[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 51 artiklit, väljastan 30.


[et]
07.09.07

aadress

Asukohta identifitseeriv väärtus.
Näide:
registri number, mäluseadme teatava osa aadress, seadme aadress, võrgu aadress.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.09.07

address

A value that identifies a location.
Näide:
A register number, the address of a particular part of storage device, a device address, a network address.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.02.27

assotsiatiivmälu

Mäluseade, mille mälupesi identifitseeritakse mitte nende nime ega asukoha, vaid nende sisu või sisuosa järgi.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.02.27

associative storage

content addressable storage (synonym)

A storage device whose locations are identified by their contents, or by part of their contents, rather than by their names or positions.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
34.02.33

assotsiatiivmälu

sisuadresseeritav mälu (synonym)

Mäluseade, mis on võimeline väljastama talletatud kujundit, mis ühtub lähendusliku või osalise sisendkujundiga.
Märkus:
Sisendkujund võib olla aadress või kujund ISO/IEC 2382-28 määratletud mõttes või nende osa.
Väljastatud kujund võib olla otsene soovitud tulem või mingi moodus otsitava informatsiooni aadressi saamiseks.
See artikkel on mõeldud asendama ISO/IEC 2382-12 vastavat artiklit.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.02.33

associative storage

content-addressable storage (synonym)

associative memory (synonym)

A storage device able to recall the stored pattern that matches an approximating or partial input pattern.
Märkus:
1 - The input pattern can be a part or whole of the address or a pattern as defined in ISO/IEC 2382-28.
2 - The recalled pattern may be directly the desired output or a way to obtain the address of the searched information.
3 - This entry is intended to replace the corresponding entry in ISO/IEC 2382-12.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.02.10

dünaamiline mälu

Mäluseade, mis vajab perioodilist värskendust.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.02.10

dynamic storage

A storage device that does require periodic refreshment.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
27.01.05

elektronarhiiv

Ajaloo või varunduse otstarbel mäluseadmes hoitav dokumentide kogu.
Näide:
Mingi dokumendi eri versioonide talletatud kogu.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

[en]
27.01.05

electronic archive

A collection of documents in a storage device for historical purposes or as a backup.
Näide:
A stored collection of various versions of a document.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.03.01

elektrostaatiline mälu

Mäluseade, milles kasutatakse dielektrilise pinnakihi elektriliselt laetud alasid.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.03.01

electrostatic storage

A storage device that uses electrically charged areas on a dielectric surface layer.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.02.17

hävimälu

Mäluseade, mille sisu hävib toite katkemisel.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.02.17

volatile storage

A storage device whose contents are lost when power is cut off.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.02.12

igimälu

permanentmälu (synonym)

Mittekustutatav mäluseade.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.02.12

permanent storage

A storage device that is non-erasable.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.03.02

integraallülitusmälu

integraalne pooljuhtmälu (synonym)

Kristallmaterjali kiibil loodud transistoridest, dioodidest ja muudest elementidest koosnev mäluseade.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.03.02

integrated circuit memory

IC memory (synonym)

A storage device composed of transistors, diodes and other circuit elements all fabricated on a chip of crystalline material.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.02.23

jadapöördus

Võimalus sisestada andmeid * mäluseadmesse või andmekandjale andmete korrastuse järjestuses või saada andmeid nende sisestuse järjestuses.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.02.23

sequential access

serial access (synonym)

The capability to enter data into a storage device or a data medium in the same sequence as the data are ordered, or to obtain data in the same order as they have been entered.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
07.06.53

kaitseerand

Erand, mis tekib, kui programm püüab pöörduda kaitstud ala poole mäluseadmes.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.06.53

protection exception

An exception that occurs when a program attempts to access a protected area in a storage device.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.02.34

kirjeotsiaeg

pöördehilistus (synonym)

Aeg, mis kulub otsepöördusega * mäluseadme * lugemis-kirjutuspea sattumiseks aadressi või võtmega etteantud kirjele * rajal.
Märkus:
Vt. joonis 1.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.02.34

search time

rotational delay (synonym)

The time required for the read/write head of a direct access * storage device to locate a particular record on a track corresponding to a given address or key.
Märkus:
See figure 1.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
06.01.02

kirjutama

Registreerima andmeid püsivalt või ajutiselt mäluseadmes või andmekandjal.
Märkus:
Väljendid „ lugema (kusagile)„ ja „lugema (kusagilt)„ erinevad väljenditest „kirjutama (kusagile)„ ja „kirjutama (kusagilt)„ ainult kirjelduse vaatepunktist. Näiteks võib andme ploki * teisaldust * sisemälust * välismällu nimetada niihästi „kirjutuseks välismällu„ kui ka „lugemiseks sisemälust„.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

[en]
06.01.02

to write

To make a permanent or transient recording of data in a storage device or on a data medium.
Märkus:
The phrases „to read to: and „to read from„ are often distinguished from the phrases „to write to„ and „to write from„ only by the viewpoint of the description. For example, the transfer of a block of data from internal storage to external storage may be called „writing to the external storage„ or „reading from the internal storage„ or both.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
35.08.08

komm

Veebiserveri loodud ja kasutaja mäluseadmes talletatav kirje, mille poole veebiserver pöördub edasise suhtluse hõlbustamiseks.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.08.08

cookie

A record created by a Web server, stored on a user's storage device, and accessed by the Web server in order to facilitate subsequent communication.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.03.03

krüogeenmälu

Mäluseade, milles kasutatakse teatud materjalide ülijuhtivus- ja magnetomadusi väga madalatel temperatuuridel.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.03.03

cryogenic storage

A storage device that uses the superconductive and magnetic properties of certain materials at very low temperatures.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.02.11

kustutatav mälu

Mäluseade, milles eri andmeid saab üksteise järel kirjutada samasse mälupessa.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.02.11

erasable storage

A storage device in which different data can be written successively at the same storage location.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
06.03.03

laadima

Andmeid * mäluseadmesse või töö registritesse * teisaldama.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

[en]
06.03.03

to load

To transfer * data into storage device or working registers.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
14.03.12

logima

Funktsionaalüksuse sisemist olekut avastatud rikke korral hoolduse või selle soodustamise eesmärgil mäluseadmesse salvestama.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

[en]
14.03.12

journalize (verb)

log out (synonym; verb)

To save into a storage device the internal status of a functional unit in the event of a detected fault for the purpose of facilitating maintenance.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
06.01.01

lugema

Võtma andmeid * mäluseadmest, * andmekandjalt või muust allikast.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

[en]
06.01.01

to read

To obtain data from a storage device, from a data medium, or from another source.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.02.37

lugemistsükliaeg [kirjutustsükliaeg]

Minimaalne ajavahemik eraldi lugemis- ja kirjutus tsüklitega mäluseadme järjestikuste lugemistsüklite [kirjutustsüklite] alguste vahel.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.02.37

read [write] cycle time

The minimum time interval between the starts of successive read [ write ] cycles of a storage device that has separate reading and writing cycles.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
33.05.21

lõng

Multimeedium-animatsiooni masinesitusmeedium, mis viitab filmi andmetele, mida saab salvestada mäluseadmes.
Märkus:
QuickTime'is tähistab termin „lõng„ masinesitusmeediumit, mis sisaldab viiteid animatsiooniandmetele, mida saab piltide või helina salvestada kõvaketastele, diskettidele, laserketastele või muudele vahenditele.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.05.21

track

< multimedia > In a multimedia animation, a representation medium referencing movie data that can be stored on a storage device.
Märkus:
In QuickTime the term „track„ refers to a representation medium that contains references to the animation data, which may be stored as images or sounds on hard disks, floppy disks, compact disks, or other devices.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.03.04

magnetmälu

Mäluseade, milles kasutatakse teatud materjalide magnetomadusi.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.03.04

magnetic storage

A storage device that uses magnetic properties of certain materials.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.02.14

muutmälu

RAM (synonym)

Mäluseade, millesse saab andmeid * kirjutada ja neid sealt lugeda.
Märkus:
Ingliskeelne lühend RAM tuleneb nimetusest „ Random-Access Memory „ („suvapöördusmälu„) ja seda ei soovitata kasutada otsepöördusega * mäluseadme tähenduses.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.02.14

RAM

A storage device in which data can be written and read.
Märkus:
RAM is the abbreviation for „Random-Access Memory„, and is deprecated in the sense of direct access * storage device.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.02.28

mälukaitse

Mäluseadmele või ühele või enamale mälupesale juurdepääsu piiramine kirjutuse, * lugemise või mõlema tõkestamise teel.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.02.28

storage protection

Limitation of access to a storage device, or to one or more storage locations, by preventing writing or reading or both.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.02.21

mälu maht

Mäluseadmesse mahtuv andme kogus andmeühikutes mõõdetuna.
Märkus:
Andmeühikuks võib olla kahendmärk (bitt), bait, * sõna jne.
Registrite puhul kasutatakse selles tähenduses terminit registri pikkus.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.02.21

storage capacity

storage size (synonym)

The amount of data that can be contained in a storage device, measured in units of data.
Märkus:
A unit of data can be a binary character, a byte, a word, etc.
For registers, the term register length is used with the same meaning.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.02.05

mälupesa

pesa 2. mäluala (synonym)

Aadressiga üheselt määratud koht * mäluseadmes.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.02.05

storage location

location (synonym)

A position in a storage device that is uniquely specified by means of an address.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
22.01.03

mälu sektsioonimine

Kalkulaatori * mäluseadme jaotamine sõltumatuteks sektsioonideks.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.01.03

memory partitioning

storage partitioning (synonym)

In calculators, the subdividing of a storage device into independent sections.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
17.07.05

mälustruktuurikeel

Andmebaasikeel * mälukorralduste defineerimiseks sõltumatult konkreetsetest mäluseadmetest ja operatsioonisüsteemidest.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.07.05

storage structure language

A database language for defining storage organizations independently of any particular storage device or operating system.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.03.05

optiline mälu

Mäluseade, milles kasutatakse optilisi meetodeid.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.03.05

optical storage

optical memory (synonym)

A storage device that uses optical techniques.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.02.22

otsepöördus

suvapöördus (synonym; vananenud)

Võimalus saada andmete füüsilist asukohta osutavate aadresside abil mäluseadmest andmeid või neid sinna sisestada nende suhtelisest asukohast sõltumatus järjestuses.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.02.22

direct access

random access (synonym; deprecated)

The capability to obtain data from a storage device, or to enter data into a storage device, in a sequence independent from their relative position, by means of addresses indicating the physical position of the data.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
07.02.20

paiskeväärtus

Paiskefunktsiooniga genereeritud arv elemendi asukoha näitamiseks mäluseadmes.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.02.20

hash value

The number generated by a hash function to indicate the position of a given item in a storage device.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur