ÕS 1918. "Eesti keele õigekirjutuse-sõnaraamatu" kommenteeritud väljaanne

LisadETERA: Digiteeritud originaal@arvamused.ja.ettepanekud


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 21 artiklit

aeg <aja, aega, aegade, aegu>
ÕS2018 aeg
aegamisi
ÕS2018 aegamisi
aeglane
<lane aeglase, aeglast, aeglaste, aeglasi>
ÕS2018 aeglane
aeglema
<lema aeglen, aeglesin, aegles, ajelgu, aeglew, ajelnud, ajelda, aegleja, ajeldama, ajeldakse>
ÕS2018 aeglema
aeglik
<lik aegliku, aeglikku, aeglikkude, aeglikka>
ajalik, mööduv, mitte igavene
(F. J. Wiedemanni "Eesti-saksa sõnaraamat" 1893)
+aegne
<ne_2 +aegse, +aegist ja +aegset, +aegiste ja +aegsete, +aegseid>

näide: enneaegne
ÕS2018 aegne, enneaegne
aegnema
<nema aegnen, aegnesin, aegnes, aegnegu, aegnew, aegnenud, aegneda, aegneja, aegnetama, aegnetakse>
küpsema, valmima
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
aegsasti
ÕS2018 aegsasti
+aegu
näide: peaaegu
ÕS2018 aegu, peaaegu
aeguma
<uma aegun, aegusin, aegus, aegugu, aeguw, aegunud, aeguda, aeguja, aegutama, aegutakse>
ÕS2018 aeguma
ajake
<ke_0 ajakese, ajakest, ajakeste, ajakesi>
ajakene
<kene ajakese, ajakest, ajakeste, ajakesi>
ÕS2018 ajakene
ajalik
<lik ajaliku, ajalikku, ajalikkude, ajalikka>
ÕS2018 ajalik
ajaline
<line ajalise, ajalist, ajaliste, ajalisi>
ÕS2018 ajaline
ajane
<ne_1 ajase, ajast, ajaste, ajaseid>
ÕS2018 ajane
ajuti
ÕS2018 ajuti
ajutine
<ne_3 ajutise, ajutist, ajutiste, ajutisi>
ÕS2018 ajutine
ajalik
<lik ajaliku, ajalikku, ajalikkude, ajalikka>
ÕS2018 ajalik
ajaline
<line ajalise, ajalist, ajaliste, ajalisi>
ÕS2018 ajaline
ajane
<ne_1 ajase, ajast, ajaste, ajaseid>
ÕS2018 ajane
alastama
<tama_1 alastan, alastasin, alastas, alastagu, alastaw, alastanud, alastada, alastaja, alastatama, alastatakse>

paljaks tegema
alasti
ÕS2018 alasti
alastus
<tus alastuse, alastust, alastuste, alastusi>
ÕS2018 alastus
astja
<ja astja, astjat, astjate, astjaid>
ÕS2018 astja
astik
<ik_2 astiku, astikut, astikute, astikuid>
ÕS2018 astik
astjane
<ne_3 astjase, astjast, astjaste, astjasi>
‣ Kommentaar: tõenäoliselt 'astjat mahutav'
jagu <jao, jagu, jakku, jagude, jagusid>
ÕS2018 jagu
jagama
<ama_1 jagan, jagasin, jagas, jagagu, jagaw, jaganud, jagada, jagaja, jagatama, jagatakse>
ÕS2018 jagama
jagamus
<mus jagamuse, jagamust, jagamuste, jagamusi>
osa, portsjon
(F. J. Wiedemanni "Eesti-saksa sõnaraamat" 1893)
jagelema
<elema jagelen, jagelesin, jageles, jagelegu ja jagelgu, jagelew, jagelenud ja jagelnud, jageleda ja jagelda, jageleja, jageldama, jageldakse>
ÕS2018 jagelema
jagune
<ne_1 jaguse, jagust, jaguste, jaguseid>
ÕS2018 jagune
jagunema
<nema jagunen, jagunesin, jagunes, jagunegu, jagunew, jagunenud, jaguneda, jaguneja, jagunetama, jagunetakse>
ÕS2018 jagunema
jagunik
<nik jaguniku, jagunikku, jagunikkude, jagunikka>
osanik
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
jaoke
<ke_0 jaokese, jaokest, jaokeste, jaokesi>
jaokene
<kene jaokese, jaokest, jaokeste, jaokesi>
jaoline
<line jaolise, jaolist, jaoliste, jaolisi>
ÕS2018 jaoline
jaond
<nd jaondi, jaondit, jaondite, jaondid>
jaotus, jagu
Kommentaar: Päewaleht 1920: Saksa põhiseaduse esimene jaond kannab pealkirja „Reich und Länder“
jaostik
<tik jaostiku, jaostikku, jaostikkude, jaostikka>
jagude kogum
jaotama
<tama_1 jaotan, jaotasin, jaotas, jaotagu, jaotaw, jaotanud, jaotada, jaotaja, jaotatama, jaotatakse>
ÕS2018 jaotama
jaoti
ÕS2018 jaoti
jaotine
<tine jaotise, jaotist, jaotiste, jaotisi>
kohatine, paigutine, tükatine
("Sünonüümisõnastik" 2007)
jaotlema
<tlema_0 jaotlen, jaotlesin, jaotles, jaotelgu, jaotlew, jaotelnud, jaotleda, jaotleja, jaotletama, jaotletakse>
jaotelema
<telema jaotelen, jaotelesin, jaoteles, jaotelgu, jaotelew, jaotelnud, jaoteleda ja jaotella, jaoteleja, jaoteletama, jaoteletakse ja jaotellakse>
Tuletis sõnast „jaotama“.
jaotus
<tus jaotuse, jaotust, jaotuste, jaotusi>
ÕS2018 jaotus
jaolik
<lik jaoliku, jaolikku, jaolikkude, jaolikka>
sama mis jaoline
("Eesti murrete sõnaraamatu" tööversioon)
jaoline
<line jaolise, jaolist, jaoliste, jaolisi>
ÕS2018 jaoline
jaond
<nd jaondi, jaondit, jaondite, jaondid>
jaotus, jagu
Kommentaar: Päewaleht 1920: Saksa põhiseaduse esimene jaond kannab pealkirja „Reich und Länder“
jaostik
<tik jaostiku, jaostikku, jaostikkude, jaostikka>
jagude kogum
jaotama
<tama_1 jaotan, jaotasin, jaotas, jaotagu, jaotaw, jaotanud, jaotada, jaotaja, jaotatama, jaotatakse>
ÕS2018 jaotama
jaoti
ÕS2018 jaoti
jaotine
<tine jaotise, jaotist, jaotiste, jaotisi>
kohatine, paigutine, tükatine
("Sünonüümisõnastik" 2007)
jaotlema
<tlema_0 jaotlen, jaotlesin, jaotles, jaotelgu, jaotlew, jaotelnud, jaotleda, jaotleja, jaotletama, jaotletakse>
jaotelema
<telema jaotelen, jaotelesin, jaoteles, jaotelgu, jaotelew, jaotelnud, jaoteleda ja jaotella, jaoteleja, jaoteletama, jaoteletakse ja jaotellakse>
Tuletis sõnast „jaotama“.
jaotus
<tus jaotuse, jaotust, jaotuste, jaotusi>
ÕS2018 jaotus
kadakas
<kas kadaka, kadakat, kadakate, kadakaid>
ebasoovitav: kadak
ÕS2018 kadakas
kadakane
<kane kadakase, kadakast, kadakaste, kadakasi>
ÕS2018 kadakane
kadarik
<rik kadariku, kadarikku, kadarikkude, kadarikka>
ÕS2018 kadarik
kadastik
<tik kadastiku, kadastikku, kadastikkude, kadastikka>
ÕS2018 kadastik
kaste1 <kaste, kastet, kastete, kasteid>
ÕS2018 kaste
kaste2 <kastme, kastet, kastete, kastmeid>
söögiaine
ÕS2018 kaste
kasteline (tänapäevakuju: kastene)
<line kastelise, kastelist, kasteliste, kastelisi>
ÕS2018 kastene
kastene
<ne_3 kastese, kastest, kasteste, kastesi>
ÕS2018 kastene
kastik
<ik_2 kastiku, kastikut, kastikute, kastikuid>
ÕS2018 kastik
kastma
<stma kastan, kastsin, kastis, kastku, kastew, kastnud, kasta, kastja, kastetama, kastetakse>
ÕS2018 kastma
kastus
<us_2 kastuse, kastust, kastuste, kastuseid>
soust, kaste
("Eesti keele seletav sõnaraamat" 2009)
kawa <kawa, kawa, kawade, kawasid>
ÕS2018 kava
kawand
<nd kawandi, kawandit, kawandite, kawandid>
ÕS2018 kavand
kawastik
<tik kawastiku, kawastikku, kawastikkude, kawastikka>
kava; programm
Kommentaar: Nool 1930: Ülikooli kavastik reageerib igasse uuemasse leidusse teaduses või tehnilisse leiutisse.
kawatsema
<tsema kawatsen, kawatsesin, kawatses, kawatsegu, kawatsew, kawatsenud, kawatseda, kawatseja, kawatsetama, kawatsetakse>
ÕS2018 kavatsema
kawatsus
<sus kawatsuse, kawatsust, kawatsuste, kawatsusi>
ÕS2018 kavatsus
kawand
<nd kawandi, kawandit, kawandite, kawandid>
ÕS2018 kavand
kawastik
<tik kawastiku, kawastikku, kawastikkude, kawastikka>
kava; programm
Kommentaar: Nool 1930: Ülikooli kavastik reageerib igasse uuemasse leidusse teaduses või tehnilisse leiutisse.
kawatsema
<tsema kawatsen, kawatsesin, kawatses, kawatsegu, kawatsew, kawatsenud, kawatseda, kawatseja, kawatsetama, kawatsetakse>
ÕS2018 kavatsema
kawatsus
<sus kawatsuse, kawatsust, kawatsuste, kawatsusi>
ÕS2018 kavatsus
laast2 <laastu, laastu>
laastamine
laastama
<ama_2 laastan, laastasin, laastas, laastaku, laastaw, laastanud, laastata, laastaja, laastatama, laastatakse>
ÕS2018 laastama
laastik
<ik_2 laastiku, laastikut, laastikute, laastikuid>
põõsastest ja võsudest puhastatud maa
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
laastuma
<uma laastun, laastusin, laastus, laastugu, laastuw, laastunud, laastuda, laastuja, laastutama, laastutakse>
laastamise all olema, laastatud saama, laastatud olekusse sattuma
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
lagastama
<tama_1 lagastan, lagastasin, lagastas, lagastagu, lagastaw, lagastanud, lagastada, lagastaja, lagastatama, lagastatakse>
ÕS2018 lagastama
lagastik
<tik lagastiku, lagastikku, lagastikkude, lagastikka>
laastik, võsast puhastatud maa
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
lastik
<ik_2 lastiku, lastikut, lastikute, lastikuid>
ÕS2018 lastik
maa <maa, maad, maasse ja maha, maade, maid>
ÕS2018 maa
maalane
<lane maalase, maalast, maalaste, maalasi>
ÕS2018 maalane
+maalik
<lik +maaliku, +maalikku, +maalikkude, +maalikka>

näide: isamaalik
ÕS2018 isamaalik
maaline1
<line maalise, maalist, maaliste, maalisi>
ÕS2018 maaline
maane
<ne_1 maase, maast, maaste, maaseid>
maine
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
maan+tee <tee maan+tee, maan+teed, maan+teede, maan+teid ja maan+teesid>
ÕS2018 maantee
maastik
<tik maastiku, maastikku, maastikkude, maastikka>
ÕS2018 maastik
mailane
<lane mailase, mailast, mailaste, mailasi>
ÕS2018 mailane
maine
<ne_3 maise, maist, maiste, maisi>
ÕS2018 maine
maisa
maitsi, maad mööda
(F. J. Wiedemanni "Eesti-saksa sõnaraamat" 1893)
nastik
<ik_2 nastiku, nastikut, nastikute, nastikuid>
ÕS2018 nastik
ohakas
<kas ohaka, ohakat, ohakate, ohakaid>
ÕS2018 ohakas
ohakane
<kane ohakase, ohakast, ohakaste, ohakasi>
ÕS2018 ohakane
ohastama
<tama_1 ohastan, ohastasin, ohastas, ohastagu, ohastaw, ohastanud, ohastada, ohastaja, ohastatama, ohastatakse>
kasvades okastega kattuma, okkaliseks kasvama
(F. J. Wiedemanni "Eesti-saksa sõnaraamat" 1893)
ohastik
<tik ohastiku, ohastikku, ohastikkude, ohastikka>
okaspõõsastik, okasvõsa
(F. J. Wiedemanni "Eesti-saksa sõnaraamat" 1893)
paju <paju, paju, pajude, pajusid>
ÕS2018 paju
pajune
<ne_1 pajuse, pajust, pajuste, pajuseid>
pajustik
<tik pajustiku, pajustikku, pajustikkude, pajustikka>
raba <raba ja rawa, raba, rappa, rabade, rabasid>
ÕS2018 raba
rabakas
<kas rabaka, rabakat, rabakate, rabakaid>
ÕS2018 rabakas
rabane
<ne_1 rabase, rabast, rabaste, rabaseid>
rabastik
<tik rabastiku, rabastikku, rabastikkude, rabastikka>
raha <raha, raha, rahade, rahasid>
ÕS2018 raha
rahakas
<kas rahaka, rahakat, rahakate, rahakaid>
ÕS2018 rahakas
rahaline
<line rahalise, rahalist, rahaliste, rahalisi>
ÕS2018 rahaline
rahandus
<dus rahanduse, rahandust, rahanduste, rahandusi>
ÕS2018 rahandus
rahane
<ne_1 rahase, rahast, rahaste, rahaseid>
rahastik
<tik rahastiku, rahastikku, rahastikkude, rahastikka>
rahadekogu
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
rida <rea, rida, ritta, ridade, ridasid ja ridu>
ÕS2018 rida
reake
<ke_0 reakese, reakest, reakeste, reakesi>
reakene
<kene reakese, reakest, reakeste, reakesi>
reane
<ne_1 rease, reast, reaste, reaseid>
reastik
<tik reastiku, reastikku, reastikkude, reastikka>
ÕS2018 reastik
reastikku
ÕS2018 reastikku
ridama
<ama_1 rean, ridasin, ridas, ridagu, ridaw, ridanud, ridada, ridaja, reatama, reatakse>
ridamisi
ÕS2018 ridamisi
ebasoovitav: ridastikku
ÕS2018 ridastikku
wasta
wastakas
<kas wastaka, wastakat, wastakate, wastakaid>
ÕS2018 vastakas
wastakuti
ÕS2018 vastakuti
wastal
näide: wastal olema
wastale
näide: wastale saama
wastaline
<line wastalise, wastalist, wastaliste, wastalisi>
ÕS2018 vastaline
wastalt
wastama
<ama_2 wastan, wastasin, wastas, wastaku, wastaw, wastanud, wastata, wastaja, wastatama, wastatakse>
ÕS2018 vastama
wastamisi
ÕS2018 vastamisi
wastand
<nd wastandi, wastandit, wastandite, wastandid>
ÕS2018 vastand
wastandama
<dama_1 wastandan, wastandasin, wastandas, wastandagu, wastandaw, wastandanud, wastandada, wastandaja, wastandatama, wastandatakse>
ÕS2018 vastandama
wastane
<ne_1 wastase, wastast, wastaste, wastaseid>
ÕS2018 vastane
wastas
näide: hobused on wastas
ÕS2018 vastas
wastas+
näide: wastasrind
ÕS2018 vastas, vastasrind
wastast
ÕS2018 vastast
wastastik
<tik wastastiku, wastastikku, wastastikkude, wastastikka>
ÕS2018 vastastik
wastastikku
ÕS2018 vastastikku
wastastikkune (tänapäevakuju: vastastikune)
<ne_3 wastastikkuse, wastastikkust, wastastikkuste, wastastikkusi>
ÕS2018 vastastikune
wastasus
<sus wastasuse, wastasust, wastasuste, wastasusi>
ÕS2018 vastasus
wastati
wastatlema
<tlema_0 wastatlen, wastatlesin, wastatles, wastatelgu, wastatlew, wastatelnud, wastatleda, wastatleja, wastatletama, wastatletakse>
wastatelema
<telema wastatelen, wastatelesin, wastateles, wastatelgu, wastatelew, wastatelnud, wastateleda ja wastatella, wastateleja, wastateletama, wastateletakse ja wastatellakse>
wastik
<ik_2 wastiku, wastikut, wastikute, wastikuid>
ÕS2018 vastik

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur