[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 25 artiklit


[et]
3.49

ajutine hindaja

isik, kellel on vajalikud oskused ja pädevus hindamiste sooritamiseks pädeva hindaja suunamisel ja järelevalvel
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.49

provisional assessor

a person who has the skills and competencies to carry out assessments under the guidance and supervision of a competent assessor
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink


[et]
17.08.05

andmebaasiülem

Andmebaasi halduse eest vastutav isik või isikute rühm.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.08.05

database administrator

A person or a group of persons who are responsible for database administration.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
3.15

hindaja

isik, kes osaleb protsessi atribuutidele hinnete andmises
Märkus:
MÄRKUS. Hindaja on pädev hindaja või ajutine hindaja.
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.15

assessor

an individual who participates in the rating of process attributes
Märkus:
NOTE An assessor is either a competent assessor or a provisional assessor.
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink


[et]
3.13

hindamise sponsor

hindamisele kuuluva organisatsiooniüksuse suhtes sisene või väline isik või üksus, kes nõuab hindamise sooritamist ning annab rahalised või muud ressursid selle sooritamiseks
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.13

assessment sponsor

the individual or entity, internal or external to the organizational unit being assessed, who requires the assessment to be performed, and provides financial or other resources to carry it out
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink


[et]
3.8

hindamisosaline

isik, kellel on kohustusi hindamisulatuse piires
Märkus:
MÄRKUS. Hindamisosalised on näiteks hindamise sponsor, hindajad, organisatsiooniüksuse liikmed jt.
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.8

assessment participant

an individual who has responsibilities within the scope of the assessment
Märkus:
NOTE Examples include but are not limited to the assessment sponsor, assessors, and organizational unit members.
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink


[et]
3.14

hindamisrühm

üks või mitu isikut, kes ühiselt sooritavad protsessi hindamise
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.14

assessment team

one or more individuals who jointly perform a process assessment
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink


[et]
01.07.04

häkker

kräkker (synonym)

Tehniliselt oskuslik arvuti entusiast, kes kasutab oma teadmisi ja vahendeid kaitstud ressurssidele volitamatuks juurdepääsuks.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.07.04

hacker

A technically sophisticated computer enthusiast who uses his or her knowledge and means to gain unauthorized access to protected resources.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
20.07.08

kontrollnõukogu

Kvalifitseeritud personal, kes hindab heakskiitmise või tagasilükkamise otsustamiseks kõiki parajasti kehtiva arendusaluse muutmise ettepanekuid.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

[en]
20.07.08

configuration control board

Qualified personnel who evaluate, for approval or disapproval, all proposed changes to the current development baseline.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
27.01.16

koopia saaja

sekundaaradressaat (synonym)

Saaja, kellele sõnum ei ole esmaselt määratud, kuid kes on informeerimiseks võetud postiloendisse.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

[en]
27.01.16

copy recipient

secondary recipient (synonym)

A recipient for whom a message is not primarily intended but who is included in the distribution list to be kept informed.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
29.01.35

kõneleja identifitseerimine

Kõneleja tuvastuse vorm, mis kõneleja väljaselgitamiseks võrdleb hääle näidist eri isikutele vastavate häälejälgede kogumiga.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.01.35

speaker identification

A form of speaker recognition which compares a voice sample with a set of voice signatures corresponding to different persons to determine the one who has spoken.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
29.02.17

kõnelejast sõltumatu süsteem

piiramatu tuvastussüsteem (synonym)

Registreerimata kasutajaile avatud kõnetuvasti, mis aab töötada usaldusväärselt selliste kasutajatega, kes pole teda üldse kasutanud või kasutavad harva.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.02.17

speaker-independent system

SI system (synonym)

unrestricted recognition system (synonym)

A speech recognizer opened to unregistered users, that can work reliably with users who have never, or seldom, used it.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
07.07.11

käsikontroll

Staatiline analüüsimeetod, mis võib sisaldada programmi * täitmise käsitsi simuleerimist ning mille korral uuritakse visuaalselt lähtekoodi, testi tulemeid või muud dokumentatsiooni (harilikult teeb seda neid genereerinud isik) vigade, arendusstandardite rikkumise ja muude probleemide tuvastuseks.
Märkus:
Asendab ISO 2382-20:1990 artikli 20.05.02.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.07.11

desk checking

A static analysis technique, perhaps including manual simulation of program * execution, in which source code, test results, or other documentation are visually examined, usually by the person who generated them, to identify faults, violations of development standards, or other problems.
Märkus:
Supersedes entry 20.05.02 in ISO 2382-20 : 1990.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
27.01.09

lähetaja

Kasutaja, kes koostab, adresseerib ja tavaliselt ka saadab sõnumi.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

[en]
27.01.09

originator

The user who creates, addresses, and usually sends a message.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
35.03.13

moderaator

Isik, kes raalkonverentsil võtab pakutavad artiklid vastu ja võib neid aktsepteerida, muuta või tagasi lükata.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.03.13

moderator

In a computer conference, a person who receives the proposed articles and may accept, modify, or reject them.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
35.03.12

modereeritav konverents

Raalkonverents, milles osalejad vahetavad sõnumeid moderaatori kaudu, kes võib sõnumeid aktsepteerida, muuta või tagasi lükata.
Märkus:
See artikkel on ISO/IEC 2382-27: 1994 artikli 27.03.06 modifitseeritud variant.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.03.12

moderated conference

A computer conference in which participants exchange messages via a moderator who may accept, modify, or reject them.
Märkus:
This entry is a modified version of the entry 27.03.06 in ISO/IEC 2382-27: 1994.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
27.03.06

modereeritav konverents

Raalkonverents, milles osalejad vahetavad sõnumeid moderaatori kaudu, kes võib sõnumeid aktsepteerida, redigeerida või tagasi lükata.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

[en]
27.03.06

moderated conference

A computer conference in which participants exchange messages via a moderator who may accept, edit or reject them.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
16.04.09

märgi keskmine entroopia

märgi keskmine infosisaldus (synonym)

Kõigi statsionaarsest sõnumiallikast lähtuvate võimalike sõnumite keskmine entroopia ühe märgi kohta, matemaatiliselt määratletuna piirprotsessiga:

160409a.gif
kus Hm on kõigi allikast lähtuvate m-märgiliste jadade hulga entroopia.
Märkus:
Märgi keskmist entroopiat võib väljendada näiteks šannonites märgi kohta.
Kui allikas pole statsionaarne, ei tarvitse piirväärtus eksisteerida.
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

[en]
16.04.09

character mean entropy

character mean information content (synonym)

character average information content (synonym)

character information rate (synonym)

The mean per character of the entropy for all possible messages from a stationary message source, defined in mathematical notation by the limit:
160409a.gif
where Hm is the entropy of the set of all sequences of m characters from the source.
Märkus:
1 The character mean entropy may be expressed in a unit such as the shannon per character.
2 The limit may not exist if the source is not stationary.
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
07.04.01

programmeerija

Isik, kes projekteerib, kirjutab või testib programme.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.04.01

programmer

A person who designs, writes, or tests programs.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
3.43

protsesside täiustamise sponsor

hindamisele kuuluva organisatsiooniüksuse suhtes sisene või väline isik või üksus, kes nõuab protsesside täiustamise sooritamist ning annab rahalised või muud ressursid selle läbiviimiseks
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.43

process improvement sponsor

the individual or entity, internal or external to the organizational unit being assessed, who requires the process improvement to be performed, and provides financial or other resources to carry it out
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink


[et]
3.35

protsessi suutvuse määramise sponsor

hindamisele kuuluva organisatsiooniüksuse suhtes sisene või väline isik või üksus, kes nõuab protsessi suutvuse määramise sooritamist ning annab rahalised või muud ressursid selle läbiviimiseks
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.35

process capability determination sponsor

the individual or entity, internal or external to the organizational unit being assessed, who requires the process capability determination to be performed, and provides financial or other resources to carry it out
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink


[et]
3.20

pädev hindaja

hindaja, kes on tõendanud oma pädevust hindamise läbiviimiseks ning protsessi hindamise vastavuse seireks ja verifitseerimiseks
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.20

competent assessor

an assessor who has demonstrated the competencies to conduct an assessment and to monitor and verify the conformance of a process assessment
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink


[et]
27.01.10

saaja

adressaat (synonym)

Kasutaja, kellele sõnum on adresseeritud.
Märkus:
Kui sõnumit kavatsetakse vastu võtta, kuid ei ole veel vastu võetud, tuleks kasutada terminit „ettenähtud saaja„.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

[en]
27.01.10

recipient

The user to whom a message is addressed.
Märkus:
If reception is intended but has not yet occurred, the term „intended recipient„ should be used.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
32.04.02

saaja

Kasutaja või levinimistu, kes (mis) võib võtta vastu sõnumi või kellele (millele) sõnum on adresseeritud.
Märkus:
See artikkel on ISO/IEC 2382-27:1994 artikli 27.01.10 modifitseeritud variant.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.04.02

recipient

The user or distribution list that may receive a message or to whom a message is addressed.
Märkus:
This entry is a modified version of the entry 27.01.10 in ISO/IEC 2382-27:1994.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
29.01.44

suulise keele tõlkimine

Protsess, millega tuvastatakse kõne lähtekeeles, tõlgitakse sõnumi sisu sihtkeelde ja sünteesitakse vastav kõnesõnum sihtkeeles, et tagada suhtlus isikute vahel, kes ei kõnele sama keelt.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.01.44

spoken language translation

The process of recognizing speech in a source language, translating the message content into a target language, and synthesizing an appropriate spoken message in the target language, in order to provide communication between people who do not speak the same language.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
28.04.01

teadmusinsener

Isik, kes hangib teadmust * ainevalla asjatundjalt ja teistest teadmusallikatest ning organiseerib selle teadmusbaasina.
Märkus:
Vt. ka teadmustehnika.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.04.01

knowledge engineer

A person who obtains knowledge from a domain expert and other knowledge sources and who organizes it as a knowledge base.
Märkus:
See also knowledge engineering.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur