[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 51 artiklit, väljastan 30.


[et]
07.09.17

1+1-aadressiline käsk

Kaht aadressiosa sisaldav käsk, mille teine aadressiosa sisaldab järgmisena täidetava käsu aadressi.
Näide:
käsk laadida * mälupesa A sisu, seejärel täita mälupesas B asuv käsk.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.09.17

one-plus-one address instruction

An instruction that contains two address parts, the second containing the address of the instruction to be executed next.
Näide:
An instruction to load the contents of storage location A, then execute the instruction in storage location B.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
07.09.12

aadressitu käsk

Aadressiosata * käsk.
Näide:
teatavad pinumasina käsud; stoppkäsk HALT.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.09.12

zero-address instruction

An instruction that has no address part.
Näide:
Certain instructions for a stack machine; a HALT instruction.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
30.AA.10.27

adaptiivne lävi
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.10.27

adaptive threshold
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
17.05.12

andmeväli

väli (synonym)

Andmeobjekt, mis on väljatüübi eksemplar.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.05.12

data field

field (synonym)

A data object that is an instance of a field type.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
26.01.04

avatud süsteemide ühendamine

OSI (synonym)

Arvutisüsteemide ühendamine vastavalt andme vahetust puudutavatele ISO standarditele ja CCITT soovitustele.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.01.04

open systems interconnection

OSI (synonym)

The interconnection of computer systems in accordance with ISO standards and CCITT. Recommendation for the exchange of data.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
26.01.05

avatud süsteemide ühendamise etalonmudel

OSI etalonmudel (synonym)

Mudel, mis kirjeldab avatud süsteemide ühendamise üldprintsiipe ja neist printsiipidest tulenevat võrguarhitektuuri.
Märkus:
Vt. joonis 1.
See standardites ISO 7498 ja CCITT X.200 kirjeldatud mudel annab raamistuse mudelile viitavate standardite väljatöötamise koordineerimiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.01.05

open systems interconnection reference model

OSI reference model (synonym)

A model that describes the general principles of open systems interconnection and the network architecture resulting from those principles.
Märkus:
See figure 1.
This model, described in ISO 7498 and CCITT X.200, provides a framework for co-ordinating the development of standards which refer to it.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
30.AA.10.28

dünaamiline lävi
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.10.28

dynamic threshold
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
30.AA.10.29

globaalne lävi
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.10.29

global threshold
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
30.03.19

huvipiirkond

Piirkond, mida kasutaja soovib analüüsida.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.03.19

region of interest

ROI (synonym)

A region that the user wishes to analyze.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
2.24

infoturvarisk

võimalus, et mingi oht kasutab ära mingi vara või varade rühma nõrkuse ning seeläbi tekitab organisatsioonile kahju
EVS-ISO/IEC 27000:2010 (kehtiv)

[en]
2.24

information security risk

potential that a threat will exploit a vulnerability of an asset or group of assets and thereby cause harm to the organization
ISO/IEC 27000:2009 (kehtiv)

Püsilink


[et]
04.08.06

järjekord

rivi (synonym)

riviloend (synonym)

Loend, mille ehitusviis ja hooldus on sellised, et järgmisena võetakse kõige varasemana salvestatud * andmeelement.
Märkus:
Seda meetodit iseloomustatakse väljendiga „esimesena sisse, esimesena välja„ (FIFO-printsiip).
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.08.06

queue

pushup list (synonym)

A list that is constructed and maintained so that the next data element to be retrieved is the one stored first.
Märkus:
This method is characterized as „first in, first out„ (FIFO).
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
07.09.14

kaheaadressiline käsk

Kaht aadressiosa sisaldav käsk.
Näide:
käsk liita mälupesa A sisu mälupesa B sisule.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.09.14

two-address instruction

double-operand instruction (synonym)

An instruction that contains two address parts.
Näide:
An instruction to add the contents of storage location A to the contents of storage location B.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
26.05.05

kaugoperatsioonide teenuseelement

ROSE (synonym)

Rakendusteenuseelement, mis annab üldistatud vahendi operatsioonide kaugkäivituseks ja -juhtimiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.05.05

remote operations service element

ROSE (synonym)

An application service element that provides a generalized facility for initiating and controlling operations remotely.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
07.09.15

kolmeaadressiline käsk

Kolme aadressiosa sisaldav käsk.
Näide:
käsk liita mälupesade A ja B sisu ning panna tulem mälupessa C.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.09.15

three-address instruction

An instruction that contains three address parts.
Näide:
An instruction to add the contents of storage locations A and B, and place the result in storage location C.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
29.02.17

kõnelejast sõltumatu süsteem

piiramatu tuvastussüsteem (synonym)

Registreerimata kasutajaile avatud kõnetuvasti, mis aab töötada usaldusväärselt selliste kasutajatega, kes pole teda üldse kasutanud või kasutavad harva.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.02.17

speaker-independent system

SI system (synonym)

unrestricted recognition system (synonym)

A speech recognizer opened to unregistered users, that can work reliably with users who have never, or seldom, used it.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
07.09.01

käsk

Operatsiooni * spetsifikatsioon ja ta operandide piiritlus.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.09.01

instruction

statement (synonym; deprecated)

The specification of an operation and the identification of any associated operands.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
07.09.05

käsu pikkus

Masinakäsu *salvestuseks vajalike sõnade, baitide või bittide arv.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.09.05

instruction length

The number of words, bytes, or bits needed to store a machine instruction.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
07.09.03

käsu vorming

Käsu koostisosade paigutus.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.09.03

instruction format

The layout of the constituent parts of an instruction.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
30.AA.10.30

lokaalne lävi
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.10.30

local threshold
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
30.AA.10.26

lävi
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.10.26

threshold
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
07.09.16

n-aadressiline käsk

n aadressiosa sisaldav käsk, kus n võib olla suvaline mittenegatiivne täisarv.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.09.16

n-address instruction

An instruction that contains n address parts, where n may be any non-negative integer.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
26.01.06

OSI haldus

OSI keskkonnas suhtlust võimaldavate ressursside juhtimise, koordineerimise ja seire vahendite kogum.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.01.06

OSI management

This facilities to control, coordinate, and monitor the resources that allow communication to take place in the OSI environment.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
26.01.10

OSI keskkond

OSIE (synonym)

OSI etalonmudeliga ning sellest tulenevate ja rakendatuna avatud süsteemide vahelist suhtlust võimaldavate spetsiifiliste standarditega määratletud mõistete, elementide, funktsioonide, teenuste ja protokollide abstraktne esitus.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.01.10

OSI environment

OSIE (synonym)

An abstract representation of the set of concepts, elements, functions, services protocols, as defined by the OSI reference model and the derived specific standards which, when applied, enable communications among open systems.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
25.04.06

pääsu juhtimise väli

Biti muster, mis eristab kaadrit * loast, osutab andmejaamu, mis tohivad luba kasutada, näitab, millal kaader tuleb tühistada, ja võimaldab jaamadel nõuda järgmist luba.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.04.06

access control field

A bit pattern that distinguishes a frame from a token, indicates the data stations that may use the token, indicates when the frame should be canceled and allows stations to request the next token.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.02.35

pöördenurga tuvastus

RPS (synonym)

Ketta asendi pideva seire meetod, näitab hetkepositsiooni lugemiseks ja kirjutuseks.
Märkus:
Meetod võrdleb pidevalt lugemis-kirjutuspea asukohta vastavate sünkrosignaalidega.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.02.35

rotational position sensing

RPS (synonym)

A technique for continuously monitoring a disk position to indicate the position currently available for reading and writing.
Märkus:
This technique uses continuous comparison of the read/write head position with appropriate synchronization signals.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
2.34

risk

määramatuse toime eesmärkidele [ISO/IEC juhend 73:2009]
EVS-ISO/IEC 27000:2010 (kehtiv)

[en]
2.34

risk

combination of the probability of an event and its consequence [ISO/IEC Guide 73:2002]
ISO/IEC 27000:2009 (kehtiv)

Püsilink


[et]
08.05.09

risk

Võimalikkus, et teatav oht kasutab ära andmetöötlussüsteemi teatud nõrkuse.
Märkus:
Vt joonis 1.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.05.09

risk

The possibility that a particular threat will exploit a particular vulnerability of a data processing system.
Märkus:
See figure 1.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
2.9

risk

sündmuse tõenäosuse ja tagajärje kombinatsioon [ISO/IEC Juhend 73:2002]
EVS-ISO/IEC 27002:2008 (kehtiv)

[en]
2.9

risk
ISO/IEC 27002:2005 (kehtiv)

Püsilink


[et]
2.35

riski aktsepteerimine

põhjendatud otsus säilitada teatav risk [ISO/IEC juhend 73:2009]
EVS-ISO/IEC 27000:2010 (kehtiv)

[en]
2.35

risk acceptance

decision to accept a risk [ISO/IEC Guide 73:2002]
ISO/IEC 27000:2009 (kehtiv)

Püsilink


[et]
08.01.25

riski aktsepteerimine

riskiaktsepteering (synonym)

Halduslik otsus nõustuda teatava riski määraga, tavaliselt tehnilistel või majanduslikel kaalutlustel.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.01.25

risk acceptance

A managerial decision to accept a certain degree of risk, usually for technical or cost reasons.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
08.01.24

riskianalüüs

Andmetöötlussüsteemi varade, neid ähvardavate ohtude ja süsteemi vastava ohu nõrkuse identifitseerimise süstemaatiline meetod.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.01.24

risk analysis

risk assessment (synonym)

A systematic method of identifying the assets of a data processing system, the threats to those assets, and the vulnerability of the system to those threats.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur