[MERI] Inglise-eesti meresõnaraamat

KaassõnaVeebiliides@arvamused.ja.lisandused


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 784 artiklit, väljastan 500.

aboard a ship laeva pardal

absolute (temperature) scale Kelvini [absoluutne] (temperatuuri)skaala

acoustic (speed) log hüdroakustiline logi

acquiring a satellite satelliidiotsing

activate a mine mittekontaktmiini lõhkemehhanismi aktiveerima

added (mass) moment of inertia of water lisatud massi inertsimoment

adjust a compass kompassi deviatsiooni kompenseerima [hävitama]

adjust a compass kompassi deviatsiooni hävitama [kompenseerima]

admiral's barge sõj admirali kaater, komandöri kaater

admiral's bridge flagmani komandosild, admirali komandosild

admiral's mate US kõnek egoist, halb seltsiline

admiral's walk aj galerii laeva ahtris

admiral's watch teine poolvaht (18.00 - 20.00); kõnek sügav uni

admiralty (pattern) anchor admiraliteediankur

a hand to the helm! 'mees rooli!'

air (quality) monitoring õhu(saaste)seire, õhu kvaliteediseire

alkaline (storage) battery leelisaku, leelisakupatarei

allocated (frequency) band eraldatud sagedusriba

alternator's section generaatori paneel (peajaotuskilbil)

anchor (handling) arrangement ankruseade

anchor (handling) gear ankruseade

anchor handling tug supply (AHTS) vessel mitmeotstarbeline ankrupaigalduspuksiir

answer (to) the helm rooli kuulama, roolile kuuletuma

antenna (type) mine antennmiin

approach on a buoy ankrupoile [haalpoile] lähenema

arbitrator's award vahekohtuniku otsus

ask for a pilot lootsi kutsuma

A sweep (miinikaitse) paravan

azimuth[ing] stern drive (ASD) tug ahtri pöörd(gondel)käituriga puksiir

athwartship[s] force põikjõud

A turret vöörisuurtükitorn

audio (frequency) band helisagedusriba

automatic dead reckoning instrument system (adris) automaatlaakimise süsteem

automatic identification system (AIS) (laevade) automaatne identifitseerimise süsteem

automatic radar plotting aids (ARPA) automaatne radarpositsioonide arvuti

back away (from) tagasikäiguga eemalduma

bathyal (marine) zone batüaal, keskmiste sügavuste vöönd okeanis (500-1000 m)

Baumé (hydrometer) scale Baumé areomeetriline skaala

bear a hand aitama (nt trossi hiivata)

bear in the wake … (teise laeva) kiiluvees hoidma

bear in with … kurssi hoidma … (suunas)

bear up for … kurssi hoidma … (suunas)

Beaufort (wind) scale Beauforti tuule tugevuse astmik

becket(ed) (life) line (päästepaadi) haardeliin

becket of a block undsvat, plokiaas

behavio(u)r in a seaway (laeva) käitumine lainetuses

bend a sail purje alla lööma (peelele kinnitama)

Bernoulli's equation Bernoulli võrrand

be sewed up 2 feet veesügavust napib 2 jalga (laeva ujuvuse taastamiseks)

bilge (grab) rail päästepaadi haardelatt

bilge (water) separator pilsivee separaator

blended fuel oil (BFO) segukütteõli, segukütus, vedeldatud kütteõli

boat (building) yard paaditehas; väikelaevatehas

boatmaster's certificate väikelaevajuhi tunnistus

boatmaster's licence sisevee-laevajuhi kutsetunnistus

boat's badge paadilipp

boat's crew paadimeeskond

boat's lead paadilood

boat's mast paadimast

boat's rig paadi purjestus [taglas]

boat('s) sail paadipuri

boat's sailing equipment paadi purjevarustus

boatswain's [bo'sun's] call pootsmani vilesignaal

boatswain's chair pootsmanitool

boatswain's locker pootsmani ladu

boatswain's mate pootsmani abi; aj pootsmanmaat

boatswain's mate of the watch vahipootsman

boatswain's stage pootsmanitool

boatswain's store pootsmani ladu; tekivarustus

boatswain's whistle pootsmanivile; signaal pootsmanivilega

Bonjean's diagram Bonjeani mõõtkava

bos'n pootsman

bosun's chair pootsmanitool

bows(!) laeva vööriosa; 'vöörisõudjal lõpetada!'

breaker's yard laevalammutustehas

break (out) the flag (rullitult heisatud) lippu lahti tõmbama

breast off (out) paralleelselt kaiga sillast eemalduma

bring on (with) … pöörduma liitsihile

broad off (on) the beam traaversis

broker's order lastimisorder

builder's knot veeblingusõlm

builders (sea) trials tehase korraldatavad proovisõidud (valmivale laevale)

bulk cargo (carrying) motorship puistlastilaev, balker

bull's eye illuminaator; juhver

bull's eye lantern tasakumera läätsega (väike)latern

bull's eye level mull vesilood, vesiloodi mull

bunker A fuel punkrikütus A (madala viskoossusega katlamasuut)

bunker B fuel punkrikütus B (keskmise viskoossusega katlamasuut)

bunker C fuel punkrikütus C (kõrge viskoossusega katlamasuut)

buoy a channel laevateed poidega tähistama

Burdwood's tables Burdwoodi Päikese asimuuditabelid

(cable) chain lifter (ankrupeli) ketiratas

captain's accommodation kaptenikajut

captain's bridge komandosild

captain's cabin kaptenikajut; sõj komandörikajut

captain's chair kaptenitool (komandosillal)

captain's console kapteni juhtpult

captain's country sõj komandörikajut

captain's deck kapteni (kajuti) tekk

captain's flat kaptenikajut

captain's galley sõj komandöri kaater

captain's gig komandörikaater, kaptenigikk

captain's log mustand-logiraamat

captain's mast laevapere kogunemine kapteni käsul

captain's motorboat kapteni kaater

captain's night order book kapteni öiste korralduste raamat

captain's order book kapteni korralduste raamat

captain's quarters kapteni (elu)ruumid, kaptenikajut

captain's repeater (vurrkompassi) repiiter kapteni kajutis

captain's request book kaptenile antud raportite register

captain's room kapteni [komandöri] kajut

captain's stateroom kaptenikajut

captain's watch kaptenivaht [vahikord]

cargo (handling) gear lastimisseade

cargo (handling) operation laadimis-lossimistööd

cargo transport unit (CTU) kaubaühik, lastiühik

carpenter's mate puusepa abi, tsimmermani abi

carrier's liability vedaja vastutus

carrier's lien vedaja pandiõigus lastile

carry a good helm hästi rooli kuulama

carry a good helm hästi rooli kuulama

carry a lee helm vallamiskalduvusega (laev)

carry a lee helm (laeva) kalduvus luhvata

carry a little lee helm (laeva) kalduvus kergelt luhvata

carry a little weather helm (laeva) kalduvus kergelt vallata

carry a weather helm luhvamiskalduvusega (laev)

carry a weather helm (laeva) kalduvus vallata

carry out [conduct] a survey ülevaatust tegema

cast off from the (mooring) buoy kinnituspoilt lahkuma

catch the (heaving) line! 'viskeliin vastu võtta!'

certificate of ship's survey laeva ülevaatuse tõend

chain is leading twelve o'clock 'ankrukett on suunatud otse ette'

chain (locker) pipe ketikasti klüüsitoru

chart a course kurssi kaardile kandma

chart (table) lamp kaardilaua lamp

checker's list talmani [kaubaloendaja] kontroll-leht

check the way of a ship laeva peatama

chief petty officers' [C.P.O.] mess allohvitseride mess

clap on a seizing pentslit peale panema

class A fire harilike põlevate materjalide süttimine

class B fire vedelkütuse süttimine

class C fire elektriseadmete süttimine

clay (cley) ground savine põhi

clear a mooring otsi lahti andma

closest point of approach (CPA) lähim lahknemiskaugus, lähim lahknemispunkt (laevade lahknemisel)

coast guard (C.G.) rannavalve

Coast Guard Light (Attendant) station rannavalve tuletorniteenistuse post

cockler's boat molluskipüügilaev

colo(u)rs(!) riigilipp; lipu heiskamise või langetamise tseremoonia; 'lipp heisata!'; 'lipp langetada!'

come alongside(!) parda äärde tulema; 'parda äärde tulla!'

come to a halt [stop] peatuma

come to (anchor) ankurduma

commanding officer's console komandöri juhtpult

commanding officer's state room (sõjalaeva) komandöri kajut

communication's lag viivitus teate edastamises

companion (way) ladder (laeva) sisetrepp; aj kajutitrepp

compass (traversing) survey polügonomeetriline mõõdistus

container (handling) crane konteinerikraana

continuous (mode) icebreaking jääläbimine püsiva kiirusega

contractors' (sea) trials tehase korraldatavad proovisõidud (valmivale laevale)

conventional buoy mooring (CBM) system tavaline (laeva) poidele kinnitussüsteem

course corrected for a lee way kaardikurss

course over ground (COG) põhjakurss

crabber's eye knot palgisõlm

crew's berthing meeskonna eluruumid; ruhv(id)

crew's bulletin board teadetetahvel

crew's cabin meeskonnakajut

crew's effects declaration laevapere isiklike esemete deklaratsioon

crew(‘s') messroom meeskonna söökla

cross ahead of a ship vööri ees kurssi lõikama

crossing ahead of a ship lõikama laeva kurssi vööri ees

crow's nest mastikorv

crude (oil) carrier toornaftatanker

currency adjustment factor (CAF) prahihindade korrigeerimine valuutakursi muutusest

daily [day, day's] duty ööpäevane vahiteenistus

daily [day's] run ööpäevas läbitud vahemaa, päevasõit [-tee]

daily (rate) consumption ööpäevane kütusekulu

Danforth's anchor Danforthi ankur

day's quota ööpäevane norm

day's run and average speed tables keskmise kiiruse ja ööpäevase läbisõidu tabelid

day's work päevatöö; (laeva) päevateekonna arvutus

deactivate a mine miini kahjutuks tegema

dead in the wind's eye otse vastutuult

dead (man's) eye juhver

dead (slow) speed kõige tasasem käik

deep scattering layer (DSL) näiv põhi, fantoompõhi; heli(signaali) hajutav kiht

design(ed) [designer's] (load) waterline arvutuslik veeliin

detect a mine miini avastama

devil's claw ankruketi käpptoppar

digital (readout) sextant numberlugemiga sekstant

disponent (ship) owner disponentreeder (laevaühingu volinik)

diver's breathing hose tuukri õhuvoolik

diver's ladder tuukriredel

docker's hook käsikonks (sadamatöölise tööriist)

don't fall off! pl 'mitte vallata!', 'ära valla!'

don't let her yaw! 'ära seega!'

don't yaw! 'ära seega!'

don't yaw to port! 'vasakule mitte lasta!', 'ära seega vasakule!'

don't yaw to starboard! 'paremale mitte lasta!', 'ära seega paremale!'

double (tidal) ebb topeltmõõn (mõõnahoovus kahe kiirusmaksimumiga)

double (tidal) flood topelttõus (kahe maksimumkiirusega tõusuhoovus)

doubling angle on (the) bow kaugusmäärang kahekordse nurga meetodil

down to one's marks täislastis (laeva kohta)

dragon's tail pukseeritav soojusandurite ahel (veekihtide temperatuuri mõõtmiseks)

Dutchman's log pardalogi

duty officer's room vahiohvitseri ruum

dynamical (stability) lever dünaamilise püstuvuse õlg

earth's atmosphere maa õhkkond

ease around to course X kursile X pöörama

ease (her) [easy] astern! 'tasa tagasi!', 'tasane (käik) tagasi!'

ease (off) the helm! 'vähem rooli!'

ease the engine(!) masina pöördeid vähendama; kiirust vähendama; 'tasane käik!'

ease the strain on a line otsa pinget järele andma, otsa viirama

east a half north ost-pool-nord

east a half south ost-pool süüd

easy(!) hõlbus, kerge; "„tasem!“"

echo-ranging (sonar) system sonar, hüdrolokaator

electronic (navigational) chart (ENC) elektronkaart

emergency duty officer (EDO) merepääste valveohvitser

Emergency Position Indicating Radio Beacon (EPIRB) mereõnnetuse asukoha määramise raadiopoi

emergency (sea-marker) buoy allv päästepoi

engineer's certificate laevamehaaniku diplom [pädevustunnistus]

enter a correction on the chart kaardikorrektuuri tegema

enter a protest protesti esitama, protestima

epoxy (resin-based) paint epovärv, epoksüvärv

estimated time enroute (ETE) eeldatav sõiduaeg

estimated time of departure (ETD) eeldatav lahkumisaeg

execute [run] a survey mõõdistama; kaardistama

Fahrenheit (temperature) scale Fahrenheiti (temperatuuri)skaala

fall foul (of) kokku põrkama, otsa sõitma

fall in astern (of) (teise laeva) kiiluvette asuma

fall in with (a ship) (teise laevaga) juhuslikult kohtuma

fast (communications) boat kiirpaat

F coil (laeva demagneetimise) vöörimähis

fetch [a]way lahti pääsema (nt tekile paigutatud eseme kohta)

fire a boiler aurukatlasse tuld tegama

fire a salute suurtükisaluuti andma

fire a salvo kogupauku tulistama

fire a torpedo torpeedot välja tulistama

firefighter's outfit tuletõrjuja varustus

fire (house) nozzle tuletõrje(vooliku) joatoru

fireman's outfits tuletõrjuja varustus

fisherman's bend kalurisõlm, kalamehesõlm

fix by Sumner's method asukohamäärang Sumneri meetodil abil

fixing a ship laeva prahtimine

flat (plate) keel rõhtkiil, horisontaalkiil, plaatkiil

flat (transom-type) stern peegelahter

Flettner's rudder Flettneri rool

float down a line otsa poiga edasi andma

float in - float out dokklaeva (flo-flo) lastimine [lossimine]

float in/float out (flo-flo) dokklaev, ujuvlastilaev

fo'c'sle pakk; ruhv

forecastle (fo'c'sle) pakk; ruhv; aj vöörikastell

foreign going master's certificate kaugsõidukapteni diplom

foreign going mate's certificate kaugsõidutüürimehe diplom

fore masthead (steaming) light topituli

fork (half) beam poolpiim

four-L's neli L'i

fourty foot equivalent unit (FEU) neljakümne-jalase konteineri ekvivalentühik

free alongside (FAS) franko kai (kaubasaatjale tasuta kai)

free alongside quay (FAQ) franko kai (kaubasaatjale tasuta kai)

free alongside ship (FAS) franko kai (kaubasaatjale tasuta kai)

free a ship of water laevast vett välja pumpama

free in and out (FIO) vaba laadimis/lossimiskuludest (laev)

free on board (FOB) (ostja) vaba lastimiskuludest

frequency modulation (FM) sagedusmodulatsioon

fuel a ship [vessel] laeva punkerdama

fuel (oil) barge punkerduspraam

furling in a body (raapurje) seesimine sadamasseisuks

furling in a bunt (raapurje) seesimine merel

get [run] into a gale tormi sattuma

give a clear [fair, wide] berth mööduma ohutul kaugusel

give a grid reference punkti asendi leidmine etteantud koordinaatsüsteemis

give a wide berth (millestki) kaugelt mööduma

give (onshore) the headrope! 'vööriots kaldale!'

give the boat a lee for lowering laeva pööramisega võimaldama paati leipardast vette lasta

G.M. computer metatsentrilise kõrguse arvuti

granny's bend väärumbsõlm, kõnek hoorasõlm

Greenwich hour angle (GHA) Greenwichi tunninurk

Greenwich mean time (GMT) Greenwichi keskmine aeg

Greenwich sideral time (GST) Greenwichi täheaeg

guidance (guiding) beam (raadiomajaka) suunav kiir

gybe (over) the sails purjesid üle (teise pardasse) viima

hail a boat paati hõikama

half (speed) ahead! keskmine (käik) edasi!

half (speed) astern! keskmine (käik) tagasi!

Hall's anchor Halli ankur

handle a ship laeva juhtima

hanging (bar) keel väline lattkiil

harbour master's launch sadamakapteni kaater

hard a lee! 'valla!'

hard a port! 'rool vasakusse pardasse!', "„rool vasakule üle!“"

hard a port! 'vasakusse pardasse!' (rooli kohta)

hard a starboard! 'paremasse pardasse!' (rooli kohta)

hard (over) rudder pardasse pööratud rool

hatch (cover) tarpaulin luugipresent

hatch (way) carling luugikarling(s)

haul down a signal signaallippu langetama

haul down the colo(u)rs(!) ahtrilippu langetama; 'langetada lipp ja güüs!'

have a good offing rannast ohutus kauguses olema

head (into) the sea vastulainet kurssi hoidma

head of a map kaardi päiskiri

head on (to) (mingi orientiiri suunas) kurssi hoidma

heart of a rope trossi südamik

heavy-cargo handling [heavy-lift (cargo)] gear raskelasti laadimisseade

helicopter (landing) deck kopteri- (maandumis)tekk

helicopter (landing) platform kopteri maandumisplatvorm

helmsman's column roolisammas

Her/His Majesty's Coastguard Br Tema Majesteedi Rannavalve

Her/His Majesty's Ship Br Tema Majesteedi laev

higher high-water (lunitidal) interval kõrgema kõrgvee lunaarvahemik, ajavahemik Kuu kulminatsiooni ja järgnva kõrgeima kõrgvee vahel

higher low-water (lunitidal) interval kõrgema madalvee lunaarvahemik, ajavahemik Kuu kulminatsiooni ja kõrgema madalvee vahel

high frequency (HF) kõrgsagedus

high-water (lunitidal) interval kõrgvee lunaarvahemik, ajavahemik Kuu kulminatsiooni ja järgneva kõrgvee vahel

hit a mine miinile sattuma

hoist a sail purje heiskama [üles tõstma]

hoist a signal (lipu)signaali heiskama

hoist the colo(u)rs(!) ahtrilippu heiskama; 'lipp ja güüs heisata!'

hold a close [good] wind tihttuules [pidituules, piidevindis] hoidma

home (port) transit sõit kodusadamasse

home trade master's certificate lähisõidukapteni diplom

home trade mate's certificate lähisõidutüürimehe diplom

housing (chain) stopper liigendhaagiga kettpidur (ankru mereklaarilt kinnitamiseks)

how's the helm? 'kuidas rool on?'

hurricane (force) wind raju[tuul]

hydraulic (pressure) test veesurvekatse, hüdrauliline katse

hydrographic (survey) vessel hüdrograafialaev, meremõõdistuslaev

hyperbolic (electronic) positioning asukoha määramine hüperboolsete raadionavigatsioonisüsteemidega

ice (lookout) station jäävaatluspost

impact of a free jet vaba veejoa surve

impose a fee lõivu võtma, lõivustama

impulse-type (turbine) aktiiv-(turbiin)

in a seaway käigus; merel

integrated bridge system (IBS) ühildatud komandosilla süsteem

intermediate fuel oil (IFO) segukütteõli, segukütus

International Ice Patrol (IIP) Rahvusvaheline Jääpatrull

International Ice Patrol Service (IIPC) Rahvusvaheline Jääluureteenistus

interrogatory(!) küsimus (signaali lipu tähenduse kohta); 'korrake!' (raadiosides)

jack [Jacob's] ladder tormiredel

jib (boom) horse kliiverpoomipäärt

Joint Rescue Coordination Center (JRCC) Ühendatud Päästekeskus

keep a good hold of the land rannikust ohutule kaugusele hoidma

keep a good offing rannast ohutusse kaugusse hoiduma

keep a log logiraamatut pidama

keep a sharp lookout tähelepanelikult vaatlema

keep a sharp look-out tähelepanelikult ette vaatama (vahis)

keep clear (off) hoiduma; ümber [mööda] sõitma; teed andma

keep (to) the wind vastutuules hoidma, tihttuules sõitma

key to a map kaardiga siduma

King's colo(u)rs Br kuninga standart

law of the (ship's) flag (laeva) lipuriigiseadus

lay a course kurssi kaardile kandma, kurssi maha panema

lay a mine miini veesk(a)ma

lay (down) the bearing peilingut kaardile kandma

leadsman's platform loodimisplatvorm

let go the anchor(!) ankrut heitma; 'ankur alla!'

lever arm of (statical) stability (staatilise) püstivuse õlg

license of a Master kaptenidiplom

license of a Mate (vanem)tüürimehe diplom

license of a Pilot lootsitunnistus

lifeline (throwing) gun liiniheitja

lift-on/lift-off (LoLo) püstlastimisega [vertikaallastimisega] laev

light detection and ranging (lidar) lidar

liquefied natural gas tanker (LNG) veeldatud maagaasitanker

liquid crystal display (LCD) vedelkristallkuvar, vedelkristallnäidik

liquified petroleum gas tanker (LPG) vedelgaasitanker

list in a turn külgkalle [kreen] pöördel

lithium (storage) battery liitium-akupatarei

L [longitudinal] coil (laeva demagneetimise) pikimähis

Lloyd's Lloyd (kindlustusandjate ühendus Londonis)

Lloyd's agent Lloydi agent

Lloyd's breadth Lloydi laius (Lloydi nõuete kohaselt määratud laeva laius)

Lloyd's broker Lloydi maakler

Lloyd's depth parda kõrgus Lloydi eeskirjade järgi

Lloyd's length (laeva) pikkus Lloydi reeglite järgi

Lloyd's List Br Lloyd'i merekaubanduslik ajaleht

Lloyd`s Open Form (LOF) Br Lloydi päästelepingu tüüpvorm

Lloyd's signal station Lloydi signaaljaam

Lloyd's surveyor (klassifikatsiooniühingu) Lloyd inspektor

local hour angle (LHA) (taevakeha) kohalik tunninurk

locate a mine miini avastama

locate a mine miini avastama

longitudinal (vertical) centreline [middleline] plane pikitasand, diametraaltasand

long-range accuracy radar system (lorac) kaugavastav raadiolokatsioonisüsteem

long-range navigation (LORAN) laevajuhtimine kaug-raadionavigatsiooniseadmete abil

low frequency (LF) madalsagedus

low-water (lunitidal) interval madalvee lunaarvahemik, ajavahemik Kuu kulminatsiooni ja järgneva madalvee vahel

low water (L.W.) mõõna madalvesi, madalvesi

lubber's hole kõnek koeraauk (saalingus)

lubber's knot kõnek vananaistesõlm, hoorasõlm

lube [lubricating] oil (storage) tank määrdeõlipaak

magnetic (field) intensity magnetvälja tugevus

magnetic (flux) density magnetvoo tihedus

Maier (form) bow Maieri tüüpi vöör, jäämurdevöör

main (lower) rigging grootvandid

main (topmast) crosstrees groot-praamsaaling

make a berth silduma

make a board loovima; halssi vahetama

make a correction parandama; õiendama, korrektuuri tegema

make a landfall rannikut silmama, rannikule lähenema (pärast pikemat reisi); silmatud maa järgi kohta määrama

make a lee tuult varjama (teise purjeka eest)

make a signal signaali andma [heiskama]

make out a light tuld ära tundma

make out a ship laeva ära tundma

make way (on) edasi jõudma, teed andma; teed rajama

managing (ship) owner korrespondentreeder (laevaühingu tegevjuht)

man a ship laeva mehitama

maneuverability (manoeuvring) characteristics (laeva) juhitavuse karakteristikud, manööverdusomadused

man of war's man mereväelane

man over board (MOB) mees üle parda

marine diesel oil (MDO) diislikütus

marine evacuation system (MES) laeva evakuatsioonisüsteem

marine (frequency) band meresideks eraldatud sagedusriba

marine (propulsion) reactor laeva (jõuseadme) tuumareaktor

mariner's card kompassi kaarekodarik

marine(r's) compass laevakompass, merekompass

mariner's lien meremehe pandiõigus

maritime buoyage system (MBS) merepoide süsteem

Maritime Rescue Coordination Center (MRCC) Merepääste Koordinatsioonikeskus

Maritime Rescue Co-ordinator Subcentre (MRSC) Merepääste Kordinatsiooni-allkeskus

maritime safety information (MSI) meresõidu ohutusteave

maritime (seaborne) trade kaubanduslik meresõit, merekaubandus

mark a leadline loodliini märkima

master's cabin kaptenikajut

master's certificate kaptenidiplom

master's license kaptenidiplom

master's mate Br tüürimees, kapteniabi

master's [mate's] log logiraamat

master's ticket Br kõnek kaptenidiplom

mate of the (upper) deck tekimeeskonna vanem

mate's receipt tüürimehekviitung

maximum condition (surfaced) allv täisveeväljasurvega pealveeasend

M coil (laeva demagneetimise) peamähis

mean high-water (lunitidal) interval kõrgvee keskmine lunaarvahemik, ajavahemik Kuu kulminatsiooni ja sellele järgneva keskmise kõrgvee vahel

mean (level) tide loodete keskmine tase

mean low-water (lunitidal) interval madalvee keskmine lunaarvahemik, ajavahemik Kuu kulminatsiooni ja keskmise madalvee vahel

measured (mile) course mõõtmiili kurss

measuring [surveyor's] tape mõõdulint

medium frequency (MF) kesksagedus

Mercator's mile Mercatori miil (üks meridiaaniminut merkaatori projektsioonis)

Mercator's projection Mercatori projektsioon

midshipman's journal kadetipäevik

miz(z)en (lower) rigging besaanvandid

model (testing) basin laevamudelite katsebassein

moment of a doublet hüdmeh dipoolmoment

moor alongside (of) a ship pardati teise laevaga silduma

moor a mine miini ankurdama

moor to a buoy haalpoile kinnitama

multiple buoy mooring (MBM) system mitmepoiline kinnitussüsteem

nature of (the) bottom põhja iseloom

navigating light (control) panel käigutulede kontrollkilp

navigating officer's note [work] book tüürimehe päevik

navigator's chart sõidukaart

neutral buoyancy condition (submerged) allv nullujuvusega (neutraalse ujuvusega) allveeseisund

nickel-cadmium (storage) battery nikkel-kaadmiumakupatarei

nord by east a half east nord-ten-ost-pool-ost

nord by west a half west nord-ten-vest-pool-vest

normal condition (surfaced) allv normaalse veeväljasurvega pealveeasend

north a half east nord-pool-ost

north a half west nord-pool-vest

north-east a half east nordost-pool-ost

north-east a half north nordost-pool-nord

observer's horizon vaatleja [näiv] silmapiir [horisont]

observer's latitude vaatleja asukoha laius

observer's longitude vaatleja asukoha pikkus

observer's meridian vaatleja meridiaan

obtain a fix laeva asukohta määrama

oceeanographic (research) tower okeanograafiline vaatlustorn

officer's cabin juhtkonnakajut

officer's call ohvitseride kogunemissignaal

officer's quarters juhtkonnaruumid

oil (fuel) lighter õlipraam, naftapraam

omnidirection(al) (radio) range ringraadiomajakas

oneshore (sea) breeze merebriis

open (end) forecastle lahtine pakk

open (top) container ülalt lahtine konteiner

operation (control) center kontrollkeskus

optical (ice) log optiline (jää)logi

ordnance survey datum (O.D.) kõrguste null(nivoo), keskmise meretaseme tugitase, lähtenivoopind

ore-bulk-oil tanker (OBO) puistlasti-naftatanker

outboard list in a turn väljaspoolne külgkalle [kreen] pöörderingil

outer (flat) keel väline rõhtkiil

outer (outside) planking välisplangutus

overhead (travelling) crane sildkraana

owner's risk laevaomaniku riisikol

own-ship's noise oma laeva müra

own-ship's path oma laeva tee

painter's fall vangliin

Panama Canal (Tonnage) Regulations Panama kanali (laevade mõõtmise) eeskiri

P and I Club vastastikkuse kindlustuse klubi

P and I insurance (laevaomaniku) vastutuse kindlustus

P and I insurer (laevaomaniku) vastutuse kindlustaja

parallel (middle) body (laeva) silindriline kereosa

pass clear (of) ohutul kaugusel mööduma (millestki)

pass (over) the lines (kinnitus)otsi andma, otsi üle kandma

periscopic (reflection) compass periskoopkompass

pick up a bearing peilima, peilingut võtma

pick up a mine miini välja traalima

pick up a signal signaali vastu võtma

pilot's cruising ground lootsi pardalevõtukoht

piston-ring (joint) lock kolvirõnga lukk

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur