: -i; -i› ajalooline maa-ala Saksamaal

Philadelphiafila.delfia; 8: -sse› linn USAs

{.Phjong.jang} → P’yŏngyang

Phnom Penhphnom penj; 20: -i; -i›, Phnum Pénh khmeeri Kambodža pealinn

Phoenixfiiniks; 9: -i; -isse› linn USAs

Phokisfookis; 13: -e; -esse›, Fokís ‹fokiskr Kreeka maakond

Phothi7: -sse› linn Gruusias

{Phönjan} → P’yŏngyang

Picardiepikar.dii; 1: -sse›, ka Pi.kardia halduspiirkond Prantsusmaal

.Pielinen12: .Pielise, .Pielist ja 6: -i, -i› järv Soomes

Piemontepjemonte; 7: -sse› Itaalia maakond

.Pihkva8: -sse›, Pskov vn oblastilinn Venemaal; .Pihkva Ema+jõgi vt Velikaja

.Pihtla8: -sse ja .Pihtla›

Piibe7: -sse ja .Piipe›

.Piilsi9: -sse ja .Piilsi›

Piiris+saar30: -saarele ja -.saarde›

Piir+salu3: -sse ja -.sallu›

.Piiter9: -i; -isse› Peterburi varasem mitteametlik nimi

.Piitre jõgi vt .Peetri jõgi

.Piiu+metsa7: -.metsa›

Pi.kardia8: -sse› vt Picardie

Pika+silla7: -le›

Pikavere7: -sse ja -.verre›

Pikk+järve7: -le›

Pikk+nurme7: -sse ja -.nurme›

.Pikva8: -le›

Pilistvere7: -sse ja -.verre›

.Pilkuse12: os .Pilkust; -sse ja -le›

Pilla+palu3: -sse ja -.pallu›

Pindi7: -sse ja .Pinti ja -le›

Píndos.pindos; 12: -e› mäestik Kreekas

Pinsk9: -i, -it; -isse› linn Valgevenes

.Pinska8: -le›

.Pipra+rannik9: -u; -ule›, Grain Coast ‹grein koustingl Libeeria rannikuala

Pi.reus13: -.reuse, -.reust; -.reusesse›, Peiraiás ‹pireaskr linn Kreekas

Pirgu7: -sse ja .Pirku›

Pirita8: -le›

Pirkanmaa.pirgan.maa; 2: -le› Soome maakond

Pisapiiza; 7: -sse› linn Itaalias

Pi.siidia8: -sse› ajalooline maa-ala Väike-Aasias

Pitcairn.pit.kee(r)n; 20: -i; -i› Briti sõltkond Vaikses ookeanis

Pittsburgh.pits.böö(r)g; 20: -i; -i› linn USAs

Piusa7: -sse ja .Piusa›

Pjati.gorsk9: -i, -it; -isse› linn Venemaal

Plaani7: -le›

Pļaviņaspljavinjas; 12: -e; -esse› linn Lätis

Pleven9: -i; -isse› linn Bulgaarias

Pljussa7: -sse› alev Venemaal Pihkva oblastis; Narva jõe lisajõgi

Ploieştiploješti; 7: -sse› linn Rumeenias

.Plovdiv9: -i; -isse› linn Bulgaarias

Plzeňp(õ)lzen'; 9: -i; -isse› linn Tšehhis

Popoo; 1jõgi Itaalias

Podgoricapodgoritsa; 7: -sse› Montenegro pealinn

Podkamennaja Tunguska7›, ka Kivine Tunguska Jenissei lisajõgi Venemaal

Pod.laasia8: -sse›, Podlasie ‹podljasjepoola Poola vojevoodkond

Po.dol'sk9: -i, -it; -isse› linn Venemaal

Po.doolia8: -sse›, Podillja ukraina maa-ala Ukrainas

.Pohjan.maa2: -le› sm, Österbotten rts Soome maakond

Poitou-Charentespua.tuu-ša.raa(n)t; 20: -Charentes’i; -Charentes’i› halduspiirkond Prantsusmaal

Polatsk9: -i; -isse›, vene keeles Polotsk linn Valgevenes

Polesje7: -sse›, Palesse valgevene, Polissja ukraina maa-ala Valgevene ja Ukraina piiril

Polli7: -sse ja .Polli›

Polotsk9: -i; -isse› Polatski venekeelne nimi

Poltava7: -sse›, ka Poltaava oblastilinn Ukrainas

Polü.neesia8: -sse› Okeaania saarte idarühm

.Pommeri9: -sse ja .Pommeri›, Pommern sks, Pomorze ‹pomožepoola maa-ala Läänemere lõunarannikul

Pomorzepomože; 7: -sse› Poola vojevoodkond; Pommeri poolakeelne nimi

Pom.pei1: -sse› antiikaja linn Itaalias

.Pontos12: -e›, .Pontose mäestik, Kuzey Anadolu dağları türgi Musta mere äärsed mäed Türgis

Poola7: -sse ja .Poola›, Polska ‹.pol'skapoola riik Euroopas

Popocatépetlpopokateepetl; 9: -i› tulemägi Mehhikos

.Porhov9: -i; -isse›, ka .Porkva linn Venemaal

Pori3: -sse› linn Soomes

.Porkuni9: -sse ja .Porkuni›

.Porkva8: -sse› vt .Porhov

.Pornuse12: os .Pornust; -sse›

Port .Artur9: -i; -isse› prg Lüshun

Port-au-Princeportop.rää(n)ss; 20: -Prince’i; -Prince’i› Haiti pealinn

Port Elizabethpoo(r)t iliza.bet; 20: -i; -i›, iBhayi koosa linn Lõuna-Aafrikas

Portland.poo(r)t.länd; 20: -i; -i› kaks linna USAs; poolsaar ja sadam Inglismaal

Port Louispoo(r)t luui; 7: Louis’; Louis’sse› Mauritiuse pealinn

Port Moresbypoo(r)t .moo(r)zbi; 9: -sse› Paapua Uus-Guinea pealinn

Portoportu; 7: -sse› linn Portugalis

Port of Spainpoo(r)t öv spein; 20: -i; -i› Trinidadi ja Tobago pealinn

Porto-Novo7: -sse› Benini pealinn

Port Said20: Saidi; .Saidi›, Būr Sa‘īd ‹buur sa.iidar linn Egiptuses

Portsmouth.poo(r)tsmöt; 20: -i; -i› linn Inglismaal

Portugal6: -i, -i; -i› riik Euroopas

.Por.voo1: -sse› sm = Borgå.borgorts linn Soomes

Poznańpoznan'; 9: -i; -isse› linn Poolas

{Poti} → Phothi

Potomacpotoumäk; 9: -i› jõgi USAs

.Potsdam9: -i; -isse› linn Saksamaal

Praha3: -sse› Tšehhi pealinn

Praia7: -sse› Roheneemesaarte pealinn

.Prangli8: -sse ja .Prangli›

.Prantsuse Guajaana7: -sse›, Guyane française ‹gian fra(n)s.seezpr Prantsuse departemang Lõuna-Ameerikas

.Prantsuse Polü.neesia8: -sse›, Polynésie française ‹poline.zii fra(n)s.seezpr, Polynesia farani tahiti Prantsuse ala Okeaanias

.Prantsuse Riviera7: -sse› vt Côte d’Azur

.Prantsus+maa2: -le›, täiendina ka .Prantsuse, France ‹fraa(n)sspr riik Euroopas

Preiļipreil'i; 7: -sse› linn Lätis

Preisi+maa2: -le›, Preisi ‹7: -sse ja .Preisi›, Preußen ‹.proissensks ajalooline maa-ala Euroopas

Pretoria-oo-; 8: -sse› Lõuna-Aafrika Vabariigi halduspealinn

Prii+palu3: -sse ja -.pallu›

.Priisle8: -sse ja -le›

Prilli+mäe1: -le›

Primorje7: -sse› haldusüksus (krai) Venemaal Kaug-Idas

Pringi7: -sse ja .Prinki ja -le›

Prints Edwardi saar, Prince Edward Island ingl saar ja provints Kanadas

Prioz.jorsk9: -i, -it; -isse›, Käkisalmi ‹kägi-sm linn Venemaal

{Pripjat} → Prõpjats

.Priština8: -sse› serbia, Prishtinë ‹prištiinealbaania Kosovo pealinn

Prokopjevsk9: -i; -isse› linn Venemaal

Provencepro.vaa(n)ss; 20: Provence’i; Provence’i› maa-ala Prantsusmaal

Przemyślpšemõsl'; 9: -i; -isse› linn Poolas

Prže.val'sk9: -i, -it; -isse› prg Karakol

Prut9: Pruti, .Prutti› Doonau lisajõgi Ukrainas ning Rumeenia ja Moldova piiril

Prõpjats9: -i› valgevene, Prõpjat ukraina Dnepri lisajõgi Valgevenes ja Ukrainas

Prääma7: -sse ja .Prääma›

.Prümli9: -sse ja .Prümli›

Pskov6: -i, -i; -i› Pihkva venekeelne nimi

Pudivere7: -sse ja -.verre›

Puerto Ricoriiko; 7: -sse› USAga assotsieerunud riik Antillides

{Puertoriiko} → Puerto Rico

Puhja7: -sse ja .Puhja›

.Puhta+leiva7: -sse›

Puiatu8: -sse ja Puiatu›

Puka7: -sse ja .Pukka›

Pulli7: -le›

Punane meri (Araabia poolsaare ja Aafrika vahel)

Pune7: -sse› linn Indias

Pura+küla3: -sse ja -.külla›

Purdi7: -sse ja .Purti›

Purekkari3: -le›

Purila8: -sse›

.Purtse8: -sse ja .Purtse›

Puru3: -le›

Puruspurus; 6: -i, -i› portugali, Purús hisp Amazonase lisajõgi Peruus ja Brasiilias

Pusan6: -i, -i; -i› linn Lõuna-Koreas

.Puškin9: -i; -isse› linn Venemaal

Putkaste8: -sse›

.Puurmani3: -sse ja -.manni›

Põdrala8: -sse›

Põdrangu8: -le›

Põhja-Ameerika8: -sse›

Põhja-Carolinakaroliina; 7: -sse›, North Carolina ‹noo(r)th kärolainaingl USA osariik

Põhja-Dakota-oo-; 7: -sse›, North Dakota ‹noo(r)th däkoutaingl USA osariik

Põhja-Dvina1: -sse› Dvina

Põhja-Iiri+maa2: -le›, Põhja-Iiri ‹7: -sse ja -.Iiri›, Northern Ireland ‹.noo(r)de(r)n aie(r)ländingl, Éire Thuaidh iiri Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi koosseisu kuuluv osa Iiri saarest

Põhja-Jää+meri Jäämeri

Põhja-Kau.kaasia8: -sse›, Ees-Kau.kaasia maa-ala Venemaa lõunaosas, Kaukasuse mäestikust põhjas

Põhja-Ko.rea1: -sse›, Chosŏn ‹tšosönkorea riik Aasias Korea poolsaarel, Korea Rahvademokraatlik Vabariik

Põhjala8: -sse› Põhjamaad

Põhja+laht, ka .Botnia laht Läänemere põhjaharu Soome ja Rootsi ranniku vahel

Põhja+maad mitm2: -(.)maade; -(.)maadesse›, Põhjala Island, Norra, Rootsi, Soome, Taani, Fääri saared ja Gröönimaa

Põhja-Mariaanid mitm20: -.aanide; -.aanidele›, Northern Mariana Islands ‹.noo(r)de(r)n märiaana ailandzingl USAga assotsieerunud riik Okeaanias

Põhja-mere+tee Kirdeväil

Põhja+meri (Atlandi ookeani osa)

Põhja-Os.seetia8: -sse›, ka A.laania, Tsägat Irõston osseedi, Severnaja Ossetija vn Venemaa koosseisu kuuluv vabariik Põhja-Kaukaasias

Põhja-Rein-.Vest.faal20: -faali; -.faali› vt Nordrhein-Westfalen

Põhja+saar, North Island ‹noo(r)th ailandingl, Te Ika-a-Māui maoori Uus-Meremaa põhjapoolsem saar

Põhja-Uvaalid mitm20: -U.vaalide› veelahkmeahelik Venemaal

Põhja+väin, North Channel ‹noo(r)th tšänelingl Iiri merd ja Atlandi ookeani ühendav väin Šotimaa ja Iirimaa vahel

Põima7: -le›

Põlend+maa2: -le›

Põlgaste8: -sse›, võrupäraselt Põlgastõ ‹8: -sse›

Põlli7: -sse ja .Põlli›

Põlliku8: -sse ja Põlliku›

Põll+küla3: -sse ja -.külla›

.Põltsa+maa2: -le›

Põlula8: -sse›

.Põlva8: -sse ja .Põlva›

.Põlva+maa2: -le› = .Põlva .maa.kond

Pädaste8: -sse ja Pädaste›

.Päidla8: -sse ja .Päidla›

.Päi.jänne8järv Soomes

.Päijät-Häme7: -sse› Soome maakond

Päi+nurme7: -sse ja -.nurme›

Päri3: -sse›

Päris+pea1: -le›

Päris-Soome7: -sse ja -.Soome›, .Varsinais-.Suomi sm, Egentliga Finland rts Soome maakond

.Pärli+jõe1: -le›; .Pärli+jõgi

Pärna+mäe1: -le›

Pärn+jõe1: -le›

.Pärnu8: -sse ja .Pärnu›

.Pärnu-Jaagupi9: -sse ja -Jaagupi›

.Pärnu+maa2: -le› = .Pärnu .maa.kond

.Pärsama8: -le›

.Pärsia8: -sse› Iraani ajalooline nimi; .Pärsia laht (Araabia poolsaare ja Iraani vahel)

.Pärsti9: -sse ja .Pärsti›

.Päärdu8: -sse ja .Päärdu›

Pääs+küla3: -sse ja -.külla›

.Pöide8: -sse ja -le›

.Pöögle8: -sse ja .Pöögle›

Püha3: -sse›

{Püha Helena saar} → Saint Helena

Püha+jõe1: -le›; Püha+jõgi

Püha+järv; Püha+järve7: -le› (küla)

Püha+lepa7: -sse ja -.leppa›

Püha Tool Vatikan

Pühatu8: -sse›

Püre.nee poolsaar, I.beeria poolsaar (Edela-Euroopas); Püre.need mitm1: -.neede, -.neesid›, Püre.nee mäestik (Hispaania ja Prantsusmaa piiril

.Pürksi9: -sse ja .Pürksi› = .Birkas rts

Püssi7: -sse ja .Püssi›

P’yŏngyang.phjöng.jang; 20: -i; -i›, {.Phjong.jang, Phönjan} Põhja-Korea pealinn

— q —

Qarshikarši; 1: -sse› linn Usbekistanis

Qashqadaryokaškadarjo; 1: -sse› jõgi ja vilajett Usbekistanis

Qinghait'shing.hai; 1: -sse› Hiina provints; Qinghai Hu Kukunori hiinakeelne nimi

Qiqihartšitši.haar; 20: -i; -i› linn Hiinas

Qomkom; 6: -i, -i; -i› linn Iraanis

Qo‘qonkokon; 6: -i, -i; -i›, vene keeles Kokand linn Usbekistanis

Québeckebek; 20: -i; -i› provints ja linn Kanadas

Queenslandku.iinz.länd; 20: -i; -i› Austraalia osariik

Quitokiito; 7: -sse› Ecuadori pealinn

— r —

Raadi7: -le›

Raasiku8: -le›

Rabat20: -bati; -.batti›, Ar-Ribāţ ‹ar-ri.baatar Maroko pealinn

Rabivere7: -sse ja -.verre›

Radžastan6: -i, -i; -i› vt Rajasthan

Radviliškis12: -e; -[es]sse› linn Leedus

Rae1: -le›

Rae+küla3: -sse ja -.külla›

Rågöarna.roog.ööarna; 8: -le› Pakri saarte rootsikeelne nimi

Rahinge8: -le›

.Rahkla8: -sse ja .Rahkla›

Rahu+mäe1: -le›

Raigastvere7: -sse ja -.verre›

Raik+küla3: -sse ja -.külla›

Raja3: -le›

Rajangu8: -sse ja -le›

Rajasthanraadžas.taan; 20: -i; -i›, ka Radžastan, Rājasthān hindi India osariik

.Rakke8: -sse ja .Rakke›

.Rakvere7: -sse ja -.verre›

Rambouilletra(n)bui.ee; 1: Rambouillet’sse› linn Prantsusmaal

.Rambova8: -sse› Lomonossovi varasem eestikeelne nimi

Rammu7: -sse ja .Rammu›

Ramsi7: -le›

Rand+salu3: -sse ja -.sallu›

.Randvere7: -sse ja -.verre›

{Ran.guun} → Yangon

Ranna7: -le›

Ranna+küla3: -sse ja -.külla›

Ranna+.mõisa8: -sse ja -.mõisa›, Ranna+mõisa ‹7: -.mõisa›

Ranna+pungerja8: -le›

Rannu7: -sse ja .Randu›

.Rapla8: -sse ja .Rapla›

.Rapla+maa2: -le› = .Rapla .maa.kond

Rasina8: -le›

Ratsi.mäe1: -le›

.Raudna8: -sse ja .Raudna›

Raud+värav kuru Doonau jõe orus Rumeenia ja Serbia piiril

.Rauma8: -sse› linn Soomes

.Rautina järv

Ravila8: -sse›

Rawalpindi7: -sse›, Rāvalpinḍī urdu linn Pakistanis

Rebala8: -sse›

Rebase8: -le›

Rebaste8: -sse›

Reciferissifi; 7: -sse› linn Brasiiilias

Red River9: -i› Mississippi lisajõgi

.Reetia8: -sse› ajalooline maa-ala (Rooma provints) Euroopas

Reigi7: -sse ja .Reiki›

{.Reikjavik} → Reykjavík

Reimsrää(n)s; 20: -i; -i› linn Prantsusmaal

Rein20: Reini, .Reini›, Rhein sks, Rhin pr, de Rijn hollandi jõgi Lääne-Euroopas

Reini+maa2: -le›, Rheinland ‹.rain.landsks maa-ala Saksamaal; Reini+maa-Pfalz-pfal'ts; 20: -i; -i› vt Rheinland-Pfalz

Reiu7: -sse ja .Reidu›

Remda7: -sse›, ka Rämeda asula ja poolsaar Venemaal Pihkva oblastis Lämmijärve idakaldal

Remniku8: -sse ja -le›

.Reola8: -sse ja .Reola›

Restu7: -sse ja .Restu›

Rēzeknereezekne; 8: -sse›, Lutsi eestlastel varem Räisaku linn Lätis

Réunionreün.joon; 20: -i; -i ja -ile› Prantsuse departemang ja saar India ookeanis

Reykjavík.reikja.viik; 20: -i; -i› Islandi pealinn

Rheinhessen-Pfalz.rain.hessen-pfal'ts; 20: -i; -i› ringkond Saksamaal

Rheinland-Pfalz.rain.land-pfal'ts; 20: -i; -i›, ka Reini+maa-Pfalz Saksa liidumaa

Rhode Islandroud ailand; 9: -i; -isse› USA osariik

Rhodosroodos; 13: -e; -ele ja -esse›, Ródos ‹rodoskr saar ja linn Kreekas

Rhôneroon; 20: Rhône’i› jõgi Prantsusmaal

Rickul.rikkül; 9: -i; -isse› Riguldi rootsikeelne nimi

Rida+küla3: -sse ja -.külla›

Ridala8: -sse›

Riguldi9: -sse ja Riguldi› = Rickul.rikkülrts

Riia7: .Riiga›, Rīga ‹.riigaläti Läti pealinn; Riia laht Liivi laht

Riia-Ranna7: -.Randa› Jūrmala varasem eestipärane nimi

.Riidaja8: -sse›

Riisipere7: -sse ja -.perre›

Riis+selja7: -sse ja -.selga ja -le›

{Rijad} → Ar-Riyāḑ

Rijeka7: -sse› linn Horvaatias

Rimmu7: -sse ja .Rimmu›

Rio de Janeiroriu di žaneiru; 7: -sse› linn Brasiilias

Rio Grande7›, Mehhikos Río Bravo del Norte hisp jõgi Põhja-Ameerikas

Rio Negroriu negru; 7Amazonase lisajõgi

Rioni9jõgi Gruusias

Risti7: -le›

.Ristna8: -sse ja .Ristna›

Ritsa7järv Abhaasias

.Riu.kiu saared vt .Nan.sei saared

Rivierarivjeera; 7: -sse› Vahemere rannikuala Prantsusmaa ja Itaalia piiril

Rivne7: -sse› oblastilinn Ukrainas

Rjazan6: -i, -i; -i› oblastilinn Venemaal

Rocca al Mareroka al maare; 7: -sse›

Ro.deesia8: -sse› prg Sambia ja Zimbabwe

.Roela8: -sse ja .Roela›

Rogosi8: -sse› Ruusmäe

Rohe+neem, Roheline neem, Cap Vert pr Aafrika lääneneem; Rohe+neeme+saared mitm, Rohelise Neeme saared, diplomaatilises kontekstis Cabo Verde ‹kaabu verdiportugali saarestik ja riik Aafrika lääneranniku lähedal Vaikses ookeanis

Rohu+küla3: -sse ja -.külla›

Rohu+neeme7: -le›

Roiu7: -le›

Rønneröne; 7: -sse› linn Taanis

.Roode+välja7: -le›

.Roodva8: -sse ja .Roodva›, ka Rootova

Roo+küla3: -sse ja -.külla›

Rooma7: -sse ja .Rooma›, Roma ‹roomait Itaalia pealinn

Roomassaare7: -.saarde›

.Roosna8: -sse ja .Roosna ja -le›

.Roosna-Alliku8: -le›

Rootova8: -sse› vt .Roodva

Root'si 1.7: -sse ja .Root'si›, Sverige ‹.svärjerts riik Euroopas

Root'si 2.7: -le› (küla)

.Ropka8: -sse ja .Ropka›

Rosarioro.saario; 8: -sse› linn Argentinas

Roseauro.zoo; 1: -sse› Dominica pealinn

Roskilde.roskille; 7: -sse› linn Taanis

.Rosma8: -le›

Rosona jõgi

Rostock.ros.tok; 20: -i; -i› linn Saksamaal

.Rostov9: -i; -isse›, ka Rostov-Jaros.lavski linn Venemaal Jaroslavli oblastis; .Rostov Doni ääres9: .Rostovi; .Rostovisse›, Doni-.äärne .Rostov, Rostov-na-Donu vn linn Venemaal, Rostovi oblasti keskus

Rotterdam6: -i, -i; -i› linn Hollandis

Rouenru.aan; 20: -i; -i› linn Prantsusmaal

Rova.niemi9: -sse› linn Soomes

Rovno7: -sse› prg Rivne

Rzeszówžešuf; 9: -i; -isse› linn Poolas

Ržev6: -i, -i; -i› linn Venemaal

Ruanda7: -sse› vt Rwanda

Rubt.sovsk9: -i, -it; -isse› linn Venemaal

Ruhi+järv

Ruhja7: -sse ja .Ruhja›, Rūjiena ‹.ruujienaläti linn Lätis

Ruhja jõgi, Rūja ‹.ruujaläti jõgi Lätis, osalt Eestis

Ruhnu7: -sse ja .Ruhnu›, rootsi keeles Runö ‹.rüün.öö

Ruhrruur; 20: -i› Reini lisajõgi Saksamaal; Ruhri+maa (tööstusala)

.Ruila8: -sse ja .Ruila›

Rūjiena.ruujiena; 7: -sse› Ruhja lätikeelne nimi

.Rumba8: -sse›

Ru.meelia8: -sse› maa-ala Kagu-Euroopas, kitsamas tähenduses vastab Türgi Euroopa-osale

Ru.meenia8: -sse›, România ‹romõniiarumeenia riik Euroopas

Rummu 1.7: -le› (Kuusalu vallas)

Rummu 2.7: -sse ja .Rummu ja -le› (Vasalemma vallas)

.Rumpo8: -sse ja .Rumpo›

Runö.rüün.öö; 1: -le› Ruhnu rootsikeelne nimi

.Rupsi9: -sse ja .Rupsi ja -le›

Rusthavi9: -sse› linn Gruusias

Rutikvere7: -sse ja -.verre›

Rutu mägi

Ruuba7: -sse ja .Ruupa› vt Krupp

Ruusa7: -le›

Ruus+mäe1: -le›

Rwandaruanda; 7: -sse›, ka Ruanda riik Aafrikas

Rõbatšje7: -sse› Balõktšõ varasem venekeelne nimi

Rõbinsk9: -i; -isse› linn Venemaal

Rõngu7: -sse ja .Rõngu›

.Rõuge8: -sse ja .Rõuge›, võrupäraselt .Rõugõ ja .Rõugu

Rõusa7: -sse ja .Rõusa ja -le›

Rägavere7: -sse ja -.verre›

Räisaku8: -sse› Rēzekne varasem eestipärane (Lutsi eestlaste) nimi

Rälby.räälbi; 9: -sse›

Rämeda8: -sse› vt Remda

Räni+org20: -oru; -.orgu› vt Silicon Valley

Räpina8: -sse ja Räpina›, võrupäraselt Räpinä ‹8: -sse›

Räägu7: -le›

Rääma7: -le›

Röa1: -le›

Rügen.rüügen; 9: -i; -ile› Saksamaale kuuluv saar Läänemeres

— s —

Saad+järv; Saad+järve7: -le› (küla)

Saadserinna7: -.rinna› vt .Saatse

Saalezaale; 7Elbe lisajõgi Saksamaal

Saalomoni saared, Saalomonid mitm6: -monide; -monidele›, Solomon Islands ingl saarestik ja riik (Saalomoni Saared) Okeaanias

Saarbrücken.zaar.brükken; 9: -i; -isse› linn Saksamaal

.Saarde8: -sse ja .Saarde›

Saare7: -le›

Saare+maa2: -le› = Saare .maa.kond

Saare+.mõisa8: -sse ja -.mõisa›, Saare+mõisa ‹7: -.mõisa›

Saare+peedi7: -le›

Saari+maa2: -le›, Saarland ‹.zaar.landsks Saksa liidumaa

Saarnak9: -i; -ile› (laid)

.Saaron9: -i; -isse›, .Saaroni tasandik, HaSharon ‹haša.roonheebrea tasandik Iisraelis

.Saastna8: -sse ja .Saastna›

.Saatse8: -sse ja .Saatse›, setupäraselt Saadserinna ja Satsõrin'a

Sabõrna8: -sse› vt Saverna

Sadala8: -sse›

Sagadi9: -sse ja Sagadi›

Saha3: -le›

Sahara8: -sse› kõrb Aafrikas; Sahara-tagune Aafrika (Saharast lõunasse jääv Aafrika, Must Aafrika)

Sahel6: -i, -i; -i› Sahara poolkõrbeline lõunaosa Aafrikas

Sahha1: -sse›, ka Ja.kuutia Venemaa koosseisu kuuluv vabariik Ida-Siberis

Sahhalin6: -i, -i; -ile› Venemaale kuuluv saar Kaug-Idas

.Sai.maa1järv Soomes; .Sai.maa kanal, Saimaan kanava sm kanal Soomes ja Venemaal

Saint George’ssönt džoo(r)džiz; 13: George’se; George’sesse› Grenada pealinn

Saint Helenasönt hiliina; 7: -le› Briti asumaa Atlandi ookeani lõunaosas

Saint John’ssönt džonz; 20: -i; -i› Antigua ja Barbuda pealinn

Saint Kitts ja Nevissönt kits; 20: Kittsi; Kittsile; niivis; 13: Nevise; Nevisele›, Saint Kitts and Nevis ingl saareriik Väikestes Antillides

Saint Lawrencesönt loorens; 9: Saint Lawrence’i› jõgi Põhja-Ameerikas, suubub samanimelisse lahte

Saint Luciasönt luuša; 7: -sse ja -le› saareriik Väikestes Antillides

Saint Paulsönt pool; 20: -i; -i› linn USAs

Saint-Pierre ja Miquelonsä(n)-pjeer; 20: -Pierre’i; -Pierre’ile; mikö.loon; 20: -i; -ile›, Saint-Pierre-et-Miquelon pr Prantsuse valdus Põhja-Ameerikas

Saint Vincentsönt vinssent; 9: -i; -isse ja -ile› saareriik Väikestes Antillides

Sair20: Sairi; .Sairi› prg Kongo DV

Sajaanid mitm20: -.jaanide› mäestik Venemaal Siberis

Saka7: -le›

Sakala8: -sse›

Saksa+maa2: -le›, täiendina ka Saksa, Deutschland ‹.doitš.landsks riik Euroopas

Saksi 1.7: -sse ja .Saksi› Saksimaa

Saksi 2.7: -sse ja .Saksi› (küla)

Saksi-.An.hal't20: -hal'di; -.hal'ti›, Sachsen-Anhalt ‹.zaksen-.an.hal'tsks Saksa liidumaa

Saksi+maa2: -le›, Saksi, Sachsen ‹.zaksensks Saksa liidumaa

Saku7: -sse ja .Sakku›

Salacgrīvasalatsgriiva; 7: -sse› Salatsi linna lätikeelne nimi

Sala+jõe1: -le›

Salamancasalamanka; 7: -sse› linn Hispaanias

Salatsi9: -sse›, Salacgrīva ‹salatsgriivaläti linn Lätis

Salavat20: -vati; -.vatti›, Salauat baškiiri linn Baškortostanis

.Saldus12: -e; -[es]sse› linn Lätis

Sale.hard20: -hardi; -.hardi›, Salja Harad neenetsi Jamali Neenetsi autonoomse ringkonna pealinn

.Salla8: -sse ja .Salla›

.Salme8: -le›

Saloniki7: -sse› vt Thessaloníki

Salo+saar (Lämmijärves)

Salpausselkä.salbaus.selgä; 8: -sse ja -le› mäeseljandik Soomes

Salzburg.zalts-; 20: -burgi; -.burgi› linn Austrias

Salt Lake Citysoolt leik siti; 7: -sse› linn USAs

Salu+taguse13: os -tagust; -le ja -sse ja -taha›

Salvador6: -i, -i; -i› vt El Salvador

Salweensalu.iin; 20: -i› jõgi Lõuna-Aasias

Samaara7: -sse› vt Samara

Sa.maaria8: -sse› ajalooline maa-ala Palestiinas

Samara7: -sse›, ka Samaara oblastilinn Venemaal

Samarqand-.kand; 20: -i; -i›, ka Samar.kand linn Usbekistanis

{Sambesi} → Zambezi

.Sambia8: -sse›, Zambia ‹.zämbiaingl riik Aafrikas

Samegrelo3: -sse›, ka Meg.reelia maa-ala Gruusias

Sa.moa1: -sse›, Lääne-Sa.moa riik Okeaanias

Sámossamos; 13: -e; -ele ja -esse› saar ja maakond Kreekas

Şan‘ā’sana; 7: -sse› Jeemeni pealinn

San Antonio8: -sse› linn USAs

San Franciscosän fränsiskou; 8: -sse› linn USAs

Sangaste8: -sse›

.Sangla8: -sse ja .Sangla›

San Josého.see; 1: -sse› Costa Rica pealinn

San Juansan huan; 6: -i, -i; -i› Puerto Rico halduskeskus

Sankt .Gott.hard20: -hardi; -.hardi› kuru Šveitsis

Sankt-Peter.burg20: -burgi; -.burgi› Peterburi venekeelne nimi

San Marinomariino; 7: -sse› väikeriik Euroopas

San Salvador6: -i, -i; -i› El Salvadori pealinn

San Sebastiánsevastian; 6: -i, -i; -i› Donostia hispaaniakeelne nimi

Sansibar6: -i, -i; -i ja -ile›, Unguja ‹ungudžasuahiili, Zanzibar ingl Tansaania liiduriik ja saar

Santa Barbarasänta .baa(r)bara; 8: -sse› linn USAs

Santiagosantiaago; 7: -sse›, Santiago de Chile Tšiili pealinn

Santiago de Compostelasantiaago de komposteela; 7: -sse› linn Hispaanias, Galicia pealinn

Santo Domingo7: -sse› Dominikaani Vabariigi pealinn

Santos.santus; 12: -e; -[es]sse› linn Brasiilias

Saônesoon; 20: Saône’i› Rhône’i lisajõgi Prantsusmaal

São Paulosau(n) paulu; 7: -sse› linn Brasiilias

São Tomé ja Príncipesau(n) tu.mee; 1: -sse ja -le; prinssipi; 9: -sse ja -le›, São Tomé e Príncipe portugali riik ja saared Aafrikas Guinea lahes

.Sapporo8: -sse› linn Jaapanis

Sa.raatov9: -i; -isse› vt Saratov

Saragossa7: -sse› vt Zaragoza

Sarajevo3: -sse› Bosnia ja Hertsegoviina pealinn

Sa.ransk9: -i, -it; -isse› Mordva pealinn

Saratov9: -i; -isse›, ka Sa.raatov oblastilinn Venemaal

Sar.diinia8: -sse›, Sardegna ‹sardenjait Itaalia saar ja maakond

Sargasso meri (Atlandi ookeani lääneosas)

Sar.maatia8: -sse› ajalooline tasandikuala Euroopas

Saskatchewansäskätšivan; 6: -i, -i; -i› jõgi ja provints Kanadas

Saskatoonsäskä.tuun; 20: -i; -i› linn Kanadas

Satakuntasada.kunda; 21: -kunna; -.kunda ja 8: -sse› Soome maakond

Satsõrin'a3: -sse› vt .Saatse

Saudi A.raabia8: -sse›, As-Su‘ūdīyah ‹as-suudiijaar riik Araabia poolsaarel

Saue7: -le›

.Sauga8: -sse ja .Sauga›

Saulepi9: -sse ja Saulepi›

.Saunja8: -sse ja .Saunja›

Sausti7: -sse ja .Sausti›

Savasaava; 7Doonau lisajõgi Balkani poolsaarel

Saverna8: -sse›, võrupäraselt Sabõrna

Savo3: -sse› ajalooline maakond Soomes

Savoia7: -sse›, Savoie ‹savu.aapr maa-ala Prantsusmaal

Savon+.linna8: -sse ja -.linna› linn Soomes

Şaydāsaida; 7: -sse›, ajaloolises kontekstis ka .Siidon linn Liibanonis

Scheldeshelde; 7›, Escaut ‹es.koopr jõgi Prantsusmaal, Belgias ja Hollandis

Schengen.šengen; 9: -i; -isse› küla Luksemburgis Prantsusmaa ja Saksamaa piiril

Schleswig-Holsteinšleesvig-.hol.štain; 20: -i; -i› Saksa liidumaa

Schlüsselburgšl-; 20: -burgi; -.burgi› linn Venemaal, vahepeal Petrokrepost

Schwarzwald.švarts.vald; 20: -i› mäestikuala Saksamaal

Schwerinšve.riin; 20: -i; -i› linn Saksamaal

Schwyzšviits; 20: -i; -i› linn Šveitsis

Seattlesi.ätl; 9: Seattle’i, Seattle’it; Seattle’isse› linn USAs

Sedasäda; 3: -sse› Säde jõe lätikeelne nimi

Seeba7: -sse› vanaaja riik Araabia lõunaosas

Seineseen; 20: Seine’i› jõgi Prantsusmaal

Seinäjoki.seinäjogi; 17: -joe, -joge; -.joele ja 3: -joki, -joki(t); -jokisse› linn Soomes

.Seiskari9: -le›, Seskar vn Venemaale kuuluv saar Soome lahes

Seišellid mitm20: -.šellide; -.šellidele›, Sesel seišelli, Seychelles ingl, pr riik (Seišelli Vabariik) ja saarestik Aafrika idaranniku lähedal

Sekem9: -i; -isse› Nabluse nimi piiblis

Selenge1mongoli, Selenga vn jõgi Mongoolias ja Venemaal

Seli3: -sse›

Seliger6: -i, -i›, harva eestipäraselt Seli+järv (Venemaal Valdai kõrgustikus)

Seli+küla3: -sse ja -.külla›

Seliste8: -sse›

Selja7: -le›

Selja+küla3: -sse ja -.külla›

Sel'tsi+saared mitm, Îles de la Société ‹il dö la sossie.teepr, Totaiete tahiti saarerühm Prantsuse Polüneesias

Semej1: -sse›, Semipalatinsk ‹9: -i; -isse› vn linn Kasahstanis

Senegal6: -i, -i; -i› riik ja jõgi Lääne-Aafrikas

Senno7: -sse ja .Senno›

Sepa7: -le›

Sepa+küla3: -sse ja -.külla›

.Serbia8: -sse›, Srbija serbia riik Euroopas; .Serbia ja Montenegro endine liitriik Euroopas (2002–2006) pärast Jugoslaavia lagunemist

Serdar6: -i, -i; -i› linn Türkmenistanis, endine Gyzylarbat

.Sergijev Possad6: -i, -i; -i› linn Venemaal

Serpuhhov6: -i, -i; -i› linn Venemaal

Setu+maa2: -le›, ka Seto+maa ‹2: -le›

Sevan6: -i, -i›, Sevani järv (Armeenias)

Sevastopol9: -i; -isse›, ka Sevas.toopol, Aqyar ‹akjarkrimmitatari linn Ukrainas Krimmis

Sevennid mitm20: -.vennide›, Cévennes ‹se.vennpr mäeahelik Prantsusmaal

Severnseve(r)n; 9: -i› jõgi Inglismaal

Severnaja Zemlja1: -le› saarestik Venemaal Jäämeres

Severo.dvinsk9: -i, -it; -isse› linn Venemaal

Sevillasevilja; 7: -sse› linn Hispaanias

Shaanxišan.s'ii; 1: -sse›, toonimärkidega Shǎnxī Hiina provints

Shandongšan.tung; 20: -i; -i› provints ja poolsaar Hiinas

Shanghaišang.hai; 1: -sse› linn Hiinas

Shannonšänon; 9: -i›, An tSionainn ‹önt'inen'iiri jõgi Iirimaal

Shanxišan.s'ii; 1: -sse›, toonimärkidega Shānxī Hiina provints

Shaţţ al-‘Arabšatt al-arab; 9: -i› Eufrati ja Tigrise ühinemisel tekkiv jõgi

Sheffield.šef.fiild; 20: -i; -i› linn Inglismaal

{Shenxi} → Shaanxi

Shenyangšõn.jang; 20: -i; -i›, ajaloolises kontekstis ka Mukden linn Hiinas

Shetland.šetländ; 9: -i; -isse›, Shetlandi saared (Suurbritannias Šotimaa kirderanniku lähedal)

Shikokus'ikoku; 8: -le› saar Jaapanis

Shkodërškoder; 9: -i; -isse› linn Albaanias

Siber9: -i; -isse ja -i› maa-ala Venemaa Aasia-osas

Sichuansõitšhuan; 6: -i, -i; -i› Hiina provints

Sierra Leone7: -sse› riik Aafrikas

Sierra Nevadanevaada; 7mäestik Hispaanias ja USAs

Sigaste8: -sse›

Sigtuna.siktuna; 8: -sse› linn Rootsis

Sigulda8: -sse› linn Lätis

Sihhote-Alin6: -i, -i› mägismaa Venemaal Kaug-Idas

.Siiam9: -i; -isse› Tai ajalooline nimi; .Siiami laht prg Tai laht

.Siidon9: -i; -isse› vt Şaydā

Siimusti9: -sse ja Siimusti›

.Sii.nai1: -sse ja -le›, Sīnā’ ‹siinaar poolsaar Egiptuses

.Siion9: -i›, Ẕiyyon ‹tsijonheebrea, Jabal Şahyūn ‹džabal sah.juunar mägi Jeruusalemmas Palestiinas; Jeruusalemma linnuse ajalooline nimi

Siivertsi9: -sse›

.Sikkim9: -i; -isse› India osariik

Siku+pilli7: -.pilli›

Si.leesia8: -sse›, Śląsk ‹sljo(n)skpoola, .Slezsko tšehhi maa-ala Poolas, osalt Tšehhis

Silicon Valleysilikon väli; 3: -sse›, ka Räni+org tehnoloogiatööstusala USAs Californias

Silla+mäe1: -le›

Silla+pää2: -le›

.Silmsi9: -sse ja .Silmsi›

{Simbabve} → Zimbabwe

Sim.birsk9: -i, -it; -isse› Uljanovski ajalooline nimi

Simferopol9: -i; -isse›, ka Simfe.roopol, Aqmescit ‹akmesdžitkrimmitatari linn Ukrainas, Krimmi pealinn

.Simplon9: -i; -isse› kuru ja tunnel Šveitsis

Simuna8: -sse›

Sindh20: Sindhi; .Sindhi› Pakistani provints

Sin'di7: -sse ja .Sin'ti›

Singapur6: -i, -i; -i›, Singapore ingl, Singapura malai, Xinjiapo hn, Chiṅkappūr tamili riik Kagu-Aasias

Sini+alliku8: -le›

Sini+mäe1: -le›

Sipa7: -sse ja .Sippa ja -le›

Siracusasirakuusa; 7: -sse›, ajaloolises kontekstis Sürakuusa linn Itaalias

Sirgala8: -sse›

Sirtsi7: -sse ja .Sirtsi›

Sise-Hebriidid mitm20: -.riidide; -.riididele›, Inner Hebrides ‹inne(r) hebridiizingl Hebriidide idarühm

Sise-Mon.goolia8: -sse› autonoomne piirkond Hiinas

Sit.siilia8: -sse›, Sicilia ‹sit.šiiliait saar ja maakond Itaalias

{Sivaš} → Sõvaš

Sjælland.šel.lann; 20: -i; -i ja -ile› Taani suurim saar

Skagerrak20: -raki; -.rakki› Läänemerd Põhjamerega ühendav väin

Skandi.naavia8: -sse›, Skandi.naavia maad Norra ja Rootsi, laiemas tähenduses Skandinaavia keeli kõnelevad maad: ka Taani, Island ja Fääri saared; Skandi.naavia poolsaar (Norra ja Rootsi)

Skåneskoone; 7: -sse› piirkond Rootsi lõunatipus

Skopje7: -sse› Makedoonia pealinn

.Skrunda8: -sse› linn Lätis

Skuodas13: -e; -esse› linn Leedus

.Sküütia8: -sse› ajalooline maa-ala Euroopas Mustast merest põhjas

.Slantsõ8: -sse› linn Venemaal

{Slav.jansk} → Slov.jansk

.Slavkov u Brna1: -sse›, ajaloolises kontekstis saksapäraselt Austerlitz ‹auster.litslinn Tšehhis

Sla.voonia8: -sse›, Slavonija horvaadi maa-ala Horvaatias

Slo.vakkia8: -sse›, Slovensko slovaki riik Euroopas

Slo.veenia8: -sse›, Slovenija sloveeni riik Euroopas

Slov.jansk9: -i, -it; -isse› linn Ukrainas

Smo.lensk9: -i, -it; -isse› oblastilinn Venemaal

Smürna7: -sse› İzmiri ajalooline nimi

Sodankyläsodankülä; 3: -sse ja -.kyllä› paikkond Soomes Lapimaal

Soe1: -le›

.Soela väin

Sofia8: -sse›, Sofija bulgaaria Bulgaaria pealinn

Sogne fjord, Sognefjorden ‹sogne.fjuurennorra fjord Norras

Soinaste8: -sse›

Soits+järv

So.kotra8: -le›, Suquţrā’ ‹sukutraar Jeemenile kuuluv saar India ookeanis

.Soldina8: -sse ja .Soldina›

Soli.kamsk9: -i, -it; -isse› linn Venemaal

Solovetsi saared (Venemaal Valges meres)

So.maalia8: -sse›, Soomaaliya somaali, Aş-Şūmāl ar riik Ida-Aafrikas

Somaali+maa2: -le›, Somaliland ingl prg Somaalia põhjaosa

Somaali poolsaar Aafrika idaots

Somersetsame(r)set; 20: -seti; -.setti› Inglismaa krahvkond

.Sompa8: -sse ja .Sompa›

.Sonda8: -sse ja .Sonda›

.Soodla8: -sse ja .Soodla›

.Soodom8: -a; -asse ja -a›, Sedom ‹se.doomheebrea piiblis mainitud muistne linn Palestiinas

Soo+küla3: -sse ja -.külla›

Soo+maa2: -le›

Soome7: -sse ja .Soome›, Suomi sm, Finland rts riik Euroopas

Soomevere7: -sse ja -.verre›

Sooniste8: -sse›

Soon+taga3: -sse ja -taha›

Soo+saare7: -.saarde›

Soo+taga3: -sse ja -taha›

Soo+taguse13: os -tagust; -sse ja -le›

Sorrento7: -sse› linn Itaalias

Sortavala.sordavala; 3: -sse› linn Karjalas

Sosnovõi Bor6: -i, -i; -i› linn Venemaal

Sotši7: -sse ja .Sotši› linn Venemaal

Sŏulsöul; 20: -i; -i› Lõuna-Korea pealinn

Southamptonsautämpton; 9: -i; -isse› linn Inglismaal

So.vetsk9: -i, -it; -isse› linn Venemaal Kaliningradi oblastis

Sōya väinsoojaLa Pérouse’i väina jaapanipärane nimi

Sparta7: -sse›, Spárti ‹spartikr linn Kreekas

Split20: Spliti; .Splitti› linn Horvaatias

Sporaadid mitm20: -.raadide; -.raadidele›, Sporádes ‹sporadeskr saarestik Kreekas

Spreešpree; 1Haveli lisajõgi Saksamaal

Sri Lanka7: -sse ja -le›, Shrī Lańkā ‹šrii lankaasingali, Ilaṅkai ‹ilangaitamili riik ja saar Aasias, endine Tseilon

Szczecinštšetsin; 9: -i; -isse› linn Poolas

Szegedsägäd; 9: -i; -isse› linn Ungaris

Szolnoksolnok; 9: -i; -isse› linn Ungaris

Szombathelysombat.häi; 1: -hely’; -hely’sse› linn Ungaris

Stahhanov9: -i; -isse› linn Ukrainas, endine Kadiivka

Stalingrad6: -i, -i; -i› prg Volgograd

Staraja Russa7: -sse› linn Venemaal

Stara planina1›, ka .Balkani mäed mäestik Bulgaarias

Sta.vanger9: -i; -isse› linn Norras

Stavropol6: -i, -i; -i› linn ja kraikeskus Venemaal; Togliatti varasem nimi

Steiermarkštaier-; 20: -margi; -.marki› Austria liidumaa

Stephana.kert20: -kerti; -.kerti› Xankändi armeeniakeelne nimi

Sterlitamak20: -maki; -.makki› vn, Stärletamak baškiiri linn Baškortostanis

Stockholm.stok-; 20: -holmi; -.holmi› Rootsi pealinn

Stora Rågö.stuura .roog.öö; 1: -le› Suur-Pakri rootsikeelne nimi

Stralsund.štraal.zund; 20: -i; -i› linn Saksamaal

Strasbourgstras.buur; 20: -i; -i› linn Prantsusmaal

Stuttgart.štut-; 20: -gardi; -.garti› linn Saksamaal

Stärletamak20: -maki; -.makki› Sterlitamaki baškiirikeelne nimi

{Sub-Sahara Aafrika} → Sahara-tagune Aafrika

Sucresukre; 7: -sse› Boliivia põhiseaduslik pealinn

Su.daan20: -daani; -.daani›, As-Sūdān ‹as-suu.daanar riik Aafrikas

Sudeedid mitm20: -.deetide›, Sudety tšehhi, poola mäestik Tšehhi, Poola ja Saksamaa piiril; Sudeedi+maa2: -le› Saksa piiri äärsete Tšehhi alade vananenud nimetus

Su.ess20: -essi; -.essi›, As-Suways ‹as-su.aisar linn Egiptuses

Suffolksafok; 9: -i; -isse› Inglismaa krahvkond

Suhhona8Dvina lähtejõgesid Venemaal

Suhhumi7: -sse›, Akua abhaasi, Sohhumi gruusia Abhaasia pealinn

Suigu7: -sse ja .Suiku›

Suis+lepa7: -sse ja -.leppa›

Sulawesi7: -le›, ka Celebes ‹tselebesIndoneesia saar

Sul'bi7: -sse ja .Sul'pi›

Sul'tsi7: -sse ja .Sul'tsi›

Su.matra8: -le›, Sumatera indoneesia Indoneesia saar

Sumer9: -i; -isse› ajalooline maa-ala Mesopotaamias

{Sumgait} → Sumqayıt

Sumqayıtsumkajõt; 20: -i; -i› linn Aserbaidžaanis

Sumõ7: -sse› oblastilinn Ukrainas

Sund20: Sundi; .Sundi›, Øresund taani, Öresund rts Läänemerd Kattegatiga ühendav kitsas väin

.Sunda saared Malai saarestiku lõunaosa, kuulub pms Indoneesiale

.Suomen.linna8: -sse ja -.linna› kindlus Soomes, Helsingi linnaosa

Supi+linn22: -linna; -.linna›

Şūrsuur; 20: -i, -i; -i›, ka .Tüüros linn Liibanonis

Sura1Volga lisajõgi Venemaal

Surabayasurabaaja; 7: -sse› linn Indoneesias

Surgut20: -guti; -.gutti› linn Handi-Mansimaal

{Surhondarjo} → Surxondaryo

Suriname7: -sse› riik Lõuna-Ameerikas

Surju7: -sse ja .Surju›

Surma+org20: -oru; -.orgu›, Death Valley ‹deth väliingl mägedevaheline nõgu USAs California kirdepiiril

.Surnu+meri järv Lähis-Idas

Surreysari; 3: -sse› Inglismaa krahvkond

Suru3: -sse ja .Surgu›

Surxondaryosurhondarjo; 1: -sse› jõgi ja vilajett Usbekistanis

Sussexsassiks; 9: -i; -isse› endine krahvkond Inglismaal, Ida- ja Lääne-Sussex

.Suzdal'9: -i; -isse› linn Venemaal

Sutlejsatledž; 9: -i› Induse lisajõgi Lõuna-Aasias

.Sutlema8: -sse ja -le›

.Sutlepa7: -sse ja -.leppa› = .Sut.lep20: -lepi; -.leppi› rts

Suur-Ararat20: -rati; -.ratti› Ararat

Suur+bri.tannia8: -sse›, täiendina ka Briti, diplomaatilises kontekstis Ühend+kuningriik, lühendatult ÜK, mitteametlikult .Inglis+maa, United Kingdom ‹junaitid .kingdomja Great Britain ‹greit britningl riik ja saar Euroopas

Suure-Ahli7: -sse ja -.Ahli›

Suure-Jaani7: -sse ja -.Jaani›

Suure+jõe1: -le›

Suure+kivi3: -le›

Suure-.Lähtru8: -sse ja -.Lähtru›

Suure+metsa7: -.metsa›, võrupäraselt Suurõ+mõtsa

Suure+.mõisa8: -sse ja -.mõisa›, Suure+mõisa ‹7: -.mõisa›

Suur+järv

Suur järvistu, Great Lakes ‹greit leiksingl järved Põhja-Ameerikas

Suur kanjon, Grand Canyon ‹gränd .känjoningl Colorado jõe sügav org USAs

Suur Karu+järv, Great Bear Lake ‹greit bee(r) leikingl järv Kanadas

Suur Katel (laht Saaremaa rannikul)

Suur+küla3: -sse ja -.külla›

Suur Liiva+kõrb, Great Sandy Desert ‹greit sändi deze(r)tingl kõrb Austraalias

Suur Muna+mägi

Suur nõgu, Great Basin ‹greit .beissiningl mägedevaheline ala USAs

Suur Orja+järv, Great Slave Lake ‹greit sleiv leikingl järv Kanadas

Suur-.Pakri9: -le›, rootsi keeles Stora Rågö ‹.stuura .roog.ööehk .Västr.äi

Suur+pea1: -le›

Suur-Poola7: -sse ja -.Poola›, Wielkopolska ‹vjel'ko.pol'skapoola Poola kesk- ja kesk-lääneosa ajalooline nimetus

Suur+saar Venemaale kuuluv saar Soome lahes

Suur Soola+järv, Great Salt Lake ‹greit soolt leikingl järv USAs

Suur Tütar+saar Venemaale kuuluv saar Soome lahes

Suurupi9: -sse ja Suurupi›

Suur-Va.lahhia8: -sse› Munteenia

Suur Val'l+rahu, Great Barrier Reef ‹greit bärie(r) riifingl korallrahuvöönd Austraalia kirderannikul

Suur Vee+.lahkme+ahelik, Great Dividing Range ‹greit divaiding reindžingl mäeahelik piki Austraalia idarannikut

Suur väin (Muhu saare ja mandri vahel)

Suurõ+mõtsa7: -.mõtsa ja -le› vt Suure+metsa

Suva7: -sse› Fidži pealinn

Svaasi+maa2: -le›, eSwatini svaasi, Swaziland ‹suaaziländingl riik Aafrikas

Svalbard.svaal-; 20: -bardi; -.bardi› Norra valdus Jäämeres, Teravmägede saarestik

Svanethi9: -sse› maa-ala Gruusias

Svealandsveea-; 20: -landi; -.landi› Kesk-Rootsi ajalooline nimetus

Sverd.lovsk9: -i, -it; -isse› prg Jekaterinburg; Sverd.lovski oblast haldusüksus Venemaal

Svibysviibi; 9: -sse›

Svir6: -i, -i› jõgi Venemaal

Swanseasuonzi; 7: -sse› = Abertawe kõmri linn Suurbritannias Walesis

Sõktõvkar6: -i, -i; -i› Komi pealinn

.Sõltumatute .Riikide Ühendus endiste Nõukogude vabariikide poliitiline ühendus

Sõmera8: -le›

Sõmer+palu3: -sse ja -.pallu›, võrupäraselt Sõmmõr+palo

Sõmeru8: -sse ja Sõmeru ja -le›

Sõmmõr+palo3: -sse ja -.pallo› vt Sõmer+palu

Sõrdarja1jõgi Kesk-Aasias

Sõre.nets20: -netsi; -.netsi› Vasknarva venekeelne nimi

Sõru3: -le›

Sõrve7: -sse ja .Sõrve›

.Sõzran'9: -i; -isse› linn Venemaal

Sõvaš20: -vaši; -.vašši› Aasovi mere läänesopp Krimmi poolsaare rannal

Säde jõgi, Seda ‹sädaläti jõgi Lätis

Sämi3: -sse›

.Sänna8: -sse ja -le› = .Sännä (võrupäraselt)8: -le›

Särevere7: -sse ja -.verre›

Sääre7: -le›

Sääse7: -le›

Sääs+küla3: -sse ja -.külla›

Sölƶ-Ġalasölž-gaala; 7: -sse› Groznõi tšetšeenikeelne nimi

.Sörm.land20: -landi; -.landi› lään Rootsis

{Söul} → Sŏul

Sürakuusa7: -sse› Siracusa ajalooline nimi

Sürgavere7: -sse ja -.verre›

.Süüria8: -sse›, Sūriyā ‹.suurijaar riik Lähis-Idas

Sydneysidni; 7: -sse› linn Austraalias

— š —

.Šahtõ8: -sse› linn Venemaal

{Šang.hai} → Shanghai

Šani3: -sse›, Shan Pyinè birma, Möng Tai šani Birma osariik

{Šari} → Chari

{Šatt al-Arab} → Shaţţ al-‘Arab

Ševtšenko7: -sse› prg Aktau

Šiauliaišjaul.jai; 1: -sse› linn Leedus

{Šikoku} → Shikoku

Šilutėšilute; 7: -sse› linn Leedus

Šoti+maa2: -le›, Scotland ingl, Alba gaeli Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi koostisosa

Šu1 vt Tšüj

Šupaškaršubaškar; 6: -i, -i; -i› Tšeboksarõ tšuvašikeelne nimi

Švaabi+maa2: -le›, Schwaben ‹.švaabensks ringkond Saksamaal Baieris

Šveits20: Šveitsi; .Šveitsi›, ladinapäraselt Hel.veetsia, Schweiz ‹švaitssks, Suisse ‹sü.isspr, Svizzera ‹zvitserait, Svizra retoromaani riik Euroopas

Šõm.kent20: -kenti; -.kenti›, vene keeles varem Tšim.kent linn Kasahstanis

— z —

Za.gorsk9: -i, -it; -isse› prg Sergijev Possad

Zagreb9: -i; -isse› Horvaatia pealinn

Zaire7: -sse› prg Kongo DV

Zambezi7jõgi Aafrikas

Zapo.rižžja8: -sse›, vene keeles Zaporožje oblastilinn Ukrainas

Zarafšon6: -i, -i› tadžiki, Zarafshon usbeki jõgi Tadžikistanis ja Usbekistanis

Zaragozasaragossa; 7: -sse›, ka Saragossa linn Hispaanias

Zeeland9: -i; -isse› Hollandi provints

Zeja7Amuuri lisajõgi Venemaal

Zeleno.gorsk9: -i, -it; -isse›, Terijoki ‹-jogism linn Venemaal

Zemgale.zämgale; 8: -sse› Läti kesk- ja lõunaosa

{Zeravšan} → Zarafšon

Zhejiangtšõ.tsjang; 20: -i; -i› Hiina provints

Zimbabwe7: -sse› riik Aafrikas

Zlato.ust20: -usti; -.usti› linn Venemaal

Zomba7: -sse› linn Malawis, endine pealinn

Ƶovhar-Ġaladžouhar-gaala; 7: -sse› tšetšeeni vt Dƶoxar

Zuiderzeeider.zee; 1: -sse› endine merelaht Hollandis

Zwickau.tsvik.kau; 1: -sse› linn Saksamaal

Zürichtsüürihh; 9: -i; -isse› linn Šveitsis

— ž —

Ždanov9: -i; -isse› prg Mariupol

Železno.vodsk9: -i, -it; -isse› linn Venemaal

Že.maitija8: -sse› ajalooline maa-ala Leedu lääneosas

Žezkazgan6: -i, -i; -i› linn Kasahstanis

Žiguli1: -sse› kõrgustik Venemaal Volga paremkaldal

Žitomõr9: -i; -isse› oblastilinn Ukrainas

— t —

.Taabori mägi, Tabori mägi, Har Tavor heebrea mägi Iisraelis

Taage+pera3: -sse ja -.perra›

Taali7: -sse ja .Taali›

Taani7: -sse ja .Taani›, .Dan.mark taani riik Euroopas

Taba+salu3: -sse ja -.sallu›

Tabivere7: -sse ja -.verre›

Tabori mägi vt .Taabori mägi

Tabrīztäb.riiz; 20: -i; -i› linn Iraanis

Tadžikistan6: -i, -i; -i›, Todžikiston tadžiki riik Kesk-Aasias

.Taebla8: -sse ja .Taebla›

Taevas+koja3: -le›, võrupäraselt Taivas+kua

.Taevere7: -sse ja -.verre›

Taga-.India8: -sse› Indohiina

Taga-Kar.paatia8: -sse›, Taga-Karpaadi oblast, Zakarpattja ukraina Ukraina läänepoolseim oblast

Taga-Kau.kaasia8: -sse› vt .Lõuna-Kau.kaasia

Taga+laht

Taga+.mõisa8: -sse ja -.mõisa›, Taga+mõisa ‹7: -.mõisa›

Taganrog6: -i, -i; -i› linn Venemaal

Tagula8: -sse›

Taheva8: -le ja -sse›

Tahiti7: -le› saar Prantsuse Polüneesias

.Tahkuna8: -sse ja .Tahkuna›

.Tahku+ranna7: -.randa›

Tai1: -sse›, Thai tai riik Aasias; Tai laht, .Siiami laht (Lõuna-Hiina mere osa)

Taibeithai.pei; 1: -sse› Hiina Taiwani provintsi keskus

Taimõr6: -i, -i; -i› poolsaar ja haldusüksus (Taimõri ehk Dolgaani-Neenetsi autonoomne ringkond) Venemaal Põhja-Siberis

Taivas+kua1: -le› vt Taevas+koja

Taiwan.taivan; 9: -i; -isse ja -ile› Hiina provints ja saar, faktiliselt iseseisev

Tajotahho; 7Tejo hispaaniakeelne nimi

Taklimakantäklimakan; 6: -i, -i; -i›, {Takla-Makan} kõrb Hiinas Xinjiangis

Talas6: -i, -i; -i› oblastilinn Kõrgõzstanis

Taldõkorgan6: -i, -i; -i›, vene keeles varem Taldõ-Kurgan vn linn Kasahstanis

Tali3: -sse ja -le›

.Tal'.linn22: -linna; -.linna›

Talsi7: -sse› linn Lätis

Taman6: -i, -i; -i› poolsaar Venemaal, eraldab Aasovi ja Musta merd

.Tambov9: -i; -isse› oblastilinn Venemaal

Tamil Nadunaadu; 7: -sse›, Tamil̮nāṭu tamili India osariik

Tamme7: -le›

Tamme+linn22: -linna; -.linna›

Tammiku8: -le›

Tammiku+aluse13: os -alust; -le›

Tammiste8: -sse ja -le›

Tammistu8: -sse›

Tampere.tambere; 8: -sse› linn Soomes

Tam+salu3: -sse ja -.sallu›

Tamula järv

Tanganjika7: -sse›, Tanganyika suahiili, ingl Tansaania liiduriik, mandriosa ilma Sansibarita; Tanganjika järv

Tangerta(n).žeer; 20: -i; -i›, Ţanjah ‹tandžaar linn Marokos

Tan.saania8: -sse›, Tanzania ‹tanzaniasuahiili, ingl riik Aafrikas

Tapa7: -le›

Taranto8: -sse› linn Itaalias

Taraz6: -i, -i; -i› linn Kasahstanis, Žambõli oblasti keskus

Tarawa7: -le› Vaikse ookeani atoll, millel asub Kiribati pealinn

Târgu Mureştõrgu mureš; 9: -i; -isse› ehk Tîrgu Mureş rumeenia, Marosvásárhely ungari linn Rumeenias

Tarim6: -i, -i› jõgi Hiinas Xinjiangis

.Tartu8: -sse ja .Tartu›

.Tartu+maa2: -le› = .Tartu .maa.kond

.Tartu-.Maarja8: -sse ja -.Maarja›

Tarvastu8: -sse›

Tas.maania8: -sse›, Tasmania ‹täz.meiniaingl saar ja Austraalia osariik

.Tasmani meri (Vaikses ookeanis)

{Tašauz} → Daşoguz

Taš.kent20: -kendi; -.kenti› Toshkendi venekeelne nimi

Taz6: -i, -i› jõgi Venemaal

Tatari väin (Venemaal Kaug-Idas)

Tatarstan6: -i, -i; -i›, ka Tatari+maa ‹2: -le› Venemaa koosseisu kuuluv vabariik

.Tatrad mitm8: .Tatrate›, .Tatra mäestik, Tatry poola, slovaki mäestik Poolas ja Slovakkias

Tauragėtaurage, leedu taurage; 8: -sse› linn Leedus

.Taurus12: -e›, Toroslar türgi mäestik Türgis

Tbilisi9: -sse› vt Thbilisi

.Teaste8: -sse ja .Teaste› prg Tiastõ

Teeba 1.7: -sse› vanaaja linn Egiptuses

Teeba 2.7: -sse›, Thíva ‹thiivakr linn Kreekas

.Teenuse8: -le›

Tegucigalpategussigalpa; 7: -sse› Hondurase pealinn

Teheran6: -i, -i; -i›, Tehrān ‹teh.raanpärsia Iraani pealinn

Tehumardi7: -le›

Tejoteežu; 7portugali, Tajo ‹tahhohisp jõgi Hispaanias ja Portugalis

Tel Aviv6: -i, -i; -i› linn Iisraelis

Telemarkteele-; 20: -margi; -.marki› Norra maakond

Temir.tau1: -sse› linn Kasahstanis

Tenerife7: -le› saar Hispaania Kanaari saarestikus

Tennesseetennes.sii; 1: -sse› jõgi ja osariik USAs

Terav+mäed mitm, Svalbard ehk Spitsbergen norra Norrale kuuluv saarestik Jäämeres, haldusüksus (Svalbard)

Terek9: -i› jõgi Põhja-Kaukaasias

Terijoki-jogi; 17: -joe, -joge; -.joele ja 3: -joki, -joki(t); -jokisse› Zelenogorski soomekeelne nimi

{Termez} → Termiz

Termiz6: -i, -i; -i› linn Usbekistanis

Termopüülid mitm20: -.püülide›, Thermopýles ‹thermopileskr paikkond Kreekas

Ternopil9: -i; -isse› oblastilinn Ukrainas

Tes.saalia8: -sse›, Thessalía ‹thessaliiakr halduspiirkond Kreekas

Tessaloonika8: -sse› Thessaloníki nimi piiblis

Tevere8›, ka Tiber jõgi Itaalias

Teveryatever.jaa; 1: -sse›, ladinapäraselt Tiberias linn Iisraelis

Texasteksas; 13: -e; -esse› USA osariik

Thamestemz; 20: -i› jõgi Inglismaal

Thbilisi9: -sse›, ka Tbilisi Gruusia pealinn

Thessaloníkithessaloniki; 7: -sse›, piiblis Tessaloonika, paljudes keeltes Saloniki linn Kreekas

Thimphu7: -sse› Bhutani pealinn

Tianjinthjent'sin; 6: -i, -i; -i› linn Hiinas

Tian Shanthjen šan; 6: -i, -i›, ka Tjan-Šan mäestik Kesk-Aasias

.Tiastõ8: -sse›

Tiber9: -i› vt Tevere

Tiberias12: -e; -[es]sse› vt Teverya; Tiberiase järv Kinnereti järve nimesid piiblis

Tigris13: -e› jõgi Ees-Aasias

Tiheda8: -le›, vene keeles Tihhotka

Tihe+metsa7: -.metsa›

Tihu järv

.Tihvin9: -i; -isse› linn Venemaal

Tiibet9: -i; -isse›, Boiyü ‹pö.jüütiibeti, Xizang ‹s'it.sanghn autonoomne piirkond Hiinas

Tilga7: -le›

Tille+org20: -oru; -.orgu›

Tilsi7: -sse ja .Tilssi›

Tilsit9: -i; -isse› Sovetski varasem saksakeelne nimi

Timaani kõrgustik maa-ala Venemaal Komis ja Neenetsimaal

Timbuktu7: -sse› vt Tombouctou

Timişoaratimišvaara; 7: -sse› linn Rumeenias

Timo3: -sse ja .Timmo›

Timor9: -i; -ile› saar Malai saarestikus

Timor-Lestetimur-lešti; 7: -sse› Ida-Timori nimi diplomaatilises kontekstis

Tirana-raa-; 7: -sse› Albaania pealinn

Ti.raspol9: -i; -isse› linn Moldovas, Transnistria keskus

Tîrgu Mureştõrgu mureš; 9: -i; -isse› vt Târgu Mureş

Ti.rool20: -rooli; -.rooli›, Tirol ‹ti.roolsks Austria liidumaa

.Tiskre8: -sse ja -le›

Tiszatissa; 7Doonau lisajõgi, pms Ungaris ja Serbias

Titicacatitikaaka; 7järv Lõuna-Ameerikas

Titograd6: -i, -i; -i› prg Podgorica

Tjan-Šan6: -i, -i; -i› vt Tian Shan

Tjuka7: -le›

Tjumen'6: -i, -i; -i› oblastilinn Venemaal Siberis

Tobago-aa-; 7: -le› saar Väikestes Antillides, Trinidadi ja Tobago osa

Tobol6: -i, -i› vn, Tobõl kasahhi Irtõši lisajõgi Kasahstanis ja Venemaal

To.bol'sk9: -i, -it; -isse› linn Venemaal

Togliattitoljati; 7: -sse› linn Venemaal, endine Stavropol

Togo3: -sse› riik Aafrikas

Tohi+soo2: -le›

.Toila8: -sse ja .Toila›

Toke.lau1: -sse› Uus-Meremaa välisala Okeaanias

Tōkyō.tookio; 8: -sse›, pikkuskriipsudeta Tokyo, ka Tokio Jaapani pealinn

Toledotoleedo; 7: -sse› linn Hispaanias

Tom6: -i, -i› Obi lisajõgi Venemaal

Tombouctoutombuk.tuu; 2: -sse›, ajaloolises kontekstis ka Timbuktu linn Malis

Tomsk9: -i, -it; -isse› oblastilinn Venemaal Siberis

Ton'di7: -le›

Tonga7: -sse› riik Okeaanias

Tong.king20: -kingi; -.kingi›, Bắc Bộ ‹bak boovietnami maa-ala Indohiinas, prg Vietnami põhjaosa; Tongkingi laht (Lõuna-Hiina mere osa)

Toola+maa2: -le›

.Toolse8: -sse ja .Toolse›

.Tooma8: -le›

Toome+mägi

Toom+pea1: -le›

Tooninga8: -sse› vt Dundaga

Tootsi7: -sse ja .Tootsi›

Torgu7: -sse ja .Torku›

Tori3: -sse›

Torinotoriino; 7: -sse› linn Itaalias

.Torma8: -sse ja .Torma›

Torni+mäe1: -le›

.Tornio8: -sse› linn Soomes

Toronto7: -sse› linn Kanadas

Tórshavn.tuurs.haun; 20: -i; -i› fääri, Thorshavn taani Fääri saarte pealinn

Toscanatoskaana; 7: -sse› Itaalia maakond

Toshkenttoš.kent; 20: -kendi; -.kenti›, ka Taš.kent Usbekistani pealinn

Toulontu.loon; 20: -i; -i› linn Prantsusmaal

Toulousetu.luuz; 20: Toulouse’i; Toulouse’i› linn Prantsusmaal

Tourstuur; 20: -i; -i› linn Prantsusmaal

.Traakia8: -sse› maa-ala Balkani poolsaarel

Trafalgar6: -i, -i; -i› neem Hispaania lõunarannikul

.Tra.kai1: -sse› linn Leedus

Transhi.maalaja8: -sse› vt Gangdisê

Transil.vaania8: -sse›, Transilvania rumeenia maa-ala Rumeenias

Trans.nistria8: -sse›, ka .Dnestri-.äärne maa-ala Moldovas Dnestri (Nistru) jõe idakaldal

Trans.vaal20: -vaali; -.vaali› maa-ala Lõuna-Aafrika Vabariigis

.Treimani3: -sse ja -.manni›

Trentino-Alto Adigetrentiino-alto aadidže; 8: -sse› autonoomne maakond Itaalias

Triertriir; 20: -i; -i› linn Saksamaal

Trieste7: -sse› linn Itaalias

Triigi7: -sse ja .Triiki›

Trinidad6: -i, -i; -ile› saar; Trinidad ja Tobago, Trinidad and Tobago ingl saareriik Väikestes Antillides

Tripoli9: -sse›, Ţarābulus ‹ta.raabulusar Liibüa pealinn; Vahemere-äärne linn Liibanonis

Tripoli.taania8: -sse›, Ţarābulus ‹ta.raabulusar maa-ala Liibüas, selle lääneosa

Tripura8: -sse›, Tripurā bengali India osariik

Trnavat(õ)rnava; 8: -sse› linn Slovakkias

Tromsø.trum.söö; 1: -sse› linn Norras

Trøndelagtrönde.laag; 20: -i; -i› maa-ala Norras

Trondheim.tron.heim; 20: -heimi; -.heimi› linn Norras

Trooja7: -sse›, Troia ehk Ilion vkr, Truva türgi ajalooline linn Väike-Aasias

.Tseilon9: -i; -ile› prg Sri Lanka

Tselinograd6: -i, -i; -i› prg Astana

Tshinvali9: -sse› linn Gruusias, Lõuna-Osseetia keskus

Tsirgu+liina7: -sse ja -.liina›

.Tsitre8: -sse ja .Tsitre›

{Tsitsikar} → Qiqihar

Tsooru7: -sse ja .Tsooru›

Tsushimatsusjima; 8: -le› Jaapanile kuuluv saar Korea väinas

Tsälbä+mägi

Tšaad20: Tšaadi; .Tšaadi›, Tchad ‹tšaadpr, Tshād ar riik ja järv Aafrikas

Tšallõ vt Yar Çallı

Tšanõ1järv Venemaal Baraba stepis

{Tšar.džou} → Türkmenabat

Tšeboksa7: -sse›, Šupaškar tšuvaši Tšuvaššia pealinn

Tšehhi 1.7: -sse ja .Tšehhi›, Tšehhi+maa ‹2: -le›, Česká republika ‹eskaatšehhi riik (Tšehhi Vabariik) Euroopas

Tšehhi 2.7: -sse ja .Tšehhi› vt Čechy

Tšehho+slo.vakkia8: -sse›, Československo ‹tšesko-tšehhi, slovaki endine riik Euroopas, prg Tšehhi ja Slovakkia

Tšeljabinsk9: -i; -isse› oblastilinn Venemaal

Tšel.juskini neem9: -sse› Euraasia põhjapoolseim tipp Venemaal Taimõris

Tšeremhovo7: -sse› linn Venemaal

Tšerepo.vets20: -vetsi; -.vetsi› linn Venemaal

Tšer.kassõ8: -sse› oblastilinn Ukrainas

Tšer.kessia8: -sse›, Tšerkessi+maa ‹2: -le› maa-ala Venemaal; Karatšai-Tšerkessia põhjaosa

Tšer.kessk9: -i, -it; -isse› Karatšai-Tšerkessia pealinn

Tšernigiv9: -i; -isse› oblastilinn Ukrainas

Tšernivtsi1: -sse› oblastilinn Ukrainas

Tšernobõl9: -i; -isse› Tšornobõl

{Tšerno.gooria} → Montenegro

{Tšernovtsõ} → Tšernivtsi

Tšet.šeenia8: -sse›, Tšetšeeni+maa ‹2: -le›, Noxçiyçö ‹nohtšiitšötšetšeeni vabariik Põhja-Kaukaasias Venemaa lõunapiiril

Tšiili7: -sse›, Chile ‹tšiilehisp riik Lõuna-Ameerikas

Tšim.kent20: -kenti; -kenti› Šõmkenti varasem venekeelne nimi

Tšita1: -sse›, ka Tši.taa oblastilinn Venemaal Siberis

Tšornobõl9: -i; -isse›, vene keeles Tšernobõl endine linn Ukrainas Kiievi oblastis

{Tšu} → Tšüj

Tšukotka7: -sse›, Tšuktši poolsaar Venemaa Aasia-osa idapoolseim poolsaar

Tšuktši mägismaa (Venemaal Kaug-Idas); Tšuktši+maa2: -le› haldusüksus (Tšuktši autonoomne ringkond) Venemaal; Tšuktši poolsaar vt Tšukotka

Tšulõm6: -i, -i› Obi lisajõgi Venemaal

Tšu.vaššia8: -sse›, Tšovaš söršõvö tšuvaši Venemaa koosseisu kuuluv vabariik

Tšärdžev6: -i, -i; -i› õieti Çärjew, prg Türkmenabat

Tšüj1kirgiisi, Šu kasahhi jõgi Kõrgõzstanis ja Kasahstanis

Tuamotu saared saarerühm Prantsuse Polüneesias

Tuapse1: -sse› linn Venemaal

Tubu.ai saared, .Lõuna+saared, Îles Tubuaï ehk Îles Australes pr saarestik Prantsuse Polüneesias

Tudu3: -sse›

Tudu+linna7: -.linna›

Tuhala8: -sse›

Tuha+laane7: -.laande›

Tuimazõ1: -sse› vn, Tujmazõ baškiiri linn Baškortostanis

Tuksi9: -sse ja .Tuksi› = Bergsby.bäršpirts

Tukums9: -i; -isse› linn Lätis

Tula7: -sse›, ka Tuula oblastilinn Venemaal

Tule+maa2: -le›, Tierra del Fuego ‹tierra del fueegohisp saar Lõuna-Ameerika lõunaotsas

.Tulpe saared (Suur- ja Väike-Tulpe)

Tu.neesia8: -sse›, Tūnus ‹tuunusar riik Aafrikas

Tunis13: -e; -esse›, Tūnus ‹tuunusar Tuneesia pealinn

Tura1: -sse› Evenkia pealinn

Turaani madalik (Kesk-Aasias)

.Turba8: -sse ja .Turba›

Turkestan 1.6: -i, -i; -i› pms turgi rahvastega asustatud maa-ala Kesk-Aasias

Turkestan 2.6: -i, -i; -i› Türkistani linna venekeelne nimi

Turk.meenia8: -sse› vt Türkmenistan

Turks ja Caicostöö(r)ks; 20: -i; -ile; .keikos; 12: -e; -ele›, Turks and Caicos Islands ingl Briti asumaa Lääne-India saarestikus

Turu3: -sse ja .Turgu›, Turku ‹.turgusm, Åbo ‹.ooburts linn Soomes

Tuudi7: -le›

Tuula7: -sse› vt Tula (linn Venemaal)

.Tuula8: -sse ja .Tuula› (küla)

Tuule+mäe1: -le›

Tuva3: -sse› vt Tõva

Tuvalu7: -sse› riik ja saarestik Okeaanias

Tver6: -i, -i; -i› oblastilinn Venemaal

Tõdva7: -le›

Tõhela8: -sse ja Tõhela›; Tõhela järv

Tõlliste8: -sse›

Tõnis+mäe1: -le›

Tõravere7: -sse ja -.verre›

.Tõrma8: -sse ja .Tõrma›

Tõrva7: -sse ja .Tõrva›

Tõrvandi9: -sse›

.Tõsta+maa2: -le›

Tõva3: -sse›, ka Tuva Venemaa koosseisu kuuluv vabariik Siberis

{Täbris} → Tabrīz

.Tähkvere7: -sse ja -.verre›

.Tähtvere7: -sse ja -.verre›

Tänas+silma7: -sse ja -.silma›

Tänav+järv

Tännas+silma7: -sse ja -.silma›

Tääksi7: -sse ja .Tääksi›

Tübingentüübingen; 6: -i, -i; -i› linn Saksamaal

.Tündre järv

Türgi7: -sse ja .Türki›, Türkiye ‹türkijätürgi riik Aasia ja Euroopa piiril

Türi3: -le›

Türi-Alliku8: -le›

Türi+salu3: -sse ja -.sallu›

Türkistan6: -i, -i; -i›, vene keeles Turkestan linn Kasahstanis

Türkmenabat20: -bati; -.batti› linn Türkmenistanis, endine Çärjew (Tšärdžev)

Türkmenbaşy-bašõ; 1: -sse› linn Türkmenistanis, endine Krasnovodsk

Türkmenistan6: -i, -i; -i›, ka Turk.meenia riik Kesk-Aasias

Türreeni meri (Vahemere osa)

Türsa+mäe1: -le›

Tütar+saared mitm (Suur ja Väike Tütarsaar Soome lahes)

Tüüringi9: -sse ja Tüüringi›, Thüringen ‹tüüringensks Saksa liidumaa

.Tüüros12: -e; -esse› vt Şūr

— u —

Uderna8: -sse›

Udeva8: -sse ja -le›

Ud.murtia8: -sse› Venemaa koosseisu kuuluv vabariik

Udria8: -sse ja .Utria›

Udriku8: -sse ja Udriku›

Uduvere7: -sse ja -.verre›

Ufa1: -sse› vn, Öfö baškiiri Baškortostani pealinn

Uganda7: -sse› riik Aafrikas

Uhta1: -sse› vn, .Ukva komi linn Komis

.Uhtju saared

.Uhtna8: -sse ja .Uhtna›

Ukmergėukmärge; 8: -sse› linn Leedus

Ukraina7: -sse› riik Euroopas

.Ukva8: -sse› Uhta komikeelne nimi

Ulaan.baatar9: -i; -isse›, {Ulan-Bator} Mongoolia pealinn

Ulan-Ude1: -sse› vn, U.laan Üde burjaadi Burjaatia pealinn

Ulila8: -sse›

Uljanovsk9: -i; -isse› oblastilinn Venemaal, ajalooline Simbirsk

Uljaste8: -sse ja -le›

Ulm20: Ulmi; .Ulmi› linn Saksamaal

Ulster.alster; 9: -i; -isse› ingl, Ulaidh ‹uliiiri ajalooline provints Iirimaal

Ul'vi7: -le›

.Umbria8: -sse› Itaalia maakond

.Umbusi9: -sse ja .Umbusi›

Umeå.üüme.oo; 1: -sse› linn Rootsis

Una+metsa7: -.metsa›

.Undva8: -sse ja .Undva›

.Ungari9: -sse ja .Ungari›, Magyarország ‹madjar.ors.saagungari riik Euroopas

.Ungru8: -sse›

Uni+küla3: -sse ja -.külla›

.Upp.land20: -landi; -.landi› Rootsi maakond

.Uppsala8: -sse› linn Rootsis

{.Upsala} → .Uppsala

{U.raal} → .Uural

Ural'sk9: -i, -it; -isse› Orali venekeelne nimi

Urartu7: -sse›, piiblis ka Ararati+maa ajalooline maa-ala Ees-Aasias

Urganchur.gantš; 20: -i; -i› linn Usbekistanis

{Ur.gentš} → Urganch

.Urmia8: -sse›, Orūmīyeh ‹oruumiijepärsia linn Iraanis

Uruguayurugu.ai; 1: -sse› riik ja jõgi Lõuna-Ameerikas

{Urumtši} → Ürümqi

Urvaste8: -sse ja -le›, võrupäraselt Urvastõ ‹8: -sse ja -le›

Usbekistan6: -i, -i; -i›, O‘zbekiston usbeki riik Kesk-Aasias

Ussuuri7Amuuri lisajõgi Hiina ja Venemaa piiril

Ust.jurt20: -jurti; -.jurti› vt Üs.tirt

Ust-Kameno.gorsk9: -i, -it; -isse› Öskemeni venekeelne nimi

Ust-Orda1: -sse› haldusüksus (Ust-Orda Burjaadi autonoomne ringkond) Venemaal Siberis

Ust-Or.dõnski9: -sse› Ust-Orda Burjaadi autonoomse ringkonna keskus

Užgorod6: -i, -i; -i› linn Ukrainas

Utahjuuta; 7: Utah’; Utah’sse› USA osariik

Utrecht.üüt.reht; 20: -i; -i› linn Hollandis

.Uttar Pradeshpra.deeš; 20: -i; -i› India osariik

Uude+küla3: -sse ja -.külla›

Uue-Irboska8: -sse›, Novoiz.borsk vn

Uue-Kariste8: -sse›

Uue+.mõisa8: -sse ja -.mõisa›, Uue+mõisa ‹7: -.mõisa›

Uue-.Saaluse8: -le ja -sse›, võrupäraselt .Vahtsõ-.Saalussõ

Uue+.ves'ki9: -le›

Uulu7: -sse ja .Uulu›

.Uural 1.9: -i›, .Uurali mäestik, .Uuralid mitm9: .Uuralite› mäestik Venemaal Euroopa ja Aasia piiril

.Uural 2.9: -i›, .Uurali jõgi, Žajõk kasahhi, Ural vn jõgi Venemaal ja Kasahstanis

Uus-Bri.tannia8: -sse›, New Britain ‹njuu briteningl Paapua Uus-Guineale kuuluv saar

Uus-Gui.nea1: -sse›, Irian indoneesia, New Guinea ‹njuu giniingl saar Malai saarestikus

Uus-Hebriidid mitm20: -.riidide; -.riididele› prg Vanuatu

Uus-Iiri+maa2: -le›, New Ireland ‹njuu aie(r)ländingl Paapua Uus-Guineale kuuluv saar

Uusikaupunki.uusi.kaubungi; 9: -sse› linn Soomes

.Uusi.maa2: -le› sm, Nyland ‹nüülandrts Soome maakond

Uus-.Inglis+maa2: -le›, New England ‹njuu .ingländingl Ameerika Ühendriikide kirdepoolseim osa

Uus-Kale.doonia8: -sse›, Nouvelle-Calédonie ‹nu.vell-kaledo.niipr Prantsuse ala Okeaanias

Uus+küla3: -sse ja -.külla›

Uus-.Lõuna-Walesueilz; 20: -i; -i›, New South Wales ‹njuu sauth ueilzingl Austraalia osariik

Uus-Mere+maa2: -le›, New Zealand ‹njuu ziiländingl, Aotea.roa maoori riik Okeaanias

.Uusna8: -sse ja .Uusna ja -le›

Uus-Siberi saared (Jäämeres Venemaa Aasia-osas)

— v —

.Vaabina8: -sse›

Vaali7: -sse ja .Vaali›

.Vaasa8: -sse› = Vasavaasarts linn Soomes

Vaduzfa.duuts; 20: -i; -i› Liechtensteini pealinn

Vae+küla3: -sse ja -.külla›

Vagivere7: -sse ja -.verre›

Vagula8: -sse›, võrupäraselt Vagola ‹8: -sse›; Vagula järv

Vaha+kõnnu7: -sse ja -.kõndu›

Vahastu8: -sse›

Vahe-Ameerika8: -sse› Kesk-Ameerika ja Lääne-India ühisnimetus

Vahe+meri Euroopat ja Aafrikat eraldav meri; Vahemere maad Vahemerd ümbritsevad riigid

Vahh20: Vahhi, .Vahhi› Obi lisajõgi Venemaal

.Vahtsõ-Kasaritsa7: -sse ja -.ritsa› vt .Vastse-Kasaritsa

.Vahtsõ+liina7: -.liina› vt .Vastse+liina, Vana-.Vastse+liina

.Vahtsõ-Roosa7: -sse ja -.Roosa› vt .Vastse-Roosa

.Vahtsõ-.Saalussõ8: -le› vt Uue-.Saaluse

Vaida7: -sse ja .Vaita›

.Vaidva jõgi, Vaidava läti Mustjõe lisajõgi Lätis ja Eestis

Vai.gatš20: -i, -ile›, Hebidi’ ja neenetsi saar Venemaal, Barentsi ja Kara mere piiril

Vaika saared

.Vaikna8: -sse ja .Vaikna ja -le›

.Vaikne järv

.Vaikne .ookean

Vaimastvere7: -sse ja -.verre›

.Vaind.loo1: -le›

.Vainu+pea1: -le›

.Vaivara8: -sse›

Vajangu8: -le›

Va.lahhia8: -sse›, Ţara Românească ‹tsaara romõnjaskörumeenia maa-ala Rumeenias

Valamo8: -le›, Valaam vn saar Venemaal Laadoga järves

Val.dai1: -sse› linn ja kõrgustik Venemaal

Valenciava.lenssia; 8: -sse›, València katalaani linn ja autonoomne piirkond Hispaanias

Valga7: -sse ja .Valka›

Valga+maa2: -le› = Valga .maa.kond

.Valge+jõe1: -le›; .Valge+jõgi

.Valge meri (Barentsi mere osa)

.Valge+metsa7: -.metsa›

.Valge+vene7: -sse›, Bela.rus's valgevene riik Euroopas

Valg+järv 1. (Eestis); Valg+järve7: -le› (küla)

Valg+järv 2., Beloje järv (Venemaal)

.Valgma8: -le›

Valgu7: -sse ja .Valku› (Emmaste vallas)

.Valgu8: -sse ja .Valgu› (Märjamaa vallas)

Valguta8: -sse›

Valingu8: -le›

.Valjala3: -sse ja -.jalga›

.Valka8: -sse ja .Valka›, ka Läti Valga linn Lätis Eesti piiri ääres

.Valkla8: -sse ja .Valkla›

Valladolidvaljado.liid; 20: -i; -i› linn Hispaanias

Valletta7: -sse› Malta pealinn

Val.loonia8: -sse›, Wallonie ‹valo.niipr Belgia lõunaosa, föderatiivne piirkond

.Valmiera7: -sse›, ajaloolises kontekstis ka .Volmari linn Lätis

Valparaísovalpara-isso; 7: -sse› linn Tšiilis

.Valtu8: -sse ja .Valtu›

Van6: -i, -i›, Vani järv (Türgis)

Vana-.Antsla8: -sse ja -.Antsla ja -le›

Vanadzor6: -i, -i; -i› linn Armeenias, endine Kirovakan

Vana-Kaiu7: -sse ja -.Kaiu›

Vana-Kariste8: -sse›

Vana-Kasaritsa7: -sse ja -.ritsa›

Vana-.Koiola8: -sse›

Vana-.Kuuste8: -sse›

Vana+küla3: -sse ja -.külla›

Vana-Liivi+maa2: -le› vt Liivi+maa

Vana+lõve7: -le›

Vana+.mõisa8: -sse ja -.mõisa›, Vana+mõisa ‹7: -.mõisa›

Vana-.Nurtu8: -sse ja -.Nurtu›

Vana-.Pärnu8: -sse ja -.Pärnu›

Vana-Roosa7: -sse ja -.Roosa›

Vanas+saare7: -.saarde›

Vana-.Vastse+liina7: -sse ja -.liina›, võrupäraselt .Vahtsõ+liina[+mõisa]

Vana-Vigala8: -sse›

Vana-Võidu7: -sse ja -.Võitu›

Vancouvervänkuuver; 9: -i; -isse ja -ile› linn ja saar Kanadas

Vantaa.van.daa; 1: -sse› sm = .Vanda rts Helsingi naaberlinn Soomes

Vanuatu7: -sse› riik ja saarestik Okeaanias

Vao1: -sse ja -le›

.Vapra+mäe1: -le›

Vara3: -le›

Varanasi9: -sse›, Vārāṇasī hindi linn Indias

Va.rangeri fjord, Varangerfjorden ‹-.fjuurennorra fjord Norras

Varangu8: -le›

.Varbla8: -sse ja .Varbla›

Varbola8: -sse›

Vardar6: -i, -i› makedoonia, Axiós kr jõgi Balkani poolsaarel

Vardi 1.7: -sse ja .Varti› (Pärsti vallas)

Vardi 2.7: -le› (Märjamaa vallas, prg Varbola)

Variku8: -sse ja -le›

Varna7: -sse› linn Bulgaarias

.Varnja8: -sse ja .Varnja›, vene keeles Voronja

.Varssavi9: -sse ja .Varssavi›, Warszawa ‹varšavapoola Poola pealinn

.Varstu8: -sse ja .Varstu›

Vasavaasa; 7: -sse› Vaasa rootsikeelne nimi

Vasalemma7: -sse ja -.lemma›

Vas'k+jala3: -sse ja -.jalga›

Vas'k+narva7: -sse ja -.narva›, vene keeles Sõre.nets

Vas'k+rääma7: -.rääma ja -le›

.Vaste+.mõisa8: -sse ja -.mõisa›, .Vaste+mõisa ‹7: -.mõisa›

.Vastse-Kasaritsa7: -sse ja -.ritsa›, võrupäraselt .Vahtsõ-Kasaritsa

.Vastse-.Kuuste8: -sse›

.Vastse+liina7: -sse ja -.liina›, võrupäraselt .Vahtsõ+liina

.Vastse-Roosa7: -sse ja -.Roosa›, võrupäraselt .Vahtsõ-Roosa

Vasula8: -sse›

Vatikan6: -i, -i; -i›, diplomaatilises kontekstis Püha Tool', Vaticanus ladina, Vaticano it linnriik Euroopas (Roomas)

.Vatla8: -sse ja .Vatla›

Vee2: -le›

Veelikse8: -le›

Veere7: -le›

Veeriku8: -le›

Veis+järv

Velikaja8›, ka .Pihkva Ema+jõgi jõgi Venemaal Pihkva oblastis

Velikije Luki7: -sse› linn Venemaal

Veliki .Novgorod6: -i, -i; -i›, ka .Novgorod linn Venemaal, Novgorodi oblasti keskus

Velise8: -le›

Vellavere7: -sse ja -.verre›

.Veltsa8: -sse ja .Veltsa›

Vendéeva(n).dee; 1: -sse› Prantsuse departemang

Vene7: -sse› Venemaa

Ve.neetsia 1.8: -sse› vt Venezia

{Ve.neetsia} 2. → Veneto

Vene+küla3: -sse ja -.külla›

Vene+maa2: -le›, Vene ‹7: -sse› riik (Venemaa Föderatsioon) Euroopas ja Aasias

Veneziave.neetsia; 8: -sse›, ka Ve.neetsia linn Itaalias

Venezuelavenetsueela; 7: -sse›, ka Venetsueela riik Lõuna-Ameerikas

Venetoveneeto; 7: -sse› Itaalia maakond

Venetsueela7: -sse› vt Venezuela

Venevere7: -sse ja -.verre›

Venta.vänta; 2jõgi Lätis, osalt Leedus

Ventspils.vänts-; 20: -pilsi; -.pilsi›, ajaloolises kontekstis ka .Vindavi linn Lätis

Vepsa kõrgustik (Loode-Venemaal); Vepsa+maa2: -le›, Bepsanma ehk Vepsänma vepsa maa-ala Loode-Venemaal

Verdunver.döön; 20: -i; -i› linn Prantsusmaal

Vergi7: -sse ja .Verki›

Verho.jansk9: -i, -it; -isse› linn Sahhas

Verhoviina7: -sse›, Verhovõna ukraina mägine maa-ala Ukrainas

Veri+ora3: -le›

Vermontvöö(r).mont; 20: -i; -i› USA osariik

Veronaveroona; 7: -sse› linn Itaalias

Versaillesver.sai; 1: Versailles’; Versailles’sse› linn Prantsusmaal

.Verska8: -sse› vt .Värska

.Ves'ki9: -le›

.Ves'ki+järv

.Ves'ki+küla3: -sse ja -.külla›

.Vesneri9: -sse ja .Vesneri›

Veszprém.väsp.reem; 20: -i; -i› linn Ungaris

.Vest.faal20: -faali; -.faali› vt Westfalen

Ve.suuv20: -suuvi, -.suuvi›, Vesuvio ‹ve.suuvioit tulemägi Itaalias Campanias

Vetluga7: -sse› linn Venemaal; Volga lisajõgi

Viangchanviangtjan; 6: -i, -i; -i› Laose pealinn

Viborg.viibor; 9: -i; -isse› linn Taanis

Vichyvi.šii; 1: -sse› linn Prantsusmaal

Victoriavik.tooria; 8: -sse› Austraalia osariik; Seišellide pealinn; Victoria järv, Sango suahiili (Ida-Aafrikas)

Vidrike8: -sse ja -le›

Vidzeme8: -sse›, ka Läti Liivi+maa Läti kesk- ja põhjaosa

{Vientjan} → Viangchan

.Vietnam9: -i; -isse›, Việt Nam vietnami riik Aasias Indohiina poolsaarel

Vigala8: -sse›

Vigoviigo; 7: -sse› linn Hispaanias

Vihter+palu3: -sse ja -.pallu›

Vihula8: -sse›

.Viiburi9: -sse›, Võborg vn linn Venemaal

Viidu+mäe1: -le›

.Viimsi9: -sse ja .Viimsi›

Viin20: Viini; .Viini›, Wien ‹viinsks Austria pealinn

Viinistu8: -le›

Viira7: -le›

Viiratsi9: -sse ja Viiratsi›

Viire+laid

Viisu7: -sse ja .Viisu›

.Viiterna8: -sse ja -le›

.Viitina8: -sse ja -le›, võrupäraselt .Viitenä

.Viitna8: -sse ja .Viitna›

Viivi+konna7: -sse ja -.konda›

Viki7: -le›

Vila3: -sse› Vanuatu pealinn

Vilama8: -le›

Viljandi9: -sse ja Viljandi›

Viljandi+maa2: -le› = Viljandi .maa.kond

Vil.jui1vn, Bülüü jakuudi Leena lisajõgi Venemaal pms Sahhas

Vilnius.vilnjus; 12: -e; -[es]sse› Leedu pealinn

Vil'o20: -sse›

Vilsandi9: -sse ja Vilsandi ja -le›

Viluvere7: -sse ja -.verre›

.Vindavi9: -sse ja .Vindavi› vt Ventspils

Vinni7: -sse ja .Vinni›

{Vinnitsa} → Vinnõtsja

Vinnõtsja8: -sse› oblastilinn Ukrainas

Virginiavö(r)džinia; 8: -sse› USA osariik

.Virtsu8: -sse ja .Virtsu›

Viru-Jaagupi9: -sse ja -Jaagupi›

Viru-Kabala8: -sse ja -Kabala›

Viru+maa2: -le› = Viru .maa.kond

Viru-Nigula8: -sse ja -Nigula›

Visby.viisbü; 8: -sse› linn Rootsis

Visegrádviše.graad; 20: -i; -i› linn Ungaris

Visla7: -sse› vt Wisła

Visusti9: -sse›

Vitebsk9: -sse› Vitsebski venekeelne nimi

Vitim6: -i, -i› Leena lisajõgi Venemaal

Vitoria-Gasteizvi.tooria-gas.teis; 8: -sse›, Vitoria hisp, Gasteiz baski linn Hispaanias, Baskimaa pealinn

Vitsebsk9: -i; -isse›, vene keeles Vitebsk oblastilinn Valgevenes

.Vjaz'ma8: -sse› linn ja jõgi Venemaal

Vjatka7Kama lisajõgi Venemaal; Kirovi varasem nimi

Vladikavkaz6: -i, -i; -i› vn = Dzäudžõ.käu osseedi Põhja-Osseetia pealinn, endine Ordžonikidze

Vladimir9: -i; -isse› oblastilinn Venemaal

Vladivostok20: -toki; -.tokki› linn Venemaal, Primorje krai keskus

Vlorëvloore; 7: -sse› linn Albaanias

Vltavav(õ)ltava; 8Elbe (Labe) lisajõgi Tšehhis

Vodja7: -le›

Vogeesid mitm20: -.geeside›, Vosges ‹voožpr mäeahelik Prantsusmaal

Vohi+laid

.Vohnja8: -sse ja .Vohnja›

Vojvodina3: -sse› autonoomne piirkond Serbias

Voka7: -sse ja .Vokka›

Vol'di7: -sse ja .Vol'ti›

Volga7jõgi Venemaal; Volga+maa2: -le›, Povolžje vn Volga kesk- ja alamjooksu ümbruse ala Venemaal

Volgograd6: -i, -i; -i› oblastilinn Venemaal

.Volhov9: -i; -isse› linn ja jõgi Põhja-Venemaal

.Volmari9: -sse› vt .Valmiera

Vologda8: -sse› oblastilinn Venemaal

Volta7jõgi Lääne-Aafrikas

.Voltveti7: -sse ja -.vetti›

Vo.lõõnia8: -sse›, Volõn' ukraina maa-ala ja oblast Ukrainas

Voore7: -le›

Voore+maa2: -le›

Vooru7: -sse ja .Vooru›

.Voose8: -le›

Voosi kurk

.Vorbuse8: os .Vorbust; -le›

Vorkuta1: -sse› vn, Vörkuta komi linn Komis

.Vormsi9: -sse ja .Vormsi›, rootsi keeles Ormsö ‹.orms.öö

Voronež9: -i; -isse› oblastilinn Venemaal

Voronja1: -sse› Varnja venekeelne nimi

Vorošilovgrad6: -i, -i; -i› prg Lugansk

Voskres.sensk9: -i, -it; -isse› linn Venemaal

.Vuoksi9jõgi Karjala kannasel

Võborg9: -i; -isse› Viiburi venekeelne nimi

Võhandu jõgi

.Võhma8: -sse ja .Võhma›

Võhmuta8: -le›

Või+laid

Võisiku8: -sse ja -le›

.Võiste8: -sse ja .Võiste›

.Võlla8: -sse›

Võnnu 1.7: -sse ja .Võndu›

Võnnu 2.7: -sse ja .Võndu› vt Cēsis

Võnt+küla3: -sse ja -.külla›

Võro3: -le› vt Võru

Võrts+järv

Võru3: -sse ja .Võrru ja -le›, võrupäraselt Võro

Võru+maa2: -le› = Võru .maa.kond

Võru+soo2: -le›, võrupäraselt Võro+suu

Võsu3: -le›

Võtikvere7: -sse ja -.verre›

Võtšegda8vn, Ežva komi Dvina lisajõgi Venemaal

Võõbu7: -sse ja .Võõpu›

.Võõpste8: -sse ja .Võõpste›

Võõpsu7: -sse ja .Võõpsu›, võrupäraselt .Võõpso

Vägeva8: -le›

.Väike-.Aasia8: -sse› Anatoolia

.Väike-Ahli7: -sse›

.Väike Ema+jõgi

.Väike-.Lähtru8: -sse ja -.Lähtru›

.Väike-.Maarja8: -sse ja -.Maarja ja -le›

.Väike Muna+mägi

.Väike-.Pakri9: -le›, rootsi keeles .Lilla Rågö ‹.roog.ööehk .Äustr.äi

.Väike-Poola7: -sse ja -.Poola›, Małopolska ‹malo.pol'skapoola vojevoodkond Poolas

.Väike-Salatsi9: -sse› vt Mazsalaca

.Väike Tütar+saar Venemaale Leningradi oblastisse kuuluv saar Soome lahes

.Väike-Va.lahhia8: -sse› Olteenia

.Väike väin

.Väike-Õis+mäe1: -le›

Väi+küla3: -sse ja -.külla›

.Väimela8: -sse›, võrupäraselt .Väimälä

Väina jõgi vt .Daugava

Väina+meri

Väin+järv; Väin+järve7: -le›

Väl'gi7: -sse ja .Väl'ki›

Välis-Hebriidid mitm20: -.riidide; -.riididele›, Outer Hebrides ‹aute(r) hebridiizingl Hebriidide läänerühm

Välja+küla3: -sse ja -.külla›

Välja+otsa7: -.otsa ja -le›

Välja+taguse8: -sse ja -le›

Vällä+mägi

Vända7: -sse ja .Vänta› Ventspilsi saaremurdeline nimi

.Vändra8: -sse ja .Vändra›

Vänernveenärn; 9: -i› järv Rootsis

Väo1: -le›

.Värm.land20: -landi; -.landi› lään Rootsis

.Värska8: -sse ja .Värska›, setupäraselt .Verska

.Västr.äi1: -le› Suur-Pakri (eesti)rootsikeelne nimi

.Vätta8: -sse ja .Vätta ja -le›

Vätternvetärn; 9: -i› järv Rootsis

.Väägvere7: -sse ja -.verre›

Vääna7: -sse ja .Vääna›

Vääna-Jõe+suu2: -sse ja -suhu›

.Väätsa8: -sse ja .Väätsa ja -le›

— w —

Walesueilz; 20: -i; -i› ingl, Cymru ‹kömrõkõmri Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi koostisosa, samanimeline poolsaar

Wallis ja Futunauolis; 13: -ele; futuuna; 7: -le› Prantsuse ala Okeaanias

Wartavarta; 7Odra (Oderi) lisajõgi Poolas

Washingtonuošington; 6: -i, -i; -i› Ameerika Ühendriikide pealinn; USA osariik

Waterloovater.loo; 1: -sse› paikkond Belgias

Weimar.vaimar; 9: -i; -isse› linn Saksamaal

Wellingtonuelington; 6: -i, -i; -i›, Te Whanganui-a-Tara maoori Uus-Meremaa pealinn

Weser.veezer; 9: -i› jõgi Saksamaal

Westfalen.vest.faalen; 9: -i; -isse›, ka .Vest.faal maa-ala Saksamaal, osa Nordrhein-Westfaleni liidumaast

Wieliczkavjelitška; 7: -sse› linn Poolas

Wiesbaden.viis.baaden; 9: -i; -isse› linn Saksamaal

Wightuait; 20: -i; -i ja -ile› krahvkond ja saar Inglismaal

Windhoek.vint.huk; 20: -i; -i› Namiibia pealinn

Windsoruinsor; 9: -i; -isse› linn Inglismaal

Winnipeguin-; 6: -i, -i; -i› linn Kanadas; Winnipegi järv (Kanadas Manitoba provintsis)

Wisconsinuis.konsin; 9: -i; -isse› USA osariik

Wisłavisla; 7›, ka Visla jõgi Poolas

Wismar.vismar; 9: -i; -isse› linn Saksamaal

Wittenbergviten-; 20: -bergi; -.bergi› linn Saksamaal

Worcestervuster; 9: -i; -isse› linn Inglismaal

Wormsvorms; 20: -i; -i› linn Saksamaal

Wrangeli saar.vrangeli›, Umkilir tšuktši (Tšuktšimaa põhjarannikul)

Wrocław.vrotslav; 9: -i; -isse› linn Poolas

Wuhanuhan; 6: -i, -i; -i› linn Hiinas

Wuppertalvuper.taal; 20: -i; -i› linn Saksamaal

Würzburg.vürts-; 20: -burgi; -.burgi› linn Saksamaal

Württembergvürtem-; 20: -bergi; -.bergi› maa-ala Saksamaal, Baden-Württembergi liidumaa idaosa

Wyominguaiouming; 9: -i; -isse› USA osariik

— õ —

Õhne jõgi

Õis+mäe1: -le›

Õisu7: -sse ja .Õissu›

Õli+mägi, Jabal aţ-Ţūr ‹džabal at-tuurar mägi Palestiinas Jeruusalemma idaküljel

Õngu7: -le›

Õru3: -sse ja .Õrru›

Õsõk-Köl6: -i, -i›, vene keeles Issõk-Kul järv ja oblast Kõrgõzstanis

— ä —

Ähi+järve7: -le›

Äksi7: -sse ja .Äksi›

Älmät20: -mäti; -.mätti›, täpsel kujul Əlmət Almetjevski tatarikeelne nimi

Ämari9: -sse ja Ämari›

.Ämbra8: -sse›

.Änglema8: -sse›

.Äustr.äi1: -le› Väike-Pakri (eesti)rootsikeelne nimi

Äänis+järv, venepäraselt Onega järv (Loode-Venemaal)

Ääs+mäe1: -le›

— ö —

Öfö1: -sse› Ufa baškiirikeelne nimi

Ölandööland; 9: -i; -ile› Rootsi saar Läänemeres

Ö.löön20: Ölööni, Ö.lööni› Olenjoki jõe jakuudikeelne nimi

Ölüöhhüme7Oljokma jõe jakuudikeelne nimi

Ördi raba

Öresundööre.sund; 20: -sundi, -.sundi› Sundi rootsikeelne nimi

Öskemen6: -i, -i; -i›, vene keeles Ust-Kameno.gorsk linn Kasahstanis

.Öötla8: -sse›

— ü —

Üdruma8: -le›

Ühend+emiraadid mitm20: -.raatide› Araabia Ühendemiraadid

Ühend+kuning+riik20: -.riiki›, lühendatult ÜK Suurbritannia

Ühend+riigid mitm20: -.riikide› Ameerika Ühendriigid

Üks+küla3: -sse ja -.külla› vt Ikšķile

Üks+nurme7: -sse ja -.nurme›

Üle+jõe1: -le›

Ülem-.Austria8: -sse›, Oberösterreich ‹ooberöster.raihhsks Austria liidumaa

Ülemiste8: -le›

Ülem+järv, Lake Superior ‹leik sjupierieringl (Põhja-Ameerikas)

Ülem-Volta7: -sse› prg Burkina Faso

Üle+nurme7: -sse ja -.nurme›

Ülgase8: -sse ja -le›

Ürjaste8: -sse›

Ürümqiürümtši; 1: -sse› linn Hiinas, Xinjiangi autonoomse piirkonna pealinn

Üs.tirt20: -tirti; -.tirti›, ka Ust.jurt lavamaa Kesk-Aasias

— x —

Xankändihankändi; 1: -sse›, täpsel kujul Xankəndi, Stephana.kert armeenia linn Aserbaidžaanis, Mägi-Karabahhi pealinn

Xi’ans'ian; 6: -i, -i; -i› linn Hiinas

Xianggangsjang.kang; 20: -i; -i› Hongkongi hiinakeelne nimi

Xinjiangs'in.tsjang; 20: -i; -i› haldusüksus (Xinjiangi Uiguuri autonoomne piirkond) Hiinas

Xivahiva; 1: -sse›, ka Hiiva linn Usbekistanis

Xorazmho.razm; 20: -razmi; -.razmi›, vene keeles Ho.rezm vilajett Usbekistanis

— y —

Yafoja.foo; 1: -sse›, piiblis .Joppe ja Jaahvo, paljudes keeltes Jaffa linn Iisraelis

Yamoussoukrojamus.sukro; 8: -sse› Elevandiluuranniku pealinn

Yangonjan.goun; 20: -i; -i› Birma pealinn

Yaoundéjaun.dee; 1: -sse› Kameruni pealinn

Yar Çallıjar tšallõ; 1: -sse› Naberežnõje Tšelnõ tatarikeelne nimi

Yellowstonejelou.stoun; 20: -stone’i› Missouri lisajõgi USAs

Yizre‘éli orgjizre-eeliJisreeli org

Yokohamajokohama; 3: -sse› linn Jaapanis

Yorkjoo(r)k; 20: -i; -i› linn Inglismaal

Ypresipr; 9: Ypres’i; Ypres’isse› Ieperi prantsuskeelne nimi

Yucatánjukatan; 6: -i, -i; -i› poolsaar ja osariik Mehhikos

Yukon.juukon; 9: -i; -isse› haldusüksus ja jõgi Kanadas

Yunnanjünnan; 6: -i, -i; -i› Hiina provints