Vastab väljaandele „Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018“ (Eesti Keele Sihtasutus, Tallinn, 2018).
Kirjakeele normi alus alates 1. jaanuarist 2019.
Kasutusjuhend jm lisad • Tagasiside: @sisulised ja @vormilised märkused


Päring: artikli osas

ÕS 1918

Leitud 120 artiklit, väljastan 100.

v`ast äsja, nüüdsama, alles. Vast valminud maja. Vast valitud juhatus. On see vast nali!

vastak <2: -u> vastamisi seisev v asetsev. Vastakud leheküljed = vastak+leheküljed vasak ja parem lehekülg, paaris ja paaritu lehekülg. Vastak+lehik bot (troopikataim), vastak+tiitel bibl, trük peegeltiitel

vastakas <2: -ka, -kat> vastupidine; tõrges. Vastakad arvamused. Oled vastaka meelega. Vastakus

vastakuti vastamisi, vastastikku. Istuvad, seljad vastakuti. Sattus teistega vastakuti ka ülek (vastuollu)

vastaline <12: -lise> vastasolija, vastutulnu; vastane, vastuseisja, vastuhakkaja. Kala+vastaline. Vastalised mõtted. Vastaliste meeleavaldus

v`astama <29: vastata, v`astan>. Vasta küsimusele. Vastas eksamil viie peale v viiele; vastab kolmandat küsimust. Vastab solvangule põlgusega. Vastamata kirjad, tunded. Oletus vastab tõele. Näidend ei vasta igaühe maitsele. Kirjale vastaja. Küsimusele õigesti vastanu

v`astamisi vastakuti, vastastikku. Majad on üle tee vastamisi. Õpilane läks õpetajaga vastamisi ülek (vastuollu)

vastand <2e: -i>. Hea ja halb on vastandid, hea on halva vastand. Vastandina isale on poeg spordihuviline. Vastand+ vastandlik, vastupidine: vastand+faas, vastand+juht <-juhu> = vastand+juhtum, vastand+mõiste, vastand+nähtus, vastand+tähendus, vastand+tüüp, vastand+värvus, vastand+sõna antonüüm, vastand+volt tkst

vastandama <27> vastastikku kõrvutama, vastu seadma. Vastandab teose tegelasi (omavahel). Vastandas end kogu maailmale

vastand+`arv mat. +2 ja ‒2 on vastandarvud

vastandl`ik <25: -liku, -l`ikku>. Vastandlikud arvamused. Vastandlikult

vastandl`ikkus <11 ja 9: -l`ikkuse>. Vastandlikkus rõõmu ja kurbuse vahel, rõõmu ja kurbuse vastandlikkus

vastand+m`ärk <-märgi>. + ja ‒ on vastandmärgid. Vastandmärkidega v vastandmärgilised arvud, nt +2 ja ‒7

vastand+s`ündmus mat sündmus, mis toimub siis, kui antud sündmus ei toimu

vastanduma <27>. Noor kunstnik vastandus eelkäijatele

vastandus <11: -e> vastandamine; vastandumine

vastane <10: -se>. Uuenduse pooldajad ja vastased. Korvpallimeeskond võitis vastase. Peame minema, {vastasel juhul v korral} muidu jääme hiljaks. Loomu+vastane, mõistus+vastane, määruste+vastane, palaviku+vastane, rasestumis+vastane, sõja+vastane, valitsus+vastane. Isiku+vastane, vara+vastane ja riigi+vastane kuritegu

vastas. Istub minu vastas. Astus minu vastast minu kõrvale. Käis lennukil, külalisel vastas, tuleb lennuki vastast. Vastas+erakond = vastas+partei, vastas+istuja, vastas+kallas, vastas+kandidaat, vastas+korter, vastas+kõneleja, vastas+külg, vastas+maja, vastas+mängija, vastas+olija, vastas+poolus geogr, füüs, vastas+sein, vastas+sugu = vastas+sugupool, vastas+võistkond. mat: vastas+nurk, vastas+tahk

vastaselt. Minu tahte vastaselt. Korra+vastaselt, loomu+vastaselt, õigus+vastaselt

vastas+l`eer vastased, vastasrind

vastas+p`ool. Tänava vastaspool (vastaskülg). Asus vaidluses vastaspoolele (vastasrinda, vastaste poolele). Vastaspoolne kallas vastaskallas

vastas+r`ind vastasleer, vastaspool, opositsioon. Valitsuse(ga) vastasrinnas olev erakond. Vastasrindlane

vastas+s`eis ka astr. Poliitikute vastasseis. Planeedi ja Päikese vastasseis

vastas+s`uund. Liiguvad vastassuunas (teine teisele poole). Vastassuunaline liikumine. Vastassuuna+vöönd (liikluses)

vastast vt vastas

vastastama <27> üksteise vastu seadma; jur silm silma vastu seadma. Kannatanu vastastati kahtlusalusega, vastastati kannatanu ja kahtlusalune

vastastik+ vastastikune: vastastik+mõju, vastastik+seos

vastast`ikku. Räägivad vastastikku uudiseid. Uksed on üle koridori vastastikku (vastakuti, vastamisi). Vastastikkus

vastastikune <10: -se>. Vastastikune abi. Vastastikune mõju vastastikmõju

vastasus <11: -e> vastane olek. Loomu+vastasus

v`astav <2: -a>. Vormile vastav sisu. Metsa minnes pange selga vastav riietus (sobiv, asjakohane, õige). Sageli paberlik ja üleliigne sõna: Hoone ümberehituseks tuleb taotleda vastav luba, parem luba. Vastava+kujuline

v`astavalt. Kaup on parem ja hind on vastavalt kõrgem. Töötab vastavalt oma võimetele, parem oma võimete kohaselt, oma võimeid mööda. Toimib vastavalt seadusele, parem seaduse järgi v kohaselt. Vastavalt ministri sõnadele, parem ministri sõnul, ministri sõnade järgi v kohaselt. Tabelit uuendatakse {vastavalt sellele} sedamööda, kuidas laekuvad uued andmed

v`astavus <11: -e>. Põhikiri viidi seadusega vastavusse. Teod ja sõnad on vastavuses, teod on sõnadega vastavuses teod vastavad sõnadele. Tegude vastavus sõnadele. Vastavus+hindamine, vastavus+kontroll

vaste <6: v`aste, vastet>. Saksa(keelse) sõna eesti(keelne) vaste. Tõlke+vaste

V`aste+m`õisa <1: kuhu -sse ja -m`õisa>, V`aste+mõisa <16: kuhu -m`õisa>

vastendama <27> vasteid leidma, vasteid esitama. Mõnda vene väljendit on raske täpselt vastendada

vastendus <11: -e>. Tabav, vigane vastendus

vas'tik <2: -u>. Vastik hais, komme

vas'tikult <keskv vas'tikumalt, üliv kõige vas'tikumalt ja vas'tikuimalt>. Solk haises vastikult. Vastikult külm tuul

vas'tikus <11: -e>. Tundis joogi vastu vastikust. Vastikus+tunne, vastikus+värin

v`astlad mitm <2: v`astlate, v`astlaid>, v`astla+p`äev. Vastla+karneval, vastla+komme, vastla+kukkel, vastla+kuu veebruar v märts, vastla+laul folkl, vastla+liug, vastla+mäng, vastla+sõit, vastla+õhtu

v`astne <2: v`astse> nimis zool (hulkraksete arenguvorm); omds uus, äsjane, värske. Liblika vastne on röövik, mardika vastne on tõuk. Vastne maailmameister

V`astse-Kasaritsa <16: kuhu -sse ja -r`itsa>, võrupäraselt V`ahtsõ-Kasaritsa

V`astse-K`uuste <1: kuhu -sse>

V`astse+liina <16: kuhu -sse ja -l`iina>, võrupäraselt V`ahtsõ+liina

v`astselt vast, äsja, alles, hiljuti

V`astse-Roosa <16: kuhu -sse ja -R`oosa>, võrupäraselt V`ahtsõ-Roosa

v`ast+s`ün'dinu laps sündimisest nelja nädala vanuseni. Vastsündinu+iga <-`ea>

v`ast+s`ün'dinud. Vastsündinud laps, kutsikas, riik ülek

v`astu. Laine lööb vastu kive v kivide vastu. Vastu tahtmist. Jõudis vastu hommikut koju. Naabermaja vastu (üle tee) ehitati kauplus. Kes on ettepaneku vastu? Sinu vastu ei saa keegi. Sai tagatise vastu laenu. Huvi koostöö vastu. Valmistuti talve vastu (talveks). Võitlus vaenlase vastu (vaenlasega). Kalev juhib Žalgirise vastu 12 : 7. See tegu käib mu põhimõtete(le) vastu. Käik ja vastu+käik (nt males), küsimus ja vastu+küsimus, rünnak ja vastu+rünnak, teene ja vastu+teene. Vastu+armastus, vastu+jooksmine, vastu+kõla, vastu+külaskäik, vastu+laul, vastu+löök, vastu+mõju, vastu+mäng, vastu+peegeldus peegeldus, vastu+seade <-s`eade> = vastu+seadmine, vastu+surve, vastu+toime, vastu+puiklemine = vastu+punnimine = vastu+raiumine = vastu+tõrkumine Vastu+, vastand poolt-: vastu+argument, vastu+hääl, vastu+hääletamine Vastu+, vastand päri-: vastu+karva, vastu+päeva, vastu+vett. Vastu+mäge ülesmäge. aj: vastu+keiser, vastu+paavst, vastu+reformatsioon. jur: vastu+hagi, vastu+hüvitus, vastu+nõue. tehn: vastu+mutter, vastu+rõhk. Vt ka v`astu pidama, v`astu tulema, v`astu v`õtma

v`astu+abi+n`õu. Vastuabinõud haigusele, haiguse vastuabinõud abinõud haiguse vastu

v`astu+h`akk <-haku>, v`astu+h`akkamine. Vastuhakk käsule, käsule vastuhakkamine. Vastuhaku+katse. Vastuhakkaja

v`astu+k`aal ka ülek. Vastukaaluks tööle, töö vastukaaluks tuleb ka puhata

v`astu+kaja. Sammude vastukaja koridoris. ülek: vastukajad etendusele, etenduse vastukajad

v`astu+k`arva. Ära silita kassi vastukarva, vaid pärikarva. See mõte on mulle vastukarva ülek (vastumeelne, vastumeelt)

v`astu+k`aup. Vilja saadi vastukaubaks v vastukaubana kalade eest

v`astu+k`opp tehn, eh kaevamisel tagasi liikuv kopp; argi sellise kopaga ekskavaator. Vastukopp+ekskavaator

v`astu+k`äiv <2: -k`äiva, -k`äivat> vasturääkiv, vastuokslik. (Üksteisele) vastukäivad hinnangud

v`astu+k`äivus <11 ja 9: -e>. Hinnangute (üksteisele) vastukäivus

v`astu+lause vastuväide v -väited, vastuvaidlus, protest

v`astu+luure. Töötab vastuluures. Om-ga: vastuluure+töötaja

v`astu+meeli vastumeelselt

v`astu+m`eelne. Paljudele vastumeelne otsus

v`astu+m`eelselt vastu tahtmist. Kuulas vastumeelselt sõna

v`astu+m`eelsus. Paljude vastumeelsus otsuse vastu

v`astu+m`eelt vastumeelne

v`astu+m`ürk mürgituse puhul raviks kasutatav aine

v`astu+näidustama mingi ravivõtte rakendamist keelama. Mõnele haigele, mõne haiguse korral on vastunäidustatud rohke joomine v palju juua

v`astu+näidustus med. Operatsiooni vastunäidustused

v`astu+`oksa vastupidi. Tegutses vastuoksa üldisele arvamusele

v`astu+`oksl`ik vastuoksuslik

v`astu+`oksus <11 ja 9: -e> vastukäivus, vasturääkivus, vastuolu

v`astu+oksusl`ik <25: -liku, -l`ikku>, v`astu+`oksusl`ik <25: -liku, -l`ikku> vastuoluline

v`astu+olu. Vastuolud tunnistajate väidetes. Vastuolu uue ja vana vahel, uue ja vana vastuolu. Sattus kaaslastega vastuollu. Tegu oli sõnadega vastuolus

v`astu+oluline. Vastuolulised seisukohad. Vastuolulisus

v`astu+p`andamatu. Vastupandamatu tahtmine, veetlus. Vastupandamatult

v`astu+panek, v`astu+panu. Vaenlasele vastupanek v vastupanu. Ettepanek leidis vastupanu. Mindi kergema vastupanu teed. Vastupanu+jõud, vastupanu+liikumine, vastupanu+võitleja

v`astu+panu+võime. {Vastupanuvõime haigustele} vastupanuvõime haiguste suhtes haigustele vastupanu võime, võime haigustele vastu panna. Vastupanuvõimeline

v`astu pidama. Pidas raskustele vastu. Vastu+pidamine

v`astu+pidamatu <1>. Vastupidamatu materjal. Vastupidamatus

v`astu+pidav. Vastupidav tööriietus, jooksja. Katsumustele vastupidav

v`astu+pidavus. sport: vastupidavus+harjutus, vastupidavus+treening

v`astu+pidavus+sp`ort spordialad, kus on pikaajaline füüsiline pingutus pikal distantsil, nt triatlon, jooksu- v suusamaraton

v`astu+pidi. Vastupidi kartustele v kartustele vastupidi läks kõik hästi

v`astu+pidine. Vastupidised arvamused. Minu arvamusele vastupidine arvamus. Vastupidiselt, parem vastupidi. Vastupidisus

v`astu+p`äeva. Vastand päripäeva

v`astu+r`ääkiv <2: -a> vastuoluline, vastupidine. (Üksteisele) vasturääkivad seletused

v`astu+r`ääkivus <11: -e> vastuolu, vastuoksus

vastus <9: -e>. Vastus küsimusele, küsimuse vastus. Jäi vastuse võlgu jättis vastamata. Naeratab vastuseks. Süüdlane peab oma teo eest vastust andma. Ankeedi+vastus, lühi+vastus, täis+vastus, tüüp+vastus, automaat+vastus. Valik+vastustega ülesanne ped. Haagi+vastus, luku+vastus. Vastus+kiri, vastus+kõne, vastus+läkitus, vastus+noot <-noodi> pol

v`astu+s`eis vastupanu, opositsioon. Vastuseis ettepanekule, valitsusele. Vastuseisja

vastustama <27>, parem vastu panema, vastu olema, vastu tegutsema

v`astu t`ahtmist, v`astu+t`ahtsi

vastutama <27>. Võlgnik vastutab võla tasumise eest oma varaga. Kes vastutab võlgniku maksejõuetuse korral? Poliitik vastutab oma valijate ees, parem annab vastust v annab aru oma valijatele. Vastutaja

vastutamatu <1>. Vastutamatus

v`astu+tasu. Aitas teist ega nõudnud selle eest vastutasuks midagi, aitas vastutasu nõudmata

vastutav <2: -a>. Rühmitust peetakse vastutavaks tulevahetuse eest (rühmitusele pannakse vastutus). Vastutav toimetaja (kes vastutab). Vastutav amet (vastutusrikas)

v`astu+tulek. Ohvitseri vastutulekul andis sõdur au. Ametniku vastutulek kliendile (nt nõude leevendus)

v`astu+tulel`ik <25: -liku, -l`ikku> abivalmis, lahke. Vastutulelikult. Vastutulelikkus

v`astu tulema. Tuli mulle tänaval vastu. Tuli abipalujale vastu (oli vastutulelik). Vastu tulnud = vastu+tulnud mehed. Vastu+tulija

v`astu+tulematu <1>. Vastutulematus

vastutus <11: -e>. Varaline vastutus. Teen seda omal vastutusel, võtan vastutuse enda peale v endale vastutan selle eest ise. Süüdlane võeti vastutusele, kannab oma teo eest vastutust (vastutab oma teo eest). Haldus+vastutus, kriminaal+vastutus, osa+vastutus, täis+vastutus, ühis+vastutus. Vastutus+rikas ülesanne

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur